Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2190

Nariadenie Komisie (ES) č. 2190/2004 z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1433/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc

OJ L 373, 21.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Nepriamo zrušil 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2190/oj

21.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 373/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2190/2004

z 20. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1433/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 48,

keďže:

(1)

Článok 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1433/2003 (2) ustanovuje, že uznané organizácie výrobcov predložia svoje operačné programy na schválenie príslušnému orgánu členského štátu.

(2)

Je tiež potrebné umožniť skupinám výrobcov, ktoré žiadajú o uznanie podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96, predložiť spolu so žiadosťou aj ich operačné programy. Tieto programy môžu byť schválené len v prípade, že daná organizácia výrobcov bola uznaná orgánom členského štátu pred uplynutím lehoty ustanovenej v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1433/2003.

(3)

Články 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1433/2003 ustanovujú, že príslušný orgán členského štátu rozhodne o programoch a finančných prostriedkoch alebo ich zmenách a doplneniach, po ich predložení organizáciami výrobcov v súlade s článkami 11 a 14 uvedeného nariadenia, najneskôr však do 15. decembra. Skúsenosť z predchádzajúcich rokov odhalila, že niektoré členské štáty, vzhľadom na preťaženosť svojich administratívnych kapacít, nie sú schopné posúdiť všetky programy a rozhodnúť o nich v tejto lehote.

(4)

V snahe vyhnúť sa sústavnému uplatňovaniu výnimiek a poškodzovaniu prevádzkovateľov a umožniť orgánom členských štátov preskúmať jednotlivé žiadosti by malo byť členským štátom v náležite odôvodnených prípadoch umožnené predĺžiť lehotu z 15. decembra na 20. januára roku nasledujúceho po podaní žiadosti. Členské štáty môžu prijať opatrenia, ktoré zaručia oprávnenosť výdavkov od 1. januára roku nasledujúceho po podaní žiadosti.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1433/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1433/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

K článku 11 sa vkladá tento pododsek:

„Skupiny výrobcov, ktoré žiadajú o uznanie za organizácie výrobcov podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96, môžu zároveň so žiadosťou predložiť na schválenie aj operačné programy uvedené v prvom pododseku. Schválenie týchto programov je podmienené získaním uznania v lehote ustanovenej v článku 13 ods. 2.“

2.

K článku 13 ods. 2 sa vkladá tento pododsek:

„V náležite odôvodnených prípadoch však môže členský štát rozhodnúť o operačných programoch a fondoch najneskôr do 20. januára nasledujúceho po podaní žiadosti. Rozhodnutie o schválení môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára roku nasledujúceho po podaní žiadosti.“

3.

K článku 14 ods. 3 sa vkladá tento pododsek:

„V náležite odôvodnených prípadoch však môže členský štát rozhodnúť o žiadostiach o zmenu a doplnenie operačného programu najneskôr do 20. januára nasledujúceho po podaní žiadosti. Rozhodnutie o schválení môže ustanoviť oprávnenosť čerpania výdavkov od 1. januára roku nasledujúceho po podaní žiadosti.“

4.

K článku 16 ods. 2 sa vkladá tento pododsek:

„V prípade uplatňovania článku 13 ods. 2 alebo článku 14 ods. 3 a odchylne od prvého a druhého pododseku sa operačný program schválený v súlade s týmito ustanoveniami začína implementovať najneskôr 31. januára nasledujúceho po jeho schválení.“

5.

V článku 17 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„V prípade uplatňovania článku 13 ods. 2 alebo článku 14 ods. 3 a odchylne od druhého pododseku členské štáty oznámia výšku schválenej pomoci najneskôr do 20. januára.

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. januára celkovú výšku schválenej pomoci pre všetky operačné programy“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1813/2004 (Ú. v. EÚ L 319, 20.10.2004, s. 5).


Top