Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1934

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1934/2004 z 27. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1726/2000 o rozvojovej spolupráci s Južnou Afrikou

OJ L 338, 13.11.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1934/oj

13.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1934/2004

z 27. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1726/2000 o rozvojovej spolupráci s Južnou Afrikou

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 179,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupmi, ktoré stanovuje článok 251 Zmluvy (1),

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2000 z 29. júna 2000 o rozvojovej spolupráci s Južnou Afrikou (2) má Komisia najneskôr do 31. októbra 2003 predložiť Európskemu parlamentu a Rade prehľad za prvú polovicu obdobia. Na základe tohto prehľadu za prvú polovicu obdobia boli navrhnuté určité zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1726/2000.

(2)

Prehľad za prvú polovicu obdobia obsahuje návrhy a námety na zlepšenie rozvojovej spolupráce s Južnou Afrikou, z ktorých niektoré už boli zapracované do dokumentu národnej stratégie 2002 a zohľadnené v indikatívnom programe 2003 – 2005. Zaoberajú sa okrem iného integrovaním otázok rovnosti pohlaví na všetkých úrovniach projektového cyklu od plánovania po vykonávanie, zefektívnením správnych postupov, zdokonaľovaním kritérií na hodnotenie návrhu projektu a programu a objasňovaním podmienok udeľovania príspevkov z Európskeho programu rekonštrukcie a rozvoja (EPRD) na regionálne programy.

(3)

V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (3) je možné poskytovať Juhoafrickej republike financie prostredníctvom priamej rozpočtovej podpory. Nariadenie (ES) č. 1726/2000 by sa však mohlo vykladať v tom zmysle, že vylučuje necielenú rozpočtovú podporu. Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), navyše v hlave IV druhej časti obsahuje osobitné ustanovenia pre „Vonkajšie opatrenia“. Je preto vhodné zosúladiť nariadenie (ES) č. 1726/2000 s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002 a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5).

(4)

S ohľadom na vykonávanie EPRD a najmä na viacročný indikatívny program 2000 – 2002 by sa nariadenie (ES) č. 1726/2000 malo upraviť, najmä vzhľadom na prijatie odvetvových programov, financovanie prostredníctvom rozpočtovej podpory a spoločné financovanie projektov a programov v oblasti regionálnej spolupráce a integrácie.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1726/2000 nadobudlo účinnosť v roku 2000 a jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2006. Článok 6 ods. 1 si však vyžaduje realizáciu trojročného indikatívneho programovania. S cieľom, aby boli programy časovo zosúladené s dobou platnosti nariadenia, mali by sa zabezpečiť aj štvorročné indikatívne programy.

(6)

Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (6), ktorej je Juhoafrická republika signatárom, bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000. Protokol č. 3 k tejto dohode definuje podmienečný status Južnej Afriky podľa dohody.

(7)

Rozhodnutie Rady 1999/753/ES (7) schválilo predbežné uplatňovanie Dohody o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Juhoafrickou republikou. Príloha X k tejto dohode stanovuje, že Spoločenstvo poskytuje pomoc pri reštrukturalizácii odvetvia vín a liehovín Južnej Afriky a pri marketingu a distribúcii juhoafrických vín a liehovín. Rozhodnutím Rady 2002/51/ES (8) a rozhodnutím Rady 2002/52/ES (9) boli schválené dve príslušné dohody o obchode s vínom a liehovinami. Do finančnej referenčnej sumy uvedenej v nariadení (ES) č. 1726/2000 je preto potrebné zahrnúť dodatočnú sumu.

(8)

V praxi konal Výbor pre Európsky rozvojový fond v kontexte nariadenia (ES) č. 1726/2000 ako „Juhoafrický výbor“. Je vhodné formálne zriadiť tento výbor.

(9)

Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1726/2000 vyžaduje od Komisie, aby s výborom konzultovala finančné rozhodnutia, ktoré zamýšľa prijať a ktoré sa týkajú projektov a programov, ktorých hodnota prekračuje 5 miliónov EUR. V záujme riadneho finančného hospodárenia a racionalizácie postupov je vhodné zvýšiť túto hranicu na 8 miliónov EUR.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1726/2000 by sa preto malo podľa toho zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1726/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Programy sa zameriavajú na boj proti chudobe, zohľadňujú potreby v minulosti znevýhodnených spoločenstiev, začleňujú environmentálny rozmer rozvoja a integrujú rovnosť pohlaví, najmä posilnenie účasti žien na všetkých úrovniach politiky, programovania a vykonávania. Vo všetkých týchto programoch sa mimoriadna pozornosť venuje posilňovaniu inštitucionálnych kapacít.“.

2.

Úvodná veta v článku 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Rozvojová spolupráca, ktorá sa má uskutočňovať podľa tohto nariadenia, sa zameria hlavne na oblasti spolupráce uvedené v článku 8 protokolu č. 3 o Južnej Afrike k dohode z Cotonou, a najmä na:“.

3.

Článok 4 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

úvodná veta v prvom pododseku sa nahrádza takto:

„2.   Financovanie Spoločenstva môže zahŕňať:“

ii)

v prvom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

rozpočtové výdavky vlády na podporu reforiem a vykonávania politiky v prioritných oblastiach, určených na základe politického dialógu a s použitím najvodnejších nástrojov vrátane rozpočtovej podpory a ostatných osobitných foriem rozpočtovej pomoci.“

iii)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Časť finančných prostriedkov môže byť vo forme rizikového kapitálu alebo iných foriem finančnej účasti presunutá ku konečným cieľovým príjemcom (napr. začínajúcim podnikateľom). Do spravovania týchto finančných prostriedkov môže byť podľa potreby zapojená Európska investičná banka. Zdroje sprístupnené podľa tohto nariadenia nesmú byť použité spôsobom, ktorý umožňuje nekalú súťaž.“

b)

vkladá sa nasledovný odsek:

„4a.   Jednotlivé projekty a programy regionálnej spolupráce a integrácie sa financujú z EPRD a/alebo z regionálnych fondov spadajúcich pod Európsky rozvojový fond (EDF).

Komisia sa usiluje zabezpečiť vyvážené financovanie z obidvoch zdrojov na úrovni viacročného indikatívneho programu pomocou viazania indikatívnej percentuálnej čiastky EPRD na regionálnu spoluprácu a integráciu, podobnej ako je podiel prostriedkov EDF určených na regionálnu spoluprácu a integráciu vo finančnom protokole dohody z Cotonou.“.

4.

Článok 5 sa vypúšťa.

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Programovanie

1.   V kontexte úzkej spolupráce s vládou Južnej Afriky sa bude realizovať viacročné indikatívne programovanie, pričom sa vezmú do úvahy výsledky koordinácie uvedené v článku 4 ods. 6 a ods. 7. Proces indikatívneho programovania bude plne rešpektovať princíp programovania pod vedením krajiny prijímajúcej pomoc.

2.   S cieľom pripraviť sa na každý jednotlivý prípad programovania v kontexte zvýšenej koordinácie členských štátov vrátane koordinácie priamo na mieste zostaví Komisia v spolupráci s vládou Južnej Afriky dokument národnej stratégie. Tento dokument národnej stratégie zohľadní výsledky najnovšieho celkového hodnotenia operácií financovaných na základe nariadenia (ES) č. 2259/96 a na základe tohto nariadenia, ako aj výsledky iných pravidelných hodnotení operácií. Bude prepojený s analýzou problémov a bude zahŕňať prierezové otázky ako napríklad znižovanie chudoby, rovnosť pohlaví, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Návrh viacročného indikatívneho programu bude tvoriť prílohu dokumentu národnej stratégie. Na základe oblastí určených v článku 2 sa vyberie obmedzený počet oblastí spolupráce. Pre tieto oblasti sa stanovia metódy a sprievodné opatrenia. Pokiaľ je to možné, vypracujú sa ukazovatele výkonnosti, aby sa uľahčilo dosiahnutie cieľov a hodnotenie ich dosahu. Geograficky určený výbor zodpovedný za rozvoj uvedený v článku 8 ods. 1, ďalej len ‚výbor’, preskúma dokument národnej stratégie a návrh viacročného indikatívneho programu. Výbor poskytne svoje stanovisko v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

3.   Komisia a vláda Južnej Afriky dohodnú a podpíšu viacročný indikatívny program. Konečné výsledky rokovaní sa zašlú výboru na vedomie. Ak o to požiada jeden alebo viacerí členovia výboru, výbor tento dokument prerokuje.

4.   Výbor raz ročne preverí fungovanie, výsledky a ďalší význam dokumentu národnej stratégie a viacročného indikatívneho programu. Ak to vyplynie z hodnotenia alebo príslušného vývoja, môže výbor vyzvať Komisiu, aby s vládou Južnej Afriky prerokovala zmeny alebo doplnenia viacročného indikatívneho programu.

5.   Na základe prezentácie Komisie výbor raz ročne prerokuje všeobecné usmernenia pre operácie, ktoré sa majú uskutočniť v budúcom roku.“.

6.

Článok 7 ods. 2 sa vypúšťa.

7.

Článok 8 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisii pomáha Juhoafrický výbor, ďalej len ‚výbor’.“

b)

v odsekoch 5 a 6 sa suma „5 miliónov EUR“ nahrádza sumou „8 miliónov EUR“.

8.

V článku 10 ods. 1 sa suma „885,5 miliónov EUR“ nahrádza sumou „900,5 miliónov EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 27. októbra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NICOLAI


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31. marca 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2004.

(2)  Ú. v. ES L 198, 4.8.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 311, 4.12.1999, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 28, 30.1.2002, s. 3.

(9)  Ú. v. ES L 28, 30.1.2002, s. 112.


Top