Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1682/2004 z 15. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1655/2000 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1682/2004

z 15. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1655/2000 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE, ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 (3), sa vykonáva po fázach, pričom tretia fáza sa skončí 31. decembra 2004.

(2)

Zohľadňujúc pozitívny príspevok LIFE k dosiahnutiu cieľov politiky spoločenstva v oblasti životného prostredia a s úmyslom podporovať ďalšie vykonávanie, aktualizáciu a rozvoj environmentálnej politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, najmä vzhľadom na integráciu životného prostredia do iných politík, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju, by mala byť tretia fáza predĺžená do 31. decembra 2006.

(3)

Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva bol prijatý 22. júla 2002 rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (4). Nariadenie (ES) č. 1655/2000 je potrebné prispôsobiť cieľom a prioritám stanoveným v uvedenom programe.

(4)

Je potrebné preklenúť obdobie medzi skončením tretej fázy LIFE a novými finančnými výhľadmi po roku 2006, a to dva roky až do 31. decembra 2006.

(5)

LIFE by mal byť posilnený ako špecifický finančný nástroj dopĺňajúci výskumné programy Spoločenstva a štrukturálne fondy a programy rozvoja vidieka. Je potrebné vynaložiť úsilie na zabezpečenie efektívnejšieho využitia týchto finančných nástrojov Spoločenstva na financovanie prvkov projektov zameraných na životné prostredie a prírodu. Je rovnako potrebné zaviesť opatrenia s cieľom zabrániť riziku dvojitého financovania.

(6)

Komisia prijala 25. marca 2003 oznámenie s názvom Vypracovanie akčného plánu pre environmentálnu technológiu. Po tomto oznámení nasledoval akčný plán pre environmentálnu technológiu, prijatý 28. januára 2004, ktorý by mal slúžiť ako orientačný bod pre usmernenia pre LIFE — životné prostredie.

(7)

Osobitná správa Dvora audítorov č. 11/2003 (5) preskúmala koncepciu, riadenie a vykonávanie LIFE. Je vhodné zohľadniť odporúčania Dvora audítorov.

(8)

1. mája 2004 sa k Európskej únii pripojilo desať nových členských štátov a táto skutočnosť by sa mala náležite zohľadniť pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov LIFE.

(9)

Malo by sa zlepšiť využívanie a šírenie výsledkov a rozpočtové položky na tento účel by sa mali zvýšiť.

(10)

Projekty, ktoré budú ešte prebiehať na konci roka 2006, by sa mali naďalej monitorovať a kontrolovať.

(11)

Vo svojom rozsudku z 21. januára 2003 (6) Súdny dvor Európskych spoločenstiev zrušil článok 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1655/2000. Dvor vyhlásil, že „účinky článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1655/2000 sa musia zachovať v celom rozsahu, pokiaľ Parlament a Rada neprijmú nové ustanovenia týkajúce sa postupu výboru, ktorý sa vzťahuje na opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia“.

(12)

Podľa článku 233 zmluvy sú orgány, ktorých akt bol vyhlásený za neplatný, povinné urobiť potrebné opatrenia, aby vyhoveli rozsudku Súdneho dvora.

(13)

Opatrenia, ktoré je Komisia oprávnená prijať v rámci vykonávacích právomocí, ktoré boli na ňu prenesené nariadením (ES) č. 1655/2000, sú riadiace opatrenia súvisiace s vykonávaním programu s podstatnými dôsledkami pre rozpočet v zmysle článku 2 písm. a) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7). Tieto opatrenia by preto mali byť prijaté v súlade s riadiacim postupom ustanoveným v článku 4 uvedeného rozhodnutia bez toho, aby bol dotknutý postup výboru, ktorý sa zvolí pre akýkoľvek budúci vývoj LIFE alebo finančný nástroj týkajúci sa výlučne oblasti životného prostredia.

(14)

Toto nariadenie stanovuje pre celú dĺžku trvania programu finančný rámec, ktorý bude pre rozpočtový orgán v priebehu každoročného rozpočtového postupu základným východiskom v zmysle bodu 33 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (8),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1655/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 3:

i)

sa písmeno a) nahrádza textom, ktorý znie:

„a)

50 % pre projekty ochrany prírody, 100 % oprávnených nákladov s výnimkou prevádzkových nákladov a tovarov dlhodobej spotreby pre sprievodné opatrenia podľa ods. 2 písm. b) bodov i) a ii) a 100 % nákladov pre sprievodné opatrenia podľa ods. 2 písm. b) bodu iii);“

ii)

dopĺňa sa nové písmeno c), ktoré znie:

„c)

mzdové náklady štátnych zamestnancov sa považujú za oprávnené len do tej miery, v akej sa vzťahujú na náklady na činnosti, ktoré by príslušný verejný orgán neuskutočňoval, pokiaľ by sa daný projekt nevykonával.“;

b)

dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie:

„3a.   Na udelenie pomoci v súvislosti s projektom, ktorý zahŕňa nadobudnutie pozemku, sa vzťahuje podmienka, že nadobudnutý pozemok je dlhodobo vyhradený na užívanie v súlade so zámerom LIFE — príroda, uvedené v odseku 1. Členské štáty prevodom alebo iným spôsobom zabezpečia, aby taký pozemok bol dlhodobo vyhradený na účely ochrany prírody.“;

c)

v odseku 7 sa druhý pododsek nahrádza textom, ktorý znie:

„V súlade s článkom 116 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9) prijme Komisia rozhodnutie o projektoch, ktoré boli akceptované, a uzavrie dohody o grantoch s úspešnými uchádzačmi, v ktorých sa stanoví výška finančnej pomoci, finančné postupy a kontroly a špecifické technické podmienky schváleného projektu.

d)

odsek 8 sa nahrádza textom, ktorý znie:

„8.   Z iniciatívy Komisie:

a)

sprievodné opatrenia, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. b) bodov i) a ii) po porade s výborom uvedeným v článku 21 smernice 92/43/EHS, podliehajú výzvam na predkladanie návrhov. Členské štáty môžu predložiť Komisii návrhy na sprievodné opatrenia;

b)

sprievodné opatrenia, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. b) bodu iii), podliehajú výzvam na predkladanie ponúk. Všetky výzvy na predkladanie ponúk sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie, kde sa stanovia špecifické kritériá, ktoré je potrebné splniť.“

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

štvrtý pododsek sa nahrádza textom, ktorý znie:

„Výška finančnej podpory Spoločenstva je 100 % oprávnených nákladov s výnimkou prevádzkových nákladov a tovarov dlhodobej spotreby pre sprievodné opatrenia podľa ods. 2 písm. c) bodu i) a 100 % nákladov pre sprievodné opatrenia podľa ods. 2 písm. c) bodu ii).“;

ii)

dopĺňa sa nový pododsek, ktorý znie:

„Mzdové náklady zamestnancov verejnej správy sa považujú za oprávnené len do tej miery, v akej sa vzťahujú na náklady na činnosti, ktoré by príslušný verejný orgán neuskutočňoval, pokiaľ by sa daný projekt nevykonával.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza textom, ktorý znie:

„4.   Pokiaľ ide o demonštračné projekty uvedené v ods. 2 písm. a), Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 ods. 2 stanoví usmernenia, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uvedené usmernenia určujú prioritné oblasti a ciele pre demonštračné projekty, pričom výslovne odkazujú na priority stanovené v rozhodnutí č. 1600/2002/ES (10)

Usmernenia zabezpečia, aby LIFE — životné prostredie dopĺňal výskumné programy Spoločenstva a štrukturálne fondy a programy rozvoja vidieka.

Komisia tiež vypracuje usmernenia pre prípravné projekty uvedené v ods. 2 písm. b). Tieto usmernenia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a oboznámi výbor uvedený v článku 11 ods. 1 s ich uverejnením.

c)

v odseku 6 sa písmená d) a e) nahrádzajú textom, ktorý znie:

„d)

sú schopné podporovať široké využitie a šírenie postupov, technológií a/alebo výrobkov vedúcich k ochrane životného prostredia;

e)

zameriavajú sa na rozvoj a prevod inovačných technológií alebo metód, ktoré sa môžu použiť v rovnakých alebo podobných situáciách najmä v nových členských štátoch;“;

d)

odsek 8 sa nahrádza textom, ktorý znie:

„8.   Z iniciatívy Komisie:

a)

projekty, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. b), a sprievodné opatrenia, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. c) bodu i), po prerokovaní vo výbore uvedenom v článku 11 ods. 1 podliehajú výzvam na predkladanie návrhov. Členské štáty môžu predložiť Komisii návrhy na projekty, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. b), a sprievodné opatrenia, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. c) bodu i);

b)

sprievodné opatrenia, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. c) bodu ii), podliehajú výzvam na predkladanie ponúk. Všetky výzvy na predkladanie ponúk sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie, kde sa stanovia špecifické kritériá, ktoré je potrebné splniť.“;

e)

odsek 11 sa nahrádza textom, ktorý znie:

„11.   V súlade s článkom 116 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 prijme Komisia rozhodnutie o projektoch, ktoré boli akceptované, a uzavrie dohody o grantoch s úspešnými uchádzačmi, v ktorých sa stanoví výška finančnej pomoci, finančné postupy a kontroly a špecifické technické podmienky schváleného projektu.“

3.

V článku 5 sa odsek 9 nahrádza textom, ktorý znie:

„9.   Z iniciatívy Komisie sprievodné opatrenia, ktoré majú byť financované podľa ods. 2 písm. b), podliehajú výzvam na predkladanie ponúk, ktoré sa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, kde sa stanovia špecifické kritériá, ktoré je potrebné splniť.“

4.

V článku 7 sa názov a odsek 1 nahrádzajú textom, ktorý znie:

Článok 7

Vzájomný súlad a doplnkovosť medzi finančnými nástrojmi

1.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky pre štáty uchádzajúce sa o pristúpenie stanovené v článku 6, projekty, ktoré získavajú pomoc poskytnutú v rámci štrukturálnych fondov alebo iných rozpočtových nástrojov Spoločenstva, nie sú oprávnené na finančnú pomoc podľa tohto nariadenia. Komisia zabezpečí, aby boli žiadatelia upozornení na skutočnosť, že nemôžu kumulovať subvencie z rôznych fondov Spoločenstva. Zavedú sa zodpovedajúce opatrenia s cieľom zabrániť možnosti dvojitého financovania.

Komisia a členské štáty oboznámia žiadateľov s rôznymi finančnými nástrojmi Spoločenstva, ktoré sú k dispozícii na financovanie zložiek projektov zameraných na životné prostredie a prírodu.“

5.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa nový pododsek, ktorý znie:

„Tretia fáza sa predlžuje o dva roky až do 31. decembra 2006. Finančný rámec na vykonávanie tohto nariadenia je týmto stanovený na 317,2 milióna EUR. Rozpočtový orgán povolí ročné rozpočtové prostriedky v rámci každoročného rozpočtového postupu a v medziach finančného výhľadu.“;

b)

v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza textom, ktorý znie:

„Na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006 sú sprievodné opatrenia obmedzené na 6 % dostupných rozpočtových prostriedkov.“

6.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa pododsek, ktorý znie:

„Komisia zabezpečí oznámenie výsledkov všetkých financovaných projektov širokej verejnosti a preukáže, ako sa nadobudnuté znalosti a skúsenosti môžu využiť v ďalších oblastiach.“;

b)

dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie:

„6.   Komisia každý rok uverejní úplný zoznam financovaných projektov, v ktorom sa pre každý projekt uvedie krátky opis a súhrn vynaložených prostriedkov.“

7.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza textom, ktorý znie:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8.

Obdobie uvedené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.“

8.

Článok 12 sa nahrádza textom, ktorý znie:

Článok 12

Vyhodnotenie tretej fázy a pokračovanie LIFE

1.   Najneskôr 30. septembra 2005 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade:

a)

správu o aktualizácii výsledkov preskúmania po uplynutí polovice obdobia, predložených v novembri 2003, a o vyhodnotení vykonávania tohto nariadenia, jeho prínosu k rozvoju environmentálnej politiky Spoločenstva a využití rozpočtových prostriedkov a

b)

v prípade potreby návrh ďalšieho rozvoja LIFE alebo finančný nástroj týkajúci sa výlučne oblasti životného prostredia, ktorý sa má uplatňovať od roku 2007, zohľadňujúci okrem iného odporúčania sformulované pri preskúmaní LIFE.

2.   Po prijatí takéhoto návrhu Komisiou rozhodne Európsky parlament a Rada v súlade s ustanoveniami zmluvy najneskôr 1. mája 2006 o vykonávaní tohto finančného nástroja počínajúc 1. januárom 2007.

3.   Čiastka potrebná v rámci finančného rámca na zabezpečenie opatrení na monitorovanie a kontrolu počas obdobia po 31. decembri 2006 sa považuje za potvrdenú, len pokiaľ je v súlade s novými finančnými výhľadmi platnými od roku 2007.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. septembra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NICOLAÏ


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 30.3.2004, s. 57.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. júla 2004.

(3)  Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 61, 10.3.2004, s. 1.

(6)  Komisia/Európsky parlament a Rada, C-378/00, Zb. 2003, s. I-937.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2003/429/ES (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).

(9)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.“;

(10)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.“;


Top