EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1646

Nariadenie Komisie (ES) č. 1646/2004, z 20. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu(Text s významom pre EHP)

OJ L 296, 21.9.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 41–46 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Nepriamo zrušil 32009R0470 . Latest consolidated version: 24/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1646/oj

21.9.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1646/2004,

z 20. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu (1), najmä na jeho články 6, 7 a 8,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 sa maximálne hladiny rezíduí stanovujú postupne pre všetky farmakologicky aktívne látky, ktoré sa v Spoločenstve používajú na veterinárne liečivé prípravky podávané hospodárskym zvieratám.

(2)

Maximálne hladiny rezíduí sa stanovia až po preskúmaní všetkých dôležitých informácií o bezpečnosti rezíduí látky, ktoré sa týkajú spotrebiteľa potravín živočíšneho pôvodu a vplyvu rezíduí na priemyselné spracovanie potravín, Výborom pre veterinárne liečivé prípravky.

(3)

Stanovenie maximálne povolených hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu sa uskutoční špecifikovaním druhov zvierat s možnosťou výskytu rezíduí, ako aj ich hladín v príslušných tkanivách mäsa získaného z liečeného zvieraťa (cieľové tkanivo) a charakteristiky rezídua, ktorá sa týka sledovania rezíduí (markera rezídua).

(4)

S cieľom obmedziť podávanie veterinárnych liečivých prípravkov niektorým druhom hospodárskych zvierat (2) sa maximálne hladiny rezíduí stanovujú na prísne vedeckom základe extrapoláciou maximálnych hladín rezíduí určených pre iné druhy zvierat.

(5)

Na kontrolu rezíduí podľa príslušnej legislatívy Spoločenstva sa maximálne hladiny rezíduí zvyčajne stanovujú pre cieľové tkanivá pečene alebo obličiek. Pečeň a obličky sa však väčšinou odstraňujú z mŕtvych zvierat a vstupujú do medzinárodného obchodu, maximálne povolené hladiny rezíduí sa preto vždy stanovujú aj pre svaly alebo tukové tkanivá.

(6)

Pri veterinárnych liečivých prípravkoch pre nosnice, dojnice alebo medonosné včely sa maximálne povolené hladiny stanovujú aj pre vajcia, mlieko a med.

(7)

V prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sú uvedené albendazol, febantel, fenbendazol, oxfendazol, thiabendazol, oxyclozanid, amitraz, cypermethrin, deltamethrin a dexamethason.

(8)

Pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia je povolené primerané obdobie, v ktorom členské štáty vykonajú úpravy na uvedenie príslušných veterinárnych liečivých prípravkov na trh, čo je zaručené smernicou 2001/82/ES (3) Európskeho parlamentu a Radou, ktorá zohľadňuje opatrenia tohto nariadenia.

(9)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade s názorom Stáleho výboru pre veterinárne liečivé prípravky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa podľa ustanovenia v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od šesťdesiateho dňa po jeho uverejnení.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2004

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1101/2004 (Ú. v. EÚ L 211, 12.6.2004, s. 3).

(2)  Prevod používania veterinárnych liečivých prípravkov z Komisie na Radu a Európsky parlament KOM(2000) 806 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a upravená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

Nasledujúca(-e) látka(-y) je(sú) zahrnutá(é) do prílohy I nariadenia (EHS) č. 2377/90:

2.

Antiparazitické činidlá

2.1.

Činidlá proti endoparazitom

2.1.3.

Benzimidazoly a pro-benzimidazoly

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Albendazol

Súhrn – albendazol sulphoxid, albendazol sulphon, a albendazol 2-amino sulphon, vyjadrený ako albendazol

Všetky prežúvavce

100 μg/kg

Sval

100 μg/kg

Tuk

1 000 μg/kg

Pečeň

500 μg/kg

Oblička

100 μg/kg

Mlieko

Febantel

Súhrn rezíduí, ktoré oxidujú na oxfendazol sulphon

Všetky prežúvavce

50 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

50 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko

Fenbendazol

Súhrn rezíduí, ktoré oxidujú na oxfendazol sulphon

Všetky prežúvavce

50 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

50 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko

Oxfendazol

Súhrn rezíduí, ktoré oxidujú na oxfendazol sulphon

Všetky prežúvavce

50 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

50 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko

Thiabendazol

Súhrn -thiabendazol a 5-hydroxythiabendazol

Kozy

100 μg/kg

Sval

100 μg/kg

Tuk

100 μg/kg

Pečeň

100 μg/kg

Oblička

100 μg/kg

Mlieko“

2.1.4.

Deriváty fenolu vrátane salicylanidov

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Oxyclozanid

Oxyclozanid

Všetky prežúvavce

20 μg/kg

Sval

20 μg/kg

Tuk

500 μg/kg

Pečeň

100 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko“

2.2.

Činidlá proti ektoparazitom

2.2.2.

Formamidíny

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Amitraz

Súhrn - amitraz a všetky metabolity s obsahom polovice 2,4-dimethylanilinu, vyjadrený ako amitraz

Kozy

200 μg/kg

Tuk

100 μg/kg

Pečeň

200 μg/kg

Oblička

10 μg/kg

Mlieko“

2.2.3.

Pyrethroidy

Farmakologicky aktívna(-e) látka-(y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Cypermethrin

Cypermethrin (súhrn izomérov)

Všetky prežúvavce

20 μg/kg

Sval

200 μg/kg

Tuk

20 μg/kg

Pečeň

20 μg/kg

Oblička

20 μg/kg

Mlieko (1)

Deltamethrin

Deltamethrin

Všetky prežúvavce

10 μg/kg

Sval

50 μg/kg

Tuk

10 μg/kg

Pečeň

10 μg/kg

Oblička

20 μg/kg

Mlieko

5.

Kortikoidy

5.1.

Glukokortikoidy

Farmakologicky aktívna(-e) látka(-y)

Marker rezídua

Druhy zvierat

Maximálne hladiny rezíduí

Cieľové tkanivá

„Dexamethason

Dexamethason

Kozy

0,75 μg/kg

Sval

2 μg/kg

Pečeň

0,75 μg/kg

Oblička

0,3 μg/kg

Mlieko“


(1)  Ďalšie opatrenia v smernici Komisie 98/82/ES treba dodržiavať (Ú. v. ES L 290, 29.10.1998, s. 25).“


Top