EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1165

Nariadenie Komisie (ES) č. 1165/2004 z 24. júna 2004, ktorým sa dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2400/96 o registrácii určitých názvov v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara)

OJ L 224, 25.6.2004, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1165/oj

25.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1165/2004

z 24. júna 2004,

ktorým sa dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2400/96 o registrácii určitých názvov v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), najmä na jeho článok 6 ods. 3 a 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 5 nariadenia (EHS) č. 2081/92 Francúzsko odovzdalo Komisii dve žiadosti o registráciu názvov „Anchois de Collioure“ a „Melon du Quercy“ ako zemepisných označení a Taliansko odovzdalo Komisii jednu žiadosť o registráciu názvu „Salame d’oca di Mortara“ ako zemepisného označenia.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 1 uvedeného nariadenia sa zistilo, že žiadosti sú v súlade s týmto nariadením, a najmä to, že obsahujú všetky náležitosti stanovené v jeho článku 4.

(3)

Komisii neboli doručené nijaké námietky v zmysle článku 7 nariadenia (EHS) č. 2081/92 po uverejnení názvov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  (2).

(4)

V dôsledku toho sa tieto názvy môžu zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení a tak byť chránené v celom spoločenstve ako chránené zemepisné označenia.

(5)

Príloha k tomuto nariadeniu dopĺňa prílohu k nariadeniu Komisie (ES) č. 2400/96 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2400/96 sa dopĺňa názvami uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu a tieto názvy sú zapísané v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení ako chránené zemepisné označenia (CHZO) v zmysle článku 6 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2081/92.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po dni uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 206, 2.9.2003, s. 5 (Anchois de Collioure), Ú. v. EÚ C 212, 6.9.2003, s. 5 (Melon du Quercy), Ú. v. EÚ C 206, 2.9.2003, s. 8 (Salame d’oca di Mortara).

(3)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 738/2004 (Ú. v. EÚ L 116, 22.4.2004, s. 5).


PRÍLOHA

VÝROBKY UVEDENÉ V PRÍLOHE I K ZMLUVE, URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Ryby, mäkkýše, čerstvé kôrovce a z nich vyrobené produkty

FRANCÚZSKO

Anchois de Collioure (CHZO)

Ovocie, zelenina a obilniny bez ďalšieho spracovania alebo spracované

FRANCÚZSKO

Melon du Quercy (CHZO)

Mäsové výrobky (zohrievané, solené, údené atď.)

TALIANSKO

Salame d’oca di Mortara (CHZO)


Top