Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0862

Nariadenie Rady (ES) č. 862/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 v oblasti dopravy z dôvodov pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska

OJ L 161, 30.4.2004, p. 35–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 201 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2017; Nepriamo zrušil 32017R1952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/862/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32004R0862Úradný vestník L 161 , 30/04/2004 S. 0035 - 0043


Nariadenie Rady (ES) č. 862/2004

z 29. apríla 2004,

ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2888/2000 v oblasti dopravy z dôvodov pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Malty, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii [1], (ďalej len "zmluva o pristúpení"), najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Malty, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je Európska únia založená [2] (ďalej len "akt o pristúpení"), najmä na jeho článok 57 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) u niektorých aktov, ktoré zostávajú platné po 1. máji 2004 a vyžadujú si určité úpravy z dôvodov pristúpenia, neboli v akte o pristúpení zabezpečené úpravy alebo boli zabezpečené, no sú nevyhnutné ďalšie úpravy. Všetky tieto úpravy musia byť prijaté pred pristúpením, aby od pristúpenia nadobudli účinnosť;

(2) podľa článku 57 ods. 2 aktu o pristúpení má také úpravy prijať Rada vovšetkých prípadoch, keď Rada samotná alebo spoločne s Európskym parlamentom prijali pôvodný akt;

(3) nariadenie (ES) č. 2888/2000 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o rozdeľovaní povolení na premávku ťažkých nákladných vozidiel na území Švajčiarska [3] by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy k nariadenie (ES) č. 2888/2000 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v závislosti od zmluvy o pristúpení a od dátumu nadobudnutia jej účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 29. apríla 2004

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 17.

[2] Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

[3] Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 9.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

Kľúč na prideľovanie povolení na "ťažké nákladné vozidlá"

Komisia pridelí členským štátom povolenia na "ťažké nákladné vozidlá" podľa tohto kľúča:

Členský štát | % |

Belgicko | 6,9 |

Dánsko | 1,4 |

Nemecko | 25 |

Grécko | 0,9 |

Španielsko | 2 |

Francúzsko | 15 |

Írsko | 0,85 |

Taliansko | 24 |

Luxembursko | 1,45 |

Holandsko | 8,9 |

Rakúsko | 8 |

Portugalsko | 0,7 |

Fínsko | 0,8 |

Švédsko | 0,75 |

Spojené kráľovstvo | 3,35 |

Spolu: | 100 |

Celkový počet povolení, ktoré sa majú prideliť, je 300 000 na roky 2001 a 2002 a 400 000 na roky 2003 a 2004.

Na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 Komisia pridelí členským štátom 10 000 dodatočných povolení na "ťažké nákladné vozidlá" podľa tohto kľúča:

Členský štát | Počet |

Česká republika | 3164 |

Estónsko | 440 |

Cyprus | 66 |

Lotyšsko | 132 |

Litva | 308 |

Maďarsko | 1934 |

Malta | 352 |

Poľsko | 2109 |

Slovinsko | 1055 |

Slovensko | 440 |

Spolu | 10000 |

PRÍLOHA II

Kľúč na prideľovanie povolení na "prázdne vozidlá"

Komisia pridelí členským štátom povolenia na "prázdne vozidlá" podľa tohto kľúča:

Členský štát | 2001 až 2004 |

Belgicko | 14067 |

Dánsko | 1310 |

Nemecko | 50612 |

Grécko | 5285 |

Španielsko | 1500 |

Francúzsko | 16126 |

Írsko | 220 |

Taliansko | 93012 |

Luxembursko | 3130 |

Holandsko | 21517 |

Rakúsko | 2183 |

Portugalsko | 192 |

Fínsko | 867 |

Švédsko | 381 |

Spojené kráľovstvo | 9598 |

Spolu: | 220000 |

Na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 Komisia pridelí členským štátom 5 500 dodatočných povolení na "prázdne vozidlá" podľa tohto kľúča:

Členský štát | Počet povolení |

Česká republika | 1741 |

Estónsko | 242 |

Cyprus | 36 |

Lotyšsko | 73 |

Litva | 169 |

Maďarsko | 1064 |

Malta | 193 |

Poľsko | 1160 |

Slovinsko | 580 |

Slovensko | 242 |

Spolu | 5500 |

PRÍLOHA III

Metodika prideľovania povolení

Prideľovanie povolení stanovených v prílohách I a II sa uskutoční na základe tejto metodiky:

1. Členské štáty EÚ-15

Povolenia na "ťažké nákladné vozidlá"

Na začiatku dostane každý členský štát 1500 povolení.

Potom sa pridelia zostávajúce povolenia v rovnakých častiach na základe kritérií, ktoré sa vzťahujú na dvojstrannú dopravnú prevádzku a tranzitnú dopravnú prevádzku.

Tento výsledok sa mierne prispôsobí, aby sa zohľadnila špecifická zemepisná poloha určitých členských štátov.

Dvojstranná doprava

Pridelenie sa uskutoční na základe podielov každého členského štátu v dvojstrannej preprave do Švajčiarska a zo Švajčiarska.

Tranzitná doprava

Pridelenie sa uskutoční na základe podielov ťažkých nákladných vozidiel registrovaných v príslušnom členskom štáte na celkovom počte odklonených kilometrov v severo-južnej a juho-severnej transalpskej cestnej premávke v dôsledku súčasných hmotnostných obmedzení vo Švajčiarsku.

Odklonené kilometre sa vypočítajú ako rozdiel medzi skutočnou vzdialenosťou transalpských ciest a najkratšou vzdialenosťou cesty cez Švajčiarsko. Kilometre cez Švajčiarsko sa upravia zvýšením o 60 kilometrov, aby sa zohľadnilo zdržanie na hraniciach a podmienky cestnej premávky.

Členským štátom, ktoré by na základe uvedenej metodiky výpočtu dostali menej než 200 povolení, sa pridelí 200 povolení.

Povolenia na "prázdne vozidlá"

Povolenia na "prázdne vozidlá" sa pridelia na základe podielov vozidiel registrovaných v členských štátoch na tranzite cez Švajčiarsko, s celkovou hmotnosťou od 7,5 do 28 ton.

2. Nové členské štáty

Povolenia na "ťažké nákladné vozidlá"

Členské štáty, ktoré majú uzavreté dvojstranné dohody so Švajčiarskom (Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko), dostanú rovnaký počet povolení, aký by dostali podľa dvojstranných zmlúv na obdobie od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004, ak by tieto dohody zostali platné v priebehu roka 2004.

Cypru, Malte a Slovensku sú pridelené povolenia na základe ich podielu dopravy do a zo Švajčiarska a tranzitom cez Švajčiarsko v roku 2002.

Zostávajúce povolenia dostupné pre desať nových členských štátov sa pridelia na základe podielu.

Povolenia na "prázdne vozidlá"

Za predpokladu, že spoločenstvo dostane 5 500 povolení na "prázdne vozidlá", ktoré zodpovedajú 55 % počtu povolení na "ťažké nákladné vozidlá", povolenia na "prázdne vozidlá" sa pridelia v tomto pomere.

"

--------------------------------------------------

Top