Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0795

Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov

OJ L 141, 30.4.2004, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 226 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 193 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 193 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Zrušil 32009R1120 . Latest consolidated version: 26/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/795/oj

32004R0795Úradný vestník L 141 , 30/04/2004 S. 0001 - 0017


Nariadenie Komisie (ES) č. 795/2004

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné predpisy pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a určité podporné schémy pre poľnohospodárov a ktorou sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a najmä na druhý pododsek jeho článku 40 ods. 5, jeho články 42 ods. 4 a 9, 46 ods. 3, 52 ods. 2, 54 ods. 5, 145 písm. c) a d) a 155,

Keďže:

(1) by sa mali ustanoviť presné predpisy na vykonávanie hlavy III nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovuje schéma jednotných platieb pre poľnohospodárov,

(2) v záujme jednoznačnosti je vhodné ustanoviť určité definície. Prípadne by sa mali používať definície, ktoré sa už v podobných situáciách uplatňujú a/alebo ktoré sa používajú už celé roky,

(3) v záujme zjednodušenia výpočtu jednotkovej hodnoty nárokov na platbu by sa mali ustanoviť jednoznačné predpisy ohľadne zaokrúhľovania číselných hodnôt a možnosť rozdelenia existujúcich nárokov na platbu v prípade, že veľkosť parcely, ktorá sa nahlasuje alebo prenáša spolu s nárokom, predstavuje len určitý zlomok hektára,

(4) mali by sa prijať osobitné ustanovenia o vytvorení štátnej rezervy, a to najmä spôsob výpočtu zníženia príslušných čiastok alebo nárokov na platbu, ako aj spôsob uplatňovania zníženia v prípade, keď sa úplne alebo čiastočne zruší viazanosť prémií na mlieko a mliečne výrobky a dodatkové platby, ktoré sa uvádzajú v článkoch 95 a 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

(5) v článku 42 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovujú alternatívne prípady priznania nárokov na platbu zo štátnej rezervy. Je vhodné, aby sa ustanovili predpisy na výpočet počtu a hodnoty nárokov na platbu, ktoré sa takto priznajú. V záujme toho, aby členské štáty, ktoré majú lepšie predpoklady vyhodnotiť situáciu každého poľnohospodára žiadajúceho o takéto opatrenia, mohli konať pružnejšie, počet nárokov, ktoré sa priznajú, by nemal byť väčší ako počet nahlásených hektárov a ich hodnota by nemala byť vyššia ako čiastka, ktorú príslušný členský štát určí na základe objektívnych kritérií. V súlade s článkom 42 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade, že sa zvýši jednotková hodnota existujúcich nárokov na platbu, mal by sa dodržať regionálny priemer. Členským štátom by sa malo povoliť, aby regionálnu hodnotu určili na primeranej územnej úrovni. Jednako, vzhľadom na to, že ide o pomoc, u ktorej sa zrušila viazanosť na produkciu, táto čiastka by sa mala diferencovať alebo vypočítavať v závislosti od produkcie v jednotlivých sektoroch,

(6) za určitých okolností by sa mohlo stať, že poľnohospodári napokon získajú viac nárokov, ako je pôdy na ich využitie, napríklad v prípade spoločného využívania plochy osiatej krmovinami, a to v dôsledku skončenia prenájmu alebo účasti na programe zalesňovania, alebo v dôsledku odkupovania, v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, referenčných množstiev mlieka, ktoré sa v príslušnom období prenajali spolu s pôdou. Preto sa zdá byť vhodné, aby sa ustanovil mechanizmus, ktorým by sa zabezpečila podpora takéhoto poľnohospodára tým, že sa táto podpora skoncentruje na zvyšné použiteľné hektáre. Jednako v záujme toho, aby sa zabránilo zneužívaniu tohto mechanizmu, mali by sa ustanoviť podmienky, za ktorých možno tento mechanizmus využiť,

(7) v súlade s nariadením (ES) č. 1782/2003 štátna rezerva sa dopĺňa prostredníctvom nevyužitých nárokov, prípadne odvodom z predaja nárokov na platby alebo odvodom z predaja, ktorý sa uskutoční pred určitým dňom. Preto je potrebné, aby sa určil deň, po ktorom sa nevyužité nároky vrátia do štátnej rezervy. Z administratívnych dôvodov by sa takisto malo ustanoviť, že nároky na platbu, spojené s povolením pestovať ovocie a zeleninu alebo stolové zemiaky, alebo nároky za dočasné nevyužívanie pôdy by sa pri spätnom prevode do štátnej rezervy mali zbaviť príslušnej povinnosti alebo povolenia. Okrem iného aj preto, že takáto povinnosť alebo povolenie sa určuje na základe historických údajov a po zavedení schémy jednotných platieb sa nebude dať určiť, kto by mal zo štátnej rezervy obdržať nároky za dočasné nevyužívanie pôdy spojené s povoleniami, keďže viazanosť tejto podpory sa zruší,

(8) v prípade, že sa uplatní odvod z predaja nárokov na platbu, mali by sa určiť a diferencovať maximálne percentuálne hodnoty a kritériá uplatňovania, berúc pri tom do úvahy typ prevodu a nároku na platbu, ktorý sa prevádza. V prípade, že v prvých rokoch uplatňovania schémy jednotnej platby sa vyskytnú špekulatívne riziká, určitému členskému štátu sa môže povoliť, aby v prípade predaja bez pôdy percentuálnu hodnotu odvodu zvýšil. Uplatnenie takéhoto odvodu rozhodne nesmie mať za následok vznik podstatnej prekážky pri prevode nárokov na platbu alebo jeho zákaz,

(9) v záujme zjednodušeného administratívneho spravovania štátnej rezervy je vhodné, aby sa ustanovilo jej spravovanie na regionálnej úrovni okrem prípadov, ktoré sa uvádzajú v článku 42 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v článku 42 ods. 4 spomínaného nariadenia v prípade, že členské štáty sú povinné priznať nároky na platbu,

(10) v záujme zjednodušeného vykonávania schémy jednotných platieb je vhodné, aby sa členským štátom povolilo, aby už v roku, ktorý predchádza prvému roku uplatňovania schémy, začali určovať potenciálnych príjemcov, na ktorých sa schéma vzťahuje, a to najmä v prípade, keď na hospodárstve v dôsledku dedičského konania alebo zákonných zmien, alebo dočasného určenia nárokov na platbu, dôjde k určitým zmenám,

(11) v článku 33 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa poľnohospodárom za určitých okolností povoľuje účasť na schéme jednotných platieb. V záujme toho, aby sa takéto okolnosti nemohli využívať na obchádzanie platných predpisov o bežnom prevode hospodárstva spojeného s príslušnými čiastkami, na účel uplatňovania takýchto okolností by sa mali ustanoviť určité podmienky a definície,

(12) v článku 46 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že poľnohospodár môže svoje nároky na platbu bez pôdy previesť po tom, čo v zmysle článku 44 spomínaného nariadenia počas aspoň jedného kalendárneho roka využije aspoň 80 % svojich nárokov na platbu. V záujme toho, aby sa vzali do úvahy prevody pôdy, ktoré sa uskutočnia ešte skôr, ako sa začne uplatňovať schéma jednotných platieb, prevod celého hospodárstva alebo jeho časti spolu s budúcimi nárokmi na platbu možno odôvodnene považovať za platný prevod nárokov na platbu spolu s pôdou v zmysle článku 46 nariadenia (ES) č. 1782/2003, s výhradou určitých podmienok, a to najmä tej, že kupujúci by mal požiadať o určenie nárokov na platbu, pokiaľ sa v spomínanom nariadení jednoznačne ustanovuje, že na schéme sa môžu zúčastňovať len tí, ktorí v príslušnom období obdržali priamu platbu,

(13) v článku 42 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa Komisii povoľuje, aby definovala osobitné situácie, na základe ktorých vznikne nárok na priznanie príslušných čiastok určitým poľnohospodárom, nachádzajúcim sa v situácii, ktorá im úplne alebo čiastočne zabránila, aby v príslušnom období poberali priame platby. Preto je vhodné, aby sa tieto osobitné situácie ustanovením určitých predpisov vymenovali a tak sa zabránilo kumulovaniu príjmu z rôznych priznaných nárokov na platbu u jedného a toho istého poľnohospodára, čo sa nedotýka možnosti Komisie tieto situácie prípadne doplniť ďalšími prípadmi. Členským štátom by sa okrem toho malo umožniť, aby určili príslušnú čiastku, ktorá sa prideľuje,

(14) tam, kde určitý členský štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo obvyklou zavedenou praxou do definície dlhodobého prenájmu zahrnie aj prenájom na 5 rokov, je vhodné, aby sa členskému štátu povolilo prípadne uplatňovať toto kratšie obdobie,

(15) vzhľadom na to, že prémie na mlieko a mliečne výrobky a dodatkové platby sa do schémy jednotných platieb zahrnú na základe iného obdobia, ako je obdobie, ktoré sa uvádza v článku 37 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je vhodné, aby sa na účel určenia príslušnej čiastky vzali do úvahy chovatelia mliekového dobytka nachádzajúci sa v situácii uvedenej v článku 40 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorí v dôsledku takejto situácie svoje príslušné množstvo úplne alebo čiastočne prenajímajú v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1788/2003 na dobu dvanástich mesiacov, ktorá sa končí dňa 31. marca prvého roku uplatňovania schémy jednotných platieb,

(16) v prípadoch, keď určitý poľnohospodár odíde na dôchodok alebo umrie a ustanoví aby sa jeho hospodárstvo čiastočne alebo úplne previedlo na niektorého rodinného príslušníka či dediča, ktorý hodlá v poľnohospodárskej činnosti na tomto hospodárstve pokračovať, je vhodné, aby sa zabezpečilo, že čiastočný alebo úplný prevod hospodárstva v rámci rodiny sa uskutoční bez zábran, a to najmä v prípade, že pôda, ktorá je predmetom prevodu, sa v príslušnom období tretej osobe prenajala bez toho, aby sa vopred ustanovila možnosť, že dedič bude pokračovať v poľnohospodárskej činnosti,

(17) nároky by sa mali priznať aj poľnohospodárom, ktorí uskutočnili investície majúce za následok potenciálne zvýšenie čiastky priamych platieb, ktoré by sa im mali prideliť, keby sa nezaviedla schéma jednotných platieb. Osobitné predpisy by sa mali ustanoviť na výpočet nárokov v prípade, že určitý poľnohospodár už vlastní nároky na platbu alebo nemá žiadne hektáre. Za tých istých okolností poľnohospodári, ktorí kúpili alebo prenajali pôdu alebo sa zúčastnili na štátnych programoch prechodu na inú produkciu, na ktorú sa v príslušnom období v rámci schémy jednotných platieb mohla poskytnúť priama platba, by zostali bez nároku na platbu, aj keď nadobudli pôdu alebo sa zúčastnili na takýchto programoch so zámerom vykonávať poľnohospodársku činnosť, za ktorú by sa v budúcnosti ešte mohli poskytovať určité priame platby. Preto je vhodné, aby sa v takom prípade ustanovilo priznanie nárokov na platbu,

(18) v záujme riadneho spravovania schémy je vhodné, aby sa ustanovili predpisy pre prípad prevodu nárokov na platbu,

(19) v článku 46 nariadenia (ES) č. 1782 sa ustanovuje, že určitý členský štát môže rozhodnúť, že nároky na platbu možno prevádzať a využívať len v rámci jednej a tej istej oblasti. V záujme toho, aby sa predišlo praktickým problémom, mali by sa ustanoviť osobitné predpisy pre hospodárstva, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma alebo viacerými regiónmi,

(20) v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že všetky plochy, ktoré sú v príslušnom období osiate krmovinami, by sa mali zahrnúť do výpočtu nárokov na platbu. V záujme toho, aby správne orgány členských štátov mohli ľahšie určiť počet hektárov osiatych krmovinami, je vhodné umožniť im, aby vzali do úvahy počet plôch osiatych krmovinami, ktorý sa nahlásil v žiadosti o pomoc na plochu ešte pred zavedením schémy jednotných platieb a súčasne poľnohospodárovi umožniť, aby preukázal, že jeho plocha osiata krmovinami bola v príslušnom období menšia,

(21) v článku 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa za určitých podmienok povoľuje produkcia konope. Je potrebné vypracovať zoznam nárokovateľných odrôd a súčasne ustanoviť ich osvedčovanie,

(22) osobitné predpisy by sa mali ustanoviť pre výpočet veľkej dobytčej jednotky v súvislosti s určovaním nárokov, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky, pričom sa vychádza z platnej konverznej tabuľky, ktorá sa ustanovuje v sektore hovädzieho mäsa,

(23) osobitné predpisy sú takisto potrebné na to, aby sa zjednodušilo určovanie nárokov na platbu v súvislosti s predpokladaným zrušením viazanosti platieb v sektore mlieka,

(24) Podľa článku 54 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nárok za dočasné nevyužívanie pôdy spojený s hektárom, za ktorý možno uplatniť nárok na platbu za dočasné nevyužívanie pôdy, zakladá nárok na vyplatenie čiastky, ktorá sa určí podľa tohto nároku za dočasné nevyužívanie pôdy. Obdobie, počas ktorého sa pôda dočasne nevyužíva, by prinajmenšom malo pokrývať vegetačný cyklus plodín na ornej pôde. Jednako v záujme toho, aby sa zohľadnili určité osobitné okolnosti, malo by sa povoliť, aby sa dočasne nevyužívaná pôda mohla využívať už pred skončením minimálneho obdobia jej dočasného nevyužívania. Takisto by sa mali prijať ustanovenia ohľadne environmentálnej ochrany, uchovávania a využívania dočasne nevyužívaných plôch,

(25) tam, kde sa určitý členský štát rozhodne, že využije možnosť regionalizácie schémy jednotných platieb, mali by sa prijať osobitné ustanovenia, aby sa zjednodušil výpočet príslušnej regionálnej čiastky určenej pre hospodárstva, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma alebo viacerými oblasťami a aby sa zabezpečilo, že táto regionálna čiastka sa v prvom roku uplatňovania schémy prizná v celej výške. Niektoré ustanovenia, ktoré sa prijímajú týmto nariadením, a to najmä tie, ktoré sa týkajú vytvorenia štátnej rezervy, počiatočného priznania nárokov na platbu a prevodu nárokov na platbu, by sa mali upraviť, aby sa mohli uplatňovať v rámci regionálneho modelu,

(26) v článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa členským štátom povoľuje, aby v rámci rozpočtového limitu ustanovili dodatkovú platbu na vybrané druhy poľnohospodárskej činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany alebo zvýšenia kvality životného prostredia alebo z hľadiska zlepšenia kvality a predaja poľnohospodárskych výrobkov. Preto je potrebné definovať, ktorých poľnohospodárov by sa to malo dotknúť, ako túto platbu zosúladiť s existujúcimi opatreniami v rámci rozvoja vidieka a na ktorý druh poľnohospodárskej činnosti by sa toto opatrenia malo vzťahovať,

(27) v článku 58 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že členské štáty tieto oblasti určia na základe objektívnych kritérií a v článku 59 spomínaného nariadenia sa ustanovuje, že členské štáty môžu pristúpiť k regionalizácii schémy jednotných platieb v riadne odôvodnených prípadoch a v súlade s objektívnymi kritériami. Preto je vhodné, aby sa ustanovila povinnosť oznámiť všetky potrebné údaje a informácie s cieľom vyhodnotenia takýchto kritérií,

(28) v záujme toho, aby sa mohlo vyhodnotiť uplatňovanie schémy jednotných platieb je vhodné, aby sa v súvislosti s výmenou informácií medzi Komisiou a členskými štátmi určili príslušné postupy a termíny a aby sa Komisii poskytli informácie o plochách na ktoré sa pomoc vyplatí na celoštátnej prípadne regionálnej úrovni,

(29) opatrenia, ktoré sa ustanovujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1 PÔSOBNOSŤ A VŠEOBECNE PLATNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a pôsobnosť

Týmto nariadením sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb, ktorá sa ustanovuje v hlave III nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 2

Definície

Na účely hlavy III nariadenia (ES) č. 1782/2003 a pre toto nariadenie sa použijú nasledovné definície:

a) "poľnohospodárska pôda" znamená celková výmera, ktorú zaberá orná pôda, trvalé pasienky a monokultúrné plodiny;

b) "orná pôda" znamená 'orná pôda' v zmysle článku 2 bod (1) nariadenia Komisie (ES)č. 795/2004 [2];

c) "monokultúrné plodiny" znamená plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu po dobu piatich rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu, vrátane škôlok, ako sa definujú v prílohe I bod (G/05) rozhodnutia Komisie 2000/115/ES [3], s výnimkou viacročných plodín a škôlok takýchto viacročných plodín;

d) "viacročné plodiny"

znamená plodiny týchto produktov:

Ćíselný znak KN | |

07091000 | Artičoky |

07092000 | Špargľa |

07099090 | Rebarbora |

081020 | Maliny, černice, moruše a Loganove ostružiny |

081030 | Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše |

081040 | Brusnice veľkoplodé, čučoriedky obyčajné a iné ovocie rodu Vaccinium |

ex06029041 | Výmladkový les |

ex06029051 | Miscanthus sinensis |

ex12149090 | Phalaris arundicea (lesknica kanárska) |

e) "trvalé pasienky" znamená "trvalé pasienky" v zmysle článku 2 bod (2) nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004;

f) "pasienky" znamená orná pôda, ktorá sa používa na produkciu trávy (zasiatej alebo prirodzene rastúcej); na účely článku 61 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pasienky zahŕňajú trvalé pasienky;

g) "predaj" znamená predaj alebo iný konečný prevod vlastníctva pôdy alebo nárokov na platbu. Táto definícia nezahŕňa predaj pôdy v prípade, že sa prevádza na verejné orgány a/alebo používa vo verejnom záujme, pričom prevod sa uskutočňuje na iné ako poľnohospodárske účely;

h) "prenájom" znamená prenájom alebo podobné typy dočasných transakcií;

i) "prevod alebo predaj alebo prenájom nároku na platbu spolu s pôdou" znamená predaj alebo prenájom nárokov na platbu spolu s predajom, resp. prenájmom príslušného počtu hektárov nárokovateľnej pôdy v zmysle článku 44 ods. 2, vo vlastníctve prevádzajúceho.

V prípade prenájmu sa nároky na platbu a hektáre prenajímajú na to isté obdobie.

V prípade, že sa prevádzajú všetky nároky na platbu, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky uvedené v článku 49 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, platí, že ide o prípad, kedy sa prevádza nárok na platbu spolu s pôdou.

j) "Produkčná jednotka" znamená aspoň jedna plocha, za ktorú vzniká v príslušnom období nárok na priame platby, vrátane plochy osiatej krmovinami v zmysle článku 43 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo aspoň jedno zviera, za ktoré by v príslušnom období vznikol nárok na priame platby, prípadne spojené s príslušným nárokom na prémiu;

k) Na účely článkov 37 ods. 2 a 42 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 "poľnohospodári začínajúci určitú poľnohospodársku činnosť" znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá počas obdobia 5 rokov predo dňom započatia novej poľnohospodárskej činnosti vo svojom mene a na vlastné riziko nevykonávala žiadnu poľnohospodársku činnosť, alebo ktorá nemala kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou určitú poľnohospodársku činnosť.

V prípade právnickej osoby, fyzická osoba, ktorá má kontrolu nad právnickou osobou, nesmela vo vlastnom mene a na vlastné riziko vykonávať žiadnu poľnohospodársku činnosť, alebo nesmela mať kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou určitú poľnohospodársku činnosť, aspoň po dobu 5 rokov pred dňom započatia poľnohospodárskej činnosti touto právnickou osobou.

Článok 3

Výpočet jednotkovej hodnoty nárokov na platbu

1. Nároky na platbu sa vypočítavajú na tri desatinné miesta a zaokrúhľujú hore alebo dolu na najbližšie druhé desatinné miesto. V prípade, že vypočítaný výsledok predstavuje presnú polovicu, suma sa zaokrúhľuje na najbližšie druhé desatinné miesto.

2. V prípade, že veľkosť parcely, ktoré sa nahlasuje v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, alebo ktorá sa prevádza spolu s nárokom v súlade s článkom 46 ods. 2 spomínaného nariadenia, predstavuje zlomok hektáru, príslušný nárok sa spolu s pôdou nahlási alebo prevediem vo výške, ktorá sa vypočíta v rozsahu toho istého zlomku. Zvyšná časť nároku zostane poľnohospodárovi k dispozícii v príslušnej výške, ktorá sa vypočíta.

KAPITOLA 2 ŠTÁTNA REZERVA

Oddiel 1 Vytvorenie štátnej rezervy

Článok 4

Zníženia

1. Zníženie, ktoré sa ustanovuje v článku 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa vzťahuje na všetky príslušné čiastky, po ich prípadnom znížení podľa článku 41ods. 2 spomínaného nariadenia a prípadne po ich znížení podľa článku 65 ods. 1 a podľa druhého pododseku článku 70 ods. 2 spomínaného nariadenia.

2. V prípade, že sa uplatní zníženie uvedené v článku 42 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003, úmerne sa zníži jednotková hodnota všetkých nárokov na platbu, ktorá sa určia ku dňu lineárneho zníženia.

Článok 5

Prémie na mlieko a mliečne výrobky a dodatkové platby

1. Percentuálna hodnota zníženia, ktorú členské štáty určia v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, v roku 2007 platí pre čiastky odvodené z prémií na mlieko a mliečne výrobky a dodatkových platieb, ktoré sa zahrnú do schémy jednotných platieb.

2. V prípade, že určitý členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v prvom pododseku článku 62 nariadenia (ES) č. 1782/2003, v celom rozsahu do schémy jednotných platieb zahrnúť čiastky odvodené z prémií na mlieko a mliečne výrobky a dodatkových platieb, v roku, počas ktorého túto možnosť využije, bude uplatňovať percento zníženia, ktoré sa uvádza v odseku 1 tohto článku. V nasledujúcich rokoch dotknutý členský štát bude uplatňovať zníženie v rámci zvýšenia čiastok, ako sa ustanovuje v článkoch 95 ods. 2 a 96 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3. V prípade, že určitý členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v prvom pododseku článku 62 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zahrnúť do schémy jednotných platieb čiastky odvodené z prémií na mlieko a mliečne výrobky a dodatkových platieb, percento zníženia, ktoré sa uvádza v odseku 1 tohto článku, bude na čiastky zahrnuté do schémy jednotných platieb uplatňovať v roku, počas ktorého túto možnosť využije, pričom zohľadní zvýšenie čiastok, ktoré sa ustanovujú v článku 95 ods. 2 a 96 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Oddiel 2 Určenie nárokov na platbu zo štátnej rezervy

Článok 6

Určenie nárokov na platbu

1. V prípade, že určitý členský štát využije možnosti, ktoré sa ustanovujú v článku 42 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003, poľnohospodári môžu v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddieli a na základe objektívnych kritérií, ktoré určí dotknutý členský štát, získať nároky na platby zo štátnej rezervy.

2. V prípade, že o priznanie nároku na platbu zo štátnej rezervy požiada poľnohospodár, ktorý nevlastní žiadny nárok na platbu, nemôže jednorazovo získať väčší počet nárokov na platbu, ako je počet hektárov v jeho držbe (vo vlastníctve alebo v prenájme).

3. V prípade, že o priznanie nárokov na platbu zo štátnej rezervy požiada poľnohospodár, ktorý už vlastní nároky na platbu, nemôže získať väčší počet nárokov na platbu, ako je počet hektárov v jeho držbe, na ktoré nevlastní žiadny nárok na platbu.

Jednotková hodnota každého nároku na platbu, ktorý už vlastní, sa môže zvyšovať v rámci regionálneho priemeru, ktorý sa uvádza v odseku 4.

Článok 42 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa vzťahuje na nároky na platbu, ktorých jednotková hodnota sa v súlade s druhým pododsekom tohto odseku zvýši o viac ako 20 %.

4. Členské štáty určia regionálny priemer na vhodnej územnej úrovni podľa objektívnych kritérií tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže. Určí sa ku dňu, ktorý ustanovia členské štáty. Každoročne ho možno revidovať. Vychádza z hodnoty nárokov na platbu, ktoré sa priznajú poľnohospodárom v príslušnej oblasti. nediferencuje sa podľa sektoru produkcie.

5. Hodnota každého nároku na platbu, ktorá sa obdrží v súlade s odsekom 2 alebo 3, s výnimkou druhého pododseku odseku 3, sa vypočíta tak, že príslušná čiastka, ktorú členský štát určí podľa objektívnych kritérií a tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nesmie byť väčší ako počet hektárov, ktoré sa uvádzajú v odseku 2.

Článok 7

Uplatňovanie článku 42 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade menšieho počtu hektárov ako nárokov na platbu

1. V prípade, že určitý členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 42 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na požiadanie a v súlade s týmto článkom môže v dotknutých oblastiach priznať nároky na platbu poľnohospodárom, ktorí nahlasujú menej hektárov, ako je počet zodpovedajúci nárokom na platbu, ktoré sa priznali alebo ktoré sa priznajú v súlade s článkom 43 spomínaného nariadenia.

V takom prípade poľnohospodár do štátnej rezervy vráti celý nárok na platbu, ktorý vlastní, alebo ktorý by sa mu priznal, s výnimkou nárokov za dočasné nevyužívanie pôdy a nárokov na platbu, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky uvedené v článku 49 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2. Počet platobných nárokov priznaných z vnútroštátnej rezervy sa rovná počtu hektárov, ktoré poľnohospodár ohlásil.

3. Päťročné obdobie, ktoré sa ustanovuje v článku 42 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa uplatňuje, prípadne znovu začne uplatňovať, na všetky priznané nároky na platbu.

4. Jednotková hodnota nárokov na platbu zo štátnej rezervy, ktoré sa priznajú, sa vypočíta tak, že príslušná čiastka určitého poľnohospodára sa vydelí počtom hektárov, ktoré nahlasuje, zníženým o počet hektárov, ktorý sa rovná počtu nárokov za dočasné nevyužívanie pôdy, ktoré vlastník. Regionálny priemer, ktorý sa ustanovuje v článku 6 ods. 4, sa neuplatňuje.

5. Odseky 1, 2, 3 a 4 sa nevzťahujú na poľnohospodára, ktorý v zmysle článku 43 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nahlasuje menej ako 50 % z celkového počtu hektárov, ktoré mal počas príslušného obdobia v držbe (v prenájme alebo vo vlastníctve).menší počet hektárov, ako je počet zodpovedajúci nárokom na platbu, ktoré by sa mu priznali alebo ktoré sa mu priznajú v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v dôsledku toho, že tieto hektáre previedol predajom alebo prenájmom.

6. Odseky 1, 2, 3 a 4 sa nevzťahujú na poľnohospodárov, ktorí nahlásia menej hektárov, ako je počet zodpovedajúci platobným nárokom, ktoré by sa priznali podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003, z toho dôvodu, že tieto hektáre previedol na základe kúpnej alebo nájomnej zmluvy.

7. Príslušný poľnohospodár nahlasuje všetky hektáre, ktoré má v čase žiadosti v držbe.

Oddiel 3 Dopĺňanie štátnej rezervy

Článok 8

Nevyužité nároky na platbu

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 34 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, nevyužité nároky na platbu sa do štátnej rezervy vrátia v deň, ktorý nasleduje po poslednom dni, v ktorý možno žiadosť v rámci schémy jednotných platieb pozmeniť v kalendárnom roku, v ktorom sa skončí obdobie uvedené v druhom pododseku článku 42 ods. 8 alebo v článku 45 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Na účely tohto článku 'nevyužitý nárok na platbu' znamená, že za takýto nárok sa počas obdobia uvedeného v prvom pododseku neposkytla žiadna platba. Nároky na platbu, ktoré sú predmetom žiadosti a príslušná výmera, ktorá sa určí v zmysle článku 2 bod (22) nariadenia (ES) č. 795/2004, sa považujú za využité.

2. Nároky za dočasne nevyužívanú pôdu a nároky na platbu spojené s povolením, ktoré sa ustanovuje v článku 60 nariadenia ES č. 1782/2003, sa pri ich vrátení do štátnej rezervy zbavia sprievodnej povinnosti alebo povolenia.

Článok 9

Odvod z predaja nárokov na platbu

1. V prípade, že určitý členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 46 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členský štát sa môže rozhodnúť, že do štátnej rezervy vráti:

a) v prípade predaja nárokov na platbu bez pôdy až do 30 % z hodnoty každého nároku na platbu alebo ekvivalentnú čiastku vyjadrenú počtom nárokov na platbu. Jednako počas prvých troch rokov odo dňa, v ktorý sa žiadosť predloží v rámci schémy jednotných platieb, percento 30 % sa nahradí 50 %;

a/alebo

b) v prípade predaja nárokov na platbu spolu s pôdou, až do 10 % z hodnoty každého nároku na platbu alebo ekvivalentnú čiastku vyjadrenú počtom nárokov na platbu;

a/alebo

c) v prípade predaja nárokov za dočasne nevyužívanú pôdu bez pôdy až do 30 % z hodnoty každého nároku na platbu. Jednako počas prvých troch rokov odo dňa, v ktorý sa žiadosť predloží, percento 30 % sa nahradí 50 %;

a/alebo

d) v prípade predaja nárokov na platbu spolu s celým hospodárstvom, až do 5 % z hodnoty každého nároku na platbu a/alebo ekvivalentnú čiastku vyjadrenú počtom nárokov na platbu;

a/alebo

e) v prípade predaja nárokov na platbu, s ktorým sa spája povolenie uvedené v článku 60 nariadenia (ES) č. 1782/2003, až do 10 % z hodnoty každej platby.

V prípade, že nároky na platbu spolu s pôdou alebo bez nej sa predajú poľnohospodárovi, ktorý začína s určitou poľnohospodárskou činnosťou a v prípade skutočného alebo predpokladaného zdedenia nárokov na platbu sa žiadny odvod neuplatňuje.

2. Pri určovaní percenta uvedeného v odseku 1 určitý členský štát môže v jednom z prípadov, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 a) až e), toto percento podľa objektívnych kritérií diferencovať tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže.

Článok 10

Ustanovenia o neočakávanom zisku

1. V prípadoch, ktoré sa uvádzajú v článku 42 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa do štátnej rezervy vracia:

a) v prípade predaja až do 90 % z príslušnej čiastky, ktorá sa pre predávajúceho určí v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 1782/2003 za produkčné jednotky a hektáre celého hospodárstva alebo jeho časti, ktorá sa prenáša;

b) v prípade šesťročného prenájmu až do 50 % z príslušnej čiastky, ktorá sa pre prenajímateľa určí v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 1782/2003 za produkčné jednotky a hektáre celého hospodárstva alebo jeho časti, ktorá sa prenáša;

c) v prípade prenájmu na viac ako šesť rokov 5 % za každý rok po uplynutí šesťročného obdobia, pričom však táto percentuálna hodnota nesmie byť väčšia ako 20 % z príslušnej čiastky, ktorá sa pre prenajímateľa určí v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 1782/2003 za produkčné jednotky a hektáre celého hospodárstva alebo jeho časti, ktorá sa prevádza.

2. Nároky na platbu, ktoré sa určia u predávajúceho alebo prenajímateľa, sa vypočítajú v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 na základe príslušnej zvyšnej čiastky a hektárov.

3. Odsek 1 sa v prípadoch, v ktorých predávajúci alebo prenajímateľ do jedného roka odo dňa predaja alebo prenájmu, ale najneskôr dňa 30. apríla 2004, kúpil alebo prenajal iné hospodárstvo alebo jeho časť aspoň na šesť rokov. V takom prípade si predávajúci alebo prenajímateľ ponechá určitý počet nárokov na platbu, ktorý sa rovná aspoň počtu nárokov na platbu, ktoré tento poľnohospodár môže na novom hospodárstve použiť podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

4. Odsek 1 sa nevzťahuje na prípady, v ktorých poľnohospodár k spokojnosti príslušného členského štátu preukáže, že predajná cena alebo cena za prenájom zodpovedá hodnote hospodárstva alebo v prípade čiastočného prevodu hodnote príslušnej časti hospodárstva bez nárokov na platbu.

Oddiel 4 Regionálne spravovanie

Článok 11

Regionálne rezervy

1. Členské štáty môžu štátnu rezervu spravovať na regionálnej úrovni.

V takom prípade môžu členské štáty čiastku, ktoré sú použiteľné na celoštátnej úrovni čiastočne alebo úplne prideliť v súlade s článkami 5, 8,9a 10.

2. O čiastkach, ktoré sa pridelia na každej regionálnej úrovni, platí, že ich možno prideľovať len v rámci dotknutej oblasti, okrem prípadov, ktoré sa uvádzajú v článku 42 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo v súlade s tým, ako sa rozhodne členský štát v prípade, že sa uplatní článok 42 ods. 3 spomínaného nariadenia.

KAPITOLA 3 PRIZNÁVANIE NÁROKOV NA PLATBU

Oddiel 1 Počiatočné priznanie nárokov na platbu

Článok 12

Žiadosti

1. Počnúc kalendárnym rokom, ktorý predchádza roku, v ktorom sa žiadosť podá v rámci schémy jednotných platieb, členskú štáty môžu pristúpiť k identifikácii spôsobilých poľnohospodárov, ktorí sa uvádzajú v článku 33 nariadenia (ES) č. 1782/2003, k predbežnému určeniu čiastok a počtu hektárov, ako sa uvádza v článku 34 ods. 1 písm. a) resp. b) spomínaného nariadenia a k predbežnému overovaniu podmienok, ktoré sa uvádzajú v odseku 5 tohto článku.

2. Na účel predbežného určenia nárokov na platbu do dňa, ktorý určia členské štáty, ale najneskôr do 15. apríla prvého roku, v ktorom sa žiadosť podá v rámci jednotnej schémy platieb, členské štáty môžu tlačivo žiadosti, ktoré sa uvádza v článku 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zasielať poľnohospodárom uvedeným v článku 33 ods. 1 písm. a) spomínaného nariadenia, alebo prípadne poľnohospodárom, ktorí sa identifikujú v súlade s odsekom 1 tohto článku. V takom prípade poľnohospodári, okrem tých, ktorí sa uvádzajú v článku 33 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, do toho istého dňa predložia žiadosť o určenie svojich nárokov na platbu.

3. V prípade, že určitý členský štát nevyužije možnosť, ktorá sa ustanovuje v odseku 2, zašle tlačivo žiadosti, ktoré sa uvádza v článku 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 do dňa, ktorý určí príslušný členský štát, ale najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom určeným na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb.

4. Konečné určenie nárokov na platbu, ktoré sa priznajú v prvom roku odo dňa predloženia žiadosti v rámci schémy jednotných platieb je predmetom žiadosti v rámci schémy jednotných platieb v súlade s článkom 34 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Predo dňom ich konečného určenia sa žiadne prevody nárokov na platbu nepripúšťajú.

5. Žiadateľ k spokojnosti príslušného členského štátu preukáže, že ku dňu predloženia žiadosti o nároky na platbu je poľnohospodárom v zmysle článku 2a) nariadenia (ES) č. 1782/2003.

6. Určitý členský štát sa môže rozhodnúť, že vytvorí minimálnu veľkosť na jedno hospodárstvo, na ktorú možno požadovať nároky na platbu. Jednako táto minimálna veľkosť nesmie byť väčšia ako 0,3 ha.

Na účel určenia nárokov na platbu, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky uvedené v článkoch 47 až 50 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa žiadna minimálna veľkosť. nevytvára.

7. Určitý členský štát sa môže rozhodnúť, že žiadosť o konečné určenie nárokov na platbu uvedených v odseku 4 sa bude môcť predkladať v rovnakom čase ako žiadosť o platbu v rámci schémy jednotných platieb.

Oddiel 2 Prideľovanie nárokov na platbu mimo štátnej rezervy

Článok 13

Dedičstvo a predpokladané dedičstvo

1. V prípadoch, ktoré sa uvádzajú v článku 33 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, poľnohospodár, ktorý nadobudne hospodárstvo alebo jeho časť, požaduje, aby sa vypočítali nároky na platbu pre nadobudnuté hospodárstvo alebo jeho časť, vo svojom mene.

Počet a hodnota nárokov na platbu sa určí na základe príslušnej čiastky a počtu hektárov vzťahujúcich sa na zdedené produkčné jednotky.

2. V prípadoch, v ktorých predpokladané dedičstvo možno odvolať, sa určenému dedičovi účasť na schéme jednotných platieb povolí len jeden raz, a to do dňa určeného na predloženie žiadosti o platbu v rámci schémy jednotných platieb.

Dedenie zo zmluvy o prenájme alebo dedičstvo alebo predpokladané dedičstvo po poľnohospodárovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý bol v príslušnom období nájomcom určitého hospodárstva alebo jeho časti, za ktoré by vznikli nároky na platbu, sa považuje zdedené hospodárstvo.

3. V prípadoch, v ktorých určitý poľnohospodár, ktorý sa uvádza v odseku 1, už má nároky na platbu, počet a hodnota jeho nárokov na platbu sa určí na základe sumy príslušných čiastok, resp. sumy počtu hektárov vzťahujúcich sa na pôvodné hospodárstvo a zdedené produkčné jednotky.

4. V prípadoch, v ktorých určitý poľnohospodár, ktorý sa uvádza v odseku1, spĺňa podmienku, aby sa naň vzťahovali aspoň dva z článkov 19 až 23 tohto nariadenia alebo články 37 ods. 2, 40, 42 ods. 3 alebo 42 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003, počet nárokov na platbu, ktorý sa mu prizná, nesmie byť väčší ako najväčší počet spomedzi hektárov, ktoré zdedil a tieto hektáre nahlási v prvom roku odo dňa podania žiadosti v rámci schémy jednotných platieb, pričom ich hodnota je najvyššou, akú môže obdržať na základe uplatnenia každého z článkov, v prípade ktorých spĺňa podmienky.

5. Na účely článku 33 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 a tohto nariadenia sa používa definícia 'dedičstva' a 'predpokladaného dedičstva' podľa vnútroštátnych zákonov.

Článok 14

Zmeny v zákonnom postavení a názve

1. Na účely článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípadoch, v ktorých sa zmení zákonné postavenie alebo názov, poľnohospodár sa na schéme jednotných platieb zúčastňuje za tých istých podmienok ako poľnohospodár, ktorý hospodárstvo pôvodne riadil, a to rámci limitu nárokov na platbu, ktoré sa pôvodnému hospodárstvu priznajú za týchto podmienok:

a) počet a hodnota nárokov na platbu sa určí na základe príslušnej čiastky a počtu hektárov, ktoré sa vzťahujú na pôvodné hospodárstvo;

b) v prípade zmien v zákonnom postavení právnickej osoby alebo zmeny z fyzickej osoby na právnickú, poľnohospodárom, ktorý riadi nové hospodárstvo, je poľnohospodár, ktorý mal kontrolu nad pôvodným hospodárstvom, pokiaľ ide o jeho riadenie, zisk a finančné riziko;

2. Pokiaľ v období od 1. januára do dňa predloženia žiadosti v prvom roku odo dňa, v ktorom sa predloží žiadosť v rámci schémy jednotných platieb, nastanú prípady uvedené v článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, uplatňuje sa odsek 1 tohto článku.

Článok 15

Zlúčenia a rozdelenia

1. Na účely prvého pododseku článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 'zlúčenie' znamená zlúčenie dvoch alebo viacerých samostatných poľnohospodárov v zmysle článku 2 a) nariadenia (ES) č. 1782/2003 do jedného nového poľnohospodárskeho subjektu v zmysle článku 2 a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktorou majú poľnohospodári, ktorí pôvodne spravovali hospodárstva alebo jedno z nich, pokiaľ ide o riadenie, zisk a finančné riziká.

Počet a hodnota nárokov na platbu sa určí na základe príslušnej čiastky a počtu hektárov, ktoré sa vzťahujú na pôvodné hospodárstva.

2. Na účely druhého pododseku článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 'rozdelenie' znamená rozdelenie jedného poľnohospodára v zmysle článku 2 písma) nariadenia (ES) č. 1782/2003 aspoň na dva samostatné poľnohospodárske subjekty v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, z ktorých aspoň nad jedným si z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík ponecháva kontrolu aspoň jedna z právnických alebo fyzických osôb, ktoré pôvodne hospodárstvo riadili, alebo rozdelenie jedného poľnohospodára v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003 na aspoň jeden samostatný poľnohospodársky subjekt v zmysle článku 2 písm a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, pričom kontrolu z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík nad tým druhým si ponechá poľnohospodár, ktorý pôvodne hospodárstvo riadil.

Počet a hodnota nárokov na platbu sa určí na základe príslušnej čiastky a počtu hektárov, ktoré sa vzťahujú na prevádzané produkčné jednotky pôvodného hospodárstva.

3. Pokiaľ v období od 1. januára do dňa, ktorý je určený na predloženie žiadosti v prvom roku odo dňa predloženia žiadosti v rámci schémy jednotných platieb nastanú prípady, ktoré sa uvádzajú v prvom a druhom pododseku článku 33 ods.3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, uplatňuje sa odsek 1, resp. 2 tohto článku.

Článok 16

Prípady ťažkostí

1. V prípadoch, ktoré sa uvádzajú v článku 40 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 tam, kde sa platnosť agro-environmentálnych záväzkov uvedených v spomínanom článku skončí po poslednom dni určenom na predloženie žiadosti o platbu v rámci schémy jednotných platieb počas prvého roka jej uplatňovania, členský štát v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb určí príslušné množstvá pre každého dotknutého poľnohospodára v súlade s článkom 40 ods. 1, 2, 3 alebo 5 druhý pododsek spomínaného nariadenia za predpokladu, že sa v rámci týchto agro-environmentálnych záväzkov je vylúčená akákoľvek dvojnásobná platba.

Čiastky menšie ako 10 EUR na jeden nárok na platbu alebo menšie ako celková čiastka 100 EUR na jedného poľnohospodára sa nepovažujú za dvojnásobnú platbu.

V prípade, že dotknutý členský štát nemôže zmeniť čiastky, ktoré sa majú vyplatiť v rámci týchto agro-environmentálnych záväzkov, dotknutý poľnohospodár môže:

a) obdržať príslušnú čiastku zníženú a v rámci programu, ktorý zavedie členský štát v súlade s článkom 42 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 po skončení platnosti jeho agro-environmentálneho záväzku môže požiadať, aby sa do dňa, ktorý určí príslušný členský štát, ale nie neskôr ako v posledný v nasledujúcom roku, ktorý je určený na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb, upravila jednotková hodnota jeho nárokov na platbu,

alebo alternatívne

b) obdržať celú príslušnú čiastku za podmienky, že bude súhlasiť, aby sa zmenili čiastky, ktoré sa majú vyplatiť v rámci týchto agro-environmentálnych záväzkov.

2. V prípade, ktorý sa uvádza v druhom pododseku článku 40 písm. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 poľnohospodár obdrží nároky na platbu, ktoré vypočítajú tak, že príslušná čiastka, ktorú členský štát určí na základe objektívnych kritérií tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nie je väčší ako počet hektárov, ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb.

Článok 17

Súkromnozmluvné ustanovenie pre prípad predaja

1. V prípade, že v kúpno-predajnej zmluve, ktorá sa uzavrie alebo zmení najneskôr do posledného dňa určeného na predloženie žiadostí v rámci schémy jednotných platieb v prvom roku jej uplatňovania, sa ustanovuje, že celé hospodárstvo alebo jeho časť sa v celosti alebo čiastočne predáva spolu s nárokmi na platbu, ktoré sa v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 určia na hektáre hospodárstva alebo jeho časti, ktorá sa prevádza, platí, že touto kúpno-predajnou zmluvou sa prenášajú nároky na platbu spolu s pôdou v zmysle článku 46 spomínaného nariadenia, s výhradou podmienok ustanovených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2. Články 42 ods. 9 a 46 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa prípadne vzťahujú na nároky na platbu, ktoré sa vypočítajú na základe produkčných jednotiek a hektárov, ktoré boli predmetom zmluvy.

3. Predávajúci požiada o určenie nárokov na platbu v súlade s článkom 12, pričom k svojej žiadosti priloží kópiu kúpno-predajnej zmluvy a uvedie produkčné jednotky a počet hektárov, za ktoré hodlá previesť nároky na platbu.

Členský štát môže kupujúcemu povoliť, aby, aby v zastúpení predávajúceho a s jeho výslovným povolením požiadal o určenie nárokov na platbu v súlade s článkom 12. V takom prípade príslušný členský štát preverí, či predávajúci spĺňa kritériá spôsobilosti, ktoré sa ustanovujú v článku 33 nariadenia (ES) č. 1782/2003, a to najmä podmienku, ktorá sa uvádza v článku 12 ods. 5 tohto nariadenia.

4. Kupujúci požiada o platbu v rámci schémy jednotných platieb v súlade s článkom 12 a k svojej žiadosti priloží kópiu kúpno-predajnej zmluvy.

5. členský štát môže požadovať, aby sa žiadosti kupujúceho a predávajúceho predložili spolu, alebo aby druhá žiadosť obsahovala odkaz na prvú.

Oddiel 3 Priznanie nárokov na platbu v rámci štátnej rezervy

Článok 18

Všeobecne platné ustanovenia pre poľnohospodárov v osobitnej situácii

1. Na účely článku 42 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 'poľnohospodári v osobitnej situácii' znamená poľnohospodári, ktorí sa uvádzajú v článkoch 19 až 23 tohto nariadenia.

2. V prípadoch, v ktorých určitý poľnohospodár v osobitnej situácii spĺňa podmienku na uplatnenie dvoch alebo viacerých z článkov 19 až 23 tohto nariadenia alebo na uplatnenie článkov 37 ods. 2, 40,42 ods. 3 alebo 42 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003, obdrží počet nárokov na platbu, ktorý nesmie byť väčší ako počet hektárov, ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb a ktorých hodnota bude najvyššia, ako môže obdržať na základe uplatnenia každého z článkov, u ktorých spĺňa podmienky.

3. Článok 6 sa nevzťahuje na poľnohospodárov v osobitnej situácii okrem tretieho pododseku článku 6 ods. 3

4. V prípadoch, v ktorých sa platnosť prenájmu uvedeného v článkoch 20 a 22 alebo programov uvedených v článku 23 skončí po poslednom dni určenom na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb v prvom roku jej uplatňovania, dotknutý poľnohospodár môže požiadať, aby sa po skončení platnosti prenájmu alebo programu do dňa, ktorý určí príslušný členský štát, ale najneskôr v posledný deň nasledujúceho roku, určený na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb určili jeho nároky na platbu.

5. V prípade, že v súlade s vnútroštátnym právom alebo zavedenou zvyčajnou praxou definícia dlhodobého prenájmu zahŕňa aj prenájom na päť rokov, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na tento prenájom sa uplatnia články 20, 21 a 22.

Článok 19

Chovatelia mliekového dobytka

Na účel určenia príslušnej čiastky pre chovateľa mliekového dobytka, nachádzajúceho sa v situácii uvedenej v článku 40 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorý vzhľadom na túto situáciu prenajíma svoje príslušné množstvo alebo jeho časť v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1788/2003 počas dvanásťmesačného obdobia končiaceho sa 31. marca prvého roku uplatňovania schémy jednotných platieb na prémie za mlieko a mliečne výrobky a dodatkové platby, platí, že toto príslušné množstvo je v príslušnom kalendárnom roku na hospodárstve tohto chovateľa k dispozícii.

Článok 20

Prevod prenajatej pôdy

1. Poľnohospodár, ktorý na základe bezodplatného prevodu alebo prenájmu alebo v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva na dobu šiestich rokov alebo na dlhšiu dobu získal určité hospodárstvo alebo jeho časť, ktorá bola v príslušnom období prenajatá tretej osobe, od poľnohospodára, ktorý odišiel na dôchodok alebo zomrel predo dňom určeným na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb v prvom roku jej uplatňovania, obdrží nároky na platbu, ktoré sa vypočítajú tak, že príslušná čiastka určená členským štátom na základe objektívnych kritérií tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nesmie byť väčší ako je počet hektárov hospodárstva alebo jeho časti, ktorú obdržal.

2. Poľnohospodári, ktorí sa uvádzajú v odseku 1, sú všetci tí, ktorí môžu obdržať hospodárstvo alebo jeho časť, ako sa uvádza v odseku 1, v dôsledku skutočného alebo predpokladaného dedičstva.

Článok 21

Investície

1. Poľnohospodár, ktorý investoval do produkčnej kapacity alebo v súlade s podmienkami ustanovenými v odsekoch 2 až 6 odkúpil pôdu najneskôr do 29. septembra 2003, obdrží nároky na platbu, ktoré sa vypočítajú tak, že príslušná čiastka, určená členským štátom na základe objektívnych kritérií tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nesmie byť väčší, ako je počet hektárov, ktoré odkúpil.

2. Investície sa ustanovia v určitom pláne alebo programe, ktorého vykonávanie sa začalo najneskôr do 29. septembra 2004. Tento plán alebo program poľnohospodár oznámi príslušnému orgánu členského štátu.

V prípade, že žiadny písomný plán alebo program neexistuje, členské štáty môžu vziať do úvahy aj iný objektívny dôkaz o investícii.

3. Zvýšenie produkčnej kapacity sa týka len tých sektorov, v prípade ktorých by sa v príslušnom období poskytla priama platba uvedená v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1782/2003, pričom sa zohľadní uplatňovanie možností, ktoré sa ustanovujú v článkoch 66 až 70 spomínaného nariadenia.

Odkúpenie pôdy sa týka len odkúpenia pôdy, ktorá je nárokovateľná v zmysle článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Na účel uplatňovania tohto článku sa rozhodne neberie do úvahy časť zvýšenia produkčnej kapacity a/alebo odkúpenie pôdy, na ktorú poľnohospodár už má nároky na platbu a/alebo príslušné čiastky za príslušné obdobie.

4. Dlhodobý prenájom na šesť rokov alebo dlhšie, ktorý začne plynúť najneskôr do 29. septembra 2003, sa na účel uplatňovania odseku 1 považuje za odkúpenie.

5. V prípade, že poľnohospodár už vlastní nároky na platbu, v prípade odkúpenia alebo dlhodobého prenájmu sa počet nárokov na platbu vypočíta na základe hektárov, ktoré sa odkúpia alebo prenajmú, v prípade iných investícií sa celková hodnota existujúcich nárokov na platbu môže zvýšiť v rozsahu príslušnej čiastky, ktorá sa uvádza v odseku 1.

6. V prípade, že poľnohospodár nemá žiadne hektáre alebo nevlastní žiadne nároky na platbu, počet nárokov na platbu sa vypočíta tak, že príslušná čiastka, uvedená v odseku 1, sa vydelí jednotkovou hodnotou, ktorá nie je väčšia ako 5000 EUR.

Hodnota každého platobného nároku sa rovná uvedenej jednotkovej hodnote.

Na nároky na platbu sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 49 nariadenia (ES) č. 1782/2003. 50 % poľnohospodárskej činnosti, ktorá sa uvádza v odseku 2 spomínaného článku, určí príslušný členský štát na základe objektívnych kritérií.

Článok 22

Prenájom a odkúpenie pôdy

1. Poľnohospodár, ktorý od skončenia príslušného obdobia najneskôr do 29. septembra na šesť mesiacov alebo na dlhšie prenajal hospodárstvo alebo jeho časť a podmienky jej prenájmu sa nedajú upraviť, obdrží nároky na platbu, ktoré sa vypočítajú tak, že príslušná čiastka, určená členským štátom na základe objektívnych kritérií tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nesmie byť väčší, ako je počet hektárov, ktoré prenajal.

2. Odsek 1 sa vzťahuje na poľnohospodára, ktorý v príslušnom období alebo najneskôr do 29. septembra odkúpil hospodárstvo alebo jeho časť, ktorá bola v príslušnom období prenajatá, so zámerom započať alebo rozšíriť do jedného roka od skončenia platnosti prenájmu svoju poľnohospodársku činnosť.

Článok 23

Rekonverzia produkcie

1. Poľnohospodár, ktorý sa v príslušnom období, ale najneskôr do 29. septembra 2003 zúčastnil na celoštátnych programoch zmeny orientácie produkcie, u ktorej sa v rámci schémy jednotných platieb mohla poskytnúť priama platba, ako sú napríklad programy konverzie produkcie, obdrží nároky na platbu, ktoré sa vypočítajú tak, že príslušná čiastka, určená členským štátom na základe objektívnych kritérií tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže, sa vydelí počtom hektárov, ktorý nesmie byť väčší, ako je počet hektárov, ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb.

2. Odsek 1 sa vzťahuje na poľnohospodára, ktorý počas príslušného obdobia, ale najneskôr do 29. septembra 2003, prešiel z produkcie mliekana akúkoľvek inú produkciu v sektore, ktorý sa uvádza v prílohe VI k nariadeniu (ES) č.1782/2003.

KAPITOLA 4 OSOBITNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1 Nahlasovanie a prevod nárokov na platbu

Článok 24

Nahlasovanie a využívanie nárokov na platbu

1. Nároky na platbu môže len jedenkrát za rok nahlásiť poľnohospodár, ktorý ich má v držbe najneskôr v posledný deň určený na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb.

2. Členské štáty určia ako začiatok 10-mesačného obdobia uvedeného v článku 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre každého jednotlivého poľnohospodára jediný deň v rámci obdobia, ktoré sa určí v rozmedzí od 1. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa predloží žiadosť v rámci schémy jednotných platieb, do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roku, alebo v rámci tohto obdobia ponechá toto rozhodnutie na poľnohospodárovi.

Článok 25

Prevody nárokov na platbu

1. Nároky na platbu možno počas roka previesť kedykoľvek.

2. Prevádzajúci oznámi prevod príslušnému orgánu členského štátu v lehote, ktorú určí príslušný členský štát.

2. 3. Členský štát môže požadovať, aby prevádzajúci prevod oznámil príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa prevod uskutoční v lehote, ktorú určí tento členský štát, ale najneskôr šesť týždňov predo dňom uskutočnenia prevodu, pričom sa berie do úvahy aj posledný deň určený na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb. Prevod sa uskutoční šesť týždňov po dni oznámenia s výhradou, že príslušní orgán má proti prevodu námietky a v spomínanom období mu to oznámi. Príslušný orgán môže namietať len proti prevodu, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1782/2003 a s týmto nariadením.

Článok 26

Regionálne obmedzenie

1. V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v treťom pododseku článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty na vhodnej územnej úrovni a na základe objektívnych kritérií definujú oblasť tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže.

2. Členský štát definuje oblasť, ktorá sa uvádza v odseku1, najneskôr jeden mesiac predo dňom, v ktorý sa začína 10-mesačné obdobie uvedené v článku 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Poľnohospodár, ktorého hospodárstvo sa nachádza v príslušnej oblasti, nesmie svoje nároky na platbu, zodpovedajúce počtu hektárov, ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania možnosti ustanovenej v treťom pododseku článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, previesť, ani použiť mimo tejto oblasti.

Poľnohospodár, ktorého hospodárstvo sa čiastočne nachádza v príslušnej oblasti, nesmie svoje nároky na platbu, zodpovedajúce počtu hektárov nachádzajúcich sa v tejto oblasti, ktoré nahlási v prvom roku uplatňovania spomínanej možnosti, previesť ani použiť mimo tejto oblasti.

3. Obmedzenie prevodu platobných nárokov podľa článku 46 ods. 1 tretieho podoseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa nevzťahuje na platobné nároky získané na základe dedičstva alebo predpokladaného dedičstva bez zodpovedajúceho počtu hektárov, na ktoré možno podporu poskytnúť.

4. Členský štát môže rozhodnúť, že obmedzenie prevodu platobných nárokov pldľa článku 46 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa použije len pri nárokoch pri vyňatí pôdy z produkcie.

Článok 27

Súkromno-zmluvné ustanovenie pre prípad prevodu

1. 1,. S výhradou odsekov 2 a 3, ustanovenie v zmluve o prenájme týkajúce sa prevodu určitého počtu nárokov, ktorý nie je vyšší ako počet prenajatých hektárov, sa považuje za prenájom nárokov na platbu spolu s pôdou v zmysle článku 46 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade, že:

a) poľnohospodár prenajme inému poľnohospodárovi svoje hospodárstvo alebo jeho časť najneskôr v deň určený na predloženie žiadosti v rámci jednotnej schémy platieb v prvom roku jej uplatňovania,

b) platnosť zmluvy o prenájme sa skončí až po poslednom dni určenom na predloženie žiadosti v rámci schémy jednotných platieb,

a

c) poľnohospodár sa rozhodne, že svoje nároky na platbu prenajme poľnohospodárovi, ktorému prenajal hospodárstvo alebo jeho časť.

2. Prenajímateľ požiada o určenie nárokov na platbu v súlade s článkom 12, pričom k žiadosti pripojí kópiu zmluvy o prenájme a uvedie počet hektárov, na ktoré hodlá prenajať nároky na platbu. Prípadne sa uplatňuje článok 42 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3. Nájomca požiada o platbu v rámci schémy jednotných platieb v súlade s článkom 12 a k svojej žiadosti pripojí kópiu zmluvy o prenájme.

4. Členský štát môže požadovať, aby sa žiadosti prenajímateľa a nájomcu predložili spoločne, alebo aby druhá žiadosť obsahovala odkaz na prvú.

Oddiel 2 Iné osobitné ustanovenia

Článok 28

Plocha osiata krmovinami

Na účely článku 43 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 členský štát sa môže rozhodnúť, že plochu osiatu krmovinami, ktorú poľnohospodár nahlási v žiadosti o pomoc na plochu pre rok 2004 alebo v roku, ktorý predchádza prvému roku uplatňovania schémy jednotných platieb, použije, pokiaľ poľnohospodár k spokojnosti príslušného orgánu nepreukáže, že jeho výmera osiata krmovinami bola v príslušnom období nižšia.

Článok 29

Produkcia konope

Na účely článku 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nároky za plochy osiate konope sa vyplatia za podmienky, že sa použije osivo odrôd, ktoré sa vymenúvajú v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 795/2004, v znení platnom pre rok, za ktorý sa platba poskytuje. V prípade konope, ktoré sa pestuje na priadzu, osivo sa osvedčuje v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES [4], najmä s jej článkom 12.

Článok 30

Nároky podliehajúce osobitným podmienkam

1. Na účely vypočítavania poľnohospodárskej činnosti, ktorá sa vyjadruje vo veľkých dobytčích jednotkách (LU) uvedených v článku 49 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, prepočítacia tabuľka, ktorá sa ustanovuje v článku 131 ods. 2 a) spomínaného nariadenia, sa vzťahuje na počet zvierat, na ktoré sa v príslušnom období poskytla priama platba uvedená v prílohe VI spomínaného nariadenia.

2. Samčie a samičie zvieratá hovädzieho dobytka mladšie ako šesť mesiacov sa v LU prepočítavajú koeficientom 0,2.

3. V záujme toho, aby sa skontrolovalo, či sa dodržiava minimálna poľnohospodárska činnosť, vyjadrená v súlade s odsekom 1 vo veľkých dobytčích jednotkách, členské štáty počet zvierat určia pomocou jednej z týchto metód:

a) členské štáty každého producenta požiadajú, aby ešte predo dňom, ktorý určí členský štát, ale najneskôr v deň platby podľa svojej hospodárskej knihy nahlásil počet LU;

a/alebo

b) členské štáty použijú na určenie počtu LU automatizovanú databázu, vytvorenú v súlade so smernicou Rady 92/102/EHS [5] a nariadením (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady [6] za podmienky, táto databáza poskytuje k spokojnosti príslušného členského štátu primerané záruky, pokiaľ ide o presnosť údajov, ktoré obsahuje na účely schémy jednotných platieb.

4. Platí, že požiadavka minimálnej poľnohospodárskej činnosti sa dodržiava, keď počet LU dosiahne za určité obdobie alebo k určitým dňom, ktoré určia členské štáty, 50 %. Do úvahy sa berú všetky zvieratá, ktoré sa predajú alebo zabijú počas príslušného kalendárneho roka.

5. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré sú potrebné na uplatňovanie článku 29 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade producentov, ktorí prostredníctvom neobvykle nízkych počtov LU počas časti roka umelo vytvárajú podmienky,, ktoré si vyžadujú dodržiavanie minimálnej poľnohospodárskej činnosti.

Článok 31

Prémia na mlieko a mliečne výrobky a dodatkové platby

1. V prípade, že členský štát v roku 2005 využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v prvom odseku článku 62 nariadenia (ES) č. 1782/2003, alebo v prípade, že článok 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa uplatňuje v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb:

a) pokiaľ chovateľ mliekového dobytka v príslušnom období obdržal inú priamu platbu:

- ak mal v príslušnom období hektáre, nároky na platbu sa v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1782/2003 vypočítajú na základe všetkých hektárov, na ktoré v príslušnom období vznikol nárok na priame platby, a to vrátane plochy osiatej krmovinami;

- ak v príslušnom období nemal žiadne hektáre, obdrží nároky na platbu za osobitných podmienok, ktoré sa vypočítajú v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

c) v prípade, že chovateľ mliekového dobytka v príslušnom období neobdržal iné priame platby:

- ak má hektáre, nároky na platbu sa vypočítajú tak, že čiastka, ktorá sa má poskytnúť podľa článkov 95 a 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa vydelí hektármi, ktoré vlastní v roku 2005, alebo v prípade uplatnenia článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003, hektármi, ktoré vlastní v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb;

- ak nemá žiadne hektáre, obdrží nároky na platbu za osobitných podmienok, ktoré sa vypočítajú v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2. V prípade, že členský štát v roku 2006 využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v prvom pododseku článku 62 nariadenia (ES) č. 1782/2003, uplatňuje sa článok 50 spomínaného nariadenia.

KAPITOLA 5 DOČASNÉ NEVYUŽÍVANIE PÔDY

Článok 32

Podmienky dočasného nevyužívania pôdy

1. Plochy, ktoré sa dočasne nevyužívajú, sa nesmú využívať počas obdobia, ktoré sa začína najneskôr dňa 15. januára a končí najskôr 31. augusta. Jednako členské štáty určia, za akých podmienok sa producentom môže povoliť, aby osivo na žatvu v nasledujúcom roku zasievali už od 15. júla a podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa v členských štátoch, kde sa tradične praktizuje salašníctvo, pasenie povolilo už od 15. júla, alebo, v prípade výnimočných klimatických podmienok, už od 15. júna.

2. Členské štáty uplatňujú vhodné opatrenia, zlučiteľné s osobitnou situáciou plôch, ktoré sa dočasne nevyužívajú, aby sa zabezpečilo, že sa budú uchovávať v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave a že sa bude chrániť životné prostredie.

Takéto opatrenia môžu zahŕňať zelený porast. V takom prípade sa opatreniami zabezpečí, aby sa zelený porast nevyužíval na produkciu osiva, aby sa skôr ako 31. augusta nevyužíval na poľnohospodárske účely a aby sa potom skôr ako 15. januára nevyužíval na produkciu tržných plodín.

3. Odsek 2 sa nevzťahuje na plochy, ktoré sa dočasne nevyužívajú alebo, ktoré sa zalesňujú v súlade s článkami 22, 23, 24 a 31 nariadenia Rady 1257/1999 [7]a na započítavanie na účely povinného dočasného nevyužívania pôdy v prípade, že sa ukáže, že opatrenia uvedené v odseku 2 nie sú zlučiteľné s environmentálnymi požiadavkami a požiadavkami na zalesňovanie, ktoré sa ustanovujú v týchto článkoch.

Článok 33

Výmena nárokovateľnej pôdy určenej na dočasné nevyužívanie

Na účel uplatňovania článku 54 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty môžu udeliť výnimku z prvého pododseku odseku 2 spomínaného článku za týchto situácií alebo podmienok:

a) u oblastí, na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizačný program definovaný ako 'zmena štruktúry a/alebo nárokovateľnej plochy hospodárstva presadzovaná orgánmi verejnej správy',

b) v prípade štátnej intervencie v jednej alebo druhej forme, pokiaľ takáto intervencia má za následok, že poľnohospodár dočasne nevyužíva pôdu, ktorá sa predtým považovala za nenárokovateľnú, aby pokračoval vo svojej bežnej poľnohospodárskej činnosti, pričom pôda, ktorá bola pôvodne nárokovateľná, ňou v dôsledku intervencie prestala byť,

c) v prípade, že poľnohospodári môžu uviesť závažné a objektívne dôvody na to, aby sa nenárokovateľná pôda na ich hospodárstve vymenila za nárokovateľnú,

V týchto prípadoch členské štáty prijmú opatrenia, aby sa zabránilo podstatnému nárastu celkovej plochy, na ktorú možno uplatniť nároky za dočasné nevyužívanie. Ako kompenzačné opatrenie môžu zahŕňať zmenu, v rámci ktorej sa predtým nárokovateľné plochy budú považovať za nenárokovateľné. Plochy, ktoré členské štáty znovu nahlásia ako nárokovateľné, nesmú byť väčšie, ako je plocha, ktorá sa znovu nahlási ako nenárokovateľná, o viac než 5 %. Členské štáty môžu ustanoviť určitý systém predbežného oznamovania a schvaľovania takýchto výmen.

Článok 34

Organická produkcia

1. Oslobodenie od dočasného nevyužívania pôdy, ktoré sa ustanovuje v článku 55 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa vzťahuje na počet hektárov, ktorý nie je väčší, ako počet nárokov za dočasne nevyužívanú pôdu, ktoré poľnohospodár obdržal v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb.

2. V prípade prevodu nárokov za dočasné nevyužívanie pôdy spolu s pôdou sa odsek 1 neuplatňuje za podmienky, že sa dodrží článok 55 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003.

KAPITOLA 6 REGIONÁLNE A ALTERNATÍVNWE VYKONÁVANIE

Oddiel 1 Vykonávanie na regionálnej úrovni

Článok 35

Všeobecne platné ustanovenia

V prípade, že členský štát využije možnosti, ktoré sa ustanovujú v článkoch 58 ods. 1 a 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pokiaľ sa v tomto oddieli neustanovuje inak, uplatňujú sa ostatné ustanovenia tohto nariadenia.

Článok 36

Výpočet regionálnej maximálnej čiastky

1. V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článkoch 58 ods. 1 a 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, u poľnohospodárov, ktorých hospodárstva sa čiastočne nachádzajú v príslušnej oblasti a bez toho, aby bol dotknutý článok 58 ods. 3 spomínaného nariadenia, regionálna maximálna čiastka sa vypočíta na základe príslušnej čiastky zodpovedajúcej produkčným jednotkám, za ktoré vzniká v príslušnom období nárok na priame platby a ktoré sa nachádzajú v príslušnej oblasti, alebo na základe objektívnych kritérií, ktoré určí príslušný členský štát.

2. V prípade, ktorý sa uvádza v odseku 1, príslušná čiastka uvedená v druhom pododseku článku 59 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je čiastka, ktorá zodpovedá produkčným jednotkám, za ktoré vzniká v príslušnom období nárok na priame platby a ktoré sa nachádzajú v príslušnej oblasti, alebo ktorá sa určí na základe objektívnych kritérií určených príslušným členským štátom.

3. Článok 26 ods. 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 37

Vytvorenie štátnej rezervy

V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článkoch 58 a 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na účel vytvorenia štátnej rezervy sa zníženie uvedené v článku 42 ods. 1 spomínaného nariadenia vzťahuje na maximálnu čiastku uvedené v prílohe VIII spomínaného nariadenia a pred konečným určením nárokov na platbu prípadne upravenú, ako sa uvádza v článku 38 ods. 3 tohto nariadenia.

Článok 38

Počiatočné priznanie nárokov

1. Na účely článku 59 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty určia počet nárokovateľných hektárov, ktoré sa uvádzajú v týchto odsekoch, vrátane pasienkov, na základe počtu hektárov, ktoré sa na účel nárokov na platbu nahlásia v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb.

2. Udelením výnimky z odseku 1 členské štáty môžu určiť počet nárokovateľných hektárov, ktoré sa uvádzajú v článku 59 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, vrátane pasienkov, na základe počtu hektárov, ktoré sa vo vyhláseniach v súvislosti s pomocou na plochu nahlásili na rok 2004 alebo na rok, ktorý predchádza prvému roku uplatňovania schémy jednotných platieb. V prípade, že počet nárokovateľných hektárov, ktoré poľnohospodári nahlásia v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb, je nižší ako počet nárokovateľných hektárov, ktoré sa určia v súlade s prvým pododsekom, členský štát môže čiastky zodpovedajúce hektárom, ktoré sa nenahlásia, čiastočne alebo úplne prerozdeliť ako dodatok ku každému nároku na platbu, ktorý sa prizná v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb.

3. Hodnota a počet nárokov na platbu, ktoré sa priznajú na základe vyhlásení poľnohospodárov na účel určenia nárokov na platbu v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb, majú dočasnú platnosť. Konečná hodnota a počet sa určí najneskôr do 31. decembra prvého roku uplatňovania schémy jednotných platieb po tom, čo sa vykoná kontrola podľa nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004.

Článok 39

Počiatočné priznávanie nárokov za dočasné nevyužívanie pôdy

1. Na účely pododseku článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty určia mieru dočasného nevyužívania pôdy na základe dostupných údajov týkajúcich sa príslušnej pôdy.

2. Počet hektárov zodpovedajúci nárokom za dočasne nevyužívanú pôdu, ktoré sa priznajú v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb sa od priemerného počtu hektárov, ktoré sa v príslušnom období dočasne nevyužívajú, nelíši o viac ako 5 %.

V prípade, že rozdiel, ktorý sa uvádza v prvom pododseku, sa prekročí, počet hektárov sa upraví najneskôr do 1. augusta prvého roku uplatňovania schémy jednotných platieb. Jednako povinnosť dočasne nevyužívať pôdu, ktorá súvisí s novými nárokmi na platbu za dočasne nevyužívanú pôdu, sa na príslušného poľnohospodára vzťahujú až od nasledujúceho roku.

Článok 40

Uplatňovanie článku 42 ods. 5 v prípade menšieho počtu hektárov ako nárokov na platbu

V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a rozhodne sa, že uplatní článok 7 tohto nariadenia, na účel priznania nárokov na platbu v súlade so spomínaným článkom 7 počet nárokov na platbu, s ktorými sa spája určité povolenie, ako sa uvádza v článku 60 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa rovná počiatočnému počtu nárokov na platbu spojených s týmto povolením a prípadne nie je väčší ako počet nárokov na platbu, ktoré sa priznajú.

Článok 41

Určenie nárokov na platbu spojených s povolením a ich prevod

1. V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, povolenia, ktoré sa určia v súlade s článkom 60 spomínaného nariadenia, sa spájajú s každým jedným nárokom na platbu, ktorý sa prizná príslušnému poľnohospodárovi.

2. V prípade, že počet povolení je nižší ako počet nárokov na platbu, povolenie sa najskôr spája s nárokmi, ktoré majú najväčšiu jednotkovú hodnotu. V prípade, že nároky sa platbu sa prevádzajú, povolenie sa prenáša spolu s nárokom na platbu, s ktorým je spojené.

3. Členský štát môže na poľnohospodárovu žiadosť povoliť, aby sa povolenie, ktoré ej spojené s nárokom za dočasné nevyužívanie pôdy, previedlo na nárok na platbu.

Článok 42

Prémia za mlieko a mliečne výrobky a dodatkové platby

1. 1. V prípade, že určitý členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a rozhodne sa, že možnosť, ktorá sa ustanovuje v prvom pododseku článku 62 spomínaného nariadenia využije v roku 2005, alebo v prípade uplatnenia článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb, uplatňuje sa článok 59 ods. 2, resp. 3 spomínaného nariadenia.

2. V prípade, že poľnohospodár nemá žiadne hektáre, nároky na platbu obdrží za osobitných podmienok, ktoré sa vypočítajú v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3. V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a rozhodne sa, že možnosť, ktorá sa ustanovuje v prvom pododseku článku 62 využije v roku 2006 alebo 2007, články 48, 49 a 50 spomínaného nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 43

Dočasné nevyužívanie pôdy

1. V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, do 1. augusta roku, ktorý predchádza prvému roku uplatňovania schémy jednotných platieb, poľnohospodárom určí a oznámi mieru dočasného nevyužívania pôdy, ktorá sa uvádza v treťom pododseku článku 63 ods. 2 spomínaného nariadenia.

2. V prípade poľnohospodárov, ktorých hospodárstvo sa na základe uplatnenia článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003 čiastočne nachádza v príslušnej oblasti, sa miera dočasného nevyužívania pôdy vzťahuje na poľnohospodárovu nárokovateľnú pôdu, uvedenú v druhom pododseku článku 63 ods. 2 spomínaného nariadenia, ktorá sa nachádza v príslušnej oblasti.

Článok 44

Odvod z predaja nárokov na platbu

V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a rozhodne sa, že využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 46 ods.3 tohto nariadenia, percentá zníženia ustanovené v článku 9 tohto nariadenia sa uplatňujú po tom, čo sa z hodnoty nárokov na platbu odpočíta oslobodená čiastka rovnajúca sa regionálnej jednotkovej hodnote, ktorá sa vypočíta v súlade s článkom 59 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 45

Ustanovenia o neočakávanom zisku

V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a rozhodne sa, že využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 42 ods. 9 spomínaného nariadenia, percentá zníženia ustanovené v článku 10 tohto nariadenia sa vzťahujú na hodnotu každého nároku na platbu a/alebo na ekvivalentnú čiastku vyjadrenú počtom nárokov na platbu, ktoré sa priznajú.

Článok 46

Súkromno-zmluvné ustanovenia

V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pri určovaní hodnoty všetkých nárokov kupujúceho na platbu sa na účely článku 17 tohto nariadenia vezme do úvahy príslušná čiastka vypočítaná pre produkčné jednotky, ktoré sa prevedú.

Článok 27 sa neuplatňuje.

Oddiel 2 Alternatívne vykonávanie

Článok 47

Prekročenie maximálnych čiastok

V prípade, že suma čiastok, ktoré sa majú vyplatiť v rámci každej zo schém, ktoré sa ustanovujú v článkoch 66 až 69, prekročí maximálnu čiastku, ktorá sa určí v súlade s článkom 64 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, čiastka ktorá sa má vyplatiť, sa v príslušnom roku úmerne zníži.

Článok 48

Vykonávanie článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003

1. Dodatková platba, ktorá sa ustanovuje v článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa poskytuje bez toho, aby bol dotknutý článok 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 a jeho vykonávacích prepisov, za podmienok, ktoré sa ustanovujú v odsekoch 2 až 6 tohto článku.

2. Platba sa poskytne len poľnohospodárom, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003 bez ohľadu na to, či predložili alebo nepredložili žiadosť v rámci schémy jednotných platieb alebo či majú v držbe nároky na platbu.

3. 'V sektore alebo sektoroch, na ktoré sa vzťahuje odvod' znamená, že platbu si môžu nárokovať v zásade všetci poľnohospodári, ktorí v čase predloženia žiadosti o dodatkovú platbu a za podmienok ustanovených v tomto článku, produkujú výrobky, ktoré patria do sektoru alebo sektorov uvedených c prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

4. V prípade, že platba pokrýva druhy poľnohospodárskej činnosti alebo opatrení zameraných na kvalitu a uvádzanie na trh, u ktorých sa neidentifikuje žiadna vybraná produkcia, alebo u ktorých produkciu priamo nepatrí do určitého sektora, platba sa môže ustanoviť za podmienky, že odvod sa vykonáva vo všetkých sektoroch uvedených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, pričom na schéme sa zúčastňujú len poľnohospodári, ktorí patria do niektorého zo sektorov uvedených v spomínanej prílohe.

5. V prípade, že článok 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa uplatňuje na regionálnej úrovni, odvod sa vypočíta na základe tej zložky platieb, ktorá predstavuje príslušné sektory v príslušnej oblasti.

Členské štáty definujú oblasť na vhodnej územnej úrovni na základe objektívnych kritérií tak,by sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo deformácii trhu a hospodárskej súťaže.

6. Dotknuté členské štáty oznámia presné údaje o platbe, ktorú hodlajú poskytnúť, a to najmä pokiaľ ide o nárokovateľnosť, podmienky a dotknuté sektory najneskôr do 1. augusta roku, ktorý predchádza uplatňovaniu schémy jednotných platieb.

Všetky zmeny týkajúce sa oznámenia uvedeného v prvom pododseku sa vykonajú najneskôr do 1. augusta príslušného roku a budú sa vzťahovať na nasledujúci rok. Bezodkladne sa oznámia Komisii spolu s objektívnymi kritériami, ktorými sú takéto zmeny zdôvodnené. Jednako členský štát nemôže pozmeniť ani dotknuté sektory, ani percento odvodu.

KAPITOLA 7 OZNÁMENIA

Článok 49

Regionalizácia

V prípade, že členský štát využije možnosť, ktorá sa ustanovuje v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, Komisii najneskôr do 1. augusta roku, ktorý predchádza prvému roku uplatňovania schémy jednotných platieb, oznámi dôvody a objektívne kritériá, na základe ktorých sa prijme rozhodnutie využiť takúto možnosť a v prípade potreby dôvody uplatňovania spomínaného článku len v danom regióne, alebo dôvody čiastočného rozdelenia, ako sa ustanovuje v odseku v odseku 3 spomínaného článku.

Článok 50

Údaje o platbách

1. Členské štáty v elektronickej forme Komisii každoročne oznamujú:

a) najneskôr do 15. septembra prvého roku, v ktorom sa predloží žiadosť v rámci schémy jednotných platieb a najneskôr do 31. augusta v nasledujúcich rokoch celkový počet žiadostí v rámci schémy jednotných platieb za bežný rok spolu s príslušnou celkovou čiastkou nárokov na platbu a celkovým počtom príslušných nárokovateľných hektárov, ako aj celkovú sumu čiastok, ktoré zvyšujú v štátnej rezerve;

b) najneskôr do 15. septembra konečné údaje o celkovom počte žiadostí v rámci schémy jednotných platieb, ktoré sa akceptujú za predchádzajúci rok a príslušnú celkovú čiastku platieb, ktoré sa poskytnú po uplatnení článkov 6, 10, 11, 24a 25 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2. V prípade, že schéma jednotných platieb sa vykonáva na regionálnej úrovni, ako sa ustanovuje v článku 58 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty oznamujú údaje, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 písm. a) a b), za každú dotknutú oblasť a najneskôr do 1. augusta prvého roku uplatňovania schémy jednotných platieb zodpovedajúcu časť maximálnej čiastky, určenej v súlade s článkom 58 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

V prvom roku uplatňovania schémy jednotných platieb údaje uvedené v odseku 1 písm. a vychádzajú z predbežných nárokov na platbu. Tie isté údaje vychádzajúce z konečných nárokov na platbu sa oznámia do 1. marca nasledujúceho roku.

KAPITOLA 8 Záverečné ustanovenia

Článok 51

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

S výnimkou článku 12 ods. 1 a 2, ktorý sa bude uplatňovať od 1. januára 2004, sa bude uplatňovať od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2004

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ERS) č. 21/2004 (Ú. v. ES L 5, 9.1.2004, s. 8).

[2] Ú. v. ES L 141, 30.4.2004, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 38, 12.2.2000, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

[5] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32.

[6] Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

--------------------------------------------------

Top