Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0778

Nariadenie Komisie (ES) č. 778/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa opravuje portugalská verzia nariadenia (ES) č. 40/2004 o dôkaze ukončenia colných formalít pri dovoze cukru do tretích krajín, ako je ustanovené v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

OJ L 123, 27.4.2004, p. 62–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 503 - 503
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 29 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 29 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 171 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/778/oj

32004R0778Úradný vestník L 123 , 27/04/2004 S. 0062 - 0062


Nariadenie Komisie (ES) č. 778/2004

z 26. apríla 2004,

ktorým sa opravuje portugalská verzia nariadenia (ES) č. 40/2004 o dôkaze ukončenia colných formalít pri dovoze cukru do tretích krajín, ako je ustanovené v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru [1], a najmä jeho druhú vetu druhej zarážky prvého pododseku článku 27 ods. 11,

keďže:

(1) portugalská verzia nariadenia Komisie (ES) č. 40/2004 [2] obsahuje chybu v článku 1;

(2) portugalská verzia by sa preto malo opraviť;

(3) nakoľko nariadenie (ES) č. 40/2004 je uplatniteľné od 8. marca 2003 do 31. decembra 2004, toto nariadenia je treba uplatňovať na to isté obdobia okrem vývozov, pri ktorých sa už vyplatili náhrady;

(4) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týka sa iba portugalskej verzie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2004 na vývozy uskutočnené po 8. marci 2003, okrem vývozov, pri ktorých už boli vyplatené náhrady v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2004

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

[2] Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 17.

--------------------------------------------------

Top