Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0664

Nariadenie Komisie (ES) č. 664/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia, pokiaľ ide o dovozné licencie pre mlieko a mliečne výrobky v súvislosti s nariadením (ES) č. 2535/2001, z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii

OJ L 104, 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

32004R0664Úradný vestník L 104 , 08/04/2004 S. 0106 - 0107


Nariadenie Komisie (ES) č. 664/2004

zo 7. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia, pokiaľ ide o dovozné licencie pre mlieko a mliečne výrobky v súvislosti s nariadením (ES) č. 2535/2001, z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 41,

keďže:

(1) V kapitole 1 oddiele 2 hlavy 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 ohľadom dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót [1], sa stanovujú osobitné ustanovenia pre schválenie uchádzačov o dovoznú licenciu. Aby účastníci trhu z Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (nové členské štáty) od dátumu vstupu týchto krajín do Európskej únie mohli požiadať o dovoznú licenciu, je potrebné prijať prechodné opatrenia.

(2) Na obdobie od 1. mája do 30. júna 2004 sa povoľuje účastníkom trhu z nových členských štátov požiadať bez predbežného povolenia o dovoznú licenciu podľa tarifných kvót ustanovených v prílohách k nariadeniu (ES) č. 2535/2001. Uchádzači by mali preukázať ich postavenie a pravidelnú činnosť ako obchodníkov. Pokiaľ ide o požiadavku dokazovania obchodnej činnosti, žiadateľom v nových členských štátoch by sa malo povoliť obchodovanie nielen so spoločenstvom, ale po zvážení aj so všetkými tretími krajinami. Títo by mali mať možnosť vybrať si za referenčný rok obchodný výkon roku 2002 namiesto 2003, ak môžu dokázať, že kvôli mimoriadnym okolnostiam nemohli dovážať alebo vyvážať predpísané množstvá mliečnych výrobkov počas roku 2003. Orgány nových členských štátov by mali do 15. mája 2004 doručiť Komisii zoznam všetkých oprávnených účastníkov trhu. Na zjednodušenie zisťovania totožnosti každého žiadateľa a na uľahčenie udelenia licencií by sa mali bližšie určiť údaje odoslané každému účastníkovi trhu. Okrem toho oprávneným účastníkom trhu nových členských štátov by sa mal umožniť nákup dovozných licencií.

(3) Na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 by sa mali odsúhlasiť účastníci trhu z nových členských štátov, pokiaľ títo podajú žiadosť pred 1. júnom, vrátane nevyhnutných dokumentov a informácií, alebo tých, ktorí boli zahrnutí do zoznamu oprávnených účastníkov trhu, ktorý bol doručený Komisii do 15. mája 2004.

(4) Preto je potrebné stanoviť určité odchýlky od nariadenia (ES) č. 2535/2001.

(5) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru spoločenstva pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Bez toho, aby bola dotknutá kapitola I oddiel 2 hlavy 2 nariadenia (ES) č. 2535/2001, účastníci trhu so sídlom v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku (ďalej len "nové členské štáty") môžu požiadať bez predbežného povolenia príslušných úradov členských štátov, v ktorých boli založené, o dovoznú licenciu pre colné kvóty na obdobie od 1. mája do 30. júna 2004.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 nariadenia (ES) č. 2535/2001, účastníci trhu so sídlom v nových členských štátoch môžu požiadať o dovoznú licenciu pre colné kvóty uvedené v odseku 1 len v členskom štáte, v ktorom boli založené.

Žiadosti o licenciu sa prijímajú len s nasledujúcimi pripojenými dokumentmi:

a) dôkaz, že žiadateľ v roku 2003 doviezol a/alebo vyviezol najmenej 25 ton mliečnych výrobkov spadajúcich pod kapitolu 04 kombinovanej nomenklatúry v najmenej štyroch samostatných operáciách;

b) každý dokument a informácia, ktoré náležite preukazujú totožnosť a postavenie žiadateľa, najmä:

i) dokumenty o obchodných účtoch a/alebo daňových opatreniach navrhnutých v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a

ii) číslo DPH, ak to vnútroštátny právny predpis ustanovuje,

iii) zápis do obchodného registra, ak to vnútroštátny právny predpis stanovuje.

V prípade bodu a) druhého pododseku je referenčným rokom rok 2002, ak dotknutý dovozca môže dokázať, že kvôli mimoriadnym udalostiam nemohol/nemohla v roku 2003 dovážať alebo vyvážať požadované množstvá mliečnych výrobkov.

Na účely uplatnenia tohto odseku sa úkony v rámci aktívneho alebo pasívneho zošľachťovacieho styku nepovažujú za dovozy a vývozy.

3. Príslušné orgány nových členských štátov odošlú do 15. mája 2004 zoznamy účastníkov trhu žiadajúcich o dovoznú licenciu pre colné kvóty pre obdobie od 1. mája do 30. júna 2004 v súlade s odsekom 1 a v zhode s podmienkami stanovenými v odseku 2. Tieto zoznamy sa vytvoria v súlade so vzorom v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 2535/2001, s výnimkou schváleného čísla.

4. Komisia postúpi tieto zoznamy príslušným orgánom ostatných členských štátov.

5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2535/2001, môže byť dovozná licencia udelená pre colné kvóty na obdobie od 1. mája do 30. júna 2004 prevedená len na fyzické alebo právnické osoby schválené v súlade s oddielom 2 tohto nariadenia a na fyzické alebo právnické osoby uvedené v zoznamoch v odseku 3.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia (ES) č. 2535/2001, colné kvóty na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 sa schvália:

a) účastníkom trhu založeným v nových členských štátoch, ktorí predložia žiadosť príslušným orgánom členských štátov, v ktorých boli založení, spolu s dokumentmi uvedenými v článku 1 ods. 2 pred 1. júnom 2004; alebo

b) účastníkom trhu založeným v nových členských štátoch, ktorí predložia žiadosť príslušným úradom členských štátov, v ktorých boli založení, a ktorí sú uvedení na zozname uvedenom v článku 1 ods. 3 pred 1. júnom 2004.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pod podmienkou nadobudnutia platnosti a dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2004

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 50/2004 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 9).

--------------------------------------------------

Top