EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0662

Nariadenie Komisie (ES) č. 662/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o žiadosti o dovoznú licenciu podľa nariadení (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98, ktorými sa stanovuje správa určitých colných kvót pre výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii

OJ L 104, 8.4.2004, p. 103–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 85 - 86
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 15 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/662/oj

32004R0662Úradný vestník L 104 , 08/04/2004 S. 0103 - 0104


Nariadenie Komisie (ES) č. 662/2004

zo 7. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o žiadosti o dovoznú licenciu podľa nariadení (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98, ktorými sa stanovuje správa určitých colných kvót pre výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

so zreteľom na akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 41,

keďže:

(1) Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (ďalej len nové členské štáty) pristúpia k spoločenstvu 1. mája 2004 s výhradou ratifikácie zmluvy o pristúpení. Colné kvóty otvorené pre výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa by sa mali sprístupniť subjektom usadeným v týchto krajinách v deň ich pristúpenia;

(2) nariadením Komisie (ES) č. 936/97 z 27. mája 1997, ktorým sa otvára a stanovuje správa colných kvót pre vysokokvalitné čerstvé, chladené a mrazené hovädzie mäso a pre mrazené byvolie mäso [1] a nariadením Komisie (ES) č. 1279/98 z 19. júna 1998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colných kvót pre hovädzie a teľacie mäso stanovených v rozhodnutiach Rady 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pre Bulharsko, Českú republiku, Slovensko, Rumunsko, Poľskú republiku a Maďarskú republiku [2] sa ustanovujú určité požiadavky pre spôsobilosť operátorov pre určité colné kvóty v rámci rôznych dovozných programov;

(3) na to, aby spĺňali podmienky pre využívanie týchto dovozných kvót, by žiadatelia o licenciu usadení v nových členských štátoch mali dokázať, že vykonávali minimálnu činnosť pri obchodovaní s tretími krajinami. Obchodovanie, ktoré sa uskutočnilo pred 1. májom 2004 so súčasnými členskými štátmi spoločenstva v zložení ku dňu predchádzajúcemu vstupu do platnosti zmluvy o pristúpení z roku 2003, by sa malo považovať za obchodovanie s tretími krajinami;

(4) je preto potrebné prijať prechodné opatrenia týkajúce sa pravidiel pre spôsobilosť subjektov nových členských štátov v rámci dovozných programov stanovených v nariadeniach (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98;

(5) opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Na to, aby mohli byť považovaní za žiadateľov o dovoznú licenciu v zmysle článku 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 936/97 a článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1279/98, musia byť žiadatelia usadení v Českej republike, Estónsku, Cypre, Lotyšsku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú zaregistrované ako platcovia DPH v členskom štáte spoločenstva v zložení ku dňu vstupu do platnosti zmluvy o pristúpení z roku 2003 a ktoré v čase predloženia svojej žiadosti dokážu príslušným orgánom členského štátu:

a) na účely nariadenia (ES) č. 936/97, že minimálne 12 mesiacov boli zapojení do obchodovania s hovädzím a teľacím mäsom s inými krajinami;

b) na účely nariadenia (ES) č. 1279/89, že minimálne raz počas predchádzajúcich 12 mesiacov obchodovali s hovädzím a teľacím mäsom s inými krajinami.

2. Na účely tohto článku sú "iné krajiny" všetky tretie krajiny vrátane členských štátov spoločenstva v zložení ku dňu predchádzajúcemu vstupu do platnosti zmluvy o pristúpení z roku 2003.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť s výhradou a v deň nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2004

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 649/2003 (Ú. v. ES L 95, 11.4.2003, s. 13).

[2] Ú. v. ES L 176, 20.6.1998, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1144/2003 (Ú. v. ES L 160, 28.6.2003, s. 44).

--------------------------------------------------

Top