Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0048

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003-2009

OJ L 7, 13.1.2004, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 197 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 197 - 202
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 91 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/48/oj

32004R0048Úradný vestník L 007 , 13/01/2004 S. 0001 - 0006


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004

z 5. decembra 2003

o tvorbe ročnej štatistiky spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003-2009

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Štatistiky o oceliarskom priemysle sa zakladali na Zmluve o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktorej platnosť skončila 23. júla 2002.

(2) Nariadenie (ES) č. 1840/2002 [4] Európskeho parlamentu a Rady z 30. septembra 2002 bolo prijaté, aby zaistilo predĺženie platnosti systému štatistiky oceliarskeho priemyslu ESUO až do 31. decembra 2002, po uplynutí platnosti zmluvy ESUO.

(3) Je potrebné pokračovať v zbere štatistických údajov o oceliarskom priemysle, aby sa realizovala budúca politika spoločenstva pre oceliarsky priemysel; žiadny iný existujúci štatistický systém na európskej úrovni nie je schopný uspokojiť potrebu takejto štatistiky; je preto potrebné nové nariadenie, založené na zmluve o založení ES, o zbere štatistických údajov spoločenstva o oceliarskom priemysle.

(4) Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva [5] zakladá referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia.

(5) Je potrebná prechodná fáza, prebiehajúca od roku 2003 do roku 2009, na určenie, či je možné štatistiku oceliarskeho priemyslu integrovať do ostatných štatistických systémov.

(6) Podniky v oceliarskom priemysle potrebujú celosvetové informácie o investíciách a kapacitách, aby mohli odhadnúť možnú budúcu nedostatočnú alebo nadbytočnú kapacitu pre konkrétne triedy výrobkov z ocele; štatistika spoločenstva o investíciách a kapacitách prispieva ku globálnej sieti informácií o svetovej kapacite ocele, organizovanej pod záštitou OECD.

(7) Štatistika o spotrebe energie v oceliarskom priemysle poskytuje informácie nielen o používaní a výrobe energie v rámci oceliarskeho priemyslu, ale nepriamo aj o emisiách škodlivých látok.

(8) Štatistika o dostupnosti zásob železného a oceľového šrotu je potrebná na monitorovanie používania tejto dôležitej suroviny na výrobu ocele.

(9) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy uplatňovania vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6].

(10) Konzultovalo sa s Výborom pre štatistický program v súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady č. 89/382/EHS, Euratom [7].

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistiky spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003-2009.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia termíny "štatistika spoločenstva" a "tvorba štatistiky" majú význam, ktorý im dáva nariadenie (ES) č. 322/97.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na údaje o oceliarskom priemysle, ktoré sú definované ako skupina 27.1 štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve, (NACE Rev. 1), prijatej nariadením Rady (EHS) č. 3037/90 [8].

Tam, kde pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov podnikov v oceliarskom priemysle členských štátov predstavuje menej ako 1 % z celkovej hodnoty spoločenstva, údaje o charakteristikách nie je potrebné zbierať.

Článok 4

Charakteristiky

Dodané údaje, ktoré vyhovujú formátu stanovenému v prílohe, sa týkajú charakteristík za činnostné jednotky, ako sú definované v nariadení Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve [9] a podnikoch, ktoré majú 50 alebo viac zamestnancov.

Článok 5

Referenčné obdobie a periodicita

Členské štáty zhromažďujú na ročnom základe údaje špecifikované v prílohe, prvýkrát za rok 2003 a za každý ďalší rok až do roku 2009.

Článok 6

Prenos údajov

1. Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje a metaúdaje o oceliarskom priemysle zhromaždené z jednotiek uvedených v článku 4. Prenos obsahuje dôverné údaje v súlade s existujúcimi predpismi spoločenstva o prenose údajov podliehajúcich utajeniu.

2. Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje v elektronickej forme. Prenos spĺňa príslušný štandard výmeny, schválený v súlade s postupom, na ktorý odkazuje článok 8 ods. 2 Eurostat dáva k dispozícii podrobnú dokumentáciu týkajúcu sa schválených noriem a dodáva inštrukcie o tom, ako zavádzať tieto normy podľa požiadaviek tohto nariadenia.

3. Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje do šiestich mesiacov od konca referenčného roka. Avšak v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2, Komisia môže predĺžiť toto obdobie na 12 mesiacov pre prvý prenos pre tie členské štáty, ktoré majú ťažkosti s vykonávaním tohto nariadenia.

Článok 7

Opatrenia na vykonanie nariadenia

Nasledujúce opatrenia na vykonanie tohto nariadenia sa ustanovujú v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2:

a) akákoľvek zmena zoznamu charakteristík, za podmienky, že sa na členské štáty neuvaľuje žiadne významné dodatočné bremeno;

b) prenosové formáty a obdobie prvého prenosu.

Článok 8

Postup

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistický program, ustanovený článkom 1 rozhodnutia č. 89/382/EHS, Euratom.

2. Tam, kde je odkaz na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia č. 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia č. 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 9

Správy

Do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o jeho vykonávaní.

Táto správa najmä:

a) hodnotí prínos spoločenstvu, členským štátom, poskytovateľom a užívateľom štatistických informácií z vytvorenej štatistiky vo vzťahu k ich nákladom;

b) hodnotí kvalitu vytvorenej štatistiky;

c) overuje súčinnosť s ostatnými činnosťami spoločenstva;

d) navrhuje akékoľvek zmeny považované za potrebné na zlepšenie pôsobenia tohto nariadenia.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2003

Za Európsky parlament

Predseda

P. Cox

za Radu

Predseda

P. Lunardi

[1] Ú. v. ES C 45 E, 25.2.2003, s. 154.

[2] Ú. v. ES C 133, 6.6.2003, s. 88.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. mája 2003 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra 2003.

[4] Ú. v. ES L 279, 17.10.2002, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[8] Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 1).

[9] Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ÚDAJE UVEDENÉ V ČLÁNKU 4, 5 A 6, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ EUROSTATU

1. Ročná štatistika o bilancii oceľového a liatinového šrotu

(Merná jednotka: tony) |

Kód | Názov |

Bilancia oceľového a liatinového šrotu

1010 | Zásoby k 1.1. |

1020 | Šrot vzniknutý v rámci závodu |

1030 | Príjem šrotu (1031 + 1032 + 1033) |

1031 | -z domácich zdrojov |

1032 | -z ostatných členských štátov spoločenstva |

1033 | -z tretích krajín |

1040 | Celkom k dispozícii (1010 + 1020 + 1030) |

1050 | Spotreba šrotu spolu… |

1051 | … z toho elektrické pece |

1052 | … z toho nehrdzavejúci šrot |

1060 | Dodávky šrotu |

1070 | Zásoby k 31.12. (1040 – 1050 – 1060) |

2. Spotreba paliva a energie a bilancia elektrickej energie v oceliarskom priemysle

Ročná štatistika spotreby paliva a energie rozdelená podľa typu závodu [1]

(Merná jednotka: tony alebo gigajouly (GJ)) |

Kód | Názov | Poznámka |

Spotreba paliva a energie

2010 | Tuhé palivá (2011 + 2012) | tony |

2011 | Koks | tony |

2012 | Ostatné tuhé palivá | tony |

2020 | Kvapalné palivá | tony |

2030 | Plyn (2031 + 2032 + 2033 + 2034) | GJ |

2031 | Vysokopecný plyn | GJ |

2032 | Koksárenský plyn | GJ |

2033 | Konvertorový plyn | GJ |

2034 | Ostatné plyny | GJ |

2040 | Externé dodávky vysokopecného plynu | GJ |

2050 | Externé dodávky konvertorového plynu | GJ |

Časť B: Ročná štatistika bilancie elektrickej energie v oceliarskom priemysle

(Merná jednotka: MWh) |

Kód | Názov |

Bilancia elektrickej energie v oceliarskom priemysle

3100 | Zdroje (3101 + 3102) |

3101 | Hrubá výroba |

3102 | Príjem zvonku |

3200 | Použité (3210 + 3220 + 3230) |

3210 | Spotreba závodu (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217) |

3211 | Aglomeračný závod a závod pre prípravu vsádzky |

3212 | Vysoké pece a elektrické pece na výrobu železa |

3213 | Elektrické taviarne a plynulé liatie |

3214 | Ostatné taviarne a plynulé liatie |

3215 | Prevádzky valcovní |

3216 | Elektrárne |

3217 | Ostatné závody |

3220 | Externé dodávky |

3230 | Straty |

3. Zisťovanie o investíciách v železiarenskom a oceliarskom priemysle

(Náklady a kapacita)

Časť A: Ročná štatistika nákladov

(Merná jednotka: milióny eur) |

Kód | Názov |

Investičné náklady v železiarenskom a oceliarskom priemysle

4010 | Koksovňa |

4020 | Závod na prípravu vsádzky |

4030 | Závod na výrobu železa a ferozliatín (vrátane vysokých pecí) |

4040 | Taviarne oceliarní |

4041 | … z toho elektrické |

4050 | Plynulé liatie |

4060 | Valcovne (4061 + 4062 + 4063 + 4064) |

4061 | Ploché výrobky |

4062 | Dlhé výrobky |

4063 | Valcovne širokých pásov za studena |

4064 | Zariadenia na poťahovanie |

4070 | Ostatné závody |

4100 | Spolu (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) |

4200 | … z toho na likvidáciu škodlivín |

Časť B: Ročná štatistika o kapacitách

(Merná jednotka: 1000 ton za rok) |

Kód | Názov |

Maximálna možná výroba v železiarenskom a oceliarskom priemysle (kapacita)

5010 | Koks |

5020 | Príprava vsádzky |

5030 | Surové železo a ferozliatiny |

5040 | Surová oceľ |

5041 | -z toho elektrická |

5042 | -z toho plynulé liatie |

5050 | Výrobky získané priamo valcovaním za tepla (5051 + 5052) |

5051 | Ploché výrobky |

5052 | Dlhé výrobky |

5060 | Výrobky získané z výrobkov valcovaných za tepla (okrem poťahovaných výrobkov) |

5061 | … z toho výrobky získané valcovaním za studena |

5070 | Poťahované výrobky |

[1] Závod na prípravu vsádzky: Prevádzky valcovníVysoké pece a elektrické pece na výrobu železa: ElektrárneTaviarne: Iný závod

--------------------------------------------------

Top