Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0076

Smernica Rady 2004/76/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/49/ES, pokiaľ ide o možnosť uplatňovať v prípade niektorých štátov prechodné obdobia na uplatňovanie spoločného systému zdaňovania uplatniteľného na platby úrokov a licenčných poplatkov uskutočňovaných medzi pridruženými spoločnosťami z rôznych členských štátov

OJ L 157, 30.4.2004, p. 106–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/76/oj

32004L0076Úradný vestník L 157 , 30/04/2004 S. 0106 - 0113


Smernica Rady 2004/76/ES

z 29. apríla 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/49/ES, pokiaľ ide o možnosť uplatňovať v prípade niektorých štátov prechodné obdobia na uplatňovanie spoločného systému zdaňovania uplatniteľného na platby úrokov a licenčných poplatkov uskutočňovaných medzi pridruženými spoločnosťami z rôznych členských štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 94,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna o spoločnom systéme zdaňovania uplatniteľnom na platby úrokov a licenčných poplatkov uskutočňovaných medzi pridruženými spoločnosťami z rôznych členských štátov [4] stanovuje zrušenie zdanenia týchto platieb v členskom štáte, kde vznikli, taktiež však zabezpečuje, aby tieto platby podliehali zdaneniu, len čo sú v členskom štáte.

(2) Uplatňovanie smernice 2003/49/ES pravdepodobne spôsobí rozpočtové problémy Českej republike, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Slovensku vzhľadom na sadzby dane vyberanej zrážkou uplatňovanej podľa vnútroštátneho práva a na základe daňových dohôd z príjmu a kapitálu a takto získaných príjmov.

(3) Týmto má byť pristupujúcim štátom preto dočasne umožnené neuplatňovať až do dátumu uplatňovania uvedeného v článku 17 ods. 2 a 3 smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmuz úspor vo forme platieb úrokov [5] niektoré ustanovenia smernice 2003/49/ES týkajúcej sa v prípade Lotyšska a Litvy platieb úrokov a licenčných poplatkov a v prípade Českej republiky, Poľska a Slovenska len platieb licenčných poplatkov.

(4) Opatrenie stanovené v tejto smernici nie je úpravou v zmysle článku 57 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(5) Keďže sú členské štáty povinné poskytovať pôžičku z dane odpočítanej z platieb úrokov a licenčných poplatkov, je potrebné, aby bola táto smernica transponovaná do dátumu nadobudnutia účinnosti Aktu o pristúpení z roku 2003.

(6) Ustanovenia v tejto smernici sa musia uplatňovať od dátumu pristúpenia nových členských štátov. Naliehavosť tejto veci je dôvodom k výnimke zo šesťtýždňového obdobia stanoveného v bode 1.3. protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 6 smernice 2003/49/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Názov sa nahrádza týmto:

"Prechodné pravidlá pre Českú republiku, Grécko, Španielsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Portugalsko a Slovensko"

2. Odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú týmto:

"1. Grécko, Lotyšsko, Poľsko a Portugalsko sú oprávnené neuplatňovať ustanovenia článku 1 až do dátumu uplatňovania uvedeného v článku 17 ods. 2 a 3 smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme platieb úrokov [6] Počas prechodného obdobia ôsmych rokov, ktoré sa začína vyššie uvedeným dátumom, nesmie sadzba dane z platieb úrokov alebo licenčných poplatkov poukázaných pridruženej spoločnosti iného členského štátu alebo stálej organizácii pridruženej spoločnosti členského štátu situovanej v inom členskom štáte prekročiť 10 % počas prvých štyroch rokov a 5 % počas posledných štyroch rokov.

Litva je oprávnená neuplatňovať ustanovenia článku 1 až do dátumu uplatňovania uvedeného v článku 17 ods. 2 a 3 smernice Rady 2003/48/ES. Počas prechodného obdobia šiestich rokov, ktoré sa začína vyššie uvedeným dátumom, nesmie sadzba dane z platieb licenčných poplatkov poukázaných pridruženej spoločnosti iného členského štátu alebo stálej organizácii pridruženej spoločnosti členského štátu situovanej v inom členskom štáte prekročiť 10 %. Počas prvých štyroch rokov šesťročného prechodného obdobia nesmie sadzba dane z platieb úrokov poukázaných pridruženej spoločnosti iného členského štátu alebo stálej organizácii situovanej v inom členskom štáte prekročiť 10 % a počas nasledovných dvoch rokov nesmie sadzba dane z takýchto platieb úrokov prekročiť 5 %.

Španielsko a Česká republika sú oprávnené len pri platbách licenčných poplatkov neuplatňovať ustanovenia článku 1 až do dátumu uplatňovania uvedeného v článku 17 ods. 2 a 3 smernice Rady 2003/48/ES. Počas prechodného obdobia šiestich rokov, ktoré sa začína vyššie uvedeným dátumom, nesmie sadzba dane z platieb licenčných poplatkov poukázaných pridruženej spoločnosti iného členského štátu alebo stálej organizácii pridruženej spoločnosti členského štátu situovanej v inom členskom štáte prekročiť 10 %. Slovensko je oprávnené len pri platbách licenčných poplatkov neuplatňovať ustanovenia článku 1 počas prechodného obdobia dvoch rokov, ktoré sa začne 1. mája 2004.

Prechodné pravidlá však naďalej podliehajú nepretržitému uplatňovaniu všetkých daňových sadzieb, ktoré sú nižšie ako daňové sadzby uvedené v prvom, druhom a treťom pododseku, stanovené dvojstrannými dohodami uzavretými medzi Českou republikou, Gréckom, Španielskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom, Portugalskom alebo Slovenskom a ostatnými členskými štátmi. Pred koncom ktoréhokoľvek z prechodných období uvedených v tomto odseku môže Rada jednomyseľne na návrh Komisie rozhodnúť o prípadnom predĺžení uvedených prechodných období.

2. Ak spoločnosť z členského štátu alebo stála organizácia spoločnosti členského štátu, situovaná v tomto členskom štáte:

- obdrží úrok alebo licenčné poplatky od pridruženej spoločnosti z Grécka, Lotyšska, Litvy, Poľska alebo Portugalska,

- obdrží licenčné poplatky od pridruženej spoločnosti z Českej republiky, Španielska alebo Slovenska,

- obdrží úrok alebo licenčné poplatky od stálej organizácie pridruženej spoločnosti členského štátu, situovanej v Grécku, Lotyšsku, Litve, Poľsku alebo Portugalsku

alebo

- obdrží licenčné poplatky od stálej organizácie pridruženej spoločnosti členského štátu, situovanej v Českej republike, Španielsku alebo na Slovensku,

prvý členský štát povolí sumu rovnajúcu sa dani zaplatenej v Českej republike, Grécku, Španielsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Portugalsku alebo na Slovensku v súlade s odsekom 1 z tohto príjmu ako odpočítateľnú položku dane z príjmu spoločnosti alebo stálej organizácie, ktorá tento príjem obdržala.

3. Odpočítateľná položka stanovená v odseku 2 nemusí presiahnuť nižšiu z nasledovných čiastok:

a) daň splatnú v Českej republike, Grécku, Španielsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Portugalsku alebo na Slovensku z takéhoto príjmu na základe odseku 1

alebo

b) časť dane z príjmu spoločnosti alebo stálej organizácie, ktorá obdržala úrok alebo licenčné poplatky, vypočítanú pred udaním odpočítateľnej položky, ktorú možno pripísať týmto platbám podľa vnútroštátneho práva členského štátu, z ktorého je táto spoločnosť alebo v ktorom je situovaná stála organizácia.".

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dodržiavanie tejto smernice od dátumu nadobudnutia jej účinnosti. Ihneď odošlú Komisii znenie týchto opatrení spolu s tabuľkou korelácie medzi takýmito opatreniami a touto smernicou.

Keď členské štáty prijmú takéto opatrenia, tieto musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo byť takýmto odkazom sprevádzané pri ich úradnom uverejnení. Členské štáty stanovia spôsob vykonania takéhoto odkazu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť v závislosti a ku dňu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 29. apríla 2004

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Stanovisko zo dína 21. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[2] Stanovisko zo dína 21. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[3] Stanovisko zo dína 21. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[4] Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49.

[5] Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.

[6] Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.

--------------------------------------------------

Top