EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0018

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

OJ L 134, 30.4.2004, p. 114–240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Zrušil 32014L0024 . Latest consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/oj

32004L0018Úradný vestník L 134 , 30/04/2004 S. 0114 - 0240


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES

z 31. marca 2004

o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2, článok 55 a článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4], v zmysle spoločného textu, ktorý 9. decembra 2003 schválil Zmierovací výbor,

keďže:

(1) Pri príležitosti nových zmien a doplnení smerníc Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb [5], 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru [6] a 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác [7], ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek na zjednodušenie a modernizáciu, ktoré verejní obstarávatelia a podobne aj hospodárske subjekty vykonali ako reakciu na Zelenú knihu prijatú Komisiou 27. novembra 1996, by sa smernice mali v záujme zrozumiteľnosti prepracovať. Táto smernica vychádza z judikatúry Súdneho dvora, konkrétne z judikatúry o kritériách pre zadanie zákazky, ktorá objasňuje možnosti verejných obstarávateľov tak, aby spĺňali potreby dotknutej verejnosti, vrátane environmentálnej a/alebo sociálnej oblasti, za predpokladu, že takéto kritériá súvisia s predmetom zákazky, nedávajú verejnému obstarávateľovi neobmedzenú slobodu výberu, sú výslovne uvedené a sú v súlade so základnými zásadami uvedenými v bode 2 odôvodnenia.

(2) Zadávanie zákaziek v členských štátoch v mene štátu, regionálnych alebo miestnych orgánov a ďalších inštitúcií v správe subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, podlieha rešpektovaniu zásad zmluvy, najmä rešpektovaniu zásady voľného pohybu tovaru, zásady slobody usadiť sa a zásady slobody poskytovať služby a zásad z nich vyplývajúcich, napríklad zásada rovnakého zaobchádzania, zásada nediskriminácie, zásada vzájomného uznávania, zásada proporcionality a zásada transparentnosti. Pri verejných zákazkách, ktoré presahujú určitú hodnotu, sa však odporúča vypracovať predpisy pre koordináciu vnútroštátnych postupov pri zadávaní takýchto zákaziek Spoločenstvom, založené na týchto zásadách s cieľom zabezpečiť ich účinky a zabezpečiť liberalizáciu verejného obstarávania. Tieto koordinačné ustanovenia by sa preto mali vykladať tak v súlade s vyššie uvedenými pravidlami a zásadami, ako aj s ostatnými pravidlami zmluvy.

(3) Takéto koordinačné ustanovenia by mali byť podľa možnosti čo najviac v súlade s terajšími postupmi a praxou v každom z členských štátov.

(4) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby účasť inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právom, ako uchádzača v konaní pre zadanie verejnej zákazky, nespôsobovala narušenie hospodárskej súťaže vo vzťahu k súkromným uchádzačom.

(5) Podľa článku 6 zmluvy sa požiadavky na ochranu životného prostredia majú zahrnúť do definície a plnenia politík Spoločenstva a do činností uvedených v článku 3 uvedenej zmluvy, najmä s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Táto smernica preto objasňuje, ako môžu verejní obstarávatelia prispieť k ochrane životného prostredia a podporovať trvalo udržateľný rozvoj pri súčasnom zabezpečení možnosti získať čo najlepšiu hodnotu za peniaze vynaložené v rámci zákazky.

(6) Žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť uloženiu alebo vymáhaniu opatrení potrebných na ochranu verejného poriadku, verejnej morálky, verejnej bezpečnosti, zdravia, života ľudí a zvierat alebo zachovanie rastlín, najmä s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, za predpokladu, že tieto opatrenia sú v súlade so zmluvou.

(7) Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosťami v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986-1994) [8], schválilo najmä Dohodu o vládnom obstarávaní WTO, ďalej len "dohoda", ktorej cieľom je vytvoriť multilaterálny rámec vyvážených práv a povinností týkajúcich sa verejných zákaziek s cieľom dosiahnuť liberalizáciu a rozširovanie svetového obchodu.

Vzhľadom na medzinárodné práva a záväzky vyplývajúce pre Spoločenstvo v dôsledku prijatia dohody sa na uchádzačov a výrobky zo signatárskych tretích krajín majú uplatňovať pravidlá ustanovené v dohode. Táto dohoda nemá priamy účinok. Verejní obstarávatelia, na ktorých sa dohoda vzťahuje a ktorí spĺňajú požiadavky tejto smernice a ktorí ju uplatňujú na hospodárske subjekty tretích krajín, ktoré sú signatármi dohody, by preto mali byť v súlade s dohodou. Je taktiež vhodné, aby uvedené koordinačné ustanovenia zaručovali hospodárskym subjektom Spoločenstva podmienky pre účasť na verejnom obstarávaní, ktoré sú rovnako priaznivé, ako tie, ktoré sú vyhradené pre hospodárske subjekty tretích krajín, ktoré sú signatármi dohody.

(8) Pred začatím konania pre zadanie zákazky môžu verejní obstarávatelia prostredníctvom technického dialógu požiadať o stanovisko alebo akceptovať stanovisko, ktoré môžu použiť pri príprave špecifikácií, ale za predpokladu, že takéto stanovisko nemá za následok narušenie hospodárskej súťaže.

(9) Verejní obstarávatelia by vzhľadom na rozmanitosť verejných zákaziek na práce mali mať možnosť ustanoviť, aby zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie práce mohli zadávať buď oddelene alebo spoločne. Zámerom tejto smernice nie je predpisovať spoločné alebo oddelené zadávanie zákaziek. Rozhodnutie o tom, či zadávať zákazky oddelene alebo spoločne, sa musí prijať na základe kvalitatívnych a ekonomických kritérií, ktoré môžu byť vymedzené vo vnútroštátnom práve.

(10) Zákazka sa má považovať za verejnú zákazku na práce len vtedy, ak jej predmet výslovne zahŕňa vykonanie činností uvedených v prílohe I dokonca aj vtedy, ak zákazka zahŕňa aj poskytovanie iných služieb potrebných pre vykonanie týchto činností. Verejné zákazky na služby, najmä v oblasti služieb pri správe majetku, môžu za určitých okolností zahŕňať práce. Pokiaľ však takéto práce súvisia s hlavným predmetom zákazky a sú jej možným následkom alebo ju dopĺňajú, skutočnosť, že takéto práce sú súčasťou zákazky, neoprávňuje kvalifikovať zákazku ako verejnú zákazku na práce.

(11) Na úrovni Spoločenstva by sa mali vymedziť rámcové dohody, ako aj špecifické pravidlá pre rámcové dohody, uzatvorené na zákazky, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice. Podľa týchto pravidiel môže verejný obstarávateľ, ak uzatvorí rámcovú dohodu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa týkajú najmä uverejňovania, lehôt a podmienok na predloženie ponúk, zadávať zákazky na základe takejto rámcovej dohody v priebehu jej doby platnosti buď uplatnením podmienok uvedených v rámcovej dohode, alebo ak neboli všetky podmienky pevne stanovené vopred v rámcovej dohode, opätovným otvorením súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody v súvislosti s týmito podmienkami. Opätovné otvorenie súťaže by malo byť v súlade s určitými pravidlami, cieľom ktorých je zabezpečiť požadovanú flexibilitu a dodržiavanie všeobecných zásad, najmä zásady rovnakého zaobchádzania. Z toho istého dôvodu by doba platnosti rámcových dohôd nemala presahovať štyri roky, okrem prípadov náležite odôvodnených verejnými obstarávateľmi.

(12) Nepretržite sa vyvíjajú určité nové techniky elektronického obstarávania. Takéto techniky pomáhajú zlepšovať hospodársku súťaž a zefektívňovať verejné obstarávanie, najmä pokiaľ ide o časové a finančné úspory, ktoré ich používanie prináša. Verejní obstarávatelia môžu používať techniky elektronického obstarávania za predpokladu, že takéto používanie je v súlade s pravidlami uvedenými v tejto smernici a so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel môže mať ponuka predložená uchádzačom, najmä ak bola súťaž opätovne otvorená podľa rámovej dohody alebo ak sa používa dynamický obstarávací systém, podobu elektronického katalógu uchádzača, ak uchádzač používa komunikačný prostriedok zvolený verejným obstarávateľom v súlade s článkom 42.

(13) Vzhľadom na rýchle rozširovanie elektronických obstarávacích systémov by sa teraz mali zaviesť vhodné pravidlá, ktoré by verejným obstarávateľom umožňovali v plnom rozsahu využívať možnosti, ktoré tieto systémy poskytujú. Z toho dôvodu je potrebné vymedziť plne elektronický dynamický obstarávací systém pre bežné nákupy a stanoviť osobitné pravidlá pre zriadenie a prevádzku takéhoto systému s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s každým hospodárskym subjektom, ktorý sa na nich chce zúčastniť. Každý hospodársky subjekt, ktorý predloží informatívnu ponuku podľa špecifikácií a splní kritériá výberu účastníkov, by mal mať možnosť sa do takéhoto systému zapojiť. Táto technika obstarávania verejnému obstarávateľovi umožňuje, aby prostredníctvom zostavenia zoznamu už vybraných uchádzačov a umožnenia účasti novým uchádzačom získal mimoriadne veľký počet ponúk ako dôsledok dostupných elektronických zariadení, a tým zabezpečil optimálne využitie verejných zdrojov prostredníctvom širokej hospodárskej súťaže.

(14) Pretože používanie techniky elektronických aukcií sa pravdepodobne zvýši, takéto aukcie by mali byť definované v práve Spoločenstva a mali by sa spravovať špecifickými pravidlami s cieľom zabezpečiť, aby sa používali úplne v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel by sa malo prijať ustanovenie, aby sa takéto elektronické aukcie týkali len zákaziek na práce, na dodávky tovaru alebo na služby, pri ktorých je možné určiť presné špecifikácie. Mohol by to byť najmä prípad opakujúcich sa zákaziek na dodávky tovaru, prác a služieb. S rovnakým cieľom tiež musí byť možné určiť príslušné poradie uchádzačov v ktorejkoľvek etape elektronickej aukcie. Použitie elektronických aukcií verejným obstarávateľom umožňuje, aby od uchádzačov vyžadovali predloženie nových cien upravených smerom nadol, a ak sa zákazka zadáva na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, aby zlepšili aj iné charakteristické parametre ponúk, nielen ceny. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou transparentnosti môžu byť predmetom elektronických aukcií len charakteristické parametre vhodné pre automatické vyhodnotenie elektronickým spôsobom bez akéhokoľvek zásahu a/alebo posudzovania verejným obstarávateľom, to znamená len charakteristické parametre, ktoré sú kvantifikovateľné tak, že je možné ich vyjadriť v číslach alebo percentách. Na druhej strane tie aspekty ponúk, ktoré si vyžadujú posudzovanie nekvantifikovateľných parametrov, by nemali byť predmetom elektronických aukcií. Z toho vyplýva, že určité zákazky na práce a určité zákazky na služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako sú napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, by nemali byť predmetom elektronických aukcií.

(15) V členských štátoch boli vyvinuté určité techniky centralizovaného obstarávania. Niekoľko verejných obstarávateľov je zodpovedných za nakupovanie alebo zadávanie verejných zákaziek/uzatváranie rámcových dohôd pre ostatných verejných obstarávateľov. Vzhľadom na veľké objemy nákupov tieto techniky pomáhajú rozširovať hospodársku súťaž a zefektívňujú verejné obstarávanie. Preto by sa mal v práve Spoločenstva vymedziť pojem centrálnych obstarávacích inštitúcií činných pre verejných obstarávateľov. Tiež by sa mali vymedziť podmienky, za ktorých sa môžu verejní obstarávatelia, ktorí obstarávajú práce, dodávky tovaru a/alebo služieb prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie, považovať v súlade so zásadami nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania zo strany verejných obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou.

(16) S cieľom zohľadniť rozdielne okolnosti v členských štátoch by členské štáty mali mať možnosť zvoliť si, či môžu verejní obstarávatelia používať rámcové dohody, centrálne obstarávacie inštitúcie, dynamické obstarávacie systémy, elektronické aukcie alebo postup súťažného dialógu, ako sú vymedzené a upravené v tejto smernici.

(17) Veľký počet prahových hodnôt pre uplatňovanie koordinančných ustanovení komplikuje prácu verejných obstarávateľov. Okrem toho by sa tieto prahové hodnoty mali v rámci menovej únie stanovovať v eurách. V dôsledku toho by prahové hodnoty mali byť stanovené v eurách takým spôsobom, ktorý by zjednodušil uplatňovanie týchto ustanovení a zároveň zabezpečil súlad s prahovými hodnotami ustanovenými v dohode, ktoré sú vyjadrené v zvláštnych právach čerpania. V tejto súvislosti by sa malo prijať aj ustanovenie pre pravidelné prehodnocovanie prahových hodnôt vyjadrených v eurách tak, aby sa v prípade potreby upravili podľa možných odchýlok hodnoty eura vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania.

(18) Na účely uplatňovania procesných pravidiel tejto smernice a na monitorovacie účely sa oblasť služieb dá najlepšie vymedziť tak, že sa rozdelí do kategórií zodpovedajúcich jednotlivým položkám spoločnej klasifikácie a uvedie v prílohách II A a II B, podľa režimu, ktorému podliehajú. Pokiaľ ide o služby, uvedené v prílohe II B, príslušnými ustanoveniami tejto smernice by nemalo dotknuté uplatňovanie pravidiel Spoločenstva vymedzených pre príslušné služby.

(19) Pokiaľ ide o verejné zákazky na služby, úplne uplatňovanie tejto smernice sa musí na prechodné obdobie obmedziť na zákazky, pri ktorých jej ustanovenia umožnia využitie úplného potenciálu pre nárast cezhraničného obchodu. Zákazky na ostatné služby sa počas tohto prechodného obdobia musia monitorovať až do prijatia rozhodnutia o úplnom uplatňovaní tejto smernice. V tejto súvislosti je potrebné vymedziť mechanizmus takéhoto monitorovania. Tento mechanizmus by mal zároveň zainteresovaným stranám umožniť prístup k príslušným informáciám.

(20) Na verejné zákazky, ktoré zadávajú verejní obstarávatelia v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky a poštových služieb a ktoré patria do oblasti týchto činností, sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii obstarávacích postupov subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky a poštových služieb [9]. Zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi v súvislosti so službami námornej, pobrežnej alebo riečnej dopravy však musia patriť do pôsobnosti tejto smernice.

(21) Vzhľadom na situáciu efektívnej trhovej hospodárskej súťaže v odvetví telekomunikácií, ktorá nastala v dôsledku vykonávania pravidiel Spoločenstva zameraných na liberalizáciu tohto odvetvia, by verejné zákazky v tejto oblasti mali byť vylúčené z pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ sú určené najmä na to, aby verejným obstarávateľom umožnili vykonávanie určitých činností v odvetví telekomunikácií. Tieto činnosti sú vymedzené v súlade s pojmami vymedzenými v článkoch 1, 2 a 8 smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií [10] tak, že táto smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli vylúčené z pôsobnosti smernice 93/38/EHS podľa jej článku 8.

(22) Mala by sa ustanoviť možnosť upustiť v určitých prípadoch od uplatňovania opatrení pre koordinačné postupy z dôvodov týkajúcich sa štátnej bezpečnosti alebo štátneho tajomstva alebo z dôvodu uplatňovania špecifických pravidiel pre zadávanie zákaziek, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd týkajúcich sa umiestňovania vojsk, alebo ktoré sú špecifické pre medzinárodné organizácie.

(23) Podľa článku 163 zmluvy je podpora výskumu a technického rozvoja prostriedkom na posilňovanie vedecko-technickej základne priemyslu Spoločenstva a liberalizácia verejných zákaziek na služby k tomu prispieva. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na spolufinancovanie výskumných a rozvojových programov: táto smernica sa preto nevzťahuje na iné výskumné a rozvojové zákazky ako tie, z ktorých má prospech výlučne verejný obstarávateľ s cieľom využiť ich pri plnení vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutá služba je v plnom rozsahu hradená verejným obstarávateľom.

(24) V súvislosti so službami majú zákazky na nadobúdanie alebo prenájom nehnuteľností alebo práv k nim osobitné vlastnosti, ktoré znemožňujú uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania.

(25) Zadávanie verejných zákaziek na určité audiovizuálne služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania by malo umožňovať zohľadňovanie kultúrneho alebo spoločenského významu, čo má za následok, že sa na ne nemôžu uplatňovať pravidlá verejného obstarávania. Z týchto dôvodov sa musí prijať výnimka pre verejné zákazky na služby pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii hotových programov a ďalších prípravných služieb, napríklad služieb týkajúcich sa scenárov alebo umeleckých výkonov potrebných na výrobu programu, a pre zákazky týkajúce sa vysielacích časov. Táto výnimka by sa však nemala vzťahovať na dodávku technického vybavenia potrebného pre produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto programov. Vysielanie by malo byť vymedzené ako prenos a šírenie prostredníctvom akejkoľvek formy elektronickej siete.

(26) Rozhodcovské a zmierovacie služby zvyčajne poskytujú inštitúcie alebo jednotlivci určení alebo vybraní spôsobom, ktorý sa nemôže spravovať pravidlami obstarávania.

(27) Podľa dohody finančné služby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nezahŕňajú nástroje menovej politiky, výmenné kurzy, verejný dlh, správu rezerv ani iné politiky zahŕňajúce transakcie s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi, najmä transakcie verejných obstarávateľov, ktorých cieľom je peňazí alebo kapitálu. Na základe toho tu nie sú zahrnuté zákazky týkajúce sa vydávania, nákupu, predaja alebo prevodu cenných papierov alebo iných finančných nástrojov. Nepatria sem ani služby centrálnej banky.

(28) Zamestnanie a povolanie sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí pre všetkých a prispievajú k začleneniu do spoločnosti. V tejto súvislosti chránené dielne a programy chránených pracovných miest efektívne prispievajú k začleneniu alebo opätovnému začleneniu osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Takéto dielne by však nemuseli byť schopné získať zákazky za normálnych podmienok hospodárskej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné ustanoviť, aby členské štáty takýmto dielňam mohli vyhradiť právo zúčastňovať sa konaní na zadávanie verejných zákaziek, alebo vyhradiť plnenie zákaziek v rámci programov chránených pracovných miest.

(29) Technické špecifikácie vypracované verejnými obstarávateľmi musia umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie liberalizované. Na tento účel musí byť možné predložiť ponuky, ktoré odrážajú rozmanitosť možných technických riešení. Na základe toho musí byť možné vypracovať technické špecifikácie z hľadiska funkčných a výkonnostných požiadaviek, a ak je uvedený odkaz na európsku normu, alebo v prípade, ak takáto norma neexistuje, na vnútroštátnu normu, verejní obstarávatelia musia zvážiť ponuky vypracované na základe rovnocenných podkladov. Na preukázanie rovnocennosti by mali mať uchádzači možnosť použiť akúkoľvek formu dôkazu. Verejní obstarávatelia musia byť schopní uviesť dôvod prípadného rozhodnutia, že v danom prípade neexistuje rovnocennosť. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú vymedziť environmentálne požiadavky pre technické špecifikácie danej zákazky, môžu stanoviť environmentálne charakteristiky, napríklad výrobnú metódu, a/alebo špecifikovať účinky skupín výrobkov alebo služieb na životné prostredie. Môžu, ale nie sú povinní použiť príslušné špecifikácie, ktoré sú definované v environmentálnych označeniach, napríklad európskej environmentálnej značke, (viac)národné environmentálne označenia alebo akékoľvek iné environmentálne označenia, za predpokladu, že požiadavky označovania sú vypracované a prijaté na základe vedeckých informácií použitím postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetci zainteresovaní, napr. orgány štátnej správy, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori alebo environmentálne organizácie, a za predpokladu, že označenie je prístupné a dostupné pre všetky zainteresované strany. Verejní obstarávatelia by mali vždy, keď je to možné, stanoviť technické špecifikácie tak, aby zohľadňovali kritériá dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh pre všetkých používateľov. Technické špecifikácie by mali byť uvedené jasne tak, aby všetci uchádzači vedeli, na čo sa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom vzťahujú.

(30) Doplňujúce informácie týkajúce sa zákaziek musia byť, ako je to zvykom v členských štátoch, uvedené v zadávacích podkladoch pre každú zákazku alebo v inom rovnocennom dokumente.

(31) Pre verejných obstarávateľov, ktorí realizujú obzvlášť zložité projekty, by mohlo byť objektívne nemožné bez toho, aby to bola ich chyba, zadefinovať prostriedky na splnenie svojich potrieb alebo na posúdenie toho, čo môže trh ponúknuť, pokiaľ ide o technické riešenia a/alebo finančné/právne riešenia. Táto situácia môže vzniknúť najmä pri realizácii dôležitých projektov integrovanej dopravnej infraštruktúry, veľkých počítačových sietí alebo projektov, ktoré si vyžadujú komplexné a štruktúrované financovanie, ktorých finančné a právne zloženie nie je možné vymedziť vopred. Keďže na zadávanie takýchto zákaziek nie je možné použiť otvorené alebo užšie konanie, malo by sa stanoviť flexibilné konanie, ktoré nielenže zachováva hospodársku súťaž medzi hospodárskymi subjektmi, ale taktiež potrebu verejných obstarávateľov prediskutovať všetky hľadiská zákazky s každým záujemcom. Toto konanie sa však nesmie používať takým spôsobom, ktorý by obmedzoval alebo narušoval hospodársku súťaž, najmä menením základných aspektov ponúk, alebo stanovovaním podstatne nových požiadaviek pre úspešného uchádzača alebo prijatím akéhokoľvek iného uchádzača, ako uchádzač, ktorého ponuka bola vybraná ako ekonomicky najvýhodnejšia.

(32) S cieľom podporovať účasť malých a stredných podnikov na trhu verejného obstarávania sa odporúča zahrnúť ustanovenia o uzatváraní zmlúv so subdodávateľmi.

(33) Podmienky plnenia zákazky sú v súlade s touto smernicou za predpokladu, že nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo v zadávacích podkladoch. Môžu byť určené najmä v prospech odborného vzdelávania priamo na mieste výkonu práce, zamestnávania osôb, ktoré majú problémy so začlenením sa do spoločnosti, boja proti nezamestnanosti alebo ochrany životného prostredia. Okrem iného je možné sa zmieniť napríklad najmä o požiadavkách – platných počas plnenia zákazky – na nábor dlhodobo nezamestnaných alebo na vykonanie opatrení odbornej prípravy pre nezamestnaných alebo mládež, na podstatné splnenie ustanovení základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) predpokladajúc, že takéto ustanovenia neboli vykonané vo vnútroštátnom práve, a na nábor vyššieho počtu osôb so zdravotným postihnutím, ako to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.

(34) Zákony, predpisy a kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, ktoré sú platné v oblasti pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci, platia počas plnenia verejnej zákazky za predpokladu, že takéto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Spoločenstva. Pre cezhraničné situácie, keď pracovníci z jedného členského štátu na účely plnenia verejnej zákazky poskytujú služby v inom členskom štáte, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [11] stanovuje minimálne podmienky, ktoré musí spĺňať hostiteľskej krajine v súvislosti s takýmito vyslanými pracovníkmi dodržať. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesplnenie týchto povinností sa môže považovať za závažné porušenie odborných povinností alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, ktoré by mohli mať za následok vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu z konania pre zadanie verejnej zákazky.

(35) Vzhľadom na nový vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií a vzhľadom na zjednodušenia, ktoré tieto technológie môžu priniesť, pokiaľ ide o uverejňovanie zadávania zákaziek a efektívnosť a transparentnosť postupov verejného obstarávania, mali by sa elektronické prostriedky dostať na rovnakú úroveň ako tradičné komunikačné prostriedky a prostriedky slúžiace na výmenu informácií. Zvolené prostriedky a technológia musia byť v súlade s technológiami používanými v ostatných členských štátoch, nakoľko je to len možné.

(36) Na zabezpečenie rozvoja efektívnej hospodárskej súťaže v oblasti verejných zákaziek je potrebné, aby sa oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania vypracované verejnými obstarávateľmi z členských štátov, uverejňovali v rámci celého Spoločenstva. Informácie uvedené v týchto oznámeniach musia hospodárskym subjektom zo Spoločenstva umožniť zistiť, či sú navrhované zákazky pre nich zaujímavé. Na tento účel je vhodné poskytnúť im adekvátne informácie o predmete zákazky a o podmienkach s ňou súvisiacich. Lepšia dostupnosť verejných oznámení by sa preto mala zabezpečiť prostredníctvom vhodných nástrojov, ako sú napríklad štandardné formuláre oznámení o vyhlásení zadávacieho konania a Spoločný slovník obstarávania (CPV) ustanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 [12], ako referenčná nomenklatúra pre verejné zákazky. V užších konaniach je uverejnenie určené najmä na to, aby umožnilo hospodárskym subjektom z členských štátov vyjadriť ich záujem o zákazky tým, že sa budú snažiť získať od verejných obstarávateľov výzvu na predloženie ponuky za požadovaných podmienok.

(37) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy [13] a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode ("smernica o elektronickom obchode") [14] by sa mali v súvislosti s touto smernicou uplatňovať na elektronický prenos informácií. Postupy verejného obstarávania a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na súťaže v oblasti služieb, si vyžadujú vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ako vyžadujú uvedené smernice. Na základe toho by zariadenia určené na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť, plánov a projektov mali spĺňať osobitné doplňujúce požiadavky. Na tento účel by sa podľa možnosti malo nabádať na používanie elektronických podpisov, najmä zaručených elektronických podpisov. Existencia dobrovoľných akreditačných systémov by navyše mohla vytvoriť priaznivý rámec na zvyšovanie úrovne certifikačných služieb pre tieto zariadenia.

(38) Používanie elektronických prostriedkov vedie k úsporám času. Z toho dôvodu by sa malo ustanoviť skrátenie minimálnych lehôt, ak sa používajú elektronické prostriedky, avšak pod podmienkou, že budú v súlade s osobitným spôsobom prenosu plánovaným na úrovni Spoločenstva.

(39) Overovanie spôsobilosti uchádzačov v otvorených konaniach a záujemcov v užších konaniach a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v súťažnom dialógu a ich výber by sa mali uskutočniť v transparentných podmienkach. Na tento účel by sa mali určiť nediskriminačné kritériá, ktoré verejní obstarávatelia môžu používať pri výbere účastníkov súťaže a prostriedkov, ktoré hospodárske subjekty môžu používať na preukázanie, že tieto kritériá spĺňajú. V rovnakom duchu transparentnosti by sa malo od verejného obstarávateľa vyžadovať, aby uviedol, hneď ako je zákazka daná do súťaže, kritériá výberu účastníkov, ktoré použije a úroveň osobitnej spôsobilosti, ktorú môže, ale nemusí vyžadovať od hospodárskych subjektov pred ich prijatím do konania verejného obstarávania.

(40) Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov v užšom konaní a v rokovacom konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v súťažnom dialógu. Takéto zníženie počtu záujemcov by sa malo vykonať na základe objektívnych kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania. Tieto objektívne kritériá nemusia nevyhnutne zahŕňať váhy. Pre kritériá týkajúce sa osobnej spôsobilosti osôb zastupujúcich hospodárske subjekty by mohol postačovať všeobecný odkaz na prípady uvedené v článku 45 uvedený v oznámení o vyhlásení súťaže.

(41) V súťažnom dialógu a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania by verejní obstarávatelia vzhľadom na flexibilitu, ktorú si tieto konania môžu vyžadovať, a vzhľadom na vysokú úroveň nákladov spojených s takýmito metódami obstarávania, mali byť oprávnení prijať opatrenie, aby sa konanie uskutočnilo v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom postupne znížiť počet ponúk, ktoré budú predmetom ďalšej dialógu alebo rokovania, na základe vopred určených kritérií pre zadanie zákazky. Toto zníženie by malo zabezpečiť, nakoľko to počet vhodných riešení alebo záujemcov umožňuje, aby išlo o skutočnú hospodársku súťaž.

(42) Príslušné predpisy Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sa uplatnia v prípade, ak sa od účastníka obstarávacieho konania alebo súťaže návrhov vyžaduje doklad o určitej kvalifikácii.

(43) Malo by sa predchádzať zadávaniu verejných zákaziek hospodárskym subjektom, ktoré boli členmi zločineckej organizácie alebo ktoré boli uznané vinnými z korupcie alebo podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskych spoločenstiev alebo z prania špinavých peňazí. Verejní obstarávatelia by mali, prípadne požiadať záujemcov alebo uchádzačov, aby predložili príslušné dokumenty a v prípade, ak existujú pochybnosti o osobnej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača, môžu požiadať o spoluprácu príslušné orgány dotknutého členského štátu. K vylúčeniu takýchto hospodárskych subjektov by malo dôjsť hneď, ako sa verejný obstarávateľ dozvie o konečnom a právoplatnom rozsudku o takýchto trestných činoch vynesenom v súlade s vnútroštátnym právom. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesúlad s právnymi predpismi o životnom prostredí alebo s právnymi predpismi o protiprávnych dohodách pri verejných zákazkách, ktoré sú predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnocenným účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie odborných povinností.

Nedodržiavanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonávajú smernice Rady 2000/78/ES [15] a 76/207/EHS [16] týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, ktoré bolo predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnakým účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním príslušného hospodárskeho subjektu alebo za závažné porušenie odborných povinností.

(44) Vo vhodných prípadoch, keď povaha prác a/alebo služieb opodstatňuje uplatnenie opatrení alebo systémov environmentálneho riadenia počas plnenia verejnej zákazky, môže sa uplatňovanie takýchto opatrení alebo systémov vyžadovať. Systémy environmentálneho riadenia, bez ohľadu na to, či sú registrované na základe právnych nástrojov Spoločenstva, akým je nariadenie (ES) č. 761/2001 [17] (EMAS), môžu preukázať, že hospodársky subjekt je technicky schopný zákazku vykonať. Navyše opis opatrení vykonaných hospodárskym subjektom na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany životného prostredia by sa mal uznať ako forma dôkazu a alternatíva k registračným systémom environmentálneho riadenia.

(45) Táto smernica umožňuje členským štátom zostaviť úradné zoznamy zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb alebo systém certifikácie verejnými alebo súkromnými inštitúciami a upravuje účinky takéhoto zápisu alebo takejto certifikácie v zadávacom konaní v inom členskom štáte. Pokiaľ ide o úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov, je dôležité zohľadňovať judikatúru Súdneho dvora v prípadoch, keď sa hospodársky subjekt patriaci do skupiny odvoláva na ekonomickú, finančnú alebo technickú spôsobilosť iných spoločností v skupine na podporu svojej žiadosti o zápis. V takom prípade je na hospodárskom subjekte, aby preukázal, že tieto zdroje bude mať skutočne k dispozícii počas celého obdobia platnosti zápisu. Na účely takéhoto zápisu môže preto členský štát určiť úroveň požiadaviek, ktoré majú byť splnené, a najmä, ak sa subjekt odvoláva na finančnú situáciu inej spoločnosti v skupine, môže vyžadovať, aby bola táto spoločnosť považovaná za zodpovednú, v prípade potreby spoločne a nerozdielne.

(46) Zákazky by sa mali zadávať na základe objektívnych kritérií, ktoré zabezpečia súlad so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a ktoré zaručia, aby sa ponuky posudzovali v podmienkach efektívnej hospodárskej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné umožniť, aby sa pri zadávaní zákazky použili iba dve kritériá: "najnižšia cena" a "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka".

Na zabezpečenie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania pri zadávaní zákaziek je potrebné stanoviť povinnosť – uznanú judikatúrou – zabezpečiť potrebnú transparentnosť, ktorá umožní, aby všetci uchádzači boli primerane informovaní o kritériách a spôsoboch, ktoré sa budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Verejní obstarávatelia sú preto zodpovední za uvádzanie kritérií pre zadanie zákazky a relatívnych váh priradených každému z týchto kritérií v dostatočnom časovom predstihu, aby ich uchádzači poznali pri príprave svojich ponúk. Verejní obstarávatelia môžu upustiť od uvádzania váh pri kritériách pre zadanie zákazky v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré musia vedieť odôvodniť, keď váhy nie je možné stanoviť vopred, najmä z dôvodu zložitosti zákazky. V takých prípadoch musia uviesť kritériá v klesajúcom poradí dôležitosti.

Keď sa verejní obstarávatelia rozhodnú zadať zákazku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, posúdia ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Na účely tohto posúdenia sa musia určiť ekonomické a kvalitatívne kritériá, ktoré ako celok musia umožniť určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre verejného obstarávateľa. Určenie týchto kritérií závisí od predmetu zákazky, pretože kritériá musia umožňovať posúdenie úrovne plnenia ponúkanej každým z uchádzačov z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je definovaný v technických špecifikáciách, a zmerať úžitok za vynaložené peniaze pre každú ponuku.

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie by kritériá pre zadanie zákazky mali umožňovať, aby sa ponuky porovnávali a posudzovali objektívne. Ak sú tieto podmienky splnené, ekonomické a kvalitatívne kritériá pre zadanie zákazky, napríklad splnenie environmentálnych požiadaviek, môžu verejnému obstarávateľovi umožniť splnenie potrieb dotknutej verejnosti, ktoré sú uvedené v špecifikáciách zákazky. Za rovnakých podmienok môže verejný obstarávateľ použiť kritériá zamerané na splnenie sociálnych požiadaviek, najmä ako reakciu na potreby – definované v špecifikáciách zákazky – obzvlášť znevýhodnených skupín osôb, medzi ktoré patria osoby, ktoré sú príjemcami/používateľmi prác, dodávok tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky.

(47) V prípade verejných zákaziek na služby nesmie byť kritériami pre zadanie zákazky dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení o odmenách za určité služby, ako sú napríklad služby vykonávané architektmi, inžiniermi alebo právnikmi, a pokiaľ ide o verejné zákazky na dodávku tovaru, uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení stanovujúcich pevné ceny za učebnice.

(48) Bude potrebné prijať a v zmysle meniacich sa technických požiadaviek zmeniť a doplniť určité technické podmienky, najmä tie, ktoré sa týkajú oznámení a štatistických správ, ako aj používanej nomenklatúry a podmienok odvolávania sa na takúto nomenklatúru. Bude taktiež potrebné aktualizovať zoznamy verejných obstarávateľov uvedené v prílohách. Preto je potrebné zaviesť na tento účel flexibilné a rýchle prijímacie konanie.

(49) Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [18].

(50) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny [19], by sa malo uplatňovať na výpočet lehôt uvedených v tejto smernici.

(51) Touto smernicou by nemali byť dotknuté lehoty uvedené v prílohe XI, v rámci ktorých sú členské štáty povinné transponovať a uplatňovať smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

OBSAH

Článok 1

— Vymedzenie pojmov

Článok 2

— Zásady zadávania zákaziek

Článok 3

— Udeľovanie osobitných alebo výlučných práv: doložka o nediskriminácii

Článok 4

— Hospodárske subjekty

Článok 5

— Podmienky týkajúce sa dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Článok 6

— Zachovávanie mlčanlivosti

Článok 7

— Prahové hodnoty pre verejné zákazky

Článok 8

— Zákazky, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú vo výške viac ako 50 %

Článok 9

— Metódy výpočtu odhadovanej hodnoty verejných zákaziek, rámcových dohôd a dynamických obstarávacích systémov

Článok 10

— Obstarávanie na účely obrany

Článok 11

— Verejné zákazky zadávané a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami

Článok 12

— Zákazky v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

Článok 13

— Špecifické výnimky v oblasti telekomunikácií

Článok 14

— Tajné zákazky a zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné ochranné opatrenia

Článok 15

— Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Článok 16

— Špecifické výnimky

Článok 17

— Koncesie na služby

Článok 18

— Zákazky na služby zadávané na základe výlučných práv

Článok 19

— Vyhradené zákazky

Článok 20

— Zákazky na služby uvedené v prílohe II A

Článok 21

— Zákazky na služby uvedené v prílohe II B

Článok 22

— Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe II A a služby uvedené v prílohe II B

Článok 23

— Technické špecifikácie

Článok 24

— Variantné riešenia

Článok 25

— Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

Článok 26

— Podmienky plnenia zákaziek

Článok 27

— Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok

Článok 28

— Použitie otvoreného, užšieho a rokovacieho konania a súťažného dialógu

Článok 29

— Súťažný dialóg

Článok 30

— Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 31

— Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 32

— Rámcové dohody

Článok 33

— Dynamické obstarávacie systémy

Článok 34

— Verejné zákazky na práce: osobitné pravidlá pre programy na podporu bytovej výstavby

Článok 35

— Oznámenia

Článok 36

— Forma a spôsob uverejňovania oznámení

Článok 37

— Nepovinné uverejňovanie

Článok 38

— Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

Článok 39

— Otvorené konanie: špecifikácie, doplňujúce podklady a informácie

Článok 40

— Výzvy na predloženie ponuky, na účasť na dialógu alebo na rokovaní

Článok 41

— Informovanie záujemcov a uchádzačov

Článok 42

— Ustanovenia o komunikácii

Článok 43

— Obsah zápisníc

Článok 44

— Overovanie spôsobilosti, výber účastníkov a zadávanie zákaziek

Článok 45

— Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača

Článok 46

— Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť

Článok 47

— Ekonomická a finančná situácia

Článok 48

— Technická a/alebo odborná spôsobilosť

Článok 49

— Normy zabezpečenia kvality

Článok 50

— Normy environmentálneho riadenia

Článok 51

— Doplňujúce podklady a informácie

Článok 52

— Úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov a certifikácia orgánmi zriadenými podľa verejného práva alebo súkromného práva

Článok 53

— Kritériá pre zadanie zákazky

Článok 54

— Používanie elektronických aukcií

Článok 55

— Ponuky s neobvykle nízkou cenou

Článok 56

— Rozsah pôsobnosti

Článok 57

— Vyňatie z pôsobnosti

Článok 58

— Uverejňovanie oznámení o verejných koncesiách na práce

Článok 59

— Lehota

Článok 60

— Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

Článok 61

— Zadávanie dodatočných prác koncesionárovi

Článok 62

— Platné pravidlá

Článok 63

— Pravidlá uverejňovania: prahová hodnota a výnimky

Článok 64

— Uverejnenie oznámenia

Článok 65

— Lehota na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

Článok 66

— Všeobecné ustanovenia

Článok 67

— Rozsah pôsobnosti

Článok 68

— Vyňatie z pôsobnosti

Článok 69

— Oznámenia

Článok 70

— Forma a spôsob uverejňovania oznámení o súťažiach

Článok 71

— Komunikačné prostriedky

Článok 72

— Výber súťažiacich

Článok 73

— Zloženie poroty

Článok 74

— Rozhodnutia poroty

Článok 75

— Povinnosť vykazovať štatistické údaje

Článok 76

— Obsah štatistickej správy

Článok 77

— Poradný výbor

Článok 78

— Revízia prahových hodnôt

Článok 79

— Zmeny a doplnenia

Článok 80

— Vykonanie

Článok 81

— Monitorovacie mechanizmy

Článok 82

— Zrušovacie ustanovenia

Článok 83

— Nadobudnutie účinnosti

Článok 84

— Adresáti

Príloha I

— Zoznam činností uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b)

Príloha II

— Služby uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d)

Príloha II A

Príloha II B

Príloha III

— Zoznam inštitúcií a kategórie inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, uvedené v druhom pododseku článku 1 ods. 9

Príloha IV

— Orgány ústrednej štátnej správy

Príloha V

— Zoznam výrobkov uvedených v článku 7 v súvislosti so zákazkami zadávanými verejnými obstarávateľmi v oblasti obrany

Príloha VI

— Definícia určitých technických špecifikácií

Príloha VII

— Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach

Príloha VII A

— Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania

Príloha VII B

— Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o verejných koncesiách na práce

Príloha VII C

— Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o zákazkách na práce pre koncesionárov, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi

Príloha VII D

— Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o vyhlásení súťaže návrhov

Príloha VIII

— Základné charakteristiky týkajúce sa uverejňovania oznámení

Príloha IX

— Registre

Príloha IX A

— Verejné zákazky na práce

Príloha IX B

— Verejné zákazky na dodávku tovaru

Príloha IX C

— Verejné zákazky na služby

Príloha X

— Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť a plánov a projektov do súťaží návrhov

Príloha XI

— Termíny pre transpozíciu a uplatňovanie (článok 80)

Príloha XII

— Korelačná tabuľka

HLAVA I

VYMEDZENIE POJMOV A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1. Na účely tejto smernice sa použijú pojmy vymedzené v odsekoch 2 až 15.

2. a) "Verejné zákazky" sú zmluvy s peňažným plnením, uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je vykonanie prác, dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb v zmysle tejto smernice.

b) "Verejné zákazky na práce" sú verejné zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie prác, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie prác súvisiacich s jednou z činností v zmysle prílohy I, alebo dielo, alebo realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám špecifikovaným verejným obstarávateľom. "Dielo" znamená výsledok stavebných prác alebo stavebnoinžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu.

c) "Verejné zákazky na dodávku tovaru" sú iné verejné zákazky ako zákazky uvedené v písmene b), ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti.

Verejná zákazka, ktorej predmetom je dodávka výrobkov a ktorá taktiež ako vedľajší predmet zahŕňa ich montáž a inštaláciu, sa považuje za "verejnú zákazku na dodávku tovaru".

d) "Verejné zákazky na služby" sú iné verejné zákazky ako verejné zákazky na práce alebo na dodávku tovaru, ktorých predmetom je poskytnutie služieb uvedených v prílohe II.

Verejná zákazka, ktorej predmetom sú výrobky aj služby v zmysle prílohy II, sa považuje za "verejnú zákazku na služby", ak hodnota príslušných služieb prevyšuje hodnotu výrobkov, na ktoré sa táto zákazka vzťahuje.

Verejná zákazka, ktorej predmetom sú služby v zmysle prílohy II a ktorá zahŕňa činnosti v zmysle prílohy I, ktoré sú len sprievodné k hlavnému predmetu zákazky, sa považuje za verejnú zákazku na služby.

3. "Verejná koncesia na práce" je zákazka rovnakého druhu ako verejná zákazka na práce s tým rozdielom, že protiplnením za práce, ktoré sa majú vykonať, je buď len právo na využívanie diela, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.

4. "Verejná koncesia na služby" je zákazka rovnakého druhu ako verejná zákazka na služby s tým rozdielom, že protiplnením za poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.

5. "Rámcová dohoda" je dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo.

6. "Dynamický obstarávací systém" je úplne elektronický proces na bežné nákupy prác, tovarov a služieb, ktorých charakteristiky, napr. bežná dostupnosť na trhu, spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, ktorý má obmedzené trvanie a počas celej doby platnosti je otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa kritériá výberu účastníkov a predloží informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami.

7. "Elektronická aukcia" je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých charakteristických parametrov ponúk, ku ktorému dôjde po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a ktorý umožní zostavenie poradia ponúk použitím metód automatického vyhodnocovania.

Z toho vyplýva, že určité zákazky na služby a určité zákazky na práce, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, nesmú byť predmetom elektronických aukcií.

8. Výrazy "zhotoviteľ", "dodávateľ" a "poskytovateľ služieb" znamenajú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo verejný subjekt alebo skupinu takýchto osôb a/alebo inštitúcií, ktoré na trhu ponúkajú vykonanie prác a/alebo diela, výrobky alebo služby.

Výraz "hospodársky subjekt" sa rovnako vzťahuje na pojmy zhotoviteľ, dodávateľ a poskytovateľ služieb. Používa sa iba v záujme zjednodušenia.

Hospodársky subjekt, ktorý predloží ponuku, sa označuje ako "uchádzač". Subjekt, ktorý sa snaží získať výzvu na účasť na užšom alebo rokovacom konaní alebo na súťažnom dialógu, sa označuje ako "záujemca".

9. "Verejní obstarávatelia" sú štátne, regionálne alebo miestne orgány, inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom, združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom.

"Inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom" je každá inštitúcia:

a) zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter;

b) má právnu subjektivitu; a

c) je z väčšej časti financovaná štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom; alebo jej riadenie podlieha dohľadu týcho inštitúcií; alebo má správny, riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členov vymenúvajú štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom.

Neúplné zoznamy inštitúcií a kategórií inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, a ktoré spĺňajú kritériá uvedené v písmenách a), b) a c) druhého pododseku, sú uvedené v prílohe III. Členské štáty pravidelne oznamujú Komisii akékoľvek zmeny vo svojich zoznamoch inštitúcií a kategóriách inštitúcií.

10. "Centrálna obstarávacia inštitúcia" je verejný obstarávateľ, ktorý:

- získava dodávky tovarov a/alebo služby určené pre verejných obstarávateľov, alebo

- zadáva verejné zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na práce, na dodávky tovarov alebo na služby určené pre verejných obstarávateľov.

11. a) "Otvorené konanie" znamená také konanie, v rámci ktorého môže predložiť ponuku každý hospodársky subjekt, ktorý o to má záujem.

b) "Užšie konanie" znamená také konanie, v ktorom môže požiadať o účasť každý hospodársky subjekt a v rámci ktorého môžu predložiť ponuky len tie hospodárske subjekty, ktoré sú vyzvané verejným obstarávateľom.

c) "Súťažný dialóg" je konanie, v ktorom môže ktorýkoľvek hospodársky subjekt požiadať o účasť a v rámci ktorého verejný obstarávateľ vedie dialóg so záujemcami pozvanými do tohto konania s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných alternatívnych riešení, ktoré by spĺňali jeho požiadavky a na základe ktorých sú vybraní záujemcovia vyzvaní, aby predložili ponuky.

Na účely použitia konania uvedeného v prvom pododseku sa verejná zákazka považuje za "obzvlášť zložitú", ak verejní obstarávatelia:

- nie sú objektívne schopní definovať technické prostriedky v súlade s článkom 23 ods. 3 písm. b), c) alebo d), ktoré by spĺňali ich potreby alebo ciele, a/alebo

- nie sú objektívne schopní špecifikovať právne a/alebo finančné podmienky projektu.

d) "Rokovacie konanie" znamená také konanie, v rámci ktorého verejní obstarávatelia konzultujú s hospodárskymi subjektmi, ktoré si vybrali, a rokujú o podmienkach zákazky s jedným alebo viacerými z nich.

e) "Súťaž návrhov" znamená také konanie, ktoré verejnému obstarávateľovi umožní získať, najmä v oblastiach územného plánovania miest a vidieka, architektúry a inžinierstva alebo spracovania údajov, plán alebo projektovú dokumentáciu vybranú porotou po ich predložení do súťaže, s udelením alebo bez udelenia cien.

12. "Písomný" alebo "písomne" znamená akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré je možné čítať, reprodukovať a následne oznámiť. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronicky.

13. "Elektronick" znamená postup, pri ktorom sa používajú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, zasielané a prijímané prostredníctvom vedení, rádiom, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

14. "Spoločný slovník obstarávania", ďalej len –"CPV" (Common Procurement Vocabulary), označuje referenčnú nomenklatúru, ktorá sa používa pri verejných zákazkách, ktorá bola prijatá nariadením (ES) č. 2195/2002, pri súčasnom zabezpečení súladu s ostatnými existujúcimi nomenklatúrami.

V prípade rozličných výkladov pôsobnosti tejto smernice kvôli možným rozdielom medzi nomenklatúrami CPV a NACE, ktoré sú uvedené v prílohe I, alebo medzi nomenklatúrami CPV a CPC (predbežná verzia), ktoré sú uvedené v prílohe II, má prednosť nomenklatúra NACE alebo CPC.

15. Na účely článku 13, článku 57 písm. a) a článku 68 písm. b) majú nasledujúce slovné spojenia tento význam:

a) "verejná telekomunikačná sieť" znamená verejnú telekomunikačnú infraštruktúru, ktorá umožňuje prenos signálu medzi presne určenými koncovými bodmi siete prostredníctvom vedení, mikrovlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami;

b) "koncový bod siete" znamená každé fyzické pripojenie a technickú špecifikáciu prístupu k nemu, ktorý tvorí súčasť verejnej telekomunikačnej siete a je potrebný na prístup do danej verejnej siete a na efektívnu komunikáciu prostredníctvom tejto siete;

c) "verejné telekomunikačné služby" znamenajú telekomunikačné služby, ktorých poskytovanie členské štáty osobitne zverili konkrétne jednému alebo viacerým telekomunikačným subjektom;

d) "telekomunikačné služby" znamenajú služby, ktorých poskytovanie spočíva úplne alebo čiastočne v prenose alebo smerovaní signálov vo verejnej telekomunikačnej sieti prostredníctvom telekomunikačných procesov, s výnimkou rozhlasového a televízneho vysielania.

Článok 2

Zásady zadávania zákaziek

Verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne.

Článok 3

Udeľovanie osobitných alebo výlučných práv: doložka o nediskriminácii

Ak verejný obstarávateľ udeľuje osobitné alebo výlučné práva na vykonávanie verejných služieb subjektu, ktorý nie je verejným obstarávateľom, akt, ktorým sa právo udeľuje, zabezpečí v súvislosti so zákazkami na dodávku tovaru, ktoré tento subjekt zadáva tretím osobám ako súčasť svojich činností, aby tento subjekt konal v súlade so zásadou nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti.

HLAVA II

USTANOVENIA OVEREJNÝCH ZÁKAZKACH

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 4

Hospodárske subjekty

1. Záujemcovia alebo uchádzači, ktorí sú podľa práva členského štátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať príslušnú službu, nesmú byť vylúčení len z dôvodu, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa zákazka zadáva, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickou alebo právnickou osobou.

V prípade verejných zákaziek na služby a verejných zákaziek na práce, ako aj verejných zákaziek na dodávku tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby a/alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnických osôb môže vyžadovať, aby v ponuke alebo v žiadosti o účasť uviedli mená a príslušnú odbornú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí budú zodpovední za plnenie príslušnej zákazky.

2. Predložiť ponuky alebo sa prihlásiť ako záujemcovia sa môžu aj skupiny hospodárskych subjektov. Na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť nesmú verejní obstarávatelia od týchto skupín vyžadovať, aby nadobudli určitú právnu formu; od skupiny, ktorá je vybraná, sa to však môže vyžadovať vtedy, ak jej bola zákazka zadaná, a ak je táto zmena nevyhnutná pre uspokojivé plnenie zákazky.

Článok 5

Podmienky týkajúce sa dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Na účely zadávania zákaziek verejnými obstarávateľmi členské štáty uplatnia vo svojich vzťahoch podmienky, ktoré sú rovnako priaznivé ako podmienky, ktoré poskytujú hospodárskym subjektom z tretích krajín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní (ďalej len "dohoda") uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych rokovaní. Členské štáty sa na tento účel v rámci Poradného výboru pre verejné obstarávanie uvedeného v článku 77navzájom poradia o opatreniach, ktoré majú byť na základe dohodyprijaté.

Článok 6

Dôvernosť

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, najmä tie, na ktoré sa týkajú povinností v súvislosti s uverejňovaním informácií o zadaných zákazkách a informácií pre záujemcov a uchádzačov uvedených v článku 35 ods. 4 a v článku 41, a v súlade s vnútroštátnym právom, ktorému verejný obstarávateľ podlieha, verejný obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytnú hospodárske subjekty, ktoré označia za dôverné; takéto informácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné hľadiská ponúk.

KAPITOLA II

Rozsah pôsobnosti

Oddiel 1

Prahové hodnoty

Článok 7

Prahové hodnoty pre verejné zákazky

Táto smernica sa vzťahuje na verejné zákazky, ktoré nie sú vylúčené podľa výnimiek ustanovených v článkoch 10 a 11 a v článkoch 12 až 18 a ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia ako tieto prahové hodnoty:

a) 162000 EUR pre iné verejné zákazky na dodávku tovaru a na služby, ako sú zákazky, na ktoré sa vzťahuje písmeno b) tretia zarážka, zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí sú uvedení v prílohe IV ako ústredné orgány štátnej správy; v prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru zadávaných verejnými obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti obrany toto platí len pre zákazky, ktoré zahŕňajú výrobky uvedené v prílohe V;

b) 249000 EUR

- pre verejné zákazky na dodávku tovaru a na služby zadávané inými verejnými obstarávateľmi, ako sú verejní obstarávatelia uvedení v prílohe IV,

- pre verejné zákazky na dodávku tovaru zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí sú uvedení v prílohe IV a pôsobia v oblasti obrany, ak tieto zákazky zahŕňajú výrobky, na ktoré sa nevzťahuje príloha V,

- pre verejné zákazky na služby zadávané ktorýmkoľvek verejným obstarávateľom v súvislosti so službami uvedenými v kategórii 8 prílohy II A, v kategórii 5 telekomunikačné služby, ktorých položky v CPV zodpovedajú referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526 a/alebo službám uvedeným v prílohe II B;

c) 6242000 EUR pre verejné zákazky na práce.

Článok 8

Zákazky, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú vo výške viac ako 50 %

Táto smernica sa vzťahuje na zadávanie:

a) zákaziek, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú priamo vo výške viac ako 50 % a ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako 6242000 EUR,

- ak tieto zákazky zahŕňajú stavebnoinžinierske činnosti v zmysle prílohy I,

- ak tieto zákazky zahŕňajú stavebné práce na nemocniciach, zariadeniach určených na šport, rekreáciu a voľný čas, školských a univerzitných budovách a budovách, ktoré sa využívajú na administratívne účely;

b) zákazky na služby, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú priamo vo výške viac ako 50 %, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako 249000 EUR a ktoré sú spojené so zákazkou na práce v zmysle písmena a).

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby verejní obstarávatelia, ktorí takéto finančné prostriedky poskytujú, zabezpečili súlad s touto smernicou, ak zákazku zadáva jeden alebo viacero iných subjektov, ako sú samotní verejní obstarávatelia, alebo súlad s touto smernicou, ak oni sami zadávajú takúto zákazku pre a v mene týchto iných subjektov.

Článok 9

Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty verejných zákaziek, rámcových dohôd a dynamických obstarávacích systémov

1. Výpočet predpokladanej hodnoty verejnej zákazky vychádza z celkovej splatnej sumy bez DPH odhadnutej verejným obstarávateľom. Tento výpočet zohľadní celkovú predpokladanú sumu, vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predĺžení zmluvy.

Ak verejný obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo odmeny, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky.

2. Tento odhad musí byť platný v čase odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ako je ustanovené v článku 35 ods. 2, alebo v prípadoch, keď sa takéto oznámenie nevyžaduje, v čase, keď verejný obstarávateľ začne zadávacie konanie.

3. Žiadny projekt na práce ani navrhovaný nákup určitého množstva tovaru a/alebo služieb sa nesmie rozdeliť s cieľom predísť tomu, aby patril do pôsobnosti tejto smernice.

4. Pokiaľ ide o verejné zákazky na práce, výpočet predpokladanej hodnoty zohľadní tak náklady na práce, ako aj celkovú predpokladanú hodnotu tovaru potrebného na vykonanie prác, ktorý verejní obstarávatelia dajú zhotoviteľovi k dispozícii.

5. a) Ak navrhovaná práca alebo nákup služieb môžu mať za následok to, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 7, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.

Verejní obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80000 EUR pri službách alebo 1 milión EUR pri prácach za predpokladu, že súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

b) Ak návrh na nadobudnutie podobného tovaru môže spôsobiť, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, pri uplatnení článku 7 písm. a) a b) sa zohľadní celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 7, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.

Verejní obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80000 EUR, pokiaľ súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

6. Pokiaľ ide o verejné zákazky na dodávky tovaru týkajúce sa lízingu, prenájmu alebo nákupu výrobkov na splátky, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky z tejto hodnoty:

a) v prípade verejných zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia alebo sa rovná 12 mesiacom, celková predpokladaná hodnota po dobu platnosti zmluvy, alebo ak je doba platnosti dlhšia ako 12 mesiacov, celková hodnota vrátane predpokladanej zostatkovej hodnoty;

b) v prípade verejných zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou, ktorá sa nedá vymedziť, mesačná hodnota vynásobená 48.

7. V prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru alebo na služby, ktoré sa opakujú alebo pri ktorých sa plánuje obnovenie v rámci daného obdobia, výpočet predpokladanej hodnoty zákazky vychádza:

a) buď z celkovej skutočnej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek rovnakého druhu zadaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov alebo v priebehu rozpočtového roku, upravenej podľa možnosti tak, aby zohľadňovala zmeny množstva alebo hodnoty, ku ktorým by došlo v priebehu 12 mesiacov po zadaní pôvodnej zákazky;

b) alebo z celkovej predpokladanej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek zadaných v priebehu 12 mesiacov po prvej dodávke alebo v priebehu rozpočtového roku, ak táto trvá dlhšie ako 12 mesiacov.

Výber metódy použitej na výpočet predpokladanej hodnoty verejnej zákazky sa nesmie urobiť so zámerom vylúčiť túto zákazku z pôsobnosti tejto smernice.

8. Pokiaľ ide o verejné zákazky na služby, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, kde to prichádza do úvahy, z tejto hodnoty:

a) pre tieto druhy služieb:

i) poisťovacie služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;

ii) bankové a ostatné finančné služby: poplatky, provízie, úroky a ostatné formy odmien;

iii) zákazky zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie: poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien;

b) pri zákazkách na služby, ktoré neobsahujú celkovú cenu:

i) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia ako alebo sa rovná 48 mesiacom: celková hodnota počas celej doby trvania;

ii) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou dlhšou ako 48 mesiacov: mesačná hodnota vynásobená 48.

9. Pri rámcových dohodách a dynamických obstarávacích systémochy sa vychádza z najvyššej predpokladanej hodnoty bez DPH všetkých zákaziek predpokladaných počas celej doby platnosti rámcovej dohody alebo dynamického obstarávacieho systému.

Oddiel 2

Osobitné situácie

Článok 10

Obstarávanie na účely obrany

Táto smernica sa vzťahuje na verejné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi v oblasti obrany s výnimkou článku 296 zmluvy.

Článok 11

Verejné zákazky zadávané a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami

1. Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu nadobúdať práce, tovar a/alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo od nej.

2. Verejní obstarávatelia, ktorí v prípadoch uvedených v článku 1 ods. 10 nadobúdajú práce, tovar a/alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom nej, sa považujú za verejných obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou, pokiaľ centrálna obstarávacia inštitúcia koná v súlade s touto smernicou.

Oddiel 3

Zákazky vyňaté z pôsobnosti smernice

Článok 12

Zákazky v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktoré podľa smernice 2004/17/ES zadávajú verejní obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 uvedenej smernice a ktoré sú zadávané na účely vykonávania týchto činností, ani na verejné zákazky vylúčené z pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 5 ods. 2 a článkov 19, 26 a 30.

Táto smernica sa však aj naďalej vzťahuje na verejné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článku 6 smernice 2004/17/ES, a ktoré sú zadávané na tieto činnosti, pokiaľ príslušný členský štát využije možnosť uvedenú v druhom pododseku jej článku 71, ktorý odkladá jej uplatňovanie.

Článok 13

Osobitné výnimky v oblasti telekomunikácií

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktorých hlavným účelom je umožniť verejným obstarávateľom, aby poskytovali alebo využívali verejné telekomunikačné siete alebo poskytovali verejnosti jednu alebo viacero telekomunikačných služieb.

Článok 14

Tajné zákazky a zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktoré sú vyhlásené za tajné, ak ich plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonmi, predpismi alebo administratívnymi opatreniami platnými v príslušnom členskom štáte, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov daného členského štátu.

Článok 15

Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktoré sa spravujú inými procesnými pravidlami a ktoré sú zadávané:

a) na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorá je v súlade so zmluvou a týka sa tovarov alebo prác, určených na spoločné vykonanie alebo využívanie signatárskymi štátmi alebo služieb určených na spoločné vykonanie alebo využívanie projektu signatárskymi štátmi; všetky dohody sa oznámia Komisii, ktorá ich môže prekonzultovať s Poradným výborom pre verejné obstarávanie uvedeným v článku 77;

b) na základe uzatvorenej medzinárodnej dohody o umiestnení cudzích vojsk na území členského štátu týkajúcej sa podnikov členského štátu alebo tretej krajiny;

c) podľa osobitného postupu medzinárodnej organizácie.

Článok 16

Osobitné výnimky

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky na služby, ktorých predmetom je:

a) nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností, alebo práv k nim akýmkoľvek finančným spôsobom; napriek tomu sa táto smernica vzťahuje na zmluvy na finančné služby uzatvorené v akejkoľvek podobe súčasne, pred alebo po zadaní zákazky na nadobudnutie alebo prenájom;

b) nadobudnutie, vývoj, produkcia alebo koprodukcia programového materiálu určeného na vysielanie vysielateľmi a zákazky týkajúce sa vysielacích časov;

c) rozhodcovské a zmierovacie služby;

d) finančné služby v súvislosti s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, najmä transakcie verejných obstarávateľov na účely získania peňazí alebo kapitálu, a služby centrálnych bánk;

e) pracovné zmluvy;

f) iné služby pri výskume a vývoji ako služby, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnom rozsahu uhrádza verejný obstarávateľ.

Článok 17

Koncesie na služby

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 3, táto smernica sa nevzťahuje na koncesie na služby v zmysle článku 1 ods. 4

Článok 18

Zákazky na služby zadávané na základe výlučných práv

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejným obstarávateľom inému verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva, ktoré im priznáva platný zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie, ktoré je v súlade so zmluvou.

Oddiel 4

Osobitná úprava

Článok 19

Vyhradené zákazky

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti v zadávacích konaniach pre chránené pracovné dielne alebo zabezpečiť, aby sa takéto zákazky vykonávali v rámci programov chránených pracovných miest, kde väčšina zamestnancov, ktorých sa to týka, sú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré z dôvodu povahy alebo závažnosti svojho postihnutia nemôžu vykonávať svoje povolanie za normálnych podmienok.

Oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania musí obsahovať odkaz na toto ustanovenie.

KAPITOLA III

Úprava verejných zákaziek na služby

Článok 20

Zákazky na služby uvedené v prílohe II A

Zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe II A, sa zadávajú v súlade s článkami 23 až 55.

Článok 21

Zákazky na služby uvedené v prílohe II B

Na zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe II B, sa vzťahujú len článok 23 a článok 35 ods. 4

Článok 22

Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe II A a služby uvedené v prílohe II B

Zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené tak v prílohe II A ako aj v prílohe II B, sa zadávajú v súlade s článkami 23 až 55, ak je hodnota služieb uvedených v prílohe II A vyššia ako hodnota služieb uvedených v prílohe II B. V ostatných prípadoch sa zákazky zadávajú v súlade s článkom 23 a článkom 35 ods. 4

KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia o špecifikáciách a zadávacích podkladoch

Článok 23

Technické špecifikácie

1. Technické špecifikácie v zmysle bodu 1 prílohy VI sa uvedú v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, ako sú oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, zadávacie podklady alebo doplňujúce podklady. Vždy, keď je to možné, mali by byť tieto technické špecifikácie vymedzené tak, aby zohľadňovali kritériá dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh vhodný pre všetkých používateľov.

2. Technické špecifikácie umožňujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nemajú za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otváranie verejného obstarávania hospodárskej súťaži.

3. Bez toho, aby boli dotknuté záväzné vnútroštátne technické pravidlá a do rozsahu, v akom sú v súlade s právom Spoločenstva, technické špecifikácie majú byť formulované:

a) buď odkazom na technické špecifikácie vymedzené v prílohe VI a podľa preferencie s odkazom na vnútroštátne normy, ktoré transponujú európske normy, na európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak takéto neexistujú tak na vnútroštátne normy, vnútroštátne technické osvedčenia alebo vnútroštátne technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a používania výrobkov. Každý odkaz má byť doplnený slovami "alebo ekvivalentné";

b) alebo pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek; funkčné požiadavky môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky. Takéto parametre však musia byť dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom umožnili zadanie zákazky;

c) alebo pomocou výkonnostných a funkčných požiadaviek podľa písmena b) s odkazom na špecifikácie uvedené v písmene a), ako prostriedku predpokladajúceho súlad s takýmito výkonnostnými alebo funkčnými požiadavkami;

d) alebo odkazom na špecifikácie podľa písmena a) pre niektoré charakteristiky a s odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.

4. Ak verejný obstarávateľ využíva možnosť odkazu na špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nemôže ponuku zamietnuť z dôvodu, že ponúkané výrobky a služby nespĺňajú špecifikácie, na ktoré sa odvolal, hneď ako uchádzač vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom preukáže k spokojnosti verejného obstarávateľa, že ním navrhované riešenia rovnocenne spĺňajú požiadavky vymedzené v technických špecifikáciách.

Vhodný spôsob by mohla predstavovať technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

5. Ak verejný obstarávateľ využíva možnosť stanovenú v odseku 3, a to stanoviť technické špecifikácie pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ponuku na práce, výrobky alebo služby nemôže odmietnuť, ak sú v súlade s vnútroštátnou normou, ktorá transponuje európsku normu, s európskym technickým osvedčením, spoločnou technickou špecifikáciou, medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom, zavedeným európskym úradom pre normalizáciu, ak sa tieto špecifikácie týkajú výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ktoré stanovil.

Uchádzač musí vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom a k spokojnosti verejného obstarávateľa preukázať, že práca, výrobok alebo služba, ktoré spĺňajú danú normu, spĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky verejného obstarávateľa.

Vhodný spôsob by mohla predstavovať technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol od uznávanej inštitúcie.

6. Ak verejní obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 3 písm. b), môžu použiť podrobné špecifikácie, alebo v prípade potreby ich časti, ako sú vymedzené v európskej alebo (viac)národnej environmentálnej značke alebo v akejkoľvek inej environmentálnej značke za predpokladu, že:

- tieto špecifikácie sú vhodné na vymedzenie charakteristík dodávok tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,

- požiadavky pre označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,

- environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú vládne inštitúcie, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie, a

- sú dostupné pre všetky zainteresované strany.

Verejní obstarávatelia môžu uviesť, že výrobky a služby, ktoré sú označené environmentálnou značkou, sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické špecifikácie stanovené v zadávacích podkladoch; musia uznať každý iný vhodný dôkazný prostriedok, ako napr. technickú dokumentáciu výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

7. "Uznávané inštitúcie" v zmysle tohto článku sú skúšobné a kalibračné laboratóriá a certifikačné a inšpekčné orgány, ktoré spĺňajú platné európske normy.

Verejní obstarávatelia musia uznať certifikáty od uznávaných inštitúcií so sídlom v iných členských štátoch.

8. Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj, alebo na určitý postup alebo na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod alebo výrobu s úmyslom uprednostniť alebo vylúčiť určité podniky alebo určité výrobky. Takýto odkaz sa povolí len výnimočne, ak nie je možný dostatočne presný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky podľa odsekov 3 a 4; takýto odkaz sa doplní slovami "alebo ekvivalentné".

Článok 24

Variantné riešenia

1. Ak je kritériom pre zadanie zákazky ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, verejní obstarávatelia môžu povoliť uchádzačom, aby predložili variantné riešenia.

2. Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú, či povoľujú variantné riešenia: variantné riešenia nie sú bez takéhoto uvedenia povolené.

3. Verejní obstarávatelia, ktorí povolia variantné riešenia, v zadávacích podkladoch uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať a všetky osobitné požiadavky na ich predloženie.

4. Do úvahy sa zoberú len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené týmito verejnými obstarávateľmi.

V konaniach na zadávanie verejných zákaziek na dodávky tovaru alebo na služby nesmú verejní obstarávatelia, ktorí povolili variantné riešenia, odmietnuť variantné riešenie len z toho dôvodu, že v prípade, ak by bolo takéto riešenie úspešné, bolo by zákazkou na služby, a nie verejnou zákazkou na dodávku tovaru, alebo zákazkou na dodávku tovaru, a nie verejnou zákazkou na služby.

Článok 25

Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

V zadávacích podkladoch môže verejný obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol, aký podiel zákazky má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov.

Týmto označením subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť hlavného hospodárskeho subjektu.

Článok 26

Podmienky plnenia zákaziek

Verejní obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky, ak sú tieto podmienky v súlade s právom Spoločenstva a sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách. Podmienky upravujúce plnenie zákazky sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych aspektov.

Článok 27

Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok

1. Verejný obstarávateľ môže v zadávacích podkladoch uviesť, alebo členských štát mu môže uložiť povinnosť, aby uviedol inštitúciu alebo inštitúcie, od ktorých môže záujemca alebo uchádzač získať príslušné informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochranu zamestnanosti a o pracovných podmienkach, ktoré sú platné v danom členskom štáte, regióne alebo na mieste, kde sa majú práce vykonať alebo služby poskytnúť, a ktoré sa majú uplatňovať na práce vykonávané na danom mieste alebo na služby, poskytované v priebehu plnenia zákazky.

2. Verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje informácie uvedené v odseku 1, požiada uchádzačov alebo záujemcov o účasť v zadávacom konaní, aby uviedli, že pri vypracovávaní svojej ponuky zohľadnili povinnosti týkajúce sa ustanovení na ochranu zamestnanosti a pracovných podmienok, ktoré sú platné na mieste, kde sa majú práce vykonať alebo služby poskytnúť.

Prvým pododsekom nie je dotknuté uplatňovanie ustanovení článku 55 o preskúmavaní ponúk s neobvykle nízkou cenou.

KAPITOLA V

Konania

Článok 28

Použitie otvoreného, užšieho a rokovacieho konania a súťažného dialógu

Pri zadávaní verejných zákaziek verejní obstarávatelia uplatnia vnútroštátne postupy prispôsobené účelom tejto smernice.

Tieto verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom otvoreného alebo užšieho konania. Za osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v článku 29, môžu verejní obstarávatelia zadávať verejné zákazky prostredníctvom súťažného dialógu. V osobitných prípadoch a za osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v článkoch 30 a 31, môžu uplatniť rokovacie konanie s uverejneniím oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo bez neho.

Článok 29

Súťažný dialóg

1. V prípade obzvlášť zložitých zákaziek môžu členské štáty ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu použiť súťažný dialóg podľa tohto článku, ak sa domnievajú, že použitie otvoreného alebo užšieho konania neumožní zadanie zákazky.

Verejná zákazka sa zadáva výlučne na základe kritériá pre zadanie zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

2. Verejní obstarávatelia uverejnia oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom uvedú svoje potreby a požiadavky, ktoré definujú v tomto oznámení a/alebo v informatívnom dokumente.

3. Verejní obstarávatelia otvoria dialóg so záujemcami vybranými v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 44 až 52, ktorého cieľom je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na účely uspokojenia ich potrieb. Počas tohto dialógu môžu s vybranými záujemcami prediskutovať všetky aspekty zákazky.

Verejní obstarávatelia zabezpečia počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol zvýhodniť niektorých uchádzačov pred inými.

Verejní obstarávatelia nesmú navrhnuté riešenia ani iné dôverné informácie, ktoré získajú od záujemcu, ktorý sa na dialógu zúčastňuje, bez jeho súhlasu sprístupniť ostatným účastníkom.

4. Verejní obstarávatelia môžu stanoviť, že sa konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať v etape dialógu, pričom uplatní kritériá pre zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente sa uvedie, že sa táto možnosť môže využiť.

5. Verejný obstarávateľ pokračuje v takomto dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia, ktoré by spĺňali jeho potreby, v prípade potreby porovnávaním týchto riešení.

6. Po vyhlásení, že sa dialóg skončil, a po informovaní účastníkov o ukončení dialógu verejní obstarávatelia požiadajú účastníkov, aby predložili svoje konečné ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu. Tieto ponuky musia obsahovať všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.

Tieto ponuky môžu byť na žiadosť verejného obstarávateľa objasnené, špecifikované a upresnené. Takéto objasnenie, špecifikácia, upresnenie ani doplňujúce informácie však nesmú mať za následok zmeny základných charakteristických čŕt ponuky ani výzvy na predloženie ponuky, ktorých zmeny by mohli narušiť hospodársku súťaž alebo mať diskriminačný účinok.

7. Verejní obstarávatelia posúdia prijaté ponuky na základe kritérií pre zadanie zákazky stanovených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente a v súlade s článkom 53 vyberú ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

Na žiadosť verejného obstarávateľa, môže byť uchádzač, ktorý bol identifikovaný ako uchádzač, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, požiadaný, aby objasnil aspekty ponuky alebo potvrdil záväzky, uvedené v ponuke, ak to nemá vplyv na úpravu podstatných aspektov ponuky alebo výzvy na predloženie ponuky a nepredstavuje riziko narušenia hospodárskej súťaže alebo riziko diskriminácie.

8. Verejní obstarávatelia môžu v rámci dialógu stanoviť ceny alebo odmeny pre účastníkov.

Článok 30

Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

1. Verejní obstarávatelia môžu zadávať verejné zákazky rokovacím konaním po uverejnení oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v týchto prípadoch:

a) ak boli v otvorenom alebo užšom konaní alebo v súťažnom dialógu predložené neregulárne ponuky alebo ponuky, ktoré nie sú prijateľné podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v súlade s článkami 4, 24, 25, 27 a s kapitolou VII, pokiaľ sa pôvodné podmienky zákazky významne nezmenili.

Verejní obstarávatelia nemusia uverejniť oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, ak do rokovacieho konania prijmú všetkých takých a len takých uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá článkov 45 až 52 a ktorí v rámci otvoreného alebo užšieho konania alebo súťažného dialógu predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami zadávacieho konania;

b) vo výnimočných prípadoch, keď povaha prác, dodávok tovaru alebo služieb, alebo rizík s nimi súvisiacich neumožňuje stanovenie celkovej ceny vopred;

c) v prípade služieb, okrem iného služieb v rámci kategórie 6 prílohy II A a intelektuálnych služieb, ako sú služby zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných prác, pokiaľ je povaha služieb, ktoré majú byť poskytnuté, taká, že špecifikácie zákazky sa nemôžu stanoviť dostatočne presne na to, aby umožnili zadanie zákazky výberom najlepšej ponuky podľa pravidiel, ktoré upravujú otvorené alebo užšie konanie;

d) v prípade verejných zákaziek na práce, ak ide o práce, ktoré sa vykonávajú výlučne na účely výskumu, testovania alebo vývoja a nie s cieľom zabezpečiť ziskovosť alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 verejní obstarávatelia rokujú s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám, ktoré stanovili v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, špecifikáciách a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch, a s cieľom získať najlepšiu ponuku podľa článku 53 ods. 1

3. Verejní obstarávatelia počas rokovaní zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.

4. Verejní obstarávatelia môžu stanoviť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, pričom uplatnia kritériá pre zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách sa musí uviesť, či sa táto možnosť využije.

Článok 31

Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Verejní obstarávatelia môžu zadávať verejné zákazky rokovacím konaním bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v týchto prípadoch:

1. pri verejných zákazkách na práce, verejných zákazkách na dodávku tovaru a verejných zákazkách na služby:

a) ak nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vhodná ponuka alebo žiadna žiadosť ako odpoveď na otvorené konanie alebo užšie konanie za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenili a pod podmienkou, že sa Komisii na jej žiadosť zašle správa;

b) ak sa z technických alebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv zákazka môže zadať len určitému hospodárskemu subjektu;

c) pokiaľ je to nevyhnutné, ak z dôvodov časovej tiesne spôsobenej udalosťami, ktoré príslušní verejní obstarávatelia nemohli predvídať, nie je možné dodržať lehotu pre otvorené, užšie alebo rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ktorá je uvedená v článku 30. Okolnosti použité na odôvodnenie časovej tiesne nesmie byť v žiadnom prípade možné pripísať na vrub verejnému obstarávateľovi.

2. pri verejných zákazkách na dodávku tovaru:

a) ak sú príslušné výrobky vyrábané výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobu vo veľkom na dosiahnutie obchodnej životaschopnosti alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj;

b) pri dodatočných dodávkach od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada bežných dodávok tovaru alebo zariadení alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok tovaru alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa mala za následok, že verejný obstarávateľ by získal materiál s odlišnými technickými charakteristikami, čo by malo za následok nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke alebo údržbe; takéto zákazky, ako aj opakujúce sa zákazky, nesmú spravidla trvať dlhšie ako tri roky;

c) pri dodávkach tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnom trhu;

d) pri nákupe tovaru za osobitne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí so svojou obchodnou činnosťou, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, z vysporiadania s veriteľmi alebo z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

3. pri verejných zákazkách na služby, ak príslušná zákazka nasleduje po súťaži návrhov a musí sa podľa platných pravidiel zadať úspešnému záujemcovi alebo jednému z úspešných záujemcov, v tomto poslednom uvedenom prípade musia byť všetci úspešní záujemcovia pozvaní, aby sa rokovania zúčastnili;

4. pri verejných zákazkách na práce a verejných zákazkách na služby:

a) na dodatočné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa kvôli nepredvídaným okolnostiam ukázali ako nevyhnutné pre plnenie prác alebo služieb v nich uvedených, pod podmienkou, že sa zákazka zadá hospodárskemu subjektu, ktorý tieto práce alebo služby vykonáva:

- ak takéto dodatočné práce alebo služby nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zákazky bez toho, aby to verejným obstarávateľom nespôsobilo značné ťažkosti,

alebo

- ak sú takéto práce alebo služby síce oddeliteľné od pôvodnej zákazky, sú však bezpodmienečne nevyhnutné na jej dokončenie.

Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce alebo služby však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zákazky;

b) pri nových prácach alebo službách spočívajúcich v opakovaní podobných prác alebo služieb zverených hospodárskemu subjektu, ktorému tí istí verejní obstarávatelia zadali pôvodnú zákazku za predpokladu, že takéto práce alebo služby sú v súlade so základným projektom, na ktorý bola pôvodná zákazka zadaná na základe otvoreného alebo užšieho konania.

Hneď ako je prvý projekt daný do súťaže, musí sa oznámiť, že sa môže použiť toto konanie a verejní obstarávatelia pri uplatňovaní ustanovení článku 7 zohľadnia celkové predpokladané náklady následných prác alebo služieb.

Toto konanie sa môže použiť len počas troch rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy.

Článok 32

Rámcové dohody

1. Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu uzatvárať rámcové dohody.

2. Na účely uzatvorenia rámcovej dohody sa verejní obstarávatelia spravujú procesnými pravidlami uvedenými v tejto smernici pre všetky etapy až po zadanie zákaziek na základe rámcovej dohody. Pre výber zmluvných strán rámcovej dohody platia kritériá pre zadanie zákazky stanovené podľa článku 53.

Na základe rámcovej dohody sa zákazky zadávajú podľa postupu stanoveného v odsekoch 3 a 4. Tieto postupy sa môžu použiť len medzi verejnými obstarávateľmi a hospodárskymi subjektmi, ktoré sú pôvodnými zmluvnými stranami rámcovej dohody.

Pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody zmluvné strany nesmú za žiadnych okolností vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok stanovených v danej rámcovej dohode, najmä v prípade uvedenom v odseku 3.

Doba platnosti rámcovej dohody nesmie presiahnuť štyri roky okrem výnimočných prípadov náležite odôvodnených najmä predmetom rámcovej dohody.

Verejní obstarávatelia nesmú rámcové dohody zneužívať alebo používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

3. Ak je rámcová dohoda uzatvorená s jedným hospodárskym subjektom, zákazky sa na základe tejto dohody zadávajú v rámci podmienok stanovených v rámcovej dohode.

Zadávanie týchto zákaziek môžu verejní obstarávatelia písomne konzultovať so subjektom, ktorý je zmluvnou stranou rámcovej dohody, a v prípade potreby ho môžu požiadať o doplnenie jeho ponuky.

4. Ak je rámcová dohoda uzatvorená s niekoľkými hospodárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, pokiaľ existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov spĺňajúcich kritériá výberu účastníkov a/alebo prijateľných ponúk, ktoré spĺňajú kritériá pre zadanie zákazky.

Na základe rámcových dohôd uzatvorených s niekoľkými hospodárskymi subjektmi sa zákazky môžu zadávať buď:

- uplatnením podmienok stanovených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, alebo

- v prípade, že v rámcovej dohode nie sú stanovené všetky podmienky, ak zmluvné strany opäť súťažia na základe rovnakých, a v prípade potreby presnejšie sformulovaných podmienok, prípadne aj ďalších podmienok uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody, podľa tohto postupu:

a) pri každej zákazke, ktorá sa má zadať, verejní obstarávatelia konzultujú písomne s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú schopné zákazku vykonať;

b) verejní obstarávatelia stanovia lehotu, ktorá je dostatočne dlhá na to, aby umožnila predloženie ponúk pre každú konkrétnu zákazku, berúc do úvahy faktory, ako je zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na zaslanie ponúk;

c) ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostáva dôverný až do uplynutia stanovenej lehoty na odpoveď;

d) verejní obstarávatelia zadajú každú zákazku tomu uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií pre zadanie zákazky uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody.

Článok 33

Dynamické obstarávacie systémy

1. Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu používať dynamické obstarávacie systémy.

2. Pri zriaďovaní dynamického obstarávacieho systému sa verejní obstarávatelia spravujú pravidlami otvoreného konania vo všetkých jeho etapách až do zadania zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému. Všetci účastníci, ktorí spĺňajú kritériá výberu účastníkov a ktorí predložili informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami a prípadnými doplňujúcimi podkladmi, sú do systému prijatí; informatívne ponuky sa môžu kedykoľvek vylepšiť, ak zostanú v súlade so špecifikáciami. Na účely vytvorenia systému a zadávania zákaziek v rámci tohto systému verejní obstarávatelia využívajú výhradne elektronické prostriedky podľa článku 42 ods. 2 až 5.

3. Na účely vytvorenia dynamického obstarávacieho systému verejní obstarávatelia:

a) uverejnia oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom jasne úvedú, že sa používa dynamický obstarávací systém;

b) v špecifikáciách okrem iného uvedú povahu nákupov, predpokladaných v rámci systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa obstarávacieho systému, používané elektronické zariadenie a podmienky a špecifikácie technického pripojenia;

c) od uverejnenia oznámenia až do skončenia používania systému ponúknu neobmedzený, priamy a plne elektronický prístup k špecifikáciám a k všetkým doplňujúcim podkladom a v oznámení uvedú internetovú adresu, na ktorej je možné do takýchto podkladov nahliadnuť.

4. Verejní obstarávatelia umožnia počas celého obdobia používania dynamického obstarávacieho systému každému hospodárskemu subjektu predložiť informatívnu ponuku a prijatie do systému za podmienok, uvedených v odseku 2. Vyhodnotenie vykonajú najneskôr do 15 dní odo dňa predloženia informatívnej ponuky. Lehotu pre zadanie zákazky však môžu predĺžiť, ak zatiaľ nevydali žiadnu výzvu na predloženie ponuky.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzača uvedeného v prvom pododseku čo najskôrš o jeho prijatí do dynamického obstarávacieho systému alebo o neprijatí jeho informatívnej ponuky.

5. Na každú osobitnú zákazku sa musí vydať výzva na predloženie ponuky. Pred vydaním výzvy na predloženie ponuky verejní obstarávatelia uverejnia zjednodušené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom vyzvú všetky hospodárske subjekty, ktoré prejavili záujem, aby predložili informatívnu ponuku podľa odseku 4 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. Verejní obstarávatelia nesmú pristúpiť k zadávaniu zákazky, kým nevyhodnotia všetky informatívne ponuky doručené v stanovenej lehote.

6. Verejní obstarávatelia vyzvú všetkých uchádzačov prijatých do systému, aby predložili ponuku na každú zákazku, ktorá má byť zadaná v rámci systému, osobitne. Na tento účel stanovia lehotu na predloženie ponúk.

Zákazku zadajú tomu uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií pre zadanie zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania pre vytvorenie dynamického obstarávacieho systému. Tieto kritériá sa môžu v prípade potreby formulovať presnejšie vo výzve uvedenej v prvom pododseku.

7. Dynamický obstarávací systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky s výnimkou náležite odôvodnených prípadov.

Verejní obstarávatelia nesmú používať tento systém spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

Zainteresovaným hospodárskym subjektom ani účastníkom systému sa nesmú účtovať žiadne poplatky.

Článok 34

Verejné zákazky na práce: osobitné pravidlá pre programy na podporu bytovej výstavby

V prípade verejných zákaziek týkajúcich sa vypracovania projektovej dokumentácie a výstavby v rámci programu na podporu bytovej výstavby, ktorých rozsah, zložitosť a predpokladané trvanie potrebných prác si vyžaduje, aby plánovanie bolo od začiatku založené na úzkej spolupráci s tímom pozostávajúcim zo zástupcov verejných obstarávateľov, odborníkov a zhotoviteľa, ktorý má byť zodpovedný za vykonanie prác, sa môže prijať osobitné zadávacie konanie pre výber zhotoviteľa, ktorý by sa najvhodnejšie začlenil do tímu.

Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania najmä uvedú podľa možnosti čo najpresnejší opis prác, ktoré sa majú vykonať, aby umožnili zainteresovaným zhotoviteľom vytvoriť si jasnú predstavu o projekte. Verejní obstarávatelia okrem toho v takom oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú podmienky osobnej, technickej, ekonomickej a finančnej spôsobilosti, ktoré majú záujemcovia spĺňať podľa kvalitatívnych kritérií výberu účastníkov uvedených v článkoch 45 až 52.

V prípadoch, v ktorých sa takýto postup prijme, verejní obstarávatelia uplatnia články 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 a 45 až 52.

KAPITOLA VI

Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnosti

Oddiel 1

Uverejňovanie oznámení

Článok 35

Oznámenia

1. Verejní obstarávatelia prostredníctvom predbežného informatívneho oznámenia uverejneného Komisiou alebo nimi samými vo svojom "profile kupujúceho" podľa bodu 2 písm. b) prílohy VIII, oznámia:

a) v prípade dodávok tovaru, predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd podľa skupín výrobkov, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak celková predpokladaná hodnota, berúc do úvahy články 7 a 9, sa rovná alebo je vyššia ako 750000 EUR.

Skupinu výrobkov verejní obstarávatelia určia odkazom na nomenklatúru CPV;

b) v prípade služieb predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd v každej z kategórií služieb uvedených v prílohe II A, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak sa celková predpokladaná hodnota so zreteľom na ustanovenia článkov 7 a 9 rovná alebo je vyššia ako 750000 EUR;

c) v prípade prác hlavné charakteristiky zákaziek alebo rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota špecifikovaná v článku 7, so zreteľom na článok 9

Oznámenia uvedené v písmenách a) a b) sa posielajú Komisii alebo sa uverejnia v profile kupujúceho podľa možnosti čo najskôr na začiatku rozpočtového roku.

Oznámenie uvedené v písmene c) sa posiela Komisii alebo sa uverejní v profile kupujúceho podľa možnosti čo najskôr po prijatí rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje plán zákaziek na práce alebo rámcových dohôd, ktoré majú verejní obstarávatelia v úmysle zadať.

Verejní obstarávatelia, ktorí uverejnia predbežné informatívne oznámenie vo svojich profiloch kupujúcich, pošlú Komisii elektronicky oznámenie o uverejnení predbežného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho vo formáte a podľa podrobných postupov pre posielanie oznámení uvedených v bode 3 prílohy VIII.

Uverejňovanie oznámení uvedených v písmenách a), b) a c) je povinné len vtedy, ak verejní obstarávatelia využijú možnosť skrátenia lehôt na prijímanie ponúk, ktorá je stanovená v článku 38 ods. 4

Tento odsek sa nevzťahuje na rokovacie konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

2. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú zadať verejnú zákazku alebo uzatvoriť rámcovú dohodu na základe otvoreného, užšieho alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania za podmienok ustanovených v článku 30, alebo súťažného dialógu za podmienok ustanovených v článku 29, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

3. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú vytvoriť dynamický obstarávací systém, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

Verejní obstarávatelia, ktorí chcú zadať zákazku na základe dynamického obstarávacieho systému, oznámia svoj zámer prostredníctvom zjednodušeného oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

4. Verejní obstarávatelia, ktorí zadali verejnú zákazku alebo uzatvorili rámcovú dohodu, pošlú oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania najneskôr do 48 dní po zadaní zákazky alebo po uzatvorení rámcovej dohody.

V prípade rámcových dohôd uzatvorených podľa článku 32 nie sú verejní obstarávatelia povinní posielať oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania za každú zákazku zadanú na základe takejto dohody.

Verejní obstarávatelia pošlú oznámenie o výsledku zadávania zákaziek v rámci dynamického obstarávacieho systému do 48 dní po zadaní každej zákazky. Takéto oznámenia však môžu za každý štvrťrok zlúčiť do jednej skupiny. V takom prípade pošlú zlúčené oznámenia do 48 dní po skončení každého štvrťroku.

V prípade verejných zákaziek na služby uvedené v prílohe II B verejní obstarávatelia v oznámení uvedú, či súhlasia s jeho uverejnením. Pre zákazky na takéto služby Komisia vypracuje pravidlá zostavovania štatistických správ na základe takýchto oznámení a pre uverejňovanie týchto správ podľa postupu ustanoveného v článku 77 ods. 2

Určité informácie o zadaní zákaziek alebo o uzatvorení rámcovej dohody sa nemusia uverejňovať, ak by uverejnenie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným záujmom hospodárskych subjektov, či už verejných alebo súkromných, alebo by mohlo brániť čestnej hospodárskej súťaži medzi nimi.

Článok 36

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

1. Oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe VII A a prípadne aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ považuje za užitočné, vo formáte štandardných formulárov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

2. Oznámenia, ktoré verejní obstarávatelia posielajú Komisii, sa posielajú buď elektronicky vo formáte a postupmi pre prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII, alebo iným spôsobom. V prípade použitia skráteného konania uvedeného v článku 38 ods. 8 sa oznámenia posielajú buď faxom alebo elektronicky vo formáte a postupmi pre prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII.

Oznámenia sa uverejňujú v súlade s technickými charakteristikami pre uverejňovanie oznámení, uvedenými v bode 1 písm. a) a b) prílohy VIII.

3. Oznámenia vypracované a prenášané elektronicky vo formáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII sa musia uverejniť najneskôr do piatich dní po ich odoslaní.

Oznámenia, ktoré sa neprenášajú elektronicky vo formáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII sa uverejnia najneskôr do 12 dní odo dňa ich odoslania, alebo v prípade skráteného konania uvedeného v článku 38 ods. 8 najneskôr do piatich dní od ich odoslania.

4. Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejnia v plnom znení v úradnom jazyku Spoločenstva, ktorý si zvolí verejný obstarávateľ, pričom táto pôvodná jazyková verzia je jediným autentickým textom. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejní v ostatných úradných jazykoch.

Náklady na uverejňovanie takýchto oznámení Komisiou znáša Spoločenstvo.

5. Oznámenia a ich obsah sa nesmú uverejňovať na vnútroštátnej úrovni predo dňom ich odoslania Komisii.

Oznámenia uverejnené na vnútroštátnej úrovni nesmú obsahovať iné informácie, ako sú uvedené v oznámeniach poslaných Komisii alebo uverejnených v profile kupujúceho podľa prvého pododseku článku 35 ods. 1, ale uvedie sa v nich dátum odoslania oznámenia Komisii alebo jeho uverejnenia v profile kupujúceho.

Predbežné informatívne oznámenia sa nesmú uverejniť v profile kupujúceho pred odoslaním oznámenia Komisii o tom, že budú v takejto podobe uverejnené; musia obsahovať dátum odoslania.

6. Obsah oznámení, ktoré sa neposielajú elektronicky vo formáte a postupmi pre prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII, je obmedzený na približne 650 slov.

7. Verejní obstarávatelia musia byť schopní predložiť dôkaz o dátumoch odoslania oznámení.

8. Komisia vydá verejnému obstarávateľovi potvrdenie o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.

Článok 37

Nepovinné uverejňovanie

Verejní obstarávatelia môžu podľa článku 36 uverejňovať oznámenia o verejných zákazkách, ktoré nepodliehajú požiadavke na uverejnenie ustanovenej v tejto smernici.

Oddiel 2

Lehoty

Článok 38

Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

1. Pri stanovovaní lehôt na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť verejní obstarávatelia zohľadnia najmä zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty, uvedené v tomto článku.

2. V prípade otvorených konaní je minimálna lehota na prijímanie ponúk 52 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

3. V prípade užších konaní, rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania uvedených v článku 30 a súťažného dialógu:

a) minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť je 37 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané;

b) v prípade užšieho konania je minimálna lehota na prijímanie ponúk 40 dní odo dňa, keď bolo výzva odoslaná.

4. Ak verejní obstarávatelia uverejnia predbežné informatívne oznámenie, minimálna lehota na prijímanie ponúk podľa odsekov 2 a 3 písm. b) sa môže spravidla skrátiť na 36 dní, ale za žiadnych okolností nesmie byť kratšia ako 22 dní.

Lehota začína plynúť odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania pri otvorených konaniach, a pri užších konaniach odo dňa, keď bola odoslaná výzva na predloženie ponuky.

Skrátené lehoty uvedené v prvom pododseku sú povolené za predpokladu, že predbežné informatívne oznámenie obsahuje všetky informácie, ktoré sa vyžadujú pri oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania v prílohe VII A, pokiaľ sú takéto informácie k dispozícii v čase, keď sa oznámenie uverejňuje, a že predbežné informatívne oznámenie bolo odoslané na uverejnenie v rozpätí od 52 dní do 12 mesiacov predo dňom, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

5. Ak sú oznámenia vypracovávané a prenášané elektronicky vo formáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII, lehoty na prijímanie ponúk uvedené v odsekoch 2 a 4 pri otvorených konaniach a lehota na prijímanie žiadostí o účasť uvedená v odseku 3 písm. a) pri užších a rokovacích konaniach a pri súťažnom dialógu sa môžu skrátiť o sedem dní.

6. Lehoty na prijímanie ponúk uvedené v odsekoch 2 a 3 písm. b) sa môžu skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ ponúka neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k zadávacím podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia podľa prílohy VIII, pričom v texte oznámenia uvedie internetovú adresu, na ktorej je táto dokumentácia prístupná.

Toto skrátenie sa môže pripočítať k skráteniu uvedenému v odseku 5.

7. Ak z akýchkoľvek dôvodov špecifikácie a sprievodná dokumentácia alebo doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách stanovených v článkoch 39 a 40 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak je ponuky možné vypracovať len po obhliadke miesta, kde sa majú práce vykonať, alebo po nahliadnutí do dokumentov doplňujúcich zadávacie podklady priamo na mieste, lehoty na prijímanie ponúk sa predĺžia tak, aby sa všetky príslušné hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.

8. V prípade užších konaní a rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania uvedených v článku 30, keď časová tieseň znemožňuje použitie lehôt stanovených v tomto článku, verejní obstarávatelia môžu stanoviť:

a) lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané, alebo kratšia ako 10 dní, ak bolo oznámenie odoslané elektronicky vo formáte a postupmi posielania oznámení, uvedených v bode 3 prílohy VIII;

b) a v prípade užších konaní lehotu na prijímanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa vyzvania na predloženie ponuky.

Článok 39

Otvorené konanie: špecifikácie, doplňujúce podklady a informácie

1. Ak verejní obstarávatelia neponúkajú v otvorených konaniach neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k špecifikáciám a sprievodnej dokumentácii podľa článku 38 ods. 6, špecifikácie a sprievodná dokumentácia sa hospodárskym subjektom posiela do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná s dostatočným predstihom pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk.

2. Verejní obstarávatelia alebo príslušné útvary poskytnú doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií a akejkoľvek sprievodnej dokumentácie najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej pre prijímanie ponúk, ak bola žiadosť o ne podaná s dostatočným predstihom.

Oddiel 3

Obsah informácií a spôsob ich prenosu

Článok 40

Výzvy na predloženie ponuky, na účasť na dialógu alebo na rokovaní

1. Pri užších konaniach, súťažnom dialógu a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v zmysle článku 30 verejní obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky, alebo ich vyzvú na rokovanie, alebo v prípade súťažného dialógu na účasť na dialógu.

2. Výzva pre záujemcov obsahuje buď:

- kópiu špecifikácií alebo informatívny dokument a všetku sprievodnú dokumentáciu, alebo

- odkaz na prístup k špecifikáciám a ostatným dokumentom uvedeným v prvej zarážke, ak sú sprístupnené priamo elektronicky podľa článku 38 ods. 6

3. Ak má špecifikácie, informatívny dokument a/alebo akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu k dispozícii iný subjekt ako verejný obstarávateľ zodpovedný za zadávacie konanie, výzva musí obsahovať adresu, na ktorej je možné o tieto špecifikácie, tento informatívny dokument a túto sprievodnú dokumentáciu požiadať, a v prípade potreby dátum, dokedy možno o tieto dokumenty požiadať, a výšku a spôsob zaplatenia úhrady za ich poskytnutie. Príslušný útvar pošle hospodárskemu subjektu dokumentáciu bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti.

4. Doplňujúce informácie k špecifikáciám, informatívny dokument alebo sprievodnú dokumentáciu posiela verejný obstarávateľ alebo príslušný útvar najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk, ak boli vyžiadané s dostatočným predstihom. V prípade užšieho alebo skráteného konania je táto lehota štyri dni.

5. Okrem toho musí výzva na predloženie ponuky, na účasť na dialógu alebo na rokovaní obsahovať aspoň:

a) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania;

b) lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa musia ponuky posielať, a jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť ponuky vypracované;

c) v prípade súťažného dialógu, dátum a adresu, ktoré sú určené pre začiatok konzultácií, a použitý jazyk alebo jazyky;

d) uvedenie všetkých prípadných sprievodných dokumentov, ktoré sa majú predložiť, buď na podporu overiteľných vyhlásení uchádzačov podľa článku 44 alebo na doplnenie informácií uvedených v danom článku a za podmienok, stanovených v článkoch 47 a 48;

e) relatívne váhy kritérií pre zadanie zákazky alebo, ak to prichádza do úvahy, klesajúce poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v špecifikáciách alebo informatívnom dokumente.

V prípade zákaziek zadávaných podľa pravidiel stanovených v článku 29 sa informácie uvedené vyššie v písmene b) neuvádzajú vo výzve na účasť na dialógu, ale vo výzve na predloženie ponuky.

Článok 41

Informovanie záujemcov a uchádzačov

1. Verejní obstarávatelia čo najskôr informujú záujemcov a uchádzačov o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody, so zadaním zákazky alebo s prijatím do dynamického obstarávacieho systému, vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzatvorení rámcovej dohody alebo nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania alebo pri použití dynamického obstarávacieho systému; verejní obstarávatelia poskytujú tieto informácie písomne na požiadanie.

2. Na žiadosť dotknutej strany verejný obstarávateľ čo najskôr informuje:

- každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti,

- každého neúspešného uchádzača o dôvodoch neprijatia jeho ponuky, vrátane prípadov uvedených v článku 23 odseky 4 a 5, o dôvodoch svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, dodávky tovaru alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky,

- každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, o charakteristikách a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody.

Lehota na odpoveď nesmie za žiadnych okolností prekročiť 15 dní od doručenia písomnej žiadosti.

3. Verejní obstarávatelia však môžu rozhodnúť, že neposkytnú niektoré informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa zadania zákazky, uzatvorenia rámcových dohôd alebo prijatia do dynamického obstarávacieho systému v prípadoch, ak by poskytnutie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom verejných alebo súkromných hospodárskych subjektov, alebo by mohlo brániť čestnej hospodárskej súťaži medzi nimi.

Oddiel 4

Komunikácia

Článok 42

Ustanovenia o komunikácii

1. Každá komunikácia a výmena informácií uvedená v tejto hlave sa môže uskutočniť poštou, faxom, elektronicky v súlade s odsekmi 4 a 5, telefonicky v prípadoch a za okolností uvedených v odseku 6 alebo kombináciou týchto spôsobov podľa výberu verejného obstarávateľa.

2. Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda nesmie obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k zadávaciemu konaniu.

3. Komunikácia, ako aj výmena a uchovávanie informácií, sa vykonávajú takým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť údajov a ochrana dôverných údajov uvedených v ponukách a v žiadostiach o účasť a aby verejní obstarávatelia preskúmali obsah ponúk a žiadostí o účasť len po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie.

4. Nástroje, ktoré sa majú používať na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky, nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológii.

5. Pre zariadenia na elektronický prenos a prijímanie ponúk a zariadenia na elektronické prijímanie žiadostí o účasť platia tieto pravidlá:

a) informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií potrebných na elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť, vrátanie kódovania, musia byť pre zainteresované strany dostupné. Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť musia okrem toho spĺňať požiadavky prílohy X;

b) členské štáty môžu v súlade s článkom 5 smernice 1999/93/ESvyžadovať, aby elektronické ponuky obsahovali zaručený elektronický podpis v súlade s jeho odsekom 1;

c) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy zamerané na zvýšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre tieto zariadenia;

d) uchádzači a záujemcovia sa zaviažu, že pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť predložia dokumenty, certifikáty a vyhlásenia uvedené v článkoch 45 až 50 a v článku 52, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej podobe.

6. Na prenos žiadostí o účasť sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) žiadosti o účasť v konaniach pre zadávanie verejných zákaziek sa môžu podávať písomne alebo telefonicky;

b) ak je žiadosť o účasť podaná telefonicky, musí sa pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie žiadosti poslať jej písomné potvrdenie;

c) verejní obstarávatelia môžu vyžadovať, aby žiadosti o účasť poslané faxom boli potvrdené poštou alebo elektronicky, ak je to potrebné na účely právneho dokazovania. Každú takúto požiadavku, spolu s lehotou na zaslanie potvrdení poštou alebo elektronicky, musí verejný obstarávateľ uviesť v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

Oddiel 5

Zápisnice

Článok 43

Obsah zápisníc

Verejní obstarávatelia vypracujú pre každú zákazku, rámcovú dohodu a pre každé zriadenie dynamického obstarávacieho systému písomnú zápisnicu, ktorá obsahuje aspoň tieto informácie:

a) názov a adresu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického obstarávacieho systému;

b) mená úspešných záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich výberu;

c) mená vylúčených záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich vylúčenia;

d) dôvody neprijatia ponúk, ktoré sa považujú za ponuky s mimoriadne nízkou cenou;

e) názov/meno úspešného uchádzača a dôvody, prečo bola vybraná jeho ponuka, a ak je známy, aj podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám;

f) pri rokovacích konaniach okolnosti uvedené v článkoch 30 a 31, ktoré opodstatňujú použitie týchto konaní;

g) pri súťažnom dialógu okolnosti, ktoré sú ustanovené v článku 29 a ktoré opodstatňujú použitie tohto konania;

h) v prípade potreby dôvody, prečo sa verejný obstarávateľ rozhodol nezadať zákazku alebo neuzatvoriť rámcovú dohodu alebo nezriadiť dynamický obstarávací systém.

Verejní obstarávatelia vykonajú potrebné opatrenia na zdokumentovanie postupu zadávacích konaní vykonávaných elektronicky.

Zápisnica alebo jej hlavné body sa oznámia Komisii, ak o to Komisia požiada.

KAPITOLA VII

Priebeh konania

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 44

Overovanie spôsobilosti, výber účastníkov a zadávanie zákaziek

1. Zákazky sa zadávajú na základe kritérií stanovených v článkoch 53 a 55, berúc do úvahy článok 24 potom, keď verejní obstarávatelia overia spôsobilosť hospodárskych subjektov nevylúčených podľa článkov 45 a 46 v súlade s kritériami ich ekonomickej a finančnej situácie, odborných a technických vedomostí alebo ich spôsobilosti, ktoré sú uvedené v článkoch 47 až 52, prípadne v súlade s pravidlami a kritériami nediskriminácie uvedenými v odseku 3.

2. Verejní obstarávatelia môžu od záujemcov a uchádzačov vyžadovať, aby spĺňali minimálnu úroveň spôsobilosti podľa článkov 47 a 48.

Rozsah informácií uvedených v článkoch 47 a 48 a minimálne úrovne spôsobilosti, vyžadované pri určitej zákazke musia súvisieť s predmetom zákazky a musia byť primerané tomuto predmetu.

Tieto minimálne úrovne sa uvedú v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

3. Pri užších konaniach, rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v prípade súťažného dialógu môžu verejní obstarávatelia obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na vedenie dialógu za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný počet vhodných kandidátov. Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú objektívne a nediskriminačné kritériá alebo pravidlá, ktoré majú v úmysle uplatniť, minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle pozvať, prípadne aj ich maximálny počet.

Pri užšom konaní je minimálny počet záujemcov päť. Pri rokovacom konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a pri súťažnom dialógu je minimálny počet záujemcov tri. V každom prípade musí byť počet pozvaných záujemcov dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná hospodárska súťaž.

Verejní obstarávatelia vyzvú taký počet záujemcov, ktorý sa rovná aspoň minimálnemu počtu stanovenému vopred. Ak je počet záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu účastníkov a minimálnu úroveň spôsobilosti, nižší ako požadovaný minimálny počet, verejný obstarávateľ môže pokračovať v konaní tým, že vyzve záujemcu(cov) s požadovanými schopnosťami. Verejný obstarávateľ nesmie v rámci toho istého konania zapojiť do procesu verejného obstarávania iné hospodárske subjekty, ktoré o účasť nepožiadali, ani záujemcov, ktorí nemajú požadované sposobilosti.

4. Ak verejní obstarávatelia uplatnia možnosť znižovania počtu riešení, ktoré sa majú prediskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa má rokovať, ako je ustanovené v článku 29 ods. 4 a 30 ods. 4, uplatnia pritom kritériá pre zadanie zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v špecifikáciách alebo v informatívnom dokumente. Počet, ktorý sa dosiahne v poslednej etape, musí zabezpečovať hospodársku súťaž, pokiaľ je dostatok riešení alebo vhodných záujemcov.

Oddiel 2

Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov

Článok 45

Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača

1. Z účasti v zadávacom konaní je vylúčený každý záujemca alebo uchádzač, o ktorom verejný obstarávateľ vie, že bol právoplatným rozsudkom odsúdený z jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

a) z dôvodu účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV [20];

b) korupcia v zmysle článku 3 aktu Rady z 26. mája 1997 [21] a článku 3 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/742/SVV [22];

c) podvod v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [23];

d) pranie špinavých peňazív zmysle článku 1 smernice Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí [24].

Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek v súlade so svojím vnútroštátnym právom a s ohľadom na právo Spoločenstva.

Môžu ustanoviť výnimku z požiadavky uvedenej v prvom pododseku z dôvodu nadradených požiadaviek vo všeobecnom záujme.

Na účely tohto odseku verejní obstarávatelia požiadajú záujemcov alebo uchádzačov, kde to prichádza do úvahy, aby predložili doklady uvedené v odseku 3, a ak majú pochybnosti o osobnej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, môžu tiež požiadať príslušné orgány o informácie o osobnej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, ktoré považujú za potrebné. Ak sa informácie týkajú záujemcu alebo uchádzača, ktorý má sídlo v inom štáte ako verejný obstarávateľ, tento verejný obstarávateľ môže požiadať o spoluprácu príslušné orgány. So zreteľom na vnútroštátne právne predpisy členského štátu, v ktorom sú záujemcovia alebo uchádzači usadení, takéto žiadosti sa týkajú právnických a/alebo fyzických osôb, vrátane, kde to prichádza do úvahy, riaditeľov podnikov a každej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať záujemcu alebo uchádzača, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať.

2. Každý hospodársky subjekt môže byť z účasti v zadávacom konaní vylúčený, ak:

a) je v konkurze alebo v likvidácii, ak sú jeho záležitosti spravované súdom, ak voči nemu prebieha vyrovnacie konanie, ak má pozastavený výkon obchodných činností alebo ak je v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;

b) je voči nemu začaté konkurzné konanie, alebo mu bol vydaný príkaz na likvidáciu zo zákona, alebo podlieha nútenej správe súdom alebo je voči nemu začaté vyrovnacie alebo akékoľvek iné podobné konanie podľa vnútroštátnych zákonov a iných predpisov;

c) bol konečným a právoplatným rozsudkom v súlade s právnymi predpismi krajiny uznaný vinným zo spáchania trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

d) bol uznaný vinným zo závažného porušenia odborných povinností, ktoré verejní obstarávatelia dokážu preukázať akýmikoľvek prostriedkami;

e) nesplnil povinnosti týkajúce sa odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa;

f) nesplnil povinnosti, týkajúce sa odvodov daní a odvodov podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa;

g) bol uznaný vinným zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných podľa tohto oddielu alebo ich neposkytnutia.

Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek podľa svojho vnútroštátneho práva a s ohľadom na právo Spoločenstva.

3. Za dostatočný dôkaz toho, že sa na hospodársky subjekt nevzťahuje žiadny z prípadov vymedzených v odsekoch 1 alebo 2 písm. a), b), c), e) alebo f), verejní obstarávatelia akceptujú:

a) pokiaľ ide o odsek 1 a odsek 2 písm. a), b) a c), predloženie výpisu z registra trestov alebo, ak takýto neexistuje, rovnocenný dokument vydaný príslušným súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v krajine, z ktorej takáto osoba pochádza, preukazujúci, že tieto požiadavky boli splnené;

b) pokiaľ ide o odsek 2 písm. e) a f), potvrdenie vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

Ak príslušná krajina takéto doklady alebo potvrdenia nevydáva, alebo ak sa tieto doklady a potvrdenia nevzťahujú na všetky prípady vymedzené v odsekoch 1 a 2 písm. a), b) a c), môžu sa nahradiť prísažným vyhlásením príslušnej osoby, alebo v členských štátoch, kde neexistujú ustanovenia pre prísažné vyhlásenia, čestným vyhlásením urobeným pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou odbornou alebo obchodnou inštitúciou v krajine pôvodu alebo v krajine, odkiaľ táto osoba pochádza.

4. Členské štáty určia orgány a inštitúcie, ktoré majú právomoc vydávať dokumenty, potvrdenia alebo vyhlásenia, uvedené v odseku 3 a informujú o tom Komisiu. Takýmto oznámením nie sú dotknuté právne predpisy o ochrane údajov.

Článok 46

Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť

Od každého hospodárskeho subjektu, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania, sa môže vyžadovať, aby preukázal svoju registráciu v jednom z profesijných alebo obchodných registrov, ktorá je predpísaná v členskom štáte, v ktorom má sídlo, alebo aby predložil čestné vyhlásenie alebo potvrdenie, ktoré sú uvedené v prílohe IX A pri verejných zákazkách na práce, v prílohe IX B pri verejných zákazkách na dodávku tovaru a v prílohe IX C pri verejných zákazkách na služby.

Pri konaniach pre zadávanie verejných zákaziek na služby, verejný obstarávateľ môže od záujemcov a uchádzačov vyžadovať, aby v prípadoch, ak musia mať záujemcovia alebo uchádzači určité povolenie alebo musia byť členmi určitej organizácie na to, aby mohli vo svojej krajine pôvodu poskytovať príslušné služby, preukázali, že takéto potvrdenie majú, alebo aby preukázali členstvo v takejto organizácii.

Článok 47

Ekonomická a finančná situácia

1. Ekonomickú a finančnú situáciu hospodárskeho subjektu možno spravidla preukázať jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

a) príslušnými výpismi z bánk alebo, ak to prichádza do úvahy, dôkazom o príslušnom poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika;

b) predložením súvah alebo výpisov zo súvah, ak sa zverejňovanie súvahy vyžaduje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej je hospodársky subjekt usadený;

c) výkazom o celkovom obrate podniku a, ak to prichádza do úvahy, o obrate v oblasti, ktorej sa zákazka týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré má takéto výkazy k dispozícii, v závislosti od dátumu, keď bol podnik zriadený alebo kedy hospodársky subjekt začal obchodovať, pokiaľ sú informácie o takýchto obratoch k dispozícii.

2. Hospodársky subjekt môže, ak to prichádza do úvahy, a pri určitej zákazke, počítať s využitím kapacít iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať potrebné zdrojek dispozícii, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov v uvedenom zmysle.

3. Skupiny hospodárskych subjektov podľa článku 4 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

4. Verejní obstarávatelia môžu v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo vo výzve na predloženie ponuky bližšie určiť, ktorý spôsob alebo spôsoby uvedené v odseku 1 si zvolili a aké iné dokumenty im musia byť poskytnuté.

5. Ak z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov hospodársky subjekt nie je schopný poskytnúť dokumenty požadované verejným obstarávateľom, môže preukázať svoju ekonomickú a finančnú situáciu akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Článok 48

Technická a/alebo odborná spôsobilosť

1. Technická a/alebo odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov sa posudzuje a preskúmava podľa odsekov 2 a 3.

2. Podľa povahy, množstva alebo dôležitosti, ako aj využitia prác, dodávok tovaru alebo služieb možno technickú spôsobilosť hospodárskych subjektov preukázať jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a) i) zoznam prác vykonaných za posledných päť rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní najdôležitejších prác. Tieto potvrdenia musia obsahovať hodnotu, dátum a miesto vykonania prác a uvedie sa v nich, či boli práce vykonané podľa odborne a riadne dokončené. Ak to prichádza do úvahy, príslušný orgán predloží tieto potvrdenia priamo verejnému obstarávateľovi;

ii) zoznam hlavných dodávok vykonaných alebo hlavných služieb poskytnutých za posledné tri roky s uvedením súm, dátumov a príslušných verejných alebo súkromných príjemcov. Dodanie tovaru a poskytnutie služieb sa preukazuje:

- potvrdením vydaným alebo spolupodpísaným príslušným orgánom, ak bol príjemcom verejný obstarávateľ;

- potvrdením kupujúceho, alebo ak takéto potvrdenie nie je k dispozícii, jednoduchým vyhlásením hospodárskeho subjektu, ak bol príjemcom súkromný kupujúci;

b) uvedením príslušných technikov alebo technických orgánov, bez ohľadu na to, či patria alebo nepatria do podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a v prípade verejných zákaziek na práce tých, na ktorých sa môže zhotoviteľ obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce;

c) opisom technických zariadení a opatrení použitých dodávateľom tovarov alebo poskytovateľom služieb na zabezpečenie kvality a študijných a výskumných zariadení podniku;

d) ak sú výrobky, ktoré sa majú dodať, alebo služby zložité alebo najmä ak sa vyžadujú na osobitný účel, kontrolou výrobných kapacít dodávateľa alebo technickej spôsobilosti poskytovateľa služieb vykonanou verejnými obstarávateľmi alebo v ich mene príslušným oficiálnym orgánom krajiny, v ktorom je dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby usadený, so súhlasom takéhoto orgánu, a v prípade potreby kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení, ktoré budú používať;

e) vzdelanie a odborná kvalifikácia poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a/alebo riadiacich pracovníkov podniku a najmä tej osoby alebo osôb, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie služieb alebo riadenie prác;

f) pri verejných zákazkách na práce a verejných zákazkách na služby, a len v náležitých prípadoch, uvedením opatrení environmentálneho riadenia, ktoré bude môcť hospodársky subjekt použiť pri plnení zákazky;

g) uvedením ročného priemeru počtu pracovných síl poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a počtu riadiacich pracovníkov za posledné tri roky;

h) uvedením nástrojov, strojového alebo technického vybavenia, ktoré má poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ k dispozícii na vykonanie zákazky;

i) uvedením časti zákazky, ktorú má poskytovateľ služby v úmysle prípadne zadať subdodávateľom;

j) pokiaľ ide o výrobky, ktoré majú byť dodané:

i) vzorkami, opismi a/alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje;

ii) certifikátmi vydanými oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov jasne uvedenú odkazmi na špecifikácie alebo normy.

3. Hospodársky subjekt sa môže, ak to prichádza do úvahy, a pri určitej zákazke, spoľahnúť na využitie spôsobilosti iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov, že potrebné zdroje dajú hospodárskemu subjektu k dispozícii.

4. Skupiny hospodárskych subjektov podľa článku 4 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

5. Pri konaniach na zadávanie verejných zákaziek, ktorých predmetom sú dodávky tovaru, ktoré si vyžadujú montážne a inštalačné práce, poskytovanie služieb a/alebo vykonanie prác, sa spôsobilosť hospodárskeho subjektu poskytovať službu alebo vykonávať inštaláciu alebo prácu môže vyhodnotiť najmä s ohľadom na jeho schopnosti, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

6. Verejný obstarávateľ v oznámení alebo vo výzve na predloženie ponuky bližšie určí, ktorý spôsob podľa odseku 2 požaduje.

Článok 49

Normy zabezpečenia kvality

Ak verejní obstarávatelia vyžadujú predloženie certifikátov vystavených nezávislými inštitúciami potvrdzujúcimi splnenie určitých noriem pre zabezpečenie kvality hospodárskym subjektom, môžu využiť systémy zabezpečenia kvality, založené na príslušných sériách európskych noriem, vydaných certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú série európskych noriem, týkajúcich sa certifikácie. Musia uznávať rovnocenné certifikáty vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Taktiež musia akceptovať iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality.

Článok 50

Normy environmentálneho riadenia

Ak verejní obstarávatelia v prípadoch uvedených v článku 48 ods. 2 písm. f) vyžadujú predloženie certifikátov vypracovaných nezávislými orgánmi potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy environmentálneho riadenia, môžu využiť systém Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS) alebo normy pre environmentálne riadenie založené na príslušných európskych alebo medzinárodných normách certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie. Uznávajú rovnocenné certifikáty vydané orgánmi v iných členských štátoch. Taktiež akceptujú iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia.

Článok 51

Doplňujúce podklady a informácie

Verejný obstarávateľ môže hospodárske subjekty vyzvať, aby doplnili alebo objasnili certifikáty a dokumenty predložené podľa článkov 45 až 50.

Článok 52

Úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov a certifikácia orgánmi zriadenými podľa verejného práva alebo súkromného práva

1. Členské štáty môžu zaviesť buď úradné zoznamy schválených zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, alebo certifikáciu certifikačnými orgánmi, zriadenými podľa verejného alebo súkromného práva.

Členské štáty prispôsobia podmienky pre zápis do týchto zoznamov a pre vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi ustanoveniam článku 45 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) a g), článku 46, článku 47 ods. 1, 4 a 5, článku 48 ods. 1, 2, 5 a 6, článku 49 a prípadne aj článku 50.

Členské štáty ich prispôsobia aj článku 47 ods. 2 a článku 48 ods. 3, pokiaľ ide o žiadosti o zápis podané hospodárskymi subjektmi, ktoré patria do skupiny a ktoré uvádzajú, že ostatné spoločnosti v skupine im dajú k dispozícii zdroje. V takých prípadoch tieto subjekty musia preukázať orgánu, ktorý zostavuje úradný zoznam, že majú tieto zdroje k dispozícii počas doby platnosti certifikátu potvrdzujúceho ich zápis v úradnom zozname a že počas rovnakého obdobia budú tieto spoločnosti naďalej spĺňať požiadavky kvalitatívneho výberu stanovené v článkoch uvedených v druhom pododseku, na ktoré sa subjekty pri svojom zápise odvolávajú.

2. Hospodárske subjekty, ktoré sú zapísané v úradných zoznamoch alebo ktoré majú certifikát, môžu pri každej zákazke verejnému obstarávateľovi predložiť potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom, alebo potvrdenie vydané príslušným certifikačným orgánom. Potvrdenia obsahujú odkazy na dokumenty, na základe ktorých mohli byť zapísané do zoznamu, resp. získať certifikáciu a klasifikáciu uvedenú v takom zozname.

3. Certifikovaný zápis v úradných zoznamoch príslušnými inštitúciami alebo certifikát vydaný certifikačným orgánom nezakladá voči verejným obstarávateľom iných členských štátov domnienku spôsobilosti, s výnimkou prípadov článkov 45 ods. 1 a 2 písm. a) až d) a g), článku 46, článku 47 ods. 1 písm. b) a c), článku 48 ods. 2 písm. a) bodu i), písm. b), e), g) a h) v prípade zhotoviteľov, ods. 2 písm. a) bodu ii), písm. b), c), d) a j) v prípade dodávateľov a ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. c) až i) v prípade poskytovateľov služieb.

4. Informácie, ktoré vyplývajú zo zápisu v úradných zoznamoch alebo certifikácie, sa nesmú bezdôvodne spochybňovať. Pokiaľ ide o odvody príspevkov na sociálne zabezpečenie a odvody daní a odvodov, môže sa od ktoréhokoľvek hospodárskeho subjektu vyžadovať dodatočné potvrdenie vždy, ak sa ponúka nová zákazka.

Verejní obstarávatelia iných členských štátov uplatnia odsek 3 a prvý pododsek tohto odseku len v prospech hospodárskych subjektov usadených v členskom štáte, ktorý vedie úradný zoznam.

5. Na zápis hospodárskych subjektov ostatných členských štátov do úradného zoznamu alebo na ich certifikáciu inštitúciami uvedenými v odseku 1 sa nemôže vyžadovať žiadny ďalší dôkaz alebo iné potvrdenie, ako sú dôkazy a potvrdenia, ktoré sa vyžadujú od domácich hospodárskych subjektov, a v každom prípade len tie, ktoré sú stanovené v článkoch 45 až 49, a prípadne aj v článku 50.

Účasť hospodárskych subjektov z ostatných členských štátov na verejnom obstarávaní však nemožno podmieniť takýmto zápisom alebo takouto certifikáciou. Verejní obstarávatelia uznávajú rovnocenné certifikáty od inštitúcií, zriadených v iných členských štátoch. Taktiež akceptujú iný rovnocenný spôsob dôkazu.

6. Hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o zápis do úradného zoznamu alebo o vydanie certifikátu. O rozhodnutí orgánu, ktorý zoznam zostavuje, alebo príslušného certifikačného orgánu, musia byť informované v primerane krátkom čase.

7. Certifikačné orgány uvedené v odseku 1 sú orgány, ktoré spĺňajú európske certifikačné normy.

8. Členské štáty, ktoré majú úradné zoznamy alebo certifikačné orgány uvedené v odseku 1 sú povinné oznámiť Komisii a ostatným členským štátom adresu orgánu, ktorému sa majú posielať žiadosti.

Oddiel 3

Zadanie zákazky

Článok 53

Kritériá pre zadanie zákazky

1. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia o odmeňovaní za určité služby, sú kritériami, na základe ktorých verejní obstarávatelia zadávajú verejné zákazky, buď:

a) pri zadávaní zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa, rozličné kritériá súvisiace s predmetom príslušnej verejnej zákazky, napríklad kvalita, cena, technické prevedenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodania tovaru alebo termín dokončenia, alebo

b) len najnižšia cena.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tretieho pododseku v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch, alebo v prípade súťažného dialógu v informatívnom dokumente presne určí relatívne váhy, ktoré priradí každému z kritérií zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Tieto váhy sa môžu vyjadriť stanovením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.

Ak podľa názoru verejného obstarávateľa nie je možné z preukázateľných dôvodov stanoviť váhy, verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch alebo v prípade súťažného dialógu v informatívnom dokumente kritériá v klesajúcom poradí podľa významu.

Článok 54

Používanie elektronických aukcií

1. Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu používať elektronické aukcie.

2. Pri otvorených, užších alebo rokovacích konaniach v prípade uvedenom v článku 30 ods. 1 písm. a) môžu verejní obstarávatelia rozhodnúť, že pred zadaním verejnej zákazky sa uskutoční elektronická aukcia, v rámci ktorej sa môžu stanoviť presnejšie špecifikácie zákazky.

Za rovnakých okolností sa môže uskutočniť elektronická aukcia pri opätovnom otvorení súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody podľa druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 a pri otvorení súťaže pri zákazkách, ktoré majú byť zadávané v rámci dynamického obstarávacieho systému, uvedeného v článku 33.

Elektronická aukcia vychádza:

- buď výlučne z cien v prípade, ak sa zákazka zadáva za najnižšiu cenu,

- alebo z cien a/alebo hodnôt nových charakteristických parametrov ponúk uvedených v špecifikácii, ak sa má zákazka zadať ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.

3. Verejní obstarávatelia, ktorí sa rozhodnú, že uskutočnia elektronickú aukciu, túto skutočnosť uvedú v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

Špecifikácia musí okrem iného obsahovať tieto údaje:

a) charakteristické parametre, hodnoty, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takéto charakteristické parametre kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b) všetky limity hodnôt, ktoré sa môžu predložiť, ktoré vyplynú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

c) informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a prípadne aj informáciu o tom, kedy im budú sprístupnené;

d) relevantné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;

e) podmienky, za ktorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa prípadne budú pri prekladaní ponúk vyžadovať;

f) príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a technické podmienky a špecifikácie pripojenia.

4. Pred uskutočnením elektronickej aukcie verejní obstarávatelia vykonajú úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk podľa kritéria/kritérií pre zadanie zákazky a váh priradených jednotlivým kritériám.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prijateľné ponuky, sú súčasne elektronicky vyzvaní, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva musí obsahovať všetky príslušné informácie týkajúce sa jednotlivých pripojení k elektronickému zariadeniu, ktoré sa používa, a musí obsahovať dátum a čas začiatku elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni po dni odoslania výziev.

5. Ak sa má zákazka zadať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušného uchádzača, urobeného na základe váh, uvedených v prvom pododseku článku 53 ods. 2

Vo výzve sa uvedie aj vzorec, ktorý sa použije pri elektronickej aukcii na určenie automatického prehodnotenia poradí na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec musí obsahovať váhy pre všetky kritériá stanovené na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.

Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný vzorec.

6. Počas každej etapy elektronickej aukcie verejní obstarávatelia oznamujú uchádzačom ihneď dostatočné informácie, ktoré im v každom okamihu umožnia posúdiť ich relatívne umiestnenie. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt, ak je to uvedené v špecifikáciách. Taktiež môžu kedykoľvek zverejniť počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu v žiadnej etape elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.

7. Verejní obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a) vo výzve na účasť v aukcii uvedú vopred stanovený dátum a čas skončenia aukcie;

b) ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V takom prípade verejní obstarávatelia upresnia vo výzve na účasť v aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej akcie.

c) ak sa dokončil počet etáp v aukcii, ktorý bol pevne stanovený vo výzve na účasť v danej aukcii.

Ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú ukončiť elektronickú aukciu v súlade s písmenom c), prípadne v kombinácii so spôsobmi ustanovenými v písmene b), vo výzve na účasť v aukcii sa uvedie časový harmonogram každej etapy aukcie.

8. Po ukončení elektronickej aukcie verejní obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 53 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Verejní obstarávatelia nesmú elektronické aukcie zneužívať, ani ich nesmú používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval, nesmú ani meniť predmet zákazky, ako už bola daný do súťaže oznámením o vyhlásení zadávacieho konania a vymedzený v špecifikáciách.

Článok 55

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

1. Ak sa pri určitej zákazke objavia ponuky s neobvykle nízkou cenou vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, verejný obstarávateľ skôr, ako takéto ponuky zamietne, písomne požiada o podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité.

Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, výrobného procesu alebo poskytovaných služieb;

b) zvolených technických riešení a/alebo výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na vykonanie práce, dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb;

c) originality prác, dodávok tovaru alebo služieb navrhovaných uchádzačom;

d) súladu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platnými na mieste, kde sa má práca, služby alebo dodávka tovaru uskutočniť;

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

2. Verejný obstarávateľ overí tieto základné parametre konzultáciou s uchádzačom, pričom zohľadní predložené dôkazy.

3. Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka má neobvykle nízku cenu preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka nemôže byť odmietnutá len z tohto dôvodu iba po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty stanovenej verejným obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc mu bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi. Ak verejný obstarávateľ zamietne ponuku za týchto okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.

HLAVA III

USTANOVENIA V OBLASTI VEREJNÝCH KONCESIÍ NA PRÁCE

KAPITOLA I

Ustanovenia o verejných koncesiách na práce

Článok 56

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzťahuje na všetky zmluvy o verejných koncesiách na práce uzavreté verejnými obstarávateľmi, ak sa hodnota zmlúv rovná alebo je vyššia ako 6242000 EUR.

Hodnota sa vypočíta podľa pravidiel platných pre verejné zákazky na práce v zmysle článku 9.

Článok 57

Vyňatie z pôsobnosti

Táto hlava sa nevzťahuje na verejné koncesie na práce, ktoré sa zadávajú:

a) v prípadoch uvedených v článku 13, 14 a 15 tejto smernice v súvislosti s verejnými zákazkami na práce;

b) verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 smernice 2004/17/ES, ak sú tieto koncesie zadávané na vykonávanie týchto činností.

Táto smernica sa však aj naďalej uplatňuje na verejné koncesie na práce zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článku 6 smernice 2004/17/ES, ktoré sú zadávané na tieto činnosti, pokiaľ príslušný členský štát využije možnosť odložiť jej uplatňovanie ustanovenú v jej článku 71 ods. 1 druhom pododseku.

Článok 58

Uverejňovanie oznámení o verejných koncesiách na práce

1. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú uzatvoriť zmluvu na verejnú koncesiu na práce, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia.

2. Oznámenia o verejných koncesiách na práce obsahujú informácie uvedené v prílohe VII C, prípadne všetky ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ považuje za užitočné, podľa štandardných vzorov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

3. Oznámenia sa uverejňujú v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.

4. Článok 37 o uverejňovaní oznámení sa vzťahuje aj na verejné koncesie na práce.

Článok 59

Lehota

Ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú použiť verejnú koncesiu na práce, lehota na predloženie žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 52 dní od dátumu odoslania oznámenia, okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 38 ods. 5

Uplatňuje sa článok 38 ods. 7

Článok 60

Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

Verejný obstarávateľ môže buď:

a) vyžadovať od koncesionára, aby zadal tretím osobám zákazky predstavujúce minimálne 30 % celkovej hodnoty práce, na ktoré sa má uzatvoriť koncesná zmluva, zároveň sa pre záujemcov ustanoví možnosť zvýšiť tento percentuálny podiel, pričom sa tento minimálny percentuálny podiel špecifikuje v koncesnej zmluve, alebo

b) požiadať záujemcov o koncesné zmluvy, aby vo svojich ponukách presne určili prípadný percentuálny podiel celkovej hodnoty prác, na ktoré sa má uzatvoriť koncesná zmluva, ktoré majú v úmysle zadať tretím osobám.

Článok 61

Zadávanie dodatočných prác koncesionárovi

Táto smernica sa nevzťahuje na dodatočné práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa však kvôli nepredvídaným okolnostiam stali nevyhnutnými pre vykonanie práce v nej opísanej, ktoré verejný obstarávateľ zadal koncesionárovi pod podmienkou, že sú zadávané hospodárskemu subjektu, ktorý takúto prácu vykonáva:

- ak takéto dodatočné práce nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zmluvy bez toho, aby to verejným obstarávateľom nespôsobilo veľké ťažkosti, alebo

- ak sú takéto práce nevyhnutné na dokončenie pôvodnej práce, hoci sú oddeliteľné od plnenia pôvodnej zmluvy.

Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy na práce.

KAPITOLA II

Ustanovenia o zákazkách zadávaných koncesionármi, ktorí sú verejnými obstarávateľmi

Článok 62

Platné pravidlá

Ak je koncesionár verejným obstarávateľom, ktorý je uvedený v článku 1 ods. 9, musí v prípade prác, ktoré majú vykonať tretie osoby, spĺňať ustanovenia o verejných zákazkách na práce uvedené v tejto smernici.

KAPITOLA III

Ustanovenia o zákazkách zadávaných koncesionármi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi

Článok 63

Pravidlá uverejňovania: prahová hodnota a výnimky

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby verejní koncesionári prác, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi, pri zadávaní zákaziek na práce tretím osobám, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 6242000 EUR, uplatňovali pravidlá uverejňovania definované v článku 64.

Uverejňovanie sa však nevyžaduje, ak zákazka na práce spĺňa podmienky uvedené v článku 31.

Hodnota zákaziek sa vypočíta podľa pravidiel, platných pre verejné zákazky na práce, ktoré sú uvedené v článku 9.

2. Skupiny podnikov, ktoré boli vytvorené na účely získania koncesie, alebo podniky s nimi prepojené, sa za tretie osoby nepovažujú.

"Prepojený podnik" znamená každý podnik, na ktorý môže koncesionár priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vplyv, alebo každý podnik, ktorý môže uplatňovať rozhodujúci vplyv na koncesionárov, alebo ktorý ako koncesionár podlieha rozhodujúcemu vplyvu iného podniku z dôvodu vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadi. Rozhodujúci vplyv na časť podniku sa predpokladá, ak tento vo vzťahu k inému podniku priamo alebo nepriamo:

a) vlastní väčšinu upísaného základného imania podniku;

b) má kontrolnú väčšinu hlasov súvisiacich s akciami vydanými podnikom; alebo

c) môže vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

Úplný zoznam takýchto podnikov sa uvedie v žiadosti o koncesiu. Takýto zoznam sa aktualizuje po každej následnej zmene vo vzťahoch medzi podnikmi.

Článok 64

Uverejnenie oznámenia

1. Koncesionári prác, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi a ktorí chcú zadať tretej osobe zákazky na práce, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia.

2. Oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe VII C, a prípadne všetky ďalšie informácie, ktoré koncesionár prác považuje za užitočné, podľa štandardného formulára prijatého Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

3. Oznámenie sa uverejní v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.

4. Uplatňuje sa aj článok 37 o dobrovoľnom uverejňovaní oznámení.

Článok 65

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

Pri zákazkách na práce zadávaných koncesionárom prác, ktorý nie je verejným obstarávateľom, koncesionár stanoví lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané a lehota na prijímanie ponúk nesmie byť kratšia ako 40 dní odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania alebo výzva na predloženie ponuky.

Uplatňuje sa článok 38 ods. 5, 6 a 7.

HLAVA IV

USTANOVENIA O SÚŤAŽIACH NÁVRHOV

Článok 66

Všeobecné ustanovenia

1. Pravidlá pre organizovanie súťaží návrhov musia byť v súlade s článkami 66 až 74 a musia sa oznámiť tým, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže.

2. Prijímanie účastníkov do súťaží návrhov nesmie byť obmedzené:

a) na územie alebo časť územia niektorého členského štátu;

b) na základe skutočnosti, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa súťaž organizuje, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickými alebo právnickými osobami.

Článok 67

Rozsah pôsobnosti

1. Súťaže návrhov podľa tejto hlavy organizujú:

a) verejní obstarávatelia, ktorí sú uvedení ako ústredné orgány štátnej správy v prílohe IV, počínajúc prahovou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 162000 EUR;

b) verejní obstarávatelia, ktorí nie sú uvedení v prílohe IV, počínajúc prahovou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 249000 EUR;

c) všetci verejní obstarávatelia, počínajúc prahovou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 249000 EUR, ak sa súťaže týkajú služieb z kategórie 8 prílohy II A, kategórie 5 telekomunikačných služieb, ktorých položky v CPV zodpovedajú referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526 a/alebo služieb uvedených v prílohe II B.

2. Táto hlava sa vzťahuje na:

a) súťaže návrhov organizované v rámci konania na zadanie verejnej zákazky na služby;

b) súťaže návrhov s cenami a/alebo odmenami pre účastníkov.

V prípadoch uvedených v písmene a) sa prahová hodnota týka predpokladanej hodnoty bez DPH verejnej zákazky na služby, vrátane všetkých prípadných cien a/alebo odmien pre účastníkov.

V prípadoch uvedených v písmene b) sa prahová hodnota týka celkovej hodnoty cien a odmien, vrátane predpokladanej hodnoty bez DPH verejnej zákazky na služby, ktorá by následne mohla byť zadaná podľa článku 31 ods. 3, ak verejný obstarávateľ takéto zadanie zákazky nevylúči v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

Článok 68

Vyňatie z pôsobnosti

Táto hlava sa nevzťahuje na:

a) súťaže návrhov v zmysle smernice 2004/17/ES, ktoré organizujú verejní obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 uvedenej smernice, ktoré sú organizované na vykonávanie takýchto činností; nevzťahuje sa ani na súťaže návrhov, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tejto smernice.

Táto smernica sa však aj naďalej vzťahuje na súťaže návrhov organizované verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článku 6 smernice 2004/17/ES, ktoré sú zadávané na tieto činnosti, pokiaľ príslušný členský štát využije možnosť odložiť jej uplatňovanie ustanovenú v jej článku 71 ods. 1druhom pododseku;

b) súťaže návrhov, ktoré sa organizujú v rovnakých prípadoch, ako sú uvedené v článkoch 13, 14 a 15 tejto smernice pre verejné zákazky na služby.

Článok 69

Oznámenia

1. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú uskutočniť súťaž návrhov, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.

2. Verejní obstarávatelia, ktorí uskutočnili súťaž návrhov, zašlú oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov podľa článku 36 a musia byť schopní preukázať dátum jeho odoslania.

Ak by zverejnenie informácií o výsledkoch súťaže bránilo vymožiteľnosti práva, bolo v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom určitého verejného alebo súkromného podniku alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi poskytovateľmi služieb, takéto informácie sa nemusia uverejniť.

3. Článok 37, ktorý sa týka uverejňovania oznámení, sa vzťahuje aj na súťaže návrhov.

Článok 70

Forma a spôsob uverejňovania oznámení o súťažiach

1. Oznámenia uvedené v článku 69 musia obsahovať informácie uvedené v prílohe VII D podľa štandardných formulárov oznámení prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

2. Oznámenia sa uverejnia v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.

Článok 71

Komunikačné prostriedky

1. Článok 42 ods. 1, 2 a 4 sa vzťahuje na všetku komunikáciu týkajúcu sa súťaží.

2. Každá komunikácia, výmena a uloženie informácií sa uskutočňuje takým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť všetkých informácií a ochrana všetkých dôverných informácií oznámených účastníkmi súťaže a aby sa porota sa neoboznámila s obsahom plánov a projektov skôr, ako uplynie lehota na ich predloženie.

3. Pre zariadenia na elektronické prijímanie plánov a projektov platia tieto pravidlá:

a) dotknutým stranám musia byť dostupné informácie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sú potrebné na predloženie plánov a projektov elektronicky, vrátane kódovania. Okrem toho musia zariadenia na elektronické prijímanie plánov a projektov spĺňať požiadavky prílohy X;

b) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy určené na zlepšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre takéto zariadenia.

Článok 72

Výber súťažiacich

Ak sú súťaže návrhov obmedzené len pre určitý počet účastníkov, verejní obstarávatelia stanovia jasné a nediskriminačné kritériá výberu účastníkov. Počet záujemcov, pozvaných na účasť v súťaži musí byť v každom prípade dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná hospodárska súťaž.

Článok 73

Zloženie poroty

Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže návrhov. Ak sa od účastníkov súťaže vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu.

Článok 74

Rozhodnutia poroty

1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí a stanovísk nezávislá.

2. Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnotí anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže.

3. Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená v zápisnici podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie.

4. Anonymita musí ostať zachovaná dovtedy, kým porota nedospeje k svojmu stanovisku alebo rozhodnutiu.

5. Záujemcovia môžu byť v prípade potreby vyzvaní, aby odpovedali na otázky, ktoré porota zaznamenala v zápisnici, a aby objasnili akékoľvek hľadiská projektov.

6. Z komunikácie medzi členmi poroty a záujemcami sa vypracuje podrobná zápisnica.

HLAVA V

POVINNOSŤ VYKAZOVAŤ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE, VÝKONNÉ PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 75

Povinnosť vykazovať štatistické údaje

S cieľom umožniť posúdenie výsledkov uplatňovania tejto smernice členské štáty predložia Komisii najneskôr do 31. októbra každého roku štatistickú správu, vypracovanú v súlade s článkom 76, osobitne za verejné zákazky na dodávky tovaru, na služby a na práce, zadané verejnými obstarávateľmi v priebehu predchádzajúceho roku.

Článok 76

Obsah štatistickej správy

1. Za každého verejného obstarávateľa uvedeného v prílohe IV musí štatistická správa obsahovať podrobné informácie aspoň o:

a) počte a hodnote zadaných zákaziek, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

b) počte a celkovej hodnote zákaziek zadaných podľa výnimiek z dohody,

Údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa uvedú, pokiaľ je to možné, v členení podľa:

a) použitých zadávacích konaní; a

b) pre každé z týchto konaní, práce podľa prílohy I, ako aj výrobky a služby podľa prílohy II v členení podľa kategórií nomenklatúry CPV;

c) štátnej príslušnosti hospodárskych subjektov, ktorým boli zákazky zadané.

Ak boli tieto zákazky zadané na základe rokovacieho konania, údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa uvedú aj v členení podľa okolností uvedených v článkoch 30 a 31 a uvedie sa počet a hodnota zadaných zákaziek v členení podľa členských štátov a tretích krajín pôvodu úspešných hospodárskych subjektov.

2. Za každú kategóriu verejného obstarávateľa, ktorá nie je uvedená v prílohe IV, musí štatistická správa obsahovať podrobné informácie aspoň o:

a) počte a hodnote zadaných zákaziek v členení podľa druhého pododseku odseku 1;

b) počte a celkovej hodnote zákaziek zadaných podľa výnimiek z dohody.

3. Štatistická správa musí obsahovať všetky ďalšie štatistické informácie, ktoré sú vyžadované podľa dohody.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa určia podľa postupu uvedeného v článku 77 ods. 2

Článok 77

Poradný výbor

1. Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia 71/306/EHS [25] (ďalej len "výbor").

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s jeho článkom 8.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 78

Úprava prahových hodnôt

1. Komisia preskúma prahové hodnoty stanovené v článku 7 každé dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a v prípade potreby ich upraví v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

Výpočet výšky týchto prahových hodnôt vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v ZPČ za 24 mesiacov, ktoré končia v posledný augustový deň, ktorý predchádza revízii, s účinnosťou od 1. januára. Takto upravená výška prahových hodnôt sa v prípade potreby zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc eur, aby sa zabezpečilo, že platné prahové hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené v ZPČ budú dodržané.

2. Súčasne s úpravou podľa odseku 1 Komisia upraví v súlade s postupom podľa článku 77 ods. 2:

a) prahové hodnoty stanovené v článku 8 prvom pododseku písmene a), v článku 56 a v článku 63 ods. 1 prvom pododseku s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na práce;

b) prahové hodnoty stanovené v článku 8 v prvom pododseku písmene b) a v článku 67 ods. 1 písm. a) s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi uvedenými v prílohe IV;

c) prahovú hodnotu stanovenú v článku 67 ods. 1 písm. b) a c) s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí nie sú uvedení v prílohe IV.

3. Výška prahových hodnôt stanovená podľa odseku 1 v národných menách členských štátov, ktoré nie sú účastníkmi menovej únie, sa spravidla upravuje každé dva roky začínajúc 1. januárom 2004. Výpočet výšky týchto prahových hodnôt vychádza z priemerných denných hodnôt týchto mien vyjadrených v eurách za 24 mesiacov, ktoré sa končia v posledný augustový deň, ktorý predchádza úpravou, s účinnosťou od 1. januára.

4. Upravené prahové hodnoty uvedené v odseku 1 a ich zodpovedajúce hodnoty v národných menách uvedené v odseku 3 uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, ktorý nasleduje po ich úprave.

Článok 79

Zmeny a doplnenia

1. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2 zmeniť a doplniť:

a) technické postupy pre metódy výpočtu uvedené v druhom pododseku článku 78 ods. 1 a v článku 78 ods. 3;

b) postupy pre vypracovávanie, prenos, prijímanie, prekladanie, zber a distribúciu oznámení uvedených v článkoch 35, 58, 64 a 69, a štatistických správ uvedených v článku 35 ods. 4 štvrtom pododseku a v článkoch 75 a 76;

c) postupy uvádzania osobitných odkazov na konkrétne položky v nomenklatúre CPV v oznámeniach;

d) zoznamy inštitúcií a kategórií inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, uvedené v prílohe III, ak sa to ukáže byť nevyhnutným na základe oznámení z členských štátov;

e) zoznamy ústredných orgánov štátnej správy uvedených v prílohe IV po úpravách potrebných na uvedenie dohody do účinnosti;

f) referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe I, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy na uvádzanie odkazov v oznámeniach na konkrétne položky tejto nomenklatúry;

g) referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe II, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v prílohe;

h) postup zasielania a uverejňovania údajov podľa prílohy VIII z dôvodov technického pokroku alebo z administratívnych dôvodov;

i) technické podrobnosti a charakteristiky zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov, uvedené v písmenách a), f) a g) v prílohe X.

Článok 80

Vykonanie

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. januára 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 81

Monitorovacie mechanizmy

V súlade so smernicou Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác [26] členské štáty zabezpečia vykonanie tejto smernice pomocou účinných, dostupných a transparentných mechanizmov.

Na tento účel môžu okrem iného vymenovať alebo zriadiť nezávislý orgán.

Článok 82

Zrušovacie ustanovenia

Smernica 92/50/EHS, s výnimkou jej článku 41, a smernice 93/36/EHS a 93/37/EHS sa zrušujú s účinnosťou od dátumu uvedeného v článku 80 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt stanovených pre transpozíciu a uplatňovanie, ktoré sú uvedené v prílohe XI.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe XII.

Článok 83

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 84

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 31. marca 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. ES C 29 E, 30.1.2001, s. 11 a Ú. v. ES C 203 E, 27.8.2002, s. 210.

[2] Ú. v. ES C 193, 10.7.2001, s. 7.

[3] Ú. v. ES C 144, 16.5.2001, s. 23.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. januára 2002 (Ú. v. ES C 271 E, 7.11.2002, s. 176), spoločná pozícia Rady z 20. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 147 E, 24.6.2003, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 2. júla 2003 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 a rozhodnutie Rady z 2. februára 2004.

[5] Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/78/ES (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/78/ES.

[7] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/78/ES.

[8] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

[9] Pozri s. 1 tohto úradného vestníka.

[10] Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 84. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/78/ES (Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1).

[11] Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

[14] Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

[15] Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).

[16] Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES (Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15).

[17] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS) (Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1).

[18] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[19] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

[20] Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1.

[21] Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

[22] Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 2.

[23] Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

[24] Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES zo 4. decembra 2001 (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 76).

[25] Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).

[26] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33. Smernica zmenená a doplnená smernicou 92/50/EHS.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 2, PÍSMENO b) [1]

NACE |

Kód CPV | ODDIEL F | STAVEBNÍC-TVO |

Oddiel | Skupina | Trieda | Predmet | Poznámky |

45 | | | Stavebné práce | Tento oddiel zahŕňa: výstavbu nových budov a diel, reštaurovanie a bežné opravy | 45000000 |

45.1 | | Príprava staveniska | | 45100000 |

45.11 | Demolačné práce a búranie budov; zemné práce | Táto trieda zahŕňa: búranie budov a ďalších staviebvyčisťovanie stavenískzemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstreľovacie práce, atď.príprava miesta pre ťažbu:odkrývka nadložia a ďalšia úprava a príprava ložiskových území a nálezískTáto trieda tiež zahŕňa: odvodnenie staveniskaodvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy | 45110000 |

45.12 | Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce | Táto trieda zahŕňa: prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účelyTáto trieda nezahŕňa: hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20vŕtanie vodných studní, pozri 45.25hĺbenie banských šácht, pozri 45.25prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20 | 45120000 |

45.2 | | Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo | | 45200000 |

45.21 | Všeobecná výstavba budov a stavebnoinžinierske práce | Táto trieda zahŕňa: výstavbu všetkých druhov budovvýstavbu inžinierskych stavieb:mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráhdiaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedeniamestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedeniadoplnkové práce v mestáchkompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na miesteTáto trieda nezahŕňa: služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3dokončovacie práce, pozri 45.4architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20riadenie projektov výstavby, pozri 74.20 | 45210000 |

45.22 | Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce | Táto trieda zahŕňa: montáž striechkladenie strešných krytínizolovanie proti vode | 45220000 |

45.23 | Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk | Táto trieda zahŕňa: výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcovvýstavbu železnícvýstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskáchstavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadenínanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskáchTáto trieda nezahŕňa: prípravné zemné práce, pozri 45.11 | 45230000 |

45.24 | Výstavba vodných diel | Táto trieda zahŕňa: výstavbu:vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (pribrežných) prístavov, plavebných komôr, atď.priehrad a hrádzíbagrovanie pod vodoupodzemné práce | 45240000 |

45.25 | Ostatné špecializované stavebné práce | Táto trieda zahŕňa: stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú odborné schopnosti alebo špeciálne zariadenia:stavbu základov, vrátane pilotáževŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šáchtmontáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výrobyohýbanie ocelemurovanie a pokladanie kameňovmontáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešení a pracovných plošínstavba komínov a priemyselných pecíTáto trieda nezahŕňa: prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32 | 45250000 |

45.3 | | Stavebnoinštalačné práce | | 45300000 |

45.31 | Elektroinštalačné práce | Táto trieda zahŕňa: inštalácia do budov alebo iných stavieb:elektrického vedeniatelekomunikačných systémovelektrických vykurovacích systémovantén na obytné domypožiarnych poplašných systémovbezpečnostných systémov proti vlámaniuvýťahov a pohyblivých schodovbleskozvodov, atď. | 45310000 |

45.32 | Izolačné práce | Táto trieda zahŕňa: inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných staviebTáto trieda nezahŕňa: izoláciu proti vode, pozri 45.22 | 45320000 |

45.33 | Inštalatérske práce | Táto trieda zahŕňa: inštalácia do budov alebo iných stavieb:kanalizácie a sanitárneho vybaveniamontáž plynovoduvykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení (potrubí ?)zavlažovacích systémovTáto trieda nezahŕňa: inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31 | 45330000 |

45.34 | Ostatné stavebnoinštalačné práce | Táto trieda zahŕňa: inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavochinštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené | 45340000 |

45.4 | | Kompletizačné stavebné práce | | 45400000 |

45.41 | Omietkárske práce | Táto trieda zahŕňa: nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku | 45410000 |

45.42 | Stolárske práce | Táto trieda zahŕňa: inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výrobydokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky, atď.Táto trieda nezahŕňa: kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43 | 45420000 |

45.43 | Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín | Táto trieda zahŕňa: dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňaparkiet a inej podlahovej krytiny z drevakobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z umelej hmotypodlahovej krytiny alebo obkladov stien z teraca, mramoru, granitu alebo bridlicetapiettapiet | 45430000 |

45.44 | Maliarske, natieračské a sklenárske práce | Táto trieda zahŕňa: vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budovmaľovanie a natieranie inžinierskych staviebinštaláciu skla, zrkadiel, atď.Táto trieda nezahŕňa: montáž okien, pozri 45.42 | 45440000 |

45.45 | Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce | Táto trieda zahŕňa: montáž súkromných bazénovčistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budoviné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedenéTáto trieda nezahŕňa: čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70 | 45450000 |

45.5 | | Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou | | 45500000 |

45.50 | Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou | Táto trieda nezahŕňa: prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32 | |

[1] V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa použije sa názvoslovie NACE.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁKU 1 ODS. 2 PÍSM. d)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZOZNAM INŠTITÚCIÍ A KATEGÓRIÍ INŠTITÚCIÍ, KTORÉ SA SPRAVUJÚ VEREJNÝM PRÁVOM, UVEDENÝCH V DRUHOM PODODSEKU ČLÁNKU 1 ODS. 9

I — BELGICKO

Inštitúcie

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'AsileFederaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaireFederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaireFederaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne à l'Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les ProvincesAlgemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de BelgiqueNationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert IerKoninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la PropretéNet–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belgeBelgisch Interventie — en Restitutiebureau

- Bureau fédéral du PlanFederaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de ChômageHulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditéHulpkas voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des MarinsHulp — en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer BelgesKas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des CalamitésNationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de BatellerieBijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes")Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaireStudiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-CapitaleCentrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le RacismeCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l'Electricité et du GazControlecomité voor Elekticiteit en Gas

- Comité national de l'EnergieNationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

- Conseil central de l'EconomieCentrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du TravailNationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la JusticeHoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes EntreprisesHoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belgeBelgische technische Coöperatie

D

- Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culturele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de VieillissementZilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgenteFonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de BelgacomPensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du TravailFonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnellesFonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'EntreprisesFonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-CapitaleWoningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolairesNationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillersNationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangersFonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des MoussesFonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communalesBrussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de NormalisationBelgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des TélécommunicationsBelgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'EnvironnementBrussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatialeInstituut voor Ruimte — aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationauxInstituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaireInstituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

- Institut géographique nationalNationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraineInstelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

- Institution royale de MessineKoninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamandeUniversitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté françaiseUniversitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

- Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditéRijksinstituut voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendantsRijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractivesNationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de TravailNationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de GuerreNationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des RadioélémentsNationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la CriminologieNationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de TravailInstituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturellesKoninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturelKoninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de BelgiqueKoninklijk meteorologisch Instituut van België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique — Louis PasteurWetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de BelgiqueNationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationaleNationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de BreendonkNationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centraleKoninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'HistoireKoninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de BelgiqueKoninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de BelgiqueKoninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la DéfenseCentrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des AssurancesControledienst voor de Verzekeringen

- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de MutualitésControledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-MerDienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for Foreign Investors in Wallonia

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariésRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'EmploiRijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité socialeRijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et localesRijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des PensionsRijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuellesRijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du DucroireNationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'EmploiBrusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de BelgiqueNationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissilesNationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-ArtsPaleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchandePool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des BâtimentsRegie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-CapitaleBrusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d'Investissement pour les pays en développementBelgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agrééesBrusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

- publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l'Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la MonnaieDe Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds

- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio- en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II — DÁNSKO

Inštitúcie

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Kategórie

- (organizácie sociálnej bytovej výstavby),

- (miestne cirkevné správy),

- (iné orgány verejnej správy).

III — NEMECKO

1. Kategórie

Orgány, štátne zariadenia a nadácie, ktoré sa spravujú verejným právom a sú zriadené spolkovými, štátnymi alebo miestnymi orgánmi, najmä v týchto oblastiach:

1.1. Orgány

- (univerzity a uznávané (štátom dotované) študentské inštitúcie),

- [odborné združenia zastupujúce právnikov, notárov, daňových poradcov, účtovníkov, architektov, lekárov a lekárnikov],

- [podnikateľské a obchodné združenia: poľnohospodárske združenia a združenia remeselníkov, obchodné a priemyselné komory, remeselnícke cechy, združenia živnostníkov],

- [inštitúcie sociálneho zabezpečenia: fondy nemocenského, úrazového a sociálneho poistenia],

- (združenia zmluvných lekárov),

- (družstvá a iné združenia).

1.2. Štátne zariadenia a nadácie

Nepriemyselné a nekomerčné zariadenia podliehajúce štátnej kontrole a vykonávajúce činnosti všeobecného záujmu, najmä v týchto oblastiach:

- (spolkové inštitúcie s právnou subjektivitou),

- (penzijné fondy a študentské zväzy),

- (nadácie na podporu kultúry, sociálnej starostlivosti a pomoc v núdzi).

2. Právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom

Nepriemyselné a nekomerčné zariadenia podliehajúce štátnej kontrole a vykonávajúce činnosti všeobecného záujmu, vrátane kommunale Versorgungsunternehmen (podnikov komunálnych služieb), najmä v týchto oblastiach:

- [zdravotníctvo: nemocnice, zdravotnícke zariadenia, lekárske výskumné ústavy, skúšobné laboratóriá a kafilérie],

- [kultúra: verejné divadlá, orchestre, múzeá, knižnice, archívy, zoologické a botanické záhrady],

- [sociálna starostlivosť: materské školy, družiny s celodennou starostlivosťou, zotavovne, detské domovy, domovy mládeže, strediská voľného času, spoločenské strediská a kultúrne domy, domovy pre týrané ženy, starobince, ubytovne pre bezdomovcov],

- [šport: plavárne, športové zariadenia],

- [bezpečnosť: požiarne zbory, iné záchranné služby],

- [vzdelávanie: zariadenia na odbornú prípravu, ďalšie odborné vzdelávanie a rekvalifikáciu, večerné školy pre dospelých],

- [veda, výskum a vývoj: veľké výskumné ústavy, vedecké spoločnosti a združenia, inštitúcie na podporu vedy],

- [smetiarske služby a zneškodňovanie odpadov: zametanie ulíc, zneškodňovanie odpadov a čistenie odpadových vôd],

- [stavebníctvo, pozemné a vodné staviteľstvo a bytová vystavba: územné plánovanie, urbanistický rozvoj, bytové podniky (pokiaľ vykonávajú činnosť vo verejnom záujme), agentúry na podporu bývania],

- (hospodárstvo: organizácie na podporu hospodárskeho rozvoja),

- (cintoríny a pohrebné služby),

- [spolupráca s rozvojovými krajinami: finančná spolupráca, technická spolupráca, rozvojová pomoc, odobrná príprava].

IV — GRÉCKO

Kategórie

a) Verejné podniky a verejné subjekty

b) Právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom, ktoré sú štátom vlastnené alebo ktoré pravidelne dostávajú aspoň 50 % svojho ročného rozpočtu v podobe štátnych dotácií, podľa platných pravidiel, alebo v ktorých má štát aspoň 51 %-nú kapitálovú účasť.

c) Právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom, ktoré vlastnia právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo sú riadené miestnymi orgánmi na akejkoľvek úrovni, vrátane Gréckym ústredným združením miestnych orgánov (K.E.Δ.K.E.), miestnymi združeniami tzv. "communes", (miestnymi správnymi oblasťami) alebo verejnými podnikmi alebo subjektmi, alebo právnickými osobami, ktoré sú uvedené v písmene b) alebo ktoré previdelne dostávajú aspoň 50 % svojho ročného rozpočtu v podobe dotácií od takýchto právnických osôb, podľa platných pravidiel alebo podľa vlastných stanov, alebo vyššie uvedenými pravnickými osobami, ktoré majú aspoň 51 %-nú kapitálovú účasť v takýchto právnických osobách, ktoré sa spravujú verejným právom.

V — ŠPANIELSKO

Kategórie

- Inštitúcie a subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom a na ktoré sa vzťahuje

[španielske vnútroštátne právne predpisy o obstarávaní] iné ako tie, ktoré sú súčasťou

(všeobecnej štátnej správy).

- Inštitúcie a subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom a na ktoré sa vzťahuje

iné ako tie, ktoré sú súčasťou —

(autonómnych regiónov).

- Inštitúcie a subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom a na ktoré sa vzťahuje

— iné ako tie, ktoré sú súčasťou —

(miestnych orgánov).

- (administratíbne subjekty a spoločné služby zdravotníckeho a sociálneho zabezpečenia).

VI — FRANCÚZSKO

Inštitúcie

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

- Institut national d'histoire de l'art (INHA)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut de recherche pour le développement (IRD)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Kategórie

1. Národné verejné inštitúcie

- (vodárenské agentúry)

- (školy pre architektov)

- (univerzity)

- (inštitúty pre odbornú prípravu vysokoškolských učiteľov)

2. Orgány verejnej správy na regionálnej, odvetvovej a miestnej úrovni

- (stredné školy)

- (gymnázia)

- (verejné nemocnice)

- (verené úrady pre sociálnu bytovú výstavbu)

3. Zoskupenia územných orgánov

- (verejné zariadenia pre spoluprácu medzi miestnymi orgánmi)

- (inštitúcie spoločné pre viac departmenetov a medziregionálne inštitúcie)

VII — ÍRSKO

Inštitúcie

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS [Industrial and employment training]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann[Tourism development]

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta[Authority for Gaelic speaking regions]

Teagasc [Agricultural research, training and development]

An Bord Bia[Food industry promotion]

An Bord Glas[Horticulture industry promotion]

Irish Horseracing Authority

Bord na gcon[Greyhound racing support and development]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara[Fisheries Development]

Equality Authority

Legal Aid Board

Kategórie

Regional Health Boards (Regionálne nemocničné rady)

Hospitals and similar institutions of a public character (Nemocnice a podobné inštitúcie verejného charakteru)

Vocational Education Committees (Výbory pre odborné vzdelávanie)

Colleges and educational institutions of a public character (Vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie verejného charakteru)

Central and Regional Fisheries Boards (Centrálne a regionálne rady pre rybolov)

Regional Tourism Organisations (Regionálne organizácie cestovného ruchu)

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas] (Národné regulačné a odvolacie orgány, ako napríklad v oblasti telekomunikácií, energetiky, plánovania, atď.)

Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, etc.] (Agentúry zriadené na to, aby vykonávali konkrétne funkcie alebo plnili potreby v rozličných verejných sektoroch, napr. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, atď.)

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1(7) of this Directive (Iné verejné inštitúcie spadajúce do definície inštitúcie riadenej verejným právom v súlade s článkom 1 ods. 7 tejto smernice).

VIII — TALIANSKO

Inštitúcie

Società "Stretto di Messina"

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV

ANAS S.p.A

Kategórie

- (prístavné a letecké orgány),

- (konzorciá pre vodohospodárske stavby),

- (štátne univerzity, štátne univerzitné inštitúty, konzorciá pre univerzitné vývojové práce),

- (verejnoprospešné a charitatívne inštitúcie),

- (vyššie vedecké a kultúrne ústavy, astronomické, astrofyzikálne, geofyzikálne alebo vulkanologické observatória),

- (organizácie vykonávajúce výskumnú a experimentálnu prácu),

- (agentúry spravujúce programy povinného sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti),

- (konzorciá pre rekultiváciu pôdy),

- (agentúry pre zúrodňovanie a zavlažovanie pôdy),

- (združenia pre priemyselné oblasti),

- (zoskupenia obcí v horských oblastiach),

- (organizácie poskytujúce služby vo verejnom záujme),

- (verejné inštitúcie, ktoré vykonávajú činnosti v oblasti zábavy, športu, cestovného ruchu a voľného času),

- (organizácie podporujúce kultúrne a umelecké podujatia).

IX — LUXEMBURSKO

Kategórie

- (verejné zariadenia štátu pod dohľadom člena vlády),

- (verejné zariadenia pod dohľadom "communes") (miestne orgány),

- (združenia miestnych orgánov založené podľa zákona z 23. februára 2001 o združeniach "communes").

X — HOLANDSKO

Inštitúcie

(Ministerstvo vnútra a kráľovských vzťahov)

- (Holandský inštitút pre protipožiarny zbor a havarijné služby)

- (Holandská skúšobná komisia pre požiarnikov)

- (Národný inštitút pre výber a vzdelávanie policajtov)

- (25 individuálnych policajných regiónov)

- (Nadácia ICTU)

Ministerstvo hospodárstva

- (Syntens)

- (Laboratórium NMi van Swinden)

- (Inštitút Nmi pre metrológiu a technológiu)

- (Holadnská agentúra pre vesmírne programy)

- (Holandská rada pre cestovný ruch)

- (Rada pre spoluprácu medzi provinčnými vládami severného Holandska)

- (Gelderlandova spoločnosť pre rozvoj)

- (Spoločnosť OOM pre rozvoj medzinárodného obchodu)

- LIOF (Limburgská investičná rozvojová spoločnosť LIOF)

- (Investičná rozvojová spoločnosť NOM)

- (Brabantská agentúra pre rozvoj)

- (Nezávislý poštový a telekomunikačný úrad)

- (Ústredný štatistický úrad)

Ministerstvo financií

- (Holandská centrálna banka)

- (Holandský úrad pre finančné trhy)

- (Holandský úrad pre dohľad nad penzijnými fonadami a poisťovníctvom)

Ministerstvo spravodlivosti

- (Holandská agentúra pre rehabilitácie)

- (Agentúra VEDIVO, Asociácia manažérov v (skupinové) poručníctvo)

- (Opatrovnícke inštitúcie a inštitúcie skupinového opatrovníctva)

- (Holandská Halt (alternatívna) agentúra)

- (Súkromné internátne inštitúcie)

- (Nápravné zariadenia pre mladistvých páchateľov)

- (Fond odškodnenia za násilné trestné činy)

- (Agentúra pre prijímanie žiadateľov o azyl)

- (Národná agentúra pre vymáhanie výživného)

- (Národné organizácie pre odškodnenie obetí)

- (Holadnský úrad na ochranu údajov)

- (Agentúra pre správu študijného centra pre sudcov)

- (Rady právnej pomoci)

- (Centrá právneho poradenstva pre žiadateľov o azyl)

- (Agentúry právnej pomoci)

- (Národný úrad pre boj proti rasovej diskriminácii)

- (Inštitút Clary Wichmanovej)

- (Tlmočnícke centrá)

Ministerstvo poľnohospodárstva, správy prírody a rybolovu

- (Pôdohospodársky úrad)

- (Fund na podporu fauny)

- (Národný lesnícky úrad)

- (Holandský úrad pre vzdelávanie v oblasti potravín a výživy)

- (Univerzita a výskumné centrum Wageningen)

- (Odbor poľnohospodárskehoo výskumu)

- (Komoditné rady)

Ministerstvo vzdelávania, kultúrnych záležitostí a vedy

A. Všeobecný opis

- verejné školy alebo súkromné školy financované z verejných zdrojov pre základné vzdelávanie v zmysle Wet op het primair onderwijs (zákon o základnom vzdelávaní)

- verejné alebo z verejných zdrojov finacované školy špeciálneho vzdelávania, špeciálne stredné školy alebo inštitúcie pre špeciálne a stredné vzdelávanie v zmysle Wet op de expertisecentra (zákon o strediskách v oblasti špeciálnej pedagogiky)

- verejné školy alebo súkromné školy alebo inštitúcie pre stredoškolské vzdelávanie financované z verejných zdrojov v zmysle Wet op het Voortgezet Onderwijs (zákon o stredoškolskom vzdelávaní)

- verejné inštitúcie alebo súkromné inštitúcie financované z verejných zdrojov v zmysle Wet Educatie en Beroepsonderwijs (zákon o vzdelávaní o dobornej príprave)

- verejné školy alebo súkromné školy financované z verejných zdrojov v zmysle Experimentenwet Onderwijs (zákon o experimentálnom vzdelávaní)

- univerzity financované z verejných zdrojov a vysokoškolské inštitúcie, Open University a univerzitné nemocnice v zmysle Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zákon o vysokoškolskom vzdelávaní a vedeckom výskume) a inštitúcie pre medzinárodné vzdelávanie, ak viac ako 50 % ich rozpočtu pochádza z verejných zdrojov.

- školské poradenské služby v zmysle Wet op het primair onderwijs (zákon o základnom vzdelávaní) alebo Wet op de expertisecentra (zákon o strediskách v oblasti špeciálnej pedagogiky)

- národné strediská pre učiteľov v zmysle Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (zákon o dotáciách pre aktivity na podporu národného vzdelávania)

- organizácie televízneho a rozhlasového vysielania v zmysle Mediawet (zákon o médiách)

- fondy v zmysle Specifiek Cultuurbeleid (zákon o špecifickej kultúrnej politike)

- národné inštitúcie odborného vzdelávania

- nadácie v zmysle Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (zákon o privatizácii štátnych muzejných služieb)

- ostatné múzea, ktoré dostávajú viac ako 50 % finančných prostriedkov od Ministerstva školstva, kultúrnych záležitostí a vedy

- ostatné organizácie a inštitúcie v oblasti vzdelávania, kultúry a vedy, ktoré dostávajú viac ako 50 % finančných prostriedkov od Ministerstva školstva, kultúrnych záležitostí a vedy

B. Zoznam názvov

- Informatie Beheer Groep

- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

- College van Beroep voor het hoger Onderwijs

- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

- Koninklijke Bibliotheek

- Stichting Muziek Centrum van de Omroep

- Stichting Ether Reclame

- Stichting Radio Nederland Wereldomroep

- Nederlandse Programma Stichting

- Nederlandse Omroep Stichting

- Commissariaat voor de Media

- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

- Stichting Lezen

- Dienst Omroepbijdragen

- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers

- Centrum voor innovatie van opleidingen

- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting

- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

- BVE-Raad

- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

- Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

- Stichting SoFoKles

- Europees Platform

- Stichting mobiliteitsfonds HBO

- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

- Stichting minderheden Televisie Nederland

- Stichting omroep allochtonen

- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

- School der Poëzie

- Nederlands Perscentrum

- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

- Bibliotheek voor varenden

- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

- Nederlandse luister- en braillebibliotheek

- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

- Bibliotheek Le Sage Ten Broek

- Doe Maar Dicht Maar

- ElHizjra

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

- Fund for Central and East European Book Projects

- Jongeren Onderwijs Media

Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti

- (Banka sociálneho poistenia)

- (Úrad zamestnanosti)

- (Nadácia pre bývalých baníkov, ktorí trpia na silikózu)

- (Holandský úrad pre dohľad nad penzijnými fonadami a poisťovníctvom)

- (Sociálna a hospodárska rada Holandska)

- (Rada pre prácu a príjem)

- (Ústredná organizácia pre prácu a príjem)

- (Implementačný orgán pre programy poistenia zamestnancov)

Ministerstvo dopravy, kumunikácií a verejných prác

- (Úrad pre informácie o vozidlách a správu vozidiel)

- (Agentúra pre riadenie leteckej dopravy)

- (Holandské združenie lodivodov)

- (Regionálne združenie lodivodov)

Ministerstvo bývania, územného plánovania a životného prostredia

- (Agentúra katastra a verejných registrov)

- (Ústredný fond bytovej výstavby)

- (Register architektov)

Ministerstvo zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

- (Rada pre hodnotenie liečiv)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing

- (Národná rada pre obnovu nemocenských zariadení)

- (Rada pre zdravotnícky výskum a vývoj)

- Inšpekčné orgány podľa

(zákon o zdravotníckych pomôckach)

- (Certifikácia KEMA/TNO)

- (Národná rada pre nemocničné zariadenia)

- (Rada pre zdravotné poistenie)

- (Národný výbor 4. a 5. mája)

- (Rada pre dôchodky a sociálne dávky)

- (Tribunál pre stanovovanie zdravotníckych tarifov)

- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

- (Nadácia na podporu zdravia obyvateľov a životného prostredia)

- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

- (Nadácia Sanquin pre zásobovanie krvou)

- (Rada pre dohľad nad výbormi zdravotného poistenia pre registráciu odborných zdravotníckych pracovísk)

- (Fondy zdravotného poistenia)

- (Holandská nadácia pre transplantácie)

- (Regionálne orgány pre posudzovanie hmotnej núdze).

XI — RAKÚSKO

Všetky inštitúcie spadajúce pod rozpočtovú kontrolu

(Dvora audítorov), okrem tých, ktoré sú priemyselnej alebo komerčnej povahy.

XII — PORTUGALSKO

Kategórie

- (Verejné inštitúcie, ktoré nemajú komerčnú alebo priemyselnú povahu),

- (Verejné služby s právnou subjektivitou)

- (Verejné nadácie),

- (Verejné inštitúcie pre vzdelávanie, vedu, výskum a zdravotníctvo),

XIII — FÍNSKO

Verejné alebo verejnosťou kontrolované inštitúcie a podniky s výnimkou tých, ktoré sú priemyselnej alebo komerčnej povahy.

XIV — ŠVÉDSKO

Všetky nekomerčné inštitúcie, ktorých verejné zákazky podliehaju dohľadu Národnej rady pre verejné obstarávanie.

XV — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Inštitúcie

- Design Council

- Health and Safety Executive

- National Research Development Corporation

- Public Health Laboratory Service Board

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service

- Commission for the New Towns

- National Blood Authority

- National Rivers Authority

- Scottish Enterprise

- Scottish Homes

- Welsh Development Agency

Kategórie

- Maintained schools (Štátom dotované školy)

- Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (Univerzity a vysoké školy financované z väčšej časti inými verejnými obstarávateľmi)

- National Museums and Galleries (Štátne múzea a galérie)

- Research Councils (Výskumné inštitúcie)

- Fire Authorities (Požiarne zbory)

- National Health Service Strategic Health Authorities (Strategické orgány štátnych zdravotníckych služieb)

- Police Authorities (Policajné orgány)

- New Town Development Corporations (Združenia pre rozvoj nových miest)

- Urban Development Corporations (Združenia pre rozvoj miest)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY [1]

BELGICKO

—l'Etat | —de Staat | —štát |

—les communautés | —de gemeenschappen | —spoločenstvá |

—les commissions communautaires | —de gemeenschapscommissies | —komisie spoločenstiev |

—les régions | —de gewesten | —regióny |

—les provinces | —de provincies | —provincie |

—les communes | —de gemeenten | —obce |

—les centres publics d'aide sociale | —de openbare centra voor maatschappelijk welzijn | —verejné strediská sociálnej pomoci |

—les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus | —de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten | —cirkevné rady a organizácie zodpovedné za správu majetku ostatných uznaných náboženských rádov |

—les sociétés de développement regional | —de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen | —spoločnosti regionálneho rozvoja |

—les polders et wateringues | —de polders en wateringen | —vodohospodárske rady |

—les comités de remembrement des biens ruraux | —de ruilverkavelingscomités | —pozemkové komisie |

—les zones de police | —de politiezones | —policajné zóny |

—les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus. | —de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven. | —združenia vytvorené niekoľkými z vyššie uvedených zadávajúcich orgánov. |

DÁNSKO

1.Folketinget — Dánsky parlament | Rigsrevisionen — Národný kontrolný úrad |

2.Statsministeriet — Úrad predsedu vlády | |

3.Udenrigsministeriet — Ministerstvo zahraničných vecí | |

4.Beskæftigelsesministeriet — Ministerstvo práce | 5 styrelser og institutioner — 5 agentúr a inštitúcií |

5.Domstolsstyrelsen — Správa súdov | |

6.Finansministeriet — Ministerstvo financií | 5 styrelser og institutioner — 5 agentúr a inštitúcií |

7.Forsvarsministeriet — Ministerstvo obrany | Adskillige institutioner — niekoľko inštitúcií |

8.Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministerstvo vnútra a zdravotníctva | Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — niekoľko agentúr a inštitúcií, vrátane Štátneho ústavu pre očkovacie látky |

9.Justitsministeriet — Ministerstvo spravodlivosti | Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser — Policajný prezident, 2 riaditeľstvá a celý rad agentúr |

10.Kirkeministeriet — Ministerstvo cirkevných vecí | 10 stiftsøvrigheder — 10 diecéznych orgánov |

11.Kulturministeriet — Ministerstvo kultúry | Departement samt et antal statsinstitutioner — ministerstvo a celý rad inštitúcií |

12.Miljøministeriet — Ministerstvo životného prostredia | 6 styrelser — 6 agentúr |

13.Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministerstvo pre utečencov, prisťahovalectvo a intergáciu | 1 styrelse — 1 agentúra |

14.Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministerstvo výživy, poľnohospodárstva a rybolovu | 9 direktorater og institutioner — 9 riaditeľstiev a inštitúcií |

15.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministerstvo pre vedu, techniku a inovácie | Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — niekoľko agentúr a inštitúcií, vrátane Národného laboratória Risoe a dánskych štátnych výskumných a vzdelávaciích zariadenií |

16.Skatteministeriet — Ministerstvo daňových vecí | 1 styrelse og institutioner — 1 agentúra a niekoľko inštitúcií |

17.Socialministeriet — Ministerstvo sociálnych vecí | 3 styreler og institutioner — 3 agentúry a niekoľko inštitúcií |

18.Trafikministeriet — Ministerstvo dopravy | 12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 12 agentúr a inštitúcií, vrátane Øresundsbrokonsortiet |

19.Undervisningsministeriet — Ministerstvo školstva | 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agentúry, 4 vzdelávacie zariadenia, 5 iných inštitúcií |

20.Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministerstvo hospodárstva a obchodných vecí | Adskillige styrelser og institutioner — niekoľko agentúr a inštitúcií |

NEMECKO

Auswärtiges Amt | Spolkové ministerstvo zahraničných vecí |

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) | Spolkové ministerstvo vnútra (len občianske záležitosti) |

Bundesministerium der Justiz | Spolkové ministerstvo spravodlivosti |

Bundesministerium der Finanzen | Spolkové ministerstvo financií |

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Spolkové ministerstvo hospodárstva a práce |

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | Spolkové ministerstvo ochrany spotrebiteľa, potravinárstvo a poľnohopodárstvo |

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) | Spolkové ministerstvo obrany (žiadne vojenské záležitosti) |

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Spolkové ministerstvo rodiny, starších občanov, žien a mládeže |

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit | Spolkové ministerstvo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia |

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bývania |

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Spolkové ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti |

Bundesministerium für Bildung und Forschung | Spolkové ministerstvo školstva a výskumu |

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Spolkové ministerstvo hospodárskej spolupráce a rozvoja |

GRÉCKO

1. | Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης | Ministerstvo vnútra, verejnej správy a decentralizácie |

2. | Υπουργείο Εξωτερικών | Ministerstvo zahraničných vecí |

3. | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | Ministerstvo hospodárstva a financií |

4. | Υπουργείο Ανάπτυξης | Ministerstvo rozvoja |

5. | Υπουργείο Δικαιοσύνης | Ministerstvo spravodlivosti |

6. | Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | Ministerstvo školstva a náboženstva |

7. | Υπουργείο Πολιτισμού | Ministerstvo kultúry |

8. | Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας | Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí |

9. | Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | Ministerstvo životného prostredia, územného plánovania a verejných prác |

10. | Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia |

11. | Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών | Ministerstvo dopravy a komunikácií |

12. | Υπουργείο Γεωργίας | Ministerstvo poľnohospodárstva |

13. | Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας | Ministerstvo obchodného námorníctva |

14. | Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης | Ministerstvo pre Macedóniu a Tráciu |

15. | Υπουργείο Αιγαίου | Ministerstvo pre Egejské more |

16. | Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Ministerstvo tlače |

17. | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | Generálny sekretariát pre mládež |

18. | Γενική Γραμματεία Ισότητας | Generálny sekretariát pre rovnosť príležitostí |

19. | Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Generálny sekretariát pre sociálne zabezpečenie |

20. | Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού | Generálny sekretariát pre Grékov žijúcich v zahraničí |

21. | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας | Generálny sekretairát pre priemysel |

22. | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας | Generálny sekretariát pre výskum a techniku |

23. | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Generálny sekretariát pre šport |

24. | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων | Generálny sekretariát pre verejné práce |

25. | Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος | Národný štatistický úrad |

26. | Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας | Národná organizácia pre sociálne veci |

27. | Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας | Organizácia pre ubytovne pre pracovníkov |

28. | Εθνικό Τυπογραφείο | Národná tlačiareň |

29. | Γενικό Χημείο του Κράτους | Hlavné štátne laboratórium |

30. | Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας | Grécky fond pre správu ciest |

31. | Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Univerzita Atény |

32. | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Univerzita Thessaloniki |

33. | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Tracejská univerzita |

34. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Egejská univerzita |

35. | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Univezita Ioannina |

36. | Πανεπιστήμιο Πατρών | Univerzita Patras |

37. | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Macedónska univerzita |

38. | Πολυτεχνείο Κρήτης | Polytechnická škola Kréta |

39. | Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων | Technická škola Sivitanidios |

40. | Αιγινήτειο Νοσοκομείο | Nemocnica Eginitio |

41. | Αρεταίειο Νοσοκομείο | Nemocnica Areteio |

42. | Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης | Národné centrum verejnej správy |

43. | Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. | Organizácia pre štátnu správu hmotných rezerv |

44. | Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων | Organizácia pre poistenie farmárov |

45. | Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων | Organizácia školských zariadení |

46. | Γενικό Επιτελείο Στρατού | Generálny štáb pozemných vojsk |

47. | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού | Generálny štáb vojnského námorníctva |

48. | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας | Generálny štáb vojenského letectva |

49. | Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας | Grécka komisia pre atómovú energiu |

50. | Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων | Generálny sekretariát pre ďalšie vzdelávanie |

Presidencia del Gobiern | Úrad predsedu vlády |

Ministerio de Asuntos Exteriores | Ministerstvo zahraničných vecí |

Ministerio de Justicia | Ministerstvo spravodlivosti |

Ministerio de Defensa | Ministerstvo obrany |

Ministerio de Hacienda | Ministerstvo financií |

Ministerio de Interior | Ministerstvo vnútra |

Ministerio de Fomento | Ministerstvo vnútorného rozvoja |

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | Ministerstvo školstva, kultúry a športu |

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | Ministerstvo práce a sociálnych vecí |

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a výživy |

Ministerio de la Presidencia | Ministerstvo úradu vlády |

Ministerio de Administraciones Públicas | Ministerstvo verejnej správy |

Ministerio de Sanidad y Consumo | Ministerstvo zdravotníctva a ochrany spotrebiteľov |

Ministerio de Economía | Ministerstvo hospodárstva |

Ministerio de Medio Ambiente | Ministerstvo životného prostredia |

Ministerio de Ciencia y Tecnología | Ministerstvo vedy a techniky |

FRANCÚZSKO

1. Ministerstvá

—Services du Premier minister | —Úrad predsedu vlády |

—Ministère des affaires étrangères | —Ministerstvo zahraničných vecí |

—Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | —Ministerstvo sociálnych vecí, práce a solidarity |

—Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales | —Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a vidieka |

—Ministère de la culture et de la communication | —Ministerstvo kultúry a komunikácií |

—Ministère de la défense | —Ministerstvo obrany |

—Ministère de l'écologie et du développement durable | —Ministerstvo ekológie a trvalo udržateľného rozvoja |

—Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | —Ministerstvo hospodárskych vecí, financií a priemyslu |

—Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer | —Ministerstvo infraštruktúry, dopravy, bývania, cestovného ruchu a mora |

—Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire | —Ministerstvo štátnej služby, štátnej reformy a regionálneho plánovania |

—Ministère de l'intιrieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales | —Ministerstvo vnútra, vnútornej bezpečnosti a lokálnych slobôd |

—Ministère de la justice | —Ministerstvo spravodlivosti |

—Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherché | —Ministerstvo mládže, školstva a výskumu |

—Ministère de l'outre-mer | —Ministerstvo zámorských území |

—Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées | —Ministerstvo zdravotníctva, rodiny a osôb so zdravotným postihnutím |

—Ministère des sports | —Ministerstvo športu |

—Académie de France à Rome | —Francúzska akadémia v Ríme |

—Académie de marine | —Akadémia vojenského námorníctva |

—Académie des sciences d'outre-mer | —Zámorská akadémia vied |

—Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | —Ústredná agentúra pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia |

—Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) | —Národná agentúra pre zlepšenie pracovných podmienok |

—Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) | —Národná agentúra pre zlepšenie kvality bývania |

—Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) | —Národná agentúra pre odškodnenie francúzskych štátnych príslušníkov zámorských území |

—Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) | —Stále zhromaždenie regionálnych poľnohospodárskych komôr |

—Bibliothèque nationale de France | —Francúzska národná knižnica |

—Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | —Národná a univerzitná knižnica Štrasburg |

—Bibliothèque publique d'information | —Verejná informačná knižnica |

—Caisse des dépôts et consignations | —Depozitný a zasielkový fond |

—Caisse nationale des autoroutes (CNA) | —Národný fond pre správu ciest |

—Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) | —Národný fond sociálneho zabezpečenia pre ozbrojené sily |

—Centre des monuments nationaux (CMN) | —Národné pamiatkové centrum |

—Caisse de garantie du logement locatif social | —Garančný fond sociálnej bytovej výstavby |

—Casa de Velasquez | —Casa de Velázquez |

—Centre d'enseignement zootechnique | —Centrum zootechnických štúdií |

—Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture | —Centrum ministerstva poľnohospodárstva pre environmentálne štúdie a aplikovanú pedagogiku |

—Centre d'études supérieures de sécurité sociale | —Centrum pre vysokoškolské štúdium sociálneho zabezpečenia |

—Centres de formation professionnelle agricole | —Centrá pre odbronú prípravu poľnohospodárov |

—Centre national d'art et de culture Georges Pompidou | —Národné centrum umenia a kultúry Georges Pompidou |

—Centre national de la cinématographie | —Národné kinematografické centrum |

—Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée | —Národné centrum vzdelávania a odbornej prípravy pre odborníkov pracujúcich s neadaptabilnými deťmi |

—Centre national d'études et d'expιrimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) | —Národný ústav pre poľnohospodárske a environmentálne inžinierstvo |

—Centre national des letters | —Národné centrum humanitných vied |

—Centre national de documentation pédagogique | —Národné centrum pre pedagogickú dokumentáciu |

—Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | —Národné centrum pomoci pre žiakov a univerzitných študentov |

—Centre hospitalier des Quinze-Vingts | —Nemocnica Quinze-Vingts |

—Centre national de promotion rurale de Marmilhat | —Národné centrum rozvoja vidieka v Marmilhat |

—Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) | —Ventrá pre vzdelávanie dospelých a šport |

—Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS) | —Regionálne centra pomoci pre univerzitných študentov |

—Centres régionaux de la propriété forestière | —Regionálne centrá lesného hospodárstva |

—Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants | —Centrá sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov |

—Commission des opérations de bourse | —Komisia pre burzové operácie |

—Conseil supérieur de la pêche | —Rada pre rybolov |

—Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | —Agentúra na ochranu morského pobrežia a brehov jazier |

—Conservatoire national supérieur de musique de Paris | —Národné vyššie hudobné konzervatórium v Paríži |

—Conservatoire national supérieur de musique de Lyon | —Národné vyššie hudobné konzervatórium v Lyone |

—Conservatoire national supérieur d'art dramatique | —Národná škola dramatických umení |

—École centrale — Lyon | —Národná technická škola, Lyon |

—École centrale des arts et manufactures | —Národná technická škola, Paríž |

—Ecole du Louvre | —Umelecká škola, Louvre |

—École française d'archéologie d'Athènes | —Francúzsky archeologický inštitút v Aténach |

—École française d'Extrême-Orient | —Francúzsky inštitút pre štúdium Ďalekého východu |

—École française de Rome | —Francúzska škola v Ríme |

—École des hautes études en sciences sociales | —Vyššia škola sociálnych vied |

—École nationale d'administration | —Národná škola verejnej správy |

—École nationale de l'aviation civile (ENAC) | —Národná škola civilného letectva |

—École nationale des Chartes | —Národná škola archívnictva |

—École nationale d'équitation | —Národná jazdecká škola |

—École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) | —Národná škola poľnohospodárska, vodného hospodárstva a lesného hospodárstva |

—Écoles nationales d'ingénieurs | —Národné technické školy |

—École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires | —Národná potravinárska škola |

—Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles | —Národná poľnohospodárska škola |

—Ecole nationale du gιnie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg | —Národná škola vodného hospodárstva a životného prostredia v Štrasburgu |

—École nationale de la magistrature | —Národná akadémia pre sudcov |

—Écoles nationales de la marine marchande | —Národné akadémie obchodného námorníctva |

—École nationale de la santé publique (ENSP) | —Národná zdravotnícka škola |

—École nationale de ski et d'alpinisme | —Národná lyžiarska a horolezecká škola |

—École nationale supérieure agronomique — Montpellier | —Národná vysoká škola agronomická, Montpellier |

—École nationale supérieure agronomique — Rennes | —Národná vysoká škola agrnomická, Rennes |

—École nationale supérieure des arts décoratifs | —Národná vysoká škola umeleckých remesiel |

—École nationale supιrieure des arts et industries — Strasbourg | —Národná vysoká škola umeleckotechnická, Štrasburg |

—École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix | —Národná vysoká škola umeleckotextilná, Roubaix |

—Écoles nationales supérieures d'arts et métiers | —Národné vysoké školy technické |

—École nationale supérieure des beaux-arts | —Národná vysoká škola výtvarných umení |

—École nationale supérieure des bibliothιcaires | —Národná vysoká škola knihovnícka |

—École nationale supérieure de céramique industrielle | —Národná vysoká škola priemyselnej keramiky |

—École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) | —Národná vysoká škola elektrotechnická |

—École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires | —Národná vysoká škola potravinárska |

—École nationale supérieure du paysage | —Národná vysoká škola územného plánovania |

—Écoles nationales vétérinaires | —Národné veterinárne školy |

—École nationale de voile | —Národná škola plachtenia |

—Écoles normales nationales d'apprentissage | —Národné pedagogické školy |

—Écoles normales supérieures | —Národné vysoké školy pedagogické |

—École polytechnique | —Vysoká škola polytechnická |

—École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) | —Odborná škola poľnohospodárska a lesnícka, Meymac (Corrèze) |

—École de sylviculture — Crogny (Aube) | —Lesnícka škola, Crogny (Aube) |

—École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) | —Vinohradnícka a vinárska škola, Tour Blanche (Gironde) |

—École de viticulture — Avize (Marne) | —Vinohradnícka škola, Avize (Marne) |

—Hôpital national de Saint-Maurice | —Národná nemocnica, Saint-Maurice |

—Établissement national des invalides de la marine (ENIM) | —Národný ústav pre invalidných pracovníkov obchodného loďstva |

—Établissement national de bienfaisance Koenigswarter | —Národná charitatívna organizácia Koenigswarter |

—Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) | —Spoločnosť pre dohľad nad prácou na štátom vlastnených budovách kultúrno-vzdelávacieho významu |

—Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | —Verejný spolok múzeí a národného majetku vo Versailles |

—Fondation Carnegie | —Carnegieho nadácia |

—Fondation Singer-Polignac | —Nadácia Singer-Polignac |

—Fonds d'action et de soutien pour l'intιgration et la lutte contre les discriminations | —Fond na podporu činnosti pri intergácii a boji proti diskriminácii |

—Institut de l'élevage et de médecine vιtιrinaire des pays tropicaux (IEMVPT) | —Inštitút pre chov dobytka a veterinárnu medicínu v tropických krajinách |

—Institut français d'archéologie orientale du Caire | —Franzúzsky inštitút pre orientálnu architektúru v Cairo |

—Institut français de l'environnement | —Francúzsky inštitút životného prostredia |

—Institut géographique national | —Národný geografický inštitút |

—Institut industriel du Nord | —Priemyselný inštitút sevreného regiónu |

—Institut national agronomique de Paris-Grignon | —Národný agronomický ústav Paris-Grignon |

—Institut national des appellations d'origine (INAO) | —Národný ústav pre označovanie pôvodu |

—Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) | —Národný astronomický a geofyzikálny ústav |

—Institut national de la consommation (INC) | —Národný ústav spotrebného tovaru |

—Institut national déducation populaire (INEP) | —Národný inštitút pre vzdelávanie dospelých |

—Institut national d'études démographiques (INED) | —Národný ústav demografických štúdií |

—Institut national des jeunes aveugles — Paris | —Národný ústav pre mladých nevidomých, Paríž |

—Institut national des jeunes sourds — Bordeaux | —Národný ústav pre mladých nepočujúcich, Bordeaux |

—Institut national des jeunes sourds — Chambéry | —Národný ústav pre mladých nepočujúcich, Chambéry |

—Institut national des jeunes sourds — Metz | —Národný ústav pre mladých nepočujúcich, Metz |

—Institut national des jeunes sourds — Paris | —Národný ústav pre mladých nepočujúcich, Paríž |

—Institut national du patrimoine | —Národný ústav kultúrneho dedičstva |

—Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) | —Národný ústav jadrovej fyziky a fyziky častíc |

—Institut national de la propriété industrielle | —Národný ústav duševného vlastníctva |

—Institut national de recherches archéologiques préventives | —Národný ústav preventívneho archeologického výskumu |

—Institut national de recherche pédagogique (INRP) | —Národný ústav pedagogického výskumu |

—Institut national des sports et de l'éducation physique | —Národný ústav pre šport a telesnú výchovu |

—Instituts nationaux polytechniques | —Národné polytechncké ústavy |

—Instituts nationaux des sciences appliquées | —Národné ústavy aplikovaných vied |

—Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen | —Vyšší národný ústav priemyselnej chémie, Rouen |

—Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) | —Národný výskumný ústav pre informatiku a automatizáciu |

—Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) | —Národný výskumný ústav dopravy a bezpečnosti dopravy |

—Instituts régionaux d'administration | —Regionálne inštitúty verejnej správy |

—Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen | —Vyšší ústav materiálov a konštrukcie strojov Saint-Ouen |

—Musée Auguste-Rodin | —Múzeum Augusta Rodina |

—Musée de l'armée | —Vojenské múzeum |

—Musée Gustave-Moreau | —Múzeum Gustava Moreaua |

—Musée du Louvre | —Múzeum v Louvre |

—Musée du quai Branly | —Múzeum Quai Branly |

—Musée national de la marine | —Národné múzeum námorníctva |

—Musée national J.-J.-Henner | —Národné múzeum J.J. Hennera |

—Musée national de la Légion d'honneur | —Národné múzeum čestnej légie |

—Muséum national d'histoire naturelle | —Národné prírodovedecké múzeum |

—Office de coopération et d'accueil universitaire | —Úrad pre spoluprácu a výmenu informácií medzi univerzitami |

—Office français de protection des réfugiés et apatrides | —Francúzsky úrad na ochranu utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti |

—Office national de la chasse et de la faune sauvage | —Národnú úrad pre poľovníctvo a voľne žijúce živočíchy |

—Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) | —Národný úrad pre informácie o vysokoškolskom vzdelávaní a voľbu povolania |

—Office des migrations internationales (OMI) | —Úrad pre medzinárodnú migráciu |

—Office universitaire et culturel français pour l'Algérie | —Francúzsky univerzitný a kultúrny úrad pre Alžírsko |

—Palais de la découverte | —Palác objavov |

—Parcs nationaux | —Národné parky |

—Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France | —Syndikát parížskych dopravných podnikov Ile-de-France |

—Thermes nationaux — Aix-les-Bains | —Národné termálne kúpele v Aix-les-Bains |

3. Autre organisme public national — Iné národné verejné inštitúcie

—Union des groupements d'achats publics (UGAP) | —Zväz združovania pri verejnom obstarávaní |

ÍRSKO

President's Establishment (Kancelária prezidenta)

Houses of the

[Parliament] and European Parliament (Parlament "Oireachtas" a Európsky parlament)

Department of the Taoiseach/[Prime Minister] (Úrad predsedu vlády (Taoiseach))

Central Statistics Office (Ústredný štatistický úrad)

Department of Finance (Ministerstvo financií)

Office of the Comptroller and Auditor General (Úrad kontrolóra a generálneho audítora)

Office of the Revenue Commissioners [Úrad finančnej správy (Berný úrad)]

Office of Public Works (Úrad verejných prác)

State Laboratory (Štátne laboratórium)

Office of the Attorney General (Úrad generálneho prokurátora)

Office of the Director of Public Prosecutions (Úrad vrchného štátneho zástupcu)

Valuation Office (Hodnotiaci úrad)

Civil Service Commission (Komisia pre štátnu službu)

Office of the Ombudsman (Úrad ombudsmana)

Chief State Solicitor's Office (Úrad hlavného štátneho poradcu)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Ministerstvo spravodlivosti, rovnoprávnosti a reformy práva)

Courts Service (Služby súdov)

Prisons Service (Väzenské služby)

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests (Úrad komisárov charitatívneho darcovstva a dedenia)

Department of the Environment and Local Government (Ministerstvo životného prostredia a miestnej samosprávy)

Department of Education and Science (Ministerstvo školstva a vedy)

Department of Communications, Marine and Natural Resources (Ministerstvo komunikácií, námorníctva a prírodných zdrojov)

Department of Agriculture and Food (Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy)

Department of Transport (Ministerstvo dopravy)

Department of Health and Children (Ministerstvo zdravotníctva a detí)

Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministerstvo podnikania, obchodu a zamestnanosti)

Department of Arts, Sports and Tourism (Ministerstvo umenia, športu a cestovného ruchu)

Department of Defence (Ministerstvo obrany)

Department of Foreign Affairs (Ministerstvo zahraničných vecí)

Department of Social and Family Affairs (Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny)

Department of Community, Rural and

[Gaelic speaking regions] Affairs (Ministerstvo záležitostí spoločnstva, vidieka a gaelsky hovoriaceho obyvateľstva)

Arts Council (Umelecká rada)

National Gallery (Národná galéria).

TALIANSKO

1. Obstarávatelia

1. | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Predsedníctvo Rady ministrov |

2. | Ministero degli Affari Esteri | Ministerstvo zahraničných vecí |

3. | Ministero dell'Interno | Ministerstvo vnútra |

4. | Ministero della Giustizia | Ministerstvo spravodlivosti |

5. | Ministero della Difesa | Ministerstvo obrany |

6. | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Ministerstvo hospodárstva a financií (bývale Ministerstvo štátnej pokladnice a Ministerstvo financií) |

7. | Ministero delle Attività Produttive | Ministerstvo výrobných činností (bývalé Ministerstvo priemyslu, obchodu, remesiel, cestovného ruchu a Ministerstvo zahraničného obchodu) |

8. | Ministero delle Comunicazioni | Ministerstvo komunikácií (bývalé Ministerstvo pôšt a telekomunikácií) |

9. | Ministero delle Politiche agricole e forestali | Ministerstvo poľnohospodárskej a lesníckej politiky (bývalé Ministerstvo poľnohospodárskych zdrojov) |

10. | Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio | Ministerstvo životného prostredia a obrany územia (bývalé Ministerstvo životného prostredia) |

11. | Ministero delle Infrastrutture e Transporti | Ministerstvo infraštruktúry a dopravy (bývalé Ministerstvo dopravy a Ministerstvo verejných prác) |

12. | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Ministerstvo práce a sociálnej politiky (bývalé Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia) |

13. | Ministero della Salute | Ministerstvo zdravotníctva |

14. | Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca | Ministerstvo školstva, vysokého školstva a výskumu |

15. | Ministero per i Beni e le attività culturali | Ministerstvo kultúrneho dedičstva a kultúrnych činností |

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) | CONSIP (ÚRAD PRE KONCESIE NA VEREJNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY) |

1. | Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture. | 1. | Ministerstvo poľnohospodárstva, vinohradníctva a rozvoja vidieka: správa poľnohospodárskych technických úradov |

2. | Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopιration et de la Défense: Armée. | 2. | Ministerstvo zahraničných vecí, zahraničného obchodu, spolupráce a obrany: armáda |

3. | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique. | 3. | Ministerstvo školstva, odbornej prípravy a športu: stredné školy a stredné odborné školy |

4. | Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement. | 4. | Ministerstvo životného prostredia: správa životného prostredia |

5. | Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). | 5. | Ministerstvo štátu, odbor komunikácií: poštové služby a telekomunikácie (len poštová divízia) |

6. | Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants. | 6. | Ministerstvo rodiny, sociálnej solidarity a mládeže: štátne domovy dôchodcov, detské domovy |

7. | Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat. | 7. | Ministerstvo reformy štátnej služby a verejnej správy: Štátne stredisko pre informatiku, Ústredný úrad pre štátne tlačivá a kancelárske potreby |

8. | Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. | 8. | Ministerstvo spravodlivosti: nápravnovýchovné zariadenia |

9. | Ministère de l'Intιrieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. | 9. | Ministerstvo vnútra: Národné policajné služby, Národný úrad civilnej obrany |

10. | Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. | 10. | Ministerstvo verejných prác: správa verejných budov; správa ciest a mostov |

HOLANDSKO

(Ministerstvo všeobecných vecí)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Poradná rada pre vládnu politiku)

- (Informačná služba holandskej vlády)

(Ministerstvo vnútra)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Agentúra pre informácie o štátnych zamestnancoch)

- (Útredná služba pre výber archívov)

- (Všeobecná spravodajská a bezpečnostná služba)

- (Agentúra pre osobné spisy a cestovné doklady)

- (Organizácia pre informačné a komunikačné technológie)

- (Zbor národných policajných služieb)

Ministerstvo zahraničných vecí)

- (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku a konzulárne veci)

- (Generálne riaditeľstvo pre politické veci)

- (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu)

- (Generálne riaditeľstvo pre európsku spoluprácu)

- (Centrum na podporu dovozu z rozvojových krajín)

- (doplnkové služby patriace pod generálneho tajomníka a zástupcu generálneho tajomníka)

- (rozličné zahraničné misie)

(Ministerstvo obrany)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Šábne velenie obrany pre doplnkové služby)

- (Organizácia pre telematiku v oblasti obrany)

- (Agentúra pre infraštruktúru v oblasti dopravy, Ústredné riaditeľstvo)

- (Agentúra pre infraštruktúru v oblasti dopravy, regionálne riaditeľstvá)

- (Správa materiálu Kráľovského holandského námorníctva)

- (Správa materiálu Kráľovskej holandskej armády)

- (Správa materiálu Kráľovského holandského letectva)

- (Národná zásobovacia agentúra Kráľovského holandského letectva)

- (Organizácia Ministerstva obrany pre diaľkové vedenie)

- (Logistické centrum Kráľovského holandského letectva)

- (Kráľovské holandské námorníctvo, Stredisko údržby)

(Ministerstvo hospodárstva)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Ústredný plánovací úrad)

- (Úrad priemyselného vlastníctva)

- (Senter)

- (Štátny banský dozor)

- (Holandský orgán pre hospodársku súťaž)

- (Holandská agentúra zahraničného obchodu)

- (Agentúra pre energetiku a životné prostredie)

- (Agentúra Telecom)

(Ministerstvo financií)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Daňové a colné výpočtové stredisko)

- (Daňová a colná správa)

- (rozličné divízie Daňovej a colnej správy po celom Holandsku)

- (Fiškálna informačná a vyšetrovacia služba (vrátane služieb hospodárskeho vyšetrovania))

- (Daňové a colné školiace stredisko)

- (Správa štátneho majetku)

(Ministerstvo spravodlivosti)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Agentúra pre nápravné zariadenia)

- (Agentúra pre starostlivosť o dieťa a ochranu dieťaťa)

- (Centrálna agentúra pre výber pokút)

- (Prokuratúra)

- (Imigračný a naturalizačný úrad)

- (Holadnský ústav súdneho lekárstva)

- (Správny a poradný úrgán súdov)

(Ministrerstvo poľnohospodárstva, správy prírody a rybolovu)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- [Národná služba pre vykonávanie predpisov (agentúra)]

- [Služba na ochranu rastlín (Agentúra)]

- (Všeobecná inšpekčná služba)

- (odbory regionálnej politiky)

- [Úrad pre výber poplatkov (agentúra)]

- (Štátna služba pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties

(Ministerstvo školstva, kultúry a vedy)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Školský inšpektorát)

- (Inšpektorát kultúrneho dedičstva)

- (Ústredná agentúra pre financovanie inštitúcií)

- (Národné archívy)

- (Štátny inšpektorát pre archeológiu)

- (Inšpektorát štátnych archívov)

- (Poradný výbor pre vedecko-technickú politiku)

- (Školská rada)

- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- (Holandský inštitút kultúrneho dedičstva)

- (Rada pre kultúru)

- (Holandský úrad na ochranu pamiatok)

- (Národný úrad pre archeologické dedičstvo)

(Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

(Ministerstvo dopravy, verejných prác a vodného hospodárstva)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Generálne riaditeľstvo pre civilné letectvo)

- (Generálne riaditeľstvo pre nákladnú dopravu)

- (Gnerálne riaditeľstvo pre osobnú dopravu)

- (Generalne riaditeľstvo verejných prác a vodného hospodárstva)

- (Ústredie generálneho riaditeľstvo verejných prác a vodného hospodárstva)

- (každý jednotlivý regionálny odbor generálneho riaditeľstva verejných prác a vodného hospodárstva)

- (každý jednotlivý špecializovaný odbor generálneho riaditeľstva verejných prác a vodného hospodárstva)

- (Generálne riaditeľstvo pre vodné záležitosti)

- (Generálny inšpector, Inšpektorát dopravy a vodného hospodárstva)

- (Orgán generálneho inšpektora civilného letectva, Inšpektorát dopravy a vodného hospodárstva)

- (Dopravný inšpektorát generálneho inšpektora, Inšpektorát dopravy a vodného hospodárstva)

- (Inšpektorát lodnej dopravy generálneho inšpektora, Inšpektorát dopravy a vodného hospodárstva)

- (Centrálne služby)

- (Kráľovský holandský meteorologický ústav)

(Ministerstvo bývania, územného plánovania a životného prostredia)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Generálne riaditeľstvo pre bytovú výstavbu)

- (Generálne riaditeľstvo pre územné plánovanie)

- (Generálne riaditeľstvo pre ochranu prostredia)

- (Šátna agnetúra pre bytovú výstavbu)

- (Inšpektorát)

(zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu)

- (Útvar ústrednej politiky a personálny útvar)

- (Inšpektorát na ochranu zdravia a veterinárstvo)

- (Inšpektorát zdravotnej starostlivosti)

- (Inšpektorát služieb pre mládež a ochrany mládeže)

- (Národný ústav zdravia obyvateľstva a životného prostredia)

- (Úrad sociálneho a kultúrneho plánovania)

- (Rada pre hodnotenie liečív)

Generaal (Druhá komora parlamentov)

Generaal (Prvá komora parlamentov)

(Rada štátu)

(Holandský dvor audítorov)

(Národný ombudsman)

(Kancelárksy úrad Holandského rádu)

(Kabinet kráľovnej)

RAKÚSKO

1. | Bundeskanzleramt | Spolkový kancelár |

2. | Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten | Spolkové ministerstvo zahraničných vecí |

3. | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | Spolkové ministerstvo školstva, vedy a kultúry |

4. | Bundesministerium für Finanzen | Spolkové ministerstvo financií |

5. | Bundesministerium für Gesundheit und Frauen | Spolkové ministerstvo zdravotníctva a žien |

6. | Bundesministerium für Inneres | Spolkové ministerstvo vnútra |

7. | Bundesministerium für Justiz | Spolkové ministerstvo spravodlivosti |

8. | Bundesministerium für Landesverteidigung | Spolkové ministerstvo obrany |

9. | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva |

10. | Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Spolkové ministerstvo sociálneho zabezpečenia, generácií a ochrany spotrebiteľa |

11. | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a techniky |

12. | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Spolkové ministerstvo hospodárskych vecí a zamestnanosti |

13. | Bundesamt fόr Eich- und Vermessungswesen Federal | Úrad pre kalibráciu a meranie |

14. | Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H | Rakúske výskumné a skúšobné stretisko s.r.o. |

15. | Bundesprüfanstalt fόr Kraftfahrzeuge | Spolkový skúšobný úrad pre automobily |

16. | Bundesbeschaffung G.m.b.H | Spolkové obstarávanie s.r.o. |

17. | Bundesrechenzentrum G.m.b.H | Spolkové výpočtové stredisko s.r.o. |

PORTUGALSKO

—Presidκncia do Conselho de Ministros; | Predsedníctvo Rady ministrov |

—Ministιrio das Finanças; | Ministerstvo financií |

—Ministιrio da Defesa Nacional; | Ministerstvo obrany |

—Ministιrio dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas; | Ministerstvo zahraničných vecí a portugalských spoločenstiev |

—Ministério da Administração Interna; | Ministerstvo vnútra |

—Ministério da Justiça; | Ministerstvo spravodlivosti |

—Ministério da Economia; | Ministerstvo hospodárstva |

—Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; | Ministerstvo poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a rybolovu |

—Ministério da Educação; | Ministerstvo školstva |

—Ministério da Ciência e do Ensino Superior; | Ministerstvo pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie |

—Ministério da Cultura; | Ministerstvo kultúry |

—Ministério da Saúde; | Ministerstvo zdravotníctva |

—Ministério da Segurança Social e do Trabalho; | Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce |

—Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação | Ministerstvo verejných prác, dopravy a bývania |

—Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. | Ministerstvo miest, pôdneho hospodárstva a životného prostredia |

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET | ÚRAD PREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU |

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ – HANDELSOCH INDUSTRIMINISTERIET | MINISTERSVO OBCHODU A PRIEMYSLU |

Kuluttajavirasto – Konsumentverket | Fínska agentúra na ochranu spotrebiteľov |

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket | Fínsky úrad pre hospodársku súťaž |

Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonδmnden | Rada pre vybavovanie sťažnosti spotrebiteľov |

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen | Národná patentový a registračný úrad |

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET | MINISTERSTVO DOPRAVY A KOMUNIKÁCIÍ |

Viestintävirasto – Kommunikationsverket | Fínsky regulačný orgán pre komunikácie |

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCHSKOGSBRUKSMINISTERIET | MINISTERSTVO POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÍCTVA |

Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket | Národný potravinový úrad |

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket | Národný katastrály úrad Fínska |

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET | MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI |

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå | Úrad ombudsmana na ochranu údajov |

Tuomioistuimet – domstolar | Súdy |

Korkein oikeus – Högsta domstolen | Najvyšší súd |

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen | Najvyšší správny súd |

Hovioikeudet – hovrätter | Odvolacie súdy |

Käräjäoikeudet – tingsrätter | Okresné súdy |

Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar | Správne súdy |

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen | Obchodný súd |

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen | Pracovný súd |

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen | Poisťovací súd |

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet | Väzenské služby |

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET | MINISTERSTVO ŠKOLSTVA |

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen | Národná školská rada |

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå | Fínska rada pre klasifikáciu filmov |

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET | MINISTERSTVO OBRANY |

Puolustusvoimat – Försvarsmakten | Národné ozbrojené sily |

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET | MINISTERSTVO VNÚTRA |

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen | Centrálny register obyvateľstva |

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen | Národný úrad pre vyšetrovanie |

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen | Národná dopravná polícia |

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet | Pohraničná stráž |

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ | MINISTERSTVO SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA |

Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden | Odvolacia rada vo veciach zamesnanosti |

Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden | Odvolací tribunál |

Lääkelaitos – Läkemedelsverket | Národná agentúra pre liečivá |

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rδttsskyddscentralen för hälsovεrden | Národný úrad súdneho lekárstva |

Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket | Šátny úrad pre vyplácanie náhrady škody pri úrazovom poistení |

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen | Úrad pre ochranu pred žiarením a jadrovú bezpečnosť |

TYÖMINISTERIÖ – ARBETSMINISTERIET | MINISTERSTVO PRÁCE |

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå | Národný zmierovací úrad |

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande | Záchytné centrá pre žiadateľov o azyl |

Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland | Rada práce |

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET | MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ |

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET | MINISTERSTVO FINANCÍ |

Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk | Štátny kontrolný úrad |

Valtiokonttori – Statskontoret | Štátna pokladnica |

Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk | Štátny úrad práce |

Verohallinto – Skatteförvaltningen | Daňová správa |

Tullilaitos – Tullverket | Colná správa |

Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden | Štátny garančný fond |

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA |

Akademien för de fria konsterna | Kráľovská akadémia výtvarného umenia |

Alkoholinspektionen | Národný úrad pre dohľad nad alkoholom |

Alkoholsortimentsnämnden | Rada pre schvaľovanie sortimentu alkoholických nápojov |

Allmänna pensionsfonden | Národný švédsky dôchodkový fond |

Allmänna reklamationsnämnd | Národná rada pre sťažnosti spotrebiteľov |

Ambassader | Ambasády |

Arbetsdomstolen | Pracovný súd |

Arbetsgivarverk, statens | Národná agentúra pre štátnych zamestnancov |

Arbetslivsfonden | Pracovné fondy |

Arbetslivsinstitutet | Národný ústav práce |

Arbetsmarknadsstyrelsen | Národná rada pracovného trhu |

Arbetsmiljöfonden | Fond pracovného prostredia |

Arbetsmiljöinstitutet | Národný ústav pre ochranu zdravia pri práci |

Arbetsmiljönämnd, statens | Rada bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci pre štátnych zamestnancov |

Arbetsmiljöverket | Švédsky úrad pracovného prostredia |

Arkitekturmuseet | Švédske múzeum architekútúry |

Arrendenämnder (12) | Regionálne tribunály pre prenájom nehnuteľností (12) |

B

Banverket | Národná správa železníc |

Barnombudsmannen | Úrad ombudsmana pre deti |

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens | Švédska rada pre hodnotenie techniky v zdravotníctve |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Odvolacia komisia vo veciach právnej pomoci |

Biografbyrå, statens | Národná rada filmových cenzorov |

Biografiskt lexikon, svenskt | Lexikón švédskej biografie |

Birgittaskolan | Škola Brigitta |

Blekinge tekniska högskola | Technologický inštitút Blekinge |

Bokföringsnämnden | Švédska rada pre účtovné štandardy |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | Národná rada pre záruky na úvery na bytovú výstavbu |

Boverket National | Rada pre bytovú výstavbu, stavebníctvo a plánovanie |

Brottsförebyggande rådet | Národná rada pre prevenciu tresnej činnosti |

Brottsoffermyndigheten | Úrad na podporu a odškodnenie obetí trestných činov |

Brottsskadenämnden | Rada pre vyplácanie odškodného pre škody spôsobené trestnými činmi |

Byggforskningsrådet | Rada pre výskum v stavebníctve |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Centrálny výbor pre laboratórne zvieratá |

Centrala studiestödsnämnden | Národná rada študentskej pomoci |

Centralnämnden för fastighetsdata | Centrálny katastrálny úrad |

D

Danshögskolan | Vysoká škola tanca |

Datainspektionen | Rada pre ochranu údajov |

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA | Agentúra pre zahraničné investície vo Švédsku |

Departementen | Ministerstvá (rezorty) |

Domstolsverket | Národná správa súdov |

Dramatiska institutet | Vysoká škola pre film, rádio, televíziu a divadlo |

E

Ekeskolan | Škola Eke |

Ekobrottsmyndigheten | Úrad pre hospodársku kriminalitu (hospodárske trestné činy) |

Ekonomistyrningsverket | Národný orgán pre finančné riadenie |

Elsäkerhetsverket | Národná rada pre elektrickú bezpečnosť |

Energimyndigheten, statens | Švédska národná správa energetiky |

EU/FoU-rådet | Švédska rada pre V a T EÚ |

Exportkreditnämnden | Rada pre poskytovanie záruk na vývozné úvery |

Exportråd, Sveriges | Švédska rada zahraničného obchodu |

F

Fastighetsmäklarnämnden | Rda pre dohľad nad realitnými agentúrami |

Fastighetsverk, statens | Rada národného majetku |

Fideikommissnämnden | Rada pre fideikomis (dedičstvo) |

Finansinspektionen | Finančný dozorný orgán |

Fiskeriverket | Národná rada pre rybolov |

Flygmedicincentrum | Centrum pre letecké lekárstvo |

Flygtekniska försöksanstalten | Výskumný ústav pre aeronautiku |

Folkhälsoinstitut,statens | Ústav pre zdravie obyvateľstva |

Fonden för fukt- och mögelskador | Národná organizácia pre pomoc vlastníkom malých súkromných domov |

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas | Švédska výskumná rada pre živitné prostredie, poľnohopodárske vedy a územné plánovanie |

Fortifikationsverket National | Správa opevnení |

Förlikningsmannaexpedition, statens | Národný zmierovací úrad |

Försvarets forskningsanstalt | Výskumný ústav národnej obrany |

Försvarets materielverk | Správa výzbroje a vojenskej techniky |

Försvarets radioanstalt | Radiokomunikačný úrad národnej obrany |

Försvarshistoriska museer, statens | Národné švédske múzeum vojenskej histórie |

Försvarshögskolan | Akadémia národnej obrany |

Försvarsmakten | Švédske ozbrojené sily |

Försäkringskassorna (21) | Úrady sociálneho poistenia (21) |

G

Gentekniknämnden | Švédska poradná rada génovej technológie |

Geologiska undersökning, Sveriges | Geologický prieskum Švédska |

Geotekniska institut, statens | Švédsky geotechnický inštitút |

Giftinformationscentralen | Švédske informačné centrum o jedoch |

Glesbygdsverket | Národná agentúra pre rozvoj vidieka |

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning | Inštitút grafiky a Vysoká škola komunikácií |

Granskningsnämnden för radio och TV | Švédska komisia pre rozhlasové a televízne vysielanie |

Göteborgs universitet | Univerzita Göteborg |

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd | Švédska štátna služba starostlivosti o námorníkov |

Handelsflottans pensionsanstalt | Dôchodkový inštitút pre námorníkov |

Handikappombudsmannen | Úrad ombudsmana pre telesne alebo duševne postihnuté osoby |

Handikappråd, statens | Národná rada pre telesne alebo duševne postihnuté osoby |

Haverikommission, statens | Rada pre vyšetrovanie havárií |

Historiska museer, statens | Národné historické múzeá |

Hjälpmedelsinstitutet | Švédsky ústav pre telesne alebo duševne postihnuté osoby |

Hovrätterna (6) | Odvolacie súdy (6) |

Hyresnämnder (12) | Regionálne pachtovné tribunály (12) |

Häktena (30) | Väznice (30) |

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | Výbor pre lekársku zodpovednosť |

Högskolan Dalarna | Vysoká škola Dalarna |

Högskolan i Borås | Vysoká škola Borås |

Högskolan i Gävle | Vysoká škola Gävle |

Högskolan i Halmstad | Vysoká škola Halmstad |

Högskolan i Kalmar | Vysoká škola Kalmar |

Högskolan i Karlskrona/Ronneby | Vysoká škola Karlskrona/Ronneby |

Högskolan i Kristianstad | Vysoká škola Kristianstad |

Högskolan i Skövde | Vysoká škola Skövde |

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | Vysoká škola Trollhättan/Uddevalla |

Högskolan på Gotland | Vysoká škola Gotland |

Högskoleverket | Národná agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie |

Högsta domstolen | Najvyšší súd |

I

Idrottshögskolan i Stockholm | Vysoká škola telesnej výchovy a športu Štokholm |

Inspektionen för strategiska produkter | Národný inšpektorát strategických výrobkov |

Institut för byggnadsforskning, statens | Rada pre výskum v stavebníctve |

Institut för ekologisk hållbarhet, statens | Švédsky ústav ekologickej udržateľnosti |

Institut för kommunikationsanalys, statens | Švédsky inštitút pre analýzu dopravy a komunikácií |

Institut för psykosocial miljömedicin, statens | Národný ústav psycho-sociálnych faktorov a zdravia |

Institut för särskilt utbildningsstöd | Švédska národná služba na podporu vzdelávania |

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | Úrad pre hodnotenie politiky trhu práce |

Institutet för rymdfysik | Švédsky astronomický ústav |

Institutionsstyrelse, Statens | Národná rada ústavnej starostlivosti |

Insättnigsgarantinämnden | Depozitný záručný fond |

Integrationsverket | Švédska integračná rada |

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för | Národná rada pre adopcie medzi krajinami |

Internationella programkontoret för utbildningsområdet International | Úrad pre medzinárodné programy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy |

J

Jordbruksverk, statens | Švédska poľnohospodárska rada |

Justitiekanslern | Úrad predsedu najvyššieho súdu |

Jämställdhetsombudsmannen | Úrad ombudsmana pre rovnosť príležitostí |

K

Kammarkollegiet | Agentúra pre právne, finančné a administratívne služby |

Kammarrätterna (4) | Odvolacie správne súdy (4) |

Karlstads universitet | Univerzita Karlstad |

Karolinska Institutet | Inštitút Karolinska |

Kemikalieinspektionen | Národný inšpektorát pre chemikálie |

Kommerskollegium | Národná rada pre zahraničný obchod |

Koncessionsnämnden för miljöskydd | Národná koncesionárska rada pre ochranu životného prostredia |

Konjunkturinstitutet | Národný ústav hospodárskeho výskumu |

Konkurrensverket | Švédsky orgán pre hospodársku súťaž |

Konstfack | Vysoká škola umelecká, remesiel a dizajnu |

Konsthögskolan | Vysoká škola výtvarných umení |

Konstmuseer, statens | Národné umelecké múzeá |

Konstnärsnämnden | Výbor na podporu umelcov |

Konstråd, statens | Národná umelecká rada |

Konsulat | Konzuláty |

Konsumentverket | Švédska agentúra na ochranu spotrebiteľov |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | Národné laboratórium súdneho lekárstva |

Kriminalvårdens regionkanslier (4) | Regionálne nápravné zariadenia (4) |

Kriminalvårdsanstalterna (35) | Národné/miestne nápravné zariadenia (35) |

Kriminalvårdsstyrelsen | Národná správa väzníc a podmienečných strestov |

Kristinaskolan | Škola Kristina |

Kronofogdemyndigheterna (10) | Orgány činné v trestnom konaní (10) |

Kulturråd, statens | Národná rada pre kultúrne záležitosti |

Kungl. Biblioteket | Kráľovská knižnica |

Kungl. Konsthögskolan | Kráľovská vysoká škola výtvarných umení |

Kungl. Musikhögskolan | Kráľovská vysoká škola hudobná Štokholm |

Kungl. Tekniska högskolan | Kráľovský technologický inštitút |

Kustbevakningen | Švédska pobrežná stráž |

Kvalitets- och kompetensråd, statens | Národná rada pre kvalitu a rozvoj |

Kärnkraftinspektion, statens | Švédsky inšpektorát jadrovej energie |

L

Lagrådet | Legislatívna rada |

Lantbruksuniveritet, Sveriges | Švédska univerzita poľnohospodárskych vied |

Lantmäteriverket | Národný zememeračský úrad |

Linköpings universitet | Univerzita Linköping |

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet | Kráľovská zbrojnica |

Livsmedelsverk, statens | Národná správa potravín |

Ljud- och bildarkiv, statens | Národný archív zvukových a pohyblivých obrazových záznamov |

Lotteriinspektionen | Národná rada pre dohľad nad hazardnými hrami |

Luftfartsverket | Správa civilného letectva |

Luleå tekniska universitet | Technická univerzita Luleå |

Lunds universitet | Univerzita Lund |

Läkemedelsverket | Agentúra pre lekárske výrobky |

Länsarbetsnämnderna (20) | Provinčné úrady práce (20) |

Länsrätterna (23) | Provinčné správne súdy (23) |

Länsstyrelserna (21) | Provinčné správne rady (21) |

Lärarhögskolan i Stockholm | Štohkolmský inštitút vzdelávania |

M

Malmö högskola | Univerzita Malmö |

Manillaskolan | Škola v Manille, špciálna škola pre nepočujúce a slabopočujúce deti |

Marknadsdomstolen | Obchodný súd |

Medlingsinstitutet | Národný sprostredkovací úrad |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Švédsky meteorologický a hydrologický ústav |

Migrationsverket | Švédska migračná rada |

Militärhögskolor | Vojenské akadémie |

Mitthögskolan | Univerzita streného Švédska |

Moderna museet | Múzeum moderného umenia |

Museer för världskultur, statens | Národné múzeá svetovej kultúry |

Musiksamlingar, statens | Švédska hudobná knižnica |

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning | Švédska agentúra pre vyššie odborné vzdelávanie |

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet | Švédska agentúra pre dištančné vzdelávanie |

Mälardalens högskola | Vysoká škola Mälardalen |

N

Nationalmuseum | Národné múzeum výtvarných umení |

Nationellt centrum för flexibelt lärande | Národná agentúra flexibilného vzdelávania |

Naturhistoriska riksmuseet | Múzeum prírodnej histórie |

Naturvårdsverket | Švédska agentúra na ochranu životného prostredia |

Nordiska Afrikainstitutet | Severoafrický inštitút |

Notarienämnden | Výbor notárov |

Nämnden för offentlig upphandling | Národná rada pre verejné obstarávanie |

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning | Úrad ombudsmana pre boj proti diskriminácii z dôvodov sexuálnej orientácie |

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering | Úrad ombudsmana pre boj proti etnickej diskriminácii |

Operahögskolan i Stockholm | Operná vysoká škola, Štokholm |

P

Patent- och registreringsverket | Patentový a registračný úrad |

Patentbesvärsrätten | Odvolací patentový súd |

Pensionsverk, statens | Národná penzijná rada pre štátnych zamestnancov |

Person- och adressregisternämnd, statens | Koordinovaný register osôb a adries |

Pliktverk, Totalförsvarets | Národná správa vojenskej služby |

Polarforskningssekretariatet | Švédsky sekretariát polárneho výskumu |

Polismyndigheter (21) | Policajné orgány (21) |

Post- och telestyrelsen | Národná poštová a telekomunikačná agentúra |

Premiepensionsmyndigheten | Orgán pre prémiové dôchodky |

Presstödsnämnden | Rada pre dotácie tlače |

R

Radio- och TV-verket | Úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie |

Regeringskansliet | Úrady vlády |

Regeringsrätten Supreme | Správny súd |

Revisorsnämnden | Dozorná rada verejných účtovníkov. |

Riksantikvarieämbetet | Ústredná rada národných starožitností |

Riksarkivet | Národné archívy |

Riksbanken | Švédska banka |

Riksdagens förvaltningskontor | Správny odbor Švédskeho parlamentu |

Riksdagens ombudsmän | Parlamentný ombudsman |

Riksdagens revisorer | Parlamentní audítori |

Riksförsäkringsverket | Národná rada sociálneho poistenia |

Riksgäldskontoret | Úrad správy národného dlhu |

Rikspolisstyrelsen | Národná policajná rada |

Riksrevisionsverket | Národný kontrolný úrad |

Riksskatteverket | Národná daňová rada |

Rikstrafiken The | Národná agentúra pre verejnú dopravu |

Riksutställningar, Stiftelsen | Služba pre putovné výstavy |

Riksåklagaren | Úrad generálneho prokurátora |

Rymdstyrelsen | Národná rada pre kozmický priestor |

Råd för byggnadsforskning, statens | Rada pre výskum v stavebníctve |

Rådet för grundläggande högskoleutbildning | Rada pre obnovu bakalárskeho vzdelávania |

Räddningsverk, statens | Švédska agentúra pre záchranné služby |

Rättshjälpsmyndigheten | Národný orgán právnej pomoci |

Rättsmedicinalverket | Národná rada súdneho lekárstva |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Školská rada Sami a školy Sami |

Sametinget | Parlament Sami |

Sjöfartsverket | Švédska správa námornej dopravy |

Sjöhistoriska museer, statens | Národné múzeum námorníctva |

Skattemyndigheterna (10) | Daňové úrady (10) |

Skogsstyrelsen | Národná rada lesného hospodárstva |

Skolverk, statens | Národná agentúra pre vzdelávanie |

Smittskyddsinstitutet | Švédsky ústav pre kontrolu infekčných chorôb |

Socialstyrelsen | Národná rada pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť |

Specialpedagogiska institutet | Švédsky ústav pre vzdelávanie osôb so špeciálnymi potrebami |

Specialskolemyndigheten | Národná agentúra pre špeciálne školy pre nepočujúcich a slabopočujúcich |

Språk- och folkminnesinstitutet | Ústav pre dialketológiu, onomastiku a folkloristiku |

Sprängämnesinspektionen | Národmý inšpektorát pre výbušniny a horľaviny |

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden | Švédska rada pre register adries obyvateľstva |

Statistiska centralbyrån | Švédsky štatistický úrad |

Statskontoret | Švédska agentúra pre verejnú správu |

Stockholms universitet | Univerzita Stockholm |

Strålskyddsinstitut, statens | Švédsky orgán pre ochranu pred žiarením |

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll | Švédska rada pre akreditáciu a posudzovanie zhody |

Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA | Švédsky orgán pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti rozvoja |

Styrelsen för psykologiskt försvar | Národná rada pre psychologickú obranu |

Svenska institutet | Švédsky inštitút |

Säkerhetspolisen | Švédska bezpečnostná služba |

Södertörns högskola | Vysoká škola južného Štokholmu |

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Knižnica audiokníh a Braillove publikácie |

Teaterhögskolan | Vysoká škola herectva |

Tekniska museet, stiftelsen | Národné múzeum vedy a techniky |

Tingsrätterna (72) | Okresné a mestské súdy (72) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Výbor pre nomináciu sudcov |

Totalförsvarets forskningsinstitut | Švédsky výskumný úrad národnej obrany |

Transportforskningsberedningen | Rada pre výskum v oblasti dopravy |

Transportrådet | Dopravný inšpektorát |

Tullverket | Colná správa |

Turistdelegationen | Švédska správa cestovného ruchu |

U

Umeå universitet | Univerzita Umeå |

Ungdomsstyrelsen | Národná rada mládeže |

Uppsala universitet | Univerzita Uppsala |

Utlänningsnämnden | Odvolacia komisia pre cudzincov |

Utsädeskontroll, statens | Švédsky ústav pre testovanie a certifikáciu semien |

V

Valmyndigheten | Volebný orgán |

Vatten- och avloppsnämnd, statens | Národný tribunál pre zásobovanie vodou a odpadové vody |

Vattenöverdomstolen | Odvolací súd pre vodné práva (práva na užívanie vody) |

Verket för högskoleservice (VHS) | Národná agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie |

Verket för innovationssystem (VINNOVA) | Švédska agentúra pre inovačné systémy |

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) | Švédska agentúra pre rozvoj podnikania |

Vetenskapsrådet | Švédska rada pre výskum |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | Národny veterinárny ústav |

Vägverket Swedish | Národná správa ciest |

Vänerskolan | Škola Väner |

Växjö universitet | Univerzita Växjö |

Växtsortnämnd, statens | Národná rada pre odrody rastlín |

Å

Åklagarmyndigheterna | Regionálne úrady štátneho zastupiteľstva (prokuratúry) (6) |

Åsbackaskolan | Škola Åsbacka |

Ö

Örebro universitet | Univerzita Örebro |

Östervångsskolan | Škola Östervång |

Överbefälhavaren | Najvyšší veliteľ ozborjených síl |

Överstyrelsen för civil beredskap | Švédska agentúra pre plánovanie v prípade núdzového stavu |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

- Cabinet Office

Civil Service College

Office of the Parliamentary Counsel

- Central Office of Information

- Charity Commission

- Crown Prosecution Service

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

- HM Customs and Excise

- Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

- Department for Education and Skills

Higher Education Funding Council for England

- Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

- Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England

National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Service Laboratory Board

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

- Department for International Development

- Department for National Savings

- Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

- Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

- Department of Trade and Industry

Central Transport Consultative Committees

Competition Commission

Electricity Committees

Employment Appeal Tribunal

Employment Tribunals

Gas Consumers' Council

National Weights and Measures Laboratory

Office of Manpower Economics

Patent Office

- Export Credits Guarantee Department

- Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

- Government Actuary's Department

- Government Communications Headquarters

- Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

- House of Commons

- House of Lords

- Inland Revenue, Board of

- Lord Chancellor's Department

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal – Criminal

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

- Ministry of Defence

Meteorological Office

Defence Procurement Agency

- National Assembly for Wales

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

- National Audit Office

- National Investment and Loans Office

- Northern Ireland Assembly Commission

- Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Courts

Pensions Appeals Tribunals

- Northern Ireland, Department for Employment and Learning

- Northern Ireland, Department for Regional Development

- Northern Ireland, Department for Social Development

- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

- Northern Ireland, Department of Education

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

- Northern Ireland, Department of the Environment

- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

- Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment

- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

- Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Agency of Northern Ireland

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

- Office of Fair Trading

- Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

- Office of the Deputy Prime Minister

Rent Assessment Panels

- Paymaster General's Office

- Postal Business of the Post Office

- Privy Council Office

- Public Record Office

- Royal Commission on Historical Manuscripts

- Royal Hospital, Chelsea

- Royal Mint

- Rural Payments Agency

- Scotland, Auditor-General

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

- Scotland, General Register Office

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

- Scotland, Registers of Scotland

- The Scotland Office

- The Scottish Executive Corporate Services

- The Scottish Executive Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

- The Scottish Executive Development Department

- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department

- The Scottish Executive Finance

- The Scottish Executive Health Department

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

- The Scottish Executive Justice Department

Accountant of Court's Office

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Lands Tribunal for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Scottish Criminal Record Office

Scottish Crime Squad

Scottish Fire Service Training Squad

Scottish Police College

Social Security Commissioners' Office

- The Scottish Executive Rural Affairs Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

- The Scottish Executive Secretariat

- The Scottish Parliamentary Body Corporate

- Scottish Record Office

- HM Treasury

- Office of Government Commerce

- The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

[1] Na účely tejto smernice "ústredné orgány štátnej správy" znamenajú orgány, ktoré sú výslovne uvedené v tejto prílohe a pokiaľ došlo k úpravám, zmenám alebo doplneniam na vnútroštátnej úrovni, tak ich nástupnické subjekty.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

ZOZNAM VÝROBKOV UVEDENÝCH V ČLANKU 7 V SÚVISLOSTI SO ZÁKAZKAMI ZADÁVANÝMI VEREJNÝMI OBSTARÁVATEĽMI V OBLASTI OBRANY [1]

Kapitola 25: | Soľ, síra, zemina a kamene, sadrové materiály, vápno a cement |

Kapitola 26: | Rudy kovov, struska a popol |

Kapitola 27: | Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie, bitúmenové látky, minerálne vosky okrem: ex 27.10: špeciálne motorové palivá |

Kapitola 28: | Anorganické chemikálie, organické a anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov a izotopov okrem: ex 28.09: výbušninyex 28.13: výbušninyex 28.14: slzotvorný plynex 28.28: výbušninyex 28.32: výbušninyex 28.39: výbušninyex 28.50: toxické výrobkyex 28.51: toxické výrobkyex 28.54: výbušniny |

Kapitola 29: | Organické chemikálie okrem: ex 29.03: výbušninyex 29.04: výbušninyex 29.07: výbušninyex 29.08: výbušninyex 29.11: výbušninyex 29.12: výbušninyex 29.13: toxické výrobkyex 29.14: toxické výrobkyex 29.15: toxické výrobkyex 29.21: toxické výrobkyex 29.22: toxické výrobkyex 29.23: toxické výrobkyex 29.26: výbušninyex 29.27: toxické výrobkyex 29.29: výbušniny |

Kapitola 30: | Farmaceutické výrobky |

Kapitola 31: | Hnojivá |

Kapitola 32: | Trieslovinové a farbiarske výťažky, taníny a ich deriváty, farbivá, pigmenty, náterové farby a laky, náplne a tmely, atramenty |

Kapitola 33: | Silice a rezinoidy (syntetické živice), voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky |

Kapitola 34: | Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, spracované vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie hmoty a "zubné vosky" |

Kapitola 35: | Albuminoidné látky, gleje, enzýmy |

Kapitola 37: | Fotografický a kinematografický tovar |

Kapitola 38: | Rôzne chemické výrobky okrem: ex 38.19: toxické výrobky |

Kapitola 39: | Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich, okrem: ex 39,03: výbušniny |

Kapitola 40: | Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich okrem: ex 40.11: nepriestrelné pneumatiky |

Kapitola 41: | Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne |

Kapitola 42: | Výrobky z usní, sedlárske a remenáske výrobky, cestovné potreby, tašky a podobné obaly, výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas) |

Kapitola 43: | Kožušiny a umelé kožušiny, výrobky z nich |

Kapitola 44: | Drevo a výrobky z dreva, drevné uhlie |

Kapitola 45: | Korok a výrobky z korku |

Kapitola 46: | Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu, košikárske výrobky a prútený tovar |

Kapitola 47: | Materiál na výrobu papiera |

Kapitola 48: | Papier a lepenka, výrobky z papierovej buničiny, papiera alebo lepenky |

Kapitola 49: | Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu, rukopisy, strojopisy a plány |

Kapitola 65: | Pokrývky hlavy a ich časti |

Kapitola 66: | Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a ich časti |

Kapitola 67: | Upravené perie a páperie a výrobky vyrobené z peria alebo páperia, umelé kvetiny a výrobky z ľudských vlasov |

Kapitola 68: | Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov |

Kapitola 69: | Keramické výrobky |

Kapitola 70: | Sklo a výrobky zo skla |

Kapitola 71: | Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy platované drahými kovmi (double) a výrobky z nich; bižutéria |

Kapitola 73: | Železo a oceľ a výrobky z nich |

Kapitola 74: | Meď a výrobky z medi |

Kapitola 75: | Nikel a výrobky z niklu |

Kapitola 76: | Hliník a výrobky z hliníka |

Kapitola 77: | Magnézium a berýlium a výrobky z nich |

Kapitola 78: | Olovo a výrobky z olova |

Kapitola 79: | Zinok a výrobky zo zinku |

Kapitola 80: | Cín a výrobky z cínu |

Kapitola 81: | Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich |

Kapitola 82: | Nástroje, náradie, nožiarske výrobky, lyžice a vidličky zo základného kovu, ich časti a súčasti, okrem: ex 82.05: nástrojeex 82.07: nástroje, časti |

Kapitola 83: | Rôzne výrobky zo základných kovov |

Kapitola 84: | Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia, ich časti a súčasti okrem: ex 84.06: motoryex 84.08: ostatné motoryex 84.45: stroje a prístrojeex 84.53: stroje na automatické spracovanie údajovex 84.55: časti strojov a prístrojov uvedených v položke 84.53ex 84.59: jadrové reaktory |

Kapitola 85: | Elektrické stroje, prístroje a zariadenia, ich časti a súčasti okrem: ex 85.13: telekomunikačné prístrojeex 85.15: vysielacie prístroje |

Kapitola 86: | Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti, zvrškový upevňovací materiál pre vlaky a električky, dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (nie elektrické), okrem: ex 86.02: pancierové lokomotívy elektrickéex 86.03: ostatné pancierové lokomotívyex 86.05: pancierové vagónyex 86.06: opravárenské vagónyex 86.07: vagóny |

Kapitola 87: | Vozidlá iné ako koľajové vozidlá a ich časti a súčasti okrem: ex 87.08: tanky a ostatné pancierové vozidláex 87.01: ťahačeex 87.02: vojenské vozidláex 87.03: vyslobodzovacie vozidláex 87.09: motocykleex 87.14: prívesy |

Kapitola 89: | Lode, člny a plávajúce konštrukcie okrem: ex 89.01A: vojnové lode |

Kapitola 90: | Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje, ich časti a súčasti okrem: ex 90.05: binokulárne ďalekohľadyex 90.13: rozličné prístroje, laseryex 90.14: diaľkomery (telemetre)ex 90.28: elektrické a elektronické meracie prístrojeex 90.11: mikroskopyex 90.17: lekárske prístrojeex 90.18: mechanoterapeutické prístroje a zariadeniaex 90.19: ortopedické pomôckyex 90.20: röntgenové prístroje |

Kapitola 91: | Výroba hodín a hodiniek |

Kapitola 92: | Hudobné nástroje, prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu alebo zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom |

Kapitola 94: | Nábytok a jeho časti, posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybavenie s výplňou okrem: ex 94.01A: sedadlá do lietadiel |

Kapitola 95: | Predmety a výrobky z rezbárskych alebo formovacích materiálov |

Kapitola 96: | Metly, štetce a kefy, oprašovače z peria a sitá |

Kapitola 98: | Rozličné priemyselné výrobky |

[1] Jediný text uplatniteľný na účely tejto smernice je text prílohy 1, bod 3 dohody.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

DEFINÍCIA URČITÝCH TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Na účely tejto smernice:

1. a) "technické špecifikácie" v prípade verejných zákaziek na práce znamenajú súhrn technických predpisov, uvedených najmä v zadávacích podkladoch, ktoré definujú požadované charakteristické vlastnosti materiálu, výrobku alebo dodávky tovaru, ktoré umožňujú, aby bol materiál, výrobok alebo dodávka opísané tak, aby spĺňali účel použitia, plánovaný verejným obstarávateľom. Tieto charakteristiky zahrujú úrovne environmentálneho profilu, návrh všetkých požiadaviek (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenia zhody, vhodnosti na použitie, bezpečnosti alebo rozmerov, vrátane postupov týkajúcich sa zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania a výrobných postupov a metód. Zahŕňajú aj pravidlá týkajúce sa projektovania a kalkulácie nákladov, skúšania, kontroly a podmienok prevzatia prác, ako aj metód alebo techník výstavby a všetkých ostatných technických podmienok, ktoré môže verejný obstarávateľ stanoviť podľa všeobecných alebo osobitných predpisov a ktoré súvisia s ukončením prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto práce zahŕňajú.

b) "technické špecifikácie" v prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru alebo verejných zákaziek na služby znamenajú špecifikácie v dokumente, ktorý definuje požadované charakteristické vlastnosti výrobku alebo služby, ako sú napríklad úrovne kvality, úrovne environmentálneho profilu, návrh všetkých požiadaviek (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenia zhody, výkonu, vhodnosti na použitie výrobku, bezpečnosti alebo rozmerov, vrátane požiadaviek súvisiacich s výrobkom čo sa týka názvu, pod ktorým sa výrobok predáva, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie, výrobných postupov a metód a postupov posudzovania zhody.

2. medzinárodná norma : norma prijatá medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;

európska norma : norma prijatá európskou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;

vnútroštátna norma : norma prijatá vnútroštátnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;

3. "európske technické osvedčenie" znamená priaznivé technické posúdenie vhodnosti výrobku na konkrétny účel, založené na splnení základných požiadaviek pre stavebné práce pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na ich uplatnenie a použitie. Európske technické osvedčenie vydáva schvaľovací orgán, určený na tento účel členským štátom;

4. "spoločná technická špecifikácia" znamená technickú špecifikáciu, vypracovanú v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev;

5. "technický odkaz" je každý produkt, vytvorený európskymi orgánmi pre normalizáciu, iný ako úradné normy, podľa postupov prispôsobených vývoju potrieb na trhu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

INFORMÁCIE, KTORÉ MUSIA BYŤ UVEDENÉ V OZNÁMENIACH

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

DÔLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY TÝKAJÚCE SA UVERJŇOVANIA OZNAMOV

1. Uverejňovanie oznamov

a) Oznámenia uvedené v článkoch 35, 58, 64 a 69 posielajú verejní obstarávatelia Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev vo formáte požadovanom smernicou Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2001 o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejnom obstarávaní [1]. Predbežné informatívne oznámenia uvedené v článku 35 ods. 1, prvý pododsek, uverejnené v profile kupujúceho, ktorý je opísaný v bode 2 písm. b), musia tiež používať tento formát rovnako ako aj oznámenie o ich uverejnení.

b) Oznámenia uvedené v článkoch 35, 58, 64 a 69 uverejní Úrad pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev alebo verejní obstarávatelia v prípade predbežného informatívneho oznámenia uverejneného v profile kupujúceho podľa článku 35 ods. 1, prvý pododsek.

Verejní obstarávatelia môžu okrem toho tieto informácie zverejniť na internete v "profile kupujúceho", ktorý je uvedený v bode 2 písm. b).

c) Úrad pre verejné publikácie Európskych spoločenstiev vydá verejnému obstarávateľovi potvrdenie uvedené v článku 36 ods. 8.

2. Uverejňovanie doplňujúcich alebo dodatočných informácií

a) Verejní obstarávatelia sú nabádaní, aby špecifikácie a doplňujúce podklady zverejňovali v plnom znení na internete.

b) Profil kupujúceho môže obsahovať predbežné informatívne oznámenia, ako je uvedené v článku 35 ods. 1, prvý pododsek, informácie o prebiehajúcich výzvach na predloženie ponúk, plánovaných nákupoch, uzatvorených zmluvách, zrušených konaniach a akékoľvek ďalšie užitočné všeobecné informácie, ako sú napríklad kontaktné miesto, telefónne a faxové číslo, poštová adresa a e-mailová adresa.

3. Formát a postupy elektronického zasielania oznámení

Formát a postupy elektronického zasielania oznámení sú dostupné na internetovej adrese "http://simap.eu.int".

[1] Ú. v. ES L 285, 29.10.2001, s. 1

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

REGISTRE

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ZARIADENÍ NA ELEKTRONICKÉ PRIJÍMANIE PONÚK, ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ, AKO AJ PLÁNOV A PROJEKTOV DO SÚŤAŽÍ

Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť, ako aj plánov a projektov do súťaží musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať prinajmenšom, aby:

a) elektronické podpisy týkajúce sa ponúk, žiadostí o účasť, ako aj predkladania plánov a projektov boli v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými podľa smernice 1999/93/ES;

b) bolo možné presne určiť presný čas a dátum prijatia ponúk, žiadostí o účasť, ako aj predloženia plánov a projektov;

(c) bolo možné primerane zabezpečiť, že do stanovenej lehoty nikto nemôže mať prístup k údajom prenášaným podľa týchto požiadaviek;

d) v prípade porušenia tohto zákazu prístupu bolo možné primerane zabezpečiť presné zistenie tohto porušenia;

e) len oprávnené osoby môžu stanoviť alebo zmeniť dátumy pre otváranie prijatých súborov údajov;

f) v priebehu jednotlivých etáp postupu zadávania zákazky alebo súťaže je prístup k všetkým predloženým súborom údajov alebo k ich časti možný len spoločne oprávnenými osobami;

g) oprávnené osoby môžu spoločne sprístupniť prenesené údaje len po stanovenom dátume;

h) súbory údajov, prijaté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami, smú byť sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené oboznámiť sa s nimi.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

TERMÍNY PRE TRANSPOZÍCIU A UPLATŇOVANIE (článok 80)

Smernica | Termíny pre transpozíciu a uplatňovanie |

92/50/EHS (Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 1) Rakúsko, Fínsko, Švédsko | 1. júla 1993 1. januára 1995 |

93/36/EHS (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 1) Rakúsko, Fínsko, Švédsko | 13. júna 1994 1. januára 1995 |

93/37/EHS (Ú. v. ES L 199, 9.8.1993, s. 54) konsolidácia smerníc: | |

—71/305/EHS (Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 5) | |

—ES 6 | 30. júla 1972 |

—DK, IRL, UK | 1. januára 1973 |

—Grécko | 1. januára 1981 |

—Španielsko, Portugalsko | 1. januára 1986 |

—Rakúsko, Fínsko, Švédsko | 1. januára 1995 |

—89/440/EHS (Ú. v. ES L 210, 21.7.1989, s. 1) | |

—ES 9 | 19. júla 1990 |

—Grécko, Španielsko, Portugalsko | 1. marca 1992 |

—Rakúsko, Fínsko, Švédsko | 1. januára 1995 |

97/52/ES (Ú. v. ES L 328, 28.11.1997, s. 1) | 13. októbra 1998 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XII

KORELAČNÁ TABUĽKA [1]

Táto smernica | Smernica 93/37/EHS | Smernica 93/36/EHS | Smernica 92/50/EHS | Iné akty | |

Čl. 1 ods.1 | Čl. 1, prvý riadok, upravený | Čl. 1, prvý riadok, upravený | Čl. 1, prvý riadok, upravený | | |

Čl. 1 ods. 2 písm. a) | Čl. 1 písm. a), prvá časť vety | Čl. 1 písm. a), prvá a posledná časť prvej vety | Čl. 1 písm. a) | | zmenený a doplnený |

Čl. 1 ods. 2 písm. b) | Čl. 1 písm. a) a písm. c), upravené | — | — | | |

Čl. 1 ods. 2 písm. c), prvý pododsek | — | Čl. 1 písm. a), druhá časť prvej a druhej vety, upravené | — | | |

Čl. 1 ods. 2 písm. c), druhý pododsek | — | Čl. 1 písm. a), upravené | — | | |

Čl. 1 ods. 2 písm. d), prvý pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 2 písm. d), druhý pododsek | — | — | Čl. 2, upravený | | |

Čl. 1 ods. 2 písm. d), tretí pododsek | — | — | 16. bod odôvodnenia upravený | | |

Čl. 1 ods. 3 | Čl. 1 písm. d) | — | — | | |

Čl. 1 ods. 4 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 5 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 6 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 7 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 8, prvý pododsek | — | — | Čl. 1 písm. c), prvá veta upravená | | |

Čl. 1 ods. 8, druhý pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 8, tretí pododsek | Čl. 1 písm. h) | Čl. 1 písm. c) | Čl. 1 písm. c), druhá veta | | zmenený a doplnený |

Čl. 1 ods. 9 | Čl. 1 písm. b), upravený | Čl. 1 písm. b), upravený | Čl. 1 písm. b), upravený | | |

Čl. 1 ods. 10 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 11, prvý pododsek | Čl. 1 písm. e), upravený | Čl. 1 písm. d), upravený | Čl. 1 písm. d), upravený | | |

Čl. 1 ods. 11, druhý pododsek | Čl. 1 písm. f), upravený | Čl. 1 písm. e), upravený | Čl. 1 písm. e), upravený | | |

Čl. 1 ods. 11, tretí pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 11, štvrtý pododsek | Čl. 1 písm. g), upravený | Čl. 1 písm. f), upravený | Čl. 1 písm. f), upravený | | |

Čl. 1 ods. 11, piaty pododsek | — | — | Čl. 1 písm. g), upravený | | |

Čl. 1 ods. 12 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 13 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 14 | — | — | — | | nový |

Čl. 1 ods. 15 | — | — | — | | nový |

Čl. 2 | Čl. 6 ods. 6 | Čl. 5 ods. 7 | Čl. 3 ods. 2 | | zmenený a doplnený |

Čl. 3 | — | Čl. 2 ods. 2 | — | | |

Čl. 4 ods. 1 | nový | nový | Čl. 26 ods. 2 a 3, upravené | | |

Čl. 4 ods. 2 | Čl. 21 zmenený a doplnený | Čl. 18 upravený | Čl. 26 ods. 1 zmenený a doplnený | | |

Čl. 5 | Čl. 33a upravený | Čl. 28 zmenený a doplnený | Čl. 38a upravený | | |

Čl. 6 | — | Čl. 15 ods. 2 | — | | zmenený a doplnený |

Čl. 7 písm. a) a b) | — | Čl. 5 ods. 1 písm. a), upravený | Čl. 7 ods. 1 písm. a), upravený | | |

Čl. 7 písm. c) | Čl. 6 ods. 1 písm. a), upravený | — | — | | |

Čl. 8 | Čl. 2 a čl. 6 ods. 1 písm. b), upravený | — | Čl. 3 ods. 3 a čl. 7 ods. 1 písm. a), upravený | | |

Čl. 9 ods. 1, prvý pododsek | — | Čl. 5 ods. 5 | Čl. 7 ods. 2 a 7 | | zmenený a doplnený |

Čl. 9 ods. 1, druhý pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 9 ods. 2 | — | Čl. 5 ods. 1 písm. b) | — | | zmenený a doplnený |

Čl. 9 ods. 3 | Čl. 6 ods. 4 | Čl. 5 ods. 6 | Čl. 7 ods. 3, druhá klauzula | | |

Čl. 9 ods. 4 | Čl. 6 ods. 5, upravený | | | | |

Čl.9 ods. 5 písm. a) | Čl. 6 ods. 3, upravený | — | Čl. 7 ods. 4, tretí pododsek, upravený | | |

Čl. 9 ods. 5 písm. b) | — | Čl. 5 ods. 4 | — | | zmenený a doplnený |

Čl. 9 ods. 6 | — | Čl. 5 ods. 2 | — | | |

Čl. 9 ods. 7 | — | Čl. 5 ods. 3 | Čl. 7 ods. 6 | | |

Čl. 9 ods. 8 písm. a) | — | — | Čl. 7 ods. 4, | | zmenený a doplnený |

Čl. 9 ods. 8 písm. b) | — | — | Čl. 7 ods. 5, | | zmenený a doplnený |

Čl. 9 ods. 9 | — | — | — | | nový |

Čl. 10 | nový | Čl. 3 upravený | Čl. 4 ods. 1 upravený | | |

Čl. 11 | — | — | — | | nový |

Čl. 12 | Čl. 4 písm. a) | Čl. 2 písm. a) | Čl. 1 písm. a) (ii) | | zmenený a doplnený |

Čl. 13 | — | — | — | | nový |

Čl. 14 | Čl. 4 písm. b) | Čl. 2 ods. 1 písm. b) | Čl. 4 ods. 2 | | |

Čl. 15 písm. a) | Čl. 5 písm. a) upravený | Čl. 4 písm. a) upravený | Čl. 5 písm. a) upravený | | |

Čl. 15 písm. b) a c) | Čl. 5 písm. b) a c) | Čl. 4 písm. b) a c) | Čl. 5 písm. b) a c) | | |

Čl. 16 | — | — | Čl. 1 písm. a), (iii) až (ix), upravený | | |

Čl. 17 | — | — | — | | nový |

Čl. 18 | — | — | Čl. 6 | | zmenený a doplnený |

Čl. 19 | — | — | — | | nový |

Čl. 20 | — | — | Čl. 8 | | |

Čl. 21 | | | Čl. 9 | | |

Čl. 22 | — | — | Čl. 10 | | |

Čl. 23 | Čl. 10 | Čl. 8 | Čl. 14 | | zmenený a doplnený |

Čl. 24 ods. 1 až 4, prvý pododsek | Čl. 19 | Čl. 16 ods. 1, | Čl. 24 ods. 1 | | zmenený a doplnený |

Čl. 24 ods. 4, druhý pododsek | — | Čl. 16 ods. 2, upravený | Čl. 24 ods. 2, upravený | | |

Čl. 25, prvý odsek | Čl. 20, prvý odsek | Čl. 17, prvý odsek | Čl. 25, prvý odsek | | zmenený a doplnený |

Čl. 25, druhý odsek | Čl. 20, druhý odsek | Čl. 17, druhý odsek | Čl. 25, druhý odsek | | |

Čl. 26 | — | — | — | | nový |

Čl. 27, prvý odsek | Čl. 23 ods. 1 | — | Čl. 28 ods. 1 | | zmenený a doplnený |

Čl. 27, druhý a tretí odsek | Čl. 23 ods. 2 | — | Čl. 28 ods. 2 | | |

Čl. 28, prvý odsek | Čl. 7 ods. 1 upravený | Čl. 6 ods. 1 upravený | Čl. 11 ods. 1 upravený | | |

Čl. 28, druhý odsek | Čl. 7 ods. 4 | Čl. 6 ods. 4 | Čl. 11 ods. 4 | | zmenený a doplnený |

Čl. 29 | — | — | — | | nový |

Čl. 30 ods. 1 písm. a) | Čl. 7 ods. 2 písm. a) | Čl. 6 ods. 2 | Čl. 11 ods. 2 písm. a) | | |

Čl. 30, ods.1 písm. b) | Čl. 7 ods. 2 písm. c) | nový | Čl. 11 ods. 2 písm. b) | | |

Čl. 30 ods. 1 písm. c) | | — | Čl. 11 ods. 2 písm. c) | | |

Čl. 30 ods. 1 písm. d) | Čl. 7 ods. 2 písm. b) | — | — | | |

Čl. 30, odseky 2, 3 a 4 | — | — | — | | nový |

Čl. 31, bod (1) písm. a) | Čl. 7 ods. 3 písm. a) | Čl. 6 ods. 3 písm. a) | Čl. 11 ods. 3 písm. a) | | |

Čl. 31, bod (1) písm. b) | Čl. 7 ods. 3 písm. b) | Čl. 6 ods. 3 písm. c) | Čl. 11 ods. 3 písm. b) | | |

Čl. 31, bod (1) písm. c) | Čl. 7 ods. 3 písm. c) | Čl. 6 ods. 3 písm. d) | Čl. 11 ods. 3 písm. d) | | |

Čl. 31, bod (2) písm. a) | — | Čl. 6 ods. 3 písm. b) | — | | |

Čl. 31, bod (2) písm. b) | — | Čl. 6 ods. 3 písm. e) | — | | |

Čl. 31, bod (2) písm. c) | — | nový | — | | |

Čl. 31, bod (2) písm. d) | — | nový | — | | |

Čl. 31, bod (3) | — | — | Čl. 11 ods. 3 písm. c) | | |

Čl. 31, bod (4) písm. a) | Čl. 7 ods. 3 písm. d) | — | Čl. 11 ods. 3 písm. e) | | |

Čl. 31, bod (4) písm. b) | Čl. 7 ods. 3 písm. e) | — | Čl. 11 ods. 3 písm. f) | | |

Čl. 32 | — | — | — | | nový |

Čl. 33 | — | — | — | | nový |

Čl. 34, prvý a druhý odsek | Čl. 9, prvý a druhý odsek | — | — | | |

Čl. 34, tretí odsek | Čl. 9, tretí odsek | | | | zmenený a doplnený |

Čl. 35 ods. 1, prvý pododsek písm. a), prvý pododsek | — | Čl. 9 ods. 1, prvý pododsek | — | | |

Čl. 35 ods. 1, prvý pododsek písm. a), druhý pododsek | — | čl. 9 ods. 1, druhý pododsek, prvá veta | — | | zmenený a doplnený |

Čl. 35 ods. 1, prvý pododsek písm. b) | — | — | Čl. 15 ods. 1 | | |

Čl. 35 ods. 1, prvý pododsek písm. c) | Čl. 11 ods. 1 | — | — | | |

Čl. 35 ods. 1, druhý pododsek | — | Čl. 9 ods. 5, druhý pododsek | Čl. 17 ods. 2, druhý pododsek | | zmenený a doplnený |

Čl. 35 ods. 1, tretí pododsek | Čl. 11 ods. 7, druhý pododsek | — | — | | zmenený a doplnený |

Čl. 35 ods. 1, štvrtý, piaty a šiesty pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 35 ods. 2 | Čl. 11 ods. 2 | Čl. 9 ods. 2 | Čl. 15 ods. 2 | | zmenený a doplnený |

Čl. 35 ods. 3 | — | — | — | | nový |

Čl. 35 ods. 4, prvý pododsek | Čl. 11 ods. 5, prvá veta | Čl. 9 ods. 3, prvá veta | Čl. 16 ods. 1 | | zmenený a doplnený |

Čl. 35 ods. 4, druhý a tretí pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 35 ods. 4, štvrtý pododsek | | | Čl. 16 ods. 3 a 4 | | |

Čl. 35 ods. 4, piaty pododsek | Čl. 11 ods. 5, druhá veta | Čl. 9 ods. 3, druhá veta | Čl. 16 ods. 5 | | zmenený a doplnený |

Čl. 36 ods. 1 | Čl. 11 ods. 6, prvý pododsek, upravený | Čl. 9 ods. 4, prvá veta, upravená | Čl. 17 ods. 1, prvá veta, upravená | | |

Čl. 36 ods. 2, prvý pododsek | Čl. 11 ods. 7, prvá veta | Čl. 9 ods. 5, prvý pododsek | Čl. 17 ods. 2, prvý pododsek | | zmenený a doplnený |

Čl. 36 ods. 2, druhý pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 36 ods. 3 | Čl. 11 ods. 10 | Čl. 9 ods. 8 | Čl. 17 ods. 5 | | zmenený a doplnený |

Čl. 36 ods. 4 | Čl. 11 ods. 8 a 13 | Čl. 9 ods. 6 a 11 | Čl. 17 ods. 4 a 8 | | zmenený a doplnený |

Čl. 36 ods. 5 | Čl. 11 ods. 11, upravený | Čl. 9 ods. 9, upravený | Čl. 17 ods. 6, upravený | | |

Čl. 36 ods. 6 | Čl. 11 ods. 13, druhá veta | Čl. 9 ods. 11, druhá veta | Čl. 17 ods. 8, druhá veta | | zmenený a doplnený |

Čl. 36 ods. 7, prvý pododsek | Čl. 11 ods. 12 | Čl. 9 ods. 10 | Čl. 17 ods. 7 | | |

Čl. 36 ods. 7, druhý pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 37 | Čl. 17 | Čl. 13 | Čl. 21 | | zmenený a doplnený |

Čl. 38 ods. 1 | — | — | — | | nový |

Čl. 38 ods. 2 | Čl. 12 ods. 2, upravený | Čl. 10 ods. 1, upravený | Čl. 18 ods. 1, upravený | | |

Čl. 38 ods. 3 | Čl. 13 ods. 1 a 3, upravený | Čl. 11 ods. 1 a 3, upravený | Čl. 19 ods. 1 a 3, upravený | | zmenený a doplnený |

Čl. 38 ods. 4 | Čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 4, upravený | Čl. 10 ods. 1a a čl. 11 ods. 3a, upravený | Čl. 18 ods. 2 a čl. 19 ods. 4, upravený | | |

Čl. 38 ods. 5 a 6 | — | — | — | | nový |

Čl. 38 ods. 7 | Čl. 12 ods. 5 | Čl. 10 ods. 4 | Čl. 18 ods. 5 | | zmenený a doplnený |

Čl. 38 ods. 8 | Čl. 14 ods. 1 | Čl. 12 ods. 1 | Čl. 20 ods. 1 | | zmenený a doplnený |

Čl. 39 | Čl. 12 ods. 3 a 4, čl. 13 ods. 6, a čl. 14 ods. 2 upravené | Čl. 10 ods. 2 a 3, čl. 11 ods. 5, a čl. 12 ods. 2 upravené | Čl. 18 ods. 3 a 4, čl. 19 ods. 6 a čl. 20 ods. 2 upravené | | |

Čl. 40 | Čl. 13 ods. 2, a čl. 14 ods. 3 | Čl. 11 ods. 2, a čl. 12 ods. 3 | Čl. 19 ods. 2, a čl. 20 ods. 3 | | zmenený a doplnený |

Čl. 41 ods. 1 | Čl. 8 ods. 2, prvá veta, upravená | Čl. 7 ods. 2, prvá veta, upravená | Čl. 12 ods. 2, prvá veta, upravená | | |

Čl. 41 ods. 2 | Čl. 8 ods. 1, prvý pododsek, upravený | Čl. 7 ods. 1, prvý pododsek, upravený | Čl. 12 ods. 1, prvý pododsek, upravený | | |

Čl. 41 ods. 3 | Čl. 8 ods. 1, druhý pododsek, upravený | Čl. 7 ods. 1, druhý pododsek, upravený | Čl. 12 ods. 1, druhý pododsek, upravený | | |

Čl. 8 ods. 2, posledná veta | Čl. 7 ods. 2, posledná veta | Čl. 12 ods. 2, posledná veta | | zrušené |

Čl. 42 ods. 1, 3 a 6 | Čl. 13 ods. 5, a čl. 18 ods. 2 | Čl. 11 ods. 4, a čl. 15 ods. 3 | Čl. 19 ods. 5, a čl. 23 ods. 2 | | zmenený a doplnený |

Čl. 42 ods. 2, 4 a 5 | — | — | — | | nový |

Čl. 43 | Čl. 8 ods. 3 | Čl. 7 ods.3 | Čl.12 ods. 3 | | zmenený a doplnený |

Čl. 44 ods. 1 | Čl. 18 ods. 1 upravený | Čl. 15 ods. 1 upravený | Čl. 23 ods. 1 upravený | | zmenený a doplnený |

Čl. 44 ods. 2 | — | — | — | | nový |

Čl. 44 ods. 3 | Čl. 22 | Čl. 23 ods. 3 | Čl. 32 ods. 4 | | zmenený a doplnený |

Čl. 44 ods. 4 | — | — | — | | nový |

Čl. 45 ods. 1 | — | — | — | | nový |

Čl. 45 ods. 2, prvý pododsek | Čl. 24, prvý odsek, upravený | čl. 20 ods. 1, upravený | Čl. 29, prvý odsek, upravený | | |

Čl. 45 ods. 2, druhý pododsek | — | — | — | | nový |

Čl. 45 ods. 3 | Čl. 24, druhý a tretí odsek, upravený | Čl. 20 ods. 2 a 3 upravený | Čl. 29, druhý a tretí odsek, upravený | | |

Čl. 45 ods. 4 | Čl. 24, štvrtý odsek | Čl. 20 ods. 4 | Čl. 29, štvrtý odsek | | zmenený a doplnený |

Čl. 46, prvý odsek | Čl. 25, prvá veta zmenená a doplnená | Čl. 21 ods. 1 a ods. 2, prvá veta, upravená | Čl. 30 ods. 1 a 3, prvá veta, upravená | | |

Čl. 46, druhý odsek | — | — | Čl. 30 ods. 2 | | |

Čl. 47 ods. 1 písm. a) a b) | Čl. 26 ods. 1 písm. a) a b), upravené | Čl. 22 ods. 1 písm. a) a b), upravené | Čl. 31 ods. 1 písm. a) a b), upravené | | |

Čl. 47 ods. 1 písm. c) | Čl. 26 ods. 1 písm. c) | Čl. 22 ods. 1 písm. c) | Čl. 31 ods. 1 písm. c) | | zmenený a doplnený |

Čl. 47 ods. 2 a 3 | — | — | — | | nový |

Čl. 47 ods. 4 a 5 | Čl.26 ods. 2 a 3, upravené | Čl. 22 ods. 2 a 3, upravené | Čl. 31 ods. 2 a 3, upravené | | zmenený a doplnený |

Čl. 48 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až e) a g) až j) | Čl. 27 ods. 1, upravený | Čl. 23 ods. 1, upravený | Čl. 32 ods. 2, upravený | | |

Čl. 48 ods. 2 písm. f) | — | | — | | nový |

Čl. 48 ods. 3 a 4 | — | — | — | | nový |

Čl. 48 ods. 5 | nový | nový | Čl. 32 ods. 1, upravený | | |

Čl. 48 ods. 6 | Čl. 27 ods. 2 | Čl. 23 ods. 2 | Čl. 32 ods. 3 | | |

Čl. 49 | nový | nový | Čl. 33 | | zmenený a doplnený |

Čl. 50 | — | — | — | | nový |

Čl. 51 | Čl. 28 | Čl. 24 | Čl. 34 | | |

Čl. 52 | Čl. 29 | Čl. 25 | Čl. 35 | | zmenený a doplnený |

Čl. 53 ods. 1 | Čl. 30 ods. 1 upravený | Čl. 26 ods. 1 upravený | Čl. 36 ods. 1 upravený | | |

Čl. 53 ods. 2 | Čl. 30 ods. 2 | Čl. 26 ods. 2 | Čl. 36 ods. 2 | | zmenený a doplnený |

Čl. 30 ods. 3 | — | — | | zrušený |

Čl. 54 | — | — | — | | nový |

Čl. 55 | Čl. 30 ods. 4, prvý a druhý pododsek | Čl. 27, prvý a druhý odsek | Čl. 37, prvý a druhý odsek | | zmenený a doplnený |

— | Čl. 30 ods. 4, tretí pododsek | Čl. 27, tretí odsek | Čl. 37, tretí odsek | | zrušený |

— | Čl. 30 ods. 4, štvrtý pododsek | — | — | | zrušený |

— | Čl. 31 | — | — | | zrušený |

— | Čl. 32 | — | — | | zrušený |

Čl. 56 | Čl. 3 ods. 1, upravený | | | | |

Čl. 57 | — | | | | nový |

Čl. 58 | Čl. 11 ods. 3 ods. 6 až 11 a ods. 13 | | | | zmenený a doplnený |

Čl. 59 | Čl. 15 | — | — | | |

Čl. 60 | Čl. 3 ods. 2 | — | — | | |

Čl. 61 | nový | — | — | | |

Čl. 62 | Čl. 3 ods. 3 | | | | |

Čl. 63 | Čl. 3 ods. 4 | | | | zmenený a doplnený |

Čl. 64 | Čl. 11 ods. 4 ods. 6, prvý pododsek ods. 7, prvý pododsek, a ods. 9 | — | — | | zmenený a doplnený |

Čl. 65 | Čl. 16 | | | | |

Čl. 66 | — | — | Čl. 13 ods. 3 a 4 | | |

Čl. 67 ods.1 | — | — | Čl. 13 ods. 1, prvý pododsek a ods. 2, prvý pododsek | | |

Čl. 67 ods.2 | | | Čl. 13 ods. 1, zarážky 1 až 3 a ods. 2, zarážky 1 až 3 | | zmenený a doplnený |

Čl. 68 | — | — | nový | | |

Čl. 69 ods. 1 | — | — | Čl. 15 ods. 3 | | |

Čl. 69 ods. 2, prvý pododsek | — | — | Čl. 16 ods. 1 a ods. 2, druhá zarážka | | zmenený a doplnený |

Čl. 69 ods. 2, druhý pododsek a ods. 3 | — | — | nový | | |

Čl. 70 | — | — | Čl. 17 ods. 1 ods. 2, prvý a tretí pododsek ods. 3 až 6 a ods. 8 | | zmenený a doplnený |

Čl. 71 | — | — | nový | | |

Čl. 72 | — | — | Čl. 13 ods. 5 | | |

Čl. 73 | — | — | Čl. 13 ods. 6, prvý pododsek | | |

Čl. 74 | — | — | čl. 13 ods. 6, druhý pododsek | | zmenený a doplnený |

| Čl. 33 | Čl. 30 | Čl. 38 | | zrušený |

Čl. 75 | Čl. 34 ods. 1, upravený | Čl. 31 ods. 1, upravený | Čl. 39 ods. 1, upravený | | |

Čl. 76 | Čl. 34 ods. 2 | Čl. 31 ods. 2 | Čl. 39 ods. 2 | | zmenený a doplnený |

| | | Čl. 39 ods. 2 písm. d), druhý pododsek | | zrušený |

Čl. 77 ods. 1 | — | Čl. 32 ods. 1 | Čl. 40 ods. 1 | | |

Čl. 77 ods. 2 | Čl. 35 ods. 3 | Čl. 32 ods. 2 | Čl. 40 ods. 3 | | zmenený a doplnený |

— | — | Čl. 40 ods. 2 | | zrušený |

Čl. 77 ods. 3 | — | Čl. 32 ods. 3 | Čl. 40 ods. 4 | | zmenený a doplnený |

Čl. 78 ods. 1 a 2 | | | | | nový |

Čl. 78 ods. 3 a 4 | Čl. 6 ods. 2 písm. a), | Čl. 5 ods. 1 písm. d) | Čl. 7 ods. 1 písm. c) | | zmenený a doplnený |

Čl. 79 písm. a) | Čl. 6 ods. 1 písm. b), upravený | Čl. 5 ods. 1 písm. c), druhý pododsek, upravený | Čl. 7 ods. 1 písm. b), druhý pododsek, upravený | | |

Čl. 79 písm. b) | Čl. 35 ods. 2 | — | Čl. 16 ods. 4 | | zmenený a doplnený |

Čl. 79 písm. c) | — | — | — | | nový |

Čl. 79 písm. d) | Čl. 35 ods. 1, upravený | — | — | | |

Čl. 79 písm. e) | | Čl. 29 ods. 3, upravený | — | | |

Čl. 79 písm. f) | Čl. 35 ods. 2 upravený | — | — | | nový |

Čl. 79 písm. g) | — | — | — | | |

Čl. 79 písm. h) a i) | — | — | — | | nový |

Čl. 80 | | | | | |

Čl. 81 | | | | | |

Čl. 82 | | | | | |

Čl. 83 | | | | | |

Čl. 84 | | | | | |

Príloha I | Príloha II | | | | zmenená a doplnená |

Prílohy II A a II B | — | — | Prílohy IA a IB | | zmenené a doplnené |

Príloha III | Príloha I | — | — | Akty o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | upravená |

Príloha IV | — | Príloha I | — | Akty o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | upravená |

Príloha V | — | Príloha II | — | | zmenená a doplnená |

Príloha VI | Príloha III | Príloha III | Príloha II | | zmenená a doplnená |

Príloha VII A, B, C a D | Prílohy IV, V a VI | Príloha IV | Prílohy III a IV | | zmenené a doplnené |

Príloha VIII | — | — | — | | nová |

Príloha IX | | | | | upravená |

Príloha IX A | — | Čl. 21 ods. 2 | — | Akty o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | upravená |

Príloha IX B | — | — | Čl. 30 ods. 3 | Akty o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | upravená |

Príloha IX C | Čl. 25, upravený | — | — | Akty o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | upravená |

Príloha X | | | | | nová |

Príloha XI | | | | | nová |

Príloha XII | | | | | nová |

[1] "Upravený" znamená, že sa zmenil slovosled textu, zatiaľ čo význam zrušených smerníc sa zachoval. Zmeny významu ustanovení zrušených smerníc sú označené výrazom "zmenené a doplnené" Tento výraz je uvedený v poslednom stĺpci, ak sa zmena alebo doplnenie týkajú ustanovení všetkých troch zrušených smerníc. Ak sa zmena alebo doplnenie týka len jednej alebo dvoch z týchto smerníc, výraz "zmenený a doplnený" sa uvádza v stĺpci príslušných smerníc.

--------------------------------------------------

Top