EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0915

2004/915/ES: Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/497/ES o zavedení alternatívneho súboru o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5271)Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 306M, 15.11.2008, p. 69–79 (MT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2021; Nepriamo zrušil 32021D0914

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/915/oj

29.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 385/74


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/497/ES o zavedení alternatívneho súboru o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5271)

(Text s významom pre EHP)

(2004/915/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1), a najmä na jej článok 26 ods. 4,

keďže:

(1)

Na uľahčenie toku údajov zo Spoločenstva je žiaduce, aby boli prevádzkovatelia údajov schopní prenášať údaje globálne podľa jednoduchého súboru pravidiel na ochranu údajov. V prípade absencie noriem na globálnu ochranu údajov sú štandardné zmluvné doložky dôležitým nástrojom, ktorý podľa jednotného súboru pravidiel umožňuje prenos osobných údajov zo všetkých členských štátov. Rozhodnutie Komisie 2001/497/ES z 15. júna 2001 o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín podľa smernice 95/46/ES (2) preto stanovuje modelový súbor o štandardných zmluvných doložkách, ktorý je primeranou zárukou na prenos údajov do tretích krajín.

(2)

Odo dňa prijatia rozhodnutia bolo získaných veľa skúseností. Navyše koalícia obchodných spoločností (3) predložila súbor o alternatívnych štandardných zmluvných doložkách, ktorý, hoci využíva iné princípy, je navrhnutý tak, aby poskytoval rovnakú úroveň ochrany údajov ako súbor o štandardných zmluvných doložkách ustanovený v rozhodnutí 2001/497/ES.

(3)

Využívanie štandardných zmluvných doložiek na medzinárodné prenosy údajov je dobrovoľné, keďže podľa smernice 95/46/ES sú štandardné zmluvné doložky iba jednou z niekoľkých možností na zákonný prenos osobných údajov do tretej krajiny. Vývozcovia údajov v Spoločenstve a dovozcovia údajov v tretích krajinách si môžu slobodne vybrať ktorýkoľvek zo súborov o štandardných zmluvných doložkách, alebo iný právny základ na prenos údajov. Keďže každý modelový súbor vystupuje ako celok, vývozcovia údajov nesmú tieto súbory čiastočne ani úplne meniť a dopĺňať, ani ich akýmkoľvek spôsobom navzájom kombinovať.

(4)

Obchodné spoločnosti predložili štandardné zmluvné doložky s cieľom zvýšiť používanie týchto doložiek medzi operátormi za pomoci mechanizmov, ako sú flexibilnejšie požiadavky na kontrolu a detailnejšie predpisy o práve na prístup.

(5)

Okrem toho, súčasný predložený súbor systému zodpovednosti, ktorý slúži ako alternatíva k systému spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti ustanovenom v smernici 2001/497/ES, je založený na povinnej starostlivosti, kde poskytovateľ údajov a príjemca údajov sú za príslušné porušenie zmluvných povinností zodpovední vis-á-vis dotknutej osobe. Poskytovateľ údajov je tiež zodpovedný, ak nevynakladá primerané úsilie, aby stanovil, či je príjemca údajov schopný splniť zákonné povinnosti podľa doložiek (culpa in eligendo), a v tomto ohľade môže dotknutá osoba vzniesť žalobu proti vývozcovi údajov. Presadenie bodu b) doložky I nového súboru o štandardných zmluvných doložkách má v tomto ohľade veľký význam predovšetkým preto, že poskytovateľ údajov má možnosť vykonať kontrolu prevádzky príjemcu údajov alebo požadovať dôkazné údaje o dostatočných finančných prostriedkoch na plnenie záväzkov.

(6)

Pokiaľ ide o uplatnenie práv tretej prijímajúcej strany dotknutou osobou, poskytovateľ údajov má v prípade riešenia sťažnosti dotknutej osoby ustanovené vynakladať väčšie úsilie, jeho povinnosťou je nadviazať kontakt s dovozcom údajov, a ak je to potrebné, vymáhať plnenie zmluvy v bežnej lehote jedného mesiaca. Ak poskytovateľ údajov odmietne vymáhať plnenie zmluvy a porušenie údajov dovozcom naďalej pretrváva, dotknutá osoba môže vymáhať doložky proti dovozcovi údajov a v konečnom dôsledku na neho podať žalobu v členskom štáte. Takáto akceptácia jurisdikcie a dohoda o rešpektovaní rozhodnutia príslušného súdu alebo orgánu na ochranu údajov sa nedotýka žiadnej časti procedurálneho práva (ako je právo na odvolanie) v tretích krajinách, kde sú dovozcovia údajov ustanovení.

(7)

V snahe predísť zneužívaniu pružnosti, ktorú poskytuje nový súbor o štandardných zmluvných doložkách, je potrebné prijať náležité kroky, aby orgány na ochranu údajov mohli jednoduchšie zakázať alebo pozastaviť prenosy údajov v prípadoch, keď poskytovateľ údajov odmietne vymáhať zmluvné povinnosti od príjemcu údajov, alebo keď tento odmietne spolupracovať v dobrej viere s príslušným dozorným orgánom na ochranu údajov.

(8)

Používanie štandardných zmluvných doložiek nebude mať vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa smernice 95/46/ES alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v oblasti elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (4), najmä pokiaľ ide o obchodnú komunikáciu na účely priameho marketingu.

(9)

Na základe takéhoto postupu môžu byť záruky obsiahnuté v predložených štandardných zmluvných doložkách považované za primerané v zmysle článku 26 ods. 2 smernice 95/46/ES.

(10)

Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov ustanovená podľa článku 29 smernice 95/46/ES doručila stanovisko (5) k úrovni ochrany poskytovanej podľa predložených štandardných zmluvných doložiek, ktoré sa zohľadnili.

(11)

Na účely hodnotenia účinnosti zmien a doplnení k rozhodnutiu 2001/497/ES je primerané, aby ich Komisia vyhodnocovala tri roky po oznámení členským štátom.

(12)

Rozhodnutie 2001/497/ES sa podľa toho mení a dopĺňa.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 31 smernice 95/46/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2001/497/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

K článku 1 sa vkladá tento odsek:

„Prevádzkovatelia údajov si môžu vybrať buď súbor I alebo súbor II v prílohe. Nemôžu však meniť a dopĺňať doložky ani kombinovať jednotlivé doložky alebo súbory.“

2.

V článku 4 sa ods. 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Na účely odseku 1, kde prevádzkovateľ údajov uvádza primerané záruky na základe štandardných zmluvných doložiek obsiahnutých v súbore II v prílohe, príslušné orgány na ochranu údajov sú oprávnené vykonávať právomoci na zakázanie alebo pozastavenie toku údajov v oboch týchto prípadoch:

a)

ak príjemca údajov odmietne spolupracovať v dobrej viere s orgánmi na ochranu údajov, alebo plniť povinnosti podľa zmluvy;

b)

ak poskytovateľ údajov odmietne prijať náležité kroky na vymáhanie plnenia zmluvy od príjemcu údajov v bežnej lehote jeden mesiac po oznámení príslušným orgánom na ochranu údajov

Na účely prvého pododseku odmietnutie v zlej viere alebo odmietnutie vymáhať plnenie zmluvy zo strany príjemcu údajov nezahŕňa prípady, keď je spolupráca alebo vymáhanie v rozpore so záväznými požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov uplatniteľných na príjemcu údajov, ktoré nie sú nad rámec toho, čo je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na základe jedného zo záujmov vymenovaných v článku 13 ods. 1 smernice 95/46/ES, najmä sankcie tak, ako sú stanovené v medzinárodných a/alebo národných štandardoch, a v požiadavkách na priznanie daní alebo proti praniu peňazí.

Na účely bodu a) prvého pododseku, spolupráca zahŕňa najmä povinnosť príjemcu údajov predložiť zariadenia na spracovanie údajov na revíziu, alebo jeho povinnosť rešpektovať doporučenia dozorného orgánu na ochranu údajov v Spoločenstve.

3.   Zákaz alebo pozastavenie podľa odsekov 1 a 2 sa zrušuje, hneď ako pominú dôvody na zákaz alebo pozastavenie.

4.   Keď členské štáty prijmú opatrenia podľa odsekov 1, 2 a 3, bezodkladne informujú Komisiu, ktorá odošle tieto informácie ostatným členským štátom.“

3)

V článku 5 sa prvá veta nahrádza takto:

„Komisia zhodnotí účinnosť tohto rozhodnutia na základe dostupných informácií tri roky po jeho oznámení a po oznámení všetkých zmien a doplnení členským štátom.“

4.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za názov sa vkladá termín „SÚBOR I“.

2.

Pridáva sa text v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. apríla 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 27. decembra 2004

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1883/2003 (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 4.7.2001, s. 19.

(3)  Medzinárodná obchodná komora (ICC), Japonská obchodná rada v Európe (JBCE), Európska priemyselná asociácia pre informačné systémy, komunikačné technológie a spotrebnú elektroniku (EICTA), Americká obchodná komora v Belgicku (Amcham), Konfederácia britského priemyslu (CBI), Okrúhly stôl o informačných a komunikačných technológiách (Okrúhly stôl ICRT), Európska federácia priameho marketingu (FEDMA).

(4)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)  Stanovisko č. 8/2003, dostupné na http://europa.eu.int/comm/privacy


PRÍLOHA

SÚBOR II

Štandardné zmluvné doložky na prenos osobných údajov medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (prenosy od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi)

(Dohoda o prenose údajov)

Medzi

_(meno)

_(adresa a krajina sídla)

ďalej: ‚poskytovateľ údajov‘

a

_(meno)

_(adresa a krajina sídla)

ďalej ‚príjemca údajov‘

jednotlivo ‚strana‘, spolu ‚zmluvné strany‘

Definície

Na účely týchto doložiek:

a)

‚osobné údaje‘, ‚osobitné kategórie údajov/citlivé údaje‘, ‚spracovanie/spracúvanie‘, ‚prevádzkovateľ‘, ‚spracovateľ‘, ‚dotknutá osoba‘ a ‚dozorný orgán/orgán‘ majú ten istý význam ako v smernici 95/46/ES z 24. októbra 1995 (pričom ‚orgán‘ znamená príslušný orgán na ochranu údajov na území, na ktorom má poskytovateľ údajov sídlo);

b)

‚poskytovateľ údajov‘ znamená prevádzkovateľa, ktorý prenáša osobné údaje;

c)

‚príjemca údajov‘ znamená prevádzkovateľa, ktorý súhlasí s prijatím osobných údajov od poskytovateľa údajov na ďalšie spracovanie v súlade s podmienkami týchto doložiek a ktorý nepodlieha systému zabezpečenia primeranej ochrany tretej krajiny;

d)

‚doložky‘ znamenajú samostatné zmluvné doložky, ktoré nezahŕňajú obchodné podmienky stanovené zmluvnými stranami osobitných obchodných dohodách.

Podrobné údaje o prenose (ako aj zahrnuté osobné údaje) sú špecifikované v prílohe B, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto doložiek.

I.   Povinnosti poskytovateľa údajov

Poskytovateľ údajov súhlasí a zaručuje:

a)

že osobné údaje získal, spracoval a preniesol v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa poskytovateľa údajov;

b)

že vynaložil primerané úsilie, aby stanovil, či je príjemca údajov schopný splniť svoje právne záväzky podľa týchto doložiek;

c)

že na požiadanie dá príjemcovi údajov k dispozícii kópie príslušných právnych predpisov o ochrane údajov krajiny, kde má poskytovateľ údajov sídlo, alebo mu poskytne odkazy na ne (kde je to vhodné, bez právnej rady);

d)

že v primeranom čase odpovie na žiadosti dotknutých osôb a dozorného orgánu týkajúcich sa informácií o spracovaní osobných údajov dovozcom údajov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že tak urobí príjemca údajov a v prípade, ak tento nie je ochotný alebo schopný odpovedať, poskytovateľ údajov poskytne dostatočné informácie v primeranom čase;

e)

že na žiadosť sprístupní kópiu doložiek dotknutým osobám oprávnenej tretej strany podľa doložky III, pokiaľ tieto doložky neobsahujú dôverné informácie, v tomto prípade môže takúto informáciu odstrániť. Keď poskytovateľ údajov informáciu odstráni, písomne informuje dotknuté osoby o dôvode odstránenia a o ich práve upozorniť dozorný orgán, že sa tak stalo. Poskytovateľ údajov však musí rešpektovať rozhodnutie orgánu o sprístupnení úplného textu doložky dotknutým osobám za predpokladu, že dotknuté osoby súhlasia zachovať dôvernosť odstránenej dôvernej informácie. Na žiadosť poskytne poskytovateľ údajov kópiu doložky aj dozornému orgánu.

II.   Povinnosti príjemcu údajov

Príjemca údajov súhlasí a zaručuje:

a)

že zabezpečí primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti nepredvídanému alebo nezákonnému zničeniu, alebo nepredvídanej strate, zmenám, neoprávnenému vyzradeniu alebo sprístupneniu, a že zabezpečí primeranú úroveň ochrany proti rizikám pri spracovávaní, náležitú k charakteru chránených údajov;

b)

že zabezpečí postupy, aby akákoľvek tretia strana, vrátane spracovateľov, ktorej umožní prístup k osobným údajom vrátane procesorov, rešpektovala a zachovávala dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov. Akákoľvek osoba, konajúca so súhlasom prijímateľa údajov, vrátane spracovávateľa údajov, je povinná spracovať osobné údaje iba podľa pokynov stanovených prijímateľom údajov. Toto ustanovenie sa netýka osôb, ktoré majú na prístup k osobným údajom oprávnenie alebo konajú v súlade s príslušným právnym predpisom alebo nariadením;

c)

že nemá žiaden dôvod domnievať sa v čase ustanovenia týchto doložiek, že by existujúce vnútroštátne právne predpisy mali negatívny účinok na záruky ustanovené týmito doložkami, a ak sa o takomto právnom predpise dozvie, oznámi túto skutočnosť príjemcovi údajov, ktorý na žiadosť pošle oznámenie dozornému orgánu;

d)

že bude spracúvať osobné údaje na účely predpísané v prílohe B a že má právomoc poskytnúť záruky a splniť záväzky stanovené v týchto doložkách;

e)

že poskytovateľovi údajov oznámi kontaktné miesto v rámci svojej organizácie, ktoré má právomoc riešiť problémy pri spracovaní osobných údajov, a že bude v dobrej viere spolupracovať s poskytovateľom údajov, dotknutou osobou a orgánom tak, aby sa všetky takéto problémy vyriešili v primeranej lehote. V prípade právneho zániku poskytovateľa údajov, alebo ak sa tak zmluvné strany dohodli, príjemca údajov prevezme zodpovednosť za plnenie ustanovení v odseku e) doložky I;

f)

že na žiadosť poskytovateľa údajov mu poskytne dôkazné údaje o dostatočných finančných zdrojoch na plnenie záväzkov podľa doložky III (čo môže zahŕňať poistné plnenie);

g)

že na primeranú žiadosť poskytovateľa údajov predloží svoje zariadenie na spracovanie údajov, súbory údajov a dokumentáciu potrebnú pri spracovaní na preskúmanie, revíziu a/alebo osvedčenie poskytovateľovi údajov (alebo akémukoľvek nezávislému alebo nestrannému zástupcovi alebo revízorovi, ktorý bol poverený poskytovateľom údajov a voči ktorému nemá príjemca údajov odôvodnené námietky), aby po predchádzajúcom oznámení zistil plnenie záruk v týchto doložkách v riadnych úradných hodinách. Táto žiadosť podlieha akémukoľvek potrebnému súhlasu alebo schváleniu regulačným alebo dozorným orgánom v krajine, v ktorej má príjemca údajov sídlo a príjemca údajov sa pokúsi získať súhlas alebo schválenie v primeranej časovej lehote;

h)

že podľa možnosti spracuje osobné údaje v súhlase s/so:

i)

právnymi predpismi na ochranu údajov v krajine, v ktorej má poskytovateľ sídlo; alebo

ii)

príslušnými ustanoveniami (1) akéhokoľvek rozhodnutia Komisie podľa článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES, kde príjemca údajov vyhovuje príslušným ustanoveniam takéhoto oprávnenia alebo rozhodnutia a má sídlo v krajine, ktorej sa týkajú, ale na tieto oprávnenia sa nevzťahujú oprávnenia alebo rozhodnutia na účely prenosu osobných údajov (2); alebo

iii)

zásadami spracovania údajov tak, ako sú uvedené v prílohe A.

Príjemca údajov označí možnosť, ktorú si vyberá: _

Skratka príjemcu údajov: _;

i)

že nezverejní alebo neprenesie osobné údaje prevádzkovateľovi údajov tretej strany, ktorý má sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), pokiaľ s týmto prenosom nie je oboznámený poskytovateľ údajov a

i)

že prevádzkovateľ údajov tretej strany spracuje osobné údaje v súlade s rozhodnutím Komisie, a že tretia krajina im poskytne dostatočnú ochranu; alebo

ii)

že prevádzkovateľ tretej strany sa stane signatárom týchto doložiek alebo inej dohody o prenose údajov, ktorú schválil príslušný orgán EÚ; alebo

iii)

že dotknutým osobám bola daná možnosť namietať po tom, ako boli informované o účele prenosu, kategóriách príjemcov a o skutočnosti, že krajiny ktoré sú príjemcami údajov, môžu mať iné normy na ochranu údajov; alebo

iv)

že so zreteľom na ďalšie prenosy citlivých údajov dali dotknuté osoby svoj jednoznačný súhlas s ďalším prenosom.

III.   Zodpovednosť a práva tretej strany

a)

Zmluvné strany sú navzájom zodpovedné za škody spôsobené akýmkoľvek porušením týchto doložiek. Zodpovednosť medzi zmluvnými stranami je obmedzená na skutočné poškodenie, ktoré strana utrpí. Náhrada škody nad bežnú kompenzáciu (t. j. náhrada, ktorú má zmluvná strana poskytnúť poškodenej druhej strane ako odškodné za neprimeraný postup) je osobitne vylúčená. Zmluvné strany sa zodpovedajú dotknutým osobám za škody spôsobené akýmkoľvek poškodením práv tretej strany podľa týchto doložiek. Toto neovplyvňuje zodpovednosť poskytovateľa údajov podľa právnych predpisov na ochranu údajov.

b)

Zmluvné strany súhlasia, že dotknutá osoba má ako oprávnená tretia strana právo vymáhať plnenie tejto doložky a doložky I písm. b), d), e), doložky II písm. a), c), d), e), h), i) doložky III písm. a), doložky V, doložky VI písm. d), a doložky VII od poskytovateľa údajov alebo príjemcu údajov za príslušné porušenie zmluvných povinností so zreteľom na jeho osobné údaje a na tento účel prijať jurisdikciu v krajine, v ktorej má poskytovateľ údajov sídlo. V prípade, že je príjemca údajov obvinený z porušenia zmluvy, dotknutá osoba musí najskôr požiadať poskytovateľa údajov, aby prijal patričné kroky na vymáhanie práva od príjemcu údajov. Ak poskytovateľ údajov takéto kroky nepodnikne v primeranej lehote (za bežných okolností je to jeden mesiac), môže dotknutá osoba vymáhať svoje práva priamo od príjemcu údajov. Dotknutá osoba je oprávnená podniknúť kroky proti vývozcovi údajov, ktorý nevynaložil primerané úsilie, aby stanovil, či je príjemca údajov schopný plniť svoje zákonné povinnosti podľa týchto doložiek (poskytovateľ údajov musí dokázať, že primerané úsilie vynaložil).

IV.   Právne predpisy uplatniteľné na doložky

Tieto doložky majú byť upravované právnymi predpismi krajiny, v ktorej má poskytovateľ údajov svoje sídlo, s výnimkou právnych predpisov a nariadení, ktoré sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov dovozcom údajov podľa doložky II písm. h) a ktoré sa majú uplatňovať, iba ak si tak zvolí príjemca údajov podľa tejto doložky.

V.   Riešenie sporov s dotknutou osobou alebo orgánom

a)

V prípade sporu alebo sťažnosti vznesenej dotknutou osobou alebo orgánom týkajúceho sa spracovania osobných údajov proti jednej alebo obom stranám sa zmluvné strany o týchto sporoch alebo sťažnostiach navzájom informujú, a budú spolupracovať s cieľom napraviť ich v primeranej časovej lehote.

b)

Zmluvné strany súhlasia s účasťou na akomkoľvek všeobecne prístupnom a nezáväznom sprostredkovacom konaní iniciovanom dotknutou osobou alebo orgánom. Ak sa zmluvné strany rozhodnú zúčastniť na konaní, môžu si zvoliť formu účasti na diaľku (telefonicky alebo elektronickou formou). Zmluvné strany tiež súhlasia so zvážením, či sa zúčastnia na rozhodcovskom, sprostredkovacom alebo inom konaní, ktorých cieľom je riešiť spory týkajúce sa ochrany údajov.

c)

Každá zmluvná strana musí rešpektovať rozhodnutie príslušného súdu v krajine, v ktorej má poskytovateľ údajov alebo orgán sídlo, ktoré je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

VI.   Ukončenie

a)

V prípade, že príjemca údajov porušuje svoje povinnosti podľa týchto doložiek, poskytovateľ údajov môže dočasne pozastaviť prenos osobných údajov príjemcovi údajov, kým tento porušenie nenapraví alebo kým nevyprší platnosť zmluvy.

b)

V prípade, že:

i)

poskytovateľ údajov dočasne pozastavil prenos osobných údajov príjemcovi údajov podľa odseku a) v lehote dlhšej ako jeden mesiac;

ii)

by plnenie týchto doložiek príjemcom údajov bolo v rozpore so zákonnými alebo regulačnými povinnosťami v krajine dovozu;

iii)

príjemca údajov podstatne alebo neustále porušuje ktorúkoľvek záruku alebo záväzok stanovený podľa týchto doložiek;

iv)

príslušný súd v krajine, v ktorej má poskytovateľ údajov sídlo, vynesie konečné rozhodnutie proti ktorému nie je možnosť odvolať sa, alebo ak dozorný orgán oznámi porušenie doložiek príjemcom údajov alebo poskytovateľom údajov;

v)

príjemca údajov predloží správe žiadosť na likvidáciu, či už z osobných alebo obchodných dôvodov, a ak jeho žiadosť nie je zamietnutá v lehote príslušnej pre takéto zamietnutia podľa platných právnych predpisov, ak je vydaný príkaz na súdnu exekúciu, ak je určený príjemca jeho aktív; v prípade, že dotknutá osoba je fyzická osoba, určí správcu konkurznej podstaty, začne rokovať o dobrovoľnej dohode, alebo ak nastane podobná situácia v akejkoľvek jurisdikcii.

Poskytovateľ údajov je potom, bez toho, aby boli dotknuté ďalšie práva príjemcu údajov, oprávnený ukončiť tieto doložky, a v tomto prípade na žiadosť treba informovať orgán; v prípadoch, ktoré sú obsiahnuté v i), ii), alebo iv) vyššie príjemca údajov môže tiež ukončiť tieto doložky.

c)

Každá strana môže ukončiť tieto doložky: i) ak Komisia vydá akékoľvek primerané pozitívne rozhodnutie podľa odseku 6 článku 25 smernice 95/46/ES (alebo akýkoľvek nahradzujúci text) vo vzťahu ku krajine (alebo jej časti), do ktorej sú údaje prenášané a spracovávané príjemcom údajov, alebo ii) ak sa smernica 95/46/ES (alebo akýkoľvek nahradzujúci text) stane v takej krajine priamo uplatniteľná.

d)

Zmluvné strany súhlasia, že ukončenie týchto doložiek kedykoľvek, za akýchkoľvek podmienok, a z akéhokoľvek dôvodu (okrem ukončenia podľa doložky VI písm. c)) ich neoslobodzuje od plnenia záväzkov a/alebo podmienok podľa doložiek o spracovaní prenášaných osobných údajov.

VII.   Zmeny týchto doložiek

Zmluvné strany nesmú upravovať tieto doložky, okrem aktualizovania akýchkoľvek informácií v prílohe B, a v tomto prípade na žiadosť informujú príslušný orgán. Toto nezabraňuje zmluvným stranám pridať dodatočné obchodné doložky, ak je to žiaduce.

VIII.   Opis prenosu

Bližšie informácie o prenose osobných údajov sú špecifikované v prílohe B. Zmluvné strany súhlasia, že príloha B môže obsahovať dôverné obchodné informácie, ktoré nezverejnia tretím stranám, okrem prípadu, keď si to vyžadujú právne predpisy, podľa doložky I písm. e), alebo ako odpoveď príslušným regulačným a vládnym organizáciám. Zmluvné strany môžu vystaviť dodatočné prílohy aby zahrnuli dodatočné prenosy, čo bude na žiadosť predložené orgánu. Príloha B môže byť v prípade potreby navrhnutá tak, aby zahŕňala násobné prenosy.

Dátum: _

_

_

VYPLNÍ POSKYTOVATEĽ ÚDAJOV

VYPLNÍ PRÍJEMCA ÚDAJOV

PRÍLOHA A

ZÁSADY SPRACOVANIA ÚDAJOV

1.

Obmedzenie účelu: osobné údaje sa musia spracovávať a následne používať alebo ďalej sprostredkovávať iba na účely uvedené v prílohe B, alebo ak dotknutá osoba následne vydá oprávnenie.

2.

Kvalita údajov a proporcionálnosť: osobné údaje musia byť presné a, kde je to potrebné, aktualizované. Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a nesmú byť priveľmi rozsiahle vo vzťahu k účelom, na ktoré sú odvádzané a ďalej spracúvané.

3.

Transparentnosť: dotknutým osobám musia byť poskytnuté informácie potrebné na zabezpečenie riadneho spracovania (ako sú informácie o účele spracovania a prenose), ak tieto údaje už neposkytol poskytovateľ údajov.

4.

Bezpečnosť a dôvernosť: prevádzkovateľ údajov musí prijať technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré zodpovedajú rizikám pri spracovaní, ako je nepredvídané alebo nezákonné zničenie alebo neúmyselná strata, zmena, neoprávnené zverejnenie alebo prístup. Akákoľvek osoba konajúca na základe oprávnenia prevádzkovateľa údajov, vrátane spracovateľa, musí údaje spracúvať iba na základe postupov stanovených prevádzkovateľom.

5.

Právo prístupu, práva na opravu, vymazanie a vznesenie námietky: ako je stanovené v článku 12 smernice 95/46/ES, dotknuté osoby musia mať právo prístupu ku všetkým údajom organizácie vzťahujúcim sa ne, či už priamo alebo prostredníctvom tretej strany, s výnimkou žiadostí, ktoré sú preukázateľne urážlivé, založené na neprimeraných intervaloch, počte, a majú opakujúcu sa a systematickú povahu, alebo ku ktorým nemusí byť prístup schválený právnymi predpismi krajiny, v ktorej je poskytovateľ ustanovený. Za predpokladu, že orgán už dal svoj súhlas, prístup nemusí byť povolený ani v prípade, ak by toto rozhodnutie spôsobilo vážne škody príjemcovi údajov alebo organizáciám, ktoré s ním spolupracujú, pretože tieto záujmy neprevyšujú záujmy základných práv a slobôd dotknutej osoby. Zdroje osobných údajov nemusia byť identifikované, keď to nie je možné dosiahnuť primeraným úsilím, alebo kde budú porušené okrem práva jednotlivca práva všetkých ľudí. Dotknutým osobám musia byť poskytnuté osobné informácie o oprave, zmene alebo vymazaní, ak boli tieto údaje spracované v rozpore s týmito princípmi. Ak existuje závažný dôvod pochybovať o oprávnenosti žiadosti, organizácia môže vyžadovať ďalšie oprávnenia predtým ako údaje opraví, zmení a doplní alebo vymaže. Oznámenie o akejkoľvek oprave, zmene a doplnení, alebo vymazaní nemusí byť zverejnené tretej strane, ak je na takýto krok potrebné neúmerné úsilie. Dotknutá osoba musí mať tiež možnosť vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej dotýkajú, ak existujú závažné zákonné dôvody spojené s jej konkrétnou situáciou. V prípade odmietnutia leží dôkazné bremeno na dovozcovi údajov, a dotknutá osoba môže vždy napadnúť odmietnutie pred orgánom.

6.

Citlivé údaje: príjemca údajov musí prijať dodatočné opatrenia (napr. spojené s bezpečnosťou) potrebné na ochranu citlivých údajov v súlade s povinnosťami ustanovenými podľa doložky II.

7.

Údaje používané na účely marketingu: kde sú údaje spracúvané na účely priameho marketingu mali by existovať efektívne postupy umožňujúce dotknutej osobe, aby mohla kedykoľvek rozhodnúť o odstúpení od toho, aby boli jej údaje použité na takéto účely.

8.

Automatizované rozhodnutia: automatizované rozhodnutie znamená rozhodnutie príjemcu údajov alebo poskytovateľa údajov, ktoré má zákonný dopad na dotknutú osobu alebo ju významne ovplyvňuje, a ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, a slúži na zhodnotenie istých osobných aspektov, ktoré sa ho týkajú, ako je jeho pracovný výkon, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, správanie atď. Príjemca údajov nesmie robiť žiadne automatizované rozhodnutia týkajúce sa dotknutých osôb, okrem prípadov, keď:

a)

i)

také rozhodnutia urobí príjemca údajov uzavretím zmluvy s dotknutou osobou alebo jej plnením; a

ii)

dotknutá osoba má možnosť prediskutovať výsledky príslušného automatizovaného rozhodnutia so zástupcom zmluvnej strany, ktorá toto rozhodnutie urobila, inak môže proti tejto strane vzniesť námietky;

alebo

b)

kde je právnymi predpismi príjemcu údajov stanovené inak.

PRÍLOHA B

OPIS PRENOSU

(vypĺňajú zmluvné strany)

Image

ILUSTRAČNÉ OBCHODNÉ DOLOŽKY (DOBROVOĽNÉ)

Odškodnenie medzi vývozcom údajov a dovozcom údajov

‚Zmluvné strany sa navzájom odškodnia a zbavia sa zodpovednosti za akékoľvek náklady, poplatky, náhrady škody, výdavky alebo straty ktoré si spôsobili následkom porušenia ustanovenia v týchto doložkách. Odškodnenie podľa tohto závisí na a) strane, ktorá má byť odškodnená (odškodňovaná strana), a na jej promptnom informovaní druhej strany (odškodňujúca strana) o nároku; b) odškodňujúcej strane, ktorá výhradne kontroluje obranu a vyrovnanie akéhokoľvek takéhoto nároku; c) odškodňovanej strane, ktorá má za úlohu spolupracovať a pomáhať odškodňujúcej strane brániť takýto nárok.‘

Riešenie sporu medzi dovozcom údajov a vývozcom údajov (zmluvné strany samozrejme môžu navrhnúť alternatívne riešenie sporu alebo jurisdikčnú doložku)

‚V prípade sporu medzi dovozcom údajov a vývozcom údajov, ktorý sa týka akéhokoľvek údajného porušenia týchto doložiek, má byť tento spor definitívne vyriešený podľa predpisov v rozhodovacom konaní Medzinárodnej obchodnej komory jedným alebo viacerými rozhodcami, stanovenými v súlade s danými predpismi. Miesto rozhodovacieho konania [ ] Počet rozhodcov [ ].‘

Rozdelenie nákladov:

‚Každá strana si má plniť svoje povinnosti podľa týchto doložiek a na svoje vlastné náklady.‘

Dodatočná doložka o ukončení:

‚V prípade ukončenia týchto doložiek musí príjemca údajov bezodkladne vrátiť všetky osobné údaje a všetky kópie osobných údajov s výhradou týchto doložiek vývozcovi údajov, alebo ak sa tak rozhodne poskytovateľ údajov, musí zničiť všetky tieto kópie a potvrdiť vývozcovi údajov, že tak urobil. Pokiaľ vnútroštátne právne predpisy alebo kontrolné orgány bránia vývozcovi údajov zničiť alebo vrátiť všetky údaje alebo časť týchto údajov, budú považované za dôverné a nebudú aktívne spracované na žiadny účel. Príjemca údajov súhlasí, že na žiadosť poskytovateľa údajov umožní jemu alebo ním vybratému revízorovi, voči ktorému nemá príjemca údajov námietky prístup do prevádzky, aby vykonal kontrolu v úradných hodinách a urobil primerané oznámenie.‘

“.

(1)  ‚Príslušné ustanovenia‘ znamenajú ustanovenia akéhokoľvek oprávnenia alebo rozhodnutia okrem ustanovení na vynútenie akéhokoľvek oprávnenia alebo rozhodnutia (ktoré by mali zabezpečiť tieto doložky).

(2)  Ustanovenia sa však v odseku 5 prílohy A o právach prístupu a práve na opravu, vymazanie alebo vznesenie námietky majú uplatňovať v prípade výberu tejto možnosti a majú prednostné právo pred akýmkoľvek porovnateľným ustanovením rozhodnutia Komisie.


Top