EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

2004/844/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4285)

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2004,

ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu pomoc podľa smernice Rady 2003/8/ES na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4285)

(2004/844/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 na zlepšenie prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch stanovením minimálnych spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú právnej pomoci pri týchto sporoch (1), a najmä na jej článok 16 (1),

po konzultácii s poradným výborom ustanoveným na základe článku 17 (1) smernice 2003/8/ES,

keďže:

(1)

Článok 16 (1) smernice 2003/8/ES stanovuje, že Komisia má stanoviť štandardnú formu žiadostí o právnu pomoc a zasielanie takýchto žiadostí.

(2)

Štandardná forma pre zasielanie žiadostí o právnu pomoc medzi súdnymi orgánmi členských štátov bola stanovená rozhodnutím Komisie K(2003) 1829 (2).

(3)

Štandardná forma žiadostí o právnu pomoc ako taká sa má stanoviť najneskôr do 30. novembra 2004 na základe článku 16 (2) druhého pododseku smernice 2003/8/ES. Preto sa má uvedená forma stanoviť týmto rozhodnutím.

(4)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko, ktoré nie je zaviazané smernicou 2003/8/ES, nie je zaviazané týmto rozhodnutím, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štandardná forma na predkladanie žiadostí o právnu pomoc podľa smernice 2003/8/ES je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. novembra 2004

Za Komisiu

António VITORINO

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Rozhodnutie doteraz neuverejnené v úradnom vestníku.


PRÍLOHA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top