EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0691

2004/691/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES prijímajúce zoznam schválených zariadení v tretích krajinách na ožarovanie potravín (oznámené pod číslom K(2004) 3679)Text s významom pre EHP

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 192–193 (MT)
OJ L 314, 13.10.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 199 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 199 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 219 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/691/oj

13.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES prijímajúce zoznam schválených zariadení v tretích krajinách na ožarovanie potravín

(oznámené pod číslom K(2004) 3679)

(Text s významom pre EHP)

(2004/691/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 1999/2/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa potravín a prísad do potravín upravených ionizačným žiarením (1), najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 1999/2/ES potravina, ktorá bola upravená ionizačným žiarením, sa z tretích krajín nesmie dovážať, pokiaľ nebola upravená v zariadení na ožarovanie schválenom Spoločenstvom.

(2)

Rozhodnutie Komisie stanovilo úvodný zoznam schválených zariadení 2002/840/ES (2).

(3)

Komisia prijala prostredníctvom príslušných orgánov žiadosť o schválenie jedného zariadenia na ožarovanie v Turecku a jedného vo Švajčiarsku. Odborníci Komisie vykonali inšpekciu ožarovacích zariadení, aby preverili, či spĺňajú požiadavky smernice 1999/2/ES, a najmä či úradný dohľad zaručuje, že tieto zariadenia spĺňajú požiadavky článku 7 tejto smernice. Príslušné orgány obidvoch krajín poskytli dostatočné odpovede na všetky odporúčania uvedené v záverečnej správe.

(4)

Od pristúpenia Maďarska k Spoločenstvu 1. mája 2004 už nie je viacej nutné uvádzať na zozname ožarovacie zariadenie tohto členského štátu v prílohe rozhodnutia 2002/840/ES. Toto zariadenie sa doplní do zoznamu schválených ožarovacích zariadení v členských štátoch, uvedeného v článku 7 ods. 4 smernice 1999/2/ES.

(5)

Rozhodnutie 2002/840/ES by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2002/840/ES sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 7. októbra 2004

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 287, 25.10.2002, s. 40.


PRÍLOHA

Zoznam ožarovacích zariadení v tretích krajinách schválených Spoločenstvom

Referenčné číslo: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Juhoafrická republika

Tel.: (27-21) 551 24 40

Fax: (27-21) 551 17 66

Referenčné číslo: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

P.O. Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Juhoafrická republika

Tel.: (27-11) 974 88 51

Fax: (27-11) 974 89 86

Referenčné číslo: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

P.O. Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Juhoafrická republika

Tel.: (27-31) 902 88 90

Fax: (27-31) 912 17 04

Referenčné číslo: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK A.S.

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Turecko

Tel.: (90-282) 726 57 90

Fax: (90-282) 726 51 78

Referenčné číslo: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Švajčiarsko

Tel.: (41-062) 288 90 60

Fax: (41-062) 288 90 70


Top