Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0379

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/471/ES, pokiaľ ide o bakteriologické skúšky v niektorých prevádzkarniach na spracovanie mäsa [oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1519]Text s významom pre EHP

OJ L 144, 30.4.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; Nepriamo zrušil 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/379/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32004D0379

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/471/ES, pokiaľ ide o bakteriologické skúšky v niektorých prevádzkarniach na spracovanie mäsa [oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1519]Text s významom pre EHP

CS.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
ET.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
HU.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
LT.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
LV.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
MT.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
PL.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
SK.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285
SL.ES Kapitola 3 Zväzok 44 S. 284 - 285


Rozhodnutie Komisie

z 26. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/471/ES, pokiaľ ide o bakteriologické skúšky v niektorých prevádzkarniach na spracovanie mäsa

[oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1519]

(Text s významom pre EHP)

(2004/379/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných podmienkach pre produkciu a uvádzanie na trh čerstvého mäsa [1], a najmä na jej článok 10 ods. 2,

keďže:

(1) rozhodnutie Komisie 2001/471/ES [2] zaväzuje prevádzkovateľov prevádzkarní na spracovanie mäsa, aby vykonávali pravidelné kontroly všeobecných hygienických podmienok výroby vo svojich prevádzkarniach;

(2) uvedené rozhodnutie ustanovuje pravidlá pre bakteriologické skúšky jatočných tiel dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní; ustanovuje, že výsledky bakteriologických skúšok sa musia previesť na denné logaritmické priemerné hodnoty, aby ich bolo možné porovnať s limitmi, ktoré stanovuje;

(3) členské štáty v súčasnosti používajú dva rôzne spôsoby výpočtu pri prevode výsledkov skúšok na logaritmickú priemernú hodnotu, čo vedie k rôznym číselným hodnotám;

(4) vykonávanie bakteriologických skúšok by sa malo zosúladiť v rámci spoločenstva; preto je potrebné vyjasniť spôsob výpočtu pre prevod výsledkov bakteriologických skúšok mäsa, stanovený v rozhodnutí 2001/471/ES;

(5) preto je potrebné zmeniť a doplniť rozhodnutie 2001/471/ES;

(6) opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2001/471/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 20. mája 2004.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 26. apríla 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 121, 29. 7. 1964, s. 2012/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/23/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 7).

[2] Ú. v. ES 165, 21.6.2001, s. 48.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Časť 1 prílohy k rozhodnutiu 2001/471/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. V oddieli s názvom

"Uplatňovanie mikrobiologických kritérií na výsledky vykonanej skúšky vzorky (tabuľka 1)"

, sa prvá veta nahrádza takto:

"Denný priemer logaritmických výsledkov by mal byť zaradený do jednej z troch kategórií pre overenie kontroly procesu: prijateľné, medzné a neprijateľné."

2. Tabuľka 1 sa nahrádza takto:

"Tabuľka 1

Denný priemer logaritmických hodnôt [1] pre medzné a neprijateľné výsledky pre bakteriologické výkonnostné kritériá pre kusy dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní (cfu/cm2) pre vzorky odobraté pomocou deštruktívnej metódy.

| Prijateľný rozsah | Medzný rozsah | Neprijateľný rozsah |

| Dobytok/ovce/kozy/kone | Ošípané | Dobytok/ošípané/ | Dobytok/ošípané/ovce/kozy/kone |

Denný priemer log. hodnôt pre | Celkové života-schopné počty (TVC) | < 3,5 | < 4,0 | 3,5 (svine: 4,0) - 5,0 | > 5,0 |

Entero-bacteria-cae | < 1,5 | < 2,0 | 1,5 (svine: 2,0) - 2,5 (svine: 3,0) | > 2,5 (svine: > 3,0) |

[1] "Denný priemer logaritmických hodnôt sa vypočíta tak, že najprv sa vezme logaritmická hodnota (log10) každého výsledku skúšky a potom sa vypočíta aritmetický priemer týchto logaritmických hodnôt."

--------------------------------------------------

Top