Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0357

Rozhodnutie Komisie zo 7. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES v súvislosti s so zoznamom aromatických prípravkov [oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 1273]Text s významom pre EHP.

OJ L 113, 20.4.2004, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 111 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 441 - 449
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 215 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; Zrušil 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/357/oj

32004D0357Úradný vestník L 113 , 20/04/2004 S. 0028 - 0036


Rozhodnutie Komisie

zo 7. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES v súvislosti s so zoznamom aromatických prípravkov

[oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 1273]

(Text s významom pre EHP)

(2004/357/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2232/96 Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo určené na použitie do alebo na potraviny [1], zmenené a doplnené nariadením 1882/2003 [2], najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 2232/96 ustanovuje postup na určenie pravidiel v súvislosti s aromatickými prísadami používanými alebo určený na použitie do potravín; uvedené nariadenie ustanovuje prijatie zoznamu pre chuťovaé a aromatické prísady ("zoznam") na základe oznámenia zoznamu chuťových a aromatických prísad členskými štátmi, ktoré sa môžu používať v potravinách alebo na nich, uvádzaných na trh na ich území a na základe preverenia tohto oznámenia vykonaného Komisiou.

(2) Okrem toho nariadenie (ES) č. 2232/96 ustanovuje program hodnotenia chuťových a aromatických prísad obsiahnutých v zozname ("program hodnotenia"), aby sa kontrolovalo, či tieto látky spĺňajú všeobecné kritériá na ich používanie stanovené v prílohe k uvedenému nariadeniu; nariadenie (ES) č. 2232/96 ustanovuje, že osoby zodpovedné za uvádzanie chuťových a aromatických prísad na trh musia Komisii poslať údaje potrebné na ich hodnotenie; uvedené nariadenie rovnako ustanovuje, že po ukončení programu hodnotenia sa musí prijať zoznam aromatických prípravkov, ktorých použitie sa musí povoliť s vylúčením ostatných.

(3) Podľa nariadenia (ES) č. 2232/96 prijalo rozhodnutie Komisie 1999/217/ES z 23. februára 1999, ktorým sa prijíma zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do alebo na potraviny, vypracovaný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 z 28. októbra 1996 [3], naposledy zmeneného a doplneného rozhodnutím 2002/113/ES [4], zoznam aromatických prípravkov používaných v potravinách a na nich.

(4) Nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 z 18. júla 2000, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na prijatie hodnotiaceho programu podľa nariadenia (ES) č. 2232/96 Európskeho parlamentu a Rady [5], ustanovuje určité informácie, ktoré musí predložiť osoba zodpovedná za uvádzanie na trh určitých aromatických prípravkov zahrnutých dozoznamu, aby sa umožnilo vykonanie hodnotenia prísad.

(5) Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2002 z 11. apríla 2002, ktorým sa určujú lehoty pre podávanie informácií pre hodnotenie chemicky určených aromatizujúcich látok používaných v potravinách a na potravinách [6], určilo lehoty na podávanie informácií na hodnotenie chuťových a aromatických prísad požadované podľa nariadenia (ES) č. 1565/2000; pre množstvo prísad, pre ktoré bol stanovený konečný termín 31. december 2002, neboli však predložené žiadne informácie, ani Komisia nebola informovaná o úmysle, že sa informácie ešte predložia; tieto prípravky sa preto pred ukončením programu hodnotenia nemôžu hodnotiť, pokiaľ ide o ich súlad so všeobecnými kritériami na používanie chuťových a aromatických prísad ustanovených v nariadení (ES) č. 2232/96; preto je vhodné, aby sa tieto prísady vypustili zo zoznamu.

(6) Preverenie chuťových a aromatických prísad uvedených v zozname odhalilo nezrovnalosti v názvoch niektorých prísad (FL č. 06 100, a FL č. 06 131) a tiež pokiaľ ide o chemické čísla (FL č. 02 027, FL č. 07 033, FL č. 07 153, a FL č. 09 578); okrem toho sa zistili prípady, keď tá istá látka sa v zozname objavila pod rôznymi chemickými názvami (FL č. 02 228 and FL č. 02 027; FL č. 07 221 a FL č. 07 033); tieto nezrovnalosti by sa mali napraviť.

(7) Previerka zo strany Komisie odhalila aj to, že z rôznych foriem chinínu sa ako chuťovaé a aromatické prísady používajú iba chinín hydrochlorid (FL č. 14 011), chinín monohydrochlorid dihydrát (FL č. 14 155) a chinín sulfát (FL č. 14 152); ostatné formy chinínu (FL č. 14 146 a FL č. 14 154) by sa preto mali vypustiť zo zoznamu.

(8) Vedecký výbor pre potraviny prišiel vo svojom stanovisku z 26. februára 2002 k záveru, že N-(4-hydroxi-3-metoxibenzyl)-8-metylnon-6-enamid (kapsaicín, FL č. 16 014) je genotoxický; kapsaicín je prirodzene prítomný v odrodách papriky (napr. čili korenie, cayenské korenie, červená paprika); bolo oznámené, že vysoká spotreba papriky je rizikovým faktorom pre rakovinu; hoci maximálna hladina denného príjmu kapsaicínu v Európskej únii je oveľa nižšia, ako sú hladiny súvisiace s rakovinou, malo by sa zabrániť jeho pridávaniu do potravín, pretože to nie je v súlade so všeobecnými kritériami na používanie chuťových a aromatických prísad ustanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2232/96; uvedený prípravok by sa mal vypustiť zo zoznamu.

(9) Pre dva prípravky uvedené v zozname (CN060 a CN061) stiahol oznamujúci členský štát svoje oznámenie; tieto prípravky by sa preto mali vypustiť zo zoznamu.

(10) Nie je vhodné, aby sa naďalej dodržiaval kódex dôvernosti o prísadách, ktoré boli už ináč oznámené pod ich úplným názvom a boli na trhu v čase, keď sa vypracovávalzoznam.

(11) Priemysel poskytol informácie o určitých látkach, ktoré sú označené číslom 4 v stĺpci "poznámky" v časti A prílohy k rozhodnutiu 1999/217/ES a pre ktoré sa podľa rozhodnutia požadovali dodatočné informácie; boli poskytnuté najmä informácie, že takéto látky sú aromatické prípravky; uvedená príloha by sa preto mala zmeniť a doplniť, aby sa vypustili odkazy k číslu 4.

(12) Je potrebné, aby sa urobili opravy v zozname tým, že sa niektorým prípravkom, ktoré boli na trhu v čase vypracovávaniezoznamu, priradí číslo FLAVIS, aby sa zabezpečilo, že sa správne zaradia do programu hodnotenia.

(13) Členské štáty oznámili nové aromatické prípravky, ktoré sa majú zaradiť do programu hodnotenia, a preto by sa mali začleniť do zoznamu.

(14) Pre niektoré nové oznámené látky požadovali oznamujúce členské štáty, podľa nariadenia (ES) č. 2232/96 a odporúčania Komisie 98/282/ES z 21. apríla 1998 o spôsoboch, ktorými by členské štáty a signatárske štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore mali chrániť duševné vlastníctvo v súvislosti s vývojom a výrobou chuťových a aromatických prísad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 [7], určenie takého spôsobu, aby sa chránili práva duševného vlastníctvo ich výrobcu; takéto prísady by preto mali byť uvedené v časti B prílohy k rozhodnutiu 1999/217/ES.

(15) Primerane k tomu by sa preto malo zmeniť a doplniť rozhodnutie 1999/217/ES.

(16) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 1999/217/ES sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 7. apríla 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 84, 27.3.1999, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 49, 20.2.2002, s. 1

[5] Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 8

[6] Ú. v. ES L 95, 12.4.2002, s. 10

[7] Ú. v. ES L 127, 29.4.1998, s. 32.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 1999/217/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. v zozname v treťom odseku úvodnej časti prílohy, ktorá je pred časťou A, sa pridáva tento bod 6:

"6. Prísada, ktorá sa nesmie použiť do potravín a na potraviny, pokiaľ sa právoplatne neuvedie na trh v príslušnom členskom štáte (štátoch).";

2. časť A sa mení a dopĺňa takto:

a) údaje pre prísady priradené k číslam FL uvedeným v bodoch i) až vi) sa menia a dopĺňajú takto:

i) pre číslo FL 02 027 sa údaj "141-25-3" v stĺpci "CAS" nahrádza údajom "6812-78-8" a údaj "205-473-9" v stĺpci "Einecs" sa nahrádza údajom "229-887-4";

ii) pre číslo FL 06 100 sa údaj "acetaldehyd dipentyl acetál" v stĺpci "názov" nahrádza údajom "1,1-dipentyloxietán";

iii) pre číslo FL 06 131 sa údaj "1-etoxi-3-metyl-1-izopentyloxibután" v stĺpci "názov" nahrádza údajom "1-etoxi-1-(3-metylbutoxi)-3-metylbután";

iv) pre číslo FL 07 033 sa údaj "95-41-0" v stĺpci "CAS" nahrádza údajom "11050-62-7";

v) pre číslo FL 07 153 sa údaj "1803-39-0" v stĺpci "CAS" nahrádza údajom "20489-53-6";

vi) pre číslo FL 09 578 sa údaj "19089-92-0" v stĺpci "CAS" nahrádza údajom "1617-25-0";

vii) pre číslo FL 12 201 sa údaj "57074-34-7" v stĺpci "CAS" nahrádza údajom "94293-57-9";

b) riadky uvedené v tabuľke pre prísady, ktorým sú priradené tieto čísla FL sa vypúšťajú:

"02 046 | 02 143 | 02 158 | 02 161 | 02 169 | 02 179 | 02 220 | 02 225 |

02.228 | 02.241 | 05.086 | 05.138 | 05.145 | 05.151 | 05.161 | 05.162 |

05.163 | 05.165 | 05.168 | 05.181 | 05.206 | 06.056 | 06.093 | 06.110 |

06.112 | 07.006 | 07.037 | 07.073 | 07.155 | 07.166 | 07.186 | 07.197 |

07.209 | 07.218 | 07.221 | 07.222 | 07.227 | 08.077 | 08.084 | 08.091 |

08.105 | 08.106 | 08.118 | 08.122 | 08.124 | 08.125 | 09.172 | 09.175 |

09.190 | 09.224 | 09.226 | 09.320 | 09.322 | 09.336 | 09.338 | 09.343 |

09.344 | 09.359 | 09.361 | 09.366 | 09.373 | 09.376 | 09.378 | 09.393 |

09.497 | 09.577 | 09.591 | 09.597 | 09.610 | 09.622 | 09.627 | 09.628 |

09.630 | 09.653 | 09.828 | 09.849 | 09.856 | 09.863 | 09.868 | 09.883 |

09.889 | 09.890 | 12.011 | 12.090 | 12.091 | 12.105 | 12.119 | 12.131 |

12.133 | 12.140 | 12.144 | 12.160 | 12.184 | 12.185 | 12.190 | 12.204 |

12.213 | 12.215 | 12.219 | 12.220 | 12.225 | 12.229 | 14.146 | 14.154 |

16.014 | 16.077 | 17.004 | 17.011 | 17.016 | 17.030" | | |

(c) pre prísady, ktorým sú priradené tieto čísla FL, sa v tabuľke v stĺpci

"poznámky"

vypúšťa číslo

"4"

:

"02.004 | 02.121 | 02.216 | 02.217 | 09.016 | 09.034 | 09.367 | 09.712 |

16.009 | 16.017" | | | | | | |

(d) do tabuľky sa vkladajú tieto riadky:

"Č. FL | Chemická skupina | CAS | Názov | FEMA | EINECS | Synonymá | Poznámky |

02.243 | 04 | 56805-23-3 | (E)-3-(Z)-6-nonadién-1-ol | 3884 | 278-518-3 | | 6 |

04.095 | 25 | 527-60-6 | 2,4,6-trimetylfenol | | 208-419-2 | | 6 |

04.096 | 18 | 579-60-2 | 2-metoxi-6-(2-propenyl)fenol | | 209-444-1 | | 6 |

05.207 | 04 | 105683-99-6 | 6-decenal, cis- | | | | 6 |

05.208 | 04 | 169054-69-7 | Z-8-tetradecenal | | | | 6 |

05.209 | 04 | 147159-48-6 | 6-decenal, trans | | | | 6 |

06.132 | 23 | 63253-24-7 | vanilín bután-2,3-diol acetál (zmesstereoizomérov) | 4023 | | vanilīn erytro- a treo-butān-2,3-diol acetāl | 6 |

05.217 | 04 | 21662-08-8 | 5-decenal | | | | |

05.218 | 04 | 56554-87-1 | 16-oktadecenal | | | | |

07.239 | 05 | 2278-53-7 | [R-(E)]-5-izopropyl-8-metylnona-6,8-dién-2-ón | | 218-907-7 | | 6 |

07.240 | 05 | 13019-20-0 | 2-metylheptán-3-ón | 4000 | 235-877-0 | | 6 |

07.241 | 05 | 1635-02-5 | 3,4-dimetylhexa-3-én-2-ón | | 216-656-8 | | 6 |

07.242 | 21 | 5355-63-5 | 3-hydroxi-4-fenylbután-2-ón | | | | 6 |

07.243 | 21 | 99-93-4 | 4-hydroxiacetofenón | | 202-802-8 | | 6 |

07.244 | 05 | 20859-10-3 | trans-6-metyl-3-heptén-2-ón | 4001 | | | 6 |

07.245 | 08 | 71048-82-3 | trans-delta-damaskón | | 275-156-8 | (l-α-(E),2-β)-l-(2,6,6-trimetyl-cyklohex-3-én-1-yl)but-2-én-1-ón | 6 |

07.246 | 08 | 25304-14-7 | dimetylcyklohexylmetylketón | | 246-799-1 | | 6 |

07.247 | 05 | 30086-02-3 | 3,5-oktadién-2-ón, (E,E) | 4008 | | | 6 |

07.248 | 10 | 585-25-1 | oktán-2,3-dión | | 209-552-9 | | 6 |

07.249 | 05 | 927-49-1 | undekán-6-ón | 4022 | 213-150-9 | | 6 |

07.253 | 05 | 30086-02-3 | 3,5-oktadién-2-ón | | | | |

09.917 | 04 | 1576-85-8 | 4-pentenylacetát | 4011 | 216-413-6 | | 6 |

09.918 | 04 | 67452-27-1 | cis-4-decenylacetát | 3967 | | | 6 |

09.919 | 09 | 139564-43-5 | etyl-3-acetoxi-2-metylbutyrát | | | | 6 |

09.920 | 08 | 156324-82-2 | 2-izopropyl-5-metylcyklohexyl-oxikarbonyloxi-2-hydroxipropán | 3992 | 417-420-9 | | 6 |

09.921 | 04 | 54653-25-7 | etyl-5-hexenoát | 3976 | | | 6 |

09.922 | 04 | 39924-27-1 | etyl-cis-4-heptenoát | 3975 | 254-702-9 | | 6 |

09.923 | 05 | 39026-94-3 | 2-heptylbutyrát | 3981 | | | 6 |

09.924 | 05 | 5921-83-5 | (+/-)-3-heptylacetát | 3980 | 203-932-8 | | 6 |

09.925 | 05 | 60826-15-5 | 3-nonylacetát | 4007 | 262-444-3 | | 6 |

09.926 | 05 | 84434-65-1 | 3-oktylformiát | 4009 | 282-866-1 | | 6 |

09.927 | 04 | 141-15-1 | rodinylbutyrát | 2982 | 205-462-9 | | 6 |

09.928 | 04 | 3681-82-1 | trans-3-hexenylacetát | | 222-962-2 | | 6 |

10.069 | 09 | 67663-01-8 | 3-metyl-gama-dekalaktón | 3999 | | | 6 |

10.070 | 09 | 1073-11-6 | 4-metyl-5-hexén-1,4-olid | | 214-024-6 | | 6 |

12.238 | 20 | 227456-27-1 | 3-merkapto-2-metylpentán-1-ol | 3996 | | | 6 |

12.239 | 20 | 227456-28-2 | 3-merkapto-2-metylpentanál | 3994 | | | 6 |

12.240 | 20 | 6540-86-9 | 2,4,6-tritiaheptán | | | | 6 |

12.241 | 20 | 258823-39-1 | 2-merkapto-2-metylpentán-1-ol | 3995 | | | 6 |

12.242 | 20 | 29414-47-9 | metyltiometylmerkaptán | | | | |

12.243 | 20 | 6725-64-0 | dimerkaptometán | | | | 6 |

12.244 | 20 | 14109-72-9 | 1-metyl-2-propanón | 3882 | | | 6 |

12.245 | 20 | 7529-06-8 | 1,3-dimerkapto-2-tiapropán | | | | 6 |

12.246 | 20 | | 3-(metyltio)hexán-3-ón | | | | 6 |

12.247 | 20 | 61837-77-2 | 1-(metyltio)oktán-3-ón | | | | 6 |

12.248 | 20 | 5862-47-5 | 2-(metyltio)etylacetát | | | | 6 |

12.249 | 20 | 227456-27-1 | 3-merkapto-2-metylpentanol (zmes stereoizomérov) | 3996 | | | 6 |

12.250 | 20 | 51755-72-7 | 3-merkaptohexanál | | | | 6 |

12.251 | 20 | 136954-22-8 | 3-merkaptohexylhexanoát | 3853 | | | 6 |

12.252 | 20 | 31539-84-1 | 4-merkapto-4-metyl-2-pentanol | | | | 6 |

12.253 | 20 | 72437-68-4 | amylmetyldisulfid | | | | 6 |

12.254 | 20 | 63986-03-8 | butyletyldisulfid | | | | 6 |

12.255 | 20 | 156472-94-5 | etyl-3-merkaptobutyrát | 3977 | | | 6 |

12.256 | 20 | 31499-70-4 | etylpropyltrisulfid | | | | 6 |

12.257 | 20 | 104228-51-5 | etyl-4-(acetyltio)butyrát | 3974 | | | 6 |

12.259 | 20 | 29725-66-4 | p-mentán-3-ón, 1-merkapto | | | | 6 |

13.191 | 14 | 376595-42-5 | o-etyl-S-(2-furylmetyl)tiokarbonát | | | | 6 |

13.192 | 14 | 109537-55-5 | furfuryl-2-metyl-3-furyldisulfid | | | | 6 |

13.193 | 14 | 26486-21-5 | 2,5-dimetyltetrahydro-3-furántiol | 3971 | | | 6 |

13.194 | 14 | 252736-39-3 | 2,5-dimetyltetrahydro-3-furyltioacetát | 3972 | | | 6 |

13.195 | 30 | 26131-91-9 | 2-izobutyl-4,5-dimetyloxazol | | | | 6 |

13.196 | 14 | 180031-78-1 | 4-(furfuryltio)pentán-2-ón | 3840 | | | 6 |

13.197 | 14 | 252736-36-0 | furylpropyldisulfid | 3979 | | | 6 |

14.162 | 28 | 98-79-3 | kyselina L-2-pyrolidón-5-karboxylová | | | | 6 |

14.163 | 28 | 1192-58-1 | l-metylpyrol 2-karboxaldehyd | | 214-755-0 | | 6 |

14.164 | 28 | 622-39-9 | 2-propylpyridín | | 210-732-4 | | 6 |

14.165 | 28 | 2168-14-8 | N-etyl-2-formylpyrol | | | | 6 |

15.123 | 20 | 53897-58-5 | 2,4,6-trietyl-1,3,5-tritián | | | | 6 |

16.082 | 30 | 21018-84-8 | amarogentín | | | | 6" |

3. tabuľka v časti B sa nahrádza touto tabuľkou:

"Chuťové a aromatické prísady oznámené podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96, pre ktoré sa požaduje ochrana práv duševného vlastníctva výrobcu

Číselný znak | Dátum, kedy Komisia prijala oznámenie | Poznámky |

CN003 | 17.10.1998 | |

CN004 | 17.10.1998 | |

CN009 | 17.10.1998 | |

CN010 | 17.10.1998 | |

CN012 | 17.10.1998 | |

CN013 | 17.10.1998 | |

CN014 | 17.10.1998 | |

CN016 | 17.10.1998 | |

CN019 | 17.10.1998 | |

CN022 | 17.10.1998 | |

CN023 | 17.10.1998 | |

CN030 | 17.10.1998 | |

CN033 | 17.10.1998 | |

CN035 | 17.10.1998 | |

CN036 | 17.10.1998 | |

CN037 | 17.10.1998 | |

CN042 | 17.10.1998 | |

CN045 | 17.10.1998 | |

CN048 | 17.10.1998 | |

CN049 | 17.10.1998 | |

CN050 | 17.10.1998 | |

CN052 | 17.10.1998 | |

CN053 | 17.10.1998 | |

CN054 | 17.10.1998 | |

CN057 | 17.10.1998 | |

CN058 | 30.10.1998 | |

CN059 | 18.9.1998 | |

CN064 | 3.2.1999 | |

CN065 | 26.1.2001 | |

CN074 | 18.4.2003 | 6 |

CN075 | 18.4.2003 | 6 |

CN076 | 18.4.2003 | 6" |

--------------------------------------------------

Top