EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0131

Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2004, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentačného súboru údajov predloženého na podrobné preskúmanie vzhľadom na možné zaradenie látok FEN 560 a penoxsulam do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 274]Text s významom pre EHP

OJ L 37, 10.2.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 441 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 183 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 183 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 65 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/131(1)/oj

32004D0131Úradný vestník L 037 , 10/02/2004 S. 0034 - 0035


Rozhodnutie Komisie

z 9. februára 2004,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentačného súboru údajov predloženého na podrobné preskúmanie vzhľadom na možné zaradenie látok FEN 560 a penoxsulam do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 274]

(Text s významom pre EHP)

(2004/131/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o dodávaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1) Smernica 91/414/EHS ustanovuje vypracovanie zoznamu účinných látok spoločenstva, ktoré sú povolené na použitie vo výrobkoch na ochranu rastlín.

(2) Spoločnosť Société occitane de fabrications et de technologies predložila 24. júna 2003 francúzskym úradom dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky FEN 560 so žiadosťou o zaradenie tejto látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Dokumentáciu týkajúcu sa látky penoxsulam predložila spoločnosť Dow AgroSciences 29. novembra 2002 talianskym úradom so žiadosťou o zaradenie tejto látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3) Úrady Francúzska a Talianska oznámili Komisii, že po predbežnom preskúmaní údajov dokumentácia týkajúca sa uvedených aktívnych látok pravdepodobne spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Predložené dokumentačné súbory údajov taktiež spĺňajú požiadavky na údaje a informácie uvedené v prílohe III k smernici 91/414/EHS vzhľadom na jeden výrobok na ochranu rastlín obsahujúci príslušnú účinnú látku. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS jednotliví žiadatelia následne poskytli dokumentačné súbory údajov Komisii a ostatným členským štátom a predložili Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4) Toto rozhodnutie by malo na úrovni spoločenstva formálne potvrdiť, že dokumentačné súbory údajov sa pokladajú v zásade za vyhovujúce požiadavkám na údaje a informácie podľa prílohy II a pre najmenej jeden výrobok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje uvedenú aktívnu látku, požiadavkám stanoveným v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5) Toto rozhodnutie by nemalo mať dosah na právo Komisie vyžadovať od žiadateľa predloženie ďalších údajov alebo informácií členskému štátu poverenému ako spravodajca v súvislosti s príslušnou látkou, aby sa tak odstránili niektoré nejasnosti v dokumentačnom súbore údajov.

(6) Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dokumentačné súbory údajov týkajúce sa aktívnych látok uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktoré boli predložené Komisii a členským štátom s cieľom dosiahnuť ich zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v zásade spĺňajú požiadavky na údaje a informácie, ktoré sú stanovené v prílohe II k smernici 91/414/EHS.

Súbory údajov spĺňajú aj požiadavky na údaje a informácie, ktoré sú stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS vzhľadom na jeden výrobok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje uvedenú aktívnu látku, pri zohľadnení navrhovaných použití.

Článok 2

Členský štát poverený predložením správy o uvedenej látke zabezpečí podrobné skúmanie príslušného dokumentačného súboru údajov a čo najskôr a najneskôr do 10. februára 2005 predloží Komisii správu o záveroch skúmania spolu so všetkými odporúčaniami na zaradenie alebo nezaradenie danej aktívnej látky do prílohy I k smernici 91/414/ES a o všetkých podmienkach s tým spojených.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5. 2003, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Účinné látky, ktorých sa týka toto rozhodnutie

Č. | Bežný názov, identifikačné číslo CIPAC | Žiadateľ | Žiadosť zo dňa | Členský štát predkladajúci správu |

1 | FEN 560 CIPAC-č. zatiaľ nie je k dispozícii | Société occitane de fabrications et de technologies | 24.6.2003 | FR |

2 | Penoxsulam CIPAC-č. zatiaľ nie je k dispozícii | Dow AgroSciences | 29.11.2002 | IT |

--------------------------------------------------

Top