EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 20/2004/es z 8. decembra 2003, ktorým sa stanovuje všeobecný systém financovania opatrení spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 až 2007Text s významom pre EHP.

Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2006; Zrušil 32006D1926

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/20(1)/oj

32004D0020Úradný vestník L 005 , 09/01/2004 S. 0001 - 0007


Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 20/2004/es

z 8. decembra 2003,

ktorým sa stanovuje všeobecný systém financovania opatrení spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 až 2007

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 153,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy [2],

keďže:

(1) spotrebiteľská politika významne prispieva k dvom strategickým cieľom Komisie stanoveným v oznámení Komisie o strategických cieľoch na roky 2000 až 2005 pod názvom "Tvarovanie novej Európy" [3], konkrétne k podpore nového a hospodárskeho sociálneho programu modernizácie Európskej ekonomiky a k zabezpečeniu vyššej kvality života občanov Európy;

(2) stratégia spotrebiteľskej politiky na roky 2002 až 2006 stanovuje tri kľúčové ciele. Tieto sa budú realizovať prostredníctvom opatrení zahrnutých do postupného programu, ktorý bude Komisia pravidelne prehodnocovať;

(3) podľa cieľov a opatrení stratégie spotrebiteľskej politiky by sa malo riadiť prideľovanie financií na opatrenia realizované v rámci tohto systému. Okrem toho opatreniam určeným na začleňovanie spotrebiteľských záujmov do iných oblastí činnosti v súlade s článkom 153 Zmluvy by sa mala prideliť vysoká priorita spolu s tromi kľúčovými cieľmi stratégie spotrebiteľskej politiky;

(4) v súlade so stratégiou spotrebiteľskej politiky by mala spotrebiteľskej politike v rámci tohto systému podliehať bezpečnosť služieb a nepotravinových výrobkov a ekonomické záujmy spotrebiteľov EÚ. Opatrenia súvisiace s bezpečnosťou potravín nepodliehajú tomuto systému;

(5) podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii všeobecné ciele Európskej únie obsahujú dosiahnutie vyváženého a udržateľného rozvoja. V súlade s Johansburskou deklaráciou o udržateľnom rozvoji, s programom realizácie Svetového summitu o udržateľnom rozvoji a s Cardiffským procesom mali by sa prijať opatrenia na dosiahnutie udržateľného rozvoja;

(6) tento systém by mal zabezpečiť opatrenia spoločenstva v súlade so zásadami podriadenosti stanovenými v článku 5 Zmluvy s cieľom podpory a vybudovania výkonnosti organizácií a orgánov, ktoré pracujú na podpore spotrebiteľských záujmov na úrovni spoločenstva, na národnej úrovni a na regionálnej úrovni;

(7) okrem opatrení obsiahnutých v tomto systéme by mala Komisia zabezpečiť aj to, aby spotrebiteľské organizácie a iné relevantné mimovládne organizácie mohli prispievať k realizácii stratégie spotrebiteľskej politiky prostredníctvom svojej účasti na práci Európskej spotrebiteľskej poradnej skupiny ustanovenej rozhodnutím Komisie 2003/709/ES [4].

(8) tento systém by mal zabezpečovať opatrenia prijímané spoločne Komisiou a jedným alebo viacerými členskými štátmi s cieľom realizácie cieľov spotrebiteľskej politiky.

(9) je vo všeobecnom európskom záujme v zmysle článku 108 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o finančnom nariadení platnom pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [5], ďalej len "finančné nariadenie", aby boli zdravotné, bezpečnostné a ekonomické záujmy spotrebiteľov, ako aj záujmy spotrebiteľov v oblasti vývoja noriem pre výrobky a služby, reprezentované na úrovni spoločenstva;

(10) toto rozhodnutie stanovuje na celú dobu trvania platnosti tohto systému finančný rámec predstavujúci v zmysle bodu 33 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 uzavretej medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zdokonalení zostavovania rozpočtu [6] prvoradú referenciu pre rozpočtový orgán v rámci pri zostavovaní ročného rozpočtu;

(11) s cieľom zvýšenia efektívnosti a vplyvu opatrení európskych spotrebiteľských organizácií a spotrebiteľských organizácií zastupujúcich záujmy spotrebiteľov v oblasti vývoja noriem platných pre výrobky a služby na úrovni spoločenstva, môžu byť finančné príspevky oprávnených organizácií predmetom rámcových partnerských dohôd platných počas doby trvania tohto systému;

(12) s cieľom zabezpečenia administratívnej účinnosti a efektívnosti a vplyvu špecifických projektov mali by sa výzvy na predkladanie špecifických projektov uverejňovať minimálne raz za dva roky, pričom by sa mala poskytnúť výpomoc do výšky maximálne 75 % hodnoty oprávnených výdavkov na realizáciu projektov;

(13) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "Dohoda o EHP") stanovuje, že krajiny Európskeho združenia voľného obchodu zúčastnené na Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "krajiny EZVO/EHP") by mali okrem iného posilňovať a rozširovať spoluprácu v rámci opatrení spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľov;

(14) tento všeobecný systém by mal byť otvorený účasti asociovaných krajín v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných dvojstranných dohodách, ktoré stanovujú všeobecné zásady ich účasti na programoch spoločenstva;

(15) s cieľom zvýšenia hodnoty a vplyvu tohto systému by sa malo vykonávať priebežné monitorovanie a pravidelné vyhodnocovanie prijatých opatrení s cieľom realizácie prípadných nevyhnutných úprav;

(16) mali by sa prijať opatrenia nevyhnutné pre realizáciu tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy uplatňovania realizačných právomocí udelených Komisii [7];

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozsah platnosti

1. Toto rozhodnutie ustanovuje všeobecný systém opatrení spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky, ďalej len "systém", na obdobie uvedené v článku 5 ods. 1

2. Opatrenia, ktoré sa prijmú v rámci tohto systému, budú dopĺňať opatrenia prijaté členskými štátmi a v členských štátoch s cieľom ochrany zdravotných, bezpečnostných a ekonomických záujmov spotrebiteľov, s cieľom podpory ich práva na informácie a vzdelávanie a s cieľom organizovania sa kvôli ochrane svojich záujmov.

Článok 2

Oblasti pôsobnosti

Opatrenia, ktoré sa prijmú v rámci tohto systému, sa budú týkať týchto špecifických oblastí:

a) ochrana zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov v súvislosti so službami a nepotravinovými výrobkami;

b) ochrana ekonomických a právnych záujmov spotrebiteľov;

c) podpora informovanosti a vzdelávania spotrebiteľov;

d) podpora schopnosti spotrebiteľských organizácií prispievať k činnosti na európskej úrovni.

Článok 3

Ciele opatrení

Opatrenia, ktoré sa prijmú v rámci tohto systému, budú pomáhať pri dosahovaní týchto všeobecných cieľov:

a) vysoká všeobecná úroveň ochrany spotrebiteľov, predovšetkým prostredníctvom stanovenia spoločných pravidiel a postupov ochrany spotrebiteľov a prostredníctvom začlenenia záujmov spotrebiteľov do iných politík spoločenstva;

b) efektívne presadzovanie pravidiel ochrany spotrebiteľov, predovšetkým prostredníctvom prieskumu trhov, administratívnej a výkonnej spolupráce, prístupu spotrebiteľov k informáciám o službách a nepotravinových výrobkoch a prostredníctvom prístupu spotrebiteľov k mechanizmom riešenia sťažností a sporov, a

c) riadna účasť spotrebiteľských organizácií na vývoji spotrebiteľskej politiky a iných politík spoločenstva ovplyvňujúcich záujmy spotrebiteľov.

Článok 4

Typy opatrení

1. Opatrenia, ktoré sa prijmú v rámci tohto systému, sú uvedené v prílohe a rozdelené podľa cieľov.

2. Opatrenia 1 až 8, 11 až 15 a 19 priamo realizuje Komisia.

3. Opatrenia 9 a 10 sú financované spoločne Komisiou a jedným alebo viacerými členskými štátmi alebo spoločenstvom a príslušnými orgánmi tretích krajín zúčastnených na základe článku 9.

4. Opatrenia 16, 17 a 18 využívajú finančné príspevky spoločenstva.

Článok 5

Financovanie

1. Finančný rámec na realizáciu tohto rozhodnutia v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 je stanovený na 72 miliónov EUR, z čoho 54 miliónov EUR bude pokrývať obdobie do 31. decembra 2006.

2. Na obdobie nasledujúce po 31. decembri 2006 sa bude navrhovaná čiastka považovať za potvrdenú, ak bude v súlade s finančnými perspektívami platnými pre obdobie začínajúce v roku 2007.

3. Ročné prídely financií bude schvaľovať rozpočtový orgán v rámci limitov finančných perspektív.

Článok 6

Finančný príspevok

1. Príspevok spoločenstva na spoločné opatrenia 9 a 10 bude predstavovať v podstate 50 % celkových nákladov na opatrenie, ale v žiadnom prípade nie viac ako 70 %. Komisia jednoznačne určí, ktoré spoločné opatrenia budú mať nárok na finančný príspevok väčší ako 50 %.

2. Finančné príspevky na opatrenie 16 neprekročia 50 % výdavkov na realizáciu oprávnených činností.

3. Finančné príspevky na opatrenie 17 neprekročia 95 % výdavkov na realizáciu oprávnených činností.

4. Obnovené finančné príspevky na opatrenia 16 a 17 pre oprávnené organizácie, ktoré v predchádzajúcom roku dokázali, že aktívne a efektívne zastupujú záujmy spotrebiteľov, nebudú podliehať pravidlu postupného zvyšovania.

5. Finančné príspevky na opatrenie 18 budú predstavovať v podstate 50 % oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, ale v žiadnom prípade nie viac ako 75 %. Komisia jednoznačne určí, ktoré špecifické projekty budú mať nárok na finančný príspevok väčší ako 50 %.

Článok 7

Oprávnené subjekty

1. Finančné príspevky na spoločné opatrenia 9 a 10 sa môžu poskytovať verejnému orgánu alebo neziskovej organizácii určenej členským štátom alebo príslušnému orgánu schválenému Komisiou.

2. Finančné príspevky na opatrenie 16 sa môžu poskytovať európskym spotrebiteľským organizáciám, ktoré:

a) sú mimovládne, neziskové, nezávislé od priemyselných, komerčných a podnikateľských alebo iných konfliktných záujmov a medzi ich prvoradé ciele a činnosti patrí podpora a ochrana zdravotných, bezpečnostných a ekonomických záujmov spotrebiteľov v spoločenstve;

b) boli poverené zastupovaním záujmov spotrebiteľov na úrovni spoločenstva národnými spotrebiteľskými organizáciami minimálne v polovici členských štátov, ktoré v súlade s národnými pravidlami alebo postupmi zastupujú spotrebiteľov a sú aktívne na regionálnej alebo národnej úrovni, a

c) predložili Komisii uspokojivé správy o ich členstve, vnútorných pravidlách a zdrojoch financovania.

3. Finančné príspevky na opatrenie 17 sa môžu poskytovať európskym spotrebiteľským organizáciám, ktoré:

a) sú mimovládne, neziskové, nezávislé od priemyselných, komerčných a podnikateľských alebo iných konfliktných záujmov a medzi ich prvoradé ciele a činnosti patrí zastupovanie záujmov spotrebiteľov v procese štandardizácie na úrovni spoločenstva, a

b) boli poverené minimálne dvomi tretinami členských štátov zastupovaním záujmov spotrebiteľov na úrovni spoločenstva:

- orgánmi, ktoré v súlade s národnými pravidlami alebo postupmi reprezentujú národné spotrebiteľské organizácie v členských štátoch, alebo

- v prípade neexistencie takýchto orgánov, národnými spotrebiteľskými organizáciami v členských štátoch, ktoré v súlade s národnými pravidlami alebo postupmi reprezentujú spotrebiteľov a sú aktívne na národnej úrovni.

4. Finančné príspevky na opatrenie 18 sa môžu poskytovať ktorejkoľvek právnickej osobe alebo združeniu právnických osôb, vrátane vhodných nezávislých verejných orgánov a regionálnych spotrebiteľských organizácií, ktoré konajú nezávisle od priemyslu a obchodu a ktoré sú v skutočnosti zodpovedné za realizáciu projektov.

Článok 8

Vylúčenia

Žiadatelia alebo uchádzači o verejnú ponuku a zhotovitelia, o ktorých sa zistí, že sa previnili nepravdivými vyhláseniami alebo že závažným spôsobom porušili svoje zmluvné záväzky, budú vylúčení z možnosti prideľovania ďalších zmlúv podľa článku 96 finančného nariadenia.

Článok 9

Účasť tretích krajín

Systém bude otvorený účasti:

a) krajín EZVO/EHP v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP;

b) asociovaných krajín v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných dvojstranných dohodách stanovujúcich všeobecné zásady ich účasti na programoch spoločenstva.

Článok 10

Zhoda a doplnkovosť

1. Komisia zabezpečí, aby opatrenia realizované v rámci tohto systému boli v zhode so stratégiou spotrebiteľskej politiky.

2. Komisia zabezpečí, aby opatrenia realizované v rámci tohto systému boli v zhode s ostatnými programami a iniciatívami spoločenstva a aby sa vzájomne dopĺňali.

Článok 11

Pracovný program

Komisia prijme ročný pracovný program vrátane:

a) priorít opatrení v rámci jednotlivých cieľov;

b) rozdelenia ročného rozpočtu medzi jednotlivé typy opatrení uvedené v článku 4;

c) časového harmonogramu vyhlásení verejných súťaží, spoločných opatrení a výziev na predkladanie návrhov;

d) v prípade výziev na predkladanie návrhov, vrátane kritérií výberu a prideľovania zmlúv pre opatrenia 16, 17 a 18, kritérií pre poskytovanie finančných príspevkov vyšších ako 50 % pre opatrenie 18 a približnej čiastky vyčlenenej pre jednotlivé výzvy na predkladanie návrhov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami finančného nariadenia a v maximálnom možnom rozsahu zohľadňujúc potrebu stanoviť jednoduché administratívne požiadavky, predovšetkým v prípade malých čiastok finančných príspevkov na špecifické projekty.

Článok 12

Uverejňovanie a postupy

1. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie:

a) výzvu na predkladanie návrhov na opatrenia 16 a 17, a

b) výzvu na predkladanie návrhov na opatrenie 18 s popisom priorít opatrenia, ktoré sa má zrealizovať, a to minimálne raz za dva roky.

2. V prvej etape procesu hodnotenia žiadostí o finančné príspevky bude Komisia informovať žiadateľov, ktorí nie sú oprávnení alebo ktorých žiadosť neposkytuje informácie potrebné na overenie súladu žiadosti s výberovými kritériami, o príslušnej skutočnosti.

3. V priebehu troch mesiacov od konečného termínu pre predkladanie žiadostí Komisia rozhodne o pridelení finančných príspevkov pre opatrenia 16, 17 a 18.

4. Každý rok sa bude na internetovej stránke Komisie uverejňovať zoznam príjemcov finančných príspevkov a zoznam opatrení financovaných v rámci tohto systému, spolu s uvedením príslušných čiastok.

Článok 13

Monitorovanie a hodnotenie

1. Komisia zabezpečí efektívne a pravidelné monitorovanie opatrení realizovaných v rámci tohto systému a do 31. decembra 2005 predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu o realizácii tohto systému. Komisia bude každý rok informovať Európsky parlament, ak rozhodovací postup týkajúci sa žiadostí o opatrenia 16, 17 a 18 prekročí trojmesačnú lehotu stanovenú v článku 12 ods. 3

2. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Komisii hodnotiacu správu opatrení realizovaných v rámci tohto systému pred podaním návrhu o jeho možné obnovenie, ale v každom prípade najneskôr do 31. decembra 2007.

Článok 14

Realizácia opatrení

1. Komisia bude zodpovedná za riadenie a realizáciu tohto rozhodnutia v súlade s finančným nariadením.

2. Opatrenia uvedené v článku 4 ods. 3 a 4 a v článku 11 sa zrealizujú v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2

Článok 15

Výbor

1. Komisii bude pomáhať výbor.

2. V prípade odkazu na tento odsek budú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES uplatňovať so zohľadnením ustanovení jeho článku 8.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretí deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

F. Frattini

[1] Ú. v. ES C 234, 30.9.2003, s. 86.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. septembra 2003 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 1. decembra 2003.

[3] Ú. v. ES C 81, 21.3.2000, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 258, 10.10.2003, s. 35.

[5] Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda zmenená a doplnení rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2003/429/ES (Ú. v. ES L 147, 14.6.2003, s. 25).

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

OPATRENIA, NA KTORÉ ODKAZUJE ČLÁNOK 4, ROZDELENÉ PODĽA CIEĽOV

Cieľ a): Vysoká všeobecná úroveň ochrany spotrebiteľov

Opatrenie 1: Vedecké poradenstvo, analýza rizík, vrátane komparatívneho hodnotenia a hodnotenia rizika redukcie možností týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov v súvislosti s nepotravinovými výrobkami a službami.

Opatrenie 2: Príprava legislatívnych a iných regulačných iniciatív a podpora samoregulačných iniciatív, vrátane okrem iného:

2.1. komparatívnej analýzy trhov a regulačných systémov

2.2. právnických a technických posudkov o vývoji politiky bezpečnosti služieb

2.3. technických posudkov o vývoji štandardizačných predpisov o výrobkoch a službách

2.4. právnických a technických posudkov o vývoji politiky ekonomických záujmov spotrebiteľov

2.5. porád s nezúčastnenými osobami a odborníkmi.

Opatrenie 3: Monitorovanie a hodnotenie vývoja trhov vplývajúceho na ekonomické a iné záujmy spotrebiteľov, okrem iného vrátane cenových prieskumov, zásob, analýzy sťažností spotrebiteľov a prieskumu zmien v štruktúre trhov.

Opatrenie 4: Zhromažďovanie a výmena údajov a informácií, ktoré poskytujú dôkazy pre rozvoj spotrebiteľskej politiky a pre začlenenie záujmov spotrebiteľov do iných politík EÚ, okrem iného vrátane prieskumov postojov spotrebiteľov a podnikateľov, zhromažďovania a analýzy štatistických a iných relevantných údajov.

Cieľ b): Efektívne presadzovanie pravidiel na ochranu spotrebiteľov

Opatrenie 5: Koordinácia dozoru a výkonných opatrení, okrem iného vrátane:

5.1. vývoja nástrojov IT (napríklad databáz, informačných a komunikačných systémov) s cieľom spolupráce v oblasti presadzovania pravidiel

5.2. školení, seminárov a výmeny pracovníkov pre spoločné opatrenia v tejto oblasti

5.3. plánovania a prípravy spoločných opatrení v tejto oblasti

5.4. riadenia spoločných opatrení v tejto oblasti.

Opatrenie 6: Vývoj jednoducho a verejne prístupných databáz týkajúcich sa uplatňovania precedenčného práva na práva spotrebiteľov vychádzajúc z legislatívy spoločenstva o ochrane spotrebiteľov, vrátane kompletizácie a zdokonalenia databázy nečestných zmluvných podmienok.

Opatrenie 7: Monitorovanie a hodnotenie bezpečnosti nepotravinových výrobkov a služieb, okrem iného vrátane:

7.1. posilnenia a rozšírenia rozsahu výstražného systému RAPEX, zohľadňujúc výmenu informácií o prieskume vývoja trhu

7.2. technických analýz výstražných oznamov

7.3. zhromažďovania a hodnotenia údajov o rizikách, ktoré predstavujú špecifické spotrebné výrobky a služby

7.4. vývoja bezpečnostnej siete spotrebných výrobkov na základe smernice 2001/95/ES [1].

Opatrenie 8: Monitorovanie fungovania alternatívnych systémov, predovšetkým on-line systémov, na riešenie sporov a hodnotenie ich účinkov a ich efektívnosti pri riešení cezhraničných sťažností a sporov, ako aj technická výpomoc pre ďalší vývoj systému Európskej mimosúdnej siete.

patrenie 9: O (Spoločné opatrenie) Finančné príspevky pre verejné orgány a neziskové organizácie vytvárajúce sieť spoločenstva, ktorá poskytuje informácie a výpomoc spotrebiteľom pri uplatňovaní svojich práv a pri získavaní prístupu k primeranému riešeniu sporov (Európska sieť spotrebiteľských stredísk a strediská výmeny informácií Európskej mimosúdnej siete), podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 1

Opatrenie 10: (Spoločné opatrenie) Finančné príspevky na špecifické spoločné opatrenia týkajúce sa dozoru a presadzovania pravidiel na zlepšenie administratívnej a výkonnej spolupráce na legislatíve spoločenstva o ochrane spotrebiteľov, vrátane smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, a na iné opatrenia súvisiace s administratívnou spoluprácou, podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 1

Cieľ c): Náležitá účasť spotrebiteľských organizácií na politikách EÚ

Opatrenie 11: Zabezpečenie špecifických technických a právnických posudkov pre spotrebiteľské organizácie s cieľom podpory ich účasti a vstupu do konzultačných procesov o legislatívnych a nelegislatívnych politických iniciatívach spoločenstva v príslušných politických oblastiach, napríklad v oblasti politiky vnútorných trhov, služieb všeobecného záujmu a 10-ročného rámcového programu udržateľnej výroby a spotreby, ako aj s cieľom podpory ich príspevku k sledovaniu trhov.

Opatrenie 12: Zastupovanie záujmov európskych spotrebiteľov na medzinárodných fórach, vrátane medzinárodných štandardizačných orgánov a medzinárodných obchodných organizácií.

Opatrenie 13: Školenia pracovníkov regionálnych, národných a európskych spotrebiteľských organizácií a iné opatrenia na zvyšovanie výkonnosti, vrátane kurzov zameraných na vývoj projektov a na aplikačné projektové postupy, internetového fóra o špecifických projektoch, porád a stretnutí na podporu spolupráce na projektoch.

Opatrenie 14: Informačné opatrenia o právach spotrebiteľov na základe legislatívy o ochrane spotrebiteľov a iných opatrení spoločenstva týkajúcich sa ochrany spotrebiteľov, predovšetkým v nových členských štátoch, v spolupráci s ich spotrebiteľskými organizáciami.

Opatrenie 15: Vzdelávanie spotrebiteľov, vrátane opatrení zameraných na mladých spotrebiteľov, a vývoj on-line interaktívnych nástrojov vzdelávania spotrebiteľov o právach spotrebiteľov na vnútornom trhu a pri cezhraničných transakciách.

Opatrenie 16: Finančné príspevky na fungovanie európskych spotrebiteľských organizácií, podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 2

Opatrenie 17: Finančné príspevky na fungovanie európskych spotrebiteľských organizácií zastupujúcich záujmy spotrebiteľov v oblasti vývoja noriem pre výrobky a služby na úrovni spoločenstva, podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 3

Ciele a), b) a c):

Opatrenie 18: Finančné príspevky na špecifické projekty na úrovni spoločenstva alebo na národnej úrovni na podporu cieľov spotrebiteľskej politiky definovaných v článku 3, podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 4, okrem iného vrátame finančných príspevkov na:

- špecifické projekty realizované spotrebiteľskými organizáciami s cieľom urýchliť efektívnu implementáciu acquis communautaire o ochrane spotrebiteľov v nových členských štátoch,

- špecifické projekty podporujúce cezhraničnú výmenu informácií a najlepších postupov týkajúcich sa začleňovania práv spotrebiteľov do ostatných politík.

Opatrenie 19: Hodnotenie opatrení zrealizovaných v rámci tohto systému.

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

--------------------------------------------------

Top