EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1983

Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 zo 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premennýchText s významom pre EHP.

Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, p. 34–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1983/oj

32003R1983

Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 zo 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premennýchText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 298 , 17/11/2003 S. 0034 - 0085
CS.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
ET.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
HU.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
LT.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
LV.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
MT.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
PL.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
SK.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303
SL.ES Kapitola 16 Zväzok 01 S. 252 - 303


Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003

zo 7. novembra 2003,

ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) [1], najmä na jeho článok 15 odsek 2 písmeno a),

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 1177/2003 vytvorilo spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistiky spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach, zahrňujúcej porovnateľné a včasné, prierezové a dlhodobé údaje o príjmoch a zložení hmotnej núdze a sociálneho vylúčenia na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie.

(2) Podľa článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1177/2003 sú vykonávacie opatrenia potrebné na definovanie zoznamu cieľových primárnych premenných, zahrnutých v každej oblasti prierezovej zložky a zoznamu cieľových premenných zahrnutých v dlhodobej zložke, vrátane špecifikácie kódov premenných a technického formátu prenosu dát.

(3) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam cieľových primárnych premenných, kódov premenných a technický formát prevodu dát na základné operácie štatistiky spoločenstva o príjmoch a životných podmienok (EU-SILC) sú ustanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2003

Za Komisiu

Pedro Solbes Mira

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 165, 3.7.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zložka | Názov premennej | Kód | Cieľová premenná |

Register domácností

Základné údaje

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DOMÁCNOSTI VRÁTANE STUPŇA URBANIZÁCIE

X,L | DB010 | | Rok zisťovania |

Rok | Štyri číslice roka |

X,L | DB020 | | Krajina |

Kód krajiny | Pozri prílohu |

X,L | DB030 | | Identifikácia domácnosti |

Identifikačné číslo | Identifikačné číslo domácnosti (IČD) |

X,L | DB040 | | Región |

Kód NUTS 2 [1] | NUTS |

DB040_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB050 | | Primárna vrstva ako je použitá pri výbere vzorky [2] |

0001 – 9999 | Primárna vrstva |

DB050_F | -2 | Nepoužíva sa |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB060 | | PSU-1 (prvý stupeň) ako je použitý pri výbere vzorky [2] |

0001 – 9999 | PSU |

DB060_F | -2 | Nepoužíva sa |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB062 | | PSU-2 (druhý stupeň) ako je použitý pri výbere vzorky [2] |

0001 – 9999 | PSU |

DB062_F | -2 | Nepoužíva sa |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB070 | | Poradie výberu PSU ako je použité pri výbere vzorky [2] |

0001 – 9999 | Poradie výberu PSU |

DB070_F | -2 | Nepoužíva sa |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB075 | | Rotačná skupina |

1 – 8 | Do ktorej podvzorky patrí |

DB075_F | -2 | Nepoužíva sa (nie je použitá rotačná vzorka) |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB080 | | Váha vybranej domácnosti |

0+(formát 2.5) | Váha |

DB080_F | -2 (L) | Iba longitudinálne: nepoužíva sa (domácnosť, ktorá nie je prvýkrát v prieskume, alebo oddelená domácnosť) |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB090 | | Prierezová váha domácnosti |

0+(formát 2.5) | Váha |

DB090_F | 1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB100 | | Stupeň urbanizácie |

1 | Územie s hustým osídlením |

2 | Územie s priemerne hustým osídlením |

3 | Územie s riedkym osídlením |

DB100_F | 1 | Premenná je vyplnená |

L | DB110 | | Status domácnosti |

| Domácnosť z predchádzajúcej vlny |

1 | Na rovnakej adrese ako pri poslednom opytovaní |

2 | Komletná domácnosť sa presťahovala do súkromnej domácnosti v rámci krajiny |

| Domácnosť už nie je v dosahu |

3 | Kompletná domácnosť sa presťahovala do kolektívnej domácnosti alebo inštitúcie v rámci krajiny |

4 | Domácnosť sa vysťahovala z krajiny |

5 | Kompletná domácnosť zanikla |

6 | Domácnosť neobsahuje vybranú osobu |

| Adresa bez kontaktu |

7 | Adresa bez kontaktu (nezastihnuteľná alebo stratená, t. j. neexistuje žiaden záznam o tom, čo sa s domácnosťou stalo |

| Nová domácnosť pre túto vlnu |

8 | Oddelená domácnosť |

9 | Nová adresa pridaná ku vzorke pre túto vlnu alebo do prvej vlny |

| Fúzia |

10 | Fúzia |

DB110_F | 1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB120 | | Záznam o kontakte na adrese |

11 | Adresa s kontakom |

| Adresa bez kontaktu |

21 | Adresa nemôže byť lokalizovaná |

22 | Adresa je nedostupná |

23 | Adresa neexistuje alebo ide o adresu bez trvalého bydliska, alebo je neobývaná, alebo adresa nie je obydlím |

DB120_F | -2 (L) | Iba longitudinálne: nepoužíva sa ( DB 110 nie = 2, 8 alebo 9) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB130 | | Výsledok dotazníka domácnosti |

11 | Dotazník za domácnosti je kompletný |

| Opytovanie nie je úplné |

21 | Odmietnutie spolupráce |

22 | Kompletná domácnosť dočasne neprítomná počas terénnej práce |

23 | Domácnosť nespôsobilá odpovedať (choroba, nedostatok intelektuálnej schopnosti a. i.) |

24 | Iné dôvody |

DB130_F | -2 | Nepoužíva sa (DB120 nie = 11 a DB110 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | DB135 | | Akceptácia opytovania v domácnosti |

1 | Opytovanie akceptované pre databázu |

2 | Odmietnuté (z dôvodu, že žiadne opytovanie za osobu nebolo úplné) |

DB135_F | -2 | Nepoužíva sa (DB130 nie = 11) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Osobný register

Základné údaje

ZÁKLADNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

X,L | RB010 | | Rok realizácie zisťovania |

Rok | Štyri číslice roka |

X,L | RB020 | | Krajina |

Kód krajiny | Pozri prílohu |

X,L | RB030 | | Osobná identifikácia |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) |

L | RB040 | | Aktuálna identifikácia domácnosti |

Identifikačné číslo | Identifikačné číslo domácnosti (IČD) |

X | RB050 | | Osobná prierezová váha |

0+(formát 2.5) | Váha |

RB050_F | 1 | Premenná je vyplnená |

L | RB060 | | Osobná základná váha |

0+(formát 2.5) | Váha |

RB060_F | 1 | Premenná je vyplnená |

L | RB100 | | Vybraná osoba alebo spolubývajúci |

1 | Vybraná osoba |

2 | Spolubývajúci |

RB100_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

X,L | RB070 | | Mesiac narodenia |

1 – 12 | Mesiac narodenia |

RB070_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB080 | | Rok narodenia |

1890 – rok zisťovania | Rok narodenia |

RB080_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB090 | | Pohlavie |

1 | Muž |

2 | Žena |

RB090_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB110 | | Status členstva |

| Pre súčasných členov domácnosti |

1 | Bol v domácnosti v predchádzajúcich vlnách alebo je súčasným členom domácnosti |

2 | Presťahoval sa do tejto domácnosti z inej vybranej domácnosti od doby realizácie predchádzajúcej vlny |

3 | Presťahoval sa do tejto domácnosti z domácnosti nezaradenej do výberu od doby realizácie predchádzajúcej vlny |

4 | Novonarodený do tejto domácnosti od doby realizácie poslednej vlny |

| Nie je súčasným členom domácnosti |

5 | Vysťahovaný od doby realizácie predchádzajúcej alebo poslednej vlny, ak nebol kontaktovaný v predchádzajúcej vlne |

6 | Zomrelý |

7 | Žil v domácnosti najmenej tri mesiace počas príjmového referenčného obdobia, ale nebol zaznamenaný v registri tejto domácnosti |

RB110_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB120 | | Kam sa osoba presťahovala |

1 | Do súkromnej domácnosti v rámci krajiny |

2 | Do kolektívnej domácnosti alebo inštitúcie v rámci krajiny |

3 | Do zahraničia |

4 | Stratená |

RB120_F | -2 | Nepoužíva sa (RB110 nie = 5) |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB140 | | Mesiac, keď sa osoba vysťahovala alebo zomrela |

1 – 12 | Mesiac |

RB140_F | -2 | Nepoužíva sa (RB110 nie = 5 alebo 6) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB150 | | Rok, keď sa osoba vysťahovala alebo zomrela |

Rok | Štvorčíslie roka |

RB150_F | -2 | Nepoužíva sa (RB110 nie = 5 alebo 6) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB160 | | Počet mesiacov v domácnosti počas príjmového referenčného obdobia |

0 – 12 | Počet mesiacov |

RB160_F | -2 | Nepoužíva sa (RB110 nie = 6 alebo 6 alebo 7) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB170 | | Hlavný status ekonomickej aktivity počas príjmového referenčného obdobia |

1 | Pracujúci |

2 | Nezamestnaný |

3 | Dôchodca alebo osoba čoskoro na dôchodku |

4 | Iná neaktívna osoba |

RB170_F | -2 | Nepoužíva sa (RB110 nie = 6 alebo 6 alebo 7) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB180 | | Rok, keď sa osoba nasťahovala |

1 – 12 | Mesiac |

RB180_F | -2 | Nepoužíva sa (RB110 nie = 3) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | RB190 | | Rok, keď sa osoba nasťahovala |

Rok | Štvorčíslie roka |

RB190_F | -2 | Nepoužíva sa (RB110 nie = 3 ) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB200 | | Status bydliska |

1 | Súčasní bývajúci v domácnosti |

2 | Dočasne neprítomní |

RB200_F | -2 (L) | Iba longitudinálne: nepoužíva sa (RB110 nie = 1 alebo 2, alebo 3, alebo 4) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB210 | | Status základnej ekonomickej aktivity |

1 | Pracujúci |

2 | Nezamestnaný |

3 | Dôchodca alebo osoba čoskoro na dôchodku |

4 | Iná neaktívna osoba |

RB210_F | -2 (L) | Iba longitudinálne: nepoužíva sa (RB110 nie = 1 alebo 2, alebo 3, alebo 4) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB220 | | Identifikácia otca |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) otca |

RB220_F | -2 | Nepoužíva sa (otec nie je členom domácnosti) alebo iba longitudinálne: nepoužíva sa (RB110 nie = 1 alebo 2, alebo 3, alebo 4 |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB230 | | Identifikácia matky |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) matky |

RB230_F | -2 | Nepoužíva sa (matka nie je členom domácnosti) alebo iba longitudinálne: nepoužíva sa (RB110 nie = 1 alebo 2, alebo 3, alebo 4 |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB240 | | Identifikácia manžela/partnera |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) manžela/partnera |

RB240_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nemá manžela/partnera alebo manžel/partner nie je členom domácnosti) alebo iba longitudinálne: nepoužíva sa (RB110 nie = 1 alebo 2, alebo 3, alebo 4) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

ZÁKLADNÉ OSOBNÉ ÚDAJE

X,L | RB245 | | Status respondenta |

| Všetci členovia domácnosti vo veku 16 a viac sú zaradení do opytovania |

1 | Aktuálni členovia domácnosti vo veku 16 rokov a viac |

| Iba vybraní členovia domácnosti vo veku 16 rokov a viac |

2 | Vybraný respondent |

3 | Nevybraný respondent |

| Členovia domácnosti menej ako 16 roční v čase ukončenia príjmového referenčného obdobia |

4 | Nespôsobilá osoba |

RB245_F | -2 (L) | Iba longitudinálne: nepoužíva sa (RB110 nie = 1 alebo 2, alebo 3, alebo 4 |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB250 | | Status údajov |

| Informácie alebo opytovanie kompletné |

11 | Informácie kompletné iba na základe opytovania |

12 | Informácie kompletné iba na základe registrov |

13 | Informácie kompletné na základe opytovania i registrov |

| Opytovanie nie je kompletné |

21 | Jedinec nespôsobilý odpovedať (choroba, nedostatok intelektuálnej schopnosti atď.) a žiaden zástupca nie je k dispozícii |

22 | Vrátenie dotazníka, ktorý vyplňoval sám respondent zlyhalo |

23 | Odmietnutie spolupráce |

| Jednotlivec nie je kontaktovaný, lebo |

31 | Osoba je dočasne neprítomná a žiaden zástupca nie je k dispozícii |

32 | Kontakt nebol nadviazaný z iných dôvodov |

| Informácie nie sú kompletné |

33 | Informácie nie sú kompletné, dôvod nie je známy |

RB250_F | -2 | Nepoužíva sa (RB245 nie = 1 alebo 2, alebo 3) |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB260 | | Typ opytovania |

1 | Dotazník kompletný (osobné opytovanie – PAPI) |

2 | Dotazník kompletný (osobné opytovanie – CAPI) |

3 | Dotazník kompletný (CATI) |

4 | Samovyplnený respondentom |

5 | Opytovanie so zástupcom ("proxy" opytovanie) |

RB260_F | -2 | Nepoužíva sa (RB250 nie = 11 alebo 13) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | RB270 | | Osobná identifikácia osoby, ktorá vyplnila osobný dotazník |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) osoby, ktorá vyplnila osobný dotazník |

RB270_F | -2 | Nepoužíva sa (RB260 nie = 5) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Register osôb

Informácie o práci

STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

X | RL010 | | Predškolské vzdelávanie |

0 – 99 [3] | Počet hodín počas bežného týždňa |

RL010_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nie je prijatá do predškolskej výchovy z dôvodu jej veku, je v režime povinnej školskej dochádzky alebo je staršia ako 12 rokov, alebo je bývalým členom domácnosti ) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | RL020 | | Vzdelávanie v rámci povinnej školskej dochádzky |

0 – 99 [3] | Počet hodín počas bežného týždňa |

RL020_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nie je zaradená v systéme povinnej školskej dochádzky z dôvodu jej veku alebo je staršia ako 12 rokov, alebo je bývalým členom domácnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | RL030 | | Starostlivosť o dieťa v centrách poskytujúcich služby mimo vyučovacích hodín (pred/po) |

0 – 99 | Počet hodín počas bežného týždňa |

RL030_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nie je zaradená v systéme predškolského vzdelávania ani v systéme povinnej školskej dochádzky, alebo je staršia ako 12 rokov, alebo je bývalým členom domácnosti) |

-1 | Nepoužíva sa |

1 | Premenná je vyplnená |

X | RL040 | | Starostlivosť v denných centrách starostlivosti |

0 – 99 | Počet hodín počas bežného týždňa |

RL040_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba je staršia ako 12 rokov alebo je bývalým členom domácnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | RL050 | | Starostlivosť o deti vykonávaná profesionálnym opatrovateľom u dieťaťa doma alebo u opatrovateľa/-ky |

0 – 99 | Počet hodín počas bežného týždňa |

RL050_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba je staršia ako 12 rokov alebo je bývalým členom domácnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | RL060 | | Starostlivosť o dieťa vykonávaná starými rodičmi, členmi domácnosti inými ako rodičmi, inými príbuznými, priateľmi alebo susedmi |

0 – 99 | Počet hodín počas bežného týždňa |

RL060_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba je staršia ako 12 rokov alebo je bývalým členom domácnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Údaje o domácnosti

Základné údaje

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DOMÁCNOSTI

X,L | HB010 | | Rok zisťovania |

Rok | Štvorčíslie roka |

X,L | HB020 | | Krajina |

Kód krajiny | Pozri prílohu |

X,L | HBO 30 | | Identifikácia domácnosti |

Identifikačné číslo | Identifikačné číslo domácnosti (IČD) |

X,L | HB040 | | Deň opytovania v domácnosti |

01 – 31 | Deň |

HB040_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HBO 50 | | Mesiac opytovania v domácnosti |

1 – 12 | Mesiac |

HB050_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HB060 | | Rok opytovania v domácnosti |

Rok | Štvorčíslie roka |

HB060_F | 1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HB070 | | Osobná identifikácia osoby, ktorá vyplňuje dotazník za domácnosť |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) osoby, ktorá vyplňuje dotazník za domácnosť |

HB070_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HB080 | | Osobná identifikácia osoby 1, ktorá je zodpovedná za bývanie |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) osoby 1, ktorá je zodpovedná za bývanie |

HB080_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HB090 | | Osobná identifikácia osoby 2, ktorá je zodpovedná za bývanie |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) osoby 2, ktorá je zodpovedná za bývanie |

HB090_F | -2 | Nepoužíva sa (druhá zodpovedná osoba neexistuje) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HB100 | | Čas potrebný na skompletizovanie dotazníka za domácnosť v minútach |

1 – 90 | Čas potrebný na skompletizovanie dotazníka za domácnosť v minútach |

HB100_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Údaje o domácnosti

PRÍJEM

CELKOVÝ PRÍJEM DOMÁCNOSTI [4]

X,L | HY010 | | Celkový hrubý príjem domácnosti(bez ohľadu na infláciu) |

-999999.99 – 999999.99 | Celková hodnota |

HY010_F | -5 [5] | Nie je vyplnené: chýba prerátanie v hrubom |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu [7] [8] | |

Prvá číslica | Čistý/hrubý (zo zberu údajov) |

0 | Bez príjmu (žiadna druhá číslica) |

1 | Čistý |

2 | Hrubý |

3 | Čistý aj hrubý (časť zložiek zo zberu je v čistom, časť v hrubom) |

4 | Neznámy |

Nasledujúce číslice [9] | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom / zaznamenaná hodnota |

X,L | HY020 | | Celkový disponibilný príjem (bez ohľadu na infláciu) |

-999999.99 – 999999.99 | Celková hodnota |

HY020_F | -1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY010_F |

X,L | HY022 | | Celkový disponibilný príjem domácnosti pred sociálnymi transfermi inými ako starobnými dávkami a dávkami pre pozostalých (bez ohľadu na infláciu) |

-999999.99 – 999999.99 | Celková hodnota |

HY022_F | -1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY010_F |

X,L | HY023 | | Celkový disponibilný príjem domácnosti pred sociálnymi transfermi vrátane starobných dávok a dávok pre pozostalých (bez ohľadu na infláciu) |

-999999.99 – 999999.99 | Celková hodnota |

HY023_F | -1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY010_F |

X,L | HY025 | | Inflačný faktor v rámci neodpovedajúcej domácnosti [10] |

1.00000 – 5.00000 | Faktor |

HY025_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

ČISTÉ ZLOŽKY PRÍJMOV NA ÚROVNI DOMÁCNOSTI [4]

X,L | HY030N | | Imputované nájomné [11] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY030N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

0 | Bez príjmu |

1 | Príjem (Premenná je vyplnená) |

X,L | HY040N | | Čistý príjem z prenájmu majetku alebo pozemku |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY040N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu [12] | |

Prvá číslica | Čistý/hrubý (zo zberu údajov) |

0 | Bez príjmu (nie sú nasledujúce číslice) |

1 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálnych príspevkov |

2 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov |

3 | Čistá hodnota sociálnych dávok |

4 | Hrubý [13] |

5 | Neznámy |

Druhá číslica | Čistý (zaznamenaný) |

1 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálnych príspevkov |

2 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov |

3 | Čistá hodnota sociálnych dávok |

5 | Neznámy (možné iba ak prvá číslica = 5) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X,L | HY050N | | Rodinné prídavky/prídavky na deti |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY050N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Bez príjmu |

Používané indikátory | Pozri HY040N_F |

X,L | HY060N | | Sociálne vylúčenie inde neklasifikované |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY060N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040N_F |

X,L | HY070N | | Príspevky na bývanie |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY070N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040N_F |

X,L | HY080N | | Pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY080N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040N_F |

X,L | HY090N | | Čisté úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do neregistrovaného podniku |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY090N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040N_F |

X,L | HY100N | | Úroky platené pri hypotéke [11] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY100N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom / zaznamenaná hodnota |

X,L | HY110N | | Čistý príjem osôb mladších ako 16 rokov |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY110N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040N_F |

X,L | HY120N | | Pravidelné dane z majetku |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY120N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000 – 100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X,L | HY130N | | Pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY130N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040N_F |

X,L | HY140N | | Daň z príjmov a príspevky sociálneho poistenia |

-999999.99 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY140N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X,L | HY145N | | Zaplatenie/ Príjem z daňového vyrovnania |

-999999.99 – -1 | Príjmy |

1 – 999999.99 | Vyrovnania |

0 | Bez príjmu |

HY145N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000– 100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

HRUBÉ ZLOŽKY PRÍJMOV NA ÚROVNI DOMÁCNOSTI [4] [14] [15]

X,L | HY030G | | Imputované nájomné [11] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY030G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

0 | Bez príjmu |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

X,L | HY040G | | Hrubý príjem z prenájmu majetku alebo pozemku |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY040G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu [12] | |

Prvá číslica | Čistý/hrubý (zo zberu údajov) |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálnych príspevkov |

2 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov |

3 | Čistá hodnota sociálnych dávok |

4 | Hrubý [3] |

5 | Neznámy |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000 – 100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X,L | HY050G | | Rodinné prídavky/ prídavky na deti |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY050G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040G_F |

X,L | HY060G | | Sociálne vylúčenie inde neklasifikované |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY060G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040G_F |

X,L | HY070G | | Príspevky na bývanie |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY070G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

- 1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040G_F |

X,L | HY080G | | Pravidelné prijaté peňažné transfery medzi domácnosťami |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY080G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040G_F |

X,L | HY090G | | Hrubé úroky, dividendy, zisk z kapitálových investícií do neregistrovaného podniku |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY090G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040G_F |

X,L | HY100G | | Úroky platené z hypotéky [11] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY100G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X,L | HY110G | | Hrubý príjem osôb mladších ako 16 rokov |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY110G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040G_F |

X,L | HY120G | | Pravidelné dane z majetku |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY120G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X,L | HY130G | | Pravidelné platené peňažné transfery medzi domácnosťami |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY130G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri HY040G_F |

X,L | HY140G | | Daň z príjmu a príspevky sociálneho poistenia |

- 999999.99 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

HY140G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

Údaje o domácnosti

Spoločenské vylúčenie

NEDOPLATKY SPOJENÉ S BÝVANÍM A S NEBYTOVOU OTÁZKOU

X,L | HS010 | | Mala domácnosť nedoplatky v súvislosti s hypotékou alebo platbou nájomného v posledných 12 mesiacoch? |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS010_F | -2 | Nepoužíva sa (priamy majiteľ alebo osoba oslobodená od platby nájomného v posledných 12 mesiacoch) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS020 | | Mala domácnosť nedoplatky v súvislosti s účtami za dodávku energií (elektrina, voda, plyn) za posledných 12 mesiacov |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS020_F | -2 | Nevypĺňa sa (žiadne prevádzkové účty) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS030 | | Mala domácnosť nedoplatky v súvislosti so splácaním kúpy na splátky alebo iných pôžičiek (na nebytové účely) v posledných 12 mesiacoch? |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS030_F | -2 | Nevypĺňa sa (žiadne splácanie kúpy na splátky alebo iné pôžičky) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

NEPEŇAŽNÉ UKAZOVATELE DEPRIVÁCIE DOMÁCNOSTI VRÁTANE PROBLÉMOV PRI VYSTAČENÍ S PRÍJMAMI, ROZSAHU DLŽÔB A VYNÚTENÉHO NEDOSTATKU ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB

X,L | HS040 | | Schopnosť dovoliť si zaplatenie raz ročne jedného týždňa dovolenky mimo domu |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS040_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS050 | | Schopnosť dovoliť si jedlo s mäsom, kuraťom, rybou (alebo vegetariánskym ekvivalentom) každý druhý deň |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS050_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS060 | | Schopnosť čeliť neočakávaným finančným výdavkom |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS060_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS070 | | Máte telefón (vrátane mobilného telefónu)? |

1 | Áno |

2 | Nie – nemôžem si to dovoliť |

3 | Nie – z iných dôvodov |

HS070_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS080 | | Máte farebný televízor? |

1 | Áno |

2 | Nie – nemôžem si to dovoliť |

3 | Nie – z iných dôvodov |

HS080_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS090 | | Máte počítač? |

1 | Áno |

2 | Nie – nemôžem si to dovoliť |

3 | Nie – z iných dôvodov |

HS090_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS100 | | Máte práčku? |

1 | Áno |

2 | Nie – nemôžem si to dovoliť |

3 | Nie – z iných dôvodov |

HS100_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS110 | | Máte auto? |

1 | Áno |

2 | Nie – nemôžem si to dovoliť |

3 | Nie – z iných dôvodov |

HS110_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS120 | | Schopnosť vystačiť s peniazmi |

1 | S veľkými ťažkosťami |

2 | S ťažkosťami |

3 | S určitými ťažkosťami |

4 | Pomerne ľahko |

5 | Ľahko |

6 | Veľmi ľahko |

HS120_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS130 | | Najnižší mesačný príjem postačujúci na vyžitie [16] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

HS130_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS140 | | Celkové náklady na bývanie ako finančná záťaž pre domácnosť |

1 | Veľmi zaťažujú |

2 | Trocha záťažujú |

3 | Vôbec nezáťažujú |

HS140_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HS150 | | Splátky pohľadávok za kúpu na splátky alebo pôžičiek iných ako je hypotéka, alebo úverov spojených s bývaním ako finančná záťaž pre domácnosť |

1 | Splátka veľmi zaťažuje |

2 | Splátka trocha zaťažuje |

3 | Splátka vôbec nezaťažuje |

HS150_F | -2 | Nepoužíva sa (bez splátky pohľadávok) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

FYZICKÉ A SOCÁLNE PROSTREDIE

X | HS160 | | Problémy s obydlím: príliš tmavé, málo svetla |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS160_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | HS170 | | Hluk od susedov alebo z ulice (doprava, obchody, továrne atď.) |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS170_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | HS180 | | Znečistenie, špina alebo iné environmentálne problémy na danom území spôsobené dopravou alebo priemyslom |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS180_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | HS190 | | Kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom území |

1 | Áno |

2 | Nie |

HS190_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Údaje o domácnosti

Bývanie

TYP OBYDLIA, STAV VLASTNÍCTVA A PODMIENKY BÝVANIA

X,L | HH010 | | Typ obydlia |

1 | Samostatne stojaci dom |

2 | Dvojdom alebo terasovitý dom |

3 | Byt v budove , ktorá má menej ako 10 bytov |

4 | Byt v budove s 10 a viac bytmi |

5 | Iný druh ubytovania |

HH010_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HH020 | | Vlastnícky status |

1 | Majiteľ/vlastník |

2 | Nájomník alebo podnájomník platiaci bežné nájomné alebo trhovú cenu |

3 | Ubytovanie je prenajímané za zníženú cenu (za nižšiu cenu, ako je trhová cena) |

4 | Ubytovanie je poskytované zadarmo |

HH020_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HH030 | | Počet izieb k dispozícii pre domácnosť |

1 – 9 | Počet izieb |

10 | 10 alebo viac izieb |

HH030_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HH031 [17] | | Rok uzavretia zmluvy alebo kúpy alebo dostavby |

Rok (4 číslice) | Rok uzavretia zmluvy alebo kúpy alebo dostavby |

HH031_F | -1 | Chýba |

-2 | Nevypĺňa sa (členský štát používa objektívne národné metódy na výpočet imputovaného nájomného) |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HH040 | | Zatekajúca strecha, vlhké steny/podlaha/základný náter alebo zahnívajúce okenné rámy |

1 | Áno |

2 | Nie |

HH040_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HH050 | | Schopnosť udržiavať doma adekvátne teplo |

1 | Áno |

2 | Nie |

HH050_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

NÁKLADY NA BÝVANIE [4]

X,L | HH060 | | Súčasné nájomné súvisiace s obývaním obydlia, ak je nejaké |

1 – 999999.99 | Hodnota |

HH060_F | -2 | Nepoužíva sa (HH020 nie = 2 alebo 3) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X,L | HH061 [18] | | Subjektívne nájomné v súvislosti s nenájomným platením za trhovú cenu |

1 – 999999.99 | Hodnota |

HH061_F | -2 | Nepoužíva sa (HH020 nie = 1 alebo 3, alebo 4) alebo členský štát nepoužíva objektívne národné metódy na výpočet imputovaného nájomného |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | HH070 | | Celkové náklady na bývanie (vrátane elektriny, vody, plynu a kúrenia) |

0 – 999999.99 | Hodnota |

HH070_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

VYBAVENOSŤ BYTU

x,l [17] | HH080 | | Vaňa alebo sprcha v obydlí |

1 | Áno |

2 | Nie |

HH080_F | -2 (L) | Nepoužíva sa (členský štát používa objektívne národné metódy na výpočet imputovaného nájomného) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

x,l n [17] | HH090 | | Vnútorná splachovacia toaleta výlučne pre domácnosť |

1 | Áno |

2 | Nie |

HH090_F | -2 (L) | Nepoužíva sa (členský štát používa objektívne národné metódy na výpočet imputovaného nájomného) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Osobné údaje

Základné údaje

ZÁKLADNÉ OSOBNÉ ÚDAJE (16 +)

X, L | PB010 | | Rok zisťovania |

Rok | Štyri číslice roka |

X, L | PB020 | | Krajina |

Kód krajiny | Pozri prílohu |

X, L | PB030 | | Osobná identifikácia |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) |

L | PB080 | | Osobná základná váha pre vybraného respondenta |

0+(formát 2.5) | Váha |

PB080_F | -3 | Nevybraný respondent |

1 | Premenná je vyplnená |

L | PB050 | | Osobná základná váha (všetci členovia domácnosti 16 a viac roční) |

0+(formát 2.5) | Váha |

PB050_F | 1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB070 | | Osobná hodnota vzorky vybraného respondenta |

0+(formát 2.5) | Váha |

PB070_F | -3 | Nevybraný respondent |

1 | Premenná je vyplnená |

Χ | PB040 | | Osobná prierezová váha (všetci členovia domácnosti 16 a viac roční) |

0+(formát 2.5) | Váha |

PB040_F | 1 | Premenná je vyplnená |

Χ | PB060 | | Osobná prierezová váha vybraného respondenta |

0+(formát 2.5) | Váha |

PB060_F | -3 | Nevybraný respondent |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB090 | | Deň opytovania za osobu |

1 – 31 | Deň |

PB090_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB100 | | Mesiac opytovania za osobu |

1 – 12 | Mesiac |

PB100_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB110 | | Rok opytovania za osobu |

Rok | Štyri číslice roka |

PB110_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB120 | | Čas potrebný na skompletizovanie osobného dotazníka v minútach |

1 – 90 | Minúty |

PB120_F | -2 | Nepoužíva sa (informácie získané výlučne z registrov) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE (16+)

X, L | PB130 | 1 – 12 | Mesiac narodenia |

PB130_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB140 | | Rok narodenia |

Rok | Štyri číslice roka |

PB140_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB150 | | Pohlavie |

1 | Muž |

2 | Žena |

PB150_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB160 | | Identifikácia otca |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) otca |

PB160_F | -2 | Nepoužíva sa (otec nie je členom domácnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB170 | | Identifikácia matky |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) matky |

PB170_F | -2 | Nepoužíva sa (matka nie je členom domácnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB180 | | Identifikácia manžela/partnera |

Identifikačné číslo | Osobné identifikačné číslo (PID) manžela/partnera |

PB180_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nemá manžela/partnera alebo manžel/partner nie je členom domácnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB190 | | Rodinný stav |

1 | Slobodný/-á |

2 | Ženatý/vydatá |

3 | Žijúci oddelene |

4 | Vdovec/vdova |

5 | Rozvedený/-á |

PB190_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PB200 | | Konsenzuálny zväzok |

1 | Áno, na právnom základe |

2 | Áno, bez právneho základu |

3 | Nie |

PB200_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PB210 | | Krajina narodenia |

Kód krajiny | Pozri prílohu |

PB210_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PB220A | | Štátna príslušnosť 1 |

Kód krajiny | Pozri prílohu |

PB220A_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PB220B | | Štátna príslušnosť 2 |

Kód krajiny | Pozri prílohu |

PB220B_F | -2 | Nepoužíva sa (bez druhej štátnej príslušnosti) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Osobné údaje

Vzdelanie

VZDELANIE VRÁTANE NAJVYŠŠEJ DOSIAHNUTEJ ÚROVNE PODĽA MEDZINÁRODNEJ ŠTANDARDNEJ KLASIFIKÁCIE VZDELÁVANIA (ISCED)

X | PE010 | | Súčasná vzdelávacia aktivita |

1 | Vo vzdelávacom procese |

2 | Nie je vo vzdelávacom procese |

PE010_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PE020 | | Aktuálne navštevovaná úroveň podľa ISCED |

Kód Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania [19] | ISCED |

PE020_F | -2 | Nepoužíva sa (PE010 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PE030 | | Rok, v ktorom bola dosiahnutá najvyššia úroveň vzdelania |

Rok | Štyri číslice roka |

PE030_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nikdy nenavštevovala vzdelávacie zariadenie) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PE040 | | Najvyššie dosiahnutá úroveň podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania |

Kód Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania [19] | ISCED |

PE040_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nikdy nenavštevovala vzdelávacie zariadenie) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Osobné údaje

Informácie o práci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRÁCI TÝKAJÚCE SA SÚČASNÉHO STAVU AKTIVITY A SÚČASNÉHO HLAVNÉHO ZAMESTNANIA VRÁTANE INFORMÁCIÍ O POSLEDNOM HLAVNOM ZAMESTNANÍ V PRÍPADE NEZAMESTNANÝCH

X, L | PL030 | | Aktuálny samodefinovaný status aktivity |

1 | Práca na plný úväzok |

2 | Práca na polovičný úväzok |

3 | Nezamestnaný |

4 | Žiak, študent, ďalšie školenia, neplatená pracovná skúsenosť |

5 | Dôchodca alebo osoba čoskoro na dôchodku |

6 | Trvalá invalidita alebo/a nespôsobilosť pracovať |

7 | Na základnej vojenskej službe alebo na civilnej službe |

8 | Vykonávanie úloh v domácnosti a starostlivosť o povinnosti |

9 | Iná neaktívna osoba |

PL030_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL035 [20] | | Odpracovaná aspoň jedna hodina v priebehu predchádzajúceho týždňa |

1 | Áno |

2 | Nie |

PL035_F | -3 | Respondent nezaradený do výberu |

-2 | Nepoužíva sa (osoba nie je zamestnancom alebo členský štát má iný zdroj výpočtu rozdielu v platení medzi pohlaviami) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL015 | | Už ste niekedy pracovali? |

1 | Áno |

2 | Nie |

PL015_F | -3 | Respondent nezaradený do výberu |

-2 | Nepoužíva sa (PL030 = 1 alebo 2) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PL020 | | Hľadali ste si aktívne prácu počas posledných štyroch týždňov? |

1 | Áno |

2 | Nie |

PL020_F | -2 | Nepoužíva sa (PL030 = 1 alebo 2) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PL025 | | Ste schopný pracovať v najbližších dvoch týždňoch? |

1 | Áno |

2 | Nie |

PL025_F | -2 | Nepoužíva sa (PL020 = 2) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PL040 | | Ekonomické postavenie v zamestnaní |

1 | Samostatne zárobkovo činná osoba so zamestnancami |

2 | Samostatne zárobkovo činná osoba bez zamestnancov |

3 | Zamestnanec |

4 | Vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku |

PL040_F | -2 | Nepoužíva sa (PL030 nie = 1 i nie = 2 i PL015 i PL035 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PL050 | | Zamestnanie [Medzinárodná klasifikácia zamestnaní – 88 (COM) (dve číslice)] |

Kód Medzinárodnej klasifikácie zamestnaní [21] | Medzinárodná klasifikácia zamestnaní |

PL050_F | -2 | Nepoužíva sa (PL030 nie = 1 i nie = 2 i PL035 nie = 1 i PL015 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PL060 | | Počet hodín obvykle odpracovaných počas týždňa v hlavnom zamestnaní |

1 – 99 | Počet hodín |

PL060_F | -6 | Hodiny sú premenlivé (ani priemer zo štyroch týždňov nie je možný) |

-2 | Nepoužíva sa (PL030 nie = 1 i nie = 2 PL035 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EKONOMICKOM POSTAVENÍ POČAS PRÍJMOVÉHO REFERENČNÉHO OBDOBIA

X | PL070 | | Počet mesiacov strávených v práci na plný úväzok počas príjmového referenčného obdobia |

1 – 12 | Mesiace |

PL070_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL072 | | Počet mesiacov strávených v práci na polovičný úväzok počas príjmového referenčného obdobia |

1 – 12 | Mesiace |

PL072_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL080 | | Počet mesiacov strávených ako nezamestnaný počas príjmového referenčného obdobia |

1 – 12 | Mesiace |

PL080_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL085 | | Počet mesiacov strávených na dôchodku počas príjmového referenčného obdobia |

1 – 12 | Mesiace |

PL085_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL087 | | Počet mesiacov strávených štúdiom počas príjmového referenčného obdobia |

1 – 12 | Mesiace |

PL087_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL090 | | Počet mesiacov strávených neaktivitou počas príjmového referenčného obdobia |

1 – 12 | Mesiace |

PL090_F | -1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

CELKOVÝ POČET ODPRACOVANÝCH HODÍN V SÚČASNOM, DRUHOM, TREŤOM AĎ. ZAMESTNANÍ

X | PL100 | | Celkový počet hodín obvykle odpracovaných v druhom, treťom aď. zamestnaní |

1 – 99 | Počet hodín |

PL100_F | -2 | Nepoužíva sa (osoba nemá druhé zamestnanie alebo PL030 nie = 1 alebo 2) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

DETAILNÉ INFORMÁCIE O PRÁCI

X | PL110 | | Štatistická klasifikácia odvetvia ekonomickej činnosti – NACE (2 číslice) |

Kód NACE [22] | NACE |

PL110_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PL030 nie = 1 i nie = 2 PL035 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL120 | | Dôvod odpracovania menej ako 30 hodín (v hlavnom a inom zamestnaní) |

1 | Prebiehajúce štúdium alebo školenie |

2 | Choroba alebo nespôsobilosť |

3 | Chce pracovať viac, ale nemôže si nájsť zamestnanie alebo prácu na viac hodín |

4 | Nechce viac pracovať |

5 | Počet hodín odpracovaných vo všetkých zamestnaniach je považovaný za zamestnanie na plný úväzok |

6 | Domáce práce, starostlivosť o deti alebo iné osoby |

7 | Iné dôvody |

PL120_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PL030 nie = 1 i nie = 2 PL060 + PL100 nie < 30) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL130 [23] | | Počet osôb pracujúcich v lokálnej jednotke |

1 – 10 | Presné číslo ak je medzi 1 a 10 |

11 | Ak je medzi 11 a 19 osôb |

12 | Ak je medzi 20 a 49 osôb |

13 | Ak je 50 osôb alebo viac |

14 | Nevie, ale menej ako 11 osôb |

15 | Nevie, ale nie menej ako 10 osôb |

PL130_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PL030 nie = 1 i nie = 2 PL035 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PL140 | | Typ pracovnej zmluvy |

1 | Trvalá zamestnanecká/pracovná zmluva na dobu neurčitú |

2 | Dočasná zamestnanecká/pracovná zmluva na dobu určitú |

PL140_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PL040 nie = 3) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PL150 | | Vedúce postavenie |

1 | Vedúci |

2 | Nie vedúci |

PL150_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PL040 nie = 3) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | PL160 | | Zmena zamestnania od predchádzajúceho roku |

1 | Áno |

2 | Nie |

PL160_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PL030 nie = 1 alebo nie = 2) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | PL170 | | Dôvod zmeny |

1 | Pozdvihnutie alebo usilovanie o lepšie zamestnanie |

2 | Koniec dočasnej pracovnej zmluvy |

3 | Zaviazaný zamestnávateľom skončiť (ukončenie prevádzky, prepúšťanie, blízko dôchodku, výpoveď atď.) |

4 | Predaj alebo zatvorenie vlastnej/rodinnej prevádzky |

5 | Starostlivosť o deti alebo iné osoby |

6 | Sobáš alebo partnerove zamestnanie si vyžadovalo presťahovať sa do inej oblasti |

7 | Iné dôvody |

PL170_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PL160 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | PL180 | | Posledná zmena v ekonomickom postavení jednotlivca |

1 | Zamestnaný/Nezamestnaný |

2 | Zamestnaný/Na dôchodku |

3 | Zamestnaný/Inak neaktívny |

4 | Nezamestnaný/Zamestnaný |

5 | Nezamestnaný/Na dôchodku |

6 | Nezamestnaný/Inak neaktívny |

7 | Na dôchodku/Zamestnaný |

8 | Na dôchodku/Nezamestnaný |

9 | Na dôchodku/Inak neaktívny |

10 | Inak neaktívny/Zamestnaný |

11 | Inak neaktívny/Nezamestnaný |

12 | Inak neaktívny/Na dôchodku |

PL180_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (v poslednom roku nenastala žiadna zmena) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

HISTÓRIA AKTIVÍT

L | PL190 | | Kedy začalo prvé zamestnanie |

8 – 65 | Vek |

PL190_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (osoba nebola nikdy zamestnaná) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | PL200 | | Počet rokov strávených v platenej práci (ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) |

0 – 65 | Roky |

PL200_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (osoba nikdy nebola zamestnaná) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

KALENDÁR AKTIVÍT

L | PL210A | | Hlavná aktivita v januári |

1 | Zamestnaný (na plný úväzok) |

2 | Zamestnaný (na polovičný úväzok) |

3 | Samostatne zárobkovo činná osoba (na plný úväzok) |

4 | Samostatne zárobkovo činná osoba (na polovičný úväzok) |

5 | Nezamestnaný |

6 | Dôchodca |

7 | Študent |

8 | Iná neaktívna osoba |

9 | Základná vojenská služba |

PL210A_F | -3 | Nevybraný respondent |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

L | PL210B | | Hlavná aktivita vo februári |

| Pozri PL210A |

PL210B_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210C | | Hlavná aktivita v marci |

| Pozri PL210A |

PL210C_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210D | | Hlavná aktivita v apríli |

| Pozri PL210A |

PL210D_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210E | | Hlavná aktivita v máji |

| Pozri PL210A |

PL210E_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210F | | Hlavná aktivita v júni |

| Pozri PL210A |

PL210F_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210G | | Hlavná aktivita v júli |

| Pozri PL210A |

PL210G_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210H | | Hlavná aktivita v auguste |

| Pozri PL210A |

PL210H_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210I | | Hlavná aktivita v septembri |

| Pozri PL210A |

PL210I_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210J | | Hlavná aktivita v októbri |

| Pozri PL210A |

PL210J_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210K | | Hlavná aktivita v novembri |

| Pozri PL210A |

PL210K_F | | Pozri PL210A_F |

L | PL210L | | Hlavná aktivita v decembri |

| Pozri PL210A |

PL210L_F | | Pozri PL210A_F |

Osobné údaje

Zdravie

ZDRAVIE VRÁTANE ZDRAVOTNÉHO STAVU A CHRONICKÉHO OCHORENIA ALEBO STAVU

X, L | PH010 | | Všeobecne zdravie |

1 | Veľmi dobré |

2 | Dobré |

3 | Celkom dobré |

4 | Zlé |

5 | Veľmi zlé |

PH010_F | -3 | Nevybraný respondent |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PH020 | | Trpí rôznymi chronickými (trvalými) chorobami alebo stavmi |

1 | Áno |

2 | Nie |

PH020_F | -3 | Nevybraný respondent |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X, L | PH030 | | Obmedzenie aktivít, ktoré ľudia obvykle vykonávajú, z dôvodu zdravotných problémov v posledných šiestich mesiacov |

1 | Áno, veľmi obmedzené |

2 | Áno, obmedzené |

3 | Nie (bez obmedzenia) |

PH030_F | -3 | Nevybraný respondent |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

PRÍSTUP K ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI

X | PH040 | | Nenaplnená potreba medicínskeho vyšetrenia alebo liečby počas posledných 12 mesiacov |

1 | Áno, minimálne jedna situácia nastala, keď osoba skutočne potrebovala vyšetrenie alebo liečbu a táto jej nebola poskytnutá |

2 | Nie, takáto situácia nenastala, keď osoba skutočne potrebovala vyšetrenie alebo liečbu a táto jej nebola poskytnutá |

PH040_F | -3 | Nevybraný respondent |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PH050 | | Hlavný dôvod pre nenaplnenie potreby medicínskeho vyšetrenia alebo liečby |

1 | Nemôžem si to dovoliť (veľmi drahé) |

2 | Čakám v poradovníku |

3 | Nebolo na to dosť času kvôli práci, starostlivosti o dieťa alebo o iné osoby |

4 | Potrebné dochádzať ďaleko/nemám sa tam ako dopraviť |

5 | Strach z lekára/nemocnice/vyšetrenia/liečby |

6 | Chcel som počkať a zistiť, či sa problém nevyrieši sám |

7 | Nepoznal som žiadneho dobrého lekára alebo špecialistu |

8 | Iné dôvody |

PH050_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PH040 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PH060 | | Nenaplnená potreba zubného vyšetrenia alebo liečby počas posledných 12 mesiacov |

1 | Áno, minimálne jedna situácia nastala, keď osoba skutočne potrebovala zubné vyšetrenie alebo liečbu a táto jej nebola poskytnutá |

2 | Nie, takáto situácia nenastala, keď osoba skutočne potrebovala zubné vyšetrenie alebo liečbu a táto jej nebola poskytnutá |

PH060_F | -3 | Nevybraný respondent |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

X | PH070 | | Dôvod pre nenaplnenie potreby zubného vyšetrenia alebo liečby |

1 | Nemôžem si to dovoliť (veľmi drahé) |

2 | Čakám v poradovníku |

3 | Nebolo na to dosť času kvôli práci, starostlivosti o dieťa alebo o iné osoby |

4 | Potrebné dochádzať ďaleko/nemám sa tam ako dopraviť |

5 | Strach z lekára/nemocnice/vyšetrenia/liečby |

6 | Chcel som počkať a zistiť, či sa problém nevyrieši sám |

7 | Nepoznal som žiadneho dobrého zubára alebo špecialistu |

8 | Iné dôvody |

PH070_F | -3 | Nevybraný respondent |

-2 | Nepoužíva sa (PH060 nie = 1) |

-1 | Chýba |

1 | Premenná je vyplnená |

Osobné údaje

Príjem

ČISTÉ OSOBNÉ PRÍJMY NA ÚROVNI ZLOŽIEK [4]

X, L | PY010N | | Čistý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem zo zamestnania |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY010N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu [12] | |

Prvá číslica | Čistý/Hrubý ( zo zberu údajov) |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálne príspevky |

2 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov |

3 | Čistá hodnota sociálnych príspevkov |

4 | Hrubý [13] |

5 | Neznámy |

Druhá číslica | Čistý (zaznamenaný) |

1 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálne príspevky |

2 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov |

3 | Čistá hodnota sociálnych príspevkov |

5 | Neznámy (možné iba ak prvá číslica = 5) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X, L | PY020N | | Čistý nepeňažný príjem zo zamestnania [24] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY020N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY035N [25] | | Príspevky do individuálnych súkromných dôchodkových fondov |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY035N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000 – 100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X, L | PY050N | | Čisté peňažné zisky alebo straty zo samostatne zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) |

1 – 999999.99 | Zisky |

-999999.99 – -1 | Straty |

0 | Bez príjmu |

PY050N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY070N | | Hodnota tovarov vyprodukovaných pre vlastnú spotrebu [11] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY070N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY080N [26] | | Čistý dôchodok z individuálnych súkromných fondov (iný ako ten, ktorý je pokrytý ESSPROS) |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY080N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

- 1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY090N | | Čistá hodnota podpory v nezamestnanosti |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY090N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

- 1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY100N | | Čistá hodnota starobných dávok |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY100N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY110N | | Čistá hodnota dávok pre pozostalých |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY110N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY120N | | Čistá hodnota nemocenských dávok |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY120N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY130N | | Čistá hodnota dávok v invalidite |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY130N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY140N | | Príspevky na vzdelanie |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY140N_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná hrubých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

HRUBÉ OSOBNÉ PRÍJMY NA ÚROVNI ZLOŽIEK [4] [14] [15]

X, L | PY010G | | Hrubý peňažný príjem zo zamestnania alebo jemu blízky príjem |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY010G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

- 1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu [12] | |

Prvá číslica | Čistý/Hrubý (zo zberu údajov) |

0 | Bez príjmu |

1 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov a sociálne príspevky |

2 | Čistá hodnota uplatnenej dane z príjmov |

3 | Čistá hodnota sociálnych dávok |

4 | Hrubý [13] |

5 | Neznámy |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000 – 100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X, L | PY020G | | Hrubý nepeňažný príjem zo zamestnania [24] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY020G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

X, L | PY030G | | Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie [27] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY030G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

0 | Bez príjmu |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

X, L | PY035G [28] | | Príspevky do individuálnych súkromných fondov |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY035G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Indikátory príjmu | |

Prvá číslica | |

0 | Bez príjmu (žiadna nasledujúca číslica) |

1 | Príjem (premenná je vyplnená) |

Nasledujúce číslice | Imputačný faktor |

000.00000–100.00000 | Hodnota získaná zberom/zaznamenaná hodnota |

X, L | PY050G | | Hrubé peňažné zisky alebo straty zo samostatne zárobkovej činnosti (vrátane honorárov) |

1 – 999999.99 | Zisky |

-999999.99 – -1 | Straty |

0 | Bez príjmu |

PY050G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

- 1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_G |

X, L | PY070G | | Hodnota tovarov vyprodukovaných pre vlastnú spotrebu [11] |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY070G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

X, L | PY080G [28] | | Hrubý dôchodok z individuálnych súkromných dôchodkových fondov (iný ako ten, ktorý je pokrytý ESSPROS) |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY080G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

X, L | PY090G | | Hrubá hodnota podpory v nezamestnanosti |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY090G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

X, L | PY100G | | Hrubá hodnota starobných dávok |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY100G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

X, L | PY110G | | Hrubá hodnota dávok pre pozostalých |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY110G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

X, L | PY120G | | Hrubá hodnota nemocenských dávok |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY120G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010N_F |

X, L | PY130G | | Hrubá hodnota dávok v invalidite |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY130G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-4 | Hodnota je zahrnutá v inej príjmovej zložke |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

X, L | PY140G | | Príspevky na vzdelanie |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

PY140G_F | -5 | Nie je vyplnená: premenná čistých zložiek je vyplnená |

-1 [6] | Chýba |

Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

HRUBÁ MESAČNÁ MZDA ZO ZAMESTNANIA [4] [20]

X | PY200G | | Hrubá mesačná mzda zo zamestnania |

1 – 999999.99 | Hodnota |

0 | Bez príjmu |

| PY200G_F | -2 | Nepoužíva sa (PL035 nie = 1) |

| -1 [6] | Chýba |

| Používané indikátory | Pozri PY010G_F |

KLASIFIKÁCIA KRAJÍN

BE Belgicko

DK Dánsko

DE Nemecko

GR Grécko

ES Španielsko

FR Francúzsko

IE Írsko

IT Taliansko

LU Luxembursko

NL Holandsko

AT Rakúsko

PT Portugalsko

FI Fínsko

SE Švédsko

UK Spojené kráľovstvo

BG Bulharsko

CY Cyprus

CZ Česká republika

EE Estónsko

HU Maďarsko

LV Litva

LT Lotyšsko

MT Malta

PL Poľsko

RO Rumunsko

SK Slovensko

SI Slovinsko

TR Turecko

IS Island

NO Nórsko

CH Švajčiarsko

OEU Iné európske krajiny

NAF

Severná Afrika

(Alžírsko, Egypt, Líbya, Maroko, Sudán, Tunisko, Západná Sahara)

WAF

Západná Afrika

(Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Pobrežie Slonoviny, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libéria, Mali, Mauritánia, Niger, Nigéria, Svätá Helena, Senegal, Sierra Leone, Togo)

OAF Iná Afrika

USA Spojené Štáty Americké

CAN Kanada

CSA Centrálna a Južná Amerika

NME

Blízky a Stredný východ

(Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Gruzínsko, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, okupované palestínske územie, Omán, Katar, Saudská Arábia, Sýria, Spojené arabské emiráty, Jemen)

OAS Iná Ázia

OCE Austrália a Oceánia

OTH Iné

SÚBORY NA PRENOS DO EUROSTAT-U

Cieľové premenné budú zaslané do Eurostat-u v štyroch rozdielnych súboroch:

1. register domácnosti (D)

2. register osôb (R)

3. údaje o domácnosti (H)

4. osobné údaje (P)

Súbor registra domácnosti (D) musí obsahovať každú domácnosť [vybrané + nahradené + oddelené (iba longitudinálne)], tiež tie, u ktorých nie je možný kontakt na uvedenej adrese alebo u ktorých nebolo možné vykonať opytovanie.

V iných súboroch budú záznamy súvisiace s domácnosťou existovať iba vtedy, ak bola domácnosť kontaktovaná [DB120 = 11 (alebo DB110 = 1)] a má kompletné opytovanie týkajúce sa domácnosti v súbore údajov o domácnosti (H) (DB130 = 11) a minimálne jeden člen mal kompletné údaje v súbore osobných údajov (P) (RB250 = 11, 12 alebo 13 =>DB135 = 1). Tento člen musí byť vybraný respondent (RB245 = 2), ak bol zvolený tento model výberu.

Súbor registra osôb (R) musí obsahovať záznam každej osoby v súčasnosti žijúcej v domácnosti alebo dočasne neprítomnej. V dlhodobej zložke tento súbor musí obsahovať tiež záznam každej osoby, ktorá sa vysťahovala alebo zomrela od predchádzajúcej vlny, a každej osoby, ktorá žila v domácnosti minimálne tri mesiace počas príjmového referenčného obdobia a inak nebola zaznamenaná v registri tejto domácnosti.

Súbor osobných údajov (P) musí obsahovať záznam každej vyhovujúca osoby (RB245 = 1, 2 alebo 3), za ktorú informácie môžu byť kompletné na základe opytovania a/alebo registrov (RB250 = 11, 12 alebo 13).

Technickým formátom prenosu súborov do Eurostat-u bude formát čiarkou oddelených hodnôt (CVS). Vrchný riadok (prvého záznamu) musí obsahovať názvy premenných.

[1] NUTS 1999: Nomenklatúra územných štatistických jednotiek.

[2] Musí byť vyplnené iba ak je domácnosť zaznamenávaná prvýkrát (ak sa vyžaduje vyplniť).

[3] Počet hodín > 0 starostlivosti o deti v predškolských zariadeniach a v povinnej školskej dochádzke sú nezlučiteľné.

[4] Hodnoty sú uvádzané v národných menách. Všetky hodnoty musia byť uvádzané jednotne.

[5] Dovolené iba dovtedy, pokiaľ hrubé zložky príjmov nie sú povinné.

[6] Ak sú chýbajúce hodnoty imputované, tento kód je akceptovateľný iba vtedy, ak nie je možná žiadna imputácia.

[7] imputačný faktor = vyzbieraná hodnota rozdelená podľa zaznamenanej hodnoty.

[8] Všetky premenné, z ktorých sa vytvára cieľová premenná, musia byť hodnotené tak, aby sa dala určiť hodnota indikátora.

[9] Nasledujúce číslice budú spojené s prvou číslicou bez akéhokoľvek oddeľovníka, čiže výsledok bude desatinné číslo.

[10] Faktor, ktorým je nevyhnutné vynásobiť celkový hrubý príjem, celkový disponibilný príjem alebo celkový disponibilný príjem pred sociálnymi transfermi kvôli kompenzácii chýbajúcich individuálnych dotazníkov.

[11] Povinné iba od 2007 a ďalej.

[12] Všetky premenné, z ktorých sa vytvára cieľová premenná, musia byť hodnotené tak, aby sa dala určiť hodnota indikátora.

[13] Hrubý znamená, že ani daň, ani sociálne príspevky nie sú odrátané od zdroja.

[14] Ak hrubá hodnota je odvodená od čistej hodnoty, má byť vyplnená aj korešpondujúca čistá hodnota. Ak sú obidve hodnoty – čistá aj hrubá – vyzbierané, obidve majú byť aj zaznamenané.

[15] Kód "-5" v hodnote indikátora je povolený iba vtedy, keď hrubé zložky príjmu nie sú povinné.

[16] V národnej mene.

[17] Povinné iba pre členský štát používajúci odporúčanú regresnú metódu EUROSTAT-u alebo subjektívnu metódu na určenie imputovaného nájomného.

[18] Zberané iba vtedy, keď sa na kalkuláciu imputovaného nájomného používa subjektívna metóda.

[19] ISCED 1997: Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania 1997.

[20] Povinné iba pre členské štáty, ktoré nemajú iný zdroj na výpočet rozdielov v platení medzi pohlaviami (the gender pay gap) ako EU-SILC.

[21] ISCO – 88 (COM): Medzinárodná klasifikácia zamestnaní (pre európske účely), verzia 1988.

[22] NACE rev.1.1: Štatistická klasifikácia odvetvia ekonomickej činnosti v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1.

[23] Osoba sama má byť zahrnutá v čísle ako zamestnanec.

[24] Táto premenná, s výnimkou firemného auta, bude vyzbieraná od roku 2007 a neskôr.

[25] PY035N patrí k "iné položky nepovažované za časť príjmu"

[26] PY080N patrí k "iné položky nepovažované za časť príjmu"

[27] Bude zaznamenané iba ak možnosti štúdia ukazujú, že je to možné.

[28] PY035N a PY080N patrí k "iné položky nepovažované za časť príjmu"

--------------------------------------------------

Top