Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1787

Nariadenie Rady (ES) č. 1787/2003 z 29. septembra 2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

OJ L 270, 21.10.2003, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 389 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Nepriamo zrušil 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1787/oj

32003R1787Úradný vestník L 270 , 21/10/2003 S. 0121 - 0122


Nariadenie Rady (ES) č. 1787/2003

z 29. septembra 2003,

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

RADA EURÓPSKE ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003, ktoré zavádza dávky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov [2], zavádza prevádzkové pravidlá na dávky na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú zamerané na zníženie nevyváženosti medzi dodávkami a dopytom na trhu a odstraňuje z toho vyplývajúce štrukturálne nadbytky; tieto dojednania sa budú uplatňovať nasledujúcich jedenásť po sebe idúcich dvanásťmesačných období počnúc 1. aprílom 2004.

(2) Na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v spoločenstve a na zlepšenie jeho konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch by sa mala znížiť úroveň podpory trhu, obzvlášť postupným znižovaním intervenčných cien za maslo a odstredené mlieko v prášku od 1. júla 2004, ktoré je stanovené nariadením Rady (ES) č. 1255/1999 [3]. Tomuto cieľu by sa mali prispôsobiť pomerné úrovne intervenčných cien týchto dvoch výrobkov.

(3) Cieľová cena, stanovená najmä intervenčnými cenami za maslo a odstredené mlieko v prášku, slúži ako údaj úrovne podpory; keďže intervencia za obidva výrobky sa teraz uplatňuje za maximálne množstvo a počas obmedzeného obdobia roka, sú indície, že sa cieľová cena zruší.

(4) Aby sa predišlo vytvoreniu umelého odbytového trhu masívnym využívaním intervencie, mal by sa stanoviť pevný strop na množstvo intervenčných nákupov masla.

(5) Opatrenia priamych platieb na podporu príjmov producentov mlieka boli upravené a vytýčené v nariadení (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktoré zavádza spoločné pravidlá schém priamej podpory podľa Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktoré zavádza určité schémy podpory pre farmárov [4], preto majú byť vyňaté z nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(6) Je preto potrebné podľa toho zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1255/1999,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1255/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1) Článok 3 sa zrušuje.

2) Článok 4 ods. 1 sa nahrádza týmto:

"1. Intervenčné ceny v spoločenstve vyjadrené v eurách za 100 kg sú takéto:

a) maslo:

- 1. júl 2000 až 30. jún 2004: 328,20,

- 1.júl 2004 až 30. jún 2005: 305,23,

- 1.júl 2005 až 30. jún 2006: 282,44,

- 1. júl 2006 až 30. jún 2007: 259,52,

- od 1. júla 2007: 246,39.

b) odstredené mlieko v prášku:

- 1. júl 2000 až 30. jún 2004: 205,52,

- 1. júl 2004 až 30. jún 2005: 195,24,

- 1. júl 2005 až 30. jún 2006: 184,97,

- od 1. júla 2006: 174,69."

3) Článok 6 ods. 1 sa nahrádza týmto:

"1. Ak trhové ceny za maslo v jednom alebo vo viacerých členských štátoch klesnú počas reprezentačného obdobia pod 92 % z intervenčnej ceny, uskutočnia intervenčné agentúry v tomto členskom štáte resp. v týchto členských štátoch, berúc za základ zadávacie podmienky, ktoré sa majú stanoviť, nákupy masla podľa odseku 2 k nákupnej cene 90 % intervenčnej ceny v čase od 1. marca do 31. augusta každého roka.

Ak množstvá ponúkané na intervenciu počas vyššie uvedeného obdobia prekročia 70000 ton v roku 2004, 60000 ton v roku 2005, 50000 ton v roku 2006, 40000 ton v roku 2007 a 30000 ton od roku 2008, Komisia môže intervenčné nakupovanie zastaviť.

V takýchto prípadoch sa môže nakupovanie intervenčnými agentúrami uskutočňovať prostredníctvom stáleho výberového konania na základe zadávacích podmienok, ktoré sa majú stanoviť.

Ak trhové ceny masla v danom členskom štáte (daných členských štátoch) tvoria počas reprezentatívneho obdobia 92 % alebo viac z intervenčnej ceny, Komisia nakupovanie zastaví."

4) Článok 14 ods. 3 sa nahradí týmto:

"3. V prípade plnotučného mlieka bude pomoc spoločenstva:

- 23,24 EUR/100 kg na obdobie do 30. júna 2004,

- 21,69 EUR/100 kg na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2004,

- 20,16 EUR/100 kg na obdobie od 1. júla 2005 do 30. júna 2005,

- 18,61 EUR/100 kg na obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2006,

- 18,15 EUR/100 kg od 1. júla 2007.

V prípade iných mliečnych výrobkov sa čiastka pomoci stanoví s ohľadom na mliečne zložky daných výrobkov."

5) Články 16 až 25 sa zrušujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 1 bod 1 sa však bude uplatňovať od 1. apríla 2004; bod 3 sa bude uplatňovať od 1. marca 2004 a bod 5 sa bude uplatňovať od 1. januára 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Stanovisko doručené 5. júna 2003 (ešte nezverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 123.

[3] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 509/2002 (Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 15).

[4] Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

Top