Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1785

Nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou

OJ L 270, 21.10.2003, p. 96–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 21 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Zrušil 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1785/oj

32003R1785Úradný vestník L 270 , 21/10/2003 S. 0096 - 0113


Nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003

z 29. septembra 2003

o spoločnej organizácii trhu s ryžou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 36 a tretí pododsek článku 37 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

keďže:

(1) Fungovanie a vývoj spoločného trhu pre poľnohospodárske výrobky musí sprevádzať vytvorenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky tak, aby zahŕňala spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré môžu nadobúdať rôzne podoby v závislosti od výrobku.

(2) Nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou [4] sa niekoľkokrát podstatne zmenilo a doplnilo. Pretože sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnky v záujme jasnosti, malo by sa nahradiť toto nariadenie. Preto by sa malo zrušiť nariadenie (ES) č. 3072/95.

(3) Európsky trh s ryžou vykazuje vážnu nerovnováhu. Objem ryže skladovanej vo verejných intervenčných skladoch je veľmi veľký, rovnajúci sa asi štvrtine produkcie spoločenstva, a v dlhodobom rozsahu je pravdepodobné zvýšenie. Táto nerovnováha je spôsobená spojeným účinkom zvýšenia domácej produkcie, ktorá sa stabilizovala v posledných hospodárskych rokoch, neustálym rastom dovozov a obmedzeniami vo vývozoch s náhradami v súlade s Dohodou o poľnohospodárstve. Súčasná nerovnováha sa má ďalej prehlbovať a pravdepodobne dosiahne neudržateľnú úroveň v priebehu ďalších rokov v dôsledku zvyšujúcich sa dovozov z tretích krajín spôsobeného vykonávaním Dohody EBA.

(4) Tento problém musí byť riešený prostredníctvom revízie spoločnej organizácie trhu s ryžou, ktorá umožní riadiť produkciu, zlepšiť rovnováhu a plynulosť trhu a zvýšiť konkurenčnú schopnosť poľnohospodárstva spoločenstva a súčasne dosiahnuť ostatné ciele v zmysle článku 33 Zmluvy, vrátane udržania vhodnej podpory príjmu pre výrobcov.

(5) Zdá sa, že najvhodnejšie riešenie je výrazne znížiť intervenčnú cenu a vytvoriť ako náhradu vyplatenie príjmu na poľnohospodársky statok (farmu) a osobitnú pomoc pre plodinu vyjadrujúcu úlohu produkcie ryže v tradičných produkčných oblastiach. Tieto dva vyššie uvedené nástroje sú začlenené v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003 o ustanovení spoločných pravidiel pre systémy priamej podpory na základe Spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zriadení systémov podpory pre poľnohospodárov [5].

(6) S cieľom zabrániť, aby sa systém intervencie stal odbytom sám o sebe, množstvá nakúpené intervenčnými agentúrami by sa mali obmedziť na 75000 ton ročne a obdobie intervencie by sa malo obmedziť na štyri mesiace.

(7) Vytvorenie jednotného trhu spoločenstva pre ryžu zahŕňa zavedenie obchodného systému na vonkajších hraniciach spoločenstva. Obchodný systém dopĺňa intervenčný systém a zahŕňa dovozné clá uplatňujúce sadzby Spoločného colného sadzobníka a vývozné náhrady a mal by v podstate stabilizovať trh spoločenstva. Obchodný systém by mal byť založený na záväzkoch prijatých na základe Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní.

(8) Na účely kontroly objemu obchodu s ryžou s tretími krajinami by sa malo prijať opatrenie na zabezpečenie systému dovozných a vývozných licencií so zložením zábezpeky s cieľom zaistenia, že transakcie, pre ktoré sa požadujú takéto licencie, sa vykonajú.

(9) Z prevažnej časti sú clá uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky podľa dohôd Svetovej obchodnej organizácie (WTO) stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku. Avšak pre niektoré výrobky z ryže zavedenie dodatočných mechanizmov vyžaduje prijatie odlišností.

(10) S cieľom zabrániť alebo odstrániť nepriaznivé účinky na trh spoločenstva, ktoré by mohli vyplynúť z dovozov určitých poľnohospodárskych výrobkov, dovozy jedného alebo viacerých takýchto výrobkov by mali podliehať platbe dodatočného dovozného cla v prípade splnenia určitých podmienok.

(11) Za určitých podmienok je vhodné udeliť Komisii právomoc otvoriť a spravovať colné kvóty vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so Zmluvou alebo z iných aktov Rady.

(12) Ustanovenia na poskytnutie náhrady pre vývozy do tretích krajín na základe rozdielu medzi cenami v spoločenstve a na svetovom trhu a spadajúce do limitov stanovených Dohodou Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o poľnohospodárstve [6] by mali slúžiť na zaistenie účasti spoločenstva na medzinárodnom obchode s ryžou. Takéto vývozné náhrady by mali podliehať limitom čo sa týka množstva a hodnoty.

(13) Splnenie limitov pokiaľ ide o hodnotu by sa malo zaistiť v čase, keď sú stanovené vývozné náhrady prostredníctvom sledovania platieb na základe pravidiel týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Sledovanie sa môže uľahčiť povinným stanovením vývozných náhrad vopred, pričom sa ponechá možnosť, v prípade diferencovaných vývozných náhrad, zmeny stanoveného miesta určenia v rámci geografickej oblasti, na ktorú sa uplatňuje jednotná sadzba vývozných náhrad. V prípade zmeny miesta určenia by sa mala zaplatiť vývozná náhrada uplatniteľná na skutočné miesto určenia s najvyššou hodnotou čiastky uplatniteľnej na vopred stanovené miesto určenia.

(14) Zaistenie splnenia množstvových limitov vyžaduje zavedenie spoľahlivého a účinného systému sledovania. Preto by malo byť poskytovanie vývozných náhrad podmienené vývoznou licenciou. Vývozné náhrady by sa mali poskytovať až do limitov, ktoré sú k dispozícii v závislosti od konkrétnej situácie každého daného výrobku. Výnimky z tohto pravidla sa môžu povoliť iba v prípade spracovaných výrobkov neuvedených v prílohe 1 Zmluvy, na ktoré sa neuplatňujú limity týkajúce sa objemu, a v prípade výkonu potravinovej pomoci, ktoré sú oslobodené od akéhokoľvek obmedzenia. Je potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od prísneho dodržiavania pravidiel pre správu v prípade výrobkov, pri ktorých vývoze s náhradou nie je pravdepodobné, že dôjde k prekročeniu stanovených množstvových limitov.

(15) Do rozsahu potrebného na riadne fungovanie by sa malo vytvoriť opatrenie na regulovanie alebo tam, kde si to vyžaduje situácia na trhu, ktoré by zamedzilo použitiu opatrení aktívneho alebo pasívneho zošľachťovacieho styku.

(16) Colný systém umožňuje zaobísť sa bez všetkých ďalších ochranných opatrení na vonkajších hraniciach spoločenstva. Vnútorný trh a colný mechanizmus by sa mohli, za výnimočných okolností, prejaviť ako nedostatočné. V takýchto prípadoch, aby trh spoločenstva nebol bez ochrany pred narušeniami, ktoré môžu z toho vyplývať, spoločenstvo by malo byť schopné bez meškania prijať všetky potrebné opatrenia. Všetky takéto opatrenia by mali vyhovovať záväzkom vznikajúcim z dohôd Svetovej obchodnej organizácie.

(17) Vzhľadom na to, že cena na svetovom trhu ovplyvňuje cenu na vnútornom trhu, malo by sa prijať vhodné opatrenie na stabilizáciu vnútorného trhu.

(18) Riadne fungovanie jednotného trhu na základe spoločných cien by mohlo byť ohrozené poskytovaním vnútroštátnej pomoci. Preto by sa mali uplatňovať ustanovenia Zmluvy upravujúce vnútroštátnu pomoc na výrobky, na ktoré sa vzťahuje organizácia spoločného trhu.

(19) Na účely zohľadnenia osobitných potrieb pre dodávky z najodľahlejších regiónov spoločenstva a rozdielov v cenách výrobkov, ktoré môžu vyplývať z nákladov na dopravu a odbyt týchto výrobkov, odporúča sa umožniť, aby spoločenstvo stanovilo príspevok pre zásielky z členských štátov nachádzajúcich sa v jednej zo situácií uvedených v článku 23 odsek 2 Zmluvy určených na to, aby sa spotrebovali v týchto regiónoch, a najmä vo francúzskych zámorských departementoch Réunion.

(20) Pretože spoločný trh s ryžou sa neustále vyvíja, členské štáty a Komisia by si mali vzájomne poskytovať informácie týkajúce sa týchto vývojov.

(21) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 stanovujúcim postupy na uplatnenie vykonávacích právomocí udelených Komisii [7].

(22) Vzhľadom k nevyhnutnosti vyriešenia praktických a špecifických problémov, Komisia by mala byť oprávnená prijať potrebné opatrenia v prípadoch naliehavosti.

(23) Výdavky, ktoré mali členské štáty v dôsledku záväzkov, ktoré vyplynuli z uplatňovania tohto nariadenia, by sa mali financovať spoločenstvom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [8].

(24) Spoločná organizácia trhu v odvetví ryže by mala primerane a súčasne zohľadniť ciele stanovené v článkoch 33 a 131 Zmluvy.

(25) Zmena opatrení podľa nariadenia (ES) č. 3072/95 a nariadenia Rady (ES) č. 3073/95 z 22. decembra 1995 určujúcich štandardnú kvalitu ryže [9] na tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení, by mohla viesť k ťažkostiam, s ktorými sa nezaoberá toto nariadenie. S cieľom vyriešenia takýchto problémov by sa malo Komisii umožniť prijatie prechodných opatrení.

(26) S cieľom zabránenia vážnemu narušeniu trhu s nelúpanou ryžou v posledných mesiacoch hospodárskeho roku 2003/2004 je potrebné obmedziť nákup intervenčnými agentúrami na určité vopred stanovené množstvo.

(27) Malo by sa vytvoriť opatrenie na uplatňovanie novej organizácie spoločného trhu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Spoločná organizácia trhu s ryžou obsahuje systém pre vnútorný trh a obchod s tretími krajinami a zahŕňa nasledujúce výrobky:

Číselný znak KN | Opis |

| |

a) | 1006 10 21 až 1006 10 98 | Ryža v plevách (nelúpaná alebo surová) |

1006 20 | Lúpaná (hnedá) ryža |

1006 30 | Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená |

b) | 1006 40 00 | Zlomková ryža |

c) | 1102 30 00 | Múka z ryže |

1103 19 50 | Krupica a krupička z ryže |

1103 20 50 | Pelety z ryže |

1104 19 91 | Ryžové vločky |

1104 19 99 | Ostatné zrná ryže drvené alebo vo vločkách |

1108 19 10 | Ryžový škrob |

Článok 2

1. Na účely tohto nariadenia, výrazy, "nelúpaná ryža", "lúpaná ryža", "polobielená ryža", "bielená ryža", "ryža s okrúhlym zrnom", "ryža s priemerným zrnom", "ryža s dlhým zrnom A alebo B" a "zlomková ryža" sú definované v prílohe I.

Príloha II poskytuje definície zŕn a zlomkových zŕn, ktoré majú zníženú kvalitu.

2. Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2:

a) stanoví výmenné kurzy pre ryžu v rôznych štádiách spracovania, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších výrobkov;

b) môže zmeniť definície uvedené v odseku 1.

Článok 3

Hospodársky rok pre výrobky uvedené v článku 1 sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka.

Článok 4

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre systémy priamej podpory podľa Spoločnej poľnohospodárskej politiky a systémy podpory pre výrobcov určitých plodín [10].

KAPITOLA II

VNÚTORNÝ TRH

Článok 5

1. Môže sa stanoviť príspevok pre zásielky do francúzskych zámorských departementov Réunion, ktoré sú určené na spotrebu tam, výrobkov spadajúcich pod číselný znak 1006 (okrem kódu 1006 10 10), ktoré pochádzajú z členských štátov a nachádzajú sa v jednej zo situácií uvedených v článku 23 odsek 2 Zmluvy.

Príspevok sa pevne stanoví s ohľadom na požiadavky dodávky na trh Réunion na základe rozdielu medzi cenovými ponukami alebo cenami príslušných výrobkov na svetovom trhu a cenovými ponukami alebo cenami týchto výrobkov na trhu spoločenstva a v prípade potreby cenou týchto výrobkov dodaných do Réunion.

2. Čiastka príspevku sa pravidelne stanovuje. Avšak tam, kde vznikne potreba, Komisia môže v určitom intervale na žiadosť členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy zmeniť túto čiastku.

Čiastka príspevku sa môže stanoviť prostredníctvom verejného výberového konania.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom stanoveným v článku 26 ods. 2.

Čiastka príspevku sa stanoví podľa postupu uvedeného v článku 26 ods. 2.

Článok 6

1. Intervenčná cena pre nelúpanú ryžu (paddy) je 150 EUR/t. Intervenčná cena sa stanoví pre štandardnú kvalitu, ako je definované v prílohe III.

2. Intervenčná cena sa vzťahuje na tovar vo veľkoobchodnom štádiu dodaný na sklad pred jeho vykládkou. Uplatňuje sa na všetky intervenčné centrá označené Komisiou. Zoznam intervenčných centier sa schvaľuje po konzultácii s príslušnými členskými štátmi a zahŕňa najmä intervenčné centrá v oblastiach prebytku, ktoré majú dostatočné priestory a technické vybavenie a sú výhodne situované čo sa týka dopravných prostriedkov.

3. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 7

1. Počas obdobia od 1. apríla do 31. júla a v rámci limitov 75000 ton ročne, intervenčné agentúry nakúpia množstvá nelúpanej ryže, ktoré im ponúknu dodávatelia spĺňajúci podmienky, najmä čo sa týka množstva a kvality, ktoré sa majú určiť.

2. Ak je kvalita ponúkanej nelúpanej ryže odlišná od štandardnej kvality, pre ktorú bola stanovená intervenčná cena, intervenčná cena sa upraví uplatnením príplatkov alebo zrážok z ceny. S cieľom zaistenia, aby sa produkcia zamerala na určité odrody, môžu sa stanoviť príplatky a zrážky, ktoré sa majú uplatniť na intervenčnú cenu.

3. Za podmienok, ktoré majú byť určené, intervenčné agentúry ponúkajú na predaj, na vývoz do tretích krajín alebo na dodávku na vnútorný trh nelúpanú ryžu nakúpenú podľa odseku 1.

4. Postupy a podmienky na prevzatie a disponovanie intervenčnými agentúrami a akékoľvek iné pravidlá týkajúce sa intervencie sú stanovené Komisiou.

5. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 26 ods. 2.

Článok 8

1. Môžu sa prijať osobitné opatrenia:

- na zabránenie rozsiahlemu uplatňovaniu článku 7 v určitých regiónoch spoločenstva,

- na vyrovnanie nedostatkov nelúpanej ryže po prírodných katastrofách.

2. Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 9

Členské štáty poskytnú Komisii podrobné informácie rozpísané podľa odrody o oblastiach vyčlenených na ryžu, o produkcii, o výnosoch a o zásobách držaných výrobcami a spracovateľmi. Takéto informácie sú založené na systéme zabezpečujúcom povinné vyhlásenia výrobcov a spracovateľov zriadených, spravovaných a sledovaných členským štátom.

Členské štáty tiež oznámia Komisii ceny ryže v hlavných produkčných oblastiach.

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, a najmä systému oznamovania cien sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

KAPITOLA III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 10

1. Dovozy do spoločenstva alebo vývozy z neho akéhokoľvek z výrobkov uvedených v článku 1 podliehajú predloženiu dovoznej alebo vývoznej licencie.

Licencie vydajú členské štáty akémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na miesto jeho sídla v spoločenstve a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté na uplatňovanie článkov 13, 14 a 15.

Dovozné a vývozné licencie sú platné v celom spoločenstve. Vydanie takýchto licencií bude podliehať podmienke zloženia zábezpeky zaručujúcej, že výrobky sú dovezené alebo vyvezené v rámci obdobia platnosti licencie. Okrem prípadov vyššej moci prepadne zábezpeka, celá alebo čiastočne, ak sa dovoz alebo vývoz neuskutočnil alebo sa vykonal iba čiastočne v rámci daného obdobia.

2. Doba platnosti licencií a ostatné podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

ODDIEL I

USTANOVENIA UPLATNITEľNÉ NA DOVOZY

Článok 11

1. Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, dovozné clo na výrobky uvedené v článku 1 je to, ktoré je stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku.

2. Bez ohľadu na odsek 1, dovozné clo pre:

a) lúpanú ryžu spadajúcu pod číselný znak 1006 20 sa rovná intervenčnej cene zvýšenej o:

i) 80 % v prípade lúpanej ryže spadajúcej pod číselný znak KN 10062017 a 10062098;

ii) 88 % v prípade lúpanej ryže spadajúcej pod číselný znak KN iný ako 10062017 alebo 10062098

mínus dovozná cena

a

b) bielenú ryžu spadajúcu pod číselný znak KN 100630 sa rovná intervenčnej cene plus percento, ktoré sa má vypočítať, a mínus dovozná cena.

Avšak dovozné clo vypočítané v súlade s týmto odsekom nesmie presiahnuť sadzbu cla v Spoločnom colnom sadzobníku.

Percento uvedené v bode b) sa vypočíta úpravou príslušného percenta uvedeného v bode a) s odvolaním sa na výmenný kurz, náklady spracovania a hodnotu vedľajších produktov pripočítajúc čiastku na ochranu priemyselného odvetvia.

3. Bez ohľadu na odsek 1 nebude žiadne clo uvalené na dovozy výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 100610, 100620 a 10064000 do francúzskych zámorských departementov Réunion, určené na spotrebu v tejto oblasti.

4. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 12

1. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 11 ods. 2, s cieľom zabrániť alebo odstrániť nepriaznivé účinky na trh v spoločenstve, ktoré môžu vyplývať z dovozov určitých výrobkov uvedených v článku 1, dovozy jedného alebo viacerých takýchto výrobkov pri sadzbe cla uvedenej v článku 11 podliehajú platbe dodatočného dovozného cla, ak sú splnené podmienky podľa odseku 3, ktoré majú byť určené Komisiou, pokiaľ dovozy nehrozia narušením trhu spoločenstva alebo tam, kde by boli účinky neúmerné určenému cieľu.

2. Dovozy uskutočnené za cenu, ktorá je pod úrovňou ceny nahlasovanej spoločenstvom Svetovej obchodnej organizácii ("spúšťacia cena"), môžu byť predmetom uvalenia dodatočného dovozného cla.

Ak objem dovozov v ktoromkoľvek roku, v ktorom sa nepriaznivé účinky uvedené v odseku 1 vyskytnú alebo je pravdepodobné, že vzniknú, presahuje úroveň, ktorá sa opiera o možnosti prístupu na trh definované ako dovozy vyjadrené percentom zodpovedajúcej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov ("cieľový objem"), môže sa na ne uvaliť dodatočné dovozné clo.

Dovozné ceny, ktoré sa majú zohľadniť pri uvalení dodatočného dovozného cla podľa prvého pododseku, sa určia na základe dovozných cien CIF zásielky, ktorá sa zvažuje.

Preto sa overujú dovozné ceny CIF v porovnaní s reprezentatívnymi cenami výrobku na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu spoločenstva pre tento výrobok.

3. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Takéto podrobné pravidlá osobitne uvádzajú najmä výrobky, na ktoré sa môžu uplatniť dodatočné dovozné clá.

Článok 13

1. Colné kvóty pre dovozy výrobkov uvedených v článku 1 vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy alebo z akéhokoľvek iného aktu Rady sú otvorené a spravované Komisiou podľa podrobných pravidiel prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

2. Colné kvóty sa budú spravovať uplatnením jednej z nasledujúcich metód alebo ich kombináciou:

a) metóda založená na chronologickom poriadku podania žiadostí (zásada "kto prvý príde, prvý je vybavený");

b) metóda rozdelenia úmerne k požadovaným množstvám, ak boli podané žiadosti (použitím "metódy súčasného preskúmania");

c) metóda založená na zohľadnení tradičných obchodných modelov (použitie "metódy obchodníka tradičného/nového").

Môžu sa prijať aj iné vhodné metódy. Musia však zabrániť neoprávnenej diskriminácii medzi príslušnými obchodníkmi.

3. Prijatá metóda správy bude tam, kde je to vhodné, prikladať primeranú váhu požiadavkám na dodávku trhu spoločenstva a potrebe zaistenia rovnovážneho stavu na tomto trhu.

4. Podrobné pravidlá uvedené v odseku 1 sa zabezpečia pre ročné colné kvóty, v prípade potreby vhodne rozložené počas roka, a určia metódu správy, ktorá sa má použiť a tam, kde je to vhodné, zahŕňajú:

a) zábezpeky vzťahujúce sa na charakteristiku, provenienciu (miesto pôvodu) a pôvod výrobku;

b) uznanie dokladu použitého na overenie zábezpek uvedených v bode a);

c) podmienky, za ktorých sa vydajú dovozné licencie, a ich dobu platnosti.

ODDIEL II

USTANOVENIA UPLATNITEľNÉ NA VÝVOZY

Článok 14

1. Do rozsahu potrebného na umožnenie nasledovným výrobkom, aby boli vyvezené na základe cenových ponúk alebo cien pre tieto výrobky na svetovom trhu a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy, rozdiel medzi týmito cenovými ponukami alebo cenami a cenami v spoločenstve sa môže kryť vývoznými náhradami:

a) výrobky uvedené v článku 1, ktoré sa majú vyviezť bez ďalšieho spracovania;

b) výrobky uvedené v článku 1, ktoré sa majú vyviezť vo forme tovarov uvedených v prílohe IV.

Vývozné náhrady pre výrobky uvedené v bode b) nesmú byť vyššie ako tie, ktoré sú uplatniteľné na takéto výrobky vyvážané bez ďalšieho spracovania.

2. Metóda, ktorá sa má prijať na pridelenie množstiev, ktoré sa môžu vyviezť s náhradou, má byť taká metóda, ktorá:

a) je najvhodnejšia pre charakteristiku výrobku a situáciu na danom trhu, umožňujúc najefektívnejšie možné využitie dostupných zdrojov s ohľadom na účinnosť a štruktúru vývozov spoločenstva bez vytvárania diskriminácie medzi veľkými a malými podnikateľskými subjektmi;

b) je najmenej administratívne ťažkopádna pre obchodníkov s ohľadom na požiadavky týkajúce sa správy;

c) zabraňuje diskriminácii medzi danými obchodníkmi.

3. Vývozné náhrady sú rovnaké pre celé spoločenstvo. Môžu sa meniť podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo osobitné požiadavky určitých trhov. Náhrady sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Náhrady sa môžu stanovovať:

a) v pravidelných intervaloch;

b) prostredníctvom výzvy na účasť na výberovom konaní pre výrobky, pre ktoré sa prijalo opatrenie pre tento postup už v minulosti.

4. Vývozné náhrady stanovené v pravidelných intervaloch môžu, v prípade potreby, byť zmenené a doplnené v určitom intervale Komisiou na žiadosť členského štátu alebo z jej vlastnej iniciatívy.

4. Nasledujúce sa má zohľadniť pri stanovovaní náhrad:

a) existujúca situácia a budúce trendy pokiaľ ide o:

i) ceny a dostupnosť ryže a zlomkovej ryže na trhu spoločenstva,

ii) ceny ryže a zlomkovej ryže na svetovom trhu;

b) ciele spoločnej organizácie trhu s ryžou, ktoré majú zaistiť rovnovážny stav a prirodzený vývoj cien a obchodovania na tomto trhu;

c) limity vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy;

d) dôležitosť zabránenia narušeniam trhu spoločenstva;

e) hospodárske aspekty navrhovaných vývozov;

f) najvýhodnejšie ceny pre dovozy do tretích krajín v týchto tretích krajinách miesta určenia, pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písmeno a) a b).

Článok 15

1. Vývozné náhrady pre výrobky uvedené v článku 1 vyvážané bez ďalšieho spracovania sa poskytnú iba na základe žiadosti a predloženia vývoznej licencie.

2. Náhrada uplatniteľná na výrobky uvedené v článku 1 vyvezené bez ďalšieho spracovania je tá, ktorá je uplatniteľná v deň podania žiadosti o licenciu, a v prípade diferencovanej náhrady je tá, ktorá je uplatniteľná v ten istý deň:

a) pre miesto určenia uvedené v licencii

alebo tam, kde je to vhodné,

b) pre skutočné miesto určenia, ak sa toto líši od miesta určenia uvedeného v licencii. V tomto prípade uplatniteľná čiastka nesmie prekročiť čiastku uplatniteľnú na miesto určenia uvedené v licencii.

Môžu sa prijať vhodné opatrenia na zabránenie akémukoľvek zneužitiu pružnosti ustanovenej v tomto odseku.

3. Rozsah pôsobnosti odsekov 1 a 2 sa môže rozšíriť na výrobky uvedené v článku 1, ktoré sú vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe IV v súlade s postupom uvedeným v článku 16 nariadenia (ES) č. 3448/93 [11]. Podrobné vykonávacie pravidlá sa prijmú v súlade s týmto postupom.

4. Výnimky z odsekov 1 a 2 sa môžu udeliť v prípade výrobkov, pre ktoré sú vyplatené vývozné náhrady na základe potravinovej pomoci v súlade s postupom uvedeným v článku 26 odse. 2.

Článok 16

1. Opravná čiastka uplatniteľná na vývozné náhrady sa môže stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Avšak tam, kde je to potrebné, Komisia môže zmeniť a doplniť opravné čiastky.

2. Prvý pododsek sa môže uplatniť na výrobky uvedené v článku 1, ktoré sú vyvezené vo forme tovarov uvedených v prílohe IV.

Článok 17

1. Náhrada pre výrobky uvedené v článkoch 1 písmeno a) a b) sa vyplatí na základe predloženia dôkazu, že:

a) výrobky boli získané výlučne v spoločenstve v zmysle článku 23 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúceho Colný zákonník spoločenstva [12], okrem prípadu, ak sa uplatňuje odsek 6 uvedeného článku;

b) výrobky boli vyvezené zo spoločenstva;

c) v prípade diferencovanej náhrady sa dostali do miesta určenia uvedeného v licencii alebo na iné miesto určenia, pre ktoré bola stanovená náhrada bez toho, aby tým bol dotknutý bod b) odseku 2. Avšak môžu sa prijať výnimky z tohto pravidla v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 za predpokladu, že sú stanovené podmienky, ktoré ponúkajú rovnocenné záruky.

Môžu sa prijať dodatočné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

2. Neposkytne sa žiadna vývozná náhrada pre ryžu dovezenú z tretích krajín a znova vyvážanú do tretích krajín, pokiaľ vývozca nepredloží dôkaz, že:

a) výrobok, ktorý sa má vyviezť, a výrobok predtým dovezený sú jeden a ten istý a

b) boli vybraté clá pri uvoľnení tovarov do voľného obehu.

V takýchto prípadoch sa náhrada pre každý výrobok rovná clám vybraným pri dovoze tam, kde tieto clá sú nižšie ako uplatniteľná náhrada. Tam, kde sú clá vybrané pri dovoze vyššie ako uplatniteľná náhrada, uplatňujú sa tieto clá.

Článok 18

Dodržiavanie obmedzení objemu vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy sa zabezpečí na základe vývozných licencií vydaných pre stanovené referenčné obdobia, počas ktorých sa uplatňujú na dané výrobky. S ohľadom na splnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohody o poľnohospodárstve Svetovej obchodnej organizácie neovplyvní ukončenie referenčného obdobia dobu platnosti vývozných licencií.

Článok 19

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto oddielu, vrátane ustanovení o prerozdelení vývozných množstiev, ktoré neboli pridelené alebo využité, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Takéto podrobné pravidlá môžu zahŕňať opatrenia upravujúce kvalitu výrobkov oprávnených na vývoznú náhradu.

Príloha IV sa mení a dopĺňa v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

ODDIEL III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

1. Do tej miery, ktorá je potrebná na riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu s ryžou, Rada, konajúca na návrh Komisie, v súlade s postupom hlasovania stanoveným v článku 37 ods. 2 Zmluvy môže zakázať celkom alebo čiastočne využívanie opatrení aktívneho alebo pasívneho zošľachťovacieho styku pre výrobky uvedené v článku 1.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ak vznikne situácia uvedená v odseku 1 s mimoriadnou naliehavosťou a je narušený trh spoločenstva alebo je vystavený hrozbe narušenia opatreniami aktívneho alebo pasívneho z,šľachťovacieho styku, Komisia rozhodne na žiadosť členského štátu alebo zo svojej vlastnej iniciatívy o potrebných opatreniach v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Rada a členské štáty budú informované o týchto opatreniach, ktoré budú platné najviac šesť mesiacov a budú okamžite uplatniteľné. Ak Komisia dostane žiadosť od členského štátu, prijme rozhodnutie o nej do týždňa od prijatia tejto žiadosti.

3. Opatrenia, o ktorých rozhodla Komisia, môžu byť predložené Rade ktorýmkoľvek členským štátom do týždňa od dátumu, kedy boli s nimi oboznámení. Rada, konajúca kvalifikovanou väčšinou, môže potvrdiť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť rozhodnutie Komisie.

Ak Rada nekonala do troch mesiacov od dátumu, kedy jej bolo predložené rozhodnutie, rozhodnutie Komisie sa považuje za zrušené.

Článok 21

1. Všeobecné pravidlá pre výklad kombinovanej nomenklatúry a podrobné pravidlá na jej uplatňovanie sa uplatňujú na colné zatriedenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Colná nomenklatúra vyplývajúca z uplatňovania tohto nariadenia, vrátane definícií uvedených v prílohe I, sa začlení do Spoločného colného sadzobníka.

2. Okrem toho, ak bolo ustanovené inak v tomto nariadení alebo v ustanoveniach prijatých podľa neho, zakazuje sa nasledovné v obchodovaní s tretími krajinami:

a) ukladanie akéhokoľvek poplatku majúceho rovnocenný účinok ako clo;

b) uplatňovanie akéhokoľvek množstvového obmedzenia alebo opatrenia majúceho rovnocenný účinok.

Článok 22

1. Ak cenové ponuky alebo ceny na svetovom trhu jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v článku 1 dosiahnu úroveň, ktorá narušuje alebo hrozí, že naruší dodávku na trh spoločenstva a hrozí, že táto situácia bude pretrvávať a zhorší sa, môžu sa prijať vhodné opatrenia. Takéto opatrenia sa môžu prijať ako ochranné opatrenie v prípade mimoriadnej naliehavosti.

2. Podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 23

1. Ak z dôvodu dovozov alebo vývozov je postihnutý trh spoločenstva, čo sa týka jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v článku 1, alebo hrozí jeho vážne narušenie, ktoré pravdepodobne ohrozí dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 Zmluvy, môžu sa uplatniť vhodné opatrenia v obchodovaní s krajinami, ktoré nie sú členmi Svetovej obchodnej organizácie, až kým sa zastaví takéto narušenie alebo hrozba narušenia.

2. Ak vznikne situácia uvedená v odseku 1, Komisia na žiadosť členského štátu alebo zo svojej vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach. Členské štáty budú informované o takýchto opatreniach, ktoré budú okamžite uplatniteľné. Ak Komisia dostane žiadosť od členského štátu, prijme rozhodnutie o nej do troch pracovných dní od prijatia tejto žiadosti.

3. Opatrenia, o ktorých rozhodla Komisia, môžu byť predložené Rade ktorýmkoľvek členským štátom do troch pracovných dní od dátumu ich oznámenia. Rada bude bez meškania zasadať. Môže, konajúc kvalifikovanou väčšinou, zmeniť a doplniť alebo zrušiť dané opatrenie do jedného mesiaca od dátumu, kedy bolo predložené Rade.

4. Ustanovenia prijaté podľa tohto článku sa uplatňujú s ohľadom na záväzky vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 ods. 2 Zmluvy.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Pokiaľ toto nariadenie nestanovuje inak, články 87, 88 a 89 Zmluvy sa uplatňujú na produkciu a obchodovanie s výrobkami uvedenými v článku 1.

Článok 25

1. Členské štáty a Komisia si navzájom pošlú všetky informácie potrebné pre uplatňovanie tohto nariadenia a pre plnenie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa ryže.

2. Podrobné pravidlá na určenie, ktoré informácie sú potrebné, ako aj pre ich oznamovanie a distribúciu sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 26

1. Poradným orgánom Komisie je Riadiaci výbor pre obilniny zriadený na základe článku 25 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [13], ďalej len "výbor".

2. Tam, kde je odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3. Komisia prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 27

Výbor môže zvážiť akúkoľvek otázku, ktorá mu bola predložená jeho predsedom z jeho vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 28

Opatrenia, ktoré sú potrebné, ako aj opodstatnené v prípade naliehavosti, s cieľom vyriešenia praktických a osobitných problémov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Takéto opatrenia sa môžu líšiť od opatrení určitých častí tohto nariadenia, ale iba do tej miery a na také obdobie, ako je presne nevyhnutné.

Článok 29

Nariadenie (ES) č. 1258/1999 a ustanovenia prijaté pri jeho realizácii sa uplatňujú na výdavky, ktoré vznikli členským štátom pri vykonávaní povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 30

Toto nariadenie sa bude uplatňovať tak, aby sa zároveň bral primeraný ohľad na ciele stanovené v článkoch 33 a 131 Zmluvy.

KAPITOLA V

DOČASNÉ A ZÁVEREČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 31

1. Nariadenia (ES) č. 3072/95 a (ES) č. 3073/95 sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa vysvetľujú ako odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe V.

2. Môžu sa prijať prechodné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 32

1. V období od 1. apríla 2004 do 31. júla 2004 sa množstvá, ktoré budú nakúpené intervenčnými agentúrami podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 3072/95, obmedzia na 100000 ton.

2. Komisia na základe bilančnej súvahy odrážajúcej situáciu na trhu môže zmeniť a doplniť množstvo uvedené v odseku 1. Uplatňuje sa postup uvedený v článku 26 ods. 2.

3. Podrobné pravidlá na vykonanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.

Článok 33

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Uplatňuje sa od hospodárskeho roka 2004/2005.

Avšak článok 9 a 32 sa uplatňuje od 1. apríla 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Stanovisko doručené 5. júna 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES C 208, 3.9.2003, s. 72.

[3] Stanovisko odovzdané 2. júla 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27.)

[5] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[9] Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 33.

[10] Ú. v. ES L 270, 21.10.1998, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 15).

[12] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 3111, 12.12.2000, s. 17).

[13] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Definície

ako je uvedené v prvom pododseku článku 2 ods. 1

1. a) Nelúpaná ryža (paddy): znamená ryža, ktorá si zachovala plevy po vymlátení.

b) Lúpaná ryža: znamená nelúpaná ryža, z ktorej boli odstránené iba plevy. Príkladmi ryže patriacej pod túto definíciu sú tie s obchodnými opismi "hnedá ryža", "ryža cargo", "ryža loonzain" a "riso sbramato".

c) Polobielená ryža: znamená nelúpaná ryža, z ktorej pleva, časť klíčku a celé alebo časť vonkajších vrstiev oplodia, ale nie vnútorné vrstvy, boli odstránené.

d) Bielená ryža: znamená nelúpaná ryža, z ktorej pleva, celé vonkajšie a vnútorné vrstvy oplodia, celý klíček v prípade ryže s dlhým zrnom alebo ryže s priemerným zrnom a prinajmenšom časť klíčka v prípade ryže s okrúhlym zrnom bol odstránený, ale u ktorej môžu zostať pozdĺžne biele prúžky, avšak nie viac ako na 10 % zrna.

2. a) Ryža s okrúhlym zrnom: znamená ryža, ktorej zrná sú dĺžky nepresahujúcej 5,2 mm a pomer dĺžka/šírka je menej ako 2.

b) Ryža s priemerným zrnom: znamená ryža, ktorej zrná sú dĺžky presahujúcej 5,2 mm, ale nepresahujúcej 6,0 mm a pomer dĺžka/šírka nie je väčší ako 3.

c) Ryža s dlhým zrnom: znamená

i) ryža s dlhým zrnom A, ryža, ktorej zrná sú dĺžky presahujúcej 6,0 mm a ktorej pomer dĺžka/šírka je väčší ako 2, ale menší ako 3;

ii) ryža s dlhým zrnom B, ryža, ktorej zrná sú dĺžky presahujúcej 6,0 mm a ktorej pomer dĺžka/šírka sa rovná alebo je väčší ako 3.

d) Merania zŕn: znamená merania zrna vykonávané pre bielenú ryžu nasledujúcou metódou:

i) odobratím reprezentatívnej vzorky z dávky;

ii) preosiatím vzorky tak, aby sa zachovali iba celé zrná, vrátane nezrelých zŕn;

iii) vykonaním dvoch meraní, po 100 zŕn každé, a vypočítaním priemeru;

iv) vyjadrením výsledku v milimetroch, zaokrúhlenie na jedno desatinné miesto.

3. Zlomková ryža: ryža v zlomkoch, ktorých dĺžka nepresahuje tri štvrtiny priemernej dĺžky celého zrna.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Definície zŕn a zlomkových zŕn, ktoré majú zníženú kvalitu

ako je uvedené v druhom pododseku článku 2 ods. 1

A. Celé zrná

Zrná, z ktorých bola odstránená iba časť konca, bez ohľadu na charakteristiky predložené v každej etape bielenia.

B. Skrátené zrná

Zrná, z ktorých bol odstránený celý koniec.

C. Zlomkové zrná alebo zlomky

Zrná, z ktorých bola odstránená časť objemu väčšieho ako koniec; zlomkové zrná zahŕňajú:

- veľké zlomkové zrná (kusy zrna dĺžky, ktorá nie je menšia ako polovica zrna, ale nepredstavujúce celé zrno),

- stredné zlomkové zrná (kusy zrna dĺžky, ktorá nie je menšia ako štvrtina dĺžky zrna, ale ktoré sú menšie ako minimálna veľkosť "veľkých zlomkových zŕn"),

- jemné zlomkové zrná (kusy zrna veľkosti menšej ako štvrtina veľkosti zrna, ale príliš veľké na to, aby prešli cez sito s otvormi 1,4 mm),

- zlomky (malé kusy alebo časti zrna, ktoré môžu prejsť cez sito s otvormi 1,4 mm); rozlomené zrná (do tejto definície patria kusy vytvorené pozdĺžnym rozdelením zrna).

D. Zelené zrná

Zrná, ktoré nie sú celkom zrelé.

E. Zrná vykazujúce prirodzené kazy

Prirodzený kaz znamená kaz, tiež dedičného pôvodu, v porovnaní s morfologickými charakteristikami typickými pre odrodu.

F. Kriedové zrná

Zrná, ktorých prinajmenšom tri štvrtiny povrchu vyzerajú matne a kriedovo.

G. Zrná s červeným prúžkom

Zrná, na ktorých sú pozdĺžne červené prúžky odlišujúce sa intenzitou a odtieňom spôsobené i zvyškami oplodia.

H. Škvrnité zrná

Zrná, ktoré majú dobre definovaný malý kruh tmavej farby viac-menej pravidelného tvaru; škvrnité zrná zahŕňajú tiež tie, ktoré majú slabé čierne prúžky iba na povrchu; prúžky a škvrny nesmú mať žlté alebo tmavé okolie.

I. Sfarbené zrná

Zrná, ktoré prešli na malej časti svojho povrchu zrejmou zmenou svojej prirodzenej farby; škvrny môžu byť rôznych farieb (načernalé, zčervenené, hnedé), tmavé čierne pruhy sa môžu považovať tiež za škvrny. Ak je dostatočne výrazná farba škvŕn (čierne, ružové, červeno-hnedé) tak, že sú bezprostredne viditeľné a ak pokrývajú plochu aspoň polovice tohto zrna, zrná sa musia považovať za žlté zrná.

J. Žlté zrná

Zrná, ktoré prešli, celkom alebo čiastočne, inak ako sušením, zmenou svojej prirodzenej farby a získali citrónový alebo pomarančovo žltý nádych.

K. Jantárové zrná

Zrná, ktoré prešli, inak ako sušením, miernou jednotnou zmenou farby na celom povrchu; táto zmena mení farbu zŕn na svetlú jantárovo žltú.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Definícia štandardnej kvality nelúpanej ryže

Nelúpaná ryža štandardnej kvality je:

a) zdravá a má dobre obchodovateľnú kvalitu, bez zápachu;

b) objem vlhkosti najviac 13 %;

c) má úrodu bielenej ryže 63 % hmotnosti celých zŕn (s toleranciou 3 % skrátených zŕn), ktorej percento hmotnosti celých bielených zŕn ryže, ktoré majú zníženú kvalitu:

–kriedové zrná nelúpanej ryže patriace pod číselný znak KN 10061027 a KN 10061098: | 1,5 % |

–kriedové zrná nelúpanej ryže patriace pod číselný znak KN iný ako KN 10061027 aKN 10061098: | 2,0 % |

–zrná s červeným prúžkom: | 1,0 % |

–škvrnité zrná: | 0,50 % |

–zafarbené zrná: | 0,25 % |

–žlté zrná: | 0,02 % |

–jantárové zrná: | 0,05 %. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Číselný znak | Opis |

ex0403 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |

040310 | – Jogurt: |

04031051 až04031099 | – – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao |

040390 | – Ostatné: |

04039071 až04039099 | – – Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |

ex1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao: |

17049051 až17049099 | – – Ostatné |

ex1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao, okrem tovarov podpoložiek 180610, 18062070, 18069060, 18069070 a 18069090 |

ex1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: |

19011000 | – Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom |

19012000 | – Zmesi a cestá na prípravu pekárenského tovaru položky 1905 |

190190 | – Ostatné: |

19019011 až19019019 | – – Sladový výťažok |

| – – Ostatné: |

19019099 | – – – Ostatné: |

ex1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený: |

19022091 | – – – Varené |

19022099 | – – – Ostatné |

190230 | – Ostatné cestoviny |

19024090 | – – Ostatné |

1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo výrobkov z obilnín (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrná (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté |

ex1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátka na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky: |

19059020 | Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátka na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky |

ex2004 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006: |

| – Zemiaky: |

| – – Ostatné: |

20041091 | – – – Vo forme múky, krupice alebo vločiek |

ex2005 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky č. 2006: |

| – Zemiaky: |

20052010 | – – – Vo forme múky, krupice alebo vločiek |

ex2101 | Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich: |

210112 | – – Prípravky na základe týchto výťažkov esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy: |

21011298 | – – – Ostatné |

210120 | – Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté |

21012098 | – – – Ostatné |

210500 | Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa |

2106 | Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté: |

| – Ostatné: |

21069010 | – – Syrové fondues |

| – – Ostatné: |

21069092 | – – – Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy alebo 5 % glukózy alebo škrobu |

21069098 | – – – Ostatné |

ex3505 | Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatínované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov, okrem škrobov položky č. 35051050 |

ex3809 | Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív na urýchlenie farbenia alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom alebo podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: |

380910 | – So základom škrobových látok |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 3072/95 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 a 2 |

Článok 2 | Článok 3 |

Článok 3 | Článok 6 |

Článok 4 | Článok 7 |

Článok 5 | Článok 8 |

Článok 6 | – |

– | Článok 4 |

Článok 7 | – |

Článok 8a | Článok 6 |

Článok 8b | Článok 7 |

Článok 8c | Článok 8 |

Článok 8d | Článok 9 |

Článok 8e | – |

Článok 9 | Článok 10 |

Článok 10 | Článok 5 |

– | Článok 9 |

Článok 11 | Článok 11 |

Článok 12 | Článok 12 |

Článok 13 | Článok 14, 15, 16, 17, 18 a 19 |

Článok 14 | Článok 20 |

Článok 15 | Článok 21 |

Článok 16 | Článok 22 |

Článok 17 | Článok 23 |

Článok 18 | – |

Článok 19 | Článok 24 |

– | – |

Článok 21 | Článok 25 |

Článok 22 | Článok 26 |

Článok 23 | Článok 27 |

– | Článok 28 |

Článok 24 | Článok 30 |

Článok 25 | Článok 31 |

Článok 26 | Článok 29 |

– | Článok 32 |

Článok 27 | Článok 33 |

Príloha A | Príloha I |

– | – |

Príloha B | Príloha IV |

Príloha C | Príloha V |

Nariadenie (ES) č. 3073/95 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Príloha III |

Príloha | Príloha II |

--------------------------------------------------

Top