EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1701

Nariadenie Komisie (ES) č. 1701/2003 z 24. septembra 2003 prispôsobujúce článok 6 nariadenia (ES) č. 1592/2002 Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectvaText s významom pre EHP.

OJ L 243, 27.9.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2012; Nepriamo zrušil 32008R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1701/oj

32003R1701Úradný vestník L 243 , 27/09/2003 S. 0005 - 0005


Nariadenie Komisie (ES) č. 1701/2003

z 24. septembra 2003

prispôsobujúce článok 6 nariadenia (ES) č. 1592/2002 Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1592/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva [1] a predovšetkým článku 6 ods. 2 tohto nariadenia,

keďže:

(1) Článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1592/2002 požaduje, aby výrobky, časti a zariadenia boli v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia v prílohe 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len Chicagský dohovor) prijatom v novembri 1999, okrem jeho dodatkov.

(2) Chicagský dohovor a prílohy k nemu boli od prijatia nariadenia (ES) č. 1592/2002 zmenené, čo si vyžaduje prispôsobenie článku 6 ods. 1 tohto nariadenia v súlade s postupom stanoveným v článku 54 ods. 3 toho istého nariadenia.

(3) Opatrenia stanovené v platnom nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, zriadenom na základe článku 54 nariadenia (ES) č. 1592/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 6 nariadenia (ES) č. 1592/2002 sa prvý odsek nahrádza nasledovne:

"1. Výrobky, časti a zariadenia musia spĺňať požiadavky na ochranu životného prostredia obsiahnuté vo Zväzku I v prílohe 16 k Chicagskému dohovoru, vydanému v marci 2002 a Zväzku II vydanému v novembri 1999, okrem dodatkov k prílohe 16."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. septembra 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. septembra 2003

Za Komisiu

Loyola De Palacio

podpredsedníčka

[1] Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

Top