EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1644

Nariadenie (ES) 1644/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

OJ L 245, 29.9.2003, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 178 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 178 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 59 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1644/oj

32003R1644Úradný vestník L 245 , 29/09/2003 S. 0010 - 0012


Nariadenie (ES) 1644/2003 Európskeho parlamentu a Rady

z 22. júla 2003,

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [4],

keďže:

(1) niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1406/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra [5], by sa mali zosúladiť s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [6] (ďalej len "všeobecné rozpočtové nariadenie"), najmä s jeho článkom 185;

(2) všeobecné princípy a limity, ktorými sa riadi výkon práv prístupu k dokumentom podľa článku 255 zmluvy, boli stanovené nariadením (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [7];

(3) keď bolo prijaté nariadenie (ES) č. 1049/2001, tri orgány v spoločnom vyhlásení súhlasili s tým, že agentúry a podobné orgány by mali mať pravidlá, ktoré sú zhodné s uvedeným nariadením;

(4) preto by mali byť do nariadenia (ES) č. 1406/2002 začlenené vhodné ustanovenia, ktorými by sa nariadenie (ES) č. 1049/2001 stalo uplatniteľným na Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a ktorými by bolo možné odvolať sa proti zamietnutiu prístupu k dokumentom;

(5) nariadenie (ES) č. 1406/2002 by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1406/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V článku 4:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [8] sa vzťahuje na dokumenty agentúry."

b) Odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Správna Rada do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 1644/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra [9], prijme ustanovenia týkajúce sa vykonávania nariadenia (ES) č. 1049/2001."

c) Dopĺňa sa tento odsek:

"5. Proti rozhodnutiam prijatým agentúrou podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/ES môže byť vznesená sťažnosť u ombudsmana alebo podaná žaloba pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev podľa článkov 195 a 230 Zmluvy o ES."

2. Článok 10 ods. 2 písm. b) sa nahrádza takto:

"b) každý rok prijme výročnú správu o činnosti agentúry a najneskôr do 15. júna ju pošle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom;

Agentúra každý rok pošle rozpočtovému orgánu všetky príslušné informácie relevantné na výsledok hodnotiacich postupov."

3. V článku 18:

a) odseky 3, 4, 5 a 6 s nahrádzajú takto:

"3. Výkonný riaditeľ zostaví návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry na nasledovný rok a predloží ho správnej rade spolu s plánom pracovných miest.

4. Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5. Správna Rada každý rok na základe návrhu odhadu príjmov a výdavkov vypracuje odhad príjmov a výdavkov agentúry na nasledovný rozpočtový rok.

6. Tento odhad, ktorý bude obsahovať plán pracovných miest spolu s predbežným pracovným programom, najneskôr do 31. marca správna Rada pošle Komisii a členským štátom, s ktorými spoločenstvo uzavrelo dohody v súlade s článkom 17."

b) Dopĺňajú sa tieto odseky:

"7. Komisia pošle odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len "rozpočtový orgán") spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

8. Na základe odhadov zapracuje Komisia do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné pre plán pracovných miest, a čiastku príspevkov zo všeobecného rozpočtu a predloží ho rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

9. Rozpočtový orgán schvaľuje príspevky pre agentúru.

Rozpočtový orgán prijíma plán pracovných miest agentúry.

10. Rozpočet prijíma správna Rada. Stáva sa konečným po tom, čo bol prijatý konečný všeobecný rozpočet Európskej únie. Podľa potreby sa primerane upraví.

11. Správna Rada čo možno najskôr oznámi rozpočtovému orgánu všetky plánované projekty, ktoré majú významné finančné dopady na financovanie z rozpočtu, najmä všetky projekty vzťahujúce sa na majetok, ako je prenájom alebo kúpa budov. Informuje o tom Komisiu.

Keď jedna časť rozpočtového orgánu oznámila svoj zámer predložiť stanovisko, oznámi toto stanovisko správnej rade do šiestich týždňov odo dňa oznámenia zámeru."

4. Článok 19 sa nahrádza takto:

"Článok 19

Realizácia a kontrola rozpočtu

1. Výkonný riaditeľ realizuje rozpočet agentúry.

2. Každý rozpočtový rok najneskôr do 1. marca oznámi účtovník agentúry predbežnú účtovnú uzávierku účtovníkovi Komisie spolu so správou o rozpočte a rozpočtovom hospodárení za uzavretý rozpočtový rok. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežnú účtovnú uzávierku inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 všeobecného rozpočtového nariadenia.

3. Každý rozpočtový rok najneskôr do 31. marca účtovník Komisie pošle predbežnú účtovnú uzávierku agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočte a rozpočtovom hospodárení za uzavretý rozpočtový rok. Správu o rozpočte a rozpočtovom hospodárení za uzavretý rozpočtový rok pošle aj Európskemu parlamentu a Rade.

4. Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej uzávierke podľa článku 129 všeobecného rozpočtového nariadenia výkonný riaditeľ v rámci svojej zodpovednosti zostaví konečnú finančnú uzávierku agentúry a predloží ju správnej rade na pripomienkovanie.

5. Správna Rada predloží svoje stanovisko ku konečnej účtovnej uzávierke agentúry.

6. Výkonný riaditeľ najneskôr do 1. júla po skončení každého rozpočtového roku pošle konečnú účtovnú uzávierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov spolu so stanoviskom správnej rady.

7. Konečná účtovná uzávierka sa zverejní.

8. Výkonný riaditeľ najneskôr do 30. septembra pošle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky. Túto odpoveď pošle aj správnej rade.

9. Výkonný riaditeľ, podľa článku 146 ods. 3 všeobecného rozpočtového nariadenia, predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na hladké uplatňovanie postupu vyrovnania za príslušný rozpočtový rok.

10. Európsky parlament na odporúčanie Rady, konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny, pred 30. aprílom roku N + 2 schváli výkonnému riaditeľovi vyrovnanie, pokiaľ ide o vykonávanie rozpočtu za rok N."

5. Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

Rozpočtové ustanovenia

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru prijíma správna Rada po konzultácii s Komisiou. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [10], pokiaľ si takú odchýlku špecificky nevyžaduje činnosť agentúry a Komisia k nej nedala predchádzajúci súhlas."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES C 331 E, 31.12.2002, s. 87.

[2] Ú. v. ES C 285, 21.11.2002, s. 4.

[3] Ú. v. EÚ C 85, 8.4.2003, s. 64.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. októbra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady 3. júna 2003 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. júla 2003.

[5] Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1; korigendum v Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 43.

[7] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[8] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[9] Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 10.

[10] Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72; korigendum v Ú. v. ES L 2, 7.1.2003, s. 39.

--------------------------------------------------

Top