EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1040

Nariadenie Rady (ES) č. 1040/2003 z 11. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/97 týkajúce sa používania oddychových miest pri preprave zvierat

Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1040/oj

32003R1040Úradný vestník L 151 , 19/06/2003 S. 0021 - 0023


Nariadenie Rady (ES) č. 1040/2003

z 11. júna 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/97 týkajúce sa používania oddychových miest pri preprave zvierat

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/425/EHS a 91/496/EHS [1], najmä na jej článok 13 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [2],

keďže:

(1) Podľa smernice 91/628/ES sa počas prepravy dobytka majú zvieratá vyložiť, nechať oddýchnuť, napojiť a nakŕmiť v predpísaných intervaloch.

(2) Nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 z 25. júna 1997, ktoré sa týka kritérií spoločenstva pre oddychové miesta a ktorým sa mení a dopĺňa plán prepravy uvedený v prílohe k smernici 91/628/EHS [3], ustanovuje zdravotné opatrenia na predchádzanie možnému prenosu chorôb. Tiež ustanovuje povinnosť zaznamenávať pohyby zvierat.

(3) Niektoré ohniská slintačky a krívačky ohlásené v spoločenstve v roku 2001 boli spojené so zmiešaním zvierat na oddychových miestach. Výskum týchto infekcií odhalil, že zdravotné opatrenia a povinnosť zaznamenávať pohyby zvierat boli zanedbané.

(4) Rozhodnutie Komisie 2001/327/ES [4] dočasne pozastavilo používanie oddychových miest na zabránenie možného šírenia epidémie slintačky a krívačky v rámci spoločenstva. Keďže toto opatrenie má dočasný charakter, je potrebné nahradiť ho primeranými stálymi opatreniami.

(5) Používanie oddychových miest môže predstavovať zdravotné riziko pre zvieratá najmä tam, kde sa tieto miesta neprevádzkujú správne z hľadiska zdravia zvierat. V dôsledku toho by sa mali zdravotné predpisy zvierat platné pre oddychové miesta posilniť, najmä pokiaľ ide o čistenie a dezinfekciu.

(6) Na základe získaných skúseností sa javí tiež potrebné zabezpečiť, aby cez oddychové miesta prechádzali len zvieratá, ktoré vyhovujú zdravotným požiadavkám spoločenstva pre druhy, pre ktoré sú oddychové miesta schválené a ktoré po splnení povinného pobytu na jedinom statku prechádzajú iba cez jediné schválené zberné centrum.

(7) V súlade so zásadou proporcionality je potrebné a vhodné stanoviť pravidlá o používaní oddychových miest na dosiahnutie základného cieľa ochrany zdravotného stavu zvierat spoločenstva. Toto nariadenie neprekračuje potrebu dosiahnuť ciele sledované v súlade s tretím odsekom článku 5 Zmluvy.

(8) Vývoj zdravotnej situácie zvierat spoločenstva môže vyžadovať prispôsobenie podmienok, za ktorých sa oddychové miesta používajú. Je vhodné stanoviť postup, ktorým možno technické ustanovenia v nariadení (ES) č. 1255/97 prispôsobiť tak, aby zohľadňovali zdravotnú situáciu zvierat spoločenstva.

(9) Opatrenia potrebné na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1255/97 by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5].

(10) Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o pokutách uplatniteľných na porušovanie ustanovení nariadenia (ES) č. 1255/97 a zabezpečiť, aby sa vykonávali. Tieto pokuty by mali byť účinné, primerané a varovné.

(11) Nariadenie (ES) č. 1255/97 by sa preto malo primerane zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EC) No 1255/97 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 3 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Príslušný orgán vydáva číslo schválenia pre každé oddychové miesto. Toto schválenie môže byť obmedzené na určitý druh zvierat alebo určité kategórie zvierat a na zdravotný stav.

Členské štáty oznamujú Komisii zoznam schválených oddychových miest a každú jeho zmenu.

Členské štáty tiež oznamujú Komisii podrobné dojednania pri uplatňovaní ustanovení článku 4 ods. 2, najmä dobu používania schválených priestorov na oddychové miesta a iný účel použitia týchto priestorov. Komisia predkladá tieto informácie členským štátom v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat."

2. Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Oddychové miesta sa používajú výlučne na príjem, kŕmenie, napájanie, odpočinok, ustajnenie, ošetrenie a odoslanie zvierat, ktoré cez ne prechádzajú.

2. Avšak na základe výnimky z odseku 1 môžu členské štáty tiež schváliť ako oddychové miesta celé priestory zberných stredísk, ako je to stanovené v článku 2 písm. o) smernice 64/432/EHS a článku 2 písm. b) ods. 3 smernice 91/68/EHS za predpokladu, že sú v zhode s odsekom 3 tohto článku a bodom A.4 prílohy I k tomuto nariadeniu počas celého obdobia fungovania ako oddychového miesta.

3. Zvieratá môžu byť na oddychovom mieste v rovnakom čase len ak:

a) majú rovnaký certifikovaný zdravotný stav, vrátane každej dodatočnej záruky udelenej v súlade s legislatívou spoločenstva tam, kde to je potrebné;

b) je ich zdravotný stav certifikovaný;

i) buď podľa požiadaviek platných pre kategóriu zvierat daných druhov, ako je to ustanovené vo veterinárnej legislatíve spoločenstva uvedenej v prílohe A k smernici 90/425/EHS.

Ak to nie je inak ustanovené príslušnými požiadavkami zdravotného stavu, dodatočný certifikát zaručuje, že zvieratá zostali najmenej po dobu 21 dní na jednom jedinom statku alebo od narodenia zostali na statku pôvodu, ak sú zvieratá mladšie ako 21 dní, pred odoslaním z toho statku priamo alebo prechodom cez jedno jediné schválené zberné centrum a v prípade oviec a kôz vyhovujú požiadavkám článku 4b ods. 4 smernice 91/68/EHS, alebo

ii) v prípade hovädzieho dobytka a ošípaných určených na vývoz do tretej krajiny podľa článku 2 ods. 1 rozhodnutia 93/444/EHS [6];

c) patria do kategórie zvierat, pre ktoré sú schválené oddychové miesta."

3. Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a) bod b sa vypúšťa;

b) bod h sa nahrádza takto:

"h) oznámiť príslušnému orgánu do jedného pracovného dňa po odchode zásielky informáciu stanovenú v bode C.7 prílohy I, viesť záznam alebo databanku týchto informácií, uchovávať ich a mať ich k dispozícii pre príslušný orgán najmenej po dobu troch rokov;"

4. Vkladajú sa tieto články:

"Článok 6a

Akékoľvek zmeny a doplnenia prílohy I k tomuto nariadeniu, ktoré sú potrebné na jeho prispôsobenie zdravotnej situácii zvierat, sa prijímajú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice 91/628/EHS.

Článok 6b

Členské štáty uplatňujú ustanovenia článku 18 smernice 91/628/EHS na penalizovanie každého porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Členské štáty oznamujú Komisii tieto ustanovenia najneskôr do 1. mája 2004 a bezodkladne jej oznamujú akékoľvek následné zmeny a doplnky, ktoré sa ich dotýkajú."

5. Do oddielu A prílohy I sa pridáva toto:

"5. Pred prijatím zvierat na oddychové miesta:

a) začínajú očistné a dezinfekčné práce do 24 hodín od odchodu všetkých zvierat predtým držaných na tomto mieste, v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 3 tohto nariadenia;

b) tieto sa udržiavajú bez zvierat, kým očistné a dezinfekčné práce nie sú ukončené k spokojnosti úradného veterinárneho lekára."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 11. júna 2003

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Ú. v. ES C 291, 26.11.2002, s. 179.

[3] Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 115, 25.4.2001, s. 12. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/1004/ES (Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 108).

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 208, 19.8.1993, s. 34.

--------------------------------------------------

Top