EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0335

Nariadenie Komisie (ES) č. 335/2003 z 21. februára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2316/1999 o podrobných pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999, ktorým sa ustanovuje systém podpory pre pestovateľov určitých plodín pestovaných na ornej pôde

OJ L 49, 22.2.2003, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 250 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/335/oj

32003R0335Úradný vestník L 049 , 22/02/2003 S. 0003 - 0005


Nariadenie Komisie (ES) č. 335/2003

z 21. februára 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2316/1999 o podrobných pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999, ktorým sa ustanovuje systém podpory pre pestovateľov určitých plodín pestovaných na ornej pôde

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa ustanovuje systém podpory pre pestovateľov určitých plodín pestovaných na ornej pôde [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1038/2001 [2], a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 2316/1999 [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 327/2002 [4], stanovuje podrobné pravidlá na uplatňovania nariadenia (ES) č. 1251/1999 vzhľadom na podmienky poskytovania platieb na plochu pre určité plodiny pestované na úrodnej pôde a stanovuje podmienky pre neobrábanú pôdu.

(2) Podľa nariadenia Rady ES) č. 1017/94 z 26. apríla 1994 o premene pôdy, na ktorej sa v súčasnosti pestujú poľnohospodárske plodiny, na pôdu pre extenzívnu živočíšnu výrobu v Portugalsku [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2582/2001 [6], boli predložené žiadosti na premenu plochy rovnajúcej sa 29575 hektárom. Z tohto dôvodu sa musí základná výmera príslušne upraviť.

(3) Na žiadosť Belgicka sa musia stanoviť nové základné plochy v súlade s plánom regionalizácie príslušného členského štátu.

(4) Členské štáty oznámili výsledky testov na stanovenie hladiny tetrahydrokannabinolu v odrodách konope zasiateho v roku 2002. Tieto výsledky sa musia zohľadniť pri vypracovávaní zoznamu odrôd konope, ktoré majú nárok na platbu na plochu v nasledujúcich hospodárskych rokoch, a zoznamu odrôd dočasne schválených pre rok 2003/04; čo si vyžiada ďalšie testovanie počas daného hospodárskeho roku.

(5) Nariadenie (ES) č. 2316/1999 by sa malo z tohto dôvodu príslušne zmeniť a doplniť.

(6) Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2316/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v prílohe VI sa podrobné údaje uvedené pod položkami "Belgicko" a "Portugalsko" nahrádzajú podrobnými údajmi uvedenými v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2. Príloha XII sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať počnúc hospodárskym rokom 2003/2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. februára 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 16.

[3] Ú. v. ES L 280, 30.10.1999, s. 43.

[4] Ú. v. ES L 51, 22.2.2002, s. 14.

[5] Ú. v. ES L 112, 3.5.1994, s. 2.

[6] Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

"

„PRÍLOHA VI

(1 000 ha) |

Región | Všetky plodiny | Z toho kukurica |

BELGICKO

Celkom | 489,5 | |

z toho: Flámsko – Brusel | | 96,4 |

PORTUGALSKO

Azory | 9,7 | |

Madeira

– zavlažované | 0,31 | 0,29 |

– ostatné | 0,30 | |

Pevnina

– zavlažované | 293,4 | 221,4 |

– ostatné | 658,3 | |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

"

„PRÍLOHA XII

(Článok 7a ods. 1)

ODRODY ĽANU A KONOPE PESTOVANÉ NA VLÁKNO OPRÁVNENÉ PRE SYSTÉM PODPORY

1. Ľan pestovaný na vlákno

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Konope pestované na vlákno

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. Konope pestované na vlákno a schválené na hospodársky rok 2003/2004

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27“

"

--------------------------------------------------

Top