EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0061

Nariadenie Komisie (ES) č. 61/2003 z 15. januára 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvoduText s významom pre EHP

OJ L 11, 16.1.2003, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 45 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 45 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Nepriamo zrušil 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/61/oj

32003R0061Úradný vestník L 011 , 16/01/2003 S. 0012 - 0014


Nariadenie Komisie (ES) č. 61/2003

z 15. januára 2003,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1937/2002 [2], a najmä na jeho články 6, 7 and 8,

keďže:

(1) podľa nariadenia (EHS) č. 2377/90 musia byť maximálne limity rezíduí stanovené postupne pre všetky farmakologicky aktívne látky, ktoré sa používajú v rámci spoločenstva vo veterinárnych liečivách podávaných zvieratám určeným na výrobu potravín;

(2) maximálne limity rezíduí by sa mali stanoviť až po tom, čo Výbor pre veterinárne liečivá preskúma všetky podstatné informácie ohľadom bezpečnosti rezíduí príslušnej látky pre spotrebiteľa potravín živočíšneho pôvodu a vplyvu rezíduí na priemyselné spracovanie potravín;

(3) pri stanovovaní maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu je dôležité určiť živočíšny druh, v ktorom sa môžu rezíduá vyskytnúť, hladiny, ktoré sa môžu nachádzať v každom z príslušných mäsových tkanív získaných z ošetrených živočíchov (cieľové tkanivo), a charakter rezídua, ktorý je dôležitý pre monitorovanie rezíduí (marker rezídua);

(4) pre kontrolu rezíduí, ako je to stanovené v príslušnej legislatíve spoločenstva, maximálne limity rezíduí by sa mali zvyčajne stanovovať pre cieľové tkanivá pečene alebo obličiek; pečeň a obličky sa však často z trupov zvierat presúvaných na medzinárodný trh odstraňujú a preto by sa vždy mali stanovovať tiež maximálne limity rezíduí pre svaly a tukové tkanivá;

(5) v prípade veterinárnych liekov určených pre nosnice, zvieratá v laktácii alebo medonosné včely musia sa tiež stanoviť maximálne limity rezíduí pre vajcia, mlieko alebo med;

(6) cefalonium a permetrín by sa mali vložiť do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90;

(7) trichlórmetiazid by sa mal vložiť do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90;

(8) pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia mala by byť poskytnutá dostatočná doba na to, aby členské štáty mohli urobiť potrebné úpravy na schválenie príslušných veterinárnych liekov pred ich umiestnením na trh, ktoré boli povolené v súlade so smernicou 2001/82/EC [3] Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom na ustanovenia tohto nariadenia;

(9) opatrenia, ktoré ustanovuje toto nariadenie sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa týmto menia a dopĺňajú tak, ako je stanovené v jeho prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 60. dňa odo dňa jeho uverejnenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2003

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 297, 31.10.2002, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

A. Nasledujúca/-é látka/-y sú vložené do prílohy I (Zoznam farmakologicky aktívnych látok, pre ktoré boli stanovené maximálne limity rezíduí.)

1. Látky antiinfekčné

1.2. Antibiotiká

1.2.2. Cefalosporíny

"Farmakologicky aktívna látka/-y | Posudzovaná forma – | Druh zvierat | MRL | Cieľové tkanivá |

Cefalonium | Cefalonium | Hovädzí dobytok | 20 μg/kg | Mlieko" |

2. Antiparazitné látky

2.2. Látky účinné proti ektoparazitom

2.2.3. Pyretroidy

"Farmakologicky aktívna látka/-y | Posudzovaná forma – | Druh zvierat | MRL | Cieľové tkanivá |

Permetrín | Permetrín (súhrn izomérov) | Hovädzí dobytok | 50 μg/kg | Sval |

500 μg/kg | Tuk |

50 μg/kg | Pečeň |

50 μg/kg | Oblička |

50 μg/kg | Mlieko |

"Farmakologicky aktívna látka/-y | Druh zvierat |

Trichlórmetiazid | Všetky druhy cicavcov určených na výrobu potravín" |

--------------------------------------------------

Top