Help Print this page 

Document 32003L0125

Title and reference
Smernica Komisie 2003/125/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmovText s významom pre EHP.
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; Zrušil 32014R0596
OJ L 339, 24.12.2003, p. 73–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 20 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/125/oj
Multilingual display
Text

32003L0125Úradný vestník L 339 , 24/12/2003 S. 0073 - 0077


Smernica Komisie 2003/125/ES

z 22. decembra 2003,

ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o správne poskytovanie investičných odporúčaní a zverejňovanie konfliktu záujmov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) [1], a najmä na jej článok 6 ods. 10 šiestu zarážku,

po odbornej porade s Výborom európskych regulátorov cenných papierov (VERCP) [2],

keďže:

(1) Pre objektívne, jasné a primerané poskytovanie informácií a pre zverejňovanie záujmov a konfliktu záujmov sú nevyhnutné harmonizované zásady, ktoré majú dodržiavať osoby, ktoré vypracovávajú alebo rozširujú informácie odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu určenú pre distribučné kanály alebo pre verejnosť. Obzvlášť integrita trhu vyžaduje vysoký štandard nestrannosti, bezúhonnosti a priehľadnosti pri poskytovaní informácií odporúčajúcich alebo navrhujúcich investičnú stratégiu.

(2) Odporúčanie alebo navrhovanie investičnej stratégie sa uskutočňuje buď explicitne (ako odporúčania "kúp", "podrž" alebo "predaj"), alebo implicitne (s odkazom na cenový cieľ alebo inak).

(3) Investičná rada vo forme poskytnutia osobného odporúčania klientovi vzhľadom na jednu alebo viacero transakcií týkajúcich sa finančných nástrojov (najmä neformálne krátkodobé investičné odporúčania, ktoré vznikajú vo vnútri predajných alebo obchodných útvarov investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie a sú podávané ich klientom), pri ktorých nie je pravdepodobné, že budú verejne dostupné, sa nebudú samy osebe považovať za odporúčania v zmysle tejto smernice.

(4) Investičné odporúčania predstavujúce možné východisko pre investičné rozhodnutia by mali byť vypracované a rozširované v súlade s vysokým štandardom starostlivosti, aby sa predišlo zavádzaniu účastníkov trhu.

(5) Totožnosť zostavovateľa investičných odporúčaní, jeho dodržiavanie pravidiel podnikania a totožnosť jeho príslušného orgánu by sa mali zverejniť, keďže môžu byť pre investorov cennou informáciou, ktorú berú do úvahy pri svojich investičných rozhodnutiach.

(6) Odporúčania by sa mali poskytovať jasne a presne.

(7) Vlastné záujmy alebo konflikt záujmov osôb odporúčajúcich alebo navrhujúcich investičnú stratégiu môžu ovplyvniť názor, ktorý vyjadrujú v investičných odporúčaniach. Aby sa zabezpečila možnosť hodnotenia objektivity a hodnovernosti informácií, vhodným spôsobom majú byť zverejnené významné finančné záujmy na akomkoľvek finančnom nástroji, ktorý je predmetom informácie odporúčajúcej investičné stratégie, alebo akýkoľvek konflikt záujmov alebo kontrolný vzťah týkajúci sa emitenta, ktorého sa informácia priamo alebo nepriamo týka. Táto smernica by však nemala požadovať, aby príslušné osoby, ktoré vypracovávajú investičné odporúčania, porušovali platné informačné bariéry zavedené s cieľom zabránenia a predchádzania konfliktu záujmov.

(8) Investičné odporúčania môžu byť rozširované nepozmenené, pozmenené alebo v sumárnej forme, a to inou osobou ako je zostavovateľ. Spôsob akým rozširovatelia nakladajú s takýmito odporúčaniami môže mať významný dopad na hodnotenie týchto odporúčaní investormi. Najmä znalosť identity rozširovateľa investičných odporúčaní, jeho dodržiavanie pravidiel podnikania alebo rozsahu pozmenenia pôvodného odporúčania môže byť cennou súčasťou informácie pre investorov pri ich investičnom rozhodovaní.

(9) Zverejnenie investičných odporúčaní na internetových stránkach by malo byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov do tretích krajín tak, ako je to stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov [3].

(10) Ratingové agentúry vydávajú stanoviská k dôveryhodnosti konkrétnych emitentov alebo finančného nástroja k danému dňu. Tieto stanoviská samy osebe nepredstavujú odporúčanie v zmysle tejto smernice. Úverové ratingové agentúry by však mali zvážiť prijatie vnútorných politík a postupov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby úverové ratingy, ktoré zverejňujú, boli poskytované objektívne a aby primeraným spôsobom zverejnili akékoľvek významné záujmy alebo konflikt záujmov vo vzťahu k finančným nástrojom alebo emitentom, ktorých sa ich úverové ratingy týkajú.

(11) Táto smernica rešpektuje základné práva a zachováva zásady prijaté najmä Chartou základných práv Európskej únie, a najmä jej článkom 11 a článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. V tomto smere táto smernica žiadnym spôsobom nebráni členským štátom, aby uplatňovali svoje práva týkajúce sa slobody tlače a slobody prejavu v médiách.

(12) Ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa okrem pojmov vymedzených v smernici 2003/6/ES použijú tieto pojmy:

1. "investičná spoločnosť" je akákoľvek osoba definovaná v článku 1 ods. 2 smernice Rady 93/22/EHS [4];

2. "úverová inštitúcia" je akákoľvek osoba definovaná v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES; [5]

3. "odporúčanie" je výskum alebo iná informácia, ktorá explicitne alebo implicitne odporúča alebo navrhuje investičnú stratégiu týkajúcu sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov, vrátane akéhokoľvek stanoviska o súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene takýchto nástrojov, ktorá je určená pre distribučné kanály alebo pre verejnosť;

4. "výskum alebo iná informácia odporúčajúca alebo navrhujúca investičnú stratégiu" je:

a) informácia vypracovaná nezávislým analytikom, investičnou spoločnosťou, úverovou inštitúciou alebo inou osobou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je vypracovávanie odporúčaní, alebo fyzickou osobou pracujúcou pre nich na základe pracovnej zmluvy alebo inak, ktorá priamo alebo nepriamo vyjadruje konkrétne investičné odporúčanie ohľadne finančného nástroja alebo emitenta finančných nástrojov;

b) informácia vypracovaná inými osobami ako osobami uvedenými v písmene a), ktorá priamo odporúča konkrétne investičné rozhodnutie ohľadne finančného nástroja;

5. "príslušná osoba" je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypracováva alebo rozširuje odporúčania pri výkone svojej profesie alebo svojej podnikateľskej činnosti;

6. "emitent" je emitent finančného nástroja, ktorého sa odporúčanie priamo alebo nepriamo týka;

7. "distribučné kanály" sú kanály, prostredníctvom ktorých informácia je alebo pravdepodobne bude verejne dostupná. "Informácia, ktorá pravdepodobne bude verejne dostupná" je informácia, ku ktorej má prístup veľký počet osôb;

8. "primeraná úprava" je akákoľvek úprava, vrátane samokontroly, platná v členských štátoch podľa smernice 2003/6/ES.

KAPITOLA II

VYPRACOVÁVANIE ODPORÚČANÍ

Článok 2

Totožnosť spracovávateľa odporúčaní

1. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že akékoľvek odporúčanie jasne a zreteľne zverejňuje totožnosť osoby zodpovednej za jeho vypracovanie, najmä meno a pozíciu jednotlivca, ktorý pripravil odporúčanie a názov právnickej osoby zodpovednej za jeho vypracovanie.

2. Ak je príslušnou osobou investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia, členské štáty vyžadujú zverejnenie totožnosti tohto dotknutého príslušného orgánu.

Ak príslušnou osobou nie je investičná spoločnosť, ani úverová inštitúcia, ale podlieha normám samokontroly alebo kódexu správania, členské štáty zabezpečia zverejnenie odkazu na tieto normy alebo kódex.

3. Členské štáty zabezpečia zavedenie primeranej úpravy zabezpečujúcej, aby požiadavky ustanovené v odsekoch 1 a 2 boli upravené tak, aby neboli neúmerné v prípade odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu. Takáto úprava môže obsahovať odkaz na miesto, kde sú takéto zverejnenia priamo a jednoducho dostupné pre verejnosť, ako je príslušná internetová stránka príslušnej osoby.

4. Odseky 1 a 2 sa neuplatnia na novinárov, ktorí v členských štátoch podliehajú rovnocennej primeranej úprave, vrátane rovnocennej primeranej samokontroly, pod podmienkou, že takáto úprava dosahuje podobné účinky ako odseky 1 a 2.

Článok 3

Všeobecný vzor správneho poskytovania odporúčaní

1. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že všetky príslušné osoby vynaložia primeranú starostlivosť na to, aby zabezpečili, že:

a) skutočnosti sú jasne odlíšené od výkladov, odhadov, stanovísk alebo od iných typov vecných informácií;

b) všetky zdroje sú spoľahlivé alebo, ak sú akékoľvek pochybnosti o spoľahlivosti zdroja, je to jasne uvedené;

c) všetky prognózy, predpovede a cenové ciele sú jasne označené ako také a významné predpoklady vzniknuté pri ich vypracovávaní alebo použití sú uvedené.

2. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že požiadavky ustanovené v odseku 1 budú upravené tak, aby neboli neúmerné v prípade odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu.

3. Členské štáty vyžadujú, aby všetky príslušné osoby vynaložili primeranú starostlivosť na zabezpečenie toho, aby akékoľvek odporúčanie mohlo byť na žiadosť príslušných orgánov odôvodnené ako primerané.

4. Odseky 1 a 3 sa neuplatnia na novinárov, ktorí v členských štátoch podliehajú rovnocennej primeranej úprave, vrátane rovnocennej primeranej samokontroly, pod podmienkou, že takáto úprava dosahuje podobné účinky ako odseky 1 a 3.

Článok 4

Dodatočné povinnosti týkajúce sa správneho poskytovania odporúčaní

1. Okrem povinností ustanovených v článku 3, ak je príslušnou osobou nezávislý analytik, investičná spoločnosť, úverová inštitúcia, akákoľvek prepojená právnická osoba, akákoľvek iná príslušná osoba, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je vypracovávanie odporúčaní, alebo fyzická osoba pracujúca pre ne na základe pracovnej zmluvy alebo inak, členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že táto osoba vynaloží primeranú starostlivosť, aby zabezpečila aspoň:

a) uvedenie všetkých zdrojov vecnej povahy, ak je to vhodné, vrátane príslušného emitenta spoločne s faktom, či bolo odporúčanie zverejnené tomuto emitentovi a doplnené po tomto zverejnení pred jeho rozšírením;

b) primerané zhrnutie akejkoľvek hodnotiacej základne alebo metodológie použitej na zhodnotenie finančného nástroja alebo emitenta finančného nástroja, alebo na stanovenie cenového cieľa pre finančný nástroj;

c) primerané vysvetlenie významu akéhokoľvek uskutočneného odporúčania, ako je kúp, predaj alebo podrž, ktoré môže obsahovať časový horizont investície, ktorej sa odporúčanie týka, a uvedenie akékoľvek primeraného upozornenia na riziko, vrátane analýzy citlivosti príslušných predpokladov;

d) uvedenie odkazu na plánovanú častosť, ak nejaká je, aktualizácií odporúčania a na akékoľvek významné zmeny v politike krytia, ktoré boli predtým oznámené;

e) jasné a zreteľné uvedenie dátumu, kedy bolo odporúčanie po prvýkrát dané na distribúciu, ako aj príslušného dátumu a času týkajúceho sa akejkoľvek uvedenej ceny finančného nástroja;

f) ak sa odporúčanie odlišuje od odporúčania týkajúceho sa toho istého finančného nástroja alebo emitenta vydaného počas obdobia dvanástich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich jeho vydaniu, jasné a zreteľné uvedenie tejto zmeny a dátumu pôvodného odporúčania.

2. Členské štáty zabezpečia, že tam, kde by požiadavky ustanovené v písmenách a), b) alebo c) odseku 1 boli neúmerné dĺžke rozosielaného odporúčania, je postačujúce v samotnom odporúčaní jasne a zreteľne odkázať na miesto, kde má verejnosť priamy a jednoduchý prístup k požadovanej informácii, napríklad priama internetová linka na túto informáciu na príslušnej internetovej stránke príslušnej osoby, pod podmienkou, že použitá metodológia alebo hodnotiaca základňa sa nezmenila.

3. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, aby požiadavky odseku 1 boli upravené tak, aby neboli neúmerné v prípade odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu.

Článok 5

Všeobecný vzor zverejňovania záujmov a konfliktu záujmov

1. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že príslušné osoby zverejňujú všetky vzťahy a okolnosti, pri ktorých sa môže odôvodnene očakávať, že narušia objektivitu odporúčania, najmä ak príslušné osoby majú významný finančný podiel na jednom alebo viacerých finančných nástrojoch, ktoré sú predmetom odporúčania, alebo významný konflikt záujmov vzhľadom na emitenta, ktorého sa odporúčanie týka.

Ak je príslušná osoba právnickou osobou, táto požiadavka sa vzťahuje aj na akékoľvek právnické alebo fyzické osoby pre ňu pracujúce na základe pracovnej zmluvy alebo inak, ktoré sa zúčastnili prípravy odporúčania.

2. Ak je príslušná osoba právnickou osobou, informácie, ktoré majú byť zverejnené v súlade s odsekom 1, musia obsahovať prinajmenšom:

a) akékoľvek záujmy alebo konflikt záujmov príslušnej osoby alebo prepojených právnických osôb, ktoré sú dostupné alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že sú dostupné osobám nezapojeným do prípravy odporúčania;

b) akékoľvek záujmy alebo konflikt záujmov príslušnej osoby alebo prepojených právnických osôb známe osobám, ktoré napriek tomu, že neboli zapojené do prípravy odporúčania, mali, alebo o ktorých sa odôvodnene môže predpokladať, že majú, prístup k odporúčaniu pred jeho rozšírením medzi zákazníkov alebo verejnosť.

3. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že odporúčanie ako také bude obsahovať zverejnenia uvedené v odsekoch 1 a 2. Keď by takéto zverejnenia boli neúmerné k dĺžke rozširovaného odporúčania, je postačujúce v samotnom odporúčaní uviesť jasný a zreteľný odkaz na miesto, kde má verejnosť priamy a jednoduchý prístup k takýmto zverejneniam, ako je napríklad priama internetová linka na zverejnenie na príslušnej internetovej stránke príslušnej osoby.

4. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že požiadavky ustanovené v odseku 1 budú upravené tak, aby neboli neúmerné v prípade odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu.

5. Odseky 1 až 3 sa neuplatnia na novinárov, ktorí v členských štátoch podliehajú rovnocennej primeranej úprave, vrátane rovnocennej primeranej samokontroly, pod podmienkou, že takáto úprava dosahuje podobné účinky ako predpisy odsekov 1 až 3.

Článok 6

Dodatočné povinnosti týkajúce sa zverejňovania záujmov a konfliktu záujmov

1. Okrem povinností ustanovených v článku 5 členské štáty budú požadovať, aby akékoľvek odporúčanie vypracované nezávislým analytikom, investičnou spoločnosťou, úverovou inštitúciou, ktoroukoľvek prepojenou právnickou osobou, alebo akoukoľvek inou príslušnou osobou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je vypracovávanie odporúčaní, jasne a zreteľne zverejňovalo nasledovné informácie o ich záujmoch a konflikte záujmov:

a) majoritný podiel, ktorý je medzi príslušnou osobou alebo ktoroukoľvek prepojenou právnickou osobou na jednej strane a emitentom na strane druhej. Tento majoritný podiel obsahuje aspoň nasledujúce prípady:

- ak podiely presahujúce 5 % všetkých vydaných akcií emitenta vlastní príslušná osoba alebo ktorákoľvek prepojená právnická osoba, alebo

- ak podiely presahujúce 5 % všetkých vydaných akcií príslušnej osoby alebo ktorejkoľvek prepojenej právnickej osoby vlastní emitent.

Členské štáty môžu ustanoviť nižšie limity, ako je 5 %-ný limit stanovený v týchto dvoch prípadoch;

b) ostatné významné finančné záujmy, ktoré má príslušná osoba alebo ktorákoľvek prepojená právnická osoba vo vzťahu k emitentovi;

c) ak je to vhodné, vyhlásenie, že príslušná osoba alebo ktorákoľvek prepojená právnická osoba je tvorca trhu alebo poskytovateľ likvidity finančných nástrojov emitenta;

d) ak je to vhodné, vyhlásenie, že príslušná osoba alebo ktorákoľvek prepojená právnická osoba bola počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov vedúcim manažérom alebo spolu vedúcim manažérom zverejnenej ponuky finančných nástrojov emitenta;

e) ak je to vhodné, vyhlásenie, že príslušná osoba alebo ktorákoľvek prepojená právnická osoba je zmluvnou stranou v akejkoľvek inej zmluve s emitentom týkajúcej sa investičných bankových služieb, pod podmienkou, že toto nebude mať za následok zverejnenie akýchkoľvek dôverných obchodných informácií a že táto zmluva bola v platnosti počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov alebo počas toho istého obdobia viedla k platbe kompenzácie alebo prísľubu zaplatenia kompenzácie;

f) ak je to vhodné, vyhlásenie, že príslušná osoba alebo ktorákoľvek prepojená právnická osoba je zmluvnou stranou zmluvy s emitentom, týkajúcej sa vypracovania odporúčania.

2. Členské štáty budú požadovať zverejnenie, všeobecným spôsobom, platných organizačných a administratívnych opatrení stanovených v rámci investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie s cieľom predchádzania a zamedzenia konfliktu záujmov vo vzťahu k odporúčaniam, vrátane informačných obmedzení.

3. Členské štáty budú požadovať, aby pre fyzické alebo právnické osoby pracujúce pre investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu na základe pracovnej zmluvy alebo inak a ktoré boli zapojené do prípravy odporúčania požiadavky druhého pododseku odseku 1 článku 5 obsahovali najmä zverejnenie, či odmena pre takúto osobu je viazaná na investičné bankové transakcie uskutočnené investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou alebo ktoroukoľvek prepojenou právnickou osobou.

Ak tieto fyzické osoby získajú alebo kúpia akcie emitentov pred verejnou ponukou takýchto akcií, zverejní sa cena, za ktorú sa akcie nadobudli, ako aj dátum nadobudnutia.

4. Členské štáty budú vyžadovať, aby investičné spoločnosti a úverové inštitúcie štvrťročne zverejňovali podiel všetkých odporúčaní "kúp", "podrž", "predaj" alebo rovnocenné pojmy, ako aj podiel emitentov zodpovedajúcich každej z týchto kategórií, ku ktorej investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia dodali významné investičné bankové služby počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov.

5. Členské štáty zabezpečia, aby odporúčanie samo osebe obsahovalo zverejnenia vyžadované v odsekoch 1 až 4. Ak by požiadavky podľa odsekov 1 až 4 boli neúmerné k dĺžke distribuovaného odporúčania, je postačujúce uviesť jasný a zreteľný odkaz v odporúčaní samotnom na miesto, kde má verejnosť priamy a jednoduchý prístup k takémuto zverejneniu, ako je priama internetová linka na zverejnenie na príslušnej internetovej stránke investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie.

6. Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že požiadavky uvedené v odseku 1 sa upravia tak, aby neboli neúmerné v prípade odporúčaní, ktoré nemajú písomnú formu.

KAPITOLA III

ROZŠIROVANIE ODPORÚČANÍ VYPRACOVANÝCH TRETÍMI OSOBAMI

Článok 7

Totožnosť rozširovateľov odporúčaní

Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že vždy, keď príslušná osoba na vlastnú zodpovednosť rozširuje odporúčanie vypracované treťou osobou, odporúčanie bude jasne a zreteľne uvádzať totožnosť tejto príslušnej osoby.

Článok 8

Všeobecný vzor rozširovania odporúčaní

Členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, že vždy, keď odporúčanie vypracované treťou osobou je podstatne pozmenené v rámci rozširovanej informácie, táto informácia bude jasne a podrobne uvádzať podstatné pozmenenie. Členské štáty zabezpečia, že zakaždým, keď podstatné pozmenenie pozostáva zo zmeny orientácie odporúčania (ako je zmena odporúčania "kúp" na odporúčanie "podrž" alebo "predaj" a naopak), rozširovatelia splnia požiadavky ustanovené v článkoch 2 až 5 o spracovateľoch, a to do rozsahu podstatného pozmenenia.

Okrem toho členské štáty zabezpečia prijatie primeranej úpravy zabezpečujúcej, aby príslušné právnické osoby, ktoré sami alebo prostredníctvom fyzických osôb rozširujú podstatne pozmenené odporúčanie, mali formálnu písomnú politiku, aby osoby získavajúce informáciu mohli byť usmernené, kde získajú prístup k totožnosti spracovateľa odporúčania, k odporúčaniu ako takému a k zverejneniu záujmov alebo konfliktu záujmov spracovateľa, za predpokladu, že tieto sú verejne dostupné.

Prvý a druhý odsek sa nepoužije na spravodajstvo o odporúčaniach vypracovaných treťou osobou, ak podstata odporúčania nie je pozmenená.

V prípade rozširovania zhrnutia odporúčania vypracovaného treťou osobou, príslušné osoby rozširujúce takéto zhrnutie zabezpečia, aby bolo zhrnutie jasné a nezavádzajúce, pričom uvedú zdrojový dokument a kde má verejnosť priamy a jednoduchý prístup k zverejneniam týkajúcim sa zdrojového dokumentu, za predpokladu, že tieto sú verejne dostupné.

Článok 9

Dodatočné povinnosti investičných firiem a úverových inštitúcií

Okrem povinností uvedených v článkoch 7 a 8, členské štáty vyžadujú vždy, keď je príslušnou osobou investičná spoločnosť, úverová inštitúcia alebo fyzická osoba pracujúca pre takéto osoby na základe pracovnej zmluvy alebo inak, a rozširuje odporúčania vypracované treťou osobou, aby:

a) bol jasne a zreteľne uvedený názov príslušného orgánu investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie;

b) rozširovateľ splnil požiadavky stanovené v článku 6 o spracovateľoch, ak spracovateľ odporúčania ho už nerozšíril prostredníctvom distribučného kanálu;

c) boli splnené požiadavky uvedené v článkoch 2 až 6 o spracovateľoch, ak investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia podstatne pozmenili odporúčanie.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Vykonávanie

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12. októbra 2004. O týchto opatreniach a o tabuľke zhody medzi týmito opatreniami a touto smernicou bezodkladne informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti dotknutej touto smernicou.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 2003

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

[2] VERCP bol zriadený rozhodnutím Komisie 2001/527/ES (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43).

[3] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[4] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

Top