Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0087R(03)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) parandus (ELT L 275, 25.10.2003) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 15, köide 7, lk 631)

OJ L 2, 5.1.2018, p. 16–17 (ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/corrigendum/2018-01-05/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

5.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 2/16


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 275, 25. oktoober 2003 )

(Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 15, köide 7, lk 631)

1.

Kogu tekstis asendatakse „saastekvoot“ ja „kvoot“ vastavas käändes sõnaga „lubatud heitkoguse ühik“ vastavas käändes.

2.

Kogu tekstis asendatakse sõna „heitmeluba“ vastavas käändes sõnaga „heiteluba“ vastavas käändes.

3.

Kogu tekstis asendatakse sõna „heitmekoefitsient“ vastavas käändes sõnaga „heitekoefitsient“ vastavas käändes.

4.

Kogu tekstis asendatakse sõna „koguheitmed“ vastavas käändes sõnaga „koguheide“ vastavas käändes.

5.

Kogu tekstis asendatakse sõna „heitmeseire“ vastavas käändes sõnaga „heiteseire“ vastavas käändes.

6.

Kogu tekstis asendatakse sõna „otseheitmed“ vastavas käändes sõnaga „otseheide“ vastavas käändes.

7.

Kogu tekstis asendatakse sõna „heitmeallikad“ vastavas käändes sõnaga „heiteallikad“ vastavas käändes.

8.

Kogu tekstis asendatakse sõna „heitme“ ja „heitmetele“ sõnaga „heite“ ja „heitele“.

9.

Leheküljel 632 põhjenduses 11

asendatakse

„… ja et nad kontrollivad oma tegevusega …“

järgmisega:

„(11)

… ja et nad seiravad oma tegevusega …“.

10.

Leheküljel 632 põhjenduses 17

asendatakse

„(17)

Liikmesriigid võivad osaleda rahvusvahelises heitkogustega kauplemises Kyoto protokolli osapooltena koos kõikide teiste protokolli B lisas loetletud osapooltega.“

järgmisega:

„(17)

Liikmesriigid võivad osaleda rahvusvahelises heitkogustega kauplemises Kyoto protokolli osalistena koos kõikide teiste protokolli B lisas loetletud osalistega.“

11.

Leheküljel 633 artikli 3 punktis f

asendatakse

„f)   käitaja– isik, kes käitab käitist, kontrollib selle tööd või kellele on siseriiklike õigusaktide kohaselt antud määrav otsustusõigus käitise tehnilise toimimise suhtes;“

järgmisega:

„f)   käitaja– isik, kes käitab käitist, kontrollib selle tööd või, kui see on siseriiklike õigusaktide kohaselt ette nähtud, isik, kellele on antud määrav majanduslik otsustusõigus käitise tehnilise toimimise suhtes;“.

12.

Leheküljel 634 artikli 5 esimese lõigu punktis d

asendatakse

„d)

meetmed, mille eesmärk on kontrollida heitkoguseid kooskõlas artikli 14 kohaselt vastuvõetud suunistega ja nendest aru anda.“

järgmisega:

„d)

meetmed, mille eesmärk on heitkoguste seire ja nendest aruandmine kooskõlas artikli 14 kohaselt vastuvõetud suunistega.“

13.

Leheküljel 634 artikli 6 lõikes 1

asendatakse

„…et käitaja suudab heitkoguseid kontrollida ja nendest aru anda.“

järgmisega:

„…et käitaja suudab heitkoguseid seirata ja nendest aru anda.“

14.

Leheküljel 636 artikli 14 lõikes 1

asendatakse

„…heitkoguste kontrollimiseks ja nendest aruandmiseks artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras.“

järgmisega:

„…heitkoguste seiramiseks ja nendest aruandmiseks artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras.“

15.

Leheküljel 636 artikli 14 lõikes 2

asendatakse

„2.   Liikmesriigid tagavad, et heitkoguseid kontrollitakse kooskõlas suunistega.“

järgmisega:

„2.   Liikmesriigid tagavad, et heitkoguseid seiratakse kooskõlas suunistega.“

16.

Leheküljel 638 artikli 24 lõikes 3

asendatakse

„… pärinevate heitkoguste kontrollimiseks ja nendest aruandmiseks, kui kõnealuste heitkoguste kontrollimist ja nendest aruandmist …“

järgmisega:

„… pärinevate heitkoguste seireks ja nendest aruandmiseks, kui kõnealuste heitkoguste seiret ja nendest aruandmist …“.

17.

Leheküljel 639 artikli 30 lõikes 1

asendatakse

„1.   Kasvuhoonegaaside heitkoguste kontrollimisel …“

järgmisega:

„1.   Kasvuhoonegaaside heitkoguste seirel …“.

18.

Leheküljel 639 artikli 30 lõikes 2

asendatakse

„2.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel saadud kogemuste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste kontrollimisel …“

järgmisega:

„2.   Käesoleva direktiivi kohaldamisel saadud kogemuste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste seirel …“.

19.

Leheküljel 644 IV lisa osas „Süsinikdioksiidi heitkoguste järelevalve“

asendatakse

„Heitkoguseid kontrollitakse kas arvutamise või mõõtmise teel.“

järgmisega:

„Heitkoguseid seiratakse arvutamise või mõõtmise teel.“


Top