EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0044

Smernica 2003/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/25/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidielText s významom pre EHP.

OJ L 214, 26.8.2003, p. 18–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 56 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; Zrušil 32013L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/44/oj

32003L0044

Smernica 2003/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/25/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidielText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 214 , 26/08/2003 S. 0018 - 0035
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 409 - 426


Smernica 2003/44/ES Európskeho parlamentu a Rady

zo 16. júna 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/25/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3] na základe spoločného textu schváleného zmierovacím výborom 9. apríla 2003,

keďže:

(1) Vývoj od prijatia smernice 94/25/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel [4] si vyžaduje zmeniť a doplniť uvedenú smernicu.

(2) Smernica 94/25/ES neupravuje vodné skútre, zatiaľ čo od prijatia tejto smernice niektoré členské štáty zaviedli zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa takýchto plavidiel.

(3) Hnacie motory rekreačných plavidiel a vodných skútrov produkujú výfukové emisie oxidu uhoľnatého (CO), uhľovodíkov (HC), oxidov dusíka (NOx), ako aj emisie hluku a emisie častíc, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(4) Výfukové emisie z motorov takých rekreačných plavidiel a vodných skútrov a emisie hluku z takých plavidiel tiež nie sú predmetom úpravy smernice 94/25/ES.

(5) Teraz je potrebné začleniť požiadavky ochrany životného prostredia do rôznych opatrení spoločenstva, aby sa podporil udržateľný rozvoj. Také opatrenia, ktoré sú už predmetom rezolúcie Rady z 3. decembra 1992, týkajúcej sa vzťahu medzi hospodárskou súťažou v odvetví priemyslu a ochranou životného prostredia [5], boli prijaté v záveroch Rady priemyslu 29. apríla 1999.

(6) V niektorých členských štátoch platia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré limitujú hlukové a výfukové emisie z rekreačných plavidiel a motorov, aby bolo chránené ľudské zdravie, životné prostredie a prípadne zdravie domácich zvierat. Tieto opatrenia sa navzájom odlišujú a môžu mať vplyv na voľný pohyb takých výrobkov a predstavovať prekážky v obchode v rámci spoločenstva.

(7) V rámci smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby Informačnej spoločnosti [6], členské štáty oznámili svoje návrhy vnútroštátnych právnych predpisov zameraných na zníženie hlukových a výfukových emisií z motorov rekreačných plavidiel. Také technické predpisy sa považujú podobne ako už platné vnútroštátne právne predpisy, môžu mať vplyv na voľný pohyb takých výrobkov alebo predstavovať prekážky riadneho fungovania vnútorného trhu. Je preto potrebné vypracovať záväzný akt spoločenstva.

(8) Zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov je jedinou možnosťou na odstránenie takých prekážok obchodu a nekalej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Cieľ obmedziť hlukové a výfukové emisie nemôžu dostatočne splniť jednotlivé členské štáty. Opatrenia tejto smernice ustanovujú len základné požiadavky na voľný pohyb rekreačných plavidiel, vodných skútrov a všetkých typov motorov, na ktoré sa táto smernica vzťahuje.

(9) Tieto opatrenia sú v súlade so zásadami ustanovenými v rezolúcii Rady zo 17. mája 1985 o novom prístupe k technickej harmonizácii a normám [7] s odkazom na harmonizované európske normy.

(10) Ustanovenia o výfukových a hlukových emisiách upravené v tejto smernici by sa mali uplatňovať na všetky motory bez ohľadu na to, či ide o pohon vnútorný, vonkajší alebo kormový so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho a na vodné skútre, aby bola zabezpečená maximálna účinnosť pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Pokiaľ ide o výfukové emisie mali by sa tieto ustanovenia uplatňovať aj na motory, u ktorých sa predpokladajú väčšie zmeny. Plavidlá s hnacími kormovými s motormi bez zabudovaného výfukového systému alebo vnútorné hnacie motorové súpravy, u ktorých sa predpokladajú väčšie prestavby by mali tiež podliehať týmto ustanoveniam z hľadiska výfukových emisií, keď sú takéto plavidlá umiestnené na trh spoločenstva do piatich rokov po prestavbe.

(11) Zhoda príslušných motorov so základnými požiadavkami na emisie je dôležitá pre ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Pre výfukové emisie oxidu uhoľnatého (CO), uhľovodíkov (HC), oxidov dusíka (NOx), ako aj emisie hluku a častíc by sa mali stanoviť maximálne povolené limity. Pokiaľ ide o emisie hluku, maximálne limity by sa mali členiť v závislosti na výkone takých motorov a počtu a typu motorov. Tieto opatrenia by mali byť v súlade so všetkými ostatnými opatreniami, ktoré sa týkajú zníženia emisií z motora, aby sa chránili ľudia a životné prostredie.

(12) Členské štáty by mali zvážiť zavedenie vnútroštátnych podporných opatrení, ktoré by podporili používanie syntetických biologicky rozložiteľných mazacích olejov, aby sa znížilo znečisťovanie vody rekreačnými plavidlami. V priebehu revidovania tejto smernice by sa malo uvažovať so zavedením opatrení na úrovni spoločenstva.

(13) K rekreačnému plavidlu, vodnému skútru alebo motoru by mali byť vždy priložené údaje potvrdzujúce zhodu s požiadavkami u oboch príslušných typov emisií.

(14) Harmonizované európske normy, najmä tie, ktoré sa týkajú merania hladín a skúšobných metód, umožňujú ľahšie preukázať zhodu so základnými požiadavkami aj v prípade emisií z rekreačných plavidiel vodných skútrov, ktoré patria do predmetu úpravy tejto smernice.

(15) Z hľadiska povahy obsiahnutého rizika je potrebné prijať postupy posudzovania zhody, aby bola zabezpečená nevyhnutná úroveň ochrany. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo ak títo neplnia svoje záväzky osoba, ktorá výrobok umiestni na trh a/alebo ho uvedie do prevádzky, by mali zabezpečiť zhodu výrobkov patriacich do predmetu úpravy tejto smernice, s príslušnými základnými požiadavkami, pri ich umiestnení na trh a/alebo uvedení do prevádzky; mali by sa stanoviť primerané postupy, ktoré poskytnú možnosť voľby medzi postupmi s rovnakou prísnosťou. Takéto postupy by mali spĺňať požiadavky rozhodnutia Rady 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch používaných v technických zosúlaďovacích smerniciach pre rozličné fázy procesu posudzovania zhody a pravidlá na umiestňovanie a používanie označenia CE – zhody, ktoré sa musia používať v technických harmonizovaných smerniciach [8].

(16) V prípade výfukových emisií by mali byť všetky typy motorov vrátane vodných skútrov a iných podobných motorových plavidiel označené značkou CE pripevnenou výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom v rámci spoločenstva, s výnimkou vnútorných (zabudovaných) motorov a kormových hnacích motorov bez zabudovaného výfukového systému, motorov typovo schválených podľa etapy II smernice 97/68/ES [9] a motorov typovo schválených podľa smernice 88/77/EHS [10], ku ktorým by malo byť priložené vyhlásenie o zhode. V prípade emisií hluku musia byť len vonkajšie motory a kormové hnacie motory so zabudovaným výfukovým systémom označené značkou CE pripevnenou výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom alebo osobou, ktorá umiestni výrobok na trh spoločenstva a/alebo ho uvedie do prevádzky. Značka CE pripevnená na plavidle preukazuje zhodu s príslušnými základnými požiadavkami z hľadiska emisií hluku u všetkých typov motorov s výnimkou vonkajších motorov a kormových hnacích motorov so zabudovaným výfukovým systémom.

(17) Smernica 94/25/ES by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby zohľadňovala potreby výroby, ktoré si vyžadujú väčší výber certifikačných postupov.

(18) Kvôli právnej istote a zaručeniu bezpečného používania rekreačných plavidiel je potrebné objasniť niekoľko technických problémov, ktoré sa týkajú základných konštrukčných požiadaviek rekreačných plavidiel vzťahujúcich sa k projektovej kategórii plavidla, maximálnemu odporúčanému zaťaženiu, identifikačnému číslu plavidla, počtu palivových nádrží, protipožiarnemu zariadeniu a ochrane proti znečisťovaniu vody.

(19) Komisia by mala priebežne monitorovať vývoj technológie motora a potreby plnenia požiadaviek ochrany životného prostredia, aby sa mohli preskúmať možnosti ďalšieho zníženia hodnôt emisných limitov hluku a výfukových emisií.

(20) Aby sa uľahčilo uplatňovanie opatrení, ktoré sa týkajú účinného uplatňovania právnych predpisov, mal by sa zachovávať a prehlbovať postup zavádzajúci úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci výboru.

(21) Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [11].

(22) Je potrebné zabezpečiť prechodné ustanovenia umožňujúce, aby mohli byť niektoré výrobky, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, umiestnené na trh a/alebo uvedené do prevádzky,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 94/15/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa nahrádza takto:

"Článok 1

Predmet úpravy a pojmy

1. Táto smernica sa vzťahuje:

a) z hľadiska projektovania a konštrukcie na:

i) rekreačné plavidlá a čiastočne dokončené člny;

ii) vodné skútre;

iii) komponenty uvedené v prílohe II, keď sú umiestnené samostatne na trh spoločenstva a keď sú určené na montáž;

b) z hľadiska výfukových emisií na:

i) hnacie motory, ktoré sú namontované alebo špeciálne určené na montáž na alebo do rekreačného plavidla a/alebo vodného skútra;

ii) hnacie motory namontované na alebo v týchto plavidlách, na ktorých sa vykoná "väčšia zmena motora";;

c) z hľadiska emisií hluku na:

i) rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo vnútorné hnacie motorových súpravy;

ii) rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami, na ktorých sa vykoná väčšia prestavba a následne sa do piatich rokov umiestnia na trh spoločenstva;

iii) vodné skútre;

iv) vonkajšie motory a kormové hnacie motory so zabudovanými výfukovými systémami určené na montáž na rekreačnom plavidle;

d) na výrobky v zmysle písmena a) bodu ii), písm. b) a c) sa ustanovenia tejto smernice vzťahujú len od prvého umiestnenia na trh a/alebo uvedenia do prevádzky po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2. Do predmetu úpravy tejto smernice nepatria tieto plavidlá:

a) s ohľadom na ods. 1 písm. a):

i) plavidlá určené výhradne na preteky, vrátane pretekárskych veslíc a tréningových veslíc takto označených výrobcom;

ii) kanoe a kajaky, gondoly a šliapacie plavidlá;

iii) windsurfingy;

iv) surfovacie dosky, vrátane surfov s pohonom;

v) pôvodné historické plavidlá a ich individuálne kópie vyprojektované pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom;

vi) experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú následne umiestnené na trh;

vii) plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne umiestnené na trh spoločenstva počas piatich rokov;

viii) plavidlá s posádkou špeciálne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely, bez toho aby bol dotknutý ods. 3 písm. a) a najmä tie, ktoré sú definované v smernici Rady 82/714/EHS zo 4. októbra 1982, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy [*] Ú. v. ES L 301, 28.10.1982, s. 1. Smernica zmenená a doplnená v roku 1994 aktom o pristúpení., bez ohľadu na počet cestujúcich;

ix) plavidlá schopné ponárania;

x) vznášadlá;

xi) plavidlá na nosných krídlach;

xii) plavidlá s parným motorom spočívajúcim vo vonkajšom spaľovaní, ktorého palivom je uhlie, koks, drevo, olej alebo plyn;

b) s ohľadom na ods. 1 písm. b):

i) hnacie motory namontované alebo špeciálne určená na montáž na:

- plavidlá určené výlučne na preteky a takto označené výrobcom,

- experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú následne umiestnené na trh spoločenstva,

- plavidlá s posádkou osobitne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely, bez toho aby bol dotknutý odsek 3 písm. a) a najmä tie, ktoré sú definované v smernici Rady 82/714/EHS, bez ohľadu na počet cestujúcich,

- plavidlá schopné ponárania,

- vznášadlá,

- plavidlá na nosných krídlach,

ii) pôvodné motory a individuálne kópie historických hnacích motorov vyprojektované pred rokom 1950, ktoré neboli vyrábané v sériách a montované na plavidlách uvedených v ods. 2 písm. a) bod v) a vii);

iii) hnacie motory postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne umiestnené na trh spoločenstva počas piatich rokov;

c) vo vzťahu k ods. 1 písm. c):

- všetky plavidlá uvedené v písm. b) tohto odseku,

- plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú následne umiestnené na trh spoločenstva počas piatich rokov;

3. Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

a) "rekreačné plavidlo";: každé plavidlo určené na športové alebo oddychové účely s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m, meranou podľa harmonizovanej normy, bez ohľadu na spôsob pohonu; skutočnosť, že to isté plavidlo sa môže používať na prenájom alebo na výcvik vykonávania rekreačných plavieb nebráni tomu, aby patrilo do predmetu úpravy tejto smernice, keď je umiestnené na trh spoločenstva na rekreačné účely;

b) "vodný skúter";: plavidlo s dĺžkou menšou než 4 m, ktoré používa spaľovací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárnym zdrojom pohonu a je konštruované tak, aby mohlo byť ovládané osobou alebo osobami, ktoré nesedia, nestoja alebo nekľačia v trupe, ale na ňom;

c) "hnací motor";: každý zážihový alebo vznetový spaľovací motor používaný na pohonné účely, vrátane dvojtaktových a štvortaktových vnútorných, hnacích kormových so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho, a vonkajších motorov;

d) "väčšia zmena motora";: zmena, ktorá:

- by mohla spôsobiť, že motor prekročí emisné limity stanovené v prílohe I.B, s výnimkou rutinnej výmeny motorových komponentov, ktoré nemenia emisné charakteristiky, alebo

- zvýši menovitý výkon motora o viac než 15 %;

e) "väčšia prestavba plavidla";: prestavba plavidla, ktorá:

- mení spôsob pohonu plavidla,

- zahŕňa väčšiu zmenu motora,

- mení plavidlo v takom rozsahu, že sa považuje za nové plavidlo;

f) "spôsob pohonu";: mechanický postup, ktorým sa plavidlo poháňa, najmä hnacie lodné skrutky alebo mechanické hnacie systémy vodných čerpadiel;

g) "rodina motorov";: výrobcom zostavená skupina motorov, ktoré na základe projektov vykazujú podobné výfukové emisné charakteristiky a ktoré spĺňajú výfukové emisné požiadavky tejto smernice;

h) "výrobca";: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá projektuje a vyrába výrobok patriaci do predmetu úpravy tejto smernice, alebo ktorá si vo svojom vlastnom mene nechala taký výrobok projektovať a/alebo vyrobiť s cieľom jeho umiestnenia na trh;

i) "splnomocnený zástupca"; každá fyzická alebo právnická osoba usadená v spoločenstve, ktorú výrobca písomne splnomocnil na konanie v jeho mene s ohľadom na záväzky, ktoré výrobcovi vznikli podľa tejto smernice.";

2. Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

Voľný pohyb výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1

1. Členské štáty nesmú na svojom území zakázať, obmedziť alebo brániť umiestneniu na trh a/alebo uvedeniu do prevádzky výrobkov, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1, označené značkou CE uvedenou v prílohe IV, z ktorej vyplýva ich zhoda so všetkými ustanoveniami tejto smernice, vrátane postupov posudzovania zhody, ktoré sú uvedené v kapitole II.

2. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť umiestneniu na trh čiastočne dokončené plavidlá, keď výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí sú usadení v spoločenstve, alebo osoba zodpovedná za umiestnenie na trh, v súlade s prílohou IIIa vyhlásia, že plavidlá majú dokončiť iné osoby.

3. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť umiestneniu na trh a/alebo uvedeniu do prevádzky komponentov, ktoré sú uvedené v prílohe II, označené značkou CE uvedenou v prílohe IV, z ktorej vyplýva ich zhoda s príslušnými základnými požiadavkami, keď sú tieto komponenty doložené písomným vyhlásením o zhode podľa prílohy XV a sú určené na zabudovanie do rekreačného plavidla v súlade s vyhlásením, uvedeným v prílohe IIIb, výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu, ktorí sú usadení v spoločenstve alebo, v prípade dovozu z tretieho štátu, každej osoby, ktorá tieto komponenty umiestni na trh spoločenstva.

4. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť umiestneniu na trh a/alebo uvedeniu do prevádzky:

- vnútorných motorov a hnacích kormových motorov bez zabudovaného výfukového systému,

- motorov schválenia typu podľa smernice 97/68/ES [(*)] Smernica 97/68/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1). Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/63/ES (Ú. v. ES L 227, 23.8.2001, s. 41)., ktoré sú v súlade s etapou II podľa bodu 4.2.3 prílohy I k uvedenej smernici a

- motorov schválenia typu podľa smernice 88/77/EHS [(**)] Smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti emisiám plynných znečistujúcich látok zo vznetových motorov určených na pohon vozidiel (Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/27/ES (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10).;;

keď výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí sú usadení v spoločenstve vyhlásia v súlade s prílohou XV.3, že motor spĺňa požiadavky tejto smernice na výfukové emisie, keď je namontovaný na rekreačné plavidlo alebo vodný skúter v súlade s dodanými pokynmi výrobcu.

5. Na obchodných trhoch, výstavách, pri predvádzaní, atď., nesmú členské štáty vytvárať žiadne prekážky, pokiaľ ide o ukážku výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou za predpokladu, že viditeľný znak zreteľne naznačuje, že sa s takými výrobkami nesmie obchodovať alebo nesmú byť uvedené do prevádzky, pokiaľ sa nezosúladia s touto smernicou.

6. Keď výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 patria aj do predmetu úpravy iných smerníc, ktoré sa týkajú iných aspektov a tiež pripevnenia značky CE, táto značka znamená, že u takých výrobkov sa predpokladá aj súlad s ustanoveniami týchto iných smerníc. Značka CE udáva zhodu s uplatniteľnými smernicami alebo ich príslušnými časťami. V takom prípade musia byť údaje uvedených smerníc, ktoré výrobca použije, ako je uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, vyhlásení o zhode alebo pokynoch požadovaných smernicami a musia byť priložené k takým výrobkom."

3. Vkladá sa tento článok:

"Článok 6a

Postup výboru

1. Zmeny a doplnenia k požiadavkám prílohy I.B.2 a prílohy I.C.1, ktoré sú potrebné na základe vývoja technologických vedomostí a nových vedeckých poznatkov, s výnimkou priamych alebo nepriamych zmien hodnôt výfukových alebo hlukových emisií ako aj Froudovho čísla a pomeru medzi výkonom a výtlakom (P/D), prijme Komisia, ktorej pomáha stály výbor zriadený podľa článku 6 ods. 3, konajúci ako regulačný výbor v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Otázky, ktorými sa bude zaoberať zahŕňajú referenčné palivá a normy používané na skúšanie výfukových a hlukových emisií.

2. Kde sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovené na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.";

4. Prvý pododsek článku 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

"1. Keď členské štáty zistia, že výrobky, ktoré patria do predmetu úpravy článku 1 a sú označené značkou CE uvedenou v prílohe IV, ak sú správne projektované, konštruované, prípadne montované, udržiavané a používané v súlade s cieľom, na ktorý boli určené, môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, prijmú všetky vhodné predbežné opatrenia na ich stiahnutie z trhu alebo zakázanie či obmedzenie ich umiestnenia na trh alebo uvedenia do prevádzky.";

5. Článok 7 ods. 3 sa nahrádza takto:

"3. Keď je nesúladný komponent, ktorý je uvedený v prílohe I, označený značkou CE, členský štát, ktorý má dohľad nad kýmkoľvek, kto značku pripevnil, prijme primerané opatrenia; tento členský štát o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.";

6. Článok 8 sa nahrádza takto:

"Článok 8

1. Pred umiestnením výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 na trh a/alebo ich uvedenia do prevádzky, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí sú usadení v spoločenstve, použijú tieto postupy, ktoré sú uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

V prípade posudzovania rekreačného plavidla po jeho stavbe, ak si ani výrobca ani jeho splnomocnený zástupca, ktoré sú usadení v spoločenstve, nesplnia povinnosti týkajúce sa súladu výrobku s touto smernicou, tieto môže prevziať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá umiestni výrobok na trh a/alebo ho uvedie do prevádzky na svoju vlastnú zodpovednosť. V takom prípade osoba, ktorá výrobok umiestni na trh alebo ho uvedie do prevádzky musí predložiť notifikovanému orgánu žiadosť o posudok po jeho konštrukcii. Osoba, ktorá výrobok umiestni na trh alebo ho uvedie do prevádzky, musí poskytnúť notifikovanému orgánu všetky dostupné dokumenty a technické podklady, ktoré sa vzťahujú k prvému umiestneniu výrobku na trh v štáte pôvodu. Notifikovaný orgán preskúma jednotlivý výrobok a vykoná výpočty a iné hodnotenie potrebné na zabezpečenie jeho zodpovedajúcej zhody s príslušnými požiadavkami smernice. V tomto prípade štítok staviteľa popísaný v prílohe I, bode 2.2 musí obsahovať slová ("Osvedčenie po konštrukcii";). Notifikovaný orgán vyhotoví správu o zhode, ktorá sa týka vykonaného posúdenia a informuje osobu, ktorá výrobok umiestni na trh a/alebo ho uvedie do prevádzky o jej povinnostiach. Uvedená osoba vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri prílohu XV) a pripevní, alebo nechá pripevniť na výrobok značku CE, spolu s rozlišovacím číslom príslušného notifikovaného orgánu.

2. Vzhľadom na projektovanie a konštrukciu výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a), výrobca plavidla alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí sú usadení v spoločenstve použijú tieto postupy pre kategórie projektovania A, B, C a D, ako je uvedené v bode 1 prílohy I.A:

a) pre kategórie A a B:

i) pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m: vnútorná kontrola výroby plus skúšky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) opísaná v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýmkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H;

ii) pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES typová skúška (modul B) podľa prílohy VII, doplnená zhodou s typom podľa prílohy VIII, alebo ktorýmkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H;

b) pre kategóriu C:

i) pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m:

- keď sú splnené harmonizované normy, ktoré sa vzťahujú na body 3.2 a 3.3 prílohy I.A: vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) opísaná v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H;

- keď nie sú splnené harmonizované normy, ktoré sa vzťahujú na body 3.2 a 3.3 prílohy I.A: vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) opísaná v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H;

ii) pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES typová skúška (modul B) podľa prílohy VII, za ktorou nasleduje zhoda s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H;

c) pre kategóriu D:

pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m: vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) opísaná v prílohe VII, doplnená zhodou s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H;

d) pre vodné skútre:

vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo ES typová skúška (modul B) opísaná v prílohe VII, za ktorou nasleduje zhoda s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H;

e) pre komponenty uvedené v prílohe II: akýkoľvek z týchto modulov: B + C, alebo B + D, alebo B + F, alebo G alebo H.

3. Vzhľadom na výfukové emisie:

pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b, výrobca motora alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí sú usadení v Spoločenstve použijú ES typovú skúšku (modul B) popísanú v prílohe VII, za ktorou nasleduje zhoda s typom (modul C) podľa prílohy VIII, alebo ktorýkoľvek z týchto modulov: B + D, alebo B + E, alebo B + F, alebo G alebo H.

4. Vzhľadom na emisie hluku:

a) pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c bod i) a ii), výrobca plavidla alebo jeho splnomocnený zástupca, ktoré sú usadení v spoločenstve použijú:

i) keď sa skúšanie vykoná s použitím harmonizovanej normy [15] EN ISO 14509. na meranie hluku: buď vnútorná kontrola výroby plus skúšky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo overenie jednotky (modul G) podľa prílohy XI, alebo komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa prílohy XII;

ii) keď sa na posúdenie použije postup s Froudovým číslom a pomerom medzi výkonom a výtlakom: buď vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus skúšky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo overenie jednotky (modul G) podľa prílohy XI, alebo komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa prílohy XII;

iii) keď sa na posúdenie použijú údaje certifikovaného referenčného plavidla, ktoré sú vyhotovené podľa bodu i): buď vnútorná kontrola výroby (modul A) podľa prílohy V, alebo vnútorná kontrola výroby plus doplňujúce požiadavky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo overenie jednotky (modul G) podľa prílohy XI, alebo komplexné zabezpečenie kvality (modul H) podľa prílohy XII;

b) pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c body iii) a iv), výrobca vodného skútra/motora alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí sú usadení v spoločenstve použijú: vnútorná kontrola výroby plus doplňujúce požiadavky (modul Aa) podľa prílohy VI, alebo modul G alebo H.";

7. Článok 10 ods. 1, 2 a 3 sa nahrádza takto:

"1. Tieto výrobky musia byť označené značkou zhody CE, keď sú umiestnené na trh:

a) rekreačné plavidlo, vodný skúter alebo komponenty uvedené v prílohe II, u ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú príslušné základné požiadavky stanovené v prílohe I;

b) vonkajšie motory, u ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v prílohe I.B a I.C;

c) hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom, u ktorých sa vychádza z toho, že spĺňajú základné požiadavky stanovené v prílohe I.B a I.C.

2. Značka zhody CE, uvedená v prílohe IV, musí byť na rekreačných plavidlách, vodných skútroch podľa bodu 2.2 prílohy I.A, na komponentoch podľa prílohy II a/alebo na ich obaloch a na vonkajších motoroch a hnacích kormových motoroch so zabudovaným výfukovým systémom bodu 1.1 prílohy I.B, vyznačená viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.

K značke CE musí byť pripojené identifikačné číslo orgánu, ktorý je zodpovedný za vykonanie postupov uvedených v prílohách IX, X, XI, XII a XVI.

3. Je zakázané pripevňovať značky a nápisy na výrobky, ktoré patria do predmetu úpravy tejto smernice a ktoré by mohli uviesť do omylu tretie osoby s ohľadom na význam alebo tvar značky CE. Na výrobky, ktoré patria do predmetu úpravy tejto smernice a/alebo na ich obaly sa môžu pripevniť akékoľvek iné značky za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť značky CE nie je tým znížená.";

8. Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

PREDBEŽNÉ POZOROVANIE

Na účely tejto prílohy pojem "plavidlo" znamená rekreačné plavidlo a vodný skúter.

A. Základné požiadavky na projektovanie a konštrukciu plavidiel.;

"

;

2. tabuľka pod názvom

"1. PROJEKTOVÉ KATEGÓRIE PLAVIDIEL"

sa nahrádza takto:

"Projektová kategória | Sila vetra (Beaufortova stupnica) | Charakteristická výška vlny (H 1/3, metre) |

A -"Oceán" | nad 8 | nad 4 |

B -"Mimo pobrežných vôd" | do 8 vrátane | do 4 vrátane |

C- "Pobrežné vody" | do 6 vrátane | do 2 vrátane |

D-"Chránené vody" | do 4 vrátane | do 0,3 vrátane" |

3. pojem Projektová kategória plavidla A sa nahrádza takto:

"A. Oceán: projektovaná pre väčšie plavby, pri ktorých môže presiahnuť sila vetra hodnotu 8 (Beaufortovej stupnice) a charakteristická výška vlny môže presiahnuť 4 m a lode môžu pokračovať v plavbe prevážne vlastnou silou, no s výnimkou extrémnych poveternostných podmienok.";

4. pojem

"Projektová kategória plavidla D"

sa nahrádza takto:

"D. Chránené vody: projektovaná pre plavby v chránených pobrežných vodách, malých zálivoch, malých jazerách, riekach a kanáloch, kde môže sila vetra dosiahnuť hodnotu 4 (Beaufortovej stupnice) a charakteristická výška vlny 0,3 m, spôsobená napríklad prechádzajúcimi loďami.";

5. posledný pododsek v oddiely 1.

"Projektové kategórie plavidiel"

sa nahrádza takto:

"Plavidlo v každej kategórii musí byť projektované a konštruované tak, aby odolávali namáhaniu s týmito parametrami pokiaľ ide o stabilitu, schopnosť udržať sa na hladine a iné relevantné základné charakteristiky uvedené v prílohe I, a aby mali dobré manévrovacie charakteristiky.";

6. znenie oddielu 2.

"Všeobecné požiadavky"

sa nahrádza takto:

"Výrobky v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) musia spĺňať základné požiadavky, pokiaľ sa na ne vzťahujú.";

7. v oddieli 2.1:

a) názov znie takto: "Identifikácia plavidla";

b) úvodná veta znie takto:

"Každé plavidlo sa označí identifikačným číslom, obsahujúcim tieto informácie:";

8. v oddieli 2.2

"Štítok výrobcu"

štvrtá zarážka znie takto:

"- výrobcom odporučené maximálne zaťaženie podľa bodu 3.6, okrem hmotnosti obsahu pevných nádrží, ak sú naplnené";

9. v oddieli 3.6

"Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom"

sa vypúšťajú tieto slová:

"…, ako je to uvedené na štítku výrobcu,…"

10. v oddieli 5

"Montážne požiadavky"

sa dopĺňa tento oddiel:

"5.1.5 Vodné skútre bez vodiča

Vodné skútre musia byť projektované buď s automatickým vypnutím motora alebo s automatickým zariadením, ktoré uvedie plavidlo do pomalého kruhového pohybu a pohybu dopredu, keď vodič úmyselne vystúpi alebo keď vypadne z plavidla.";

11. oddiel 5.2.2 sa nahrádza takto:

"5.2.2 Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubia a hadice musia byť zabezpečené a oddelené alebo chránené pred akýmkoľvek väčším zdrojom tepla. Materiál nádrží a spôsob ich konštrukcie musí zodpovedať ich kapacite a typu paliva. Všetky palivové priestory sa musia vetrať.

Benzín musí byť v nádržiach, ktoré nie sú súčasťou trupu a sú:

a) izolované od motorového priestoru a od iných zdrojov vznietenia;

b) oddelené od obytných priestorov.

Nafta môže byť v nádržiach, ktoré sú súčasťou trupu.";

12. oddiel 5.6.2 sa nahrádza takto:

"5.6.2 Protipožiarne zariadenie

Plavidlo musí byť vybavené protipožiarnym zariadením primeraným riziku požiaru, alebo musí byť udané umiestnenie a kapacita protipožiarneho zariadenia zodpovedajúceho riziku požiaru. Plavidlo sa nesmie uviesť do prevádzky, kým nie je vybavené zodpovedajúcim protipožiarnym zariadením. Skrine benzínového motora musia byť chránené hasiacim systémom, ktorý zabráni ich otvoreniu v prípade požiaru. Keď je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, tieto musia byť ľahko prístupné a jeden musí byť umiestnený tak, aby mohol byť ľahko dosiahnuteľný z hlavného kormidelného miesta plavidla.";

13. oddiel 5.8 sa nahrádza takto:

"5.8 Ochrana pred znečistením vody a zariadenia na uľahčenie odstránenia odpadu na zemi

Plavidlo musí byť konštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému vypusteniu nečistôt (oleja, paliva, atď.) cez palubu.

Plavidlo vybavené toaletami musí mať buď:

a) zberné nádrže; alebo

b) zariadenie, ktoré umožní dočasne inštalovať zberné nádrže.

Plavidlo s pevne zabudovanými zbernými nádržami musí byť vybavené štandardnou odpadovou prípojkou, ktorá umožní spojenie zberných zariadení s odpadovým potrubím plavidla.

Okrem toho každé potrubie vedúce cez trup plavidla a určené pre ľudský odpad, musí byť vybavené ventilmi, ktoré sa dajú v uzavretej polohe zaistiť.";

14. dopĺňajú sa tieto časti:

"B Základné požiadavky na výfukové emisie z hnacích motorov

Hnacie motory musia spĺňať tieto základné požiadavky na výfukové emisie.

1. Identifikácia motora

1.1 Každý motor musí byť zreteľne označený týmito údajmi:

- obchodná značka alebo meno výrobcu,

- typ motora, prípadne rodina motorov,

- jednoznačné identifikačné číslo motora,

- značka CE, ak sa vyžaduje podľa článku 10.

1.2 Tieto údaje musia pretrvávať počas normálnej životnosti motora a musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné. Ak sa použijú nálepky alebo štítky musia byť pripevnené tak, aby bolo ich pripevnenie trvalé počas normálnej životnosti motora a nálepky/štítky sa nemohli odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia.

1.3 Tieto údaje musia byť umiestnené na časť motora, ktorá je potrebná pre normálnu činnosť motora a nevyžaduje si počas normálnej životnosti výmenu.

1.4 Tieto údaje musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko viditeľné pre priemerného človeka potom, čo boli na motor namontované všetky komponenty potrebné pre jeho činnosť.

2. Požiadavky na výfukové emisie

Hnacie motory musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby po správnej montáži a pri normálnom používaní emisie nepresiahli limity získané z tejto tabuľky:

Tabuľka 1

Typ | Oxid uhoľnatý CO = A + B/PNn | Uhľovodíky HC = A + B/PNn | Oxidy dusíka NOx | Častice PT |

A | B | n | A | B | n |

Dvojtaktový zážihový | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 30,0 | 100,0 | 0,75 | 10,0 | Nepoužiteľné |

Štvortaktový zážihový | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 0,75 | 15,0 | Nepoužiteľné |

Vznetový | 5,0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 9,8 | 1,0 |

Keď sú A, B a n konštanty v súlade s tabuľkou, PN je menovitý výkon motora v kW a výfukové emisie sa merajú v súlade s harmonizovanou u normou [16] EN ISO 8178-1: 1996..

Pre motory s výkonom nad 130 kW sa môžu použiť skúšobné cykly E3 (IMO) alebo E5 (vodný šport).

Referenčné palivá, ktoré sa majú použiť na skúšku emisií z motorov poháňaných benzínom a naftou musia zodpovedať palivám upresneným v smernici 98/69/ES (príloha IX, tabuľky 1 a 2) a z motorov na skvapalnený ropný plyn, palivám upresneným v smernici 98/77/ES.

3. Životnosť

Výrobca motora musí dodať pokyny týkajúce sa montáže a údržby, ktoré v prípade ich dodržiavania zabezpečia, že motor pri normálnom používaní bude spĺňať uvedené limity počas normálnej životnosti motora a za normálnych podmienok používania.

Tieto informácie získa výrobca motora na základe predchádzajúcej skúšky únavy, založenej na normálnych prevádzkových cykloch a na základe výpočtu únavy komponentov tak, aby mohol vypracovať potrebné pokyny, ktoré sa týkajú údržby a vybaviť nimi všetky nové motory pri ich prvom uvedení na trh.

Normálna životnosť motora sa rozumie:

a) vnútorné alebo hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho: 480 hodín alebo 10 rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr;

b) motory vodných skútrov: 350 hodín alebo päť rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr;

c) vonkajšie motory: 350 hodín alebo 10 rokov podľa toho čo nastane uplynie skôr.

4. Príručka majiteľa

S každým motorom sa musí dodať príručka majiteľa v jazyku alebo jazykoch spoločenstva, ktoré môže určiť členský štát, v ktorom sa motor uvedie na trh. Táto príručka musí obsahovať:

a) pokyny týkajúce sa montáže a údržby potrebné pre správne fungovanie motora v zhode s požiadavkami bodu 3 (Životnosť);

b) údaj o výkone motora meraný podľa harmonizovanej normy.

C Základné požiadavky na emisie hluku

Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom sa musia zhodovať s týmito požiadavkami na hladinu hluku.

1. Hladiny hluku

1.1 Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby ich emisie hluku merané v súlade so skúškami definovanými v harmonizovanej norme [17] EN ISO 14509. nepresiahli limity uvedené v tejto tabuľke:

Tabuľka 2

Výkon jedného motora v kW | Maximálna hladina akustického tlaku = LpASmax v dB |

PN ≤ 10 | 67 |

10 < PN ≤ 40 | 72 |

PN > 40 | 75 |

kde PN je menovitý výkon motora v kW pri menovitých otáčkach a LpASmax = maximálna hladina akustického tlaku v dB.

Pri dvoj- a viacmotorových jednotkách všetkých typov motora sa môže zvýšiť limit o 3 dB.

1.2 Alternatíva skúšok merania hluku: rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak je jeho Froudovo číslo ≤ 1,1 a pomer medzi výkonom a výtlakom je ≤ 40 a keď motor a výfukový systému sú namontované v súlade so špecifikáciami výrobcu.

1.3 "Froudovo číslo" sa vypočíta vydelením maximálnej rýchlosti plavidla V (m/s) druhou odmocninou čiary ponoru Lwl m) vynásobenou danou gravitačnou konštantou, (g = 9,8 m/s2)

Fn =

.

"Pomer výkon/výtlak" sa vypočíta vydelením výkonu motora P (kW) výtlakom plavidla

D

=

1.4 Ďalšia alternatíva skúšok merania hluku: rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak sú jeho kľúčové konštrukčné parametre rovnaké alebo porovnateľné s parametrami certifikovaného referenčného plavidla v rámci tolerancií určených v harmonizovanej norme.

1.5 "Certifikované referenčné plavidlo" znamená osobitnú kombináciu trupu a vnútorného motora alebo hnacieho kormového motora bez zabudovaného výfukového systému, u ktorej bola stanovená zhoda s požiadavkami na emisie hluku merané v súlade s oddielom 1.1 a u ktorej boli všetky príslušné kľúčové konštrukčné parametre a merania hladiny hluku následne zaradené do uverejneného zoznamu certifikovaných referenčných plavidiel.

2. Príručka majiteľa

U rekreačného plavidla s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho a vodného skútra, príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy I.A oddielu 2.5 musí obsahovať informácie potrebné na udržanie plavidla a výfukového systému v stave, ktorý pokiaľ je to možné, zabezpečí pri normálnom používaní zhodu s určenými limitmi hluku.

U vonkajších motorov musí príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy I.B bod 4 obsahovať informácie potrebné na udržanie vonkajšieho motora v stave, ktorý pokiaľ je to možné, zabezpečí pri normálnom používaní zhodu s určenými limitmi hluku."

9. oddiel 4 prílohy II sa mení takto:

"4. Palivové nádrže určené na pevné zabudovanie a palivové hadice.";

10. Príloha VI sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA VI

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY PLUS SKÚŠKY (Modul Aa, variant 1)

Tento modul pozostáva z modulu A, ako je uvedené v prílohe V a týchto dodatočných požiadaviek:

A. Projektovanie a konštrukcia

Na jednom alebo niekoľkých plavidlách zastupujúcich výrobu vykoná výrobca, alebo dá vykonať vo svojom mene, jeden alebo niekoľko nasledovných skúšok alebo ekvivalentné výpočty alebo kontrolu:

a) skúška stability podľa oddielu 3.2 základných požiadaviek (príloha IA);

b) skúška charakteristík schopnosti udržať sa na hladine podľa oddielu 3.3 základných požiadaviek (príloha I.A).

Ustanovenia spoločné pre oba varianty:

Za vykonanie skúšok, výpočtov alebo kontroly je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.

B. Emisie hluku

U rekreačného plavidla vybaveného vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému a u vodného skútra:

Na jednom alebo niekoľkých plavidlách zastupujúcich výrobu plavidiel vykoná výrobca plavidla, alebo dá vykonať vo svojom mene, skúšky emisií hluku stanovené v prílohe I.C, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.

U vonkajšieho motora a hnacieho kormového motora so zabudovaným výfukovým systémom:

Na jednom alebo niekoľkých motoroch každej rodiny motorov zastupujúcej výrobu motorov vykoná výrobca motora, alebo dá vykonať vo svojom mene, skúšky emisií hluku stanovené v prílohe I.C, za ktoré je zodpovedný notifikovaný orgán vybraný výrobcom.

Keď sa skúša viac než jeden motor rodiny motorov, na zabezpečenie zhody vzorky sa použije štatistická metóda popísaná v prílohe XVII.

"

;

11. V prílohe VIII sa dopĺňa tento bod:

"4. V rámci posúdenia zhody výfukových emisií podľa požiadaviek tejto smernice, ak výrobca nepracuje podľa príslušného systému kvality popísaného v prílohe XII, notifikovaný orgán, ktorý si vyberie výrobca, môže vykonať alebo dať vykonať náhodné kontroly výroby. Keď je úroveň kvality neuspokojivá alebo keď považuje za nevyhnutné overiť platnosť údajov predložených výrobcom, použije sa tento postup:

Motor sa vyberie zo série a podrobí sa skúškam opísaným v prílohe I.B. Preskúšané motory sa úplne alebo čiastočne zabehnú podľa špecifikácií výrobcu. Ak špecifické výfukové emisie motora vybratého zo série prekročia limity podľa prílohy I.B, môže výrobca požiadať, aby sa merania urobili na vzorke motorov vybratých zo série, v ktorej sa nachádza aj pôvodne vybratý motor. Na zabezpečenie zhody vzorky motorov definovaných vyššie s požiadavkami smernice, sa použije štatistická metóda popísaná v prílohe XVII.";

12. V prílohe X v k oddielu 5.3 sa dopĺňa tento pododsek:

"Na posúdenie zhody a požiadavkami na výfukové emisie sa použije postup uvedený v prílohe XVII.";

13. Príloha XIII s nahrádza takto:

"

PRÍLOHA XIII

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA DODANÁ VÝROBCOM

Technická dokumentácia uvedená v prílohách V, VII, VIII, IX, XI a XVI musí obsahovať relevantné údaje alebo prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody komponentov alebo plavidla so základnými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.

Technická dokumentácia má umožniť pochopenie projektu, výroby a funkcie výrobku a má umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tejto smernice.

Dokumentácia musí obsahovať, pokiaľ je to pre posúdenie relevantné:

a) všeobecný popis typu;

b) koncepčné projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov, atď.;

c) popis a vysvetlenia potrebné pre pochopenie uvedených výkresov a schém a funkcie výrobku;

d) zoznam noriem uvedených v článku 5 použitých úplne alebo čiastočne, a popis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, keď neboli použité normy uvedené v článku 5;

e) výsledky vykonaných projektových výpočtov, uskutočnených skúšok, atď.;

f) protokoly o skúškach, alebo výpočty, ktoré sa týkajú stability podľa odseku 3.2 základných požiadaviek a schopnosti udržať sa na hladine podľa odseku 3.3 základných požiadaviek (príloha I.A);

g) správy o skúškach merania výfukových emisií, ktoré preukazujú zhodu s oddielom 2 základných požiadaviek (príloha I.B);

h) správy o skúškach merania emisií hluku alebo údaje referenčného plavidla, ktoré preukazujú zhodu s odsekom 1 základných požiadaviek (príloha I.C).

"

.

14. Bod 1 prílohy XIV sa nahrádza takto:

"1. Orgánom, jeho riaditeľom a personálom zodpovedným za vykonávanie overovacích skúšok, nesmie byť projektant, výrobca, dodávateľ alebo osoba zabezpečujúca montáž výrobkov uvedených v článku 1, overujú, ani splnomocnený zástupca týchto strán. Nesmú byť zapojení buď priamo alebo ako splnomocnení zástupcovia do projektovania, konštrukcie, predaja alebo údržby uvedených výrobkov. Toto nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a orgánom.

1a. Notifikovaný orgán musí byť nezávislý a nesmie byť kontrolovaný výrobcami alebo dodávateľmi.";

15. Príloha XV sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA XV

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZHODY

1. Písomné vyhlásenie zhody s ustanoveniami smernice musí vždy sprevádzať:

a) rekreačné plavidlo a vodný skúter a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha I.A, oddiel 2.5);

b) komponenty uvedené v prílohe II;

c) hnacie motory a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha I.B, 4).

2. Písomné vyhlásenie zhody musí obsahovať tieto údaje [*] Musí byť vypracované v jazyku/och, ako je uvedené v oddieli 2.5 prílohy I.A.:

a) názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu sídliaceho v spoločenstve [**] Obchodný názov a úplná adresa; splnomocnený zástupca musí tiež uviesť obchodný názov a adresu výrobcu.;

b) popis výrobku uvedeného v bode 1 [***] Popis značky výrobku, typ, sériové číslo, pokiaľ je to vhodné.;

c) odkazy na príslušné uplatňujúce sa harmonizované normy, alebo odkazy na špecifikácie, na základe ktorých je zhoda vyhlásená;

d) pokiaľ je to potrebné, odkaz na iné uplatňujúce sa smernice spoločenstva;

e) pokiaľ je to potrebné, odkaz na osvedčenie o ES typovej skúške vydané notifikovaným orgánom;

f) pokiaľ je to potrebné názov a adresa notifikovaného orgánu;

g) identifikácia osoby splnomocnenej na podpis v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ktorý je usadený v spoločenstve.

3. V prípade:

- vnútorných motorov a hnacích kormových motorov bez zabudovaného výfukového systému,

- motorov typovo schválených podľa smernice 97/68/ES, zhodných so stupňom II podľa oddielu 4.2.3 prílohy I uvedenej smernice a

- motorov typovo schválených podľa smernice 88/77/ES,

vyhlásenie zhody musí okrem toho obsahovať informácie podľa bodu 2, vyhlásenie výrobcu, že motor bude spĺňať požiadavky tejto smernice na výfukové emisie po namontovaní na rekreačné plavidlo v súlade s dodanými pokynmi výrobcu a že tento motor nesmie byť uvedený do prevádzky pokiaľ nebolo rekreačné plavidlo, do ktorého má byť motor namontovaný, ak sa to požaduje, vyhlásené za zhodné s príslušnými ustanoveniami smernice;

"

16. Dopĺňajú sa tieto prílohy:"

PRÍLOHA XVI

ZABEZPEČENIE KVALITY VÝROBKU (MODUL E)

1. Tento modul popisuje postup pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí plnia povinnosti stanovené v bode 2, zabezpečí a prehlási, že príslušné výrobky sú zhodné s typom popísaným v osvedčení o ES typovej skúške a spĺňajú požiadavky smernice , ktorá sa na ne uplatnila. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca sídliaci v spoločenstve, musí pripevniť značku CE na každý výrobok a musí vyhotoviť písomné vyhlásenie zhody. K značke CE musí byť priložený identifikačný symbol notifikovaného orgánu zodpovedného za dohľad podľa bodu 4.

2. U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality pre výrobu, finálnu kontrolu výrobku a skúšanie podľa bodu 3, a musí podliehať dohľadu podľa bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca musí predložiť žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušný výrobok notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

- všetky relevantné informácie pre plánovanú kategóriu výrobku,

- dokumentáciu, ktorá sa týka systému kvality,

- prípadne technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o ES typovej skúške.

3.2 V rámci systému kvality musí byť každý výrobok overený a musia sa vykonať vhodné skúšky ustanovené v príslušnej/ých norme/ách uvedenej/ých v článku 5, alebo ekvivalentné skúšky, aby bola zaručená zhoda s príslušnými požiadavkami smernice. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zdokumentované vo forme písomných opatrení, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožniť jednotné chápanie programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.

Musí obsahovať najmä primeraný popis:

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,

- preverovaní a skúšok, ktoré sa vykonajú po výrobe,

- prostriedky monitorovania účinného fungovania systému kvality,

- záznamy o kvalite ako sú kontrolné správy a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu, atď.

3.3 Notifikovaný orgán musí posúdiť systém kvality aby určil, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2.

Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá u tých systémov, u ktorých sa použila príslušná harmonizovaná norma.

Audítorský tým musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup musí zahŕňať kontrolnú návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.

3.4 Výrobca sa musí zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, informovať o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaný orgán musí vyhodnotiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové posúdenie.

Notifikovaný orgán musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.

4. Dozor za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1 Dozor má zaručiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca musí na účely kontroly umožniť notifikovanému orgánu vstup do priestorov kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie najmä:

- dokumentáciu systému kvality,

- technickú dokumentáciu,

- záznamy o kvalite ako sú kontrolné správy a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.

4.3 Notifikovaný orgán musí pravidelne vykonávať audit aby bolo zabezpečené, že výrobca udržiava a používa systém kvality a musí výrobcovi poskytnúť audítorskú správu.

4.4 Navyše môže notifikovaný orgán neočakávane vykonať návštevy výrobcu. Počas takých návštev môže keď je to potrebné, notifikovaný orgán vykonať, alebo dať podnet na vykonanie skúšok overujúcich správne fungovanie systému kvality; notifikovaný orgán musí výrobcovi poskytnúť správu o kontrole a ak sa vykonala skúška, správu o skúške.

5. Výrobca aspoň počas 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok, musí uchovávať pre vnútroštátne orgány:

- dokumentáciu, ktorá je uvedená v tretej zrážke druhého pododseku bodu 3.1,

- aktualizáciu, ktorá je uvedená v druhom pododseku bodu 3.4,

- rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v poslednom pododseku bodu 3.4, bodoch 4.3 a 4.4.

6. Každý notifikovaný orgán musí oznámiť ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie, ktoré sa týkajú vydaných a odňatých schválení systémov kvality.

PRÍLOHA XVII

POSÚDENIE ZHODY VÝROBY Z HĽADISKA VÝFUKOVÝCH EMISIÍ A EMISIÍ HLUKU

1. Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. Výrobca po dohode s notifikovaným orgánom rozhodne o veľkosti n) vzorky.

2. Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Sériová výroba sa považuje za zhodnú s požiadavkami (kladné rozhodnutie) ak sú splnené tieto podmienky:

X + K. S ≤ L

S je štandardná odchýlka, kde:

S

= ∑

/

X = aritmetický priemer výsledkov

x = jednotlivé výsledky vzorky

L = príslušný limit

n = počet motorov vo vzorke

k = štatistický faktor závisiaci na n (pozri tabuľku)

n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | 0,317 | 0,296 | 0,279 |

n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

k | 0,265 | 0,253 | 0,242 | 0,233 | 0,224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 |

k = 0,860/

2n

"

Článok 2

Do 31. decembra 2006 predloží Komisia správu o možnostiach ďalšieho zlepšenia environmentálnych charakteristík motorov a okrem iného posúdi potrebu revízie projektových kategórií plavidiel. Pokiaľ to bude považovať za potrebné, Komisia do 31. decembra 2007 predloží príslušné návrhy Európskemu parlamentu a Rade. Komisia na základe získaných skúseností zohľadní:

a) potrebu ďalšieho zníženia emisií škodlivých látok znečisťujúcich ovzdušie a emisií hluku, aby boli splnené požiadavky na ochranu životného prostredia;

b) možné výhody systému "kontrola zhody pri používaní";

c) dostupnosť nákladovo efektívnych techník regulácie emisií;

d) potrebu zníženia odparovania a vytekania paliva;

e) možnosť dohodnúť sa na medzinárodných normách pre výfukové emisie a emisie hluku;

f) možnosť zjednodušenia systémov, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty budú také opatrenia uplatňovať od 1. januára 2005.

2. Členské štáty povolia umiestniť na trh a/alebo uviesť do prevádzky výrobky, ktoré na ich území ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice spĺňajú platné predpisy takto:

a) do 31. decembra 2005 výrobky podľa článku 1 ods. 1 písm. a);

b) do 31. decembra 2005 vznetové motory a štvortaktové zážihové motory; a,

c) do 31. decembra 2006 dvojtaktové zážihové motory.

3. Členské štáty uvedú priamo v ustanoveniach prijatých podľa odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti predmetu úpravy tejto smernice.

Článok 4

Členské štáty stanovia sankcie za porušenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú prijaté podľa tejto smernice. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 16. júna 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Papandreou

[1] Ú. v. ES C 62 E, 27.2.2001, s. 139 a Ú. v. ES C 51 E, 26.2.2002, s. 339.

[2] Ú. v. ES C 155, 29.5.2001, s. 1.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. júla 2001 (Ú. v. ES C 65 E, 14.3.2002, s. 310), spoločná pozícia Rady z 22. apríla 2002 (Ú. v. ES C 170 E, 16.7.2002, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2003 a rozhodnutie Rady z 19. mája 2003.

[4] Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 15.

[5] Ú. v. ES C 331, 16.12.1992, s. 5.

[6] Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/48/ES (Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

[7] Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23.

[9] Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/63/ES (Ú. v. ES L 227, 23.8.2001, s. 41).

[10] Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/27/ES (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10).

[11] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

Top