Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1608

Rozhodnutie č. 1608/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2003 o vypracovaní a vývoji štatistík spoločenstva o vede a technikeText s významom pre EHP.

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

32003D1608Úradný vestník L 230 , 16/09/2003 S. 0001 - 0003


Rozhodnutie č. 1608/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 22. júla 2003

o vypracovaní a vývoji štatistík spoločenstva o vede a technike

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy [2],

keďže:

(1) Vo všeobecnosti existuje potreba porovnateľných štatistík o výskume a vývoji, technologických inováciách a vede a technike s cieľom podporiť politiky spoločenstva.

(2) Rozhodnutie Rady 94/78/ES, Euratom z 24. januára 1994, ktorým sa ustanovuje viacročný program rozvoja štatistiky spoločenstva o výskume, vývoji a inováciách [3], zdôraznilo ciele vymedzujúce východiskový rámec pre štatistiku spoločenstva a vytváranie harmonizovaného systému štatistických informácií spoločenstva v tejto oblasti.

(3) Záverečná správa programu na obdobie rokov 1994 až 1997 zdôrazňuje, že v prácach by sa malo pokračovať, údaje by sa mali sprístupňovať rýchlejšie, regionálne pokrytie by sa malo rozšíriť a musí sa zvýšiť porovnateľnosť údajov.

(4) V súlade s rozhodnutím Rady 1999/126/ES z 22. decembra 1998 o štatistickom programe spoločenstva na roky 1998 až 2002 [4] musí štatistický informačný systém podporovať riadenie politík vedy a techniky v spoločenstve a posudzovanie výskumnej, vývojovej a inovačnej schopnosti regiónov pri správe štrukturálnych fondov.

(5) V súlade s nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike spoločenstva [5] platia pre uvedené štatistiky zásady nestrannosti, spoľahlivosti, relevancie, efektívnosti nákladov, ochrany individuálnych údajov v štatistike a transparentnosti.

(6) V záujme zabezpečenia využiteľnosti a porovnateľnosti údajov a zamedzenia dvojitej práce by spoločenstvo malo prihliadať na práce na štatistikách o vede a technike, vykonané OECD a inými medzinárodnými organizáciami alebo v spolupráci s nimi, najmä pokiaľ ide o podrobnosti údajov, ktoré poskytujú členské štáty.

(7) Politika spoločenstva v oblasti vedy, techniky a inovácií pripisuje osobitný význam posilneniu vedeckej a technickej základe európskych podnikov, aby s vedomím výhod informačnej spoločnosti a podporou prenosu technológií, pri zlepšení činnosti v oblasti práv duševného vlastníctva a rozvoja mobility ľudských zdrojov a s podporou rovnosti vo vede medzi mužmi a ženami, mohli byť inovatívnejšie a lepšie v súťaži na medzinárodnej a regionálnej úrovni.

(8) Zásady efektívnosti nákladov a relevancie by sa mali uplatňovať na postupy zberu údajov v priemysle a administratíve s prihliadnutím na potrebnú kvalitu údajov a zaťaženie respondentov.

(9) Je dôležité koordinovať vývoj oficiálnych štatistík o vede a technike tak, aby vyhovoval aj základným potrebám vnútroštátnej, regionálnej a miestnej verejnej správy, medzinárodných organizácií, hospodárskych prevádzkovateľov, profesijných združení a širokej verejnosti.

(10) Prihliadnuť by sa malo na rozhodnutie Rady 1999/173/ES z 25. januára 1999, ktorým sa prijíma osobitný program výskumu, technického rozvoja a preukazovania zlepšení ľudského výskumného potenciálu a základne sociálno-ekonomických poznatkov (na roky 1998 až 2002) [6] a rozhodnutie 1513/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2002, ktoré sa týka šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006) [7], aby sa zabránilo dvojitej práci.

(11) Na vnútroštátnej úrovni by sa malo prihliadať na rezolúciu Rady z 26. júna 2001 o vede a spoločnosti a o ženách vo vede [8], ktorá uvítala prácu Helsinskej skupiny a vyzvala členské štáty a Komisiu, aby vynaložili úsilie na podporu žien vo vede, najmä pokiaľ ide o zber štatistických údajov o ľudských zdrojoch vo vede a technike, diferencovaných z hľadiska pohlavia, a vývoj ukazovateľov na sledovanie pokroku smerujúceho k rovnosti medzi mužmi a ženami v európskom výskume.

(12) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ustanovujúcim postupy pre uplatnenie vykonávacích právomocí pridelených Komisii [9].

(13) Porady s Výborom pre štatistické programy, zriadeným na základe rozhodnutia 89/382/EHS, Euratomu [10], sa uskutočnili v súlade s článkom 3 tohto rozhodnutia.

(14) Výbor pre vedecký a technický výskum (CREST) predložil svoje stanovisko,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľom tohto rozhodnutia je zriadenie štatistického informačného systému spoločenstva o vede, technike a inováciách na podporu a sledovanie politík spoločenstva.

Článok 2

Cieľ uvedený v článku 1 sa uskutočňuje týmito jednotlivými štatistickými opatreniami:

- Pravidelné predávanie štatistík členskými štátmi v stanovených lehotách, najmä štatistík o činnosti vo výskume a vývoji vo všetkých oblastiach a o financovaní výskumu a vývoja, vrátane finančných prostriedkov na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu, s prihliadnutím na regionálny rozmer, podľa možnosti vždy vypracovaním vedecko-technických štatistík vychádzajúcich z klasifikácie NUTS,

- Vývoj nových štatistických premenných veličín, ktoré môžu poskytnúť komplexnejšie informácie o vede a technike, najmä na meranie výstupu činností vedy a techniky, vypracovaných na trvalom základe, šírenie poznatkov a všeobecnejšie uskutočňovanie inovácií. Tieto informácie sú potrebné na formulovanie a posudzovanie vedecko-technickej politiky v národnom hospodárstve založenom na vzrastajúcich poznatkoch. Spoločenstvo uprednostňuje najmä tieto oblasti:

- inovácie (technologické a netechnologické),

- ľudské zdroje viazané na vedu a techniku,

- patenty (patentové štatistiky odvodené z databáz národných patentových úradov a Európskeho patentového úradu),

- štatistika vysokej techniky (identifikácia a klasifikácia výrobkov a služieb, meranie hospodárskej výkonnosti a príspevku k hospodárskemu rastu),

- štatistika vedy a techniky, diferencovaná podľa pohlavia,

- zlepšovanie a aktualizovanie jestvujúcich noriem a príručiek koncepcií a metód s osobitným zreteľom na koncepcie v sektore služieb a koordinovaných metód merania činností výskumu a vývoja. Spoločenstvo bude navyše intenzifikovať spoluprácu s OECD a ostatnými medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť údajov a zamedziť duplicitu činností,

- zlepšovanie kvality údajov, najmä ich porovnateľnosti, presnosti a včasnosti,

- zlepšovanie šírenia, prístupnosti a dokumentácie štatistických informácií.

Prihliadne sa na dostupné kapacity na zber a spracovanie údajov a vývoj metód a veličín v členských štátoch.

Článok 3

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia sa prijmú v súlade s regulačným postupom podľa článku 4 ods. 2.

Článok 4

1. Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený článkom 1 rozhodnutia 89/382/EHS, Euratom.

2. Pri odkazoch na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenie jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 5

Komisia do štyroch rokov od uverejnenia tohto rozhodnutia, a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu s hodnotením vykonaných opatrení, ustanovených v článku 2.

Táto správa, inter alia, zváži náklady opatrení a zaťaženie respondentov vo vzťahu k prospechu z dostupnosti údajov a uspokojenia používateľov.

Na základe tejto správy môže Komisia navrhnúť ľubovoľné opatrenia na zlepšenie vykonania tohto rozhodnutia.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. júla 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES C 332 E, 27.2.2001, s. 238.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. júla 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku), spoločné stanovisko Rady zo 17. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 125 E, 27.5.2003, s. 58) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. júna 2003 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 38, 9.2.1994, s. 30.

[4] Ú. v. ES L 42, 16.6.1999, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 64, 12.3.1999, s. 105.

[7] Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

[8] Ú. v. ES C 199, 14.7.2001, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[10] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

Top