EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0552

Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/80/ES o uložení osobitných podmienok na dovoz fíg, lieskových orechov a pistácií a určitých výrobkov z nich pôvodom z Turecka alebo z neho odosielaných [oznámené pod dokumentom č. C(2003) 2604]Text s významom pre Európsky hospodársky priestor.

OJ L 187, 26.7.2003, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 253 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/552/oj

32003D0552Úradný vestník L 187 , 26/07/2003 S. 0047 - 0050


Rozhodnutie Komisie

z 22. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/80/ES o uložení osobitných podmienok na dovoz fíg, lieskových orechov a pistácií a určitých výrobkov z nich pôvodom z Turecka alebo z neho odosielaných

[oznámené pod dokumentom č. C(2003) 2604]

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

(2003/552/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 93/43/EHS zo 14. júna 1993 o hygiene potravín [1], a najmä na jej článok 10 ods. 1,

po porade s členskými štátmi,

keďže:

(1) rozhodnutím Komisie 2002/80/ES zo 4. februára 2002 o uložení osobitných podmienok na dovoz fíg, lieskových orechov a pistácií a určitých výrobkov z nich pôvodom z Turecka alebo odosielaných z neho [2], naposledy zmenenom a doplnenom rozhodnutím 2002/679/ES [3], sa určuje preskúmanie tohto rozhodnutia do 31. decembra 2002;

(2) výsledky náhodného odberu vzoriek a analýzy zásielok sušených fíg, lieskových orieškov a pistácií pôvodom z Turecka alebo odosielaných z neho naznačujú, že pretrváva potreba osobitných podmienok na zabezpečenie dostatočnej úrovne ochrany verejného zdravia v spoločenstve stanovených v rozhodnutí 2002/80/ES;

(3) nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú postupy vo veciach bezpečnosti potravín [4], sa ustanovuje založenie rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivo (RASFF);

(4) v záujme verejného zdravia členské štáty poskytnú Komisii pravidelné správy o všetkých výsledkoch analýzy z úradných kontrol vykonaných vzhľadom na zásielky fíg, lieskových orieškov a pistácií a určitých výrobkov z nich pôvodom z Turecka a odosielaných z neho. Poskytovanie týchto správ je potrebné pridať k oznamovacej povinnosti v zmysle rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivo;

(5) na žiadosť určitých členských štátov je vhodné, aby aktualizoval sa zoznam miest vstupu, cez ktoré možno do spoločenstva dovážať výrobky, ktorých sa týka rozhodnutie 2002/80/ES. Tento zoznam je potrebné kvôli prehľadnosti nahradiť;

(6) rozhodnutie 2002/80/ES je preto potrebné v súlade s tým zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/80/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a) Do článku 1 ods. 1 sa dopĺňa tento text:

"— múka, múčka a prášok z lieskových orechov, fíg a pistácií patrí pod číselný znak KN 11063090."

b) článok 1 odsek 5 sa nahrádza týmto znením:

"5. Príslušné orgány v každom členskom štáte vykonávajú náhodné odbery vzoriek pri zásielkach sušených fíg, lieskových orieškov a pistácií a určitých výrobkov z nich, pôvodom z Turecka a odosielaných z neho, na analýzu aflatoxínu B1 a celkového obsahu aflatoxínu.

Členské štáty predkladajú každé tri mesiace Komisii správu o všetkých výsledkoch analýz z úradných kontrol o zásielkach sušených fíg, lieskových orieškov a pistácií a určitých výrobkov z nich pôvodom z Turecka a odosielaných z neho. Táto správa sa predkladá počas mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku [5]."

c) článok 1 odsek 6 sa mení a dopĺňa takto:

na konci druhej vety sa slová "na maximálne 10 pracovných dní" nahrádzajú slovami "na maximálne 15 pracovných dní";

d) pridáva sa tento odsek 7:

"7. V prípade, že sa zásielka rozdelí, každú časť rozdelenej zásielky sprevádzajú kópie zdravotného osvedčenia a sprievodných dokladov uvedených v odsekoch 1 a 6 a potvrdené príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa rozdelenie uskutočnilo."

2. Článok 2 sa nahrádza týmto znením:

"Článok 2

Toto rozhodnutie sa preskúma na základe informácií a záruk poskytnutých príslušnými orgánmi Turecka a na základe výsledkov skúšok vykonaných členskými štátmi na posúdenie toho, či osobitné podmienky ustanovené v článku 1 poskytujú dostatočnú úroveň ochrany verejného zdravia v spoločenstve. Pri preskúmaní sa takisto posúdi, či pretrváva potreba uplatňovať osobitné podmienky."

3. Príloha II na nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. júla 2003

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 1

[2] Ú. v. ES L 34, 5.2.2002, s. 26

[3] Ú. v. ES L 229, 27.8.2002, s. 37

[4] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1

[5] Apríl, júl, október, január

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA II

Zoznam miest vstupu, cez ktoré možno do spoločenstva dovážať zásielky sušených fíg, lieskových orieškov a pistácií a určitých výrobkov z nich, pôvodom z Turecka alebo z neho odosielané

Členský štát | Miesto vstupu |

Belgicko | Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst |

Dánsko | Všetky dánske prístavy a letiská |

Nemecko | HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof-Schirnding-Landstraße, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer-Straße-Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe-Abfertigungsstelle-Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf-Nord |

Grécko | Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |

Španielsko | Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellón (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Marín (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcía (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) |

Francúzsko | Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion |

Írsko | Dublin — prístav a letisko, Cork — prístav a letisko, Shannon — letisko |

Taliansko | Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria |

Luxembursko | Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg |

Holandsko | Všetky prístavy a letiská a všetky pohraničné stanice |

Rakúsko | HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen-Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach |

Portugalsko | Lisboa, Leixões |

Fínsko | Všetky fínske colné úrady |

Švédsko | Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda |

Spojené kráľovstvo | Belfast, terminál tunelu Channel Tunnel, Dover, Felixstowe, letisko Gatwick, Coole Grangemouth, Harwich, letisko Heathrow, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, Londýn (vrátane prístavov Tilbury, Thamesport a Sheemess), letisko v Manchestri, kontajnerový prístav v Manchestri, Manchester (vrátane prístavu Ellesmere), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, letisko Stansted |

"

--------------------------------------------------

Top