EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 7. novembra 2003 o správe prijatých a poskytnutých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci (ECB/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Úradný vestník L 297 , 15/11/2003 S. 0035 - 0036


Rozhodnutie Európskej centrálnej banky

zo 7. novembra 2003

o správe prijatých a poskytnutých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci

(ECB/2003/14)

(2003/797/ES)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY:

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 119 a článok 123 ods. 2,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 212, článok 44 a prvú zarážku článku 47.1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov, [1] a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1) v súlade s článkom 123 ods. 2 zmluvy a prvým odsekom článku 44 štatútu, a podľa článku 1 ods. 1 rozhodnutia ECB/1998/NP2 z 23. júna 1998 o plnení niektorých úloh Európskej centrálnej banky prevzatých od Európskeho menového inštitútu, Európska centrálna banka (ECB) prevzala úlohy Európskeho menového inštitútu (ďalej len "EMI"), ktoré sú uvedené v piatej zarážke článku 117 ods. 2 zmluvy, piatej zarážke článku 4.1 a tretej zarážke článku 6.1 Štatútu EMI až do dňa, ktorý bezprostredne predchádza prvému dňu tretej etapy hospodárskej a menovej únie (tretia etapa);

(2) podľa rozhodnutia ECB/1998/NP15 z 1. decembra 1998 o plnení niektorých úloh ECB pri poskytovaní strednodobej finančnej pomoci platobným bilanciám členských štátov [2] zostalo rozhodnutie EMI č. 8/95 z 2. mája 1995 o správe prijatých a poskytnutých úverov dohodnutých Európskym spoločenstvom v rámci mechanizmu strednodobej finančnej pomoci v platnosti a naďalej sa uplatňovalo od prvého dňa tretej etapy;

(3) funkcie uvedené v odôvodnení č. 2 sa vykonávali na základe článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 1969/88 z 24. júna 1988 o zriadení jednotného mechanizmu zabezpečujúceho strednodobú finančnú pomoc platobným bilanciám členských štátov; [3]

(4) nariadenie (ES) č. 332/2002, ktoré nadobudlo účinnosť 24. februára 2002, zrušilo nariadenie (EHS) č. 1969/88;

(5) podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 332/2002 musí ECB prijať opatrenia potrebné na správu úverov poskytnutých na základe mechanizmu strednodobej finančnej pomoci, ktorý sa zavádza týmto nariadením;

(6) týmto rozhodnutím, ktorým sa vykonáva článok 9 nariadenia (ES) č. 332/2002, sa zrušuje rozhodnutie ECB/1998/NP15. Vzhľadom na to, že ďalšie úlohy a rozhodnutia EMI, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ECB/1998/NP2 v tretej etape už neplatia alebo sa neuplatňujú, môže sa rozhodnutie ECB/1998/NP2 v záujme jasnosti tiež zrušiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

ECB plní úlohy stanovené v článku 9 nariadenia (ES) č. 332/2002 spôsobom, ktorý je uvedený v nasledujúcich článkoch 2 až 8.

Článok 2

Platby súvisiace s prijatými a poskytnutými úvermi Európskeho spoločenstva sa uskutočnia prostredníctvom účtov, ktoré ECB otvorí vo svojom mene.

Článok 3

1. Finančné prostriedky, ktoré ECB prijme na účet Európskeho spoločenstva na základe zmlúv o prijatí úveru uzavretých Európskym spoločenstvom, sa v ten istý deň valuty prevedú na účet, ktorý určí národná centrálna banka členského štátu prijímajúceho daný úver.

2. Finančné prostriedky, ktoré ECB prijme na účet Európskeho spoločenstva ako platbu úrokov alebo splatenie istiny od členského štátu, ktorý tento úver prijal, sa v ten istý deň valuty prevedú na účty, ktoré určia veritelia na základe zmlúv o prijatí úveru uzavretých Európskym spoločenstvom.

Článok 4

Pre každý prijatý alebo poskytnutý úver otvorí ECB vo svojich účtovných knihách tieto účty vedené v eurách:

a) nostro účet s označením "Zostatok v eurách v …", ktorý zodpovedá finančným prostriedkom prijatým na účet Európskeho spoločenstva;

b) účet záväzkov, ktorý je protiúčtom účtu uvedeného pod písmenom a);

c) evidenčný účet s označením "Záväzky Európskeho spoločenstva z úverov prijatých Európskym spoločenstvom", v prípade potreby rozdelený na podúčty, ktoré zodpovedajú jednotlivým veriteľom s ohľadom na zmluvy o prijatí úveru;

d) evidenčný účet s označením "Pohľadávky Európskeho spoločenstva z úverov poskytnutých Európskym spoločenstvom".

Článok 5

ECB účtuje finančné operácie, ktoré sú uvedené v článku 3 v ich deň valuty na ťarchu účtov alebo v prospech účtov, ktoré sú uvedené v článku 4.

Článok 6

1. ECB dohliada na dátumy splatnosti stanovené v zmluvách o prijatí alebo poskytnutí úveru pre platenie úrokov a splácanie istiny.

2. Vždy najmenej 15 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti ECB upovedomí národnú centrálnu banku toho členského štátu, ktorý je dlžníkom Európskeho spoločenstva.

Článok 7

ECB okamžite písomne informuje Európsku komisiu o každej operácii, ktorú uskutočnila na účet Európskeho spoločenstva. ECB adresuje takéto oznámenia Generálnemu riaditeľstvu pre hospodárske a finančné záležitosti pri Európskej komisii.

Článok 8

ECB pripraví na konci každého kalendárneho roka správu, v ktorej informuje Európsku komisiu o finančných operáciách, ktoré uskutočnila v priebehu roka v súvislosti s prijatými alebo poskytnutými úvermi. Táto správa obsahuje výkaz pohľadávok a záväzkov Európskeho spoločenstva, ktoré vznikli v dôsledku prijatých alebo poskytnutých úverov.

Článok 9

Rozhodnutie ECB/1998/NP2 a rozhodnutie ECB/1998/NP15 sa týmto zrušujú.

Článok 10

Výkonná Rada ECB príjme všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia.

Článok 11

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. novembra 2003

V mene Generálnu rady ECB

Jean-Claude Trichet

[1] Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

[2] Uverejnené ako príloha V k rozhodnutiu ECB/2000/12 z 10. novembra 2000 o uverejnení niektorých právnych aktov a nástrojov Európskej centrálnej banky (Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 76).

[3] Ú. v. ES L 178, 8.7.1998, s. 1. Nariadenie v znení aktu o pristúpení z roku 1994.

--------------------------------------------------

Top