Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1983

Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2002 zo 7. novembra 2002, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2848/98 stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie programu spätného odkúpenia kvóty v sektore surového tabaku

OJ L 306, 8.11.2002, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 340 - 343

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1983/oj

32002R1983Úradný vestník L 306 , 08/11/2002 S. 0008 - 0011


Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2002

zo 7. novembra 2002,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2848/98 stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie programu spätného odkúpenia kvóty v sektore surového tabaku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 546/2002 [2], a najmä na jeho články 14 a 14a,

keďže:

(1) Článok 36 nadradenia Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 pokiaľ ide o systém prémií, produkčných kvót a zvláštnej pomoci poskytovanej odbytovým organizáciám výrobcov v sektore surového tabaku [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1501/2002 [4], stanovuje čiastky, na ktoré majú nárok producenti, ktorých kvóty boli odkúpené v rámci programu spätného odkúpenia kvót počas zberov v rokoch 1999, 2000, 2001 a nasledujúcich zberov.

(2) Od nadobudnutia účinnosti opatrenia pre zber v roku 1999 bolo spätne odkúpené iba veľmi malé množstvo podľa jednotlivých skupín odrôd. Podľa súčasných pravidiel pre toto opatrenie nebolo možné splniť ciele racionalizácie produkcie, pretože v prípade niektorých skupín odrôd sa i naďalej vyskytujú veľké problémy s odbytom a producentom sa za ne vyplácajú len veľmi nízke ceny.

(3) Aby sa toto opatrenie stalo príťažlivejším, je nevyhnutné od zberu v roku 2002 významne zvýšiť ceny za spätný nákup pre skupiny odrôd III a V a v menšej miere i pre ostatné skupiny odrôd a predlžiť obdobie vyplácania tejto ceny za spätný nákup.

(4) Rovnako je nutné vyžadovať od producentských členských štátov, aby zaistili riadne zverejnenie podmienok spätného nákupu a stanovili lehotu na vyplácanie cien za spätný nákup producentom.

(5) Väčšina producentov tabaku má veľmi nízke produkčné kvóty, ktorých hospodárska životaschopnosť je mimoriadne neistá, zvlášť v prípade odrôd tabaku, ktoré sa predávajú za mimoriadne nízke ceny. Je nutné tento program urobiť príťažlivejším pre malých producentov tým, že sa ceny za spätný nákup upravia v závislosti od veľkosti produkčnej kvóty, aby sa producentom uľahčila premena ich produkcie.

(6) S cieľom poskytnúť producentom, ktorí majú záujem predať svoje kvóty počas zberu v roku 2002, dostatok času na rozhodnutie, je nutné posunúť pre uvedený hospodársky rok konečný termín na oznámenie ich rozhodnutia opustiť odvetvie.

(7) Je nutné preto zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 2848/98.

(8) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre tabak,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2848/98 sa mení takto:

1. Článok 36 sa nahrádza týmto:

"Článok 36

1. Producenti, ktorých kvóty boli odkúpené späť počas zberov v rokoch 1999 a 2000, majú nárok pri vyplácaní prémií počas troch zberov nasledujúcich po zbere, v ktorom boli ich kvóty spätne odkúpené, na ročné vyplatenie čiastok uvedených v prílohe VII oddiele A.

Producenti, ktorých kvóty boli odkúpené späť v roku 2001, majú nárok pri vyplácaní prémií počas troch zberov nasledujúcich po zbere, v ktorom boli ich kvóty spätne odkúpené, na ročné vyplatenie čiastky rovnajúcej sa percentu sadzby prémie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2075/92, ktoré platí pre surový tabak vyprodukovaný v danom roku zberu. Príslušná percentuálna sadzba je uvedená v prílohe VII oddiele B.

Bez toho, aby boli dotknuté budúce zmeny a doplnky, majú producenti, ktorých kvóty boli spätne odkúpené počas zberov v rokoch 2002 a 2003, nárok na ročnú čiastku rovnajúcu sa percentuálnej sadzbe prémie uvedenej v tabuľkách prílohy VII oddiele C v priebehu piatich zberových rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli ich kvóty spätne odkúpené. Tieto čiastky sa vyplácajú každý rok do 31. mája.

2. Odlišne od odseku 1 majú producenti, ktorých kvóty sa spätne odkúpili počas zberov v rokoch 2001 a 2002 a ktorí sú držiteľmi týchto kvót iba od roku 2001 a 2002, nárok na vyplatenie rovnakých čiastok, tak ako pre zber v roku 1999 aj na tri nasledujúce zbery.

3. Členské štáty zverejnia podmienky spätného nákupu kvót."

2. V článku 55 sa doplňuje nový odsek, ktorý znie:

"3. Odlišne od článku 35 ods. 1 a 2 sa konečný termín 1. januára 2002 pre zber v roku 2002 posúva na 1. december 2002 a odlišne od odseku 3 rovnakého článku sa dvojmesačná lehota skracuje na jeden mesiac."

3. Príloha k tomuto nariadeniu sa prikladá ako príloha VII.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po vyhlásení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2002

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70.

[2] Ú. v. ES L 84, 28.3.2002, s. 4.

[3] Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 17.

[4] Ú. v. ES L 227, 23.8.2002, s. 16.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA VII

A. Spätný nákup kvót pre zbery v rokoch 1999 a 2000

–Kvóty skupiny I | 0,67741 EUR/kg, |

–Kvóty skupiny II | 0,54187 EUR/kg, |

–Kvóty skupiny III | 0,54187 EUR/kg, |

–Kvóty skupiny IV | 0,59591 EUR/kg, |

–Kvóty skupiny V | 0,54187 EUR/kg, |

–Kvóty skupiny VI | 0,93854 EUR/kg, |

–Kvóty skupiny VII | 0,79635 EUR/kg, |

–Kvóty skupiny VIII | 0,56904 EUR/kg. |

B. Spätný nákup kvót pre zber v roku 2001

Skupina odrôd | Rok |

1. | 2. | 3. |

Kvóty skupiny I | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny II | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny III | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny IV | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny V | 75 % | 75 % | 50 % |

Kvóty skupiny VI | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny VII | 25 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny VIII | 25 % | 25 % | 25 % |

C. Spätný nákup kvót pre zbery v rokoch 2002 a 2003

Producenti s produkčnou kvótou nižšou ako 10 ton |

Skupina odrôd | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvóty skupiny I | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny II | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny III

–zber 2002 | 40 % | 40 % | 25 % | 25 % | 20 % |

–zber 2003 | 75 % | 75 % | 50 % | 25 % | 25 % |

Kvóty skupiny IV | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny V | 100 % | 100 % | 75 % | 50 % | 50 % |

Kvóty skupiny VI | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny VII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Kvóty skupiny VIII | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Producenti s produkčnou kvótou 10 až 40 ton |

Skupina odrôd | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvóty skupiny I | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny II | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny III

–zber 2002 | 35 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |

–zber 2003 | 75 % | 50 % | 40 % | 20 % | 20 % |

Kvóty skupiny IV | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny V | 90 % | 90 % | 50 % | 50 % | 50 % |

Kvóty skupiny VI | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VIII | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Producenti s produkčnou kvótou vyššiu než 40 ton |

Skupina odrôd | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Kvóty skupiny I | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny II | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny III

–zber 2002 | 30 % | 30 % | 20 % | 15 % | 15 % |

–zber 2003 | 65 % | 65 % | 20 % | 20 % | 20 % |

Kvóty skupiny IV | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny V | 75 % | 75 % | 40 % | 40 % | 40 % |

Kvóty skupiny VI | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Kvóty skupiny VIII | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

"

--------------------------------------------------

Top