EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0535

Nariadenie Komisie (ES) č. 535/2002 z 21. marca 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady 64/432/EHS a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/330/ES

OJ L 80, 23.3.2002, p. 22–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 327 - 333

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/535/oj

32002R0535Úradný vestník L 080 , 23/03/2002 S. 0022 - 0028


Nariadenie Komisie (ES) č. 535/2002

z 21. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha C k smernici Rady 64/432/EHS a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/330/ES

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o veterinárnych problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci spoločenstva [1], naposledy zmenenú a doplnenú rozhodnutím Komisie 2001/298/ES [2], a najmä jeho článok 16 ods.1 druhý pododsek,

keďže:

(1) Dňa 11. októbra 1999 Vedecký výbor pre zdravie zvierat a blaho zvierat prijal správu [3] o úprave technických príloh k smernici 64/432/EHS na zohľadnenie vedeckého vývoja vzhľadom na tuberkulózu, brucelózu a enzootickú bovinnú leukózu.

(2) V súlade s uvedenou správou sa testy na brucelózu vykonajú v súlade s Príručkou štandardov diagnostických testov a vakcín, tretie vydanie, 1996, Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE).

(3) V auguste 2001 OIE vydalo štvrté vydanie 2000 uvedenej príručky, ktoré zahŕňa určité modifikácie pri opise testov na brucelózu.

(4) Preto bolo potrebné upraviť prílohu C k smernici 64/432/EHS tak, aby sa stanovili postupy testov uplatniteľné na účely dozoru a obchodu vo vnútri spoločenstva, ktoré budú odrážať čo najviac štandardyOIE, ale tiež zohľadnia rady Vedeckého výboru a národných referenčných laboratórií v členských štátoch, ktoré spolupracujú v rámci siete národných referenčných laboratórií Európskej únie pre brucelózu.

(5) Rozhodnutie Komisie 2000/330/ES z 18. apríla 2000, ktorým sa schvaľujú testy na detekciu protilátok proti brucelóze hovädzieho dobytka v rámci smernice Rady 64/432/EHS [4], by sa malo náležite zmeniť a doplniť.

(6) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha C k smernici 64/432/EHS sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Rozhodnutie 2000/330/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa nahrádza nasledujúcim článkom:

"Článok 1

Týmto sa na certifikačné účely schvaľuje komplement fixačný test, testy s pufrovaným brucelovým antigénom a ELISA testy vykonané v súlade s ustanoveniami v prílohe C k smernici 64/432/EHS."

2. Príloha sa vypúšťa.

Článok 3

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[2] Ú. v. ES L 102, 12.4.2001, s. 63.

[3] SANCO/B3/R10/1999.

[4] Ú. v. ES L 114, 13.5.2000, s. 37.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA C

BRUCELÓZA

1. IDENTIFIKÁCIA PÔVODCU

Preukázanie pomocou imunošpecifického zafarbenia alebo upraveného zafarbenia odolného proti kyselinám organizmov brucella morfológie v materiáli z abortov, vaginálnych výtokoch alebo mlieku zabezpečuje predbežný dôkaz o brucelóze, najmä ak ho podporia sérologické testy.

Po izolácií by sa mali identifikovať druhy a biovary podľa testov na fágovú lýzu a/alebo testov oxidačného metabolizmu, kritérií kultivačných, biochemických a sérologických.

Použité techniky a prostriedky, ich štandardizácia a interpretácia výsledkov musia vyhovovať technikám a prostriedkom uvedeným v OIE Príručke štandardov diagnostických testov a vakcín, štvrté vydanie, 2000, kapitole 2.3.1 (brucelóza hovädzieho dobytka), kapitole 2.4.2 (brucelóza kôz a oviec) a v kapitole 2.6.2 (brucelóza ošípaných).

2. IMUNOLOGICKÉ TESTY

2.1. Štandardy

2.1.1. Biovar Brucella abortus 1 Weybridge kmeň č. 99 alebo USDA kmeň 1119-3 sa musia použiť pri príprave všetkých antigénov použitých pri teste s použitím bengálskej červenej (rose bengal test – RBT), sérum aglutinačnom teste (serum agglutination test – SAT), komplement fixačnom teste (complement fixation test – CFT) a krúžkovej mliečnej skúške (milk ring test – MRT).

2.1.2. Štandardným referenčným sérom pre testy RBT, SAT, CFT a MRT je OIE medzinárodné štandardné referenčné sérum (OIEISS) pôvodne nazývané WHO druhé medzinárodné anti-Brucella abortus sérum (ISAbS).

2.1.3. Štandardné referenčné séra pre ELISA testy sú:

- OIEISS,

- slabo pozitívne OIE ELISA štandardné sérum (OIEELISAWPSS),

- silne pozitívne OIE ELISA štandardné sérum (OIEELISASPSS),

- negatívne OIE ELISA štandardné sérum (OIEELISANSS),

2.1.4. Uvedené štandardné séra sú dostupné v Agentúre veterinárnych laboratórií (Veterinary Laboratories Agency – VLA), Weybridge, Spojené kráľovstvo.

2.1.5. OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS a OIEELISANSS sú medzinárodnými primárnymi štandardmi, od ktorých sa musia pre každý test v každom členskom štáte pripraviť sekundárne referenčné národné štandardy ("pracovné štandardy").

2.2. Enzýmoimunoadsorbentné stanovenie (Enzyme-linked immunosorbent assays – ELISAs) alebo iné analýzy na detekciu brucelózy hovädzieho dobytka v sére alebo mlieku

2.2.1. Materiál a reagenty

Použitá technika a interpretácia výsledkov sa musia potvrdiť v súlade s princípmi ustanovenými v kapitole 1.1.3 OIE Príručky štandardov diagnostických testov a vakcín, štvrté vydanie, 2000, a minimálne by mali zahrnúť laboratórne a diagnostické štúdie.

2.2.2. Štandardizácia testu

2.2.2.1. Štandardizácia postupu testu pre jednotlivé vzorky séra:

a) predriedenie [1] OIEISS v pomere 1/150 alebo predriedenie OIEELISAWPSS v pomere 1/2 alebo predriedenie OIEELISASPSS v pomere 1/16 vytvorené v negatívnom sére (alebo v negatívnom súhrnnom sére) by malo poskytnúť pozitívnu reakciu,

b) predriedenie OIEISS v pomere 1/600 alebo predriedenie OIEELISAWPSS v pomere 1/8 alebo predriedenie OIEELISASPSS v pomere 1/64 vytvorené v negatívnom sére (alebo v negatívnom súhrnnom sére) by malo poskytnúť negatívnu reakciu,

c) OIEELISANSS by vždy malo poskytnúť negatívnu reakciu.

2.2.2.2. Štandardizácia postupu testu pre súhrnné vzorky séra:

a) predriedenie OIEISS v pomere 1/150 alebo predriedenie OIEELISAWPSS v pomere 1/2 alebo predriedenie OIEELISASPSS v pomere 1/16 vytvorené v negatívnom sére (alebo v negatívnom súhrnnom sére) a znovu rozpustené v negatívnych sérach prostredníctvom niekoľkých vzoriek, ktoré sú spolu zmiešané, by malo poskytnúť pozitívnu reakciu,

c) OIEELISANSS by vždy malo poskytnúť negatívnu reakciu,

c) test musí byť vhodný na detekciu dôkazu o infekcii v jedinom zvierati zo skupiny zvierat, ktorých vzorky séra boli spolu zmiešané.

2.2.2.3. Štandardizácia postupu testu pre súhrnné vzorky mlieka alebo srvátky:

a) predriedenie OIEISS v pomere 1/1000 alebo predriedenie OIEELISAWPSS 1/16 v pomere alebo predriedenie OIEELISASPSS v pomere 1/125 vytvorené v negatívnom sére (alebo v negatívnom súhrnnom sére) a znovu riededné v pomere 1/10 v negatívnom mlieku, by malo poskytnúť pozitívnu reakciu,

b) OIEELISANSS riedený v pomere 1/10 v negatívnom mlieku, by vždy mal poskytnúť negatívnu reakciu,

c) test musí byť vhodný na detekciu dôkazu o infekcii v jedinom zvierati zo skupiny zvierat, ktorých vzorky mlieka alebo srvátky boli spolu zmiešané.

2.2.3. Podmienky pre použitie testov ELISA na diagnostiku brucelózy hovädzieho dobytka:

2.2.3.1. Pri použití horeuvedených kalibračných podmienok pre ELISA testy pri vzorkách séra sa diagnostická senzitivita testu ELISA bude rovnať alebo bude väčšia ako test RBT alebo CFT, pričom sa zohľadní epidemiologická situácia, za ktorej sa ELISA test uplatňuje.

2.2.3.2. Pri použití horeuvedených kalibračných podmienok pre ELISA testy pri súhrnných vzorkách mlieka sa diagnostická senzitivita testu ELISA bude rovnať alebo bude väčšia ako test MRT, pričom sa nezohľadní len epidemiologická situácia, ale tiež priemerné a očakávané extrémne poľnohospodárske systémy.

2.2.3.3. Ak sa ELISA testy použijú na certifikačné účely v súlade s článkom 6 ods. 1 alebo na udržanie štatútu stáda v súlade s prílohou A časťou II ods. 10, zber vzoriek séra sa musí vykonať tak, aby sa výsledky testov mohli bezpochyby pripísať k jednotlivým zvieratám zaradeným do zberu. Na vzorkách séra odobratých z jednotlivých zvierat sa musí vykonať akýkoľvek potvrdzujúci test.

2.2.3.4. ELISA testy možno použiť na vzorke mlieka odobratej z mlieka zozbieraného z farmy od minimálne 30 % dojníc. Ak sa použije táto metóda, musia sa prijať opatrenia, aby sa zabezpečilo, že vzorky odobraté na vyšetrenie, možno bezpochyby spojiť s jednotlivými zvieratami, od ktorých sa mlieko odobralo. Na vzorkách séra odobratých z jednotlivých zvierat sa musí vykonať akýkoľvek potvrdzujúci test.

2.3. Komplement fixačný test (CFT)

2.3.1. Antigén predstavuje bakteriálnu suspenziu vo fenole soľnom (NaCl 0,85 % (m/v) a fenole pri 0,5 % (v/v)) alebo vo veronálnom puferi. Antigény možno doručiť v koncentrovanom stave za predpokladu, že nálepka na fľaši uvádza použitie riediaceho faktoru. Antigén sa musí skladovať pri teplote 4 °C a nesmie sa zmraziť.

2.3.2. Séra sa musia inaktivovať takto:

- bovinné sérum: 56 až 60 °C na 30 až 50 minút,

- sérum ošípaných: 60 °C na 30 až 50 minút.

2.3.3. Aby počas postupu testu nastala autentická reakcia, dávka komplementu by mala byť vyššia ako minimum potrebné na úplnú hemolýzu.

2.3.4. Nasledujúce kontroly sa vykonajú pri každom vykonaní komplement fixačného testu:

a) kontrola antikomplementárneho účinku séra,

b) kontrola antigénu,

c) kontrola senzibilizovaných červených krviniek,

d) kontrola komplementu,

e) kontrola s použitím pozitívneho séra senzitivity na začiatku reakcie,

f) kontrola špecifickosti reakcie s použitím negatívneho séra.

2.3.5. Výpočet výsledkov

OIEISS obsahuje 1000 medzinárodných CFT jednotiek (ICFTU) na ml. Ak sa OIEISS testuje daným spôsobom, výsledok sa udá ako titer (TOIEISS). Výsledky testu na testované sérum udané ako titer (TTESTSERUM) sa musia vyjadriť v ICFTU na ml. Pri prevádzaní titru na ICFTU, faktor (F) potrebný na prevedenie titru neznámeho testovaného séra (TTESTSERUM) otestovaného prostredníctvom tejto metódy na ICFTU možno zistiť z tohto vzorca:

F = 1000 x 1/T

OIEISS

a obsah medzinárodných CFT jednotiek na ml testovaného séra (ICFTUTESTSERUM) z tohto vzorca:

ICFTU

= F x T

TESTSERUM

2.3.6. Interpretácia výsledkov

Sérum obsahujúce 20 alebo viac ICFTU na ml sa považuje za pozitívne.

2.4. Krúžková mliečna skúška (MRT)

2.4.1. Antigén predstavuje bakteriálnu suspenziu vo fenole soľnom (NaCl 0,85 % (m/v) a fenol pri 0,5 % (v/v)) zafarbenom hematoxylínom. Antigén sa musí skladovať pri teplote 4 °C a nesmie sa zmraziť.

2.4.2. Senzitivita antigénu sa musí štandardizovať v spojení s OIEISS tak, aby antigén vyprodukoval pozitívnu reakciu s riedením OIEISS v pomere 1/500 v negatívnom mlieku, zatiaľ čo riedenie v pomere 1/1000 by malo byť negatívne.

2.4.3. Krúžková skúška sa musí vykonať na vzorkách, ktoré predstavujú obsah každej kanvy mlieka alebo obsah každej zbernej nádrže z farmy.

2.4.4. Mliečne vzorky sa nesmú zmraziť, ohriať alebo podrobiť prudkému trepaniu.

2.4.5. Reakcia sa musí vykonať s použitím jednej z nasledujúcich metód:

- na stĺpci mlieka minimálnej výšky 25 mm a na objeme mlieka 1 ml, do ktorého sa pridalo buď 0,03 ml, alebo 0,05 ml z jedného zo štandardizovaných zafarbených antigénov,

- na stĺpci mlieka pri minimálnej výške 25 mm a na objeme mlieka 2 ml, do ktorého sa pridalo 0,05 ml z jedného zo štandardizovaných zafarbených antigénov,

- na objeme mlieka 8 ml, do ktorého sa pridalo 0,08 ml z jedného zo štandardizovaných zafarbených antigénov.

2.4.6. Zmes mlieka a antigénov sa musí inkubovať pri teplote 37 °C po dobu 60 minút spolu s pozitívnymi a negatívnymi pracovnými štandardmi. Následná 16 až 24 hodinová inkubácia pri teplote 4 °C zvýši senzitivitu testu.

2.4.7. Interpretácia výsledkov:

a) negatívna reakcia: zafarbené mlieko, smotana bez farby;

b) pozitívna reakcia:

- rovnako zafarbené mlieko a smotana alebo

- mlieko bez farby a zafarbená smotana.

2.5. Test s použitím bengálskej červenej (RBT)

2.5.1. Antigén predstavuje bakteriálnu suspenziu v pufrovanom riedidle pre brucella antigén pri pH 3,65 ± 0,05 zafarbenom s použitím bengálskej červenej farby. Antigén sa doručí pripravený na použitie a musí sa skladovať pri teplote 4 °C a nesmie sa zmraziť.

2.5.2. Antigén sa pripraví bez odkazu na koncentráciu buniek, ale jeho senzitivita sa musí štandardizovať v spojení s OIEISS tak, aby antigén vyprodukoval pozitívnu reakciu s riedením séra v pomere 1/45 a negatívnu reakciu s riedením v pomere1/55.

2.5.3. RBT sa vykoná nasledujúcim spôsobom:

a) sérum (20-30 μl) sa v rovnakom objeme zmieša s antigénom na bielej doštičke alebo smaltovanej doštičke tak, aby vznikla zóna veľká asi 2 cm v priemere. Zmes sa 4 minúty jemne premieša pri teplote okolitého vzduchu a potom sa pri dobrom osvetlení pozoruje aglutinácia;

b) možno použiť automatickú metódu, ale táto metóda musí byť aspoň tak citlivá a presná ako manuálna metóda.

2.5.4. Interpretácia výsledkov

Akákoľvek viditeľná reakcia sa považuje za pozitívnu, pokiaľ nenastalo prílišne osychanie okolo krajov.

Pozitívne alebo negatívne pracovné štandardy by sa mali zaradiť do každej série testov.

2.6. Glutinačný test (SAT)

2.6.1. Antigén predstavuje bakteriálnu suspenziu vo fenole soľnom (NaCl 0,85 % (m/v) a fenol pri 0,5 % (v/v)). Nesmie sa použiť formaldehyd.

Antigény možno doručiť v koncentrovanom stave za predpokladu, že nálepka na fľaši uvádza použitie riediaceho faktoru.

Do antigénovej suspenzie možno pridať EDTA až do 5 mM finálneho testovacieho riedenia na zníženie hladiny falošných pozitív vo vzťahu k sérum aglutinačnému testu. Následne sa v antigénovej suspenzií musí znovu upraviť pH 7,2.

2.6.2. OIEISS obsahuje 1000 medzinárodných jednotiek aglutinácie.

2.6.3. Antigén sa pripraví bez odkazu na koncentráciu buniek, ale jeho senzitivita sa musí štandardizovať v spojení s OIEISS tak, aby antigén vyprodukoval buď 50 % aglutináciu s finálnym riedením séra v pomere 1/600 až 1/1000 alebo 75 % aglutináciu s finálnym riedením séra v pomere 1/500 až 1/750.

Mohlo by byť tiež vhodné porovnať reaktivitu nových dávok antigénu a dávok štandardizovaných predtým s použitím panelu definovaných sér.

2.6.4. Test sa vykoná buď v skúmavkách, alebo na mikrodoštičkách. Zmes antigénu a riedení sér by sa mala inkubovať 16 až 24 hodín pri teplote 37 °C.

Pre každé sérum sa musia pripraviť minimálne tri riedenia. Riedenia podozrivého séra sa musia pripraviť tak, aby sa odčítanie reakcie pri hranici pozitivity uskutočnilo na prostrednej skúmavke (alebo sonde pri metóde s použitím mikrodoštičiek).

2.6.5. Interpretácia výsledkov:

Stupeň aglutinácie Brucella v sére sa musí vyjadriť v IU na ml.

Sérum obsahujúce 30 alebo viac IU na ml sa považuje za pozitívne.

3. DOPLNKOVÉ TESTY

3.1. Kožný test na brucelózu (BST)

3.1.1. Podmienky použitia BST

a) Kožný test na brucelózu sa nepoužije na účely certifikácie pre obchod v rámci spoločenstva..

b) Kožný test na brucelózu je jedným z najšpecifickejších testov na zistenie brucelózy pri nezaočkovaných zvieratách, diagnóza by sa však nemala stanoviť len na základe pozitívnych vnútrokožných reakcií.

c) Hovädzí dobytok, ktorý bol testovaný s negatívnym výsledkom pri jednom zo sérologických testov uvedených v tejto prílohe a ktorý reagoval pozitívne na test BST, sa považuje za nakazený.

d) Hovädzí dobytok, ktorý bol testovaný s pozitívnym výsledkom pri jednom zo sérologických testov uvedených v tejto prílohe, možno podrobiť testu BST, aby sa podporila interpretácia výsledkov sérologického testu, najmä v prípade chovov bez výskytu brucelózy alebo oficiálne bez výskytu brucelózy, kde nemožno vylúčiť skríženú reakciu s protilátkami voči ostatným baktériám.

3.1.2. Test sa musí vykonať s použitím štandardizovaného a definovaného brucelózneho alergénneho prípravku, ktorý neobsahuje hladký lipopolysacharidový (LPS) antigén, ktorý môže vyvolať nešpecifické zápalové reakcie alebo môže zasahovať do následných sérologických testov.

Jeden takýto prípravok je brucelín INRA pripravený z nehladkého kmeňa B. melitensis. Požiadavky na jeho výrobu sú podrobne uvedené v oddiele B2 kapitoly 2.4.2. OIE Príručky štandardov diagnostických testov a vakcín, štvrté vydanie, 2000.

3.1.3. Postup testu

3.1.3.1. Objem 0,1 ml alergénu brucelózy sa vpichne vnútrokožne do podchvostovej riasy, kože slabiny alebo na strane krku.

3.1.3.2. Test sa odčíta po 48-72 hodinách.

3.1.3.3. Hrúbka kože na mieste vpichu sa odmeria s verniérovými svorkami pred injekciou a pri opätovnom preskúmaní.

3.1.3.4. Interpretácia výsledkov:

Silné reakcie sú ľahko rozpoznateľné lokálnym opuchom a zatvrdnutím.

Hrúbka kože 1,5 až 2 mm sa považuje za pozitívnu reakciu na test BST.

3.2. Kompetetívne enzýmoimunoadsorbentné stanovenie (cELISA)

3.2.1. Podmienky použitia cELISA

a) Na certifikačné účely sa pri obchode v rámci spoločenstva cELISA nepoužije.

b) cELISA preukázala, že má vyššiu špecifickosť ako napríklad nepriamy test ELISA, a preto môže byť použitý na podporu interpretácie výsledkov sérologického testu.

3.2.2. Postup testu

Test sa vykoná v súlade s predpisom uvedeným v OIE Príručke štandardov diagnostických testov a vakcín, štvrté vydanie, 2000, kapitole 2.3.1 ods. 2 písm. a).

4. ŠTÁTNE REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ

4.1. Úlohy a zodpovednosť

Štátne referenčné laboratória zodpovedajú za:

a) schválenie výsledkov validačných štúdií demonštrujúcich spoľahlivosť testovacích metód použitých v členskom štáte,

b) určenie maximálneho počtu vzoriek, ktoré sa majú zmiešať pri použitých ELISA súpravách,

c) kalibráciu štandardných sekundárnych referenčných národných štandardných sér ("pracovných štandardov") voči primárnemu medzinárodnému štandardnému séru uvedenému v odseku 2.1,

d) kontroly kvality všetkých antigénov a setov ELISA súprav použitých v členskom štáte,

e) spoluprácu v rámci siete štátnych referenčných laboratórií pre brucelózu Európskej únie.

4.2. Zoznam štátnych referenčných laboratórií

BELGICKO

Centre d’études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA/CODA)

Groeselenberg 99

B-1180

Bruxelles/Brusel

DÁNSKO

Danish Veterinary Institute

Bulowsvej 27

DK-1790

Kodaň

NEMECKO

Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)

Nationales Veterinärmedizinisches Referenzlabor für Brucellose

Postfach 33 00 13

D-14191

Berlín

GRÉCKO

Veterinary Laboratory of Larissa

Department of Microbiology

6th km of National Road Larissa-Trikala

GR-4111 10

Larissa

ŠPANIELSKO

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe

Camino del Jau S/N

E-18320

Santa Fe (Granada)

FRANCÚZSKO

Laboratoire national et OIE/FAO de référence pour la brucellose

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

BP 67

F-94703

Maisons-Alfort

Cedex

ÍRSKO

Brucellosis Laboratory

Model Farm Road

Cork

Írsko

TALIANSKO

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario

I-64100

Teramo

LUXEMBURSKO

State Laboratory for Veterinarian Medicine

54, avenue Gaston Diderich

B.P. 2081

L-1020

Luxemburg

HOLANDSKO

Centraal Instituut voor DierziekteControle

CIDC-Lelystad

Houtribweg 39

P.O. Box 2004

8203 AA

Lelystad

Holandsko

RAKÚSKO

Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen

Robert-Koch-Gasse 17

A-2340

Modling

PORTUGALSKO

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, n.o 701

P-1549-011

Lisabon

FÍNSKO

National Veterinary and Food Research Institute

Hämeentie 57

PO Box 45

FIN-00581

Helsinki

ŠVÉDSKO

National Veterinary Institute

S-751 89

Uppsala

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1. FAO/WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Brucellosis

Veterinary Laboratories Agency

New Haw

Addlestone

Surrey

KT15 3NB

Spojené kráľovstvo

2. Immunodiagnostics Department

Veterinary Sciences Division

Stoney Road Stormont

Belfast

BT4 3SD

Spojené kráľovstvo

"

[1] Na účely tejto prílohy sa roztoky udané na tvorbu tekutých reagentov vyjadrujú ako napríklad pomer 1/150, čo znamená jedna stopäťdesiatina roztoku.

--------------------------------------------------

Top