EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0434

Commission Regulation (EC) No 434/2002 of 8 March 2002 amending Regulation (EC) No 94/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market

OJ L 67, 9.3.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/434/oj

32002R0434Official Journal L 067 , 09/03/2002 P. 0006 - 0006


NARIADENIE KOMISIE (ES) Č. 434/2002

Z 8. MARCA 2002,

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 94/2002 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a podporných aktivitách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva;

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a podporných aktivitách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu,[1] a najmä na jeho články 12 a 16,

keďže:

(1) nariadenie Komisie (ES) č. 94/2002,[2] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 305/2002,[3] ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2826/2000;

(2) článok 5 (1) nariadenia (ES) č. 94/2002 ustanovuje 15. jún, a v prvom prípade 15. marec 2002, ako konečný termín na predloženie programov podaných podnikateľskými združeniami a medziodvetvovými organizáciami príslušnému členskému štátu;

(3) s prihliadnutím na neskoré uverejnenie usmernení pre rôzne sektory a najmä pre sektor s rezanými kvetmi a živými rastlinami, konečný termín na predloženie programov príslušnému členskému štátu v prvom roku by sa mal posunúť na 31. marec;

(4) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom doručeným na spoločné zasadnutie riadiaceho výboru na podporu poľnohospodárskych výrobkov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prvá veta článku 5 (1) nariadenia (ES) č. 94/2002 sa týmto nahrádza nasledovne:

"S ohľadom na vykonávacie predpisy, ktoré sú obsahom programov, ako je uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2826/2000, podnikateľské združenia a medziodvetvové organizácie spoločenstva, ktoré sú v danom sektore(-och) reprezentatívne, predložia programy vo forme návrhu po vyhlásení verejnej súťaže zo strany príslušného členského štátu najneskôr 31. marca po prvýkrát a následne vždy najneskôr 15. júna."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2002

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 328, 21. 12. 2000, s. 2.

[2] Ú. v. ES L 17, 19. 1. 2002, s. 20.

[3] Ú. v. ES L 47, 19. 2. 2002, s. 12.

Top