EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0333

Nariadenie Rady (ES) č. 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 188 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/333/oj

32002R0333Úradný vestník L 053 , 23/02/2002 S. 0004 - 0006


Nariadenie Rady (ES) č. 333/2002

z 18. februára 2002

o jednotnom formáte formulárov na pripojenie víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim formulár

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. b) bod iii);

so zreteľom na návrh Komisie [1];

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2];

keďže:

(1) harmonizácia vízovej politiky je rozhodujúcim opatrením vo vzťahu k postupnému vytváraniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, zvlášť pokiaľ ide o prekračovanie hraníc;

(2) opatrenie č. 38 Viedenského akčného plánu prijatého 3. decembra 1998 Radou pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti stanovuje, že sa musí venovať pozornosť novému technickému vývoju, aby sa tam, ak je to potrebné, zabezpečila väčšia ochrana jednotného formátu víz;

(3) záver č. 22 Európskej rady v Tampere z 15. a 16. októbra 1999 uvádza, že sa má ďalej rozvíjať spoločná aktívna politika v oblasti víz a falošných dokladov;

(4) členské štáty používajú v súčasnosti formuláre na pripojenie víz vydaných členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré štát zostavujúci formulár neuznáva, ktoré nespĺňajú požadovanú úroveň ochrany. Z tohto dôvodu sa má zosúladiť formát takýchto formulárov, aby sa zaručila ich bezpečnosť;

(5) tento jednotný formát musí obsahovať všetky potrebné údaje a spĺňať vysokú technickú úroveň, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Musí byť tiež prispôsobený pre použitie všetkými členskými štátmi a musí mať všeobecne rozpoznateľné zosúladené ochranné znaky, ktoré sú zreteľne viditeľné voľným okom;

(6) toto nariadenie sa obmedzuje na opis modelu jednotného formátu. Tento opis musí byť doplnený ďalšími technickými špecifikáciami, ktoré musia zostať utajené, aby sa zabránilo falšovaniu alebo pozmeňovaniu a ktoré nesmú obsahovať osobné údaje alebo odkazy na ne. Právomoci pre prijatie takýchto ďalších technických špecifikácií majú byť zverené komisii, ktorej pomáha výbor zriadený na základe článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 ustanovujúceho jednotný formát víz [3];

(7) na zabezpečenie toho, aby uvedené informácie neboli sprístupnené viacerým osobám ako je nevyhnutné, každý členský štát má určiť jeden orgán, ktorý je zodpovedný za tlač jednotného formátu, pričom má v prípade potreby možnosť zmeniť obsah. Každý členský štát má oznámiť Komisii a ostatným členským štátom názov príslušného orgánu;

(8) členské štáty by mali na základe dohody s Komisiou realizovať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri spracovaní osobných údajov rešpektovala úroveň ochrany uvedená v smernici 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [4];

(9) podmienky upravujúce vstup na územie členských štátov alebo vydávanie víz neovplyvnia pravidlá, ktorými sa v súčasnosti riadi uznávanie platnosti cestovných dokladov;

(10) toto nariadenie tvorí vo vzťahu k vykonávaniu Dohody o pridružení Nórska a Islandu zmenu Schengenského acquis v zmysle protokolu integrujúceho Schengenské acquis do rámca Európskej únie;

(11) podľa článku 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska tvoriaceho prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva oznámilo Spojené kráľovstvo listom z 3. júla 2001 svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia;

(12) podľa článku 1 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska tvoriaceho prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Írsko nezúčastní prijatia tohto nariadenia. V dôsledku toho a bez dopadu na článok 4 zmieneného protokolu ustanovenia tohto nariadenia sa neuplatňujú na Írsko;

(13) opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Na účely tohto nariadenia "formulár na pripojenie víza" znamená doklad vydaný orgánmi členského štátu držiteľovi cestovného dokladu, ktorý tento členský štát neuznal, ku ktorému príslušné orgány pripoja vízum.

2. Formulár na pripojenie víza zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe.

3. Keď držiteľa formuláru na pripojenie víza sprevádza/jú osoba/y závislá/é na ňom, bude na každom členskom štáte, aby rozhodol, či sa každej závislej osobe/všetkým závislým osobám živiteľa vydá samostatný vízový list.

Článok 2

V súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 sa ustanovia technické špecifikácie uplatniteľné na jednotný formát formulára na pripojenie víza a špecifikácie vzťahujúce sa na:

a) ochranné znaky a požiadavky vrátane sprísnených noriem proti falšovaniu a napodobňovaniu;

b) postupy a technické metódy, ktoré sa majú použiť na vypĺňanie jednotného formuláru na pripojenie víza.

Článok 3

Špecifikácie uvedené v článku 2 sú tajné. Sprístupnia sa iba orgánom, ktoré určili členské štáty na tlač jednotného formátu, a osobám riadne splnomocneným členským štátom alebo Komisiou.

Každý členský štát určí jeden orgán zodpovedný za tlač jednotného formátu formulárov. Členský štát oznámi názov tohto orgánu Komisii a ostatným členským štátom. Dva členské štáty alebo viac členských štátov môže určiť ten istý orgán. Každý členský štát má právo zmeniť svoj určený orgán. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 4

Osoby, ktorým je vydaný jednotný formát formulárov, majú bez toho, aby to malo vplyv na pravidlá na ochranu údajov, právo overiť jednotlivé osobné údaje obsiahnuté v jednotnom formáte formulárov a keď je to potrebné, požiadať o vykonanie akýchkoľvek opráv alebo výmazov.

Na jednotný formát formulárov sa nedávajú žiadne informácie v strojom snímateľnej forme, pokiaľ tak nie je stanovené v prílohe, alebo pokiaľ o tom nie je zmienka v príslušnom cestovnom doklade.

Článok 5

Toto nariadenie neovplyvní právomoc členských štátov vo vzťahu k uznávaniu štátov a územných jednotiek a pasov, cestovných dokladov a dokladov totožnosti vydaných ich orgánmi.

Článok 6

1. Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6 nariadenia (ES) č. 1683/95.

2. Kde je odkaz na tento odsek, použijú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na dva mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Keď členské štáty použijú tento jednotný formát formulárov na iné účely ako tie, ktoré sú obsiahnuté v článku 1, musia sa prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby nebola možná zámena s formulárom definovaným v článku 1.

Článok 8

Členské štáty budú používať jednotný formát formulárov na pripojenie víza najneskôr dva roky od prijatia opatrení uvedených v článku (2) písm. a). Avšak zavedenie jednotného formátu formulárov na pripojenie víza nebude mať vplyv na platnosť už udelených a vydaných povolení v inom formáte, pokiaľ dotknutý členský štát nerozhodne inak.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 18. februára 2002

Za Radu

predseda

J. Piqué i Camps

[1] Ú. v. ES C 180 E, 26.6.2001, s. 301.

[2] Stanovisko doručené 12. decembra 2001 (dosiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top