EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0057

Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín

OJ L 193, 20.7.2002, p. 74–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 213 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 213 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 67 - 90

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj

32002L0057Úradný vestník L 193 , 20/07/2002 S. 0074 - 0097


Smernica Rady 2002/57/ES

z 13. júna 2002

o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

po prekonzultovaní s Hospodárskym a sociálnym výborom,

keďže:

(1) Smernica Rady 69/208/EHS z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín [2] sa často a podstatne menila a dopĺňala [3]. Z dôvodov jasnosti a racionálnosti sa má zmienená smernica konsolidovať.

(2) Výroba olejnín a priadnych rastlín zaujíma dôležité miesto v poľnohospodárstve spoločenstva.

(3) Uspokojivé výsledky v oblasti pestovania olejnín a priadnych rastlín vo veľkom rozsahu závisia od použitia vhodného osiva.

(4) Väčšia produktivita v pestovaní olejnín a priadnych rastlín v spoločenstve sa dosiahne ak sa na výber odrôd, ktorých obchodovanie je v členských štátoch povolené budú uplatňovať jednotné pravidlá, ktoré sú tak prísne, ako je to len možné. Preto sa smernicou Rady 2002/53/ES zaviedol spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [4].

(5) Je žiaduce ustanoviť jednotnú certifikačnú schému pre spoločenstvo založenú na skúsenostiach získaných v uplatňovaní schém v členských štátoch a v Európskej organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V kontexte konsolidácie vnútorného trhu spoločenstva má schéma regulovať výrobu osiva s ohľadom na obchodovanie v spoločenstve a nemá poskytovať členským štátom jednostranné výnimky spôsobom, ktorý narušuje voľný pohyb osiva v spoločenstve.

(6) Obchodovať s osivom olejnín a priadnych rastlín sa vo všeobecnosti povoľuje iba pokiaľ bolo úradne preskúšané a certifikované v súlade s pravidlami certifikácie, ako základné osivo alebo certifikované osivo. Výber technických termínov "základné osivo" a "certifikované osivo" je založený na už existujúcej medzinárodnej terminológii. Za určitých špecifických podmienok by malo byť možné umiestňovať na trhu šľachtiteľské osivo generácií predchádzajúcich základnému osivu a neupravované osivo.

(7) Pravidlá spoločenstva sa nebudú uplatňovať na osivo určené na vývoz do tretích krajín.

(8) S cieľom zlepšiť nielen genetické kvality osiva olejnín a priadnych rastlín spoločenstva, ale tiež aj jeho vonkajších znakov sa majú ustanoviť určité požiadavky, čo sa týka analytickej čistoty a klíčivosti.

(9) S cieľom zabezpečiť identitu osiva sa musia stanoviť pravidlá spoločenstva týkajúce sa balenia, vzorkovania a označovania. Návesky by preto mali poskytovať údaje potrebné na účely úradného overovania a na informovanie užívateľa a majú jasne preukázať pôvod certifikácie spoločenstva a certifikovaného osiva rôznych kategórií.

(10) Je potrebné zaviesť pravidlá obchodovania s chemicky ošetreným osivom, osivom vhodným na organické pestovanie, ako aj na uchovanie in situ odrôd ovplyvnených genetickou eróziou.

(11) Musia sa za určitých podmienok povoliť výnimky, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14 zmluvy. Členské štáty udelením výnimiek musia navzájom pomáhať, čo sa týka prehliadok.

(12) S cieľom zabezpečiť jednak požiadavky kvality osiva a jednak ustanovenia zabezpečujúce identitu osiva počas obchodovania, členské štáty musia pripraviť ustanovenia na primeranú kontrolu opatrení.

(13) Osivo, ktoré spĺňa tieto požiadavky, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 30 zmluvy, nesmie byť vystavené žiadnym iným obmedzeniam okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidlách spoločenstva.

(14) S ohľadom na určité podmienky, osivo množené v inom štáte ako základné osivo certifikované v členskom štáte sa má certifikovať ako osivo množené v členskom štáte.

(15) Je potrebné prijať ustanovenia na autorizáciu obchodovania s osivom olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberali v tretích krajinách v rámci spoločenstva iba ak takéto osivo poskytuje rovnaké zábezpeky, ako osivo úradne certifikované alebo schválené ako obchodné osivo v rámci spoločenstva a je v súlade s pravidlami spoločenstva.

(16) Počas období, keď je ťažké zaobstarať certifikované osivo rôznych kategórií osiva, sa má dočasne povoliť obchodovanie s osivom s menej prísnymi požiadavkami a tiež osivo odrôd nezapísaných do spoločného katalógu odrôd alebo katalógu odrôd členského štátu.

(17) S cieľom zjednotiť technické metódy certifikácie a kontrol používaných v členských štátoch a umožniť porovnanie osiva certifikovaného v spoločenstve a prichádzajúceho z tretích krajín sa v členských štátoch majú uskutočniť porovnávacie skúšky, aby sa umožnila každoročná následná kontrola osiva rôznych kategórií "certifikovaného osiva".

(18) Je žiaduce zorganizovať dočasné pokusy s cieľom hľadať lepšie alternatívy určitých ustanovení tejto smernice.

(19) Ak sa určité druhy osiva normálne nedorábajú alebo nepredávajú na území členského štátu je potrebné prijať ustanovenia, ktoré umožnia členskému štátu upustiť od uplatňovania ustanovení tejto smernice vo vzťahu k týmto druhom v zmysle postupu určeného Stálym výborom pre osivo a množiteľský materiál v lesníctve a poľnohospodárstve.

(20) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [5].

(21) Táto smernica nesmie ovplyvniť povinnosti členských štátov týkajúce sa konečných termínov transpozície smerníc stanovených v prílohe VI, časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa bude uplatňovať na výrobu s ohľadom na obchodovanie a obchodovanie s osivom olejnín a priadnych rastlín v spoločenstve určeného na poľnohospodársku produkciu, ale nie na okrasné účely.

Nebude sa uplatňovať na olejniny a priadne rastliny, ktoré sú určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice:

a) "obchodovanie" znamená predaj, držanie s cieľom predaja, ponúkanie na predaj a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo transfer so zámerom komerčného poskytnutia osiva tretím stranám, buď za úplatu alebo bezplatne.

Obchodovanie s osivom zamerané na komerčné využívanie odrody, ako je uvedené v nasledovných prípadoch, sa nepovažuje za obchodovanie:

- dodávka osiva úradným skúšobným a inšpekčným orgánom;

- dodávka osiva poskytovateľom spracovateľských služieb alebo balenia, za predpokladu, že dodávateľ služieb nezískal oprávnenie vysievať takto dodané osivo.

Dodávka osiva prevádzkovateľom služieb za určitých podmienok s cieľom výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo množenie osiva sa s týmto cieľom nepovažuje za obchodovanie za predpokladu, že dodávateľ služieb nezískal právo na osivo takto dodané alebo na produkt zberu. Dodávateľ osiva doručí certifikačnému orgánu kópiu príslušnej časti zmluvy s dodávateľom služieb pričom tieto majú obsahovať požiadavky a podmienky, ktoré v súčasnosti spĺňa poskytovateľ osiva.

Podmienky uplatňovania týchto ustanovení sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 25 (2);

b) "olejniny a priadne rastliny"

sú rastliny nasledovných rodov a druhov:

Arachis hypogaea L. | podzemnica olejná (búrske oriešky) |

Brassica juncea (L.) and Czernj and Cosson | horčica sareptská |

Brassica napus L. (partim) | repka olejka |

Brassica nigra (L.) Koch | horčica čierna |

Brassica rapa L. var. Silvestris (Lam.) | okrúhlica |

Cannabis sativa L. | konope |

Carthamus tinctorius L. | požlt farbiarsky (saflór) |

Carum carvi L. | rasca lúčna |

Glycine max (L.) Merr. | sója |

Gossypium spp. | bavlník |

Helianthus annuus L. | slnečnica ročná |

Linum usitatissimum L. | ľan siaty |

Papaver somniferum L. | mak siaty |

Sinapis alba L. | horčica biela |

c) "základné osivo": (odrody okrem hybridov slnečnice) znamená osivo

i) ktoré je vyrobené pod dohľadom šľachtiteľa v súlade s uznávanými postupmi pre udržiavacie šľachtenie príslušnej odrody;

ii) ktoré je určené na výrobu osiva kategórie "certifikované osivo prvej generácie" alebo "certifikované osivo druhej generácie" alebo pokiaľ je to vhodné "certifikované osivo tretej generácie";

iii) ktoré, podľa ustanovení článku 5, spĺňa podmienky stanovené pre základné osivo v prílohách I a II a

iv) o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky;

d) "základné osivo" (hybridov slnečnice):

1. "základné osivo imbredných línií" znamená osivo

i) ktoré, podľa ustanovení článku 5, spĺňa podmienky stanovené pre základné osivo v prílohách I a II a

ii) o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky;

2. "základné osivo jednoduchých hybridov" znamená osivo

i) ktoré je určené na produkciu trojitých alebo dvojitých hybridov;

ii) ktoré, podľa ustanovení článku 5, spĺňa podmienky stanovené pre základné osivo v prílohách I a II a

iii) o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky;

e) "certifikované osivo" (okrúhlica, horčica sareptská, repka olejka, konopa dvojdomá, požlt farbiarsky, horčica čierna, rasca, slnečnica, mak siaty, biela horčica) znamená osivo

i) ktoré sa vyrobilo bezprostredne zo základného osiva alebo, ak to tak šľachtiteľ požaduje, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu a ktoré je schopné plniť podmienky stanovené pre základné osivo v prílohách I a II a o ktorom úradná skúška potvrdila, že tieto podmienky skutočne spĺňa;

ii) ktoré je určené na účely iné ako výrobu osiva olejnín alebo priadnych rastlín;

iii) ktoré, podľa ustanovení bodu b) článku 5, spĺňa podmienky stanovené pre certifikované osivo v prílohách I a II a

iv) - o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky alebo

- za podmienok stanovených v prílohe 1 sa zistilo, že spĺňa tieto podmienky buď úradným preskúšaním alebo skúšaním pod zvláštnym dohľadom;

f) "certifikované osivo prvej generácie" (podzemnice olejnej, konope jednodomej, ľanu siateho, sóje, bavlníka) znamená osivo,

i) ktoré sa vyrobilo bezprostredne zo základného osiva alebo, ak to tak šľachtiteľ požaduje, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu a ktoré je schopné plniť podmienky stanovené pre základné osivo v prílohách I a II a o ktorom úradná skúška potvrdila, že tieto podmienky skutočne spĺňa;

ii) ktoré je určené na výrobu osiva kategórie "certifikované osivo druhej generácie" alebo pokiaľ je to vhodné "certifikované osivo tretej generácie" alebo na účely iné ako výrobu osív olejnín alebo priadnych rastlín;

iii) ktoré spĺňa podmienky certifikácie osiva ustanovené v prílohe I a II a

iv) - o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky alebo

- za podmienok stanovených v prílohe 1 sa zistilo, že spĺňa tieto podmienky buď úradným preskúšaním alebo skúšaním pod zvláštnym dohľadom;

g) "certifikované osivo druhej generácie" (podzemnice olejnej, ľanu siateho, sóje, bavlníka) znamená osivo

i) ktoré sa vyrobilo bezprostredne zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo ak to tak šľachtiteľ požaduje, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu a ktoré je schopné plniť podmienky stanovené pre základné osivo v prílohách I a II a o ktorom úradná skúška potvrdila, že tieto podmienky skutočne spĺňa;

ii) ktoré je určené na účely iné ako výrobu osiva olejnín alebo priadnych rastlín alebo, kde je to vhodné, ktoré je určené na výrobu osiva kategórie "certifikované osivo tretej generácie";

iii) ktoré spĺňa podmienky certifikácie osiva ustanovené v prílohe I a II a

iv) - o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky alebo

- za podmienok stanovených v prílohe 1 sa zistilo, že spĺňa tieto podmienky buď úradným preskúšaním alebo skúšaním pod zvláštnym dohľadom;

h) "certifikované osivo druhej generácie" (konope jednodomej) znamená osivo

i) ktoré bolo vyrobené priamo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané a úradne skúšané so zvláštnym zreteľom na výrobu certifikovaného osiva druhej generácie;

ii) ktoré je určené na výrobu konope zberanej v kvete;

iii) ktoré spĺňa podmienky certifikácie osiva ustanovené v prílohe I a II a

iv) - o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky alebo

- za podmienok stanovených v prílohe 1 sa zistilo, že spĺňa tieto podmienky buď úradným preskúšaním alebo skúšaním pod zvláštnym dohľadom;

i) "certifikované osivo tretej generácie" (ľanu siateho) znamená osivo,

i) ktoré priamo pochádza zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej alebo druhej generácie alebo ak to tak šľachtiteľ požaduje, z osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu a ktoré je schopné plniť podmienky stanovené pre základné osivo v prílohách I a II a o ktorom úradná skúška potvrdila, že tieto podmienky skutočne spĺňa;

ii) ktoré je určené na účely iné ako výrobu osiva olejnín alebo priadnych rastlín;

iii) ktoré spĺňa podmienky certifikácie osiva ustanovené v prílohe I a II a

iv) - o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky alebo

- za podmienok stanovených v prílohe 1 sa zistilo, že spĺňa tieto podmienky buď úradným preskúšaním alebo skúšaním pod zvláštnym dohľadom;

j) "obchodné osivo" znamená osivo,

i) ktoré možno identifikovať ako osivo, ktoré patrí k druhom;

ii) ktoré, podľa ustanovení článku 5b), spĺňa podmienky stanovené pre obchodné osivo v prílohách I a II;

iii) o ktorom úradná skúška potvrdila, že spĺňa uvedené podmienky;

k) "úradné opatrenia" znamenajú opatrenia prijaté

i) štátnymi orgánmi alebo

ii) akoukoľvek právnickou osobou, ktorá podlieha verejnému právu alebo súkromnému právu, za konanie ktorej zodpovedá štát alebo

iii) v prípade pomocných činností, ktoré taktiež riadi štát, akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá s týmto cieľom riadne zložila prísahu,

za predpokladu, že osoby uvedené v bodoch ii) a iii) nezískajú v dôsledku vykonávania týchto opatrení žiadny osobný prospech.

2. Zmeny a doplnenia k zoznamu druhov uvedených v odseku 1 b) sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 25 (2).

3. Rozdielne typy odrôd, včítane komponentov, vhodných na certifikáciu za podmienok ustanovených v tejto smernici môžu byť špecifikované a definované v súlade s postupom stanoveným v článku 25, odseku 2.

4. Členské štáty môžu:

a) v prípade osiva ľanu priadneho alebo siateho zahrnúť viacero generácií do kategórie základného osiva a podrozdeliť túto kategóriu podľa generácie;

b) ustanoviť, že úradné skúšanie na kontrolu zhody s podmienkami stanovenými v prílohe II (I) (4) pre Brassica napus sa neuskutoční na dávkach počas certifikácie, iba ak sú pochybnosti či tieto podmienky boli splnené.

5. Ak sa vykonáva skúšanie pod zvláštnym dohľadom uvedené v druhej zarážke odseku 1 e) iv), druhej zarážke odseku 1 f) iv), druhej zarážke 1 h) iv) a druhej zarážke uvedeného odseku 1 i) iv), majú byť splnené nasledovné požiadavky:

a) inšpektori:

i) majú mať požadovanú technickú kvalifikáciu;

ii) nemajú získať v dôsledku vykonávania týchto opatrení žiadny osobný prospech;

iii) majú byť úradne certifikovaní certifikačným orgánom osív príslušného členského štátu a tento postup má zahrnovať prísahu inšpektorov alebo podpis inšpektorov pod písomné vyhlásenie oddanosti pravidlám, ktorými sa riadi úradné skúšanie;

iv) majú vykonávať prehliadky pod úradným dohľadom v súlade s pravidlami uplatniteľnými na úradných inšpektorov;

b) o množiteľské porasty, ktoré sa majú prehliadať majú byť vypestované z osiva, ktoré sa podrobilo úradnej následnej kontrole, ktorej výsledky boli uspokojivé;

c) úradný inšpektor prehliadne určitý pomer množiteľských porastov. Tento pomer je 10 % v prípade samoopelivých plodín a 20 % pri czudzoopelivých rastlinách alebo pri tých druhoch, pre ktoré členské štáty vykonávajú úradné laboratórne testovanie osiva s využitím morfologických, fyziologických alebo ak je to vhodné biochemických postupov na identifikovanie odrody a stanovenie jej čistoty, 5 % alebo 15 %.

d) pomerné vzorky osiva z dávok zberaných z porastov sa odoberú na následnú kontrolu a pokiaľ je to vhodné na úradné laboratórne skúšky osiva, čo sa týka identity a čistoty osiva.

Členské štáty určia postihy, ktoré možno uplatniť pri porušeniach pravidiel stanovených v prvom pododseku o skúšaní pod úradným dohľadom. Postihy, ktoré udelia musia byť efektívne, pomerné a odraďujúce. Postihy môžu zahrnúť zrušenie licencie uvedenej v bode a) iii) prvého pododseku úradne licencovaných inšpektorov, ktorí sú vinní z úmyselného alebo nedbalého porušenia pravidiel úradných skúšok. Každá certifikácia skúšaného osiva sa anuluje v prípade takéhoto porušenia s výnimkou prípadov, kedy je možné dokázať, že také osivo stále spĺňa všetky príslušné požiadavky.

6. V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) sa môžu prijať ďalšie opatrenia uplatniteľné na vykonanie skúšok pod úradným dohľadom.

Pokiaľ sa prijmú také ustanovenia, budú sa dodržiavať podmienky stanovené v článku 2 rozhodnutia Komisie 89/540/EHS [6].

Článok 3

1. Členské štáty ustanovia, že osivo:

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. ľan siaty – priadny, olejnatý

sa nesmie umiestňovať na trhu pokiaľ nebolo úradne certifikované ako "základné osivo" alebo "certifikované osivo".

2. Členské štáty ustanovia, že osivo olejnín a priadnych rastlín druhov iných ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 sa nesmú umiestňovať na trhu pokiaľ osivo nebolo úradne certifikované ako "základné osivo" alebo certifikované osivo alebo je obchodným osivom.

3. Podľa postupu ustanoveného v článku 25 (2) možno ustanoviť, že od určitého dátumu sa osivo olejnín a priadnych rastlín nesmie umiestňovať na trhu, pokiaľ nebolo úradne certifikované ako "základné osivo" alebo "certifikované osivo".

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa úradné skúšky vykonávali v súlade so súčasnými medzinárodnými postupmi v miere, v ktorej takéto postupy existujú.

Článok 4

Napriek ustanoveniam článku 3 (1) a (2) členské štáty môžu ustanoviť, že:

- šľachtiteľské osivo generácie predchádzajúcej základnému osivu a

- dopestované osivo obchodované na spracovanie za predpokladu, že identita osiva sa zabezpečí,

môže sa umiestňovať na trhu.

Článok 5

Členské štáty môžu výnimkou ustanovení článku 3:

a) povoliť úradnú certifikáciu a obchodovanie so základným osivom, ktoré nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe II, pokiaľ sa týka klíčivosti; na zabezpečenie tohto sa prijmú všetky potrebné ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že dodávateľ garantuje určitú klíčivosť, ktorú uvedie na obchodné účely na zvláštnej náveske so svojím menom a adresou a referenčným číslom dávky osiva.

b) s cieľom rýchleho sprístupnenia osiva, napriek tomu, že úradná skúška, prostredníctvom ktorej sa kontroluje súlad s podmienkami stanovenými v prílohe II týkajúcimi sa klíčivosti ešte nebola dokončená, povoliť v prípade osiva kategórií "základné osivo", "certifikované osivo" alebo obchodné osivo, úradnú certifikáciu a predaj po prvého nákupcu. Certifikácia alebo schválenie sa udelí iba po predložení správy o predbežnej analýze a za predpokladu, že bude uvedené meno a adresa prvého príjemcu zásielky; vykonajú sa všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušný dodávateľ ručil za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou; táto klíčivosť sa na obchodné účely uvedie na osobitnej náveske spolu s menom a adresou dodávateľa a referenčným číslom príslušnej dávky osiva.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na osivo dovezené z tretích krajín alebo ak nie je inak uvedené v článku 18 v súvislosti s množením mimo spoločenstva.

Členské štáty, ktoré udelia výnimku či už bode a) alebo b) si budú vzájomne pomáhať čo sa týka prehliadky.

Článok 6

1. Bez ohľadu na článok 3 (1) a (2) členské štáty môžu povoliť postupy umiestňovania na trhu na svojom území

a) malé množstvá osiva na vedecké účely alebo šľachtenie;

b) prijateľné množstvá osiva na iné testy alebo pokusné účely, za predpokladu, že patria odrodám, ktorých prihláška na zapísanie do katalógu odrôd bola podaná v príslušnom členskom štáte.

V prípade geneticky modifikovaného materiálu, také povolenie možno udeliť iba ak boli prijaté všetky príslušné opatrenia na to aby sa zabránilo nežiadúcemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Na vyhodnotenie rizika vplyvu na životné prostredie v tomto prípade sa primerane uplatnia ustanovenia článku 7 (4) smernice 2002/53/ES.

2. Účely na ktoré sa môže vydať povolenie uvedené v odseku 1 b), ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie balení, množstvá a podmienky za ktorých členské štáty môžu takéto povolenia vydať, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

3. Povolenia udelené producentom členskými štátmi pred 14. decembrom 1998 na svojom území na účely stanovené v odseku 1 zostanú v platnosti do vybavenia ustanovení uvedených v odseku 2. Potom sa budú všetky takéto povolenia riadiť ustanoveniami v súlade s odsekom 2.

Článok 7

Členské štáty môžu v súvislosti s podmienkami stanovenými v prílohách I a II uplatňovať dodatočné alebo prísnejšie požiadavky na certifikáciu osiva a tiež skúšanie obchodného osiva vyrobeného na svojom vlastnom území.

Článok 8

Členské štáty ustanovia, aby sa popis genealogických komponentov na požiadanie šľachtiteľa považoval za dôverný.

Článok 9

1. Členské štáty budú požadovať, aby sa vzorky obchodného osiva odrôd na skúšanie na účely certifikácie odoberali pod úradným dohľadom v súlade s príslušnými metódami.

2. Pre potreby skúšok osiva s cieľom certifikácie a skúšania obchodného osiva sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok; maximálna hmotnosť dávky a minimálna hmotnosť vzorky je uvedená v prílohe III.

Článok 10

1. Členské štáty budú vyžadovať, aby sa so základným osivom, certifikovaným osivom všetkých kategórii a obchodným osivom obchodovalo výhradne v dostatočne homogénnych dodávkach a v uzavretých obaloch s bezpečnostnou pečaťou a označeniami v súlade s článkami 11 a 12.

2. Členské štáty môžu v prípade predaja malých množstiev konečnému spotrebiteľovi pre balenia, pečatenie a označovanie udeliť výnimky z ustanovení odseku 1.

Článok 11

1. Členské štáty budú požadovať aby sa balenia základného osiva, certifikovaného osiva všetkých kategórií a obchodného osiva úradne alebo pod odborným dohľadom zapečatili takým spôsobom aby ich pri snahe o falšovanie nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo zanechania dôkazu na úradnej náveske alebo obale v zmysle článku 12 (1).

S cieľom zaistiť pečatenie bude pečatný systém prinajmenšom obsahovať buď úradnú návesku, alebo dodatok k úradnej náveske.

Opatrenia uvedené v druhom pododseku nebudú nevyhnutné pokiaľ sa použil pečatný systém s jednorázovým použitím.

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) sa môže ustanoviť či je príslušný pečatný systém v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

2. Obaly, ktoré boli úradne zapečatené, nemožno opätovne zapečatiť, či už raz alebo viackrát, s výnimkou úradného zapečatenia alebo pod úradným dohľadom. Pri opätovnom pečatení sa na náveske požadovanej podľa článku 12 (1) uvedie informácia o opätovnom zapečatení, najnovší dátum pečatenia a orgán zodpovedný za jeho vykonanie.

3. Členské štáty môžu požiadať o výnimky odseku 1 v prípade malých balení pečatených na svojom území. Podmienky týkajúce sa týchto výnimiek sa môžu určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 12

1. Členské štáty budú vyžadovať, aby obaly základného osiva, certifikovaného osiva všetkých kategórií a obchodného osiva:

a) boli označené zvonka oficiálnou náveskou, ktorá ešte nebola použitá a ktorá spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IV a na ktorej sú údaje uvedené v jednom z úradných jazykov spoločenstva. Farba návesky v prípade základného osiva bude biela, modrá pre certifikované osivo prvej generácie po základnom osive, červená pre certifikované osivo následných generácií a hnedá pre obchodné osivo. Pokiaľ sa použije náveska na motúzku jej upevnenie bude zabezpečené v každom prípade s úradnou pečaťou. Ak v prípadoch podľa článku 5 a) základné osivo nespĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II, čo sa týka klíčivosti, tento fakt sa uvedie na náveske. Možno povoliť použitie úradných nalepovacích návesiek. V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) možno povoliť pod úradným dozorom použitie nezmazateľnej tlače predpísaných informácií na obale vo forme návesky.

b) obsahovali úradné dokumenty v tej istej farbe ako náveska prinajmenšom s tými informáciami, ktoré sa vyžadujú v prílohe IV (A) a) (4), (5) a (6) a v prípade obchodného osiva b) (2), (5) a (6). Tento dokument bude spísaný takým spôsobom, že ho nemožno zameniť s úradnými náveskami uvedenými v bode a). Tento dokument nie je potrebný, ak sú informácie nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak v súlade s ustanoveniami podľa odseku a) je náveska na nalepovacej náveske z neroztrhnuteľného materiálu.

2. Členské štáty môžu požiadať o výnimky odseku 1 v prípade malých balení pečatených na svojom území. Podmienky týkajúce sa týchto výnimiek sa môžu určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

3. Táto smernica neovplyvní právo členských štátov požadovať, aby sa v prípade osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré je určené na iné účely ako poľnohospodársku výrobu, táto skutočnosť uviedla na náveske.

Článok 13

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) možno ustanoviť, že členské štáty môžu vyžadovať v prípadoch iných, ako tých, ktoré sú ustanovené v tejto smernici, balenia základného osiva, certifikovaného osiva všetkých kategórií alebo obchodného osiva mali návesku dodávateľa (ktorá môže byť náveskou oddelenou od úradnej návesky alebo bude oddelene umiestnená od informácie dodávateľa vytlačenej na obale). Podrobnosti, ktoré sa týkajú akejkoľvek takejto návesky budú tiež ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 14

V prípade osiva odrody, ktorá bola geneticky modifikovaná, bude v dokumentoch na náveskách alebo inde jasne uvedené, že sa jedná odrodu geneticky modifikovanú.

Článok 15

Členské štáty budú vyžadovať, aby sa akékoľvek chemické ošetrenie základného osiva, certifikovaného osiva všetkých kategórií alebo obchodného osiva vyznačilo buď na úradnej náveske, alebo na náveske dodávateľa a na obale alebo vnútri neho.

Článok 16

S cieľom hľadať zlepšujúce alternatívy určitých ustanovení tejto smernice možno schváliť dočasné pokusy nešpecifikovaných podmienok na úrovni spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

V rámci takýchto pokusov členské štáty môžu odpustiť dodržiavanie určitých povinností stanovených v tejto smernici. Rozsah tohto odpustenia sa definuje s ohľadom na ustanovenia, ktorých sa bude týkať. Trvanie experimentu neprekročí sedem rokov.

Článok 17

Členské štáty zabezpečia, že osivo, ktoré je umiestnené na trhu podľa tejto smernice, či už dobrovoľne alebo povinne nie je vystavené žiadnym trhovým obmedzeniam, čo sa týka jeho znakov, požiadaviek skúšania, obchodovania a pečatenia okrem tých, ktoré sú ustanovené v tejto alebo ktorejkoľvek inej smernici.

Článok 18

Podmienky za ktorých sa šľachtiteľské osivo generácie predchádzajúcej základnému osivu môže umiestniť na trhu podľa článku 4 sú:

a) musí sa úradne prehliadnuť príslušným orgánom v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na certifikáciu osiva;

b) musí byť zabalené v súlade s touto smernicou a

c) obaly musia mať úradnú návesku s prinajmenšom nasledovnými údajmi:

- Certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka

- referenčné číslo dávky,

- mesiac a rok balenia alebo

- mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

- druhy, kurzívou uvedené aspoň ich botanické názvy, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov,

- odrody prinajmenšom uvedené kurzívou,

- popis "osivo vyššieho množiteľského stupňa",

- počet generácií predchádzajúcich osivu kategórie "certifikované osivo" alebo "certifikované osivo prvej generácie".

Náveska má byť biela s uhlopriečnym fialovým pásom.

Článok 19

1. Členské štáty ustanovia, že osivo olejnín a priadnych rastlín,

- ktoré sa dopestovalo priamo zo základného osiva alebo certifikovaného osiva prvej generácie úradne certifikovaného v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná zhoda podľa článku 20b) alebo ktoré bolo vypestované priamo z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tretej krajine a

- ktoré sa zberalo v inom členskom štáte,

sa na požiadanie a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia smernice 2002/53ES, úradne certifikuje v ktoromkoľvek členskom štáte ak takéto osivo bolo podrobené poľným prehliadkam v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I pre príslušnú kategóriu a ak úradné skúšanie preukázalo, že podmienky ustanovené v prílohe II sú pre tú istú kategóriu splnené.

Pokiaľ v takýchto prípadoch bolo osivo vyrobené priamo z úradne certifikovaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu môžu členské štáty taktiež schváliť úradnú certifikáciu ako základného osiva, ak sú splnené podmienky ustanovené pre túto kategóriu.

2. Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa zberalo v spoločenstve a ktoré je určené na certifikáciu v súlade s odsekom 1:

- sa bude baliť a označovať úradnými náveskami, ktoré vyhovujú podmienkam ustanoveným v prílohe V (A) a (B) v súlade s článkom 11 (1) a

- bude sprevádzané úradným dokladom, ktorý je v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe V (C).

Dodržiavanie ustanovenia v prvom pododseku o balení a označovaní sa môže odpustiť, ak orgány zodpovedné za poľné prehliadky sú tiež zodpovedné za vystavovanie certifikačných dokumentov osiva, ktoré nebolo definitívne certifikované alebo súhlasia s touto výnimkou.

3. Členské štáty tiež ustanovia, že osivo olejnín a priadnych rastlín

- ktoré sa dopestovalo priamo zo základného osiva alebo certifikovaného osiva prvej generácie úradne certifikovaného v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná zhoda podľa článku 20b) alebo ktoré bolo vypestované priamo z kríženia základného osiva úradne certifikovaného v členskom štáte so základným osivom úradne certifikovaným v tretej krajine a

- ktoré sa zberalo v tretej krajine

sa na požiadanie úradne certifikuje ako certifikované osivo v ktoromkoľvek z tých členských štátov, v ktorých sa základné osivo buď vyrobilo, alebo úradne certifikovalo, ak osivo bolo podrobené poľným prehliadkam, ktoré uspokojujú podmienky ustanovené v ekvivalentnom rozhodnutí podľa článku 20a) pre odpovedajúcu kategóriu a ak úradné preskúšanie preukázalo, že podmienky ustanovené v prílohe II pre tú istú kategóriu sú splnené. Ostatné členské štáty môžu tiež povoliť úradnú certifikáciu takéhoto osiva.

Článok 20

1. Rada na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie určí, či:

a) v prípadoch uvedených v článku 18, poľné prehliadky v príslušnej tretej krajine spĺňajú podmienky stanovené v prílohe I;

b) osivo olejnín a priadnych rastlín zozberané v tretej krajine, ktoré poskytuje tie isté záruky týkajúce sa jeho znakov a podmienok skúšok na zabezpečenie identity, označovania a kontroly, je v týchto ohľadoch rovnocenné so základným osivom, certifikovaným osivom prvej druhej alebo tretej generácie alebo obchodným osivom zozberaným v spoločenstve a spĺňajúcim ustanovenia tejto smernice.

2. Odsek 1 sa tiež uplatní vo vzťahu k akémukoľvek novému členskému štátu od dátumu jeho pristúpenia do dátumu keď uvedie do platnosti zákony nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Článok 21

1. S cieľom prekonať akékoľvek dočasné ťažkosti vo všeobecnom zásobovaní základným alebo certifikovaným osivom, ktoré sa vyskytnú v spoločenstve a nie je ich možné inak prekonať členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) v množstvách potrebných na vyriešenie problémov v zásobovaní povolia na určité obdobie obchodovanie s osivom, na ktoré sa kládli menej prísne nároky alebo odrody nezapísanej do spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín alebo národných katalógov odrôd členských štátov.

2. Kategórii osiva ktorejkoľvek odrody bude zodpovedať príslušná úradná náveska zodpovedajúcej kategórie; osivu odrôd nezahrnutých do uvedených katalógov bude patriť náveska používaná pre obchodné osivo. Na náveska musí vždy uvedené, že príslušné osivo je osivo kategórie, ktorá spĺňa menej prísnejšie požiadavky.

3. Pravidlá uplatňovania odseku 1 možno prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 25 (2).

Článok 22

1. Členské štáty zabezpečia aby sa úradné prehliadky vykonávali vo vzťahu k obchodovaniu s osivom olejnín a priadnych rastlín aspoň náhodnými kontrolami na skontrolovanie súladu s požiadavkami a podmienkami tejto smernice.

2. Bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva v spoločenstve, členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vybavené nasledovnými podrobnosťami počas obchodovania s množstvami, ktoré presahujú dva kilogramy osiva dovezeného z tretích krajín:

a) druh;

b) odroda;

c) kategória;

d) krajina výroby a úradný inšpekčný orgán;

e) krajina odoslania;

f) dovozca;

g) množstvo osiva.

Spôsob akým sa tieto podrobnosti uvedú môže byť určený v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 23

1. Porovnávacie testy spoločenstva sa budú uskutočňovať v spoločenstve s cieľom následnej kontroly vzoriek základného osiva s výnimkou hybridov alebo syntetických odrôd a certifikovaného osiva všetkých kategórií olejnín a priadnych rastlín prijatého počas vzorkovania. Uspokojenie podmienok ktoré musí osivo spĺňať sa môže skontrolovať počas následných testov. Opatrenia na uskutočnenie testov a ich výsledky sa v zmysle článku 25 (1) odošlú výboru.

2. Porovnávacie skúšky sa používajú na harmonizáciu technických postupov pri certifikácii, aby sa tak získali výsledky, ktoré sú rovnocenné. Okamžite po dosiahnutí tohto cieľa sa vypracujú výročné správy o dosiahnutom pokroku týkajúce sa porovnávacích skúšok a ako dôverné informácie sa zašlú členským štátom a komisii. Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 25 (2) stanoví dátum prvej správy.

3. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) vykoná nevyhnutné opatrenia na uskutočnenie porovnávacích testov. Osivo olejnín a priadnych rastlín zberané v tretích krajinách sa môže zahrnúť do porovnávacích testov.

Článok 24

Zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vykonať v prílohách v zmysle vývoja vedeckých a technických poznatkov sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2).

Článok 25

1. Komisia bude nápomocná prostredníctvom svojho Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo a lesníctvo ustanoveného v zmysle článku 1 rozhodnutia Rady 66/399/EHS [7].

2. Pokiaľ sa niekde odvoláva na tento odsek, uplatní sa článok 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 26

Okrem prípadov, kedy je v prílohe II vo vzťahu k chorobám a škodlivým organizmom a ich prenášačom stanovené inak, sa táto smernica považuje za základ, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia štátnej legislatívy schválenej na ochranu zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, alebo ochranu priemyselného alebo obchodného vlastníctva.

Článok 27

1. Špecifické podmienky sa môžu ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) na zohľadnenie vývoja v oblastiach:

b) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s chemicky ošetreným osivom;

c) podmienky, za ktorých sa môže obchodovať s osivom vo vzťahu k uchovaniu rastlinných genetických zdrojov na pôvodnom mieste a ich prijateľné využívanie, ktoré zahrnie zmesi druhov, ktoré patria medzi druhy podľa článku 1 smernice Rady 2002/53/ES a sú pridružené do prirodzených alebo poloprirodzených habitatov a sú ohrozené genetickou eróziou.

d) podmienky za ktorých sa môže obchodovať s osivom vhodným na organické pestovanie.

2. Špecifické podmienky uvedené v odseku 1 b) zahrnú najmä nasledovné body:

b) v prípade osiva týchto druhov sa uvedie proveniencia schválená príslušným orgánom v každom členskom štáte pre obchodovanie s osivom v stanovených oblastiach;

c) vhodné kvantitatívne obmedzenia.

Článok 28

Na základe prihlášky členského štátu, ktorá sa bude týkať toho, čo je uvedené v článku 25 (2), tento štát môže byť úplne alebo čiastočne oslobodený od povinnosti uplatňovať ustanovenia tejto smernice s výnimkou článku 17:

a) vo vzťahu k nasledovným druhom:

- požlt farbiarsky

d) vo vzťahu k ostatným druhom, ktoré nie sú normálne rozmnožované alebo obchodované na svojom území.

Článok 29

Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení miestnych zákonov, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 30

Komisia doručí najneskôr do 1. februára 2004 podrobné vyhodnotenie zjednodušení certifikačných postupov uvedených v článku 5 smernice 98/96/ES. Toto vyhodnotenie sa má zamerať najmä na možný vplyv na kvalitu osiva.

Článok 31

1. Smernica 69/208/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe VI, časti A sa týmto ruší bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov transpozície uvedených smerníc, čo sa uvádza v prílohe VI, časti B.

2. Odkazy na zrušenú smernicu sa vytvoria, ako je uvedené v tejto smernici a budú sa uvádzať v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VII.

Článok 32

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 33

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 13. júna 2002

Za Radu

predseda

M. Rajoy Brey

[1] Stanovisko z 9. apríla 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

[2] Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/96/ES (Ú. v. ES L 25, 1.2.1999, s. 27).

[3] Pozri prílohu VI, časť A.

[4] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Ú. v. ES L 286, 4.10.1989, s. 24. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 96/336/ES (Ú. v. ES L 128, 29.5.1996, s. 23).

[7] Ú. v. ES L 125, 11.7.1996, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ PLODINA SPĹŇAŤ

1. Predplodina na poli nesmie odporovať výrobe osiva druhov a odrôd plodiny a pole má byť dostatočne čisté, bez samovysiatych rastlín z predchádzajúcich pestovaní.

2. Plodina má byť v súlade s nasledovnými štandardmi, čo sa týka vzdialeností od príbuzných zdrojov peľu, ktoré môžu vyústiť do nežiadúceho cudzoopelenia:

(v m) |

Plodina | Minimálna vzdialenosť |

1 | 2 |

Brassica spp. okrem Brassica napus; Cannabis sativa okrem jednodomej konopy; Carthamus tinctorius; rasca lúčna; Gossypium spp.; Sinapis alba:

–pre výrobu základného osiva | 400 m |

–pre výrobu certifikovaného osiva | 200 m |

Brassica napus:

–pre výrobu základného osiva | 200 m |

–pre výrobu certifikovaného osiva | 100 m |

Cannabis sativa, konopa jednodomá:

–pre výrobu základného osiva | 5000 m |

–pre výrobu certifikovaného osiva | 1000 m |

Helianthus annuus:

–pre produkciu základného osiva hybridov | 1500 m |

–pre výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy | 750 m |

–pre výrobu certifikovaného osiva | 500 m |

Na tieto vzdialenosti sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opelením.

3. Plodina má mať dostatočnú odrodovú pravosť, čistotu alebo v prípade porastov imbredných línií Helianthus annuus dostatočnú pravosť a čistotu, čo sa týka jej znakov.

Pre výrobu osiva hybridov odrôd Helianthus annus, uvedené ustanovenia sa tiež uplatnia na znaky komponentov so zahrnutím samčej sterility alebo obnovenia fertility.

Plodiny Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. a hybridy Helianthus annuus majú spĺňať nasledovné štandardy alebo ďalšie podmienky:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi a Gossypium spp.:

počet rastlín rastlinných druhov o ktorých je zrejmé, že nepatria odrode nesmie prekročiť:

- jedna na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

- jedna na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva,

B. Hybridy Helianthus annuus:

a) percento rastlín o ktorých je zrejmé, že nepatria do imbrednej línie alebo komponentu nesmie prekročiť:

aa) pre výrobu základného osiva:

i) | imbredné línie | 0,2 % |

ii) | jednoduché hybridy | |

–samčie rodičovské rastliny, ktoré majú peľ v čase keď má 2 % alebo viac samičích rastlín opeliteľné kvety | 0,2 % |

–materská rastlina | 0,5 % |

bb) pre výrobu certifikovaného osiva:

–samčie komponenty, rastliny ktoré majú peľ v čase keď má 5 % alebo viac samičích rastlín opeliteľné kvety | 0,5 % |

–samičí komponent | 1,0 % |

b) nasledovné ďalšie štandardy alebo podmienky sa majú uspokojiť v prípade výroby osiva hybridných odrôd:

aa) samčí komponent musí produkovať a šíriť dostatok peľu z rastlín pokiaľ kvitnú rastliny samičieho komponentu;

bb) ak má samičí komponent citlivé blizny, percento samičích komponentov, ktoré šírili alebo šíria peľ nesmie prekročiť 0,5 %;

cc) pre výrobu základného osiva celkové percento rastlín samičích komponentov o ktorých je zrejmé, že nepatria do komponentu a ktoré šírili alebo šíria peľ nesmie prekročiť 0,5 %;

dd) pokiaľ podmienky stanovené v prílohe II(I)(2) nemožno splniť, majú sa splniť nasledovné: komponent so samčou sterilitou sa má využívať na výrobu certifikovaného osiva s využitím samčieho komponentu, ktorý obsahuje špecifickú obnoviteľskú líniu alebo línie takže prinajmenej jedna tretina rastlín pestovaných z výsledného hybrida bude produkovať peľ, ktorý bude normálny po všetkých stránkach.

4. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni. V prípade Glycine max. je táto podmienka uplatniteľná najmä na organizmus Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora a var. sojae, Phialophora gregata and Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5. Dodržanie uvedených podmienok alebo iných podmienok sa v prípade základného osiva preskúša v úradných poľných prehliadkach a v prípade certifikovaného osiva buď v úradných poľných prehliadkach, alebo v prehliadkach pod úradným dozorom. Tieto poľné prehliadky sa uskutočnia v súlade s nasledovnými podmienkami:

A. podmienky a štádium vývoja porastu dovoľuje adekvátne skúšanie,

B. v prípadoch porastov okrem hybridy slnečnice sa musí vykonať aspoň jedná poľná prehliadka. v prípade hybridov slnečnice sa majú uskutočniť aspoň dve poľné prehliadky,

C. veľkosť, počet a rozdelenie pomerov polí, ktoré sa majú prehliadnuť s cieľom preskúšať a splniť ustanovenia tejto prílohy sa určí vhodnou metódou.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ OSIVO SPĹŇAŤ

I. ZÁKLADNÉ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivo druhov ďalej vymenovaných má byť najmä v súlade s nasledovnými štandardmi alebo podmienkami:

Druhy a kategórie | Minimálna odrodová čistota (%) |

1 | 2 |

Arachis hypogaea:

–základné osivo | 99,7 |

–certifikované osivo | 99,5 |

Brassica napus, okrem odrôd určených výhradne na krmivové účely, Brassica rapa,okrem odrôd určených výhradne na krmivové účely

–základné osivo | 99,9 |

–certifikované osivo | 99,7 |

Brassica napus spp., odrody určené výhradne na krmivové účely, Brassica rapa, odrody určené výhradne na krmivové účely, Helianthus annuus, iné ako hybridy odrôd včítane ich komponentov, Sinapis alba:

–základné osivo | 99,7 |

–certifikované osivo | 99 |

Linum usitatissimum:

–základné osivo | 99,7 |

–certifikované osivo prvej generácie | 98 |

–certifikované osivo druhej generácie | 97,5 |

Papaver somniferum:

–základné osivo | 99 |

–certifikované osivo | 98 |

Glycine max:

–základné osivo | 99,5 |

–certifikované osivo | 99 |

Minimálna odrodová čistota sa musí preskúšať najmä pri poľných prehliadkach v uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

2. Pokiaľ podmienky stanovené v prílohe I (3) (B) b) (dd) nemožno splniť, majú sa splniť nasledovné: pokiaľ sa na produkciu certifikovaného osiva hybridov slnečnice použil komponent so samčou sterilitou materského komponenta a samičí komponent, ktorý neobnovuje fertilitu osivo vyrábané s komponentom so samčou sterilitou sa má zmiešať s osivom vyrobeným s plne fertilnými rodičmi. Pomer osiva s vyrobeného s rodičmi so samčou sterilitou nemá prekročiť pomer dva ku jednej.

3. Osivo má spĺňať nasledovné štandardy alebo iné podmienky, čo sa týka klíčenia, analytickej čistoty a obsahu osiva iných druhov včítane Orobanche spp.:

A. Tabuľka

Druhy a kategórie | Minimálna klíčivosť (% klíčivých zŕn) | Analytická čistota | Maximálny obsah počtu semien iných rastlín vo vzorke hmotnosť uvedená v stĺpci 4 prílohy III (súčet za stĺpec) | Podmienky, čo sa týka obsahu semien Orobanche |

Minimálna analytická čistota (hmotnostné %) | Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov (hmotnostné %) | Ostatné rastlinné druhy a) | Avena ludoviciana, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Raphanus raphanistrum | Rumex spp. Okrem Rumex acetosella | Alopecurus myosuroides | Lolium remotum |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Arachis hypogaea | 70 | 99 | – | – | 0 | 0 c) | | | | | |

Brassica spp.

–základné osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–certifikované osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Cannabis sativa | 75 | 98 | – | 30 b) | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carthamus tinctorius | 75 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carum carvi | 70 | 97 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | 10 | | 3 | | |

Gossypium spp. | 80 | 98 | – | 15 | 0 | 0 c) | | | | | |

Helianthus annuus | 85 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

Linum usitatissimum:

–ľan priadny | 92 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

–ľan siaty | 85 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

Papaver somniferum | 80 | 98 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | | | | | |

Sinapis alba:

–základné osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–certifikované osivo | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Glycine max. | 80 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

B. Štandardy alebo iné podmienky uplatniteľné pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v Oddieli I (3) (A) tejto prílohy:

a) maximálny obsah semien stanovený v stĺpci 5 zahŕňa tiež osivá druhov v stĺpci 6 až 11;

b) určenie celkového obsahu semien ostatných rastlinných druhov podľa počtu sa nemusí urobiť, ak sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 5 sú splnené;

c) určenie celkového obsahu semien Cuscuta spp. podľa počtu sa nemusí urobiť, ak sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 7 sú splnené;

d) prítomnosť jedného semena Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nesmie posudzovať ako znečistenie, ak druhá vzorka tej istej veľkosti je bez semien Cuscuta spp.;

e) osivo má byť bez semien Orobanche spp.; prítomnosť jedného semena Orobanche spp. v 100g vzorke sa však nepovažuje za znečistenie, ak druhá vzorka 200g je bez semien Orobanche spp.

4. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni. Osivo má spĺňať predovšetkým nasledovné štandardy a iné podmienky:

A. Tabuľka

Druhy | Škodlivé organizmy |

Maximálne percento semien kontaminovaných škodlivými organizmami (súčet za stĺpec) | Sclerotinia sclerotiorum (maximálny počet sklerócií alebo úlomkov sklerócií v celkovej hmotnosti uvedenej v stĺpci 4 prílohy III) |

Botrytis spp. | Alternaria spp., Ascochyta linicola syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp. | Platyedria gossypiella |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Brassica napus | | | | 10 b) |

Brassica rapa | | | | 5 b) |

Cannabis sativa | 5 | | | |

Gossypium spp. | | | 1 | |

Helianthus annuus | 5 | | | 10 b) |

Linum usitatissimum | 5 | 5a) | | |

Sinnapis alba | | | | 5 b) |

B. Štandardy alebo iné podmienky uplatniteľné pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v oddiele I (4) (A) tejto prílohy:

a) pri ľane priadnom maximálne percento počtu semien kontaminovaných Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) nesmie byť viac ako jedno;

b) určenie sklerócií alebo úlomkov sklerócií Sclerotinia sclerotiniorum podľa počtu sa nemusí urobiť, ak sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 5 sú splnené.

C. Podrobnosti alebo ďalšie podmienky, ktoré treba splniť v prípade Glycine max.:

a) vo vzťahu k Pseudomonas syringae pv. glycinea maximálny počet podvzoriek v rámci 5000 semien rozdelené na dávku 5 podvzoriek, ktoré boli kontaminované uvedeným organizmom nesmie prekročiť 4;

pokiaľ sa podozrivé kolónie identifikujú vo všetkých podvzorkách, možno vykonať vhodné biochemické testy na preferenčnom médiu pre každú podvzorku na potvrdenie štandardov alebo podmienok;

b) v prípade Diaporthe phaseolorum maximálny počet kontaminovaných semien nesmie prekročiť 15 %;

c) Hmotnostné percento inertného materiálu, ako je uvedené v súlade s medzinárodnými metódami testovania nemá prekročiť 0,3 %.

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 (2) členské štáty môžu byť oprávnené nevykonávať skúšky so zreteľom na uvedené štandardy alebo iné podmienky pokiaľ na základe predchádzajúcej skúsenosti sú pochybnosti či tieto štandardy alebo podmienky boli splnené.

II. OBCHODNÉ OSIVO

S výnimkou oddielu I, podmienky uvedené v prílohe II (I) sa budú uplatňovať na obchodné osivo.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

HMOTNOSŤ DÁVKY A VZORKY

Druhy | Maximálna hmotnosť dávky (v tonách) | Minimálna hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dávky (v gramoch) | Hmotnosť vzorky na určenie číslom podľa článku 5 až 11 prílohy II(I)(3)(A) a v stĺpci 5 prílohy II(I)(4)(A) (v gramoch) |

1 | 2 | 3 | 4 |

Arachis hypogaea | 25 | 1000 | 1000 |

Brassica rapa | 10 | 200 | 70 |

Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |

Brassica napus | 10 | 200 | 100 |

Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |

Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |

Carthamus tinctorius | 25 | 900 | 900 |

Carum carvi | 10 | 200 | 80 |

Gossypium spp. | 25 | 1000 | 1000 |

Helianthus annuus | 25 | 1000 | |

Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |

Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |

Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |

Glycine max. | 25 | 1000 | 1000 |

Maximálna dávka osiva nesmie presiahnuť viac ako 5 %.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

NÁVESKA

A. Požadované informácie

a) Pre základné a certifikované osivo

1. "Pravidlá a štandardy ES".

2. Certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka

3. Mesiac a rok balenia vyjadrený ako: "balené… (mesiac a rok)" alebo

mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie, vyjadrené ako: "vzorkované… (mesiac a rok)".

4. Referenčné číslo dávky.

5. Druhy, kurzívou uvedené aspoň ich botanické názvy, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov.

6. Odrody uvedené prinajmenšom kurzívou.

7. Kategória.

8. Krajina výroby.

9. Deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto.

10. V prípade, že sú použité granulované pesticídy pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti.

11. V prípade odrôd, ktoré sú hybridmi alebo imbrednými líniami:

- pre základné osivo ak hybrid alebo imbredná línia ktorej osivo patrí bolo úradne prijaté v zmysle smernice 2002/53/ES:

názov tohto komponentu, pod ktorým bol úradne prijatý, spolu s alebo bez referencie na finálnu odrodu, spojených, v prípade hybridov alebo imbredných línií, ktoré sú určené výlučne ako komponenty finálnych odrôd so slovom "komponent",

- pre základné osivo v iných prípadoch:

názov komponentu ktorému základné osivo patrí, ktoré môže byť definované formou kódu sprevádzané referenciou na finálnu odrodu spolu s alebo bez referencie na jej funkciu (samčiu alebo samičiu) a sprevádzané slovom "komponent",

- pre certifikované osivo

názov odrody, ktorej osivo patrí sprevádzané slovom "hybrid".

12. Pokiaľ sa skúšala aspoň klíčivosť, slová "preskúšané… (mesiac a rok)" a môže sa vyznačiť orgán zodpovedný za preskúšanie. Takúto informáciu možno uviesť na úradnej nálepke priloženej na úradnú návesku.

Podľa postupu ustanoveného v článku 25 (2) členské štáty môžu byť oslobodené od požiadavky uvádzať botanický názov v prípade jednotlivých druhov a pokiaľ je to vhodné na obmedzené obdobia, kedy sa ustanoví, že nevýhody takéhoto zavedenia prevážia výhody očakávané z obchodovania s osivom.

b) Pre obchodné osivo

1. "Pravidlá a štandardy ES".

2. "Obchodné osivo (necertifikované ako odroda)".

3. Certifikačný orgán a členský štát alebo ich rozlišovacia skratka.

4. Mesiac a rok balenia vyjadrený ako: "balené… (mesiac a rok)".

5. Referenčné číslo dávky.

6. Druhy, kurzívou uvedené aspoň ich botanické názvy, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov.

7. Región výroby.

8. Deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto.

9. V prípade, že sú použité granulované pesticídy pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti.

10. Pokiaľ sa skúšala aspoň klíčivosť, slová "preskúšané… (mesiac a rok)" a môže sa vyznačiť orgán zodpovedný za preskúšanie. Takúto informáciu možno uviesť na úradnej nálepke priloženej na úradnú návesku.

Podľa postupu ustanoveného v článku 25(2) členské štáty môžu byť oslobodené od požiadavky uvádzať botanický názov v prípade jednotlivých druhov a pokiaľ je to vhodné na obmedzené obdobia, kedy sa ustanoví, že nevýhody takéhoto zavedenia prevážia výhody očakávané z obchodovania s osivom.

B. Minimálne rozmery

110 mm x 67 mm.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

NÁVESKA A DOKUMENT VYSTAVOVANÝ V PRÍPADE OSIVA EŠTE NECERTIFIKOVANÉHO ZBERANÉHO V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE

A. Informácie vyžadované na náveske

- orgán zodpovedný za poľné prehliadky a členský štát alebo jeho iniciály,

- druhy, kurzívou uvedené aspoň ich botanické názvy, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov,

- odrody, uvedené aspoň kurzívou; v prípade odrôd (imbredných línií, hybridov), ktoré sú určené výlučne ako komponenty odrôd, sa má pridať slovo "komponent".

- kategória,

- v prípade hybridných odrôd slovo "hybrid",

- pole alebo číslo dávky,

- deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto,

- vyjadrenie "osivo necertifikované".

Podľa postupu ustanoveného v článku 25 (2) členské štáty môžu byť oslobodené od požiadavky uvádzať botanický názov v prípade jednotlivých druhov a pokiaľ je to vhodné na obmedzené obdobia, kedy sa ustanoví, že nevýhody takéhoto zavedenia prevážia výhody očakávané z obchodovania s osivom.

B. Farba návesky

Náveska má byť šedá.

C. Informácie vyžadované na náveske

- orgán, ktorý vydáva dokument,

- druhy, latinsky uvedené aspoň ich botanické názvy, ktoré môžu byť v skrátenej forme bez mien autorov,

- odrody prinajmenšom uvedené kurzívou,

- kategória,

- referenčné číslo osiva s vyznačením poľa a menom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,

- pole alebo číslo dávky,

- oblasť pestovania produkcie dávky, na ktorú sa dokument vzťahuje,

- množstvo osiva zberaného a počet balení,

- v prípade certifikovaného osiva počet generácií po základnom osive,

- osvedčenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od plodiny, z ktorej osivo pochádza sú splnené,

- pokiaľ je to vhodné, výsledky predchádzajúcich analýz osiva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ČASŤ A ZRUŠENÁ SMERNICA A JEJ POSTUPNÉ ZMENY A DOPLNKY

(uvedené v článku 31)

Smernica 69/208/EHS (Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3) | |

Smernica Rady 71/162/EHS (Ú. v. ES L 87, 17.4.1971, s. 24) | iba článok 5 |

Smernica Rady 72/274/EHS (Ú. v. ES L 171, 29.7.1972, s. 37) | iba čo sa týka ustanovení v článku 1 a 2 smernice 69/208/EHS |

Smernica Rady 72/418/EHS (Ú. v. ES L287, 26. 12. 1972, s. 22) | iba článok 5 |

Smernica Rady 73/438/EHS (Ú. v. ES L 356, 27.12.1973, s. 79) | iba článok 5 |

Smernica Rady 75/444/EHS (Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, s. 6) | iba článok 5 |

Smernica Rady 78/55/EHS (Ú. v. ES L 16, 20.1.1978, s. 23) | iba článok 5 |

Smernica Komisie 78/388/EHS (Ú. v. ES L 113, 25.4.1978, s. 20) | |

Smernica Rady 78/692/EHS (Ú. v. ES L 236, 26.8.1978, s. 13) | iba článok 6 |

Smernica Rady 78/1020/EHS (Ú. v. ES L 350, 14.12. 1978, s. 27) | iba článok 3 |

Smernica Komisie 79/641/EHS (Ú. v. ES L 183, 19.7. 1979, s. 13) | iba článok 3 |

Smernica Komisie 80/304/EHS (Ú. v. ES L 68, 14.3.1980, s. 33) | |

Smernica Komisie 81/126/EHS (Ú. v. ES L 67, 12.3.1981, s. 36) | iba článok 4 |

Smernica Komisie 82/287/EHS (Ú. v. ES L 131, 13. 5. 1982, s. 24) | iba články 3 a 4 |

Smernica Rady 82/727/EHS (Ú. v. ES L 310, 6.11.1982, s. 21) | |

Smernica Komisie 82/859/EHS (Ú. v. ES L 357, 18.12. 1982, s. 31) | |

Smernica Rady 86/155/EHS (Ú. v. ES L 118, 7.5.1986, s. 23) | iba článok 4 |

Smernica Komisie 87/120/EHS (Ú. v. ES L 49, 18.2.1987, s. 39) | iba článok 4 |

Smernica Komisie 87/480/EHS (Ú. v. ES L 273, 26.9. 1987, s. 43) | iba článok 2 |

Smernica Rady 88/332/EHS (Ú. v. ES L 151, 17.6.1988, s. 82) | iba článok 7 |

Smernica Rady 88/380/EHS (Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 31) | iba článok 5 |

Smernica Rady 90/654/EHS (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 48) | iba čo sa týka ustanovení smernice 69/208/EHS v článku 2 a prílohe (I)(5) |

Smernica Komisie 92/9/EHS (Ú. v. ES L 70, 17.3.1992, s. 25) | |

Smernica Komisie 92/107/EHS (Ú. v. ES L 16, 25.1.1993, s. 1) | |

Smernica Komisie 96/18/ES (Ú. v. ES L 76, 26.3.1996, s. 21) | iba článok 2 |

Smernica Rady 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10) | iba článok 1(5) |

Smernica Rady 98/95/ES (Ú. v. ES L 25, 1.2.1999, s. 1) | iba článok 5 |

Smernica Rady 98/96/ES (Ú. v. ES L 25, 27.2.1999, s. 1) | iba článok 5 |

ČASŤ B KONEČNÉ TERMÍNY TRANSPOZÍCIE DO PRÁVA

(uvedené v článku 31)

Smernica | Konečný termín transpozície |

69/208/EHS | 1. júl 1997 |

71/162/EHS | 1. júl 1970 (Článok 5(1), (2) a 2(7)) |

1. júl 1972 (Článok 5(3)) |

1. júl 1971 (ostatné ustanovenia) |

72/274/EHS | 1. júl 1972 (Článok 1) |

1. júl 1973 (Článok 2) |

72/418/EHS | 1. júl 1973 |

73/438/EHS | 1. júl 1973 (Článok 5(3)) |

1. júl 1974 (Článok 5(4)) |

1.júl 1974 (ostatné ustanovenia) |

75/444/EHS | 1. júl 1975 (Článok 5(2)) |

1. júl 1977 (ostatné ustanovenia) |

78/55/EHS | 1. júl 1978 (Článok 5(2)) |

1.júl 1979 (ostatné ustanovenia) |

78/388/EHS | 1. január 1981 (Článok 1(1) a (2) |

1. júl 1980 (ostatné ustanovenia) |

78/692/EHS | 1. júl 1977 (Článok 6) |

1.júl 1979 (ostatné ustanovenia) |

78/1020/EHS | 1. júl 1977 |

79/641/EHS | 1. júl 1980 |

80/304/EHS | 1. júl 1980 |

81/126/EHS | 1. júl 1982 |

82/287/EHS | 1. január 1983 |

82/727/EHS | 1. júl 1982 |

82/859/EHS | 1. júl 1983 |

86/155/EHS | 1. marec 1986 (Článok 4(3), (4) a 5) |

1. júl 1987 (ostatné ustanovenia) |

87/120/EHS | 1. jún 1988 |

87/480/EHS | 1. júl 1990 |

88/332/EHS | |

88/380/EHS | 1. júl 1992 (Článok 5(10), (19), (23) a (25) a Článok 5(12)) |

1. júl 1990 (ostatné ustanovenia) |

90/654/EHS | |

92/9/EHS | 30. jún 1992 |

92/107/EHS | 1. júl 1994 |

96/18/ES | 1. júl 1996 |

96/72/ES | 1 júl 1997 |

98/95/ES | 1. február 2000 (Corrigendum Ú. v. ES L L 126, 20. 5. 1999, s. 23) |

98/96/ES | 1. február 2000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 69/208/EHS | Táto smernica |

Článok 1 | Článok 1, prvý pododsek |

Článok 17 | Článok 1, druhý pododsek |

Článok 1a) | Článok 2(1)a) |

Článok 2(1)(A) | Článok 2(1)b) |

Článok 2(1)(B)a) | Článok 2(1)c)i) |

Článok 2(1)(B)b) | Článok 2(1)c)ii) |

Článok 2(1)(B)c) | Článok 2(1)c)iii) |

Článok 2(1)(B)d) | Článok 2(1)c)iv) |

Článok 2(1)(Ba)(1)a) | Článok 2(1)d)(1)i) |

Článok 2(1)(Ba)(1)b) | Článok 2(1)d)(1)ii) |

Článok 2(1)(Ba)(2)a) | Článok 2(1)d)(2)i) |

Článok 2(1)(Ba)(2)b) | Článok 2(1)d)(2)ii) |

Článok 2(1)(Ba)(2)c) | Článok 2(1)d)(2)iii) |

Článok 2(1)(C)a) | Článok 2(1)e)i) |

Článok 2(1)(C)b) | Článok 2(1)e)ii) |

Článok 2(1)(C)c) | Článok 2(1)e)iii) |

Článok 2(1)(C)d) | Článok 2(1)e)iv) |

Článok 2(1)(D)a) | Článok 2(1)f)i) |

Článok 2(1)(D)b) | Článok 2(1)f)ii) |

Článok 2(1)(D)c) | Článok 2(1)f)iii) |

Článok 2(1)(D)d) | Článok 2(1)f)iv) |

Článok 2(1)(E)a) | Článok 2(1)g)i) |

Článok 2(1)(E)b) | Článok 2(1)g)ii) |

Článok 2(1)(E)c) | Článok 2(1)g)iii) |

Článok 2(1)(E)d) | Článok 2(1)g)iv) |

Článok 2(1)(Ea)a) | Článok 2(1)h)i) |

Článok 2(1)(Ea)b) | Článok 2(1)h)ii) |

Článok 2(1)(Ea)c) | Článok 2(1)h)iii) |

Článok 2(1)(Ea)d) | Článok 2(1)h)iv) |

Článok 2(1)(F)a) | Článok 2(1)i)i) |

Článok 2(1)(F)b) | Článok 2(1)i)ii) |

Článok 2(1)(F)c) | Článok 2(1)i)iii) |

Článok 2(1)(F)d) | Článok 2(1)i)iv) |

Článok 2(1)(G)a) | Článok 2(1)j)i) |

Článok 2(1)(G)b) | Článok 2(1)j)ii) |

Článok 2(1)(G)c) | Článok 2(1)j)iii) |

Článok 2(1)(H)a) | Článok 2(1)k)i) |

Článok 2(1)(H)b) | Článok 2(1)k)ii) |

Článok 2(1)(H)c) | Článok 2(1)k)iii) |

Článok 2(1a) | Článok 2(2) |

Článok 2(1b) | Článok 2(3) |

Článok 2(2)a) | – |

Článok 2(2)b) | Článok 2(4)a) |

Článok 2(2)c) | – |

Článok 2(2)d) | Článok 2(4)b) |

Článok 2(3)i)a) | Článok 2(5)a)i) |

Článok 2(3)i)b) | Článok 2(5)a)ii) |

Článok 2(3)i)c) | Článok 2(5)a)iii) |

Článok 2(3)i)d) | Článok 2(5)a)iv) |

Článok 2(3)ii) | Článok 2(5)b) |

Článok 2(3)iii) | Článok 2(5)c) |

Článok 2(3)iv) | Článok 2(5)d) |

Článok 2(3)v) | Článok 2(5), druhý pododsek |

Článok 2(4) | Článok 2(6) |

Článok 3 | Článok 3 |

Článok 3a) | Článok 4 |

Článok 4 | Článok 5 |

Článok 4a) | Článok 6 |

Článok 5 | Článok 7 |

Článok 6 | Článok 8 |

Článok 7 | Článok 9 |

Článok 8 | Článok 10 |

Článok 9 | Článok 11 |

Článok 10 | Článok 12 |

Článok 11 | Článok 13 |

Článok 11a) | Článok 14 |

Článok 12 | Článok 15 |

Článok 12a) | Článok 16 |

Článok 13 | Článok 17 |

Článok 14 | Článok 19 |

Článok 14a) | Článok 18 |

Článok 15(1)a) | Článok 20a) |

Článok 15(1)b) | Článok 20b) |

Článok 16 | Článok 21 |

Článok 18 | Článok 22 |

Článok 19 | Článok 23 |

Článok 20a) | Článok 24 |

Článok 20 | Článok 25 |

Článok 21 | Článok 26 |

Článok 21a)(1) | Článok 27(1) |

Článok 21a)(2)i) | Článok 27(2)a) |

Článok 21a)(2)ii) | Článok 27(2)b) |

Článok 22 | Článok 28 |

– | Článok 29 |

– | Článok 30 |

– | Článok 31 |

– | Článok 32 |

– | Článok 33 |

PRÍLOHA I | PRÍLOHA I |

PRÍLOHA II časť I bod 1 | PRÍLOHA II časť I bod 1 |

PRÍLOHA II časť I bod 1a) | PRÍLOHA II časť I bod 2 |

PRÍLOHA II časť I bod 2 | PRÍLOHA II časť I bod 3 |

PRÍLOHA II časť I bod 3 | PRÍLOHA II časť I bod 4 |

PRÍLOHA II časť II | PRÍLOHA II časť II |

PRÍLOHA III | PRÍLOHA III |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(1) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(1) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(2) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(2) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(3) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(3) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(4) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(4) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(5) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(5) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(6) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(6) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(7) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(7) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(8) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(8) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(9) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(9) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(10) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(10) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(10)a) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(11) |

PRÍLOHA IV časť A bod a)(11) | PRÍLOHA IV časť A bod a)(12) |

PRÍLOHA IV časť A bod b) | PRÍLOHA IV časť A bod b) |

PRÍLOHA IV časť B | PRÍLOHA IV časť B |

PRÍLOHA V | PRÍLOHA V |

– | PRÍLOHA VI |

– | PRÍLOHA VII |

--------------------------------------------------

Top