EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0044

Smernica 2002/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

OJ L 177, 6.7.2002, p. 13–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 235 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 136 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 136 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 101 - 107

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/44/oj

32002L0044Úradný vestník L 177 , 06/07/2002 S. 0013 - 0020


Smernica 2002/44/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 25. júna 2002

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 137 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1] predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3] na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. apríla 2002,

keďže:

(1) Podľa zmluvy Rada môže prostredníctvom smerníc prijať minimálne požiadavky na podporu zlepšenia najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila lepšia úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Takéto smernice sú na to, aby sa predišlo zavedeniu správnych, finančných a právnych obmedzení tým spôsobom, ktorý by mohol brániť tvorbe a rozvoju malých a stredných podnikov.

(2) Oznámenie Komisie týkajúce sa jej akčného programu súvisiaceho s uplatňovaním Charty základných sociálnych práv pracovníkov spoločenstva stanovuje zavedenie minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám spôsobených fyzikálnymi faktormi. Európsky parlament prijal v septembri 1990 rezolúciu týkajúcu sa tohto akčného programu [4], vyzývajúc osobitne Komisiu, aby pripravila osobitnú smernicu o rizikách spôsobených hlukom a vibráciami a inými fyzikálnymi faktormi na pracovisku.

(3) Ako prvé opatrenie sa považuje za potrebné zaviesť opatrenia chrániace pracovníkov pred rizikami vznikajúcimi z vibrácií, ktoré môžu vplývať na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, osobitne na svalovo/kostný systém a viesť k poškodeniam nervov a ciev. Zámerom týchto opatrení nie je len zabezpečiť zdravie a bezpečnosť každého pracovníka jednotlivo, ale aj vytvoriť minimálny základ ochrany pre všetkých pracovníkov spoločenstva, aby sa vyhlo možným deformáciám súťaže.

(4) Táto smernica stanovuje minimálne požiadavky, čím sa členským štátom dáva možnosť zachovať alebo prijať priaznivejšie ustanovenia na ochranu pracovníkov pred vibráciami, osobitne stanoviť akčné hodnoty denného vystavenia alebo nižšie limitné hodnoty denného vystavenia pre vibrácie. Uplatňovanie tejto smernice by nemalo slúžiť na ospravedlnenie akéhokoľvek ústupku v súvislosti so situáciou, ktorá už prevažuje v danom členskom štáte.

(5) Systém ochrany pred vibráciami sa musí obmedziť na definovanie cieľov bez prílišných podrobností, ktoré sa majú dosiahnuť, zásad, ktoré sa majú dodržiavať, a základných hodnôt, ktoré sa majú používať, aby sa umožnilo členským štátom rovnako uplatňovať minimálne požiadavky.

(6) Hladina vystavenia vibráciám sa môže účinnejšie znížiť zahrnutím preventívnych opatrení do projektov pracovných miest a pracovísk a výberom pracovných prostriedkov, postupov a metód tak, aby sa uprednostnilo znižovanie rizík pri zdroji. Ustanovenia súvisiace s pracovnými prostriedkami a metódami tým prispievajú k ochrane pracovníkov.

(7) Pokiaľ ide o riziká súvisiace s vystavením vibráciám, zamestnávatelia by mali urobiť úpravy na základe technického pokroku a vedeckých poznatkov s úmyslom zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.

(8) V prípade lodnej a vzdušnej dopravy, berúc do úvahy súčasný stav, nie je možné vyhovieť vo všetkých okolnostiach najvyšším limitným hodnotám vystavenia pre vibrácie pôsobiace na celé telo, preto by sa mali v niektorých prípadoch zabezpečiť náležite zdôvodnené výnimky.

(9) Keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [5], uplatňuje sa preto na vystavenie pracovníkov vibráciám bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

(10) Táto smernica je praktickým opatrením k vytvoreniu sociálneho rozmeru vnútorného trhu.

(11) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6],

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ a rozsah

1. Táto smernica, ktorá je šestnástou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť, ktoré vznikajú alebo pravdepodobne vzniknú z ich vystavenia mechanickým vibráciám.

2. Požiadavky tejto smernice sa vzťahujú na činnosti, pri ktorých sú alebo pravdepodobne sú pracovníci počas svojej práce vystavení rizikám z mechanických vibrácií.

3. Smernica 89/391/EHS sa uplatňuje v plnom rozsahu na celú oblasť uvádzanú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitnejšie ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice výrazy znamenajú:

a) "vibrácie pôsobiace na hornú končatinu": mechanické vibrácie, ktoré prenesené na hornú končatinu ľudí znamenajú riziká pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov, osobitne poškodenie ciev, kostí alebo kĺbov, nervov alebo svalov;

b) "celotelové vibrácie": mechanické vibrácie, ktoré, keď sa prenášajú na celé telo, znamenajú riziká pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov, najmä choroby dolných častí chrbta a poškodenie chrbtice.

Článok 3

Limitné a akčné hodnoty vystavenia

1. Pre vibrácie pôsobiace na hornú končatinu:

a) denná limitná hodnota vystavenia normovaná na osemhodinový referenčný čas je 5 m/s2;

b) denná akčná hodnota vystavenia normovaná na osemhodinový referenčný čas je 2,5 m/s2.

Vystavenie pracovníkov vibráciám pôsobiacim na hornú končatinu sa zhodnotí alebo zmeria podľa ustanovení bodu 1 časti A prílohy.

2. Pre celotelové vibrácie:

a) denná limitná hodnota vystavenia normovaná na osemhodinový referenčný čas je 1,15 m/s2 alebo, daný členský štát má na výber, hodnota dávky vibrácie je 21 m/s1,75;

b) denná akčná hodnota vystavenia normovaná na osemhodinový referenčný čas je 0,5 m/s2 alebo, daný členský štát má na výber, hodnota dávky vibrácie je 9,1 m/s1,75.

Vystavenie pracovníkov celotelovým vibráciám sa zhodnotí alebo zmeria podľa ustanovení bodu 1 časti B prílohy.

ODDIEL II

POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 4

Určenie a posúdenie rizík

1. Pri plnení povinností ustanovených v článkoch 6 ods. 3 a 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ posúdi a ak je to potrebné zmeria hladiny mechanických vibrácií, ktorým sú pracovníci vystavení. Merania sa vykonajú v súlade s bodom 2 časti A alebo bodu 2 časti B prílohy tejto smernice, ako je vhodné.

2. Hladina vystavenia mechanickým vibráciám sa môže posúdiť pozorovaním osobitných pracovných postupov a odkazmi na príslušné informácie o pravdepodobnej veľkosti vibrácií zodpovedajúcich vybaveniu alebo typom zariadení používaných v daných podmienkach vrátane tých informácií, ktoré poskytuje výrobca zariadenia. Tento postup sa odlišuje od merania, ktoré si vyžaduje používanie osobitných prístrojov a náležitej metodiky.

3. Posúdenie a meranie uvádzané v odseku 1 naplánujú a vykonajú príslušné služby vo vhodných intervaloch, berúc osobitne do úvahy ustanovenia článku 7 smernice 89/391/EHS týkajúce sa potrebných kompetentných služieb alebo osôb. Údaje získané z posúdenia, resp. merania hladín vystavenia mechanickým vibráciám sa uchovajú vo vhodnej forme, aby sa umožnili porady v ďalšom štádiu.

4. Podľa článku 6 ods. 3 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ pri posudzovaní rizík venuje osobitnú pozornosť:

a) hladine, typu a dobe trvania vystavenia vrátane prerušovaných vibrácií alebo opakovaných otrasov;

b) limitným a akčným hodnotám vystavenia, ktoré sú ustanovené v článku 3 tejto smernice;

c) akýmkoľvek vplyvom na zdravie a bezpečnosť pracovníkov pri osobitne citlivom riziku;

d) akýmkoľvek nepriamym vplyvom, ktoré sa týkajú bezpečnosti pracovníkov a vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi mechanickými vibráciami a pracoviskom alebo inými pracovnými prostriedkami;

e) informáciám výrobcov pracovných prostriedkov v súlade s príslušnými smernicami spoločenstva;

f) existencii doplnkového vybavenia navrhnutého na zníženie hladín vystavenia mechanickým vibráciám;

g) pri celotelových vibráciách prekračovaniu vystavenia nad rámec normálneho pracovného času v zodpovednosti zamestnávateľa;

h) osobitným pracovným podmienkam, ako sú nízke teploty;

i) príslušným informáciám získaným zo zdravotnej prehliadky vrátane uverejnených informácií, pokiaľ je to možné.

5. Zamestnávateľ má mať posúdenie rizík podľa článku 9 ods. 1 písm. a) smernice 89/391/EHS a určí, ktoré opatrenia sa musia prijať v súlade s článkami 5 a 6 tejto smernice. Posúdenie rizík sa zaznamená na vhodné médium podľa vnútroštátneho práva a praxe; môže obsahovať zdôvodnenie zamestnávateľa, že kvôli povahe a rozsahu rizík súvisiacich s mechanickými vibráciami je potrebné ďalšie, podrobné posúdenie rizík. Posúdenie rizík sa pravidelne aktualizuje, osobitne ak boli významné zmeny, ktoré mohli spôsobiť jeho zastaranie, alebo ak výsledky zdravotnej prehliadky ukázali, že je to potrebné.

Článok 5

Ustanovenia zamerané na odstránenie alebo zníženie vystavenia

1. Berúc do úvahy technický pokrok a dostupnosť opatrení na znižovanie rizika pri zdroji, riziká vznikajúce z vystavenia mechanickým vibráciám sa odstránia alebo znížia na minimum pri zdroji.

Zníženie týchto rizík sa zakladá na všeobecných zásadách prevencie ustanovených v článku 6 ods. 2 smernice 89/391/EHS.

2. Na základe posúdenia rizík uvedených v článku 4, ak sa prekročia akčné hodnoty vystavenia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), zamestnávateľ ustanoví a vykoná program technických, resp. organizačných opatrení s úmyslom na minimum znížiť vystavenie mechanickým vibráciám a sprevádzajúce riziká, berúc osobitne do úvahy:

a) iné metódy práce, ktoré si vyžadujú menšie vystavenie mechanickým vibráciám;

b) výber vhodného pracovného prostriedku s vhodným ergonomickým dizajnom a ktorý, so zreteľom na prácu, ktorá sa má vykonať, vytvára najmenšie možné vibrácie;

c) zabezpečenie pomocného zariadenia, ktoré znižuje riziko poškodení spôsobených vibráciami, ako sú sedadlá, ktoré účinne znižujú celotelové vibrácie, a držadlá, ktoré znižujú vibrácie prenášané na hornú končatinu;

d) vhodné spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a súboru pracovísk;

e) dizajn a rozmiestnenie pracoviska a pracovných miest;

f) primerané informácie a školenia, aby pracovníci dostali pokyny, ako správne a bezpečne používať pracovné prostriedky, aby sa na minimum znížili mechanické vibrácie, ktorým sú vystavení;

g) obmedzenie dĺžky a intenzity vystavenia;

h) vhodný pracovný režim s primeranými dobami odpočinku;

i) zabezpečenie odevu na ochranu pracovníkov vystavených chladu a vlhku.

3. V žiadnom prípade pracovníci nebudú exponovaní nad limitnú hodnotu vystavenia.

Ak aj napriek opatreniam, ktoré prijal zamestnávateľ, aby dodržal túto smernicu, prekročí vystavenie limitnú hodnotu, zamestnávateľ okamžite prijme opatrenia na zníženie vystavenia pod limitnú hodnotu. Určí príčiny prekročenia povolených hodnôt a na ich základe zmení a doplní opatrenia na ochranu a prevenciu, aby sa zabránilo ich opätovnému prekročeniu.

4. Podľa článku 15 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ prispôsobí opatrenia uvádzané v tomto článku na požiadavky pracovníkov ohrozených osobitným rizikom.

Článok 6

Informovanie a školenie pracovníkov

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečí, aby pracovníci, ktorí sú pri práci vystavení rizikám z mechanických vibrácií, a/alebo ich zástupcovia dostali informácie a školenie súvisiace s výsledkami posúdenia rizík ustanoveného v článku 4 ods. 1 tejto smernice, týkajúce sa osobitne:

a) opatrení prijatých na uplatňovanie tejto smernice, aby sa odstránili alebo na minimum znížili riziká z mechanických vibrácií;

b) limitných a akčných hodnôt vystavenia;

c) výsledkov hodnotenia a meraní mechanických vibrácií urobených podľa článku 4 tejto smernice a možných poškodení vznikajúcich z používaných pracovných prostriedkov;

d) toho, prečo a ako zisťovať a ohlásiť príznaky poškodenia;

e) okolností, za akých majú pracovníci nárok na zdravotnú prehliadku;

f) bezpečných pracovných postupov na minimalizáciu vystavenia mechanickým vibráciám.

Článok 7

Porady a účasť pracovníkov

Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov sa konajú v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS o záležitostiach zahrnutých v tejto smernici.

ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 8

Zdravotná prehliadka

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 89/391/EHS, členské štáty prijmú ustanovenia na zabezpečenie primeraných zdravotných prehliadok pracovníkov s odkazom na výsledok posúdenia rizík ustanovených v článku 4 ods. 1 tejto smernice, ak tento preukazuje riziko pre ich zdravie. Tieto ustanovenia vrátane požiadaviek ustanovených pre zdravotné záznamy a ich dostupnosť sa zavedú podľa vnútroštátneho práva a/alebo praxe.

Zdravotné prehliadky, ktorých výsledky sa berú do úvahy pri uplatňovaní preventívnych opatrení na danom pracovisku, sú určené na prevenciu a rýchlu diagnostiku akejkoľvek poruchy zdravia spojenej s vystavením mechanickým vibráciám. Takéto prehliadky sú vhodné, ak:

- vystavenie pracovníkov vibráciám je také, že sa môže určiť väzba medzi týmto vystavením a identifikovateľnou chorobou alebo škodlivými účinkami na zdravie,

- je pravdepodobné, že choroba alebo účinky sa objavia v určitých pracovných podmienkach pracovníkov a

- existujú techniky testovania na zistenie choroby alebo škodlivých účinkov na zdravie.

V každom prípade, pracovníci vystavení mechanickým vibráciám presahujúcim hodnoty ustanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a 2 písm. b) majú nárok na primeraný zdravotnú prehliadku.

2. Členské štáty ustanovia systém, ktorým sa zabezpečí, že sa pre každého pracovníka, ktorý sa podrobí zdravotnej prehliadke podľa odseku 1, vytvorí a aktualizuje osobný zdravotný záznam. Zdravotné záznamy obsahujú súhrn výsledkov vykonanej zdravotnej prehliadky. Uchovávajú sa vo vhodnej forme, aby sa neskôr umožnili porady, berúc do úvahy ich dôverný charakter.

Kópie príslušných záznamov sa na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu. Každý pracovník má na požiadanie prístup k svojmu zdravotnému záznamu.

3. Ak sa ako výsledok zdravotnej prehliadky zistí, že pracovník má identifikovateľnú chorobu alebo poškodené zdravie, čo lekár alebo odborník v oblasti pracovného lekárstva považuje za dôsledok vystavenia mechanickým vibráciám pri práci:

a) lekár alebo iná kvalifikovaná osoba informuje pracovníka o výsledkoch, ktoré súvisia s ním osobne. Dostane najmä informácie a rady o opatreniach zdravotnej prehliadky, ktorým by sa mal podriadiť po skončení vystavenia;

b) zamestnávateľovi sa oznámia všetky významné nálezy zdravotných prehliadok, berúc do úvahy lekárske tajomstvo.

c) zamestnávateľ:

- preskúma posúdenie rizika, ktoré sa vykonalo podľa článku 4,

- preskúma opatrenia ustanovené na odstránenie alebo zníženie rizík podľa článku 5,

- vezme do úvahy rady odborníka v oblasti pracovného lekárstva alebo iného kvalifikovaného odborníka alebo príslušného orgánu pri vykonávaní opatrení požadovaných na odstránenie alebo zníženie rizika podľa článku 5 vrátane možnosti preradiť pracovníka na inú prácu, kde nie je riziko ďalšieho vystavenia, a

- zorganizuje ďalšiu zdravotnú prehliadku a zabezpečí zhodnotenie zdravotného stavu všetkých ďalších pracovníkov, ktorí mali podobné vystavenie. V takých prípadoch môže príslušný lekár alebo odborník v oblasti pracovného lekárstva alebo príslušný orgán navrhnúť, aby ľudia, ktorí boli vystavení vibráciám, boli lekársky vyšetrení.

Článok 9

Prechodné obdobia

So zreteľom na plnenie povinností ustanovených v článku 5 ods. 3 členské štáty po porade s obidvomi stranami pracovných vzťahov v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou sú oprávnené využiť maximálne prechodné obdobie v trvaní päť rokov od 6. júla 2005, ak sa používajú pracovné prostriedky, ktoré dostali pracovníci pred 6. júlom 2007 a ktoré neumožňujú rešpektovanie limitných hodnôt pre dávky, berúc do úvahy najnovší technický pokrok a/alebo prijaté organizačné opatrenia. So zreteľom na zariadenia používané v poľnohospodárstve a lesníctve sú členské štáty oprávnené predĺžiť si maximálne prechodné obdobie najviac o štyri roky.

Článok 10

Výnimky

1. Podľa všeobecných zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov sa členské štáty môžu v prípade lodnej a leteckej dopravy odchýliť od článku 5 ods. 3 za náležite ospravedlnených okolností so zreteľom na celotelové vibrácie, ak, berúc do úvahy stav a osobitné charakteristiky pracovísk, nie je možné dodržiavať limitné hodnoty aj napriek prijatým technickým a/alebo organizačným opatreniam.

2. Ak sú pracovníci vystavení mechanickým vibráciám zvyčajne pod akčnými hodnotami vystavenia stanovenými v článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), no tieto vystavenia sa z času na čas značne menia a príležitostne môžu prekročiť limitné hodnoty vystavenia, členské štáty môžu poskytnúť aj výnimky z článku 5 ods. 3. Avšak expozičné hodnoty, vypočítané ako priemer za viac ako 40 hodín, musia byť nižšie ako limitná hodnota vystavenia a musí existovať dôkaz, ktorý dokazuje, že riziká z tohto typu vystavenia na prácu sú nižšie ako tie, ktoré vznikajú z vystavenia pri limitnej hodnote vystavenia.

3. Výnimky uvádzané v odsekoch 1 a 2 poskytnú členské štáty po porade s dvoma stranami pracovných vzťahov v súlade s vnútroštátnym právom a praxou. Takéto výnimky musia sprevádzať podmienky, ktoré zaručujú, berúc do úvahy osobitné okolnosti, že výsledné riziká sú znížené na minimum a že príslušní pracovníci podliehajú zvýšenému zdravotnému dohľadu. Takéto výnimky sa prehodnocujú každé štyri roky a stiahnu sa, keď už viac neexistujú oprávňujúce okolnosti.

4. Každé štyri roky členské štáty zašlú Komisii zoznam výnimiek, ako sú uvádzané v odsekoch 1 a 2 označujúcich presné dôvody a okolnosti, ktoré ich prinútili rozhodnúť, že poskytnú výnimky.

Článok 11

Technické zmeny a doplnenia

Zmeny a doplnenia prílohy prísne technickej povahy v súlade s:

a) prijatím smerníc v oblasti technickej harmonizácie a štandardizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk,

b) technickým pokrokom, zmenami v najvhodnejšie harmonizovaných európskych normách alebo špecifikáciách a s novými zisteniami týkajúcimi sa mechanických vibrácií,

sa prijmú v súlade s regulatórnym postupom stanoveným v článku 12 ods. 2

Článok 12

Výbor

1. Komisii pomáha výbor uvedený v článku 17 ods. 2 smernice 89/391/EHS.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvádzané v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

ODDIEL IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Správy

Každých päť rokov členské štáty poskytnú správu Komisii o praktickom uplatňovaní tejto smernice, uvádzajúc názory oboch strán pracovných vzťahov. Bude obsahovať opis najlepšej praxe na prevenciu vibrácií so škodlivým účinkom na zdravie a ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami, ktoré prijali členské štáty na to, aby sa podelili s poznatkami o takejto najlepšej praxi.

Na základe týchto správ Komisia vykoná celkové zhodnotenie vykonávania smernice vrátane vykonávania na základe vedeckovýskumných informácií a oznámi to Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Poradnému výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci a, ak je to potrebné, navrhne zmeny a doplnenia.

Článok 14

Transpozícia

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 6. júla 2005. Ihneď o tom informujú Komisiu. Pripoja aj zoznam, v ktorom uvedú podrobné dôvody prechodných opatrení, ktoré členské štáty prijali v súlade s článkom 9.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob, akým sa tento odkaz vykoná, ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré prijmú alebo už prijali v oblasti zahrnutej v tejto smernici.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 16

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 25. júna 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

J. Matas I Palou

[1] Ú. v. ES C 77, 18.3.1993, s. 12.Ú. v. ES C 230, 19.8.1994, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 249, 13.9.1993, s. 28.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 1994 (Ú. v. ES C 128, 9.5.1994, s. 146), potvrdené 16. septembra 1999 (Ú. v. ES C 54, 25.2.2000, s. 75), spoločná pozícia Rady z 25. júna 2001 (Ú. v. ES C 301, 26.10.2001, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. apríla 2002 a rozhodnutie Rady z 21. mája 2002.

[4] Ú. v. ES C 260, 15.10.1990, s. 167.

[5] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

A. VIBRÁCIE PÔSOBIACE NA HORNÚ KONČATINU

1. Posúdenie dávky

Posúdenie hladiny vystavenia vibráciám na hornú končatinu sa zakladá na výpočte dennej hodnoty vystavenia normalizovanej na osemhodinový referenčný čas A(8), vyjadrené ako druhá odmocnina zo súčtu štvorcov (rms) (celková hodnota) frekvenčných vážených hodnôt zrýchlenia určených v pravouhlých osiach ahwx, ahwy, ahvz ako je definované v kapitolách 4 a 5 prílohy A normy ISO 5349-1(2001).

Posúdenie hladiny vystavenia sa môže vykonať na základe odhadu založeného na informáciách výrobcov týkajúcich sa úrovne emisií z používaných pracovných prostriedkov a na pozorovaní jednotlivých pracovných postupov alebo na meraní.

2. Meranie

Ak sa meranie robí podľa článku 4 ods. 1:

a) použité metódy môžu zahŕňať vzorkovanie, kde musí byť reprezentatívna osobná vystavenie pracovníka mechanickým vibráciám, ktoré sú predmetom merania; použité metódy a prístroje sa musia nastaviť na jednotlivé charakteristiky mechanických vibrácií, ktoré sa majú merať, na faktory okolia a na charakteristiky meracieho prístroja v súlade s normou ISO 5349-2(2001);

b) v prípade zariadení, ktoré je treba držať oboma rukami, sa merania musia urobiť na každej ruke. Vystavenie je určené uvádzaním vyššej hodnoty z týchto dvoch; poskytne sa aj informácia o druhej ruke.

3. Interferencia

Článok 4 ods. 4 písm. d) sa uplatní, najmä ak mechanické vibrácie interferujú so správnou obsluhou ovládačov alebo čítaním ukazovateľov.

4. Nepriame riziká

Článok 4 ods. 4 písm. d) sa uplatní, najmä ak mechanické vibrácie interferujú so stabilitou štruktúr alebo bezpečnosťou spojov.

5. Ochrana jednotlivca

Osobné ochranné prostriedky pred vibráciami pôsobiacimi na hornú končatinu prispievajú k programu opatrení uvedenému v článku 5 ods. 2.

B. CELOTELOVÉ VIBRÁCIE

1. Posúdenie vystavenia

Posúdenie hladiny vystavenia vibráciám sa zakladá na výpočte denného vystavenia A(8) vyjadreného ako trvalé ekvivalentné zrýchlenie v priebehu osemhodinového času, vypočítané ako najvyššia (rms) hodnota alebo najvyššia dávka vibrácií (VDV) frekvenčných vážených zrýchlení, určených v troch pravouhlých osiach (1,4a wx, 1,4awy, a vz pre sediaceho alebo stojaceho pracovníka) v súlade s kapitolami 5, 6 a 7, príloha A a príloha B normy ISO 2631-1(1997).

Posúdenie hladiny vystavenia sa môže vykonať na základe odhadu založeného na informáciách výrobcov týkajúcich sa úrovne emisií z používaných pracovných prostriedkov a na pozorovaní osobitných pracovných postupov alebo na meraní.

V prípade námornej dopravy členské štáty môžu vziať do úvahy len vibrácie s frekvenciou presahujúcou 1 Hz.

2. Meranie

Ak sa meranie robí podľa článku 4 ods. 1, použité metódy môžu zahŕňať vzorkovanie, ktoré musí zastupovať osobnú vystavenie pracovníka meraným mechanickým vibráciám. Použité metódy a prístroje sa musia nastaviť na jednotlivé charakteristiky mechanických vibrácií, ktoré sa majú merať, na faktory okolia a na charakteristiky meracieho prístroja.

3. Interferencia

Článok 4 ods. 4 písm. d) sa uplatní, najmä ak mechanické vibrácie interferujú so správnou obsluhou ovládačov alebo čítaním ukazovateľov.

4. Nepriame riziká

Článok 4 ods. 4 písm. d) sa uplatní, najmä ak mechanické vibrácie interferujú so stabilitou štruktúr alebo bezpečnosťou spojov.

5. Predĺženie vystavenia

Článok 4 ods. 4 písm. g) sa uplatní, najmä ak vďaka povahe činnosti má pracovník úžitok z používania rekreačných zariadení pod dohľadom zamestnávateľa; vystavenie celotelovým vibráciám v týchto zariadeniach sa musí znížiť na úroveň kompatibilnú s ich účelom a podmienkami používania, okrem prípadov "force majeure".

--------------------------------------------------

Top