EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0042

Smernica Komisie 2002/42/ES zo 17. mája 2002, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov (bentazón a pyridát) v a na obilninách, potravinách živočíšneho pôvodu a určitých výrobkoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleninyText s významom pre EHP

OJ L 134, 22.5.2002, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 19 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 19 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Nepriamo zrušil 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/42/oj

32002L0042Úradný vestník L 134 , 22/05/2002 S. 0029 - 0036


Smernica Komisie 2002/42/ES

zo 17. mája 2002,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov (bentazón a pyridát) v a na obilninách, potravinách živočíšneho pôvodu a určitých výrobkoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na obilninách [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/23/ES [2], najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu [3], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/23/ES, najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu, vrátane ovocia a zeleniny [4], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/23/ES, najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní výrobkov na ochranu rastlín na trh [5], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2002/37/ES [6], najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1) Existujúce aktívne látky bentazón a pyridát boli smernicami Komisie 2000/68/ES [7] a 2001/21/ES [8] zahrnuté do prílohy I k smernici 91/414/EHS na použitie ako herbicíd pre obilniny, zeleninu a krmoviny.

(2) Pri zahrnutí dotknutých aktívnych látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa vychádzalo z vyhodnotenia predložených informácií týkajúcich sa navrhovaného použitia. Informácie týkajúce sa tohto použitia predložili určité členské štáty v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS. Dostupné informácie boli preskúmané a sú postačujúce na stanovenie maximálnych hladín určitých rezíduí (MHR).

(3) Tam, kde neexistujú žiadne MHR spoločenstva alebo predbežné MHR, členské štáty stanovia národné predbežné MHR v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS ešte predtým, ako sa výrobky na ochranu rastlín obsahujúce tieto aktívne látky môžu schváliť.

(4) S ohľadom na zahrnutie dotknutých aktívnych látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS súvisiace technické a vedecké hodnotenia boli ukončené vo forme revíznych správ Komisie. Správy boli v prípade bentazónu dokončené 13. júla 2000 a v prípade pyridátu 12. decembra 2000. Stanovili prípustný denný príjem (PDP) pre bentazón na 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň a pre pyridát na 0,036 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Celoživotné vystavenie spotrebiteľ ov potravinárskych výrobkov ošetrovaných dotknutými aktívnymi látkami bolo stanovené a vyhodnotené v súlade s postupmi spoločenstva. Je potrebné tiež zohľadniť usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou [1] Usmernenia pre predpokladaný potravinový príjem rezíduí pesticídov (revidované), ktoré vypracoval GEMS/Potravinový program v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov a uverejnila Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). a stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny [2] Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny súvisiace s otázkami týkajúcimi sa zmien a doplnení príloh k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny zo 14. júla 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/out21_en.html). k použitej metodológii. Dohodlo sa, že navrhované MHR nepovedú k tomu, aby sa tieto PDP zvýšili.

(5) Nespozorovali sa žiadne akútne toxické účinky v rámci vyhodnocovania a diskusie, ktorá predchádzala zahrnutiu pyridátu do prílohy I k smernici 91/414/EHS, ktoré by si vyžadovali stanovenie akútnej referenčnej dávky. Akútna referenčná dávka pre bentazón bola stanovená na 0,25 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Podľa vyhodnotenia hladiny vystavenia nebudú mať navrhované MHR za následok neprípustné akútne vystavenie spotrebiteľov.

(6) S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu spotrebiteľa pred vystavením rezíduám v alebo na produktoch, ktoré neboli schválené, odporúča sa stanoviť predbežné MHR na spodnej hranici analytickej stanoviteľnosti pre všetky produkty, na ktoré sa vzťahujú smernice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS.

(7) Stanovenie takýchto predbežných MHR hladín spoločenstva nebráni členským štátom, aby stanovili predbežné MHR pre bentazón a pyridát v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a prílohy VI k tejto smernici. Obdobie štyroch rokov sa považuje za dostačujúce na povolenie ďalších možných použití dotknutých aktívnych látok. Predbežná MHR by sa potom mala stať konečnou.

(8) Prílohy k smerniciam 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by sa mali z tohto dôvodu zmeniť a doplniť.

(9) Komisia oznámila návrh tejto smernice Svetovej obchodnej organizácii a nedostala žiadne pripomienky. Komisia na základe predložených prijateľných údajov preskúma možnosť stanoviť prípustné odchýlky od maximálnych hladín rezíduí pri dovoze pre špecifické kombinácie pesticíd/plodina.

(10) Táto smernica je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Do časti A prílohy II k smernici 86/362/EHS sa vkladajú nasledujúce maximálne hladiny rezíduí pesticídov:

"Rezíduum pesticídov | Maximálna úroveň v mg/kg |

| |

Bentazón (suma bentazónu a konjugátov 6-OH- a 8-OH-bentazónu vyjadrené ako bentazón) | 0,1 | Obilniny |

Pyridát (suma pyridátu, jeho hydrolyzovaného produktu CL 9673 (6-chlór-4-hydroxy-3-fenylpyridazín) a hydrolyzovateľných konjugátov CL 9673 vyjadrené ako pyridát) | 0,05 | Obilniny |

Článok 2

Do časti B prílohy II k smernici 86/363/EHS sa vkladajú nasledujúce maximálne hladiny rezíduí pesticídov:

"Rezíduum pesticídu | Maximálna úroveň (mg/kg) |

Mäsa, vrátane tuku prípravkov z mäsa, tukov z vnútorností a živočíšnych tukov uvedených v prílohe I pod CN kódmi 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | Pre mlieko a mliečne výrobky uvedené v prílohe I pod CN kódmi 0401, 0402, 0405 00 a 0406 | Čerstvých vajec bez škrupín, pre vtáčie vajcia a vaječné žltky uvedené v prílohe I pod CN kódmi 040700 a 0408,, |

Bentazón | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

Pyridát (suma pyridátu, jeho hydrolyzovaného produktu CL 9673 (6-chlór-4-hydroxy-3-fenylpyridazín) vyjadrené ako pyridát) | Obličky okrem hydiny 0,4 | 0,05 | 0,05 |

Iné produkty |

Článok 3

Maximálne hladiny rezíduí pesticídu pre bentazón a pyridát v prílohe k tejto smernici sa pridávajú do prílohy II k smernici 90/642/EHS.

Článok 4

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2003.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob vykonania takéhoto odkazu stanovia členské štáty.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 17. mája 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37.

[2] Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 13.

[3] Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43.

[4] Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71.

[5] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 10.

[7] Ú. v. ES L 276, 28.10.2000, s. 41.

[8] Ú. v. ES L 69, 10.3.2001, s. 17.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa vzťahujú MRL (maximálne úrovne rezíduí) | Rezíduá pesticídov a maximálne úrovne rezíduí (mg/kg) |

Bentazón (suma bentazónu a konjugátov 6-OH- a 8-OH-bentazónu vyjadrené ako bentazón) | Pyridát (suma pyridátu, jeho hydrolyzovaného produktu CL 9673 (6-chlór-4-hydroxy-3-fenylpyridazín) a hydrolyzovateľné konjugáty CL 9673 vyjadrené ako pyridát) |

1)Ovocie čerstvé, sušené alebo tepelne neopracované, konzervované zmrazením bez prídavku cukru: orechy | 0,1 | 0,05 |

i)CITRUSOVÉ PLODY

Grapefruity | | |

Citróny | | |

Limety | | |

Mandarínky (vrátane klementínok a ostatných hybridov) | | |

Pomaranče | | |

Pomelá | | |

Ostatné | | |

ii)ŠKRUPINOVÉ PLODY (vylúpané alebo nevylúpané)

Mandle | | |

Para orechy | | |

Kešu orechy | | |

Jedlé gaštany | | |

Kokosové orechy | | |

Lieskové orechy | | |

Makadamové orechy | | |

Pekanové orechy | | |

Píniové oriešky | | |

Pistácie | | |

Vlašské orechy | | |

Ostatné | | |

iii)MALVICOVÉ PLODY

Jablká | | |

Hrušky | | |

Dule | | |

Ostatné | | |

iv)KÔSTKOVÉ OVOCIE

Marhule | | |

Čerešne | | |

Broskyne (vrátane nektariniek a podobných hybridov) | | |

Slivky | | |

Ostatné | | |

v)BOBUĽOVITÉ A DROBNÉ OVOCIE

a)Stolové a muštové hrozno

Stolové hrozno | | |

Muštové hrozno | | |

b)Jahody (okrem lesných) | | |

c)Trstinové plody (okrem lesných)

Ostružiny a ich krížence | | |

dewberries, | | |

loganberries | | |

Maliny | | |

Iné | | |

d)Ostatné drobné ovocie a bobule (okrem lesných)

Čučoriedky | | |

Brusnice | | |

Ríbezle (červené, čierne a biele) | | |

Egreše | | |

Ostatné | | |

e)Lesné bobule a lesné ovocie | | |

vi)RÔZNE

Avokáda | | |

Banány | | |

Datle | | |

Figy | | |

Kiwi | | |

Kamkvac | | |

Liči | | |

Mangá | | |

Olivy | | |

Maracuja | | |

Ananásy | | |

Granátové jablká | | |

Ostatné | | |

2)Zelenina, čerstvá alebo tepelne neopracovaná, zmrazená alebo suchá

i)KOREŇOVÁ A HĽUZOVITÁ ZELENINA | 0,1 | 0,05 |

Cvikla | | |

Mrkva | | |

Hľuzový zeler | | |

Chren | | |

Jeruzalemské artičoky | | |

Paštrnák | | |

Petržlen | | |

Reďkovka | | |

Kozia brada | | |

Sladké zemiaky | | |

Swedes | | |

Okrúhlica | | |

Bataty | | |

Ostatné | | |

ii)CIBUĽOVÁ ZELENINA | 0,1 | 0,05 |

Cesnak | | |

Cibuľa | | |

Šalotka | | |

Jarná cibuľa | | |

Ostatné | | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA | 0,1 | 0,05 |

a)Ľuľkovité

Paradajky | | |

Papriky | | |

Baklažány | | |

Ostatné | | |

b)Tekvice – jedlá šupka

Uhorky šalátové | | |

Uhorky nakladačky | | |

Cukety | | |

Ostatné | | |

c)Tekvice – nejedlá šupka

Melóny | | |

Dyne | | |

Vodové melóny | | |

Ostatné | | |

d)Sladká kukurica | | |

iv)HĽÚBOVINY | 0,1 | |

a)Hľúboviny s kvetom | | 0,05 |

Brokolica | | |

Karfiol | | |

Ostatné | | |

b)Hlávkové hľúboviny | | 0,05 |

Ružičkový kel | | |

Hlávková kapusta | | |

Ostatné | | |

c)Listové hľúboviny

Čínska kapusta | | |

Kapusta | | 0,2 |

Ostatné | | 0,05 |

d)Kaleráb | | 0,05 |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINY | | 0,05 |

a)Hlávkový šalát a podobné | 0,1 | |

Žerucha | | |

Jahňací šalát | | |

Hlávkový šalát | | |

Čakanka štrbáková (širokolistá) | | |

Ostatné | | |

b)Špenát a podobné | 0,1 | |

Špenát | | |

Mangold | | |

Ostatné | | |

c)Potočnica | 0,1 | |

d)Čakanka | 0,1 | |

e)Byliny | 0,1 | |

Trebužka | | |

Pažítka | | |

Petržlen | | |

Zelerové listy | | |

Ostatné | | |

vi)STRUKOVINY (čerstvé) | | 0,05 |

Fazuľa (struky) | | |

Fazuľa (vylúpané struky) | | |

Hrach (struky) | 0,5 | |

Hrach (vylúpané struky) | 0,2 | |

Ostatné | 0,1 | |

vii)STOPKOVÉ ZELENINY (čerstvé) | 0,1 | |

Špargľa | | |

Artičoky | | |

Zeler | | |

Fenikel | | |

Guľaté artičoky | | |

Pór záhradný | | 1 |

Rebarbora | | |

Ostatné | | 0,05 |

viii)HUBY | 0,1 | 0,05 |

a)Kultivované huby | | |

b)Divé huby | | |

3)Strukoviny | 0,1 | 0,05 |

Fazuľa | | |

Šošovica | | |

Hrach | | |

Ostatné | | |

4)Olejnaté zeleniny | | 0,05 |

Ľanové semeno | | |

Arašidy | | |

Semená mochyne | | |

Sezamové semená | | |

Slnečnicové semená | | |

Repkové semená | | |

Sójové bôby | 0,1 | |

Horčičné semená | | |

Bavlníkové semená | | |

Ostatné | 0,1 | |

5)Zemiaky | 0,1 | 0,05 |

Skoré zemiaky | | |

Konzumné zemiaky | | |

6)Čaj (listy a stonky sušené, fermentované a inak upravené, z Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 |

7)Chmeľ (sušený), vrátane chmeľových peliet a nekoncentrovaného prášku | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top