EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0030

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách spoločenstvaText s významom pre EHP.

OJ L 85, 28.3.2002, p. 40–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 96 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 219 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 219 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 13 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2016; Zrušil 32014R0598 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/30/oj

32002L0030Úradný vestník L 085 , 28/03/2002 S. 0040 - 0046


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES

z 26. marca 2002

o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru pre regióny [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4],

keďže:

(1) kľúčovým cieľom spoločnej dopravnej politiky je udržateľný rozvoj; to si vyžaduje integrovaný prístup zameraný na zabezpečenie účinného fungovania dopravných systémov spoločenstva a ochranu životného prostredia;

(2) udržateľný rozvoj leteckej dopravy si vyžaduje zavedenie opatrení zameraných na zníženie negatívneho dopadu hluku z lietadiel na letiskách, ktoré majú osobitné problémy vo vzťahu k hluku;

(3) nová prísnejšia norma stanovujúca limity hluku definovaná vo zväzku 1, časti II, kapitole 4 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve bola vytvorená v rámci Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) a z dlhodobého hľadiska prispeje k zníženiu hlučnosti v okolí letísk;

(4) v kapitole 4 normy bola pre certifikáciu lietadiel stanovená maximálna hodnota, ktorá však nebola základom pre zavedenie prevádzkových obmedzení;

(5) postupné odstránenie lietadiel kapitoly 2 podľa smernice Rady 92/14/EHS z 2. marca 1992 o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II, kapitoly 2, zväzok 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988) [5] bude dokončené do 1. apríla 2002 a budú potrebné nové opatrenia, ktoré zabránia zhoršeniu situácie v oblasti hluku po roku 2002, pri predpokladanom náraste leteckej dopravy v Európe;

(6) používanie lietadiel s lepším environmentálnym výkonom môže prispieť k efektívnejšiemu využívaniu dostupnej letiskovej kapacity a uľahčiť rozvoj letiskovej infraštruktúry v súlade s požiadavkami trhu;

(7) spoločný rámec pravidiel a postupov zavedenia prevádzkových obmedzení na letiskách spoločenstva ako časť vyváženého prístupu k ochrane pred hlukom pomôže pri zohľadnení požiadaviek vnútorného trhu tým, že sa zavedú podobné prevádzkové obmedzenia na letiskách so zhruba porovnateľnými problémami v oblasti hluku. To zahŕňa posúdenie účinkov hluku na letisku a vyhodnotenie opatrení použiteľných na zmiernenie týchto účinkov a výber vhodných opatrení na zníženie hluku s cieľom dosiahnuť maximálny environmentálny prospech pri čo možno najnižších nákladoch;

(8) nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k leteckým linkám vo vnútri spoločenstva [6] v článkoch 8 a 9 medzi iným predpisuje uverejňovanie a preskúmanie nových prevádzkových obmedzení; vzťah týchto ustanovení k tejto smernici by sa mal objasniť;

(9) mal by sa uznať legitímny záujem sektoru leteckej dopravy na uplatnení nákladovo efektívnych riešení pri dosahovaní cieľov ochrany pred hlukom;

(10) 33. zhromaždenie ICAO prijalo rezolúciu A33/7, ktorou sa zavádza "vyvážený prístup" pri ochrane pred hlukom, a tým sa zakladá koncepcia prístupu k boju proti hluku lietadiel, vrátane medzinárodných smerníc týkajúcich sa zavedenia prevádzkových obmedzení na jednotlivých letiskách; koncepcia vyváženého prístupu v boji proti hluku obsahuje štyri hlavné prvky a vyžaduje si starostlivé zhodnotenie rôznych možností zníženia hluku, vrátane zníženia hluku lietadiel pri zdroji, plánovania a využitia krajiny, prevádzkových postupov týkajúcich sa zníženia hluku a prevádzkových obmedzení, bez vplyvu na relevantné právne záväzky, existujúce dohody, platné právo a vytvorené stratégie;

(11) vyvážený prístup je dôležitým opatrením na dosiahnutie zníženia hlučnosti; no ak sa má dosiahnuť účinné a trvalé zníženie hluku, budú potrebné aj prísnejšie technické normy také, ako sú prísnejšie hlukové normy pre lietadlá, kombinované s opatreniami na vyradenie hlučných lietadiel z prevádzky;

(12) smernica Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní environmentálneho hluku a boji proti nemu [7], ktorá je horizontálnym opatrením týkajúcim sa všetkých druhov dopravy, zaviedla spoločný prístup pri posudzovaní environmentálneho hluku a boja proti nemu; zameriava sa na monitorovanie environmentálnych problémov spôsobených hlukom vo veľkých aglomeráciách a v blízkosti hlavnej dopravnej infraštruktúry, vrátane letísk, na sprístupnení informácií o environmentálnom hluku a o jeho vplyve, a požaduje od príslušných orgánov, aby v prípade potreby vypracovali akčné plány z hľadiska prevencie a zníženia environmentálneho hluku a udržali kvalitu environmentálneho hluku tam, kde je vyhovujúca;

(13) smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvu určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie [8] už predpisuje podrobné posúdenie projektov letísk, vrátane zníženia hluku; toto sa môže považovať za čiastočné plnenie hodnotiacich požiadaviek tejto smernice v prípade projektov rozšírenia letiskovej infraštruktúry;

(14) také posúdenie môže ukázať, že ciele sa môžu dosiahnuť len obmedzením nových služieb a postupným vyraďovaním lietadiel, ktoré spĺňajú hlukovú certifikačnú normu kapitoly 3 len v malom rozsahu;

(15) osobitné problémy s hlukom na letiskách, ktoré sú umiestnené v centre veľkých aglomerácií ("mestské letiská"), by sa mali uznať tým, že sa zavedú prísnejšie predpisy;

(16) je nevyhnutné dokončiť indikatívny zoznam mestských letísk na základe informácií, ktoré poskytnú členské štáty;

(17) rozšírenie infraštruktúry letísk by sa malo uľahčiť z hľadiska zabezpečenia udržateľného rozvoja leteckej dopravy;

(18) je potrebné umožniť pokračovanie existujúcich protihlukových opatrení špecifických pre letiská a niektoré technické zmeny čiastkových prevádzkových obmedzení;

(19) malo by sa zabrániť neprimeraným ekonomickým ťažkostiam operátorov z rozvojových štátov tým, že sa im v prípade potreby povolia výnimky a také opatrenie by malo obsahovať záruku proti zneužitiu;

(20) je potrebné zabezpečiť transparentnosť a konzultácie všetkých zainteresovaných strán, týkajúce sa návrhov na protihlukové opatrenia, vrátane zavedenia nových prevádzkových obmedzení;

(21) operátorom by sa mala prostredníctvom predbežného oznámenia poskytnúť primeraná lehota pred zavedením nových prevádzkových obmedzení;

(22) mali by sa prijať ustanovenia, ktoré by zaručili právo na odvolanie proti zavedeniu prevádzkových obmedzení na odvolacom orgáne, ktorým môže byť súd;

(23) smernica je v súlade s princípmi subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 zmluvy; zavedenie prevádzkových obmedzení na letiskách spoločenstva môže prispieť k dosiahnutiu cieľa prevencie zhoršenia hlučnosti na letiskách, no je tu možnosť vzniku deformácie trhu; cieľ sa z toho dôvodu môže dosiahnuť efektívnejšie na úrovni spoločenstva pomocou harmonizovaných pravidiel o zavedení prevádzkových obmedzení ako časti procesu ochrany pred hlukom; smernica sa sama obmedzuje na minimum požadované v záujme dosiahnutia tohto cieľa a nejde nad rámec, ktorý je na tento účel nevyhnutný;

(24) opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna, ktorým sa stanovujú postupy výkonu právomocí prenesených na Komisiu [9];

(25) opatrenia stanovené v tejto smernici nahrádzajú opatrenia uvedené v nariadení Rady (ES) z 29. apríla 1999 o registrácii a prevádzke určitých typov civilných podzvukových lietadiel v rámci spoločenstva, ktoré boli modifikované a znovu certifikované ako lietadlá spĺňajúce normy zväzku I, časti II, kapitoly 3 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, tretie vydanie (júl 1993) [10]; toto nariadenie by sa preto malo zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele

Ciele tejto smernice sú:

a) stanoviť pravidlá spoločenstva, ktoré uľahčia zavedenie prevádzkových obmedzení na letiskách jednotným spôsobom tak, aby sa obmedzil alebo znížil počet ľudí nepriaznivo ovplyvnených škodlivými účinkami hluku;

b) poskytnúť rámec, ktorý zodpovedá požiadavkám vnútorného trhu;

c) podporiť rozvoj letiskovej kapacity v súlade so životným prostredím;

d) uľahčiť dosiahnutie špecifických cieľov zníženia hlučnosti na jednotlivých letiskách;

e) umožniť výber z opatrení, ktoré sú k dispozícii, s cieľom dosiahnuť maximálny environmentálny prospech s čo možno najväčšou nákladovou efektívnosťou.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

a) "letisko" znamená civilné letisko v spoločenstve, na ktorom sa uskutoční viac než 50000 pohybov civilných podzvukových lietadiel v kalendárnom roku (pohyb znamená vzlet alebo pristátie), pričom sa na príslušnom letisku berie do úvahy priemer posledných troch kalendárnych rokov pred uplatnením ustanovení tejto smernice;

b) "mestské letisko" znamená letisko v centre veľkej mestskej aglomerácie, ktorého žiadna vzletová dráha nemá dĺžku väčšiu než 2000 m a ktoré poskytuje len jednotlivé (point-to-point) služby medzi európskymi štátmi alebo v rámci nich, kde je značný počet ľudí objektívne vystavených účinkom hluku lietadiel a kde každé ďalšie zvýšenie pohybov z hľadiska extrémnej hlukovej situácie predstavuje osobitné vysoké zaťaženie; tieto letiská sú uvedené v prílohe I; táto príloha sa môže zmeniť a doplniť v súlade s postupom stanoveným v článku 13 ods. 3;

c) "civilné podzvukové lietadlá" znamenajú lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou 34000 kg alebo viac, alebo s certifikovanou maximálnou vnútornou kapacitou pre príslušný typ lietadla viac než 19 miest pre cestujúcich, okrem miest určených len pre posádku;

d) "limitovane vyhovujúce lietadlo" znamená civilné podzvukové lietadlo, ktoré spĺňa certifikačné rozpätia stanovené v zväzku I, časti II, kapitole 3 prílohy 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve v rámci kumulovaného rozpätia maximálne 5EPNdB (Effective Perceived Noise v decibeloch), pričom kumulované rozpätie je číslo vyjadrené v EPNdB a získané tak, že sa pridávajú jednotlivé rozpätia (t. j. rozdiely medzi certifikovaným rozpätím hluku) v každom z troch referenčných bodov merania hluku, definovaných vo zväzku I, časti II, kapitole 3 prílohy 16 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

e) "prevádzkové obmedzenia" znamenajú protihlukové opatrenia, ktoré obmedzujú alebo znižujú prístup civilných podzvukových lietadiel na letiská. Zahŕňajú prevádzkové obmedzenia zamerané na stiahnutie limitne zhodných lietadiel z prevádzky na špecifických letiskách ako aj prevádzkové obmedzenia čiastočného charakteru, ktoré majú vplyv na prevádzku civilných podzvukových lietadiel podľa časového obdobia;

f) "zainteresované strany" znamenajú fyzické alebo právnické osoby, na ktoré bude alebo by mohlo mať vplyv zavedenie opatrení na zníženie hluku vrátane prevádzkových obmedzení, alebo, ktoré majú na nich legitímny záujem;

g) "vyvážený prístup" znamená prístup, podľa ktorého členské štáty preskúmajú dostupné opatrenia na riešenie problémov s hlukom na letiskách na ich území, t. j. predvídateľné vplyvy zníženia hluku lietadiel pri zdroji, plánovanie a využitie krajiny, prevádzkových postupov a prevádzkových obmedzení týkajúcich sa zníženia hluku.

Článok 3

Príslušné orgány

Členské štáty zabezpečia, aby existovali príslušné orgány zodpovedné za záležitosti, ktoré patria do rozsahu účinnosti tejto smernice.

Článok 4

Všeobecné protihlukové pravidlá pre lietadlá

1. Členské štáty prijmú vyvážený prístup pri riešení hlukových problémov na letiskách na svojom území. Môžu tiež zvážiť zavedenie ekonomických stimulov ako protihlukových opatrení.

2. Pri plánovaní prevádzkových obmedzení príslušné orgány zohľadnia pravdepodobné náklady a výnosy rôznych dostupných opatrení ako aj špecifickú situáciu letiska.

3. Opatrenia alebo kombinácia opatrení prijatých podľa tejto smernice nesmie byť reštriktívnejšia než je nevyhnutné v záujme dosiahnutia environmentálneho cieľa stanoveného pre špecifické letisko. Musia byť nediskriminačné z dôvodu štátnej príslušnosti alebo totožnosti leteckého dopravcu alebo výrobcu lietadla.

4. Prevádzkové obmedzenia založené na výkone musia vychádzať z hodnôt hluku lietadla, stanovených na základe certifikačného postupu vykonaného v súlade so zväzkom 1, časťou II, kapitolou 4 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, tretie vydanie (júl 1993).

Článok 5

Pravidla hodnotenia

1. Keď sa uvažuje o prevádzkových obmedzeniach, musia sa zohľadniť informácie špecifikované v prílohe II, pokiaľ sú primerané a možné pre príslušné prevádzkové obmedzenia a pre charakteristiky letiska.

2. Ak sa musia projekty letiska podrobiť hodnoteniu environmentálneho vplyvu podľa smernice 85/337/EHS, hodnotenie vykonané v súlade s uvedenou smernicou sa považuje za hodnotenie, ktoré spĺňa požiadavky odseku 1 za predpokladu, že sa pri hodnotení, pokiaľ je to možné, zohľadnili informácie špecifikované v prílohe II k tejto smernici.

Článok 6

Pravidlá zavedenia prevádzkových obmedzení zamerané na stiahnutie limitovane vyhovujúcich lietadiel

1. Ak hodnotenie dostupných opatrení, vrátane prevádzkových obmedzení čiastočného charakteru, vykonané v súlade s požiadavkami článku 5 preukáže, že dosiahnutie cieľov tejto smernice si vyžaduje zavedenie obmedzení zameraných na stiahnutie limitovane vyhovujúcich lietadiel, namiesto postupu stanoveného v článku 9 nariadenia (EHS) č. 2408/92 sa na príslušnom letisku budú uplatňovať tieto pravidlá:

a) šesť mesiacov po dokončení hodnotenia a po rozhodnutí o zavedení prevádzkových obmedzení nebudú už viac na danom letisku povolené služby, ktoré presahujú rámec služieb poskytovaných v zodpovedajúcom období predchádzajúceho roku, s limitovane vyhovujúcimi lietadlami;

b) minimálne šesť mesiacov potom sa od každého operátora môže vyžadovať, aby znížil počet pohybov svojho limitovane vyhovujúceho lietadla, ktoré priletelo na dané letisko, na ročný maximálne 20 %-ný podiel počiatočného celkového počtu týchto pohybov.

2. S výhradou pravidiel hodnotenia podľa článku 5 mestské letiská uvedené v prílohe I môžu zaviesť opatrenia, ktoré sú prísnejšie z hľadiska definície limitovane vyhovujúceho lietadla za predpokladu, že tieto opatrenia nemajú vplyv na civilné podzvukové prúdové lietadlá, ktoré spĺňajú, podľa svojej certifikácie alebo recertifikácie, normy hluku stanovené vo zväzku 1, časti II, kapitole 4 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

Článok 7

Existujúce prevádzkové obmedzenia

Článok 5 sa nevzťahuje na:

a) prevádzkové obmedzenia, ktoré už boli v platnosti k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice;

b) menšie technické zmeny čiastočných prevádzkových obmedzení, ktoré nemajú žiadny podstatný vplyv na náklady leteckých operátorov na ktoromkoľvek danom letisku spoločenstva a ktoré boli zavedené po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Článok 8

Výnimky pre lietadlá registrované v rozvojových štátoch

Limitne zhodné lietadlá registrované v rozvojových štátoch sa na 10 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice vynímajú z uplatňovania ustanovení článku 6 za predpokladu, že:

a) také lietadlá, s hlukovou certifikáciou podľa noriem špecifikovaných vo zväzku 1, časti II, kapitoly 3 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, boli používané na príslušnom letisku spoločenstva od 1. januára 1996 do 31. decembra 2001 ("referenčné obdobie") a

b) tieto lietadlá boli v referenčnom období v registri príslušného rozvojového štátu a že budú naďalej prevádzkované fyzickou alebo právnickou osobou etablovanou v uvedenom štáte.

Článok 9

Výnimky pre lety za zvláštnych okolností

V jednotlivých prípadoch môžu členské štáty povoliť na letiskách umiestnených na svojom území lety limitovane vyhovujúceho lietadla, ktoré by nevyhovovalo iným ustanoveniam tejto smernice.

Taká výnimka sa obmedzuje na:

a) lietadlo vykonávajúce let za takých výnimočných okolností, že by odobratie dočasnej výnimky bolo nevhodné;

b) lietadlo vykonávajúce neziskový let s cieľom prestavby, opravy alebo údržby.

Článok 10

Konzultácie a transparentnosť

Členské štáty zabezpečia, aby sa na účely použitia článkov 5 a 6, stanovili postupy konzultácií zainteresovaných strán v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 11

Predbežné oznámenie

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa o zavedení akéhokoľvek nového prevádzkového obmedzenia pre všetky zainteresované strany uverejnilo oznámenie, vrátane vysvetlenia dôvodov zavedenia, so zohľadnením vhodných prvkov vyváženého prístupu:

a) šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti opatrení uvedených v článku 6 ods. 1 písm. a);

b) jeden rok pred nadobudnutím účinnosti opatrení uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2;

c) v prípade opatrení podľa článku 6, dva mesiace pred konferenciou o letových poriadkoch na príslušné plánovacie obdobie.

2. Každý členský štát okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom novom prevádzkovom obmedzení v zmysle tejto smernice, ktoré sa rozhodol zaviesť na letisku na svojom území.

Článok 12

Právo na odvolanie

Členské štáty zaručia právo odvolať sa proti opatreniam prijatým podľa článku 6 a článku 7 písm. b) na odvolacom orgáne inom než je úrad, ktorý prijal sporné opatrenia, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Článok 13

Výbor

1. Komisii bude pomáhať výbor ustanovený podľa článku 11 nariadenia (EHS) č. 2408/92.

2. Komisia môže prekonzultovať s výborom každú záležitosť týkajúcu sa uplatnenia tejto smernice.

3. Keď sa uvedie odkaz na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8

4. Výbor musí brať zreteľ na hodnotenia vykonané členskými štátmi v súlade s článkom 5 a na vykonané opatrenia alebo opatrenia, ktoré zamýšľajú uskutočniť na základe týchto hodnotení.

Článok 14

Informácie a revízia

Členské štáty na požiadanie predložia Komisii informácie o uplatnení tejto smernice.

Najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatnení tejto smernice.

Správu budú podľa potreby sprevádzať návrhy na revíziu definície limitovane vyhovujúceho lietadla uvedenej v článku 2 písm. d), v prospech prísnejších požiadaviek.

Článok 15

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 925/1999 sa zrušuje od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Článok 16

Implementácia

Členské štáty do 28. septembra 2003 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo ich bude takýto odkaz sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa má tento odkaz vypracovať.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 18

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. marca 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

F. Álvarez-Cascos Fernández

[1] Ú. v. ES C 75 E, 26.3.2002, s. 318.

[2] Stanovisko predložené 20. marca 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko predložené 14. marca 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. marca 2002 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 26. marca 2002.

[5] Ú. v. ES L 76 23.3.1992, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 991/2001 (Ú. v. ES L 22.5.2001, s. 12).

[6] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.

[7] Táto smernica sa pripravuje a bude platná po jej prijatí.

[8] Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 97/11/ES (Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5).

[9] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[10] Ú. v. ES L 115, 4.5.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam mestských letísk

Berlin-Tempelhof

Stockholm Bromma

London City

Belfast City

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Informácie podľa článku 5 ods. 1

1. Aktuálny stav

1.1 Popis letiska vrátane informácií o jeho kapacite, polohe, okolí, objemu leteckej prepravy a zloženie prepravy a vzletových a pristávacích dráh.

1.2 Popis environmentálnych cieľov pre letisko z vnútroštátneho hľadiska.

1.3 Údaje o celkovej hlučnosti v prebiehajúcom roku a v minulých rokoch - vrátane odhadu počtu ľudí ovplyvnených hlukom lietadla. Popis spôsobu výpočtu použitého na vypracovanie údajov o celkovej hlučnosti.

1.4 Popis opatrení na zníženie hlučnosti, ktoré sa už realizovali: napr. informácie o plánovaní a využití krajiny; programoch na zamedzenie šírenia hluku; prevádzkových postupoch ako je PANS-OPS; prevádzkové obmedzenia ako sú limity hlučnosti, obmedzenia/zákazy nočných štartov, nočné poplatky, uprednostňované/dodržiavané dráhy z hľadiska nižšej hlučnosti a monitorovanie hluku.

2. Prognóza bez nových opatrení

2.1 Prípadný popis už schválenej a v programe obsiahnutej výstavby letiska, napríklad zvýšenie kapacity, rozšírenie dráhy a/alebo terminálu a projektované budúce zloženie prepravy a odhadovaný rast.

2.2 V prípade zvýšenia kapacity letiska prospech vyplývajúci zo získania ďalšej kapacity.

2.3 Popis vplyvu na hlukovú situáciu bez ďalších opatrení a popis tých opatrení, ktoré sú už plánované s cieľom zníženia uvedených účinkov hluku v tom istom období.

2.4 Prognóza celkovej hlučnosti - vrátane odhadu počtu ľudí, ktorí budú pravdepodobne ovplyvnení hlukom lietadla - rozlíšiť staré a novo vybudované obytné oblasti.

2.5 Vyhodnotenie následkov a možné náklady v prípade, že sa nezohľadní zníženie vplyvu rastúceho hluku - ak sa to dá očakávať.

3. Hodnotenie doplnkových opatrení

3.1 Náčrt možných doplnkových opatrení ako časti rôznych možností uvedených v článku 4 ods. 1 a najmä uvedenie hlavných dôvodov tohto výberu. Popis týchto opatrení vybratých s cieľom ďalšej analýzy a údaje o nákladoch zavedenia týchto opatrení, očakávaný počet ľudí, ktorí budú mať prospech a časový rámec; zoznam jednotlivých opatrení usporiadaný podľa ich účinnosti.

3.2 Hodnotenie nákladovej efektívnosti alebo výnosnosti zavedenia špecifických opatrení, berúc do úvahy sociálno-ekonomické účinky opatrení na užívateľov letiska; operátori (cestujúci a náklad); cestujúci a orgány miestnej samosprávy.

3.3 Prehľad o možných vplyvoch navrhovaných opatrení na životné prostredie a hospodársku súťaž na iné letiská, operátorov a ostatné zainteresované strany.

3.4 Dôvody výberu zvoleného riešenia.

3.5 Sumár netechnického charakteru.

4. Vzťah k smernici Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní environmentálneho hluku a boji proti nemu

4.1 Kedy a kde boli vypracované mapy hlučnosti alebo akčné plány za podmienok uvedenej smernice a budú využité pri poskytovaní informácií vyžadovaných podľa tejto prílohy.

4.2 Hodnotenie hlukového zaťaženia (t. j. zostavenie celkovej úrovne hlučnosti a počet ňou postihnutých ľudí) sa vykoná s využitím aspoň spoločných ukazovateľov hlučnosti Lden a Lnight špecifikovaných v uvedenej smernici, ak sú k dispozícii.

--------------------------------------------------

Top