Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0020

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení)

OJ L 108, 24.4.2002, p. 21–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 337 - 348
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035 P. 183 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035 P. 183 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 053 P. 62 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/20/oj

32002L0020Úradný vestník L 108 , 24/04/2002 S. 0021 - 0032


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES

zo 7. marca 2002

o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby

(smernica o povolení)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na názor Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Výsledok verejnej diskusie o revízii regulačného rámca pre elektronické médiá za rok 1999, vyjadrený v oznámení Komisie z 26. apríla 2000, a zistenia uverejnené Komisiou v jej oznámení v piatej a šiestej správe o vykonávaní telekomunikačného regulačného balíka, potvrdil potrebu harmonizovanejšej a menej obtiažnej smernice v súvislosti s prístupom na trh pre elektronické komunikačné sieťové systémy a služby v celom spoločenstve.

(2) Zbližovanie medzi rôznymi elektronickými komunikačnými sieťovými systémami a službami a ich technológiami vyžaduje zriadenie povoľovacieho systému zahŕňajúceho všetky porovnateľné služby podobným spôsobom bez ohľadu na použité technológie.

(3) Cieľom tejto smernice je vytvoriť právny rámec na zabezpečenie slobody voľného poskytovania elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb, podliehajúcich len podmienkam uloženým v tejto smernici a akýmkoľvek obmedzeniam v súlade s článkom 46 ods. 1 zmluvy, najmä opatreniam týkajúcich sa verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia.

(4) Táto smernica zahŕňa povolenie všetkých elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb, bez rozdielu na to, či už sú poskytované verejnosti alebo nie. Toto je dôležité na zabezpečenie toho že obidve kategórie poskytovateľov môžu mať prospech z objektívnych, jasných, nediskriminačných a primeraných práv, podmienok a postupov.

(5) Táto smernica sa vzťahuje len na poskytovanie práv používať rádiové frekvencie tam, kde takéto použitie vyžaduje poskytnutie elektronického komunikačného sieťového systému alebo služby, obyčajne za odmenu. Samopoužívanie rádio terminálového vybavenia, založeného na nevýlučnom používaní špecifických rádiových frekvencií užívateľom a nevzťahujúce sa na hospodársku činnosť, ako napríklad použitie pásma občianskych rádiostaníc rádioamatérmi, nepozostáva z poskytnutia elektronickej komunikačnej siete alebo služby a nie je preto pokryté touto smernicou. Takéto použitie je pokryté smernicou 1999/5/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody [4].

(6) Ustanovenia týkajúce sa voľného pohybu podmienečných prístupových systémov a bezplatného poskytovania chránených služieb založených na takýchto systémoch sú upravené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na, alebo pozostávajúcich z, podmieneného prístupu [5]. Preto sa nevyžaduje, aby táto smernica zahŕňala povolenie takýchto sieťových systémov a služieb.

(7) Najmenej zaťažujúci povoľovací systém by mal byť použitý tak, aby povoľoval poskytovanie elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb s cieľom podnietiť rozvoj nových elektronických komunikačných služieb a pan-európskych komunikačných sieťových systémov a služieb a aby umožňoval poskytovateľom služieb a spotrebiteľom mať prospech z hospodárenia jednotlivých ekonomík v rozsahu jednotného trhu.

(8) Tieto ciele môžu byť najlepšie dosiahnuté všeobecným povolením všetkých elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb bez vyžadovania akéhokoľvek výslovného rozhodnutia alebo správneho opatrenia národným regulačným orgánom a obmedzením akýchkoľvek procedurálnych požiadaviek len na oznámenie. V prípadoch, keď členské štáty vyžadujú od začínajúcich poskytovateľov elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb oznámenie takejto činnosti, môžu tiež vyžadovať dôkaz o tom, že sa takéto oznámenie urobilo prostredníctvom akéhokoľvek právne uznávaného poštového alebo elektronického potvrdenia prijatia oznámenia. Takéto potvrdenie by sa v žiadnom prípade nemalo vyžadovať ako správne opatrenie národného regulačného orgánu, ktorému sa musí urobiť oznámenie.

(9) Je potrebné zahrnúť práva a povinnosti podnikov výslovne uvedené vo všeobecných povoleniach s cieľom zaistiť úroveň hracieho poľa (playing field) vo všetkých častiach spoločenstva a uľahčiť cezhraničné prekonávanie prepojení medzi sieťami verejných komunikácií.

(10) Všeobecné povolenie oprávňuje podniky poskytujúce elektronické komunikačné sieťové systémy a služby pre verejnosť s cieľom vyjednať prepojenie podľa podmienok smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (Smernica o prístupe) [6]. Podniky poskytujúce elektronické komunikačné sieťové systémy a služby pre iné subjekty ako pre verejnosť môžu dohodnúť prepojenie podľa komerčných podmienok.

(11) Poskytovanie osobitných práv môže byť naďalej potrebné pre používanie rádiových frekvencií a pozícií, vrátane krátkych kódov, z národného plánu číslovania. Práva k pozíciám môžu byť pridelené z európskeho plánu číslovania, vrátane napríklad virtuálneho kódu krajiny "3883" ktorý bol pridelený členským krajinám na európskom kongrese pôšt a telekomunikácií (CEPT). Tieto práva by nemali byť obmedzené, s výnimkou prípadov, kde je to nevyhnutné z hľadiska nedostatku rádiových frekvencií a potreby zabezpečiť ich účinné použitie.

(12) Táto smernica neovplyvňuje to, či rádiové frekvencie sú pridelené priamo poskytovateľom elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb alebo právnickým osobám, ktoré používajú tieto sieťové systémy alebo služby. Takéto právnické osoby môžu byť poskytovatelia programu rádiového alebo televízneho vysielania. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné kritériá a postupy prijaté členskými štátmi na poskytnutie práv použitia pre rádiové frekvencie pre poskytovateľov služieb programov rádiového alebo televízneho vysielania, uskutočňovať ciele všeobecného záujmu v súlade s právom spoločenstva, postup pre stanovenie rádiových frekvencií by mal byť v každom prípade objektívny, jasný, nediskriminačný a primeraný. V súlade s precedentným právom súdneho dvora, akékoľvek národné obmedzenia práv zaručených článkom 49 zmluvy by mali byť objektívne oprávnené, úmerné a nepresahovať to, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov všeobecného záujmu, tak ako sú formulované členskými štátmi v súlade s právom spoločenstva. Zodpovednosť za súladnosť s podmienkami spojenými s právom používať rádiovú frekvenciou a príslušné podmienky spojené so všeobecným povolením by mal v každom prípade prevziať podnik, ktorému bolo poskytnuté právo na používanie rádiovej frekvencie.

(13) Ako súčasť postupu, týkajúceho sa použitia pre poskytovanie práv používať rádiovú frekvenciu, môžu členské štáty preveriť, či žiadateľ môže vyhovieť podmienkam, ktoré sa na takéto práva kladú. Pre tento účel sa od žiadateľa môže požadovať, aby predložil potrebné informácie na preukázanie svojej schopnosti vyhovieť týmto podmienkam. Ak sa takéto informácie neposkytnú, môže sa žiadosť o právo na používanie rádiovej frekvencie odmietnuť.

(14) Členské štáty nie sú ani povinné poskytnúť, ani im nie je bránené poskytovať práva na používanie čísel z národného plánu číslovania alebo práva na inštalovanie zariadení podnikom iným ako poskytovateľom elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb.

(15) Podmienky, ktoré sa môžu zlúčiť so všeobecným povolením a s osobitnými právami na používanie, by sa mali obmedziť na také, ktoré sú presne potrebné na zabezpečenie súladnosti s požiadavkami a záväzkami podľa práva spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s právom spoločenstva.

(16) V prípade elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb neposkytovaných pre verejnosť, je primerané uložiť menej náročnejšie podmienky, ako sú opodstatnené pre elektronické komunikačné siete a služby poskytované verejnosti.

(17) Osobitné povinnosti sa môžu uložiť poskytovateľom elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb v súlade s právom spoločenstva s ohľadom na ich význam a silu na trhu a vymedzenie v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Rámcová smernica) [7]; t. j. mali by sa uložiť oddelene od všeobecných práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecného povolenia.

(18) všeobecné povolenie by malo obsahovať len podmienky ktoré sú charakteristické pre odvetvie elektronických komunikácií. Nemalo by byť tak urobené s ohľadom na podmienky, ktoré sú už platné z titulu iných existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré nie sú charakteristické pre odvetvie elektronických komunikácií. Napriek tomu, národné regulačné orgány môžu informovať systémových operátorov a poskytovateľov služieb o iných právnych predpisoch týkajúcich sa ich podnikania, napríklad prostredníctvom odkazov na ich webových stránkach.

(19) Požiadavka uverejniť rozhodnutia o poskytovaní práv na používanie frekvencií alebo čísel môže byť splnená tým, že sa tieto rozhodnutia verejne sprístupnia prostredníctvom webovej stránky.

(20) Rovnaký podnik, napríklad telegrafný operátor, môže ponúknuť obidve služby elektronických komunikácií, ako napríklad prenášanie televíznych signálov, a služby nezahrnuté podľa tejto smernice, ako napríklad komercializácia ponuky služieb obsahujúcich zvukové alebo televízne vysielanie, a preto dodatočné povinnosti môžu byť uložené tomuto podniku vo vzťahu k jeho činnosti ako poskytovateľ alebo distributér obsahu, podľa ustanovení iných ako sú ustanovenia tejto smernice, bez ohľadu na zoznam podmienok stanovených v dodatku k tejto smernici.

(21) Pri poskytovaní práv na používanie pre rádiové frekvencie, čísla alebo práva na inštalovanie zariadení, príslušné orgány môžu informovať podniky, ktorým poskytujú takéto práva o príslušných podmienkach vo všeobecnom povolení.

(22) V prípadoch kde dopyt pre rádiové frekvencie v špecifickom rozsahu presahuje ich dostupnosť, by mali byť dodržiavané primerané a jasné postupy pre stanovenie takýchto frekvencií s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii a optimalizovať použitie týchto obmedzených zdrojov.

(23) Národné regulačné orgány by mali zabezpečiť pri stanovení kritérií pre postupy súťažného alebo porovnávacieho výberu, aby ciele uvedené v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica) boli splnené. Preto by nebolo v rozpore s touto smernicou, ak uplatnenie objektívnych, nediskriminačných a primeraných výberových kritérií na podporu rozvoja súťaže by mali účinok vylúčenia určitých podnikov z postupu súťažného alebo porovnateľného výberu pre konkrétnu rádiovú frekvenciu.

(24) V prípadoch, keď bolo dohodnuté harmonizované určenie rádiových frekvencií pre konkrétne podniky na európskej úrovni, by členské štáty mali striktne uskutočňovať takéto dohody pri poskytovaní práv na používanie rádiových frekvencií z národného plánu použitia frekvencií.

(25) Poskytovatelia elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb môžu potrebovať potvrdenie svojich práv podľa všeobecného povolenia, pokiaľ ide o prepojenie a práva prechodu, najmä uľahčiť rokovania s inými, oblastnými alebo miestnymi, úrovňami správy alebo s poskytovateľmi služieb v iných členských štátoch. Pre tento účel národné regulačné orgány by mali poskytovať prehlásenia podnikom buď na požiadanie alebo alternatívne, ako automatickú odpoveď na oznámenie podľa všeobecného povolenia. Takéto prehlásenia by samé osobe nemali zakladať oprávnenia na práva, ani by akékoľvek práva podľa všeobecného povolenia alebo práva na používanie alebo uplatňovanie takýchto práv nemali závisieť od prehlásenia.

(26) V prípadoch, keď podniky zistia, že s ich žiadosťami o udelenie práva na inštalovanie zariadení sa nezaobchádzalo v súlade so zásadami vysvetlenými v smernici 2002/21/ES (Rámcová smernica) alebo keď sú takéto rozhodnutia odložené bez uvedenia náležitých dôvodov, mali by mať právo odvolať sa voči takýmto rozhodnutiam v súlade s touto smernicou.

(27) Pokuty za nepodrobenie sa podmienkam všeobecného povolenia by mali byť zodpovedajúce pokutám za spáchanie priestupku. Okrem výnimočných okolností, nebolo by primerané prerušiť alebo odobrať právo poskytovať elektronické komunikačné služby alebo právo na používanie rádiových frekvencií alebo čísel tam, kde podnik nevyhovel jednej alebo viacerým podmienkam stanoveným vo všeobecnom povolení. Je to bez toho, aby sa to dotýkalo naliehavých opatrení prijatých príslušnými orgánmi členských štátov, môžu členské štáty urobiť v prípade vážneho ohrozenia verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia alebo hospodárskych a prevádzkových záujmov iných podnikov. Táto smernica by mala byť použiteľná bez toho, aby sa to dotýkalo aj akýchkoľvek pohľadávok medzi podnikmi týkajúcich sa náhrady za spôsobené škody podľa vnútroštátneho práva.

(28) Podrobenie poskytovateľov služieb oznamovacím a informačným povinnostiam môže byť nepohodlné, ako pre podnik, tak aj pre spomenutý národný regulačný orgán. Takéto povinnosti by preto mali byť primerané, objektívne oprávnené a obmedzené na to, čo je striktne potrebné. Nie je potrebné požadovať systematický a obvyklý dôkaz o súlade so všetkými podmienkami všeobecného povolenia alebo spojení s právami na používanie. Podniky majú právo poznať účel, na ktorý sa použije informácia, ktorú by mali poskytnúť. Poskytnutie informácie by nemalo byť podmienkou pre prístup na trh. Pre štatistické účely môže byť vyžadované oznámenie od poskytovateľov elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb v prípadoch, keď prerušia činnosť.

(29) Táto smernica by mala byť bez toho, aby sa to dotýkalo povinností členských štátov ohľadom poskytovania akýchkoľvek informácií potrebných na ochranu záujmov spoločenstva v rámci kontextu medzinárodných dohôd. Táto smernica by mala byť použiteľná takisto podľa právnych predpisov, ktoré nie sú charakteristické pre odvetvie elektronických komunikácií, ako napríklad súťažné právo, bez toho, aby sa dotýkala akýchkoľvek oznamovacích povinností.

(30) Správne poplatky môžu byť uložené poskytovateľom elektronických komunikačných služieb na financovanie činností národného regulačného orgánu pri riadení povoľovacieho systému a pre poskytovanie práv na používanie. Takéto poplatky by mali byť obmedzené tak, aby pokryli skutočné náklady na správu týchto činností. Na tento účel by sa mala vytvoriť transparentnosť v preukazovaní príjmov a výdavkov národných regulačných orgánov prostredníctvom ročnej správy o celkovej sume vybraných poplatkov a vynaložených nákladov na správu. Toto umožní podnikom skontrolovať, či sú náklady na správu a poplatky v rovnováhe.

(31) Systémy pre správne poplatky by nemali skresliť súťaž alebo vytvoriť prekážky pre prístup na trh. V systémoch všeobecného povolenia už nebude možné spájať náklady na správu s poplatkami jednotlivých podnikov s výnimkou poskytovania práv na používanie čísel, rádiových frekvencií a práv na inštalovanie zariadení. Výber akýchkoľvek správnych poplatkov by mal byť v súlade so zásadami systému všeobecného povolenia. Príkladom spravodlivej, jednoduchej a transparentnej alternatívy pre tieto kritériá prisudzovania poplatkov by mohol byť kľúč rozdelenia vzťahujúci sa na obrat. V prípadoch veľmi nízkych správnych poplatkov, by mohlo byť vhodné použiť buď paušálnu sadzbu alebo kombináciu paušálnej sadzby s prvkom vzťahujúcim sa na obrat.

(32) Okrem správnych poplatkov, poplatky za používanie môžu byť ukladané za používanie rádiových frekvencií a čísel ako nástroja na zabezpečenie optimálneho použitia takýchto zdrojov. Takéto poplatky by nemali prekážať rozvoju novátorských služieb a súťaže na trhu. Táto smernica je použiteľná bez toho, aby bol dotknutý účel, na ktorý sú použité poplatky na práva za používanie. Takéto poplatky môžu byť napríklad používané na financovanie činností národných regulačných orgánov, ktoré nemôžu byť pokryté správnymi poplatkami. Tam, kde v prípade súťažných alebo porovnávacích výberových postupov poplatky za práva na používanie rádiových frekvencií pozostávajú úplne alebo čiastočne z jednorázovej sumy, platobné úpravy by mali zabezpečiť, aby takéto poplatky v praxi neviedli k výberu na základe kritérií nesúvisiacich s cieľom zabezpečenia optimálneho použitia rádiových frekvencií. Komisia môže pravidelne zverejniť analýzy výkonnosti, pokiaľ ide o najlepšie postupy pre stanovenie rádiových frekvencií, stanovenie čísel alebo poskytnutie práva prechodu.

(33) Môže byť potrebné, aby členské štáty zmenili a doplnili práva, podmienky, postupy, sadzby a poplatky vzťahujúce sa na všeobecné povolenie a práva na používanie tam, kde je to objektívne odôvodnené. Takéto zmeny a doplnenie by mali byť riadne oznámené všetkým zainteresovaným stranám dávajúc im vopred dostatočnú príležitosť, aby vyjadrili svoje stanoviská k takýmto návrhom na zmenu alebo doplnenie.

(34) Cieľ transparentnosti vyžaduje, aby poskytovatelia služieb, spotrebitelia a iné zainteresované strany mali jednoduchý prístup k akýmkoľvek informáciám týkajúcim sa práv, podmienok, postupov, sadzieb, poplatkov a rozhodnutí týkajúcich sa poskytovania elektronických komunikačných služieb, práv na používanie rádiových frekvencií a čísel, práv na inštalovanie zariadení, národných plánov na používanie frekvencií a národných plánov číslovania. Národné regulačné orgány majú dôležitú úlohu pri poskytovaní takýchto informácií a ich aktuálnom uchovávaní. Tam, kde sú takéto práva spravované ďalšími úrovňami správy, národné regulačné orgány by sa mali usilovať, aby vytvorili taký nástroj na prístup k informáciám, týkajúci sa takýchto práv, ktorý by bol priaznivý pre používateľa.

(35) Komisia by mala sledovať riadne fungovanie jednotného trhu na základe národných povoľovacích režimov podľa tejto smernice.

(36) S cieľom dospieť k jedinému dátumu použitia všetkých prvkov nového regulačného rámca pre odvetvie elektronických komunikácií, je dôležité aby postup národnej transpozície tejto smernice a napojenia existujúcich povolení na nové predpisy prebiehal paralelne. Avšak, v osobitných prípadoch, keď by nahradenie povolení existujúcich k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice, všeobecným povolením a jednotlivými právami na používanie, v súlade s touto smernicou viedlo k zvýšeniu povinností poskytovateľov služieb pôsobiacich podľa existujúceho povolenia alebo k zmenšeniu ich práv, členské štáty môžu využiť dodatočných deväť mesiacov, po dátume uplatnenia tejto smernice, na pristúpeniek takýmto povoleniam, pokiaľ by to nemalo negatívny účinok na práva a povinnosti iných podnikov.

(37) Môžu nastať okolnosti, na základe ktorých by zrušenie povoľovacej podmienky, týkajúcej sa prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, vytvorilo vážne ťažkosti pre jeden alebo viacero podnikov, ktoré mali prospech z tejto podmienky. V takýchto prípadoch na požiadanie členského štátu môže Komisia poskytnúť ďalšie prechodné úpravy.

(38) Keďže členské štáty nemôžu dostatočne dosiahnuť ciele navrhovaného konania, menovite harmonizáciu a zjednodušenie predpisov týkajúcich sa elektronických komunikácií a podmienok pre povolenie sieťových systémov a služieb, a preto môžu byť lepšie dosiahnuté, z dôvodu rozsahu a účinkov pôsobenia, na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je vysvetlená v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ktorá je vysvetlená v tomto článku, táto smernica nepresahuje nad rámec toho, čo je potrebné pre tieto ciele,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účel a pôsobnosť

1. Cieľom tejto smernice je podporiť vnútorný trh s elektronickými komunikačnými sieťovými systémami a službami prostredníctvom harmonizácie a zjednodušenia pravidiel týkajúcich sa povolenia a podmienok s cieľom uľahčiť ich poskytnutie v rámci spoločenstva.

2. Táto smernica sa vzťahuje na povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb.

Článok 2

Definície

1. Na účely tejto smernice sa uplatňujú definície popísané v článku 2 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

2. Nasledovné definície sa takisto uplatňujú:

a) "všeobecné povolenie" označuje právny rámec ustanovený členským štátom, na základe ktorého sa zaručujú práva na poskytovanie elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb a ukladajú povinnosti charakteristické pre odvetvie, ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo na osobitné druhy elektronických komunikačných sietí a služieb, v súlade s touto smernicou;

b) "škodlivé zasahovanie" označuje zasahovanie, ktoré ohrozuje fungovanie rádio-navigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb, alebo ktoré inak vážne znehodnocuje, blokuje alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu pôsobiacu v súlade s platnými nariadeniami spoločenstva alebo s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 3

Všeobecné schválenie elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb

1. Členské štáty zabezpečia právo poskytnúť elektronické komunikačné sieťové systémy a služby, podliehajúce podmienkam vysvetleným v tejto smernici. Na dosiahnutie tohto účelu, členské štáty nebudú brániť podniku, aby poskytoval elektronické komunikačné sieťové systémy alebo služby, s výnimkou prípadov, kde je to potrebné z dôvodov vysvetlených v článku 46 ods. 1 zmluvy.

2. Poskytovanie elektronických komunikačných sieťových systémov alebo poskytovanie elektronických komunikačných služieb môže, bez toho, aby boli dotknuté špecifické záväzky, na ktoré sa odvoláva článok 6 ods. 2 alebo práva na používanie, na ktoré sa odvoláva článok 5, podliehať len všeobecnému povoleniu. Od spomenutého podniku sa môže požadovať predkladanie oznámenia, ale nemôže sa požadovať získanie výslovného rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného správneho opatrenia od národného regulačného orgánu pred vykonávaním práv pochádzajúcich z povolenia. Na základe oznámenia, v prípadoch keď sa to vyžaduje, podnik môže začať činnosť, v prípadoch kde je to potrebné, vzhľadom na ustanovenia o právach používania v článkoch 5, 6 a 7.

3. Oznámenie, na ktoré sa odvoláva odsek 2, neznamená viac ako prehlásenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby národnému regulačnému orgánu o úmysle začať s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb a predkladanie minimálnych informácií, ktoré sa vyžadujú na to, aby sa umožnilo národnému regulačnému orgánu uchovávať register alebo zoznam poskytovateľov elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb. Tieto informácie musia byť obmedzené na také, ktoré sú potrebné na identifikáciu poskytovateľa, ako napríklad registračné čísla spoločnosti, a kontaktné osoby poskytovateľov, adresy poskytovateľov, krátky opis sieťového systému alebo služby a odhadovaný dátum začatia činnosti.

Článok 4

Minimálny zoznam práv odvodený zo všeobecného povolenia

1. Podniky oprávnené na základe článku 3, majú právo:

a) poskytovať elektronické komunikačné sieťové systémy a služby;

b) mať svoju žiadosť o nevyhnutné právo inštalovať príslušenstvo, ktoré je stanovené v súlade s článkom 11 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

2. V prípadoch, keď takéto podniky poskytujú elektronické komunikačné sieťové systémy alebo služby pre verejnosť, všeobecné povolenie im takisto poskytne právo:

a) prerokovať prepojenie s, a v prípadoch kde je to použiteľné, získať prístup k alebo prepojenie od iných poskytovateľov verejne dosiahnuteľných komunikačných sieťových systémov a služieb, pokrytých všeobecným povolením kdekoľvek v spoločenstve podľa podmienok a v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica);

b) dostať príležitosť na to, aby boli určené na poskytovanie rôznych prvkov všeobecných služieb a/alebo aby pokryli rôzne časti štátneho územia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica o univerzálnych službách) [8].

Článok 5

Práva na používanie pre rádiové frekvencie a čísla

1. V prípadoch, kde je to možné, členské štáty nebudú, predovšetkým v prípadoch kde je riziko škodlivého rušenia zanedbateľné, využívať rádiové frekvencie, ktoré podliehajú poskytnutiu individuálnych práv použitia, ale zahrnú podmienky pre používanie takýchto rádiových frekvencií do všeobecného povolenia.

2. V prípadoch, kde je potrebné poskytnúť individuálne práva používania pre rádiové frekvencie a čísla, členské štáty poskytnú takéto práva, na požiadanie, akémukoľvek podniku poskytujúcemu alebo používajúcemu systémy alebo služby podľa všeobecného povolenia, s ohľadom na ustanovenia článkov 6, 7 a 11 ods. 1 písm. c) tejto smernice a akékoľvek iné predpisy zabezpečujúce účinné použitie týchto zdrojov v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica).

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné kritériá a postupy prijaté členskými štátmi týkajúce sa poskytovania práv používania rádiových frekvencií poskytovateľom služieb s obsahom rozhlasového alebo televízneho vysielania s cieľom vykonávania úloh vo všeobecnom záujme v súlade s právom spoločenstva, takéto práva používania sú poskytované prostredníctvom otvorených, transparentných a nediskriminačných postupov. Pri poskytovaní práv na používanie členské štáty vymedzia, či sa tieto práva môžu previesť na podnet majiteľa práv, a podľa akých podmienok, v prípade rádiových frekvencií, v súlade s článkom 9 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica). V prípade, keď členské štáty poskytujú práva na používanie na obmedzené časové obdobie, pre spomenutú službu je trvanie primerané.

3. Po vydaní rozhodnutí o právach na používanie, uskutoční sa ich oznámenie a zverejnenie hneď ako je to možné po obdržaní vyplnenej žiadosti národným regulačným orgánom, v priebehu troch týždňov v prípade čísel, ktoré boli pridelené pre osobitné účely v rámci národného číslovacieho plánu a v priebehu šiestich týždňov v prípade rádiových frekvencií, ktoré boli pridelené pre osobitné účely v rámci národného frekvenčného plánu. Naposledy uvedené časové obmedzenie sa bude uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné medzinárodné dohody vzťahujúce sa na používanie rádiových frekvencií alebo umiestnenia okruhov.

4. V prípadoch, kde bolo rozhodnuté, po porade so zainteresovanými stranami, v súlade s článkom 6 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), že tieto práva na používanie čísel mimoriadneho hospodárskeho významu sa majú poskytovať prostredníctvom súťažných alebo porovnávacích výberových postupov, členské štáty môžu predĺžiť maximálne obdobie troch týždňov až o tri týždne.

Pokiaľ ide o súťažné alebo porovnávajúce výberové postupy pre rádiové frekvencie, uplatní sa článok 7

5. Členské štáty neobmedzia počet práv na používanie, ktoré sa majú poskytnúť, okrem prípadov, kde je to potrebné na zabezpečenie účinného používania rádiových frekvencií v súlade s článkom 7.

Článok 6

Podmienky všeobecného povolenia a podmienky na získanie práva na používanie rádiových frekvencií a čísiel a osobitné povinnosti

1. Všeobecné povolenie pre poskytnutie elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb a práva na používanie rádiových frekvencií a práva na používanie čísiel môžu podliehať len podmienkam uvedeným jednotlivo v častiach A, B a C prílohy. Takéto podmienky sú objektívne opodstatnené vo vzťahu k spomenutému sieťovému systému alebo službe, nediskriminačné, primerané a jasné.

2. Špecifické povinnosti, ktoré môžu byť uložené poskytovateľom elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb podľa článkov 5 ods. 1, 5 ods. 2, 6 a 8 smernice 2002/19/ES (Prístupová smernica) a článkov 16, 17, 18 a 19 smernice 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) alebo tým, ktorí sú ustanovení na poskytovanie všeobecných služieb podľa vyššie uvedenej smernice sú právne oddelené od práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecného povolenia. S cieľom dosiahnuť pre podniky transparentnosť sú vo všeobecnom povolení zahrnuté kritériá a postupy pre ukladanie osobitných povinností jednotlivým podnikom.

3. Všeobecné povolenie obsahuje len podmienky, ktoré sú špecifické pre toto odvetvie a sú vysvetlené v časti A prílohy a nebudú duplikovať podmienky, ktoré sú platné pre podniky na základe iných vnútroštátnych právnych predpisov.

4. Členské štáty nebudú duplikovať podmienky všeobecného povolenia v prípadoch, kde poskytujú právo používania pre rádiové frekvencie alebo čísla.

Článok 7

Postup pre obmedzenie počtu práv na používanie, na základe ktorých sa prideľujú rádiové frekvencie

1. V prípadoch, kde členský štát zvažuje to, či má obmedziť počet práv na používanie, na základe ktorých sa prideľujú rádiové frekvencie, bude medzi inými okolnosťami (okrem iného):

a) prisudzovať náležitú váhu potrebe maximalizovať výhody pre používateľov a uľahčiť rozvoj súťaže;

b) dávať všetkým zainteresovaným stranám, vrátane používateľov a spotrebiteľov, príležitosť vyjadriť svoje stanoviská k akýmkoľvek obmedzeniam v súlade s článkom 6 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica);

c) uverejňovať akékoľvek rozhodnutie smerujúce k obmedzeniu práv na používanie, na základe ktorých sa prideľujú rádiové frekvencie vrátane uvedenia dôvodov pre vydanie takéhoto rozhodnutia;

d) po stanovení postupu, vyzývať na podávanie žiadostí o udelenie práva na používanie; a

e) preskúmavať obmedzenie v primeraných intervaloch alebo na odôvodnenú žiadosť postihnutých podnikov.

2. V prípadoch, kde členský štát usúdi, že ďalšie práva na používanie rádiovej frekvencie môžu byť poskytnuté, zverejní tento záver a vyzve na podávanie žiadostí pre takéto práva.

3. V prípadoch, kde je potrebné, aby poskytovanie práv na používanie rádiových frekvencií bolo obmedzené, členské štáty poskytnú takéto práva na základe výberového kritéria, ktoré musí byť objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané. Akékoľvek takéto výberové kritérium musí náležite sledovať dosiahnutie cieľov článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

4. V prípade, kde sa majú používať súťažné alebo porovnávacie výberové postupy, členské štáty môžu predĺžiť maximálne obdobie šiestich týždňov spomenutých v článku 5 ods. 3 na potrebné obdobie, maximálne však na obdobie ôsmich mesiacov, za predpokladu, že sa zabezpečí, aby takéto postupy boli spravodlivé, primerané, otvorené a transparentné pre všetky zainteresované strany.

Tieto časové obmedzenia sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné medzinárodné dohody vzťahujúce sa na používanie rádiových frekvencií a satelitnej koordinácie.

5. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý prevod práv na používanie rádiových frekvencií v súlade s článkom 9 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

Článok 8

Harmonizované stanovenie rádiových frekvencií

V prípadoch, kde je použitie rádiových frekvencií harmonizované, kde sú dohodnuté podmienky prístupu a postupy a podniky, ktorým sú pridelené rádiové frekvencie sú vybrané v súlade s medzinárodnými dohodami a právom spoločenstva, členské štáty poskytnú právo na používanie takýchto rádiových frekvencií v súlade s nimi. Za predpokladu, že všetky národné podmienky spojené s právom na používanie spomenutých rádiových frekvencií boli splnené v prípade postupu obvyklého výberu, členské štáty neuložia žiadne ďalšie podmienky, dodatočné kritériá alebo postupy ktoré by obmedzili, pozmenili alebo oneskorili správne vykonávanie obvyklých stanovení takýchto rádiových frekvencií.

Článok 9

Vyhlásenia na uľahčenie používania práv týkajúcich sa inštalovania zariadení a práv prepojenia

Na žiadosť podniku, národné regulačné orgány vydajú v priebehu jedného týždňa štandardizované vyhlásenia, potvrdzujúce, tam kde je to vhodné, že podnik predložil oznámenie podľa článku 3 ods. 2 a podrobne opisujúce, podľa akých okolností akýkoľvek podnik poskytujúci elektronické komunikačné sieťové systémy alebo služby podľa všeobecného povolenia má právo požiadať o práva inštalovať zariadenia, dohodnúť prepojenie, a/alebo získať prístup alebo prepojenie s cieľom uľahčiť uplatnenie týchto práv napríklad na iných úrovniach správy alebo vo vzťahu k iným podnikom. V prípadoch, kde je to vhodné, takéto vyhlásenia môžu byť tiež vydané ako automatická odpoveď nasledujúca po oznámení spomenutom v článku 3 ods. 2

Článok 10

Súlad s podmienkami všeobecného povolenia alebo práv na používanie a s osobitnými povinnosťami

1. Národné regulačné orgány môžu vyžadovať, aby podniky poskytujúce elektronické komunikačné sieťové systémy alebo služby zahrnuté vo všeobecnom povolení alebo využívajúce práva na používanie rádiových frekvencií alebo čísiel poskytovali informácie potrebné na overenie súladu s podmienkami všeobecného povolenia alebo práv na používanie alebo s osobitnými povinnosťami spomenutými v článku 6 ods. 2, v súlade s článkom 11.

2. V prípadoch, kde národný regulačný orgán zistí, že podnik nevyhovuje jednej alebo viacerým z podmienok všeobecného povolenia alebo práv na používanie alebo osobitným povinnostiam spomenutým v článku 6 ods. 2, informuje podnik o týchto zisteniach a dá podniku primeranú príležitosť, aby vyjadril svoje stanoviská alebo napravil akékoľvek porušenie v priebehu:

- jedného mesiaca po oznámení, alebo

- kratšieho obdobia odsúhlaseného podnikom alebo dohodnutého národným regulačným orgánom v prípade opakovaných porušení, alebo

- dlhšieho obdobia, o ktorom rozhodne národný regulačný orgán.

3. V prípade, že spomenutý podnik porušenia nenapraví v priebehu obdobia, ktoré je spomenuté v odseku 2, príslušný orgán urobí vhodné a primerané opatrenia zamerané na zabezpečenie zhody. V tomto ohľade, členské štáty môžu splnomocniť príslušné orgány na uloženie finančných pokút tam, kde je to odôvodnené. Opatrenia, na základe ktorých sa pokuty uložia vrátane dôvodov, sa oznámia spomenutému podniku v priebehu jedného týždňa od ich prijatia a určí sa pre podnik primerané obdobie na to, aby vyhovel opatreniu.

4. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2 a 3, členské štáty môžu splnomocniť príslušný orgán na uloženie finančných pokút podnikom, tam kde je to primerané, za neposkytnutie informácie v súlade s povinnosťami ukladanými podľa článku 11 ods. 1 písm. a) alebo b) tejto smernice alebo článku 9 smernice 2002/19/ES (Prístupová smernica) v rámci primeraného obdobia určeného národným regulačným orgánom.

5. V prípadoch závažných a opakovaných porušení podmienok všeobecného povolenia, práv na používanie alebo osobitných povinností spomenutých v článku 6 ods. 2, kde opatrenia zamerané na zabezpečenie súladu, ktoré sú spomenuté v odseku 3 tohto článku zlyhali, národné regulačné orgány môžu zabrániť podniku v tom, aby pokračoval v poskytovaní elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb, alebo pozastaviť alebo odobrať práva na používanie.

6. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia odsekov 2, 3 a 5, v prípadoch, kde príslušný orgán má dôkaz o porušení podmienok všeobecného povolenia, práva na používanie alebo osobitných povinností spomenutých v článku 6 ods. 2, ktorý predstavuje bezprostredné a závažné ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo vytvorí vážne hospodárske alebo prevádzkové problémy pre iných poskytovateľov alebo používateľov elektronických komunikačných sieťových systémov alebo služieb, môže to vyžadovať naliehavé predbežné opatrenia na nápravu stavu pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. Spomenutému podniku sa potom dá primeraná príležitosť na vyjadrenie svojho stanoviska a navrhnutie akýchkoľvek opatrení. V prípadoch, kde je to primerané, môže príslušný orgán potvrdiť predbežné opatrenia.

7. Podniky majú právo odvolať sa voči prijatým opatreniam podľa tohto článku v súlade s postupom spomenutým v článku 4 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

Článok 11

Informácie, vyžadované všeobecným povolením, pre práva na používanie a pre osobitné povinnosti

1. Bez toho, aby boli dotknuté informácie a povinnosti týkajúce sa podávania správ podľa vnútroštátnych právnych predpisov iných, ako je všeobecné povolenie, národné regulačné orgány môžu len požadovať, aby podniky poskytovali informácie vyžadované všeobecným povolením, pre práva na používanie alebo osobitné povinnosti spomenuté v článku 6 ods. 2, ktoré sú primerané a objektívne oprávnené pre:

a) systematické alebo príležitostné preverovanie zhody s podmienkami 1 a 2 časti A, podmienka 6 časti B a podmienka 7 časti C prílohy a súladu s povinnosťami spomenutými v článku 6 ods. 2;

b) príležitostné preverovanie zhody, zhody súladu s podmienkami, ktoré sú vysvetlené v prílohe, tam kde bola prijatá sťažnosť, alebo kde národný regulačný orgán má iné príčiny na to, aby sa domnieval že sa nevyhovelo podmienkam, alebo v prípade preskúmania národným regulačným orgánom z jeho vlastného podnetu;

c) postupy pre posúdenie žiadostí o poskytnutie práv na používanie;

d) uverejnenie porovnávajúcich prehľadov kvality a ceny služieb v záujme spotrebiteľov;

e) jasne formulované štatistické účely;

f) trhová analýza pre účely smernice 2002/19/ES (Prístupová smernica) alebo smernica 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).

Informácie spomenuté v písmenách a), b), d), e) a f) prvého pododseku sa nemôžu požadovať pred alebo ako podmienka pre prístup na trh.

2. V prípadoch, kde národné regulačné orgány vyžadujú, aby podniky poskytli informácie, ktoré sú spomenuté v odseku 1, informujú ich o osobitosti zámeru, na ktorý sa má táto informácia používať.

Článok 12

Správne poplatky

1. Akékoľvek správne poplatky, ukladané podnikom poskytujúcim službu alebo sieťový systém podľa všeobecného povolenia, alebo ktorým bolo poskytnuté právo používania, budú:

a) celkovo, pokrývať len administratívne náklady, ktoré sú vynaložené pri riadení, kontrole a vymáhaní plánu všeobecného povolenia a práv na používanie a osobitných povinností, ktoré sú spomenuté v článku 6 ods. 2, ktoré môžu zahŕňať náklady na medzinárodnú spoluprácu, harmonizáciu a normovanie, analýzu trhu, sledovanie zhody a inú kontrolu trhu, ako aj reguláciu práce, vyžadujúcu prípravu a uplatnenie sekundárnych právnych predpisov a správnych rozhodnutí, ako napríklad rozhodnutia o prístupe a prepojení; a

b) ukladané jednotlivým podnikom objektívnym, transparentným a primeraným spôsobom, ktorý minimalizuje dodatočné náklady na správu a súvisiace poplatky.

2. V prípadoch, kde národné regulačné orgány ukladajú správne poplatky, zverejnia ročný prehľad svojich nákladov na správu a celkovej sumy vybraných poplatkov. Pri existencii rozdielu medzi celkovou sumou poplatkov a nákladov na správu sa urobí primeraná úprava.

Článok 13

Poplatky za práva na používanie a práva na inštalovanie zariadení

Členské štáty môžu povoliť príslušnému orgánu, aby uložil poplatky za práva na používanie rádiových frekvencií alebo čísiel alebo práva na inštalovanie zariadení nachádzajúcich sa na, cez alebo pod verejným alebo súkromným majetkom, ktoré odrážajú potrebu zaručiť optimálne použitie týchto zdrojov. Členské štáty zabezpečia, aby takéto poplatky boli objektívne odôvodnené, transparentné, nediskriminačné a primerané vo vzťahu k ich zamýšľanému účelu a berúce do úvahy ciele uvedené v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

Článok 14

Zmena a doplnenie práv a povinností

1. Členské štáty zabezpečia, aby práva, podmienky a postupy týkajúce sa všeobecného povolenia a práv na používanie alebo práv na inštalovanie zariadení mohli byť zmenené a doplnené v objektívne odôvodnených prípadoch a primeraným spôsobom. Oznámenie o úmysle urobiť takéto zmeny a doplnenia je dané na vedomie primeraným spôsobom a zainteresovaným stranám, vrátane používateľov a spotrebiteľov a v dostatočnom časovom období, ktoré nebude kratšie ako štyri týždne, s výnimkou výnimočných okolností.

2. Členské štáty neobmedzia ani neodoberú práva na inštalovanie zariadení pred uplynutím obdobia, na ktoré boli poskytnuté s výnimkou prípadov, kde to je odôvodnené a kde je to uplatniteľné v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa náhrady za odobratie práv.

Článok 15

Zverejňovanie informácií

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky závažné informácie o právach, podmienkach, postupoch, zmenách, poplatkoch a rozhodnutiach týkajúcich sa všeobecného povolenia a práv na používanie boli zverejňované a uchovávané aktuálne primeraným spôsobom tak, aby poskytovali ľahký prístup k tejto informácii pre všetky zainteresované strany.

2. V prípadoch, kde je informácia, ktorá je spomenutá v odseku 1 uchovávaná na rôznych úrovniach správy, najmä informácie týkajúce sa postupov a podmienok o právach inštalovať zariadenia, národný regulačný orgán urobí všetky primerané opatrenia, zohľadňujúc potrebné náklady, na vytvorenie prehľadu priaznivého pre používateľov všetkých takýchto informácií, vrátane informácií o príslušných úrovniach správy a zodpovedných orgánoch s cieľom uľahčiť podávanie žiadostí o práva na inštalovanie zariadení.

Článok 16

Postupy týkajúce sa preskúmania

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie národných povoľovacích systémov a rozvoj poskytovania cezhraničných služieb v rámci spoločenstva a podáva správu Európskemu parlamentu a Rade pri prvom zverejnení smernice, najneskôr však do troch rokov od dátumu účinnosti tejto smernice uvedeného v článku 18 ods. 1, druhý pododsek. Na tento účel môže Komisia požadovať od členských štátov informácie, ktoré sa poskytujú bez zbytočného odkladu.

Článok 17

Existujúce povolenia

1. Členské štáty uskutočnia realizáciu povolení v praxi od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice v súlade s ustanoveniami tejto smernice najneskôr k dátumu účinnosti spomenutom v článku 18 ods. 1, druhý pododsek.

2. V prípadoch, kde použitie odseku 1 vedie k obmedzeniu práv alebo rozšíreniu povinností podľa povolení, ktoré už existujú, členské štáty môžu rozšíriť platnosť týchto práv a povinností až na dobu deviatich mesiacov od dátumu účinnosti spomenutom v článku 18 ods. 1, druhý pododsek, za predpokladu že práva iných podnikov podľa práva spoločenstva nie sú týmto dotknuté. Členské štáty oznámia takéto predĺženie vrátane dôvodov Komisii.

3. V prípadoch, kde spomenutý členský štát môže dokázať, že zrušenie podmienky povolenia týkajúcej sa prístupu k elektronickým komunikačným sieťovým systémom, ktorá bola v platnosti pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto smernice, vytvára nadmerné ťažkosti pre podniky, ktoré mali prospech z nariadeného prístupu k ďalšiemu systému, a v prípadoch kde nie je možné, aby tieto podniky prerokovali nové dohody o primeraných obchodných podmienkach pred dátumom použitia spomenutom v článku 18 ods. 1, druhý pododsek, členské štáty môžu požiadať o dočasné predĺženie príslušnej podmienky(-ok). Takéto žiadosti sa predkladajú najneskôr k dátumu uplatnenia spomenutom v článku 18 ods. 1, druhom pododseku, a upresnia podmienku(-y) a obdobie, na aké sa dočasné predĺženie požaduje.

Členské štáty informujú Komisiu o dôvodoch podávania žiadostí o predĺženie. Komisia posúdi takúto žiadosť, berúc do úvahy konkrétnu situáciu v tomto členskom štáte a spomenutého podniku(-ov), a potrebu zabezpečiť súvislé regulačné prostredie na úrovni spoločenstva. Zároveň rozhodne o tom, či schváli alebo odmietne žiadosť. Ak sa rozhodne schváliť žiadosť, tak určí rozsah a dobu trvania predĺženia, ktoré sa má poskytnúť. Komisia oznámi svoje rozhodnutie spomenutému členskému štátu v lehote šiestich mesiacov od prijatia žiadosti o predĺženie. Takéto rozhodnutia sa zverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 18

Transpozícia

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24. júla 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia budú uplatňovať od 25. júla 2003.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice ako aj akékoľvek návrhy na zmenu a doplnenie tohto/týchto predpisu/ov.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 7. marca 2002.

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

za Radu

predseda

J. C. Aparicio

[1] Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 230 a Ú. v. ES C 270 E, 25.9.2001, s. 182.

[2] Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 55.

[3] Vyjadrenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2001 (Ú. v. ES C 277, 1.10.2001, s. 116), spoločná pozícia Rady zo 17. septembra 2001 (Ú. v. ES C 337, 30.11.2001, s. 18) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2001 (zatiaľ nezverejnené v Úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2002.

[4] Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.

[5] Ú. v. ES L 320, 28.11.1998, s. 54.

[6] Pozri stranu 7 tohto Úradného vestníka.

[7] Pozri stranu 33 tohto Úradného vestníka.

[8] Pozri stranu 51 tohto Úradného vestníka.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Podmienky uvedené v tejto prílohe poskytujú prostredníctvom zoznamu úplný prehľad podmienok, ktoré môžu byť pripojené ku všeobecným povoleniam (časť A), právam na používanie rádiových frekvencií (časť B) a právam na používanie čísel (časť C), na ktoré sa odvolávajú článok 6 ods. 1 a článok 11 ods. 1 písm. a).

A. Podmienky, ktoré môžu byť pripojené ku všeobecnému povoleniu

1. Finančné podmienky na financovanie univerzálnej služby v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).

2. Správne poplatky v súlade s článkom 12 tejto smernice.

3. Schopnosť služieb fungovať spoločne a prepojenie sieťových systémov v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica).

4. Prístupnosť čísel z národného plánu číslovania ku koncovým užívateľom, vrátane podmienok v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).

5. Ekologické požiadavky a požiadavky týkajúce sa plánovania miest a vidieka, ako aj požiadavky a podmienky spojené s poskytovaním prístupu k alebo použitím pozemkov patriacich štátu alebo súkromných pozemkov a podmienok spojených so vzájomným umiestnením a podieľaním sa na zariadení v súlade so smernicou 2002/22/ES (Rámcová smernica) a zahŕňajúce, tam kde je to použiteľné, akékoľvek finančné alebo technické záruky potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania prác v rámci vybudovania infraštruktúry.

6. Zodpovednosť za plnenie záväzkov v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).

7. Osobné údaje a ochrana súkromia charakteristické pre odvetvie elektronických komunikácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunikačnom sektore [1].

8. Nariadenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa charakteristické pre odvetvie elektronických komunikácií vrátane podmienok, ktoré sú v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).

9. Obmedzenia, týkajúce sa prenosu nezákonného obsahu, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES a z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode [2] a obmedzenia týkajúce sa prenosu škodlivého obsahu v súlade s článkom 2a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch, ktoré sa týkajú činnosti v oblasti televízneho vysielania [3].

10. Informácia sa poskytuje podľa postupu o oznámení v súlade s článkom 3 ods. 3 tejto smernice a na iné účely tak, ako je zahrnuté v článku 11 tejto smernice.

11. Umožnenie odpočúvania zákonným spôsobom príslušnými národnými orgánmi v súlade so smernicou 97/66/ES a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [4].

12. Podmienky používania počas závažných katastrôf na zabezpečenie komunikácií medzi pohotovostnými službami a orgánmi a programami pre širokú verejnosť.

13. Opatrenia týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam spôsobené sieťovými systémami elektronických komunikácií v súlade s komunitárnym právom.

14. Záväzky týkajúce sa prístupu, iné ako sú tie, ktoré sú stanovené v článku 6 ods. 2 tejto smernice, vzťahujúce sa na podniky poskytujúce sieťové systémy alebo služby elektronických komunikácií, v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica).

15. Zachovanie celistvosti sieťových systémov verejných komunikácií v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica) a smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) vrátane podmienok na zabránenie elektromagnetického zasahovania medzi sieťovými systémami a/alebo službami elektronických komunikácií v súlade so smernicou Rady 89/336/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility [5].

16. Zabezpečenie verejných systémov voči neoprávnenému prístupu podľa smernice 97/66/ES.

17. Podmienky pre používanie rádiových frekvencií, v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 1999/5/ES, kde takéto používanie nepodlieha poskytovaniu jednotlivých práv na používanie v súlade s článkom 5 ods. 1 tejto smernice.

18. Opatrenia navrhnuté na zabezpečenie súladu so štandardami a/alebo upresneniami spomenutými v článku 17 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).

B. Podmienky, ktoré môžu byť spojené s právami na používanie rádiových frekvencií

1. Stanovenie služby alebo druhu sieťového systému alebo technológie, pre ktorú práva na používanie frekvencie boli poskytnuté, vrátane, tam kde je to vhodné, výhradného používania frekvencie na prenos špecifického obsahu alebo špecifických audiovizuálnych služieb.

2. Efektívne a účinné používanie frekvencií v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica), vrátane, prípadov kde je to vhodné, požiadaviek týkajúcich sa dosahu.

3. Technické a prevádzkové podmienky potrebné na zrušenie účinnosti škodlivého rušenia a pre obmedzenie vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam, kde takéto podmienky sú rozdielne od tých, ktoré sú zahrnuté vo všeobecnom povolení.

4. Maximálne prípustné trvanie v súlade s článkom 5 tejto smernice, podliehajúce akýmkoľvek zmenám v národnom pláne frekvencií.

5. Prenos práv z podnetu držiteľa práv a podmienky pre takýto prenos v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica).

6. Poplatky za používanie v súlade s článkom 13 tejto smernice.

7. Akékoľvek záväzky, ktoré podnik získavajúci právo na používanie prevzal v priebehu postupu súťažného alebo porovnávacieho výberu.

8. Záväzky prevzaté na základe príslušných medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na používanie frekvencií.

C. Podmienky, ktoré môžu byť spojené s právami na používanie čísel

1. Stanovenie služby, pre ktorú je číslo používané, vrátane akýchkoľvek požiadaviek spojených s poskytovaním tejto služby.

2. Efektívne a účinné používanie čísel v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica).

3. Požiadavky na číslicovú prenosnosť v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).

4. Záväzok poskytovať predplatiteľovi verejného telefónneho zoznamu informácie pre účely článkov 5 a 25 smernice 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).

5. Maximálne prípustné trvanie v súlade s článkom 5 tejto smernice, podliehajúce akýmkoľvek zmenám v národnom pláne číslovania.

6. Prevod práv z podnetu držiteľa práv a podmienky pre takýto prevod v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica).

7. Poplatky za používanie v súlade s článkom 13 tejto smernice.

8. Akékoľvek záväzky, ktoré prevzal podnik získavajúci právo na používanie v priebehu postupu súťažného alebo porovnávacieho výberu.

9. Záväzky prevzaté podľa príslušných medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na používanie čísel.

[1] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23. Smernica doplnená smernicou 97/36/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60).

[4] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[5] Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19. Smernica naposledy doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1).

--------------------------------------------------

Top