EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0025

Rozhodnutie Komisie z 11. januára 2002 stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu s pôvodom v Chorvátskej republike (oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 14/2)Text s významom pre EHP

Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušil 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/25(1)/oj

32002D0025Úradný vestník L 011 , 15/01/2002 S. 0025 - 0030


Rozhodnutie Komisie

z 11. januára 2002

stanovujúce osobitné podmienky upravujúce dovoz produktov rybolovu s pôvodom v Chorvátskej republike

(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 14/2)

(Text s významom pre EHP)

(2002/25/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 o hygienických predpisoch pre produkciu a uvádzanie produktov rybolovu na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Rady 97/79/ES [2] a najmä na jej článok 11,

keďže

(1) v Chorvátskej republike bola vykonaná inšpekcia v mene Komisie, aby overila podmienky, za ktorých sa produkujú, skladujú a expedujú produkty rybolovu do Spoločenstva;

(2) chorvátske právne predpisy v oblasti hygienických kontrol a sledovania produktov rybolovu je možné považovať za rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici 91/493/EHS;

(3) Veterinárne riaditeľstvo (VD) Ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva je schopné účinne overovať dodržiavanie platných právnych predpisov;

(4) je vhodné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osvedčenia o zdravotnej nezávadnosti, ktoré musí podľa smernice 91/493/EHS sprevádzať produkty rybolovu dovážané z Chorvátska do Spoločenstva. Tieto pravidlá musia uvádzať definíciu vzoru osvedčenia, minimálne požiadavky týkajúce sa jazyka alebo jazykov, v ktorých musí byť vypracované a funkciu osoby, ktorá je oprávnená ho podpísať;

(5) na balenia produktov rybolovu je nutné pripevniť značku uvádzajúcu názov tretej krajiny a schvaľovacie/registračné číslo prevádzky alebo mraziarenského plavidla, z ktorého produkty pochádzajú s výnimkou určitých mrazených produktov;

(6) podľa článku 11 odsek 4 písmeno c) smernice 91/493/EHS, musí byť vypracovaný zoznam schválených prevádzok, výrobných plavidiel alebo chladiarenských skladov a musí byť vypracovaný zoznam mraziarenských plavidiel v súlade s bodmi 1 až 7 prílohy II k smernici Rady 92/48/EHS [3]. Tieto zoznamy sa musia vypracovať na základe oznámenia od VD Komisii; preto za zaistenie súladu s ustanoveniami stanovenými na tento účel v smernici 91/493/EHS zodpovedá ministerstvo VD.

(7) VD vydalo oficiálne ubezpečenie, že budú dodržiavané pravidlá uvedené v kapitole V prílohy k smernici 91/493/EHS a splnené hygienické požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými touto smernicou;

(8) opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Veterinárne riaditeľstvo Ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva je v Chorvátsku príslušný úrad, ktorý overuje a potvrdzuje, že produkty rybolovu a akvakultúry spĺňajú požiadavky smernice 91/493/EHS.

Článok 2

Produkty rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Chorvátsku musia spĺňať nasledujúce podmienky:

1. ku každej zásielke musí byť priložený očíslovaný originál osvedčenia o zdravotnej nezávadnosti, ktorý je riadne vyplnený, podpísaný, s uvedením dátumu a vyhotovený na jednom liste v súlade so vzorom uvedeným v prílohe A;

2. produkty musia pochádzať zo schválených prevádzok, výrobných plavidiel alebo chladiarenských skladov alebo zo zaregistrovaných mraziarenských plavidiel uvedených v zozname v prílohe B tohto dokumentu;

3. s výnimkou prípadu zmrazených produktov rybolovu vo veľkom množstve určených na výrobu konzervovaných potravín, všetky balenia musia byť nezmazateľne označené slovom "CHORVÁTSKO" a schvaľovacím/registračným číslom prevádzky, výrobného plavidla, chladiarenského skladu alebo mraziarenského plavidla, z ktorého produkty pochádzajú.

Článok 3

1. Osvedčenia uvedené v článku 2 odsek 1 musia byť vypracované aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa kontroly vykonávajú.

2. V osvedčeniach musí byť uvedené meno, funkcia a podpis zástupcu VD a úradná pečiatka tohto riaditeľstva farby odlišnej od farby ostatných údajov v osvedčení.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od šesťdesiateho dňa po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 11. januára 2002

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 40.

[3] Ú. v. ES L 187, 7.7.1992, s. 41.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PODNIKOV A PLAVIDIEL

Kategória:

PP : prevádzkáreň

ZV : mraziarenské plavidlo

Schvaľovacie číslo | Meno | MestoRegión | Konečný dátum schválenia | Kategória |

3 | Marinada, Ltd | SLATINA | | PP |

6 | Mardesic, Ltd | SALI | | PP |

9 | Graso Ltd | PULA | | PP |

13 | Adria, Ltd | ZADAR | | PP |

14 | Marituna Ltd | ZADAR | | PP |

16 | Cenmar, Ltd | ZADAR | | PP |

17 | S.M.S., Ltd | SPLIT | | PP |

24 | Intercommerce, Ltd | UMAG | | PP |

28 | Marikultura PortoBudava, Ltd | PULA | | PP |

31 | Marimirna, Ltd | ROVINJ | | PP |

32 | Adria-Simuni, Ltd | RIJEKA | | PP |

42 | F.M.R., Ltd | ZADAR | | PP |

47 | Sinje More, Ltd | TRIBUNJ | | PP |

53 | SIC Ltd | POREC | | PP |

58 | Lubin, Ltd | ZAGREB | | PP |

62 | Adria Octopus, Ltd | BIOGRAD | | PP |

86 | Stefanutti, Ltd | PAZIN | | PP |

87 | EL.NI.RO., Ltd | ROVINJ | | PP |

92 | Ugor, Ltd | RIJEKA | | PP |

101 | S.T.I. Zeba, Ltd | UMAG | | PP |

102 | Sangulin, Ltd | BIOGRAD | | PP |

107 | Pinazela Ltd | SPLIT | | PP |

129 | Slamka, Ltd | ZADAR | | PP |

130 | San Zak, Ltd | SVETI FILIP JAKOV | | PP |

133 | Conex, Ltd | SOLIN | | PP |

134 | Palinurus, Ltd | SPLIT | | PP |

136 | Marikomerc, Ltd | ZADAR | | PP |

140 | Azzurra, Ltd | ROVINJ | | PP |

170 | Sardina, Ltd | POSTIRE | | PP |

172 | Neptun, Ltd | KOMIZA | | PP |

178 | Jadranka, Ltd | VELA LUKA | | PP |

187 | Mima, Ltd | ROVINJ | | PP |

210 | Interfish, Ltd | MEDULIN | | PP |

401 | Marina Vinici, Ltd | MURTER | | PP |

402 | Medikomerc, Ltd | POREC | | PP |

432 | Felicita, Ltd | ZAKLOPATICA | | PP |

453 | Z, Ltd | HVAR | | PP |

500 | Tonia, Ltd | POREC | | PP |

550 | Peter Pan Tours, Ltd | VOLOSKO | | PP |

561 | Bingo Trade Ltd | OSIJEK | | PP |

677 | Irida, Ltd | DARUVAR | | PP |

757 | Ittimurter, Ltd | MURTER | | PP |

758 | Kali Tuna, Ltd | ZADAR | | PP |

766 | Ancora Commerce, Ltd | SPLIT | | PP |

806 | S.I.C., Ltd | VABRIGA | | PP |

824 | Krajani Ltd | MALINSKA | | PP |

903 | RO-Trade, Ltd | KRK | | PP |

1168 | Branko I Edi Ltd | MURTER | | PP |

1176 | Palma Ltd | VELI LOSINJ | | PP |

1200 | T.O. Rak | VISKOVO | | PP |

1255 | Pape & Sons Ltd | BENKOVAC | | PP |

1274 | Badioli-Maksan Ltd | PAKOSTANE | | PP |

1335 | Ribarska zadrugaKomiza | KOMIZA | | PP |

1402 | Zabika Ltd | NOVI VINODOLSKI | | PP |

B001 | Marinero I (Meduza d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B002 | Marinero II (Prosperityd.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B003 | Nikolas (Frank & sonsd.o.o.) | SIBENIK | | ZV |

--------------------------------------------------

Top