Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2299

Nariadenie Komisie (ES) č. 2299/2001 z 26. novembra 2001, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 800/1999 stanovujúce spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných náhrad týkajúcich sa poľnohospodárskych produktov a nariadenie (ES) č. 1291/2000, ktoré stanovuje spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov pre poľnohospodárske produkty vopred stanovujúcich náhradu

OJ L 308, 27.11.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 204 - 205
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 121 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; Nepriamo zrušil 32009R0612

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2299/oj

32001R2299Úradný vestník L 308 , 27/11/2001 S. 0019 - 0020


Nariadenie Komisie (ES) č. 2299/2001

z 26. novembra 2001,

ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 800/1999 stanovujúce spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných náhrad týkajúcich sa poľnohospodárskych produktov a nariadenie (ES) č. 1291/2000, ktoré stanovuje spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov pre poľnohospodárske produkty vopred stanovujúcich náhradu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1666/2000 [2], a najmä na jeho článok 9 (2) a článok 13 (11) a na príslušné ustanovenia ďalších nariadení o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi produktmi,

keďže:

(1) Článok 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2298/2001 z 26. novembra 2001 stanovujúceho podrobné pravidlá vývozu produktov vo forme potravinovej pomoci [3] špecifikuje, že vývozná licencia s vopred stanovenou náhradou musí byť predložená pre vývozy v súvislosti s výkonom potravinovej pomoci, pre ktoré sa náhrada požaduje. Príslušné ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 [4], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 90/2001 [5], a nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 [6], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1095/2001 [7], majú byť preto zmenené a doplnené.

(2) Článok 5 (1) nariadenia (ES) č. 1291/2000 vylučuje niektoré činnosti z požiadavky predloženia licencie vrátane činností, na ktoré sa vzťahujú články 36, 40 a 44 nariadenia (ES) č. 800/1999. Odkaz na licencie na tieto činnosti v článku 24 (1) nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa preto neuplatní a musí byť v dôsledku toho vypustený.

(3) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskami všetkých príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 4 (1) nariadenia (ES) č. 800/1999 sa nahradí nasledujúcim:

"Nárok na náhradu bude podmienený predložením vývoznej licencie, kde je náhrada vopred stanovená, okrem prípadu vývozu tovaru.

Na získanie náhrady však nebude potrebná žiadna licencia:

- ak vyvážané množstvá na jednu vývoznú deklaráciu sú menšie než množstvá uvedené v prílohe III nariadenia (ES) č. 1291/2000 alebo sa im rovnajú,

- v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú články 6, 36, 40, 44, 45 a článok 46 (1),

- v prípade dodávok pre ozbrojené sily členských štátov, ktoré pôsobia v nečlenských krajinách."

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1291/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 16 sa nahradí nasledujúcim znením:

"Článok 16

Žiadosti o licencie a licencie vopred stanovujúce náhradu, ktoré sú vypracované v spojitosti s činnosťou potravinovej pomoci v zmysle článku 10 (4) Dohody o poľnohospodárstve, uzatvorenej ako súčasť Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, budú obsahovať v časti 20 aspoň jednu z nasledujúcich formulácií:

- Certificado GATT — Ayuda alimentaria

- GATT-licens — fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT — food aid

- Certificat GATT — aide alimentaire

- Titolo GATT — Aiuto alimentare

- GATT-certificaat — Voedselhulp

- Certificado GATT — ajuda alimentar

- GATT-todistus — elintarvikeapu

- GATT-licens — livsmedelsbistånd.

Krajina určenia bude uvedená v oddiele 7. Táto licencia bude platná len na vývoz v súvislosti s takýmito činnosťami potravinovej pomoci."

2. Článok 24 (1) b) sa nahradí nasledujúcim:

"b) v prípade vývoznej licencie alebo certifikátu vopred stanovujúceho náhradu deklarácia týkajúca sa:

- vývozu alebo

- umiestnenia produktov pod jedno z opatrení stanovených v článkoch 4 a 5 nariadenia (EHS) č. 565/80."

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. novembra 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 308, 27.11.2001, s 16.

[4] Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

[5] Ú. v. ES L 14, 18.1.2001, s. 22.

[6] Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 150, 6.6.2001, s. 25.

--------------------------------------------------

Top