EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2157

Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE)

OJ L 294, 10.11.2001, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 251 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 113 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 8 - 28

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj

32001R2157Úradný vestník L 294 , 10/11/2001 S. 0001 - 0021


Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001

z 8. októbra 2001

o stanovách európskej spoločnosti (SE)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Realizácia vnútorného trhu a zlepšenie, ktoré prináša pre hospodársky a sociálny stav celého spoločenstva, znamená nielen to, že sa musia odstraňovať obchodné prekážky, ale aj prispôsobenie výrobných štruktúr dimenzii spoločenstva. Na tento účel je dôležité, aby spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť nie je obmedzená na uspokojovanie čisto miestnych potrieb, boli schopné plánovať a vykonávať reorganizáciu svojej podnikateľskej činnosti v rozsahu spoločenstva.

(2) Reorganizácia predpokladá, aby existujúce spoločnosti z rôznych členských štátov mali možnosť kombinovať svoj potenciál prostredníctvom fúzií. Takéto operácie sa môžu uskutočniť len so zodpovedajúcim zreteľom na pravidlá súťaže upravené zmluvou.

(3) Operácie týkajúce sa reštrukturalizácie a spolupráce, ktoré zahŕňajú spoločnosti z rôznych členských štátov, spôsobujú právne a spoločenské problémy a daňové problémy. Aproximácia obchodného práva členských štátov prostredníctvom smerníc na základe článku 44 zmluvy môže prekonať niektoré z týchto problémov. Takáto aproximácia však neoslobodzuje spoločnosti, ktoré podliehajú rôznym právnym poriadkom, od povinnosti zvoliť si formu spoločnosti podľa príslušného vnútroštátneho práva.

(4) Právny rámec pre výkon podnikateľskej činnosti v spoločenstve je ešte stále založený zväčša na vnútroštátnych právnych predpisoch a preto už nezodpovedá hospodárskemu rámcu, v ktorom sa musí rozvíjať, ak sa majú dosiahnuť ciele ustanovené v článku 18 zmluvy. Taká situácia predstavuje značnú prekážku pri vytváraní skupín spoločností z rôznych členských štátov.

(5) Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na európske obchodné spoločnosti podľa tohto nariadenia, neviedli k diskriminácii vyplývajúcej z nespravodlivého rozdielneho zaobchádzania s európskymi spoločnosťami v porovnaní s akciovými spoločnosťami alebo k disproporčným obmedzeniam pri vytváraní európskej spoločnosti alebo pri zmene jej sídla.

(6) Je potrebné zabezpečiť tak, ako je to možné, aby sa hospodárska jednotka s právnou jednotkou obchodnej činnosti v spoločenstve zhodovali. Na tento účel by sa malo upraviť, súčasne so spoločnosťami podliehajúcim príslušnému vnútroštátnemu právu, založenie obchodných spoločností, vytvorených a podnikajúcich na základe práva vytvoreného nariadením spoločenstva, priamo uplatniteľného vo všetkých členských štátoch.

(7) Ustanovenia takéhoto nariadenia umožnia založenie a riadenie obchodných spoločností s európskou dimenziou, bez prekážok vznikajúcich v dôsledku rozdielnosti a obmedzeného územného uplatnenia vnútroštátneho obchodného práva.

(8) Stanovy európskej akciovej spoločnosti (ďalej len "SE") je jedným z opatrení prijatých Radou pred rokom 1992, ktoré sú uvedené v Bielej knihe Komisie o vytvorení vnútorného trhu, prijatých Európskou radou na zasadnutí v júni 1985 v Miláne. Európska Rada na zasadnutí v Bruseli v roku 1987 vyjadrila želanie, aby boli takéto stanovy vytvorené bezodkladne.

(9) Od predloženia návrhu nariadenia o stanovách európskej akciovej spoločnosti Komisiou v roku 1970, novelizované v roku 1975, práca na aproximácii vnútroštátneho obchodného práva zaznamenala podstatný pokrok, takže v tých bodoch, kde fungovanie SE nevyžaduje jednotné pravidlá spoločenstva možno odkazovať na právo upravujúce akciové spoločnosti v tom členskom štáte, kde sa nachádza sídlo takejto spoločnosti.

(10) Bez dosahu na akékoľvek hospodárske potreby, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť, ak sa má dosiahnuť základný cieľ právnych noriem upravujúcich SE, musí byť možné aspoň vytvoriť takúto spoločnosť ako prostriedok jednak umožňujúci spoločnostiam z rôznych členských štátov splynúť alebo vytvoriť holdingovú spoločnosť, ako aj umožniť spoločnostiam a iným právnickým osobám vykonávať podnikateľské činnosti a na základe právnych predpisov rôznych členských štátov vytvoriť dcérske spoločnosti.

(11) V rovnakom kontexte by malo byť možné, aby akciová spoločnosť so sídlom a ústredím v rámci spoločenstva sa mohla transformovať na SE bez likvidácie, ak má dcérsku spoločnosť v inom členskom štáte ako v tom, kde sa nachádza jej obchodné sídlo.

(12) Vnútroštátne právne úpravy vzťahujúce sa na akciové spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje cenné papiere verejnosti a na obchody s cennými papiermi by sa mali tiež uplatniť v prípadoch, kde sa SE vytvorí prostredníctvom ponuky cenných papierov verejnosti a SE, ktoré chcú využiť takéto finančné nástroje.

(13) SE musí mať formu spoločnosti s upísaným podielovým kapitálom ako najvhodnejšej formy z hľadiska financovania a riadenia pre potreby spoločnosti vykonávajúcej podnikateľské činnosti v európskom rozsahu. Na účely zabezpečenia vhodnej veľkosti takýchto spoločností, je potrebné stanoviť minimálne množstvo kapitálu pre dostatočné imanie bez sťažovania možnosti malým a stredným podnikom vytvoriť SE.

(14) SE musí byť účinne riadená a vhodne kontrolovaná. Je potrebné si uvedomiť, že v súčasnosti sú v rámci spoločenstva dva rozdielne systémy správy akciových spoločností. Ak má SE možnosť vybrať si jeden z týchto systémov, príslušná zodpovednosť osôb zodpovedných za riadenie a osôb zodpovedných za dozor musia byť jasne definované.

(15) Na základe noriem a všeobecných zásad medzinárodného práva súkromného, ak jedna spoločnosť kontroluje inú spoločnosť, podliehajúcu pod iný právny systém, jej nasledované práva a povinnosti, pokiaľ ide o ochranu menšinových akcionárov a tretích osôb sa riadia právom kontrolovanej spoločnosti, bez dopadu na povinnosti uložené kontrolnej spoločnosti vlastným právom, napríklad požiadavka prípravy konsolidovaných účtovných závierok.

(16) Bez dosahu na dôsledky následnej koordinácie zákonov členských štátov, v súčasnosti sa nepožadujú osobitné normy pre SE v tejto oblasti. Normy a všeobecné zásady medzinárodného práva súkromného by sa preto mali uplatniť, ak SE vykonáva kontrolu, ako aj v prípade, keď je kontrolovaná.

(17) Norma uplatnená v prípade, ak je SE kontrolovaná inou spoločnosťou, by mala byť špecifikovaná a na tento účel by sa malo odkázať na právo, ktorým sa riadia akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom sa nachádza sídlo SE.

(18) Každý členský štát musí uplatniť sankcie vzťahujúce sa na akciové spoločnosti podľa jeho práva vo vzťahu k porušeniam tohto nariadenia.

(19) Pravidlá o účasti zamestnancov na riadení európskej spoločnosti sú upravené v smernici 2001/86/ES [4] a tieto ustanovenia sú takto nerozlučným doplnkom tohto nariadenia a musia byť uplatnené súčasne.

(20) Toto nariadenie neupravuje iné oblasti práva týkajúce sa daní, súťaže, duševného vlastníctva alebo platobnej neschopnosti. V uvedených oblastiach a ďalších oblastiach neupravených týmto nariadením sa preto uplatní právo členských štátov a právo spoločenstva.

(21) Účelom smernice 2001/86/ES je zabezpečiť, aby zamestnanci mali právo byť zainteresovaní v otázkach a rozhodnutiach ovplyvňujúcich život ich SE. Iné otázky sociálnej a pracovno-právnej úpravy, najmä právo zamestnancov na informácie a porady ako je to upravené v členských štátoch, sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi uplatnenými za rovnakých podmienok pre akciové spoločnosti.

(22) Deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia musí byť časovo rozlíšený, aby každý členský štát mohol preniesť do svojho vnútroštátneho práva ustanovenia smernice 2001/86/ES a zaviesť v predstihu nevyhnutný mechanizmus pre vytvorenie a prevádzku SE so sídlom spoločnosti na svojom území tak, aby toto nariadenie a smernica mohli byť uplatnené súčasne.

(23) Spoločnosť, ktorej sídlo nie je na území spoločenstva, by mala mať možnosť zúčastniť sa na založení SE, ak táto spoločnosť vznikla na základe práva členského štátu, má sídlo v tomto členskom štáte a je skutočne a nepretržite spojená s hospodárstvom tohto členského štátu podľa zásad Všeobecného programu o zákaze obmedzení slobody usadiť sa z roku 1962. Takéto spojenie existuje najmä vtedy, ak je spoločnosť založená v dotknutom členskom štáte a podniká na jeho území.

(24) SE by mala mať možnosť preložiť svoje sídlo do iného členského štátu. Zodpovedajúca ochrana záujmov menšinových akcionárov, ktorí sú proti takémuto preloženiu, veriteľov a vlastníkov iných práv by mala byť primeraná. Takéto preloženie by sa nemalo dotknúť práv predtým nadobudnutých.

(25) Toto nariadenie nemá dopad na ustanovenia, ktoré možno vložiť do Bruselského dohovoru z roku 1968 alebo akéhokoľvek iného textu prijatého členskými štátmi alebo Radou nahrádzajúceho tento dohovor, vzťahujúce sa k normám zakladajúcim právomoc súdov uplatneným v prípade zmeny sídla akciovej spoločnosti z jedného členského štátu do druhého.

(26) Činnosť finančných inštitúcii sa spravuje osobitnými smernicami a vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávajúcimi tieto smernice a ďalšie vnútroštátne právne predpisy upravujúce takéto činnosti sa v plnom rozsahu vzťahujú na SE.

(27) Vzhľadom na osobitný charakter SE v súvislosti so spoločenstvom, úprava týkajúca sa "skutočného sídla" prijatá týmto nariadením vo vzťahu k SE nemá dopad na právne predpisy členských štátov a nezabraňuje akýkoľvek výber pre iné úpravy spoločenstva týkajúce sa obchodného práva.

(28) Zmluva neupravuje vo vzťahu k prijatiu tohto nariadenia iné právomoci ako tie, ktoré vyplývajú z článku 308 zmluvy.

(29) Nakoľko ciele zamýšľanej činnosti, ako bolo vyššie naznačené, nemôžu členské štáty zodpovedajúco dosiahnuť, pokiaľ európska spoločnosť vzniká na európskej úrovni, a preto môže byť, vzhľadom na rozsah a dopad tejto spoločnosti, lepšie dosiahnutý na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality upravenou v uvedenom článku, toto nariadenie neprekračuje hranicu nevyhnutnú na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1. Spoločnosť môže byť založená na území spoločenstva vo forme európskej akciovej spoločnosti (Societas Europaea alebo SE) za podmienok a spôsobom upraveným týmto nariadením.

2. Základné imanie SE musí byť rozdelené na akcie. Každý spoločník zodpovedá len do výšky svojho podielu.

3. SE má právnu subjektivitu.

4. Účasť zamestnancov na riadení SE sa spravuje ustanoveniami smernice 2001/86/ES.

Článok 2

1. Akciové spoločnosti uvedené v prílohe I, založené podľa práva určitého členského štátu, so sídlom a ústredím na území spoločenstva, môžu vytvoriť SE zlúčením spoločností, ak aspoň dve z nich sa spravujú právom iných členských štátov.

2. Akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným uvedené v prílohe II založené podľa práva členského štátu, so sídlom a ústredím na území spoločenstva môžu zakladať holdingovú SE, ak aspoň dve z nich:

a) sa spravujú právom iného členského štátu, alebo

b) najmenej dva roky majú dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, ktorá sa spravuje právom iného členského štátu.

3. Spoločnosti podľa druhého odseku článku 48 zmluvy a iné právnické osoby verejného alebo súkromného práva, založené podľa práva členského štátu, so sídlom a ústredím na území spoločenstva môžu vytvoriť dcérsku SE upísaním ich akcií, ak aspoň dve z nich:

a) sa spravujú právom iného členského štátu, alebo

b) najmenej dva roky majú dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, ktorá sa spravuje právom iného členského štátu.

4. Akciová spoločnosť, založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo a ústredie na území spoločenstva, môže byť transformovaná na SE, ak aspoň dva roky mala dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.

5. Členské štáty môžu stanoviť, že spoločnosť, ktorej ústredie nie je na území spoločenstva, sa môže podieľať na založení SE, ak takáto spoločnosť vznikla podľa práva členského štátu, má sídlo v tomto členskom štáte a je skutočne a nepretržite spojená s hospodárstvom členského štátu.

Článok 3

1. Na účely článku 2 ods. 1, 2 a 3 sa SE považuje za akciovú spoločnosť podliehajúcu právu členského štátu, na území ktorého má sídlo.

2. SE môže založiť jednu alebo viac dcérskych spoločností vo forme SE. Právna úprava členského štátu, v ktorom má dcérska SE sídlo, ktorá vyžaduje, aby akciová spoločnosť mala viac ako jedného spoločníka, sa nevzťahuje na dcérsku SE. Ustanovenia vnútroštátneho práva vykonávajúce dvanástu smernicu Rady (89/667/EHS) v oblasti práva obchodných spoločností z 21. decembra 1989 o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzením s jediným spoločníkom [5] sa primerane uplatnia na SE.

Článok 4

1. Základné imanie SE musí byť vyjadrené v EUR.

2. Upísané základné imanie musí byť najmenej 120000 EUR.

3. Právne predpisy členského štátu vyžadujúce vyššie upísané základné imanie pre obchodné spoločnosti na určité druhy činností sa vzťahujú na SE so sídlom v takomto členskom štáte.

Článok 5

Pokiaľ v článku 4 ods.1 a 2 nie je uvedené inak, základné imanie SE, jeho udržiavanie a zmeny, spolu s akciami, dlhopismi a podobnými cennými papiermi sa spravujú právnymi predpismi, ktoré by sa uplatnili na akciovú spoločnosť so sídlom v tom členskom štáte, v ktorom je SE zapísaná.

Článok 6

Na účely tohto nariadenia, "stanovy SE" znamenajú tak zakladajúci dokument a v prípadoch, kde sú osobitným dokumentom, stanovy SE.

Článok 7

Sídlo SE musí byť na území spoločenstva v tom istom členskom štáte, kde má spoločnosť ústredie. Členský štát môže navyše uložiť SE zapísanej na jeho území povinnosť umiestniť ústredie a sídlo na rovnakom mieste.

Článok 8

1. Sídlo SE môže byť preložené do iného členského štátu v súlade s odsekmi 2 až 13. Takéto preloženie nesmie viesť k likvidácii spoločnosti alebo vzniku novej právnickej osoby.

2. Riadiaci alebo správny orgán je povinný pripraviť návrh preloženia a uverejniť ho v súlade s článkom 13, čím nie sú dotknuté ďalšie formy uverejnenia upravené členským štátom sídla. Takýto návrh musí obsahovať súčasný názov, sídlo a číslo SE a musí zahrňovať:

a) navrhované sídlo SE,

b) navrhované stanovy SE vrátane jej prípadného nového obchodného mena,

c) všetky dôsledky preloženia na účasť zamestnancov na riadení,

d) navrhnutý časový plán preloženia,

e) všetky práva upravujúce ochranu spoločníkov a/alebo veriteľov.

3. Riadiaci alebo správny orgán je povinný pripraviť správu vysvetľujúcu a zdôvodňujúcu právne a ekonomické aspekty preloženia a vysvetľujúcu dôsledky preloženia na spoločníkov, veriteľov a zamestnancov.

4. Spoločníci SE a veritelia sú oprávnení, najmenej mesiac pred konaním valného zhromaždenia zvolaného na účely rozhodnutia o preložení, preskúmať v sídle SE návrh preloženia a správu pripravené v zmysle odseku 3 a na požiadanie obdržať kópie týchto dokumentov bezplatne.

5. Členský štát môže vo vzťahu k SE zapísanej jeho na území prijať ustanovenia určené na zabezpečenie vhodnej ochrany menšinových akcionárov, ktorí nesúhlasia s preložením.

6. Rozhodnutie o preložení nemožno prijať pred uplynutím dvoch mesiacov od uverejnenia návrhu. Takéto rozhodnutie možno prijať v súlade s článkom 59.

7. Pred vydaním osvedčenia podľa odseku 8 príslušným orgánom, musí SE splniť požiadavku, aby v prípade záväzkov vzniknutých pred zverejnením návrhu na preloženie boli záujmy veriteľov a vlastníkov iných práv vo vzťahu k SE (vrátane pohľadávok verejnoprávnych inštitúcií) primerane chránené v súlade s požiadavkami upravenými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má SE sídlo pred preložením.

Členský štát môže rozšíriť uplatnenie prvého pododseku na povinnosti, ktoré vzniknú (alebo môžu vzniknúť) pred preložením.

Prvým a druhým pododsekom nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnej právnej úpravy členských štátov, ktorá sa týka uspokojovania alebo zabezpečenia platieb pre verejnoprávne inštitúcie, na SE.

8. Súd, notár alebo iný príslušný orgán členského štátu, v ktorom má SE sídlo, vydá osvedčenie o vykonaní potrebných právnych úkonov a splnení formálnych požiadaviek vykonaných pred preložením.

9. Nový zápis nemôže byť účinný, pokiaľ nie je osvedčenie podľa odseku 8 predložené a pokiaľ nie je preukázané, že formálne požiadavky nevyhnutné pre zápis v príslušnom štáte nového sídla sú splnené.

10. Preloženie sídla SE a následné zmeny jej stanov nadobúdajú účinnosť dňom zápisu SE podľa článku 12 do registra jej nového sídla.

11. Bezokladne po zápise SE register jej nového sídla oznámi túto skutočnosť registru predchádzajúceho zápisu. Výmaz predchádzajúcej registrácie sa vykoná najskôr v deň doručenia takéhoto oznámenia.

12. Nový zápis a výmaz starého zápisu sa uverejní v príslušných členských štátoch v súlade s článkom 13.

13. Od uverejnenia nového zápisu SE je pre tretie osoby účinné nové sídlo. Ak však výmaz registrácie SE z registra predchádzajúceho sídla nebol zverejnený, tretie osoby sa naďalej môžu odvolávať na predchádzajúce sídlo, pokiaľ SE nepreukáže, že tieto tretie osoby vedeli o novom sídle.

14. Právne predpisy členského štátu môžu vo vzťahu k SE zapísanej v tomto členskom štáte stanoviť, že zmena sídla, ktorá by mohla viesť k zmene príslušného práva, nenadobudne účinnosť, ak ktorýkoľvek príslušný orgán takéhoto členského štátu vyjadrí nesúhlas v lehote dvoch mesiacov podľa odseku 6. Tento nesúhlas môže byť založený len na dôvodoch verejného záujmu.

Ak je SE kontrolovaná vnútroštátnou finančnou inštitúciou podľa smerníc spoločenstva, právo nesúhlasu so zmenou sídla sa rovnako vzťahuje na túto inštitúciu.

Musí sa umožniť preskúmanie takéhoto nesúhlasu súdom.

15. SE nesmie zmeniť svoje sídlo, ak voči nej začalo konanie na zrušenie, likvidáciu, vyhlásenie konkurzu alebo na pozastavenie platieb alebo iné podobné konania.

16. SE, ktorá preložila sídlo do iného členského štátu, sa vo vzťahu k akémukoľvek návrhu na začatie konania podanému pred zmenou v zmysle odseku 10 považuje za SE so sídlom v členskom štáte zápisu pred preložením, aj keď konanie proti SE prebieha po preložení.

Článok 9

1. SE sa spravuje

a) týmto nariadením,

b) v prípadoch výslovne uvedených v tomto nariadení ustanoveniami svojich stanov,

alebo

c) v prípadoch neupravených týmto nariadením alebo v prípadoch čiastočnej úpravy vo veciach neupravených týmto nariadením:

i) ustanoveniami právnych predpisov prijatých členskými štátmi pri vykonávaní opatrení spoločenstva týkajúcich sa výslovne SE,

ii) ustanoveniami právnych predpisov členských štátov uplatniteľných na akciovú spoločnosť založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má SE sídlo,

iii) ustanoveniami jej stanov za rovnakých podmienok ako v prípade akciovej spoločnosti založenej podľa práva členského štátu, v ktorom má SE sídlo.

2. Ustanovenia právnych predpisov prijatých členskými štátmi osobitne pre SE musia byť v súlade so smernicami uplatniteľnými na akciové spoločnosti podľa prílohy 1.

3. Ak sú podnikateľské činnosti SE upravené osobitnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov, tieto právne predpisy sa v plnom rozsahu vzťahujú na SE.

Článok 10

Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, považuje sa SE v každom členskom štáte za akciovú spoločnosť založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo.

Článok 11

1. Pred alebo za názvom SE musí byť uvedené skratka SE.

2. Skratku SE vo svojom názve môžu používať len európske spoločnosti.

3. Od spoločností a iných právnických osôb zapísaných v členskom štáte predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, v ktorých názve sa skratka SE vyskytuje, sa nevyžaduje zmena názvu.

Článok 12

1. Každá SE musí byť zapísaná v tom členskom štáte, v ktorom má sídlo, a to v registri určenom právom tohto členského štátu v súlade s článkom 3 prvej smernice Rady (68/151/EHS) z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva [6].

2. SE nesmie byť zapísaná, pokiaľ nie je uzavretá dohoda o spôsoboch účasti zamestnancov na riadení podľa článku 4 smernice 2001/86/ES alebo nebolo prijaté rozhodnutie podľa článku 3 ods. 6 smernice alebo lehota na vyjednávanie podľa článku 5 tejto smernice uplynula bez uzavretia dohody.

3. Aby bola SE zapísaná v členskom štáte, ktorý využil možnosť voľby podľa článku 7 ods. 3 smernice 2001/86/ES, je potrebné buď uzavrieť dohodu o spôsobe účasti zamestnancov na riadení, vrátane spolurozhodovania podľa článku 4 uvedenej smernice, alebo na žiadnu zo zúčastnených spoločnosti sa pred registráciou SE nevzťahovali predpisy o spolurozhodovaní.

4. Stanovy SE nesmú byť nikdy v rozpore s dojednanou dohodou o účasti zamestnancov na riadení. Ak je nová dohoda stanovená podľa uvedenej smernice v rozpore s existujúcimi stanovami, tieto stanovy sa musia v nevyhnutnom rozsahu zmeniť.

V takom prípade môže členský štát stanoviť, že riadiaci alebo správny orgán SE je oprávnený zmeniť stanovy bez ďalšieho rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok 13

Uverejnenie dokladov a údajov týkajúcich sa SE, ktoré musia byť uverejnené podľa tohto nariadenia, sa uskutoční spôsobom stanoveným právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má SE sídlo podľa smernice 68/151/EHS.

Článok 14

1. Oznámenie o zápise SE a o výmaze takéhoto zápisu sa uverejní na informačné účely v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev po uverejnení v súlade s článkom 13. Oznámenie musí obsahovať názov, číslo, dátum a miesto zápisu SE, dátum a miesto uverejnenia a titul uverejnenia, sídlo SE a jej oblasť činnosti.

2. Ak je sídlo SE preložené v súlade s článkom 8, musí sa uverejniť oznámenie poskytujúce informáciu v zmysle odseku 1 spolu s informáciou o novom zápise.

3. Podrobnosti podľa odseku 1 sa poskytnú Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev v lehote jedného mesiaca od uverejnenia podľa článku 13.

HLAVA II

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 15

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, spravuje sa založenie SE právom platným pre akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom SE zakladá sídlo.

2. Zápis SE sa musí uverejniť v súlade s článkom 13.

Článok 16

1. SE nadobúda právnu subjektivitu dňom zápisu do registra podľa článku 12.

2. Ak boli v mene SE vykonané úkony pred jej zápisom v súlade s článkom 12 a SE neprevezme záväzky z takýchto úkonov, fyzické osoby, spoločnosti alebo iné právnické osoby, ktoré vykonali takéto úkony, za ne zodpovedajú spoločne a nerozdielne, neobmedzene, pokiaľ neexistuje dohoda stanovujúca niečo iné.

Oddiel 2

Založenie zlúčením alebo splynutím spoločností

Článok 17

1. SE môže byť založená zlúčením alebo splynutím spoločností v súlade s článkom 2 ods.1.

2. Takéto zlúčenie alebo splynutie spoločností sa vykoná v súlade s:

a) postupom pre zlúčenie spoločnosti nadobudnutím upraveným v článku 3 ods.1 tretej smernice Rady (78/855/EHS) z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy [7] alebo

b) s postupom pre splynutie upraveným v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice.

V prípade, že ide o zlúčenie, nadobúdajúca spoločnosť musí mať formu SE v čase zlúčenia spoločnosti. V prípade splynutia, musí byť SE novou vzniknutou spoločnosťou.

Článok 18

Vo veciach neupravených v tomto oddieli alebo ak ide o vec čiastočne upravenú v tomto oddieli, ak ide o aspekty neupravené v tomto oddieli, každá spoločnosť dotknutá pri založení SE zlúčením alebo splynutím sa spravuje ustanoveniami práva členského štátu, ktorému podlieha, ktoré sa vzťahujú na splynutie alebo zlúčenie akciových spoločností v súlade so smernicou 78/855/EHS.

Článok 19

Právne predpisy členského štátu môžu stanoviť, že spoločnosť spravujúca sa právom toho členského štátu sa nemôže podieľať na založení SE zlúčením alebo splynutím, ak ktorýkoľvek z príslušných orgánov členského štátu vyjadrí nesúhlas pred vydaním osvedčenia podľa článku 25 ods. 2

Takýto nesúhlas môže byť založený len na dôvodoch verejného záujmu. Musí sa umožniť jeho preskúmanie súdnym orgánom.

Článok 20

1. Riadiaci alebo správny orgán spoločností, ktoré majú byť zlúčené alebo majú splynúť, musí pripraviť návrh podmienok zlúčenia. Tento návrh musí obsahovať:

a) názov a sídlo každej spoločnosti, ktorá je predmetom zlúčenia alebo splynutia, a navrhovaný názov a sídlo SE,

b) výmenný pomer akcií a výšku náhrady,

c) podmienky rozdelenia akcií v SE,

d) dátum, od ktorého držba akcií v SE oprávni držiteľov podieľať sa na zisku a akékoľvek osobitné podmienky ovplyvňujúce toto oprávnenie,

e) dátum, od ktorého sa obchody zlučovaných spoločností budú na účely účtovníctva považovať za obchody SE,

f) práva, ktoré SE priznáva držiteľom akcií, na ktoré sa viažu osobitné práva, ako aj držiteľom cenných papierov iných ako akcií alebo opatrenia navrhnuté vo vzťahu k nim,

g) akákoľvek osobitná výhoda priznaná znalcom preskúmavajúcim návrh podmienok zlúčenia spoločnosti alebo členom správnych, riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov zlučovaných spoločností,

h) stanovy SE,

i) informácie o postupoch pre určenie spôsobov účasti zamestnancov na riadení podľa smernice 2001/86/ES.

2. Zlučované spoločnosti môžu uviesť v návrhu podmienok ďalšie údaje.

Článok 21

Pre každú zo zlučovaných spoločností a na základe ďalších požiadaviek uložených členským štátom, ktorého subjektom je príslušná spoločnosť, nasledovné podrobnosti musia byť zverejnené vo vnútroštátnej tlači tohto členského štátu:

a) druh, názov a sídlo každej zo spoločností, ktorá je predmetom zlúčenia alebo splynutia,

b) register, v ktorom sú uložené dokumenty podľa článku 3 ods.2 smernice 68/151/EHS vo vzťahu ku každej zo zlučovaných spoločností, ako aj registračné číslo,

c) označenie úpravy výkonu práv veriteľov dotknutej spoločnosti podľa článku 24, adresa, na ktorej možno bezplatne získať všetky informácie o akejto úprave,

d) označenie úpravy výkonu práv menšinových akcionárov dotknutej spoločnosti podľa článku 24, adresa, na ktorej možno bezplatne získať všetky informácie o akejto úprave,

e) navrhovaný názov a sídlo SE.

Článok 22

Namiesto znalcov pracujúcich v mene každej zo zlučovaných spoločností, jeden alebo viac nezávislých znalcov v zmysle článku 10 smernice 78/855/EHS, menovaných na tieto účely na základe spoločnej žiadosti spoločností súdnym alebo správnym orgánom v členskom štáte jednej z dotknutých spoločností alebo navrhovanej SE, môžu preskúmať návrh podmienok zlúčenia spoločnosti a pripraviť jednotnú správu pre všetkých spoločníkov.

Znalci majú právo požadovať od každej dotknutej spoločnosti akúkoľvek informáciu, ktorú považujú za nevyhnutnú na uskutočnenie svojej úlohy.

Článok 23

1. Návrh podmienok zlúčenia spoločnosti musí byť schválený valným zhromaždením každej zo zlučovaných spoločností.

2. O účasti zamestnancov na riadení SE sa musí rozhodnúť v súlade so smernicou 2001/86/ES. Valné zhromaždenie každej zo zlučovaných spoločností si môže vyhradiť právo vykonať registráciu SE pod podmienkou jej výslovného súhlasu s takouto dohodou.

Článok 24

1. Právo členského štátu, ktorým sa spravuje každá zo zlučovaných spoločností sa použije tak, ako v prípade zlúčenia akciových spoločností, berúc do úvahy cezhraničnú povahu zlúčenia spoločnosti so zreteľom na ochranu záujmov:

a) veriteľov zlučovaných spoločností,

b) majiteľov dlhopisov zlučovaných spoločností,

c) majiteľov cenných papierov iných ako akcií, s osobitnými právami v zlučovaných spoločnostiach.

2. Členský štát môže v prípade zlučovaných spoločností, ktoré sa riadia jeho právom, schváliť ustanovenia na zabezpečenie vhodnej ochrany menšinových akcionárov, ktorí nesúhlasia so zlúčením alebo splynutím.

Článok 25

1. Zákonnosť zlúčenia alebo splynutia spoločnosti musí byť podrobne preskúmaná vo vzťahu ku konaniu týkajúceho sa každej zlučovaných spoločnosti v súlade s právom o zlúčení a splynutí akciových spoločností toho členského štátu, ktorého subjektom je zlučujúca spoločnosť.

2. V každom dotknutom členskom štáte súd, notár alebo iný príslušný orgán vydá osvedčenie presvedčivo potvrdzujúce vykonanie všetkých úkonov a náležitostí požadovaných pred uskutočnením zlúčenia alebo splynutia spoločnosti.

3. Ak právo členského štátu, ktorého subjektom je zlučovaná spoločnosť, upravuje konanie o podrobnom preskúmaní a zmene výmenného pomeru akcií alebo konanie o náhradách pre menšinových akcionárov bez toho, aby sa tým predišlo registrácii zlúčenia alebo splynutia spoločnosti, takéto konania sa uplatnia iba v prípade, ak iné zlučované spoločnosti členských štátov, ktoré neupravujú takéto konanie, výslovne súhlasia pri schvaľovaní návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia spoločnosti v súlade s článkom 23 ods.1 s možnosťou, aby spoločníci takejto zlučovanej spoločnosti mohli využiť možnosť takéhoto konania. V takých prípadoch súd, notár alebo iné príslušné orgány môžu vydať osvedčenie podľa odseku 2 aj v prípade začatého konania. Na osvedčení sa však musí uviesť, že konanie prebieha. Rozhodnutie v konaní je záväzné na nadobúdajúcu spoločnosť a všetkých jej spoločníkov.

Článok 26

1. Zákonnosť zlúčenia alebo splynutia spoločnosti musí byť podrobne preskúmaná, pokiaľ ide o konanie týkajúce sa ukončenia zlúčenia alebo splynutia spoločnosti a vzniku SE súdom, notárom alebo orgánom na to príslušným v členskom štáte navrhovaného sídla SE na podrobné preskúmavanie tohto aspektu zákonnosti zlúčenia alebo splynutia akciových spoločností.

2. Každá zlučovaná spoločnosť musí na tento účel predložiť príslušnému orgánu osvedčenie podľa článku 25 ods. 2 v lehote šiestich mesiacov od jeho vydania spolu s kópiou návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia schválených touto spoločnosťou.

3. Orgán v zmysle odseku 1 sa musí predovšetkým uistiť, že zlučované spoločnosti schválili návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia za rovnakých podmienok, a že dohody o účasti zamestnancov na riadení sú v súlade so smernicou 2001/86/ES.

4. Tento orgán sa musí presvedčiť aj o tom, že SE vznikla v súlade s požiadavkami práva členského štátu, v ktorom má sídlo v súlade s článkom 15.

Článok 27

1. Zlúčenie spoločností a súčasne vzniknutie SE nadobúda účinnosť dňom zápisu SE podľa článku 12.

2. SE nemôže byť zapísaná, pokiaľ nie sú splnené formálne požiadavky stanovené v článku 25 a 26.

Článok 28

Zlúčenie alebo splynutie musí byť zverejnené pre každú zo zlučovaných spoločností podľa práva každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS.

Článok 29

1. Zlúčenie vykonané podľa článku 17 ods.2 písm. a) musí mať zo zákona súčasne tieto účinky:

a) všetok majetok a záväzky každej nadobúdanej spoločnosti sa prevedú na nadobúdajúcu spoločnosť,

b) spoločníci nadobúdanej spoločnosti sa stávajú spoločníkmi nadobúdajúcej spoločnosti,

c) nadobúdaná spoločnosť zaniká,

d) nadobúdajúca spoločnosť získava formu SE.

2. Splynutie vykonané podľa článku 17 ods.2 písm. b) musí mať zo zákona súčasne tieto účinky:

a) všetok majetok a záväzky zlučovaných spoločností sú prevedené na SE,

b) spoločníci zlučovaných spoločností sa stávajú spoločníkmi SE,

c) zlučované spoločnosti zanikajú.

3. Ak v prípade zlúčenia alebo splynutia akciových spoločností právo členského štátu vyžaduje splnenie osobitných formálnych požiadaviek pred tým, ako sa prevod určitého majetku, práv a záväzkov zlučujúcimi spoločnosťami stáva účinným vo vzťahu k tretím osobám, tieto formálne požiadavky sa uplatnia a vykonajú buď zlučovanými spoločnosťami alebo SE po jej zápise.

4. Práva a povinnosti zúčastnených spoločností týkajúce sa podmienok zamestnania, vyplývajúcich z vnútroštátneho práva, praxe a individuálnych zmlúv alebo pracovných vzťahov, existujúcich ku dňu zápisu, musia byť z dôvodu zápisu prevedené na SE pri jej zápise.

Článok 30

Zlúčenie alebo splynutie podľa článku 2 ods.1 nemožno po zápise SE vyhlásiť za neplatné.

Absencia preskúmania zákonnosti zlúčenia alebo splynutia podľa článkov 25 a 26 môže byť jedným z dôvodov pre zrušenie SE.

Článok 31

1. Ak zlúčenie v zmysle článku 17 ods.2 písm. a) vykonáva spoločnosť, ktorá je držiteľom všetkých akcií a iných cenných papierov, s ktorými je spojené právo hlasovať na valnom zhromaždení inej spoločnosti, článok 20 ods.1 písm. b), c) a d), článok 29 ods.1 písm. b) ani článok 22 sa nepoužijú. Uplatnia sa príslušné právne predpisy, ktorými sa spravujú zlučované spoločnosti a zlúčenie alebo splynutie akciových spoločností v súlade s článkom 24 smernice 78/855/EHS.

2. Ak zlúčenie vykonáva spoločnosť, ktorá má 90 % alebo viac, ale nie všetky akcie a iné cenné papiere, s ktorými je spojené právo hlasovať na valnom zhromaždení inej spoločnosti, s správy riadiaceho alebo správneho orgánu, správy nezávislého znalca alebo znalcov a dokumenty nevyhnutné pre preskúmanie sa požadujú iba v rozsahu, v akom to vyžaduje vnútroštátne právo, ktorým sa spravuje nadobúdajúca spoločnosť alebo nadobúdaná spoločnosť.

Členské štáty však môžu prijať úpravu, podľa ktorej tento odsek možno použiť v prípade, že spoločnosť je držiteľom 90 % a väčšieho podielu akcií, s ktorými je spojené hlasovacie právo.

Tretí oddiel

Založenie holdingovej SE

Článok 32

1. Holdingová SE môže byť založená v súlade s článkom 2 ods.2.

Spoločnosť navrhujúca založenie holdingovej spoločnosti v súlade s článkom 2 ods. 2 nezaniká.

2. Riadiace alebo správne orgány spoločností, ktoré navrhujú takúto operáciu, musia pripraviť za rovnakých podmienok návrh podmienok založenia holdingovej spoločnosti. Návrh podmienok musí zahrňovať správu vysvetľujúcu a odôvodňujúcu právne a ekonomické aspekty založenia a musí označiť dôsledky schválenia druhu spoločnosti ako holdingovej SE pre spoločníkov a zamestnancov. Návrh podmienok musí tiež stanoviť podrobnosti uvedené v článku 20 ods.1 písm.a), b), c), f), g), h) a i) a musí určiť minimálny podiel akcií v každej spoločnosti podporujúcej túto operáciu, ktorým musia spoločníci prispieť k vzniku holdingovej SE. Tento podiel musí byť stanovený tak, aby priznával viac ako 50 % stálych hlasovacích práv.

3. Vo vzťahu ku každej spoločnosti navrhujúcej túto operáciu sa musí návrh podmienok založenia holdingovej SE zverejniť spôsobom upraveným vnútroštátnym právom členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS najmenej mesiac predo dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má o ňom rozhodovať.

4. Jeden alebo viac znalcov, ktorí sú nezávislí od spoločností navrhujúcich túto operáciu, menovaní alebo schválení súdom alebo správnym orgánom toho členského štátu, do ktorého príslušností patrí každá zo spoločností, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávajúcimi smernicu 78/855/EHS preskúmajú návrh podmienok založenia pripraveného v súlade s odsekom 2 a vyhotovia písomnú správu pre spoločníkov každej spoločnosti. Na základe dohody medzi spoločnosťami navrhujúcimi túto operáciu možno vyhotoviť jednu písomnú správu pre spoločníkov všetkých spoločností jedným alebo viacerými nezávislými znalcami, menovanými alebo schválenými súdom alebo správnym orgánom v členskom štáte, do ktorého príslušnosti patrí jedna zo spoločností navrhujúcich túto operáciu alebo navrhovaná SE, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na účely vykonávania smernice 78/855/EHS.

5. Správa musí označovať osobitné problémy hodnotenia a uviesť, či navrhovaný výmenný pomer akcií je primeraný a rozumný, označiť metódy, ktorými sa k nemu dospelo a či sú takéto metódy vhodné v uvedenom prípade.

6. Valné zhromaždenie každej spoločnosti navrhujúcej túto operáciu musí schváliť návrh podmienok vzniku holdingovej SE.

O účasti zamestnancov na riadení holdingovej SE sa musí rozhodnúť v súlade so smernicou 2001/86/ES. Valné zhromaždenie každej spoločnosti navrhujúcej túto operáciu si môže vyhradiť právo podmieniť vznik holdingovej SE jeho súhlasom valného zhromaždenia.

7. Tieto ustanovenia sa primerane vzťahujú na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Článok 33

1. Akcionári spoločností navrhujúcich uvedenú operáciu musia v lehote troch mesiacov informovať spoločnosti dotknuté touto operáciou o tom, či majú v úmysle prispieť svojimi akciami ku vzniku holdingovej SE. Táto lehota začína plynúť dňom konečného určenia podmienok založenia holdingovej spoločnosti v súlade s článkom 32.

2. Holdingová spoločnosť vznikne iba v prípade, ak v lehote podľa odseku 1 akcionári spoločností podporujúcich túto operáciu upísali minimálny podiel akcií každej spoločnosti v súlade s návrhom podmienok založenia a v prípade splnenia všetkých ostatných podmienok.

3. Ak sú všetky podmienky pre vznik holdingovej spoločnosti splnené v súlade s odsekom 2, táto skutočnosť musí byť vo vzťahu ku každej spoločnosti dotknutej touto operáciou zverejnená spôsobom upraveným vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa spravuje každá z týchto spoločností a ktoré boli prijaté na vykonanie článku 3 smernice 68/151/EHS.

Akcionári spoločností navrhujúcich túto operáciu, ktorí v lehote podľa odseku 1 neuviedli, či majú v úmysle sprístupniť svoje akcie pre podporované spoločnosti na účely vzniku holdingovej SE, majú na tento účel dodatočnú lehotu jedného mesiaca.

4. Akcionári, ktorí vložili cenné papiere do spoločnosti pri jej založení, majú nárok na akcie v holdingovej SE.

5. Holdingová SE nemôže byť zapísaná, pokiaľ sa nepreukáže, že formálne náležitosti podľa článku 32 a podmienky podľa odseku 2 boli splnené.

Článok 34

Členský štát môže v prípade spoločností navrhujúcich uvedenú operáciu prijať právne predpisy s cieľom zabezpečiť ochranu menšinových akcionárov, ktorí nesúhlasia s uvedenou operáciou, veriteľov a zamestnancov.

Oddiel 4

Založenie dcérskej SE

Článok 35

SE môže vzniknúť v súlade s článkom 2 ods.3.

Článok 36

Spoločnosti a iné právnické osoby zúčastňujúce sa na takejto operácii sa spravujú ich vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi takúto účasť pri zakladaní dcérskej spoločnosti vo forme akciovej spoločnosti.

Oddiel 5

Prevod existujúcej akciovej spoločnosti na SE

Článok 37

1. SE môže byť založená v súlade s článkom 2 ods.4.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 12, prevod akciovej spoločnosti na SE nesmie viesť k zrušeniu spoločnosti alebo k vzniku novej právnickej osoby.

3. Sídlo sa nesmie premiestniť z jedného členského štátu do druhého na základe článku 8 v tom istom čase, keď prevod nadobúda účinnosť.

4. Riadiaci alebo správny orgán dotknutej spoločnosti pripraví návrh podmienok prevodu a správu vysvetľujúcu jeho právne a ekonomické aspekty a poukazujúcu na dôsledky, ktoré vyplynú pre spoločníkov a zamestnancov z prijatia formy spoločnosti akou je SE.

5. Návrh podmienok prevodu sa musí zverejniť spôsobom upraveným právom každého členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS, najmenej jeden mesiac pred uskutočnením valného zhromaždenia, ktoré má prijať rozhodnutie o tejto veci.

6. Pred konaním valného zhromaždenia podľa odseku 7 jeden alebo viacerí nezávislí znalci menovaní alebo schválení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonanie článku 10 smernice 78/855/EHS súdom alebo správnym orgánom členského štátu, do ktorého príslušnosti patrí spoločnosť, ktorej sa prevod na SE týka, musia primerane podľa smernice 77/91/EHS [8] osvedčiť, že spoločnosť má čisté imanie zodpovedajúce aspoň jej základnému imaniu spolu s rezervnými fondmi, ktoré nesmú byť rozdelené na základe zákona alebo stanov.

7. Valné zhromaždenie dotknutej spoločnosti schvaľuje návrh podmienok prevodu spolu so stanovami SE. Rozhodnutie valného zhromaždenia musí byť prijaté v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou, ktorou sa vykoná článok 7 smernice 78/855/EHS.

8. Členské štáty môžu podmieniť prevod súhlasnému hlasovaniu kvalifikovanej väčšiny alebo jednohlasnosti v orgáne, v ktorom spolurozhodujú zamestnanci spoločnosti, ktorej sa prevod týka.

9. Práva a povinnosti prevádzanej spoločnosti, týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov podľa vnútroštátneho práva, praxe a jednotlivých pracovných zmlúv alebo pracovných vzťahov, ktoré existovali v čase registrácie, prechádzajú dňom registrácie na SE.

HLAVA III

ŠTRUKTÚRA SE

Článok 38

Na základe podmienok stanovených týmto nariadením orgány SE tvorí:

a) valné zhromaždenie akcionárov a

b) dozorný orgán a riadiaci orgán (dvojstupňový systém) alebo správny orgán (jednostupňový systém) v závislosti na forme prijatej stanovami.

Oddiel 1

Dvojstupňový systém

Článok 39

1. Riadiaci orgán zodpovedá za riadenie SE. Členský štát môže stanoviť, aby riaditeľ alebo riaditelia zodpovedali za súčasné riadenie na základe rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností so sídlom na území členského štátu.

2. Člena alebo členov riadiaceho orgánu menuje a odvoláva dozorný orgán.

Členský štát však môže požadovať alebo povoliť, aby stanovy upravovali, že člen alebo členovia riadiaceho orgánu boli menovaní alebo odvolaní valným zhromaždením za rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností, ktoré majú sídlo na jeho území.

3. Súčasné členstvo v riadiacom orgáne a dozornom orgáne v tej istej SE je vylúčené. Dozorný orgán však môže nominovať jedného zo svojich členov, aby konal ako člen riadiaceho orgánu v čase neobsadeného miesta. Počas tohto obdobia má takáto osoba ako člen dozorného orgánu pozastavený výkon funkcie. Členský štát môže obmedziť takúto dobu.

4. Počet členov riadiaceho orgánu alebo pravidlá, ktorými sa určí, upravia stanovy SE. Členský štát však môže určiť minimálny a/alebo maximálny počet.

5. Členský štát môže prijať vhodné opatrenia vo vzťahu k SE v prípade, že dvojstupňový riadiaci systém nie je upravený vo vzťahu k akciovým spoločnostiam so sídlom na jeho území.

Článok 40

1. Dozorný orgán dohliada na činnosť riadiaceho orgánu. Nemá právomoc samostatne riadiť SE.

2. Členovia dozorného orgánu sú volení valným zhromaždením. Členovia prvého dozorného orgánu však môžu byť určení stanovami. Toto sa uplatní bez toho, aby bolo dotknutý článok 47 ods. 4 alebo dohody týkajúce sa spolurozhodovania zamestnancov podľa smernice 2001/86/ES.

3. Počet členov dozorného orgánu alebo pravidlá, ktorými sa určí, upravia stanovy. Členský štát však môže stanoviť počet členov dozorného orgánu pre SE, ktoré sú zapísané na jeho území, alebo minimálny a/alebo maximálny počet.

Článok 41

1. Riadiaci orgán predkladá správu o pokroku a predpokladanom vývoji obchodnej činnosti SE dozornému orgánu aspoň raz za tri mesiace.

2. Okrem pravidelných informácií podľa odseku 1 je riadiaci orgán povinný urýchlene poskytnúť dozornému orgánu akékoľvek informácie o udalostiach, ktoré by mohli mať citeľné účinky na SE.

3. Dozorný orgán môže požadovať, aby mu riadiaci orgán poskytol informácie akéhokoľvek druhu, ktoré potrebuje na vykonávanie dohľadu v súlade s článkom 40 ods.1. Členský štát môže upraviť, aby takéto oprávnenie mal každý člen dozorného orgánu.

4. Dozorný orgán môže vykonať alebo zariadiť vyšetrovanie nevyhnutné na výkon svojich úloh.

5. Každý člen dozorného orgánu je oprávnený preskúmať informácie, ktoré sa mu predložia.

Článok 42

Dozorný orgán volí spomedzi svojich členov predsedu. Ak je polovica členov volená zamestnancami, za predsedu môže byť zvolený iba člen zvolený valným zhromaždením.

Oddiel 2

Jednostupňový systém

Článok 43

1. SE je riadená správnym orgánom. Členský štát môže upraviť, aby riaditeľ alebo riaditelia zodpovedali za každodenné vedenie spoločnosti za rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností, ktoré majú sídla na území tohto členského štátu.

2. Počet členov štatutárneho orgánu alebo pravidlá, ktorým sa určí upravia stanovy SE. Členský štát však môže stanoviť minimálny a, ak je to potrebné, maximálny počet členov.

Správny orgán tvoria aspoň traja členovia, ak je spolurozhodovanie upravené v súlade so smernicou 2001/86/ES.

3. Člen alebo členovia správneho orgánu sú volení valným zhromaždením. Členovia prvého štatutárneho orgánu však môžu by ustanovení stanovami. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 47 ods. 4 alebo dohody týkajúce sa spolurozhodovania zamestnancov v zmysle smernice 2001/86/ES.

4. Členský štát môže prijať vhodné opatrenia vo vzťahu k SE v prípade, ak jednostupňový systém vo vzťahu k akciovým spoločnostiam so sídlom na jeho území nie je upravený.

Článok 44

1. Štatutárny orgán musí zasadať aspoň raz za tri mesiace v intervaloch upravených stanovami, aby prejednal pokrok a predpokladaný vývoj obchodnej činnosti SE.

2. Každý člen správneho orgánu je oprávnený preskúmať všetky informácie, ktoré sa mu predložia.

Článok 45

Správny orgán volí spomedzi svojich členov predsedu. Ak je polovica členov volená zamestnancami, môže byť zvolený za predsedu iba člen zvolený valným zhromaždením spoločníkov.

Oddiel 3

Pravidlá spoločné pre jednostupňový a dvojstupňový systém

Článok 46

1. Členovia orgánov spoločnosti sú menovaní na obdobie upravené stanovami, najviac však na obdobie šiestich rokov.

2. Na základe obmedzenia upraveného stanovami, členovia môžu byť znovuzvolení raz alebo viac krát na obdobie určené v súlade s odsekom 1.

Článok 47

1. Stanovy SE môžu umožniť, aby sa spoločnosť alebo iná právnická osoba stala členom jedného z jeho orgánov, ak právo vzťahujúce sa na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má SE sídlo, nestanovuje inak.

Spoločnosť alebo iná právnická osoba ustanoví fyzickú osobu na výkon jej funkcií v príslušnom orgáne.

2. Členom ktorékoľvek orgánu SE alebo zástupcom člena podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá:

a) je vylúčená podľa práva členského štátu, v ktorom má SE sídlo, z možnosti účasti zamestnancov na riadení v zodpovedajúcom orgáne akciovej spoločnosti, ktorá sa spravuje právom tohto členského štátu, alebo

b) je vylúčená z možnosti účasti zamestnancov na riadení v zodpovedajúcom orgáne akciovej spoločnosti, ktorá podlieha zákonom členského štátu na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia vydaného členským štátom.

3. Stanovy SE môžu v súlade s právom uplatňovaným na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom sa nachádza sídlo SE, upraviť osobitné podmienky voliteľnosti za členov zastupujúcich spoločníkov.

4. Týmto nariadením nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré umožňujú menšinovým akcionárom alebo iným osobám alebo orgánom zvoliť niektorých členov orgánu spoločnosti.

Článok 48

1. Stanovy SE musia obsahovať klasifikáciu obchodov, pre ktoré sa v dvojstupňovom systéme vyžaduje súhlas dozorného orgánu udelený riadiacemu orgánu alebo v jednostupňovom systéme výslovné rozhodnutie správneho orgánu.

Členský štát však môže stanoviť, že v dvojstupňovom systéme môže dozorný orgán sám podriadiť určité kategórie obchodov súhlasu.

2. Členský štát môže určiť kategórie transakcií, ktoré musia byť aspoň uvedené v stanovách SE, ktoré sú zapísané na jeho území.

Článok 49

Členovia orgánov SE sú povinní aj po skončení výkonu funkcie zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa SE, ktorých prezradenie môže poškodiť záujmy spoločnosti, okrem prípadov, v ktorých sa zverejnenie takýchto informácií vyžaduje alebo povoľuje v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou vzťahujúcou sa na akciové spoločnosti, alebo ak je to vo verejnom záujme.

Článok 50

1. Pokiaľ toto nariadenie alebo stanovy nestanovujú inak, interné pravidlá týkajúce sa uznášaniaschopnosti a rozhodovania v orgánoch SE musia byť nasledovné:

a) uznášaniaschopnosť: najmenej polovica členov musí byť prítomná alebo zastúpená,

b) rozhodovanie: väčšina prítomných alebo zastúpených členov.

2. Ak stanovy neupravujú túto otázku, predseda každého orgánu má rozhodujúci hlas v prípade rovnosti hlasov. Stanovy však napriek tomu nesmú obsahovať takéto ustanovenia, ak polovica dozorného orgánu pozostáva zo zástupcov zamestnancov.

3. Ak je spolurozhodovanie upravené v súlade so smernicou 2001/86/ES, členský štát môže upraviť, aby uznášaniaschopnosť dozorného orgánu a rozhodovanie na základe ustanovení podľa odsekov 1 a 2 podliehali pravidlám uplatňovaným za rovnakých podmienok na akciové spoločnosti, ktoré sa spravujú právom príslušného členského štátu.

Článok 51

Členovia riadiacich orgánov SE, dozorného a správneho orgánu zodpovedajú v súlade s ustanoveniami uplatňovanými na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má spoločnosť sídlo, za stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou (SE), ktorá vznikne akýmkoľvek porušením zákonných, štatutárnych alebo iných povinností z ich strany v rámci výkonu ich funkcií.

Oddiel 4

Valné zhromaždenie

Článok 52

Valné zhromaždenie rozhoduje o veciach, v ktorých má výlučnú právomoc vyplývajúcu z:

a) tohto nariadenia alebo

b) právnej úpravy členského štátu, v ktorom má SE sídlo, ktorá bola prijatá na vykonanie smernice 2001/86/ES.

Okrem toho valné zhromaždenie rozhoduje vo veciach, v ktorých je právomoc zverená valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti, ktorá sa spravuje právom členského štátu, v ktorom má sídlo, na základe práva tohto členského štátu alebo stanov SE v súlade s týmto právom.

Článok 53

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto oddielu, organizácia a konanie valného zhromaždenia spolu s postupom hlasovania sa spravuje právom uplatňovaným na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má SE sídlo.

Článok 54

1. SE musí zvolať valné zhromaždenie aspoň raz ročne, v rámci šiestich mesiacov pred koncom účtovného roka, pokiaľ právo členského štátu, v ktorom má SE sídlo, uplatniteľné na akciové spoločnosti, ktoré vykonávajú rovnaký druh činnosti ako SE, neupravuje častejšie zasadnutia valného zhromaždenia. Členský štát však môže upraviť, aby prvé valné zhromaždenie bolo uskutočnené kedykoľvek v priebehu 18 mesiacov po založení SE.

2. Valné zhromaždenie môže byť zvolané kedykoľvek riadiacim orgánom, správnym orgánom, dozorným orgánom alebo iným orgánom alebo príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnym právom použiteľným na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má SE sídlo.

Článok 55

1. Jeden alebo viac spoločníkov, ktorí majú spolu najmenej 10 % upísaného základného imania SE, môžu požadovať, aby SE zvolala valného zhromaždenie a pripravila program; stanovy SE alebo vnútroštátne právne predpisy môžu stanoviť nižší podiel na základe rovnakých podmienok ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na akciové spoločnosti.

2. Žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia musí obsahovať body, ktoré majú byť na programe.

3. Ak následne po žiadosti podľa odseku 1 valné zhromaždenie nie je zvolané v určenom čase a v každom prípade za dva mesiace, príslušný súdny alebo správny orgán, ktorý je príslušný na základe sídla SE, môže uložiť, aby bolo valné zhromaždenie zvolané v určenom čase alebo poveriť buď spoločníkov, ktorí jeho zvolanie požadovali, alebo ich zástupcov na zvolanie valného zhromaždenia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré umožňujú samotným spoločníkom zvolať valné zhromaždenie.

Článok 56

Jeden alebo viacerí spoločníci, ktorí majú spolu najmenej 10 % upísaného základného imania, môžu požadovať, aby bol do programu valného zhromaždenia zahrnutý jeden alebo viac dodatočných bodov. Postup a lehoty vzťahujúce sa k týmto žiadostiam upravia vnútroštátne právne predpisy členského štátu, v ktorom má SE sídlo, alebo stanovy SE. Vyššie uvedený podiel sa môže znížiť stanovami alebo právom členského štátu, v ktorom má SE sídlo na základe rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností.

Článok 57

Ak toto nariadenie alebo vnútroštátna právna úprava vzťahujúca sa na akciové spoločnosti v členskom štáte, kde má SE sídlo, vyžaduje väčšiu väčšinu, rozhodnutia valného zhromaždenia sa schvaľujú väčšinou hlasov právoplatne odovzdaných.

Článok 58

Hlasy právoplatne odovzdané nesmú zahrňovať hlasy týkajúce sa podielov, vo vzťahu ku ktorým spoločník nehlasoval alebo sa zdržal hlasovania alebo odovzdal prázdny alebo neplatný hlasovací lístok.

Článok 59

1. Zmeny a doplnenia stanov SE musia byť schválené valným zhromaždením kvalifikovanou väčšinou, pokiaľ právo uplatňované na akciové spoločnosti v členskom štáte, v ktorom má SE sídlo, nevyžaduje alebo nepovoľuje vyššiu väčšinu.

2. Členský štát však môže upraviť, že v prípade, ak je zastúpená najmenej polovica upísaného základného imania SE, postačí jednoduchá väčšina hlasov podľa odseku 1.

3. Zmeny a doplnenia stanov SE musia byť uverejnené v súlade s článkom 13.

Článok 60

1. Ak má SE dva alebo viac druhov akcií, každé rozhodnutie valného zhromaždenia podlieha osobitnému hlasovaniu každou triedou spoločníkov, ktorých práva týkajúce sa triedy sú týmto dotknuté.

2. Ak rozhodnutie valného zhromaždenia vyžaduje väčšinu hlasov v zmysle článku 59 ods.1 alebo 2, takáto väčšina sa musí požadovať aj pre osobitné hlasovanie každou triedou spoločníkov, ktorých práva týkajúce sa ich triedy sú dotknuté týmto rozhodnutím.

HLAVA IV

ROČNÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY A KONSOLIDOVANÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY

Článok 61

Pokiaľ v článku 62 nie je uvedené inak, spravuje sa SE právnymi predpismi uplatňovanými na akciové spoločnosti podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo, pokiaľ ide o zostavenie ročnej účtovnej závierky a v určitých prípadoch konsolidovanej účtovnej závierky vrátane sprievodnej výročnej správy a auditu a zverejnenia týchto účtovných závierok.

Článok 62

1. SE, ktorá je úverovou alebo finančnou inštitúciou, sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu jej sídla, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií [9] vo vzťahu k príprave ročnej účtovnej závierky, prípadne konsolidovanej účtovnej závierky vrátane sprievodnej ročnej správy a auditu a uverejnenia týchto účtovných závierok.

2. SE, ktorá je poisťovňou sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má sídlo, ktorými sa vykoná smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní [10], pokiaľ ide o zostavenie ročnej účtovej závierky, prípadne konsolidovanej účtovnej závierky, vrátane sprievodnej výročnej správy a auditu a zverejnenia týchto účtovných závierok.

HLAVA V

ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA, PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ A ZASTAVENIE PLATIEB

Článok 63

Pokiaľ ide o zrušenie, likvidáciu, platobnú neschopnosť, zastavenie platieb a podobné postupy, SE sa spravuje právnymi predpismi, ktoré by sa použili na akciovú spoločnosť založenú podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo, vrátane ustanovení týkajúcich sa rozhodovania valným zhromaždením.

Článok 64

1. Ak SE prestala spĺňať požiadavku podľa článku 7, členský štát, v ktorom má sídlo, musí prijať vhodné opatrenia, aby zaviazal SE napraviť jej situáciu v osobitne určenej lehote buď:

a) znovuzaložením svojho ústredia v členskom štáte, v ktorom má sídlo, alebo

b) preložením sídla na základe postupu podľa článku 8.

2. Členský štát, v ktorom má SE sídlo, musí určiť opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby SE, ktorá nesplnila požiadavku napraviť svoju v súlade s odsekom 1, podliehala likvidácii.

3. Členský štát, v ktorom má SE sídlo, musí stanoviť prostriedok nápravy súdnou cestou, pokiaľ ide o porušenie v súvislosti so zistením porušenia článku 7. Takýto právny prostriedok musí mať za následok prerušenie konaní podľa odsekov 1 a 2.

4. Ak sa na základe podnetu ktoréhokoľvek orgánu alebo dotknutej osoby zistí, že SE má svoje ústredie na území členského štátu v rozpore s článkom 7, príslušné orgány členského štátu musia bezodkladne informovať členský štát, v ktorom má SE sídlo.

Článok 65

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré požadujú ďalšie zverejnenie, začatie a skončenie postupu pri zrušení, likvidácii, konkurze a zastavení platieb a rozhodnutie pokračovať v činnosti musí byť uverejnené v súlade s článkom 13.

Článok 66

1. SE sa môže transformovať na akciovú spoločnosť podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo. O transformovaní sa nesmie rozhodovať pred uplynutím dvoch rokov od jej zápisu alebo pred schválením prvých dvoch ročných účtovných závierok.

2. Transformovanie SE na akciovú spoločnosť nesmie mať za následok zrušenie spoločnosti alebo založenie novej právnickej osoby.

3. Riadiaci alebo správny orgán SE musí navrhnúť podmienky transformovania a správu vysvetľujúcu a odôvodňujúcu právne a ekonomické aspekty transformovania a poukazujúcu na dôsledky premeny na akciovú spoločnosť pre spoločníkov a zamestnancov.

4. Návrh podmienok transformovania sa musí zverejniť spôsobom stanoveným právnymi predpismi členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS najmenej jeden mesiac pred valným zhromaždením zvolaným na účely rozhodnutia v tejto veci.

5. Pred konaním valného zhromaždenia podľa odseku 6 jeden alebo viacerí nezávislí znalci menovaní alebo schválení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonanie článku 10 smernice 78/855/EHS súdom alebo správnym orgánom v členskom štáte, do ktorého pôsobnosti patrí SE transformovaná na akciovú spoločnosť, potvrdí, že majetok spoločnosti zodpovedá aspoň jej základnému imaniu.

6. Valné zhromaždenie SE musí schváliť návrh podmienok transformovania spolu so stanovami akciovej spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia sa prijíma v zmysle ustanovení vnútroštátneho práva prijatých na vykonanie článku 7 smernice 78/855/EHS.

HLAVA VI

DOPLŇUJÚCE A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 67

1. Pokiaľ sa na členský štát nevzťahuje tretia fáza hospodárskej a menovej únie (HMÚ), môže v otázke meny, v ktorej má byť vyjadrené základné imanie, podriadiť SE so sídlom na jeho území rovnakým zákonným ustanoveniam ako v prípade akciových spoločností, ktoré sa spravujú jeho právnymi predpismi. V každom prípade však SE môže svoje základné imanie vyjadriť v EUR. V takomto prípade musí byť ako výmenný kurz meny členského štátu k EUR uvádzaný kurz za posledný deň v mesiaci, ktorý predchádzal založeniu SE.

2. Pokiaľ sa tretia fáza EMU nevzťahuje na členský štát, v ktorom má SE sídlo, SE však môže pripraviť a zverejniť svoju ročnú účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku v EUR. Členský štát môže požadovať, aby ročná účtovná závierka, prípadne konsolidovaná účtovná závierka SE bola zostavená a zverejnená v mene členského štátu na základe rovnakých podmienok ako v prípade akciových spoločností, ktoré sa spravujú právom tohto členského štátu. Týmto nie je dotknutá ďalšia možnosť, aby SE zverejnila svoju účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku v EUR v súlade so smernicou Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 78/60/EHS o ročných účtovných závierkach a smernica č. 83/349/EHS o konsolidovaných účtoch so zreteľom na výnimky pre malé a stredné obchodné spoločnosti a zverejňovanie závierok v eku [11].

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 68

1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia.

2. Každý členský štát musí určiť príslušné orgány v zmysle článkov 8, 25, 26, 54, 55 a 64. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 69

Najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Rade a Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní tohto nariadenia a návrh prípadných zmien a doplnení. Správa najmä musí analyzovať vhodnosť:

a) možnosti umiestniť ústredie a sídlo SE v rôznych členských štátoch,

b) rozšírenia pojmu zlúčenia a splynutia v článku 17 ods.2 na účely prijatia aj iných typy zlúčenia a splynutia, ako sú definované v článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1 smernice 78/855/EHS,

c) revidovania doložiek zakladajúcich právomoc v článku 8 ods. 16 v zmysle iného ustanovenia, ktoré sa mohlo vložiť do Bruselského dohovoru z roku 1968 alebo do iného textu prijatého členskými štátmi alebo Radou na účely nahradenia tohto dohovoru,

d) stanoviť, aby členské štáty v právnych predpisoch prijatých na vykonanie oprávnení priznaných členským štátom týmto nariadením alebo na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia vo vzťahu k SE, povolili v stanovách SE také ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto právnych predpisov alebo ktoré ich dopĺňajú, hoci v stanovách akciovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte by takéto ustanovenia neboli povolené.

Článok 70

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 8. októbra 2001

Za Radu

predsedníčka

L. Onkelinx

[1] Ú. v. ES C 263, 16.10.1989, s. 41 a Ú. v. ES C 176, 8.7.1991, s. 1.

[2] Stanovisko zo 4. septembra 2001 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 124, 21.5.1990, s. 34.

[4] Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.

[5] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 40. Smernica v znení aktu o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8. Smernica v znení aktu o pristúpení z roku 1994.

[7] Ú. v. ES L 295, 20.10.1978, s. 36. Smernica v znení aktu o pristúpení z roku 1994.

[8] Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť zakladanie akciových spoločností, udržanie a zmeny hodnoty ich majetku tak, aby ochranné opatrenia boli rovnocenné (Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1). Smernica v znení aktu o pristúpení z roku 1994.

[9] Ú. v. ES L 126, 26.5.2000, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.

[11] Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 57.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI UVEDENÉ ČLÁNKU 2 ODS. 1

BELGICKO:

la société anonymede naamloze vennootschap

DÁNSKO:

aktieselskaber

NEMECKO:

die Aktiengesellschaft

GRÉCKO:

ανώνυμη εταιρία

ŠPANIELSKO:

la sociedad anónima

FRANCÚZSKO:

la société anonyme

ÍRSKO:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

TALIANSKO:

società per azioni

LUXEMBURSKO:

la société anonyme

HOLANDSKO:

de naamloze vennootschap

RAKÚSKO:

die Aktiengesellschaft

PORTUGALSKO:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

FÍNSKO:

julkinen osakeyhtiöpublikt aktiebolag

ŠVÉDSKO:

publikt aktiebolag

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI A SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 2

BELGICKO:

,

la société privée à responsabilité limitéebesloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid

DÁNSKO:

aktieselskaber,

anpartselskaber

NEMECKO:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GRÉCKO:

ανώνυμη εταιρία

εταιρία περιορισμένης ευθύνης

ŠPANIELSKO:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

FRANCÚZSKO:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

ÍRSKO:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companies limited by guarantee having a share capital

TALIANSKO:

società per azioni,

società a responsabilità limitata

LUXEMBURSKO:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

HOLANDSKO:

de naamloze vennootschap,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RAKÚSKO:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PORTUGALSKO:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada,

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

FÍNSKO:

osakeyhtiö

aktiebolag

ŠVÉDSKO:

aktiebolag

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

private companies limited by shares

private companiesv limited by guarantee having a share capital

--------------------------------------------------

Top