EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1206

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

OJ L 174, 27.6.2001, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 138 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 138 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 6 - 29

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1206/oj

32001R1206Úradný vestník L 174 , 27/06/2001 S. 0001 - 0024


Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001

z 28. mája 2001

o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskom spoločenstve a najmä jej článok 61 písm. c/a článok 67 ods.1,

so zreteľom na iniciatívu Spolkovej republiky Nemecko [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Európska únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať Európsku úniu ako priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Na postupné vytvorenie tohto priestoru by spoločenstvo malo medzi iným prijať také opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré sú potrebné na správne fungovanie vnútorného trhu.

(2) Správne fungovanie vnútorného trhu vyžaduje zlepšenie spolupráce súdov pri vykonávaní dôkazov a najmä jej zjednodušenie a urýchlenie.

(3) Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. októbra 1999 pripomenula, že by sa mala pripraviť nová procesná legislatíva pre cezhraničné prípady, najmä pre vykonávanie dôkazov.

(4) Tento priestor spadá pod úpravu článku 65 zmluvy.

(5) Ciele navrhovanej činnosti, teda zlepšenie spolupráce medzi súdmi pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty jednotlivo a preto ich môže lepšie dosiahnuť spoločenstvo. Spoločenstvo môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v tomto článku, toto nariadenie nejde ďalej, než je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

(6) Zatiaľ neexistuje právny nástroj v oblasti vykonávania dôkazov, ktorý by zaväzoval všetky členské štáty. Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 18. marca 1970 sa uplatňuje len medzi 11 členskými štátmi Európskej únie.

(7) Nakoľko je často nevyhnutné na vydanie rozhodnutia v občianskej alebo obchodnej veci pred súdom členského štátu vykonať dôkaz v inom členskom štáte, činnosť spoločenstva sa nemôže obmedziť len na oblasť doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach, ktoré je predmetom úpravy nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch [4]. Je preto potrebné pokračovať v zlepšovaní spolupráce medzi súdmi členských štátov v oblasti vykonávania dôkazov.

(8) Efektívnosť súdneho konania v občianskych alebo obchodných veciach vyžaduje, aby sa zasielanie a vykonávanie dožiadaní o vykonanie dôkazu uskutočňovalo v priamom styku a najrýchlejším možným spôsobom medzi súdmi členských štátov.

(9) Rýchlosť pri zasielaní dožiadaní o vykonanie dôkazu odôvodňuje použitie všetkých vhodných prostriedkov za predpokladu, že sa dodržia určité podmienky ohľadom čitateľnosti a spoľahlivosti doručených písomností. Na účely zaručenia maximálnej jasnosti a právnej istoty sa dožiadanie o vykonanie dôkazu musí zaslať na tlačive vyplnenom v jazyku členského štátu dožiadaného súdu alebo v inom jazyku, ktorý tento štát prijíma. Z rovnakého dôvodu, pokiaľ je to len možné, by sa mali používať tlačivá aj pre inú komunikáciu medzi príslušnými súdmi.

(10) Dožiadanie o vykonanie dôkazu by sa malo vybaviť urýchlene. Ak nemožno dožiadanie vybaviť do 90 dní od doručenia dožiadania dožiadanému súdu, tento súd by mal o tom informovať dožadujúci súd s uvedením dôvodov, ktoré bránia rýchlemu vybaveniu dožiadania.

(11) Na dosiahnutie efektívnosti tohto nariadenia by sa možnosť odmietnuť vybavenie dožiadania o vykonanie dôkazu mala obmedziť len na veľmi úzko vymedzené výnimočné situácie.

(12) Dožiadaný súd by mal vykonať dožiadanie podľa právneho poriadku tohto členského štátu.

(13) Účastníci konania, prípadne ich právni zástupcovia, by mali mať možnosť byť prítomní na vykonaní dôkazu, ak to upravuje poriadok členského štátu dožadujúceho súdu, aby sa umožnilo uskutočniť konanie spôsobom, ktorý by bol porovnateľný s vykonaním dôkazu v členskom štáte dožadujúceho súdu. Mali by mať tiež právo žiadať o možnosť zapojiť sa, aby mohli hrať aktívnejšiu úlohu pri vykonávaní dôkazu. Podmienky ich účasti by však mal určiť dožiadaný súd v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu.

(14) Zástupcovia dožadujúceho súdu by mali mať možnosť byť prítomní na vykonaní dôkazu, ak je to zlučiteľné s právnym poriadkom členského štátu dožiadaného súdu, aby mali zlepšenú možnosť vyhodnotenia dôkazu. Tiež by mali mať právo žiadať o možnosť zapojiť sa, podľa podmienok určených dožiadaným súdom v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu, aby mohli hrať aktívnejšiu úlohu pri vykonávaní dôkazu.

(15) Na uľahčenie vykonania dôkazu by mal súd členského štátu mať možnosť vykonať dôkaz aj priamo v inom členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu, ak s tým tento členským štát súhlasí a pri dodržaní podmienok určených ústredným orgánom alebo príslušným orgánom dožiadaného členského štátu.

(16) Z výkonu dožiadania podľa článku 10 nemôže vzniknúť povinnosť náhrady poplatkov či nákladov. Ak však dožiadaný súd požaduje úhradu, nemal by tento súd znášať trovy odmien vyplatených znalcom a tlmočníkom, ani náklady, ktoré vznikli uplatnením článku 10 (3) a (4). V takom prípade by mal dožadujúci súd prijať potrebné opatrenia, aby došlo k náhrade bez odkladu. Ak sa žiada o vypracovanie znaleckého posudku, dožiadaný súd môže pred vykonaním dožiadania požiadať dožadujúci súd o primeranú zálohu alebo preddavok na trovy.

(17) Toto nariadenie má prednosť pred ustanoveniami medzinárodných zmlúv dojednaných členskými štátmi týkajúcich sa jeho predmetu úpravy. Členské štáty môžu prijímať dohody alebo dojednania na ďalšie uľahčenie spolupráce pre vykonávaní dôkazov.

(18) Informácie poskytnuté podľa tohto nariadenia sú chránené. Nakoľko sa uplatňuje smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov [5] a smernica 97/66/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v telekomunikačnom sektore [6], nevyžaduje sa v tomto nariadení osobitná úprava ochrany osobných údajov.

(19) Opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia sa prijmú v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 [7], ktoré určuje postup pri uplatňovaní výkonných právomocí prenesených na Komisiu.

(20) Pre správne fungovanie tohto nariadenia je potrebné, aby Komisia preverila jeho uplatňovaníe a prípadne navrhla jeho zmeny.

(21) Veľká Británia a Írsko, v súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Veľkej Británie a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, oznámili svoje želanie podieľať sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(22) Dánsko, v súlade s článkom 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa nepodieľa na prijatí tohto nariadenia, a preto ním nie je viazané a nie je povinné ho ani uplatňovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1. Toto nariadenie sa uplatní v občianskych alebo obchodných veciach, ak súd členského štátu podľa vlastných právnych predpisov žiada:

a) príslušný súd iného členského štátu o vykonanie dôkazu; alebo

b) aby mohol sám vykonať dôkaz v inom členskom štáte.

2. Dožiadaním nemožno žiadať o vykonanie dôkazu, ktorý nie je určený na použitie v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať.

3. V tomto nariadení pojem "členský štát" znamená členský štát s výnimkou Dánska.

Článok 2

Priamy styk medzi súdmi

1. Dožiadania podľa článku 1 ods. 1 písm.a/, ďalej označované ako "dožiadania", zasiela súd, pred ktorým sa začalo alebo má začať konanie, ďalej označovaný ako "dožadujúci súd", priamo príslušnému súdu iného členského štátu, ďalej označovanému ako "dožiadaný súd", na účely vykonania dôkazu.

2. Každý členský štát vypracuje zoznam súdov príslušných na vykonávanie dôkazov podľa tohto nariadenia. Zoznam bude uvádzať tiež miestnu a v odôvodnených prípadoch aj vecnú príslušnosť týchto súdov.

Článok 3

Ústredný orgán

1. Každý členský štát určí ústredný orgán zodpovedný za:

a) poskytovanie informácií súdom;

b) hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dožiadaním;

c) vo výnimočných prípadoch zaslanie dožiadania príslušnému súdu na žiadosť dožadujúceho súdu.

2. Federálny štát, štát, v ktorom sa uplatňujú viaceré systémy práva alebo štát so samostatnými územnými celkami môže určiť viac ústredných orgánov.

3. Každý členský štát určí tiež ústredný orgán podľa odseku 1 alebo jeden príslušný orgán alebo viacero príslušných orgánov na účely rozhodovania o žiadostiach podľa článku 17.

KAPITOLA II

ZASIELANIE A VYKONÁVANIE DOŽIADANÍ

Oddiel 1

Zaslanie dožiadania

Článok 4

Forma a obsah dožiadania

1. Dožiadanie sa vypracuje na tlačive A alebo v odôvodnených prípadoch na tlačive I v prílohe. Musí obsahovať tieto údaje:

a) označenie dožadujúceho a v odôvodnených prípadoch dožiadaného súdu;

b) označenie a adresy účastníkov konania, prípadne ich zástupcov;

c) povahu a predmet konania a stručný popis skutkového stavu;

d) popis dôkazu, o ktorého vykonanie sa žiada;

e) v prípade dožiadania o vykonanie dôkazu výsluchom osoby:

- meno a adresu osoby alebo osôb, ktoré sa majú vypočuť,

- otázky, ktoré sa majú položiť vypočúvaným osobám alebo skutočnosti, o ktorých sa majú vypočuť,

- v odôvodnených prípadoch odkaz na právo odmietnuť výpoveď podľa právneho poriadku členského štátu dožadujúceho súdu,

- žiadosť, aby sa dôkaz vykonal pod prísahou alebo vierohodným overením, ako aj osobitnú formu, ktorá sa má použiť,

- v odôvodnených prípadoch akúkoľvek inú informáciu, ktorú dožadujúci súd považuje za potrebnú.

f) v prípade dožiadania o vykonanie iného dôkazu písomnosti alebo iné veci, ktoré sa majú posúdiť;

g) v odôvodnených prípadoch žiadosti podľa článku 10 ods. 3 a ods. 4 a článkov 11 a 12 a akékoľvek informácie potrebné na ich uplatnenie.

2. Dožiadanie ani žiadna k nemu pripojená písomnosť nepodliehajú overeniu, ani inej podobnej formalite.

3. K písomnostiam, ktorých pripojenie k dožiadaniu považuje dožadujúci súd za potrebné na účely jeho vykonania, sa pripojí preklad do jazyka, v ktorom je spísané dožiadanie.

Článok 5

Jazyk

Dožiadanie a písomnosti zasielané podľa tohto nariadenia sa vyhotovia v úradnom jazyku dožiadaného členského štátu alebo, ak v danom členskom štáte je viac úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, kde sa má vykonať žiadaný dôkaz, alebo v inom jazyku, ktorý tento členský štát označí za prijateľný. Každý členský štát označí iný úradný jazyk alebo jazyky inštitúcií Európskeho spoločenstva ako svoj vlastný, ktorý je alebo ktoré sú preň prijateľné na účely vyplnenia tlačiva.

Článok 6

Zasielanie dožiadaní a iných písomností

Dožiadanie a písomnosti podľa tohto nariadenia sa zasielajú najrýchlejším možným spôsobom, ktorý dožiadaný členský štátu označil za prijateľný. Zaslanie možno vykonať akýmkoľvek vhodným spôsobom za predpokladu, že doručená písomnosť presne vyjadruje obsah zaslanej písomnosti a že všetky v nej obsiahnuté informácie sú čitateľné.

Oddiel 2

Prijatie dožiadania

Článok 7

Prijatie dožiadania

1. Do siedmych dní po doručení dožiadania zašle dožiadaný príslušný súd potvrdenie prijatia dožadujúcemu súdu na tlačive B v prílohe. Ak dožiadanie nespĺňa náležitosti článku 5 a 6, dožiadaný súd túto skutočnosť vyznačí v potvrdení prijatia.

2. Ak vykonanie dožiadania vyhotoveného na tlačive A v prílohe, ktoré spĺňa náležitosti článku 5, nepatrí do príslušnosti súdu, ktorému bolo doručené, tento súd zašle dožiadanie príslušnému súdu tohto členského štátu a informuje o tom dožadujúci súd na tlačive A v prílohe.

Článok 8

Neúplné dožiadanie

1. Ak dožiadanie nemožno vykonať, pretože neobsahuje všetky potrebné informácie podľa článku 4, dožiadaný súd o tom informuje na tlačive C v prílohe bez odkladu dožadujúci súd najneskôr do 30 dní od doručenia dožiadania a požiada o zaslanie chýbajúcich informácií, ktoré treba označiť čo najpresnejšie.

2. Ak žiadosť nemožno vykonať, pretože sa vyžaduje záloha alebo preddavok podľa článku 18 ods. 3, dožiadaný súd informuje o tom na tlačive C v prílohe bez odkladu dožadujúci súd najneskôr do 30 dní od doručenia dožiadania a informuje dožadujúci súd, ako sa záloha alebo preddavok majú zložiť. Dožiadaný súd potvrdí na tlačive D príjem zálohy alebo preddavku bez odkladu, najneskôr do 10 dní od zloženia zálohy alebo preddavku.

Článok 9

Doplnenie dožiadania

1. Ak dožiadaný súd vyznačil na potvrdení príjmu podľa článku 7 ods. 1, že dožiadanie nespĺňa náležitosti článku 5 a 6 alebo informoval dožadujúci súd podľa článku 8, že dožiadanie nemožno vykonať, pretože neobsahuje všetky potrebné informácie podľa článku 4, lehota podľa článku 10 začína plynúť po doručení riadne doplneného dožiadania dožiadanému súdu.

2. Ak dožiadaný súd požiadal o zloženie zálohy alebo preddavku podľa článku 18 ods. 3, táto lehota začína plynúť od zloženia zálohy alebo preddavku.

Oddiel 3

Vykonanie dôkazu dožiadaným súdom

Článok 10

Všeobecné ustanovenia o vykonaní dožiadania

1. Dožiadaný súd vykoná dožiadanie bez odkladu najneskôr do 90 dní od doručenia dožiadania.

2. Dožiadaný súd vykoná dožiadania podľa právneho poriadku tohto členského štátu.

3. Dožiadaný súd môže na tlačive A v prílohe žiadať, aby sa dožiadanie vykonalo osobitným postupom upraveným právnym poriadkom jeho členského štátu. Dožiadaný súd nevyhovie tejto požiadavke len, ak takýto postup je nezlučiteľný s právnym poriadkom členského štátu dožiadaného súdu alebo z dôvodu závažných praktických problémov. Ak dožiadaný súd nevyhovie požiadavke z niektorého z týchto dôvodov, informuje o tom dožadujúci súd na tlačive E v prílohe.

4. Dožadujúci súd môže žiadať, aby dožiadaný súd použil pri vykonaní dôkazu komunikačnú technológiu, najmä videokonferenciu a telekonferenciu.

Dožiadaný súd nevyhovie tejto požiadavke, len ak by bola nezlučiteľná s právnym poriadkom členského štátu dožiadaného súdu alebo z dôvodu závažných praktických problémov.

Ak dožiadaný súd nevyhovie požiadavke z niektorého z týchto dôvodov, informuje o tom dožadujúci súd na tlačive E v prílohe.

Ak dožiadaný alebo dožadujúci súd nemá prístup k technickým prostriedkom uvedeným vyššie, môžu si ich súdy po vzájomnej dohode poskytnúť.

Článok 11

Vykonanie v prítomnosti a za účasti účastníkov

1. Ak to upravuje právny poriadok členského štátu dožadujúceho súdu majú účastníci a ich prípadní právni zástupcovia právo byť prítomní na vykonaní dôkazu dožiadaným súdom.

2. Dožadujúci súd v dožiadaní na tlačive A v prílohe informuje dožadujúci súd o tom, že účastníci a ich prípadní právni zástupcovia budú prítomní a v odôvodnených prípadoch aj o tom, že sa žiada, aby sa na vykonaní dôkazu mohli podieľať. Túto informáciu možno poskytnúť aj v inom vhodnom čase.

3. Ak sa žiada, aby sa účastníci a ich prípadní právni zástupcovia mohli podieľať na vykonaní dôkazu, dožiadaný súd určí v súlade s článkom 10 podmienky, za ktorých sa môžu na vykonaní dôkazu podieľať.

4. Dožiadaný súd informuje na tlačive F v prílohe účastníkov a ich prípadných právnych zástupcov o čase a mieste vykonania dôkazu a v odôvodnených prípadoch o podmienkach ich účasti.

5. Odseky 1 až 4 nemajú vplyv na možnosť dožiadaného štátu žiadať, aby účastníci a ich prípadní právni zástupcovia boli prítomní alebo sa podieľali na vykonaní dôkazu, ak taká možnosť je upravená v právnom poriadku tohto členského štátu.

Článok 12

Vykonanie v prítomnosti a za účasti zástupcov dožadujúceho súdu

1. Ak je to zlučiteľné s právnym poriadkom členského štátu dožadujúceho súdu majú zástupcovia dožadujúceho súdu právo byť prítomní na vykonaní dôkazu dožiadaným súdom.

2. Na účely tohto článku pojem "zástupcovia" zahŕňa členov justičného personálu určených dožadujúcim súdom v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu. Dožadujúci súd môže určiť v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu aj akúkoľvek inú osobu, ako napríklad znalca.

3. Dožadujúci súd v dožiadaní na tlačive A v prílohe informuje dožadujúci súd o tom, že jeho zástupcovia budú prítomní a v odôvodnených prípadoch aj o tom, že sa žiada, aby sa na vykonaní dôkazu mohli podieľať. Túto informáciu možno poskytnúť aj v inom vhodnom čase.

4. Ak sa žiada, aby zástupcovia dožadujúceho súdu sa mohli podieľať na vykonaní dôkazu, dožiadaný súd určí v súlade s článkom 10 podmienky, za ktorých sa môžu na vykonaní dôkazu podieľať.

5. Dožiadaný súd informuje na tlačive F v prílohe dožadujúci súd o čase a mieste vykonania dôkazu a v odôvodnených prípadoch o podmienkach účasti zástupcov.

Článok 13

Donucovacie prostriedky

Ak je to potrebné, využije dožiadaný súd pri vykonaní dožiadania vhodné donucovacie prostriedky v tých prípadoch a v tej miere, ktoré ustanovuje právny poriadok členského štátu dožiadaného súdu pri vykonávaní rovnakého dožiadania vlastného súdu alebo rovnakého dôkazu vykonávaného na žiadosť niektorého z účastníkov konania.

Článok 14

Odmietnutie výkonu

1. Dožiadanie o výsluch osoby sa nevykoná, ak osoba, ktorej sa týka, sa dovoláva práva odmietnuť výpoveď alebo povinnosti nevypovedať

a) podľa právneho poriadku členského štátu dožiadaného súdu; alebo

b) podľa právneho poriadku členského štátu dožadujúceho súdu a ak je takéto právo uvedené v dožiadaní, prípadne potvrdené dožadujúcim súdom na žiadosť dožiadaného súdu.

2. Okrem dôvodov uvedených v odseku 1 výkon dožiadania možno odmietnuť, len ak

a) dožiadanie nespadá do predmetu úpravy tohto nariadenia vymedzeného v článku 1; alebo

b) výkon dožiadania podľa právneho poriadku dožiadaného súdu nepatrí do právomoci súdov; alebo

c) dožadujúci súd nesplní žiadosť dožiadaného súdu o doplnenie dožiadania podľa článku 8 do 30 dní od žiadosti dožiadaného súdu; alebo

d) nedošlo k zloženiu zálohy alebo preddavku, o ktoré sa požiadalo podľa článku 18 ods.3, do 60 dní od žiadosti dožiadaného súdu o zloženie takejto zálohy alebo preddavku.

3. Dožiadaný súd nesmie odmietnuť výkon dožiadania výlučne z dôvodu, že podľa právneho poriadku tohto členského štátu má výlučnú právomoc rozhodovať o danom právnom nároku súd tohto členského štátu alebo že právny poriadok tohto členského štátu uplatnenie takéhoto právneho nároku nepripúšťa.

4. Ak sa výkon dožiadania odmietne z jedného z dôvodov uvedených v odseku 2, dožiadaný súd na tlačive H v prílohe upovedomí o tom dožadujúci súd do 60 dní od doručenia žiadosti dožiadaným súdom.

Článok 15

Upovedomenie o odklade

Ak dožiadaný súd nie je spôsobilý vykonať dožiadanie do 90 dní od jeho doručenia, informuje o tom na tlačive G v prílohe dožadujúci súd. Pritom uvedie dôvody odkladu ako aj predpokladaný čas, ktorý podľa dožiadaného súdu bude na vykonanie dožiadania potrebný.

Článok 16

Postup po vykonaní dožiadania

Dožiadaný súd zašle bez odkladu dožadujúcemu súdu písomnosti potvrdzujúce vykonanie dožiadania a v odôvodnených prípadoch vráti písomnosti, ktoré mu zaslal dožadujúci súd. K písomnostiam sa pripojí potvrdenie vykonania na tlačive H v prílohe.

Oddiel 4

Priamy výkon dôkazu dožadujúcim súdom

Článok 17

1. Ak súd požiada, aby mohol vykonať dôkaz priamo v inom členskom štáte, zašle žiadosť na tlačive I v prílohe ústrednému orgánu alebo príslušnému orgánu podľa článku 3 ods. 3 v tomto štáte.

2. Priamy výkon dôkazu sa smie uskutočniť, len ak sa dá vykonať na dobrovoľnom základe bez potreby uplatnenia donucujúcich prostriedkov.

Ak priamy výkon dôkazu predpokladá výsluch osoby, dožadujúci súd informuje túto osobu, že sa výsluch vykoná na dobrovoľnom základe.

3. Dôkaz vykoná člen justičného personálu alebo akákoľvek iná určená osoba, napríklad znalec, podľa právneho poriadku členského štátu dožadujúceho súdu.

4. Ústredný orgán alebo príslušný orgán dožiadaného členského štátu informuje na tlačive J do 30 dní od doručenia žiadosti dožadujúci súd, či sa žiadosť prijala a v prípade potreby o podmienkach podľa právneho poriadku tohto členského štátu, za ktorých sa dôkaz má vykonať.

Ústredný orgán alebo príslušný orgán môže najmä určiť, aby sa vykonania dôkazu podieľal súd tohto členského štátu, aby sa zaručilo správne uplatnenie tohto článku a stanovených podmienok.

Ústredný orgán alebo príslušný orgán podporuje využívanie komunikačných technológií, akými sú videokonferencie a telekonferencie.

5. Ústredný orgán alebo príslušný orgán môže odmietnuť priame vykonanie dôkazu, len ak

a) žiadosť nespadá do predmetu úpravy tohto nariadenia vymedzeného v článku 1;

b) žiadosť neobsahuje všetky potrebné informácie podľa článku 4; alebo

c) priame vykonanie dôkazu je v rozpore so základnými princípmi právneho poriadku tohto členského štátu.

6. Bez vplyvu na podmienky uložené v súlade s odsekom 4 dožadujúci súd vykoná dôkaz podľa právneho poriadku svojho členského štátu.

Oddiel 5

Náklady

Článok 18

1. Z výkonu dožiadania podľa článku 10 nevzniká povinnosť nahradiť akékoľvek poplatky alebo náklady.

2. Ak však dožiadaný súd o to požiada, dožadujúci súd zabezpečí bez odkladu náhradu

- odmien vyplatených znalcom a tlmočníkom, a

- nákladov spôsobených uplatnením článku 10 ods. 3 a ods. 4.

Povinnosť účastníkov nahradiť tieto poplatky alebo náklady sa spravuje právnym poriadkom členského štátu dožadujúceho súdu.

3. Ak sa žiada o znalecký posudok, dožiadaný súd môže pred vykonaním dožiadania požiadať dožadujúci súd o zloženie primeranej zálohy alebo preddavku na požadované náklady. Vo všetkých ostatných prípadoch nemôže byť zloženie zálohy alebo preddavku podmienkou pre vybavenie dožiadania.

Zálohu alebo preddavok zložia účastníci, ak to upravuje právny poriadok členského štátu dožadujúceho súdu.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Vykonávacie predpisy

1. Komisia vypracuje a bude pravidelne aktualizovať príručku, ktorá bude dostupná aj elektronicky a ktorá bude obsahovať informácie poskytnuté členskými štátmi podľa článku 22 a platné dohody a dojednania podľa článku 21.

2. Aktualizácia alebo technické úpravy vzorových tlačív v prílohe sa vykoná poradným postupom podľa článku 20 ods. 2.

Článok 20

Výbor

1. Komisii bude pomáhať výbor.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 21

Vzťah k existujúcim alebo budúcim dohodám alebo dojednaniam medzi členskými štátmi

1. Toto nariadenie má v otázkach, na ktoré sa uplatňuje, prednosť pred ustanoveniami dvojstranných alebo mnohostranných dohôd alebo dojednaní prijatých členskými štátmi, najmä HAagskeho dohovoru o civilnom konaní z 1. marca 1954 a HAagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 18. marca 1970, vo vzťahoch medzi členskými štátmi, ktoré sú ich zmluvnými stranami.

2. Toto nariadenie nebráni dvom alebo viacerým členským štátom, aby naďalej uplatňovali alebo prijali dohody alebo dojednania na ďalšie uľahčenie vykonávania dôkazov za predpokladu, že sú zlučiteľné s týmto nariadením.

3. Členské štáty zašlú Komisii:

a) do 1. júla 2003 kópiu dohôd alebo dojednaní naďalej uplatňovaných medzi členskými štátmi podľa odseku 2;

b) kópiu dohôd alebo dojednaní prijatých medzi členskými štátmi podľa odseku 2 ako aj návrhy zamýšľaných dohôd alebo dojednaní a

c) každú výpoveď alebo zmenu týchto dohôd alebo dojednaní.

Článok 22

Oznámenia

Do 1. júla 2003 každý členský štát oznámi Komisii:

a) zoznam podľa článku 2 ods. 2 s uvedením miestnej a vo vhodných prípadoch vecnej príslušnosti súdov;

b) názov a adresu ústredného orgánu a príslušných orgánov podľa článku 3 s uvedením ich miestnej príslušnosti;

c) technické prostriedky na prijímanie dožiadaní dostupné súdom na zozname podľa článku 2 ods. 2;

d) jazyky prijateľné pre dožiadania podľa článku 5.

Členské štáty informujú Komisiu o každej neskoršej zmene týchto údajov.

Článok 23

Preskúmanie

Najneskôr 1. januára 2007 a potom každých päť rokov predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia s osobitným dôrazom na praktické uplatňovanie článku 3 ods. 1 písm. c) a ods. 3 a článkov 17 a 18.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

2. Toto nariadenie sa bude uplatňovať od 1. januára 2004 s výnimkou článkov 19, 21 a 22, ktoré sa budú uplatňovať od 1. júla 2001.

Toto nariadenie je záväzné ako celok a je priamo použiteľné v členských štátoch podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 28. mája 2001

Za Radu

predseda

T. Bodström

[1] Ú. v. ES C 314, 3.11.2000, s. 2.

[2] Stanovisko zo 14. marca 2001 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko z 28. februára 2001 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 37.

[5] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

[6] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top