EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0082

Nariadenie Rady (ES) č. 82/2001 z 5. decembra 2000 o definícii pojmu výrobky s pôvodom a metód administratívnej spolupráce pri obchodovaní medzi colným územím spoločenstva a Ceutou a Melillou

OJ L 20, 20.1.2001, p. 1–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 152 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/82/oj

32001R0082Úradný vestník L 020 , 20/01/2001 S. 0001 - 0104


Nariadenie Rady (ES) č. 82/2001

z 5. decembra 2000

o definícii pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce pri obchodovaní medzi colným územím spoločenstva a Ceutou a Melillou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Španielska a Portugalska a najmä na jeho protokol 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (EHS) č. 1135/88 zo 7. marca 1998 o definícii pojmu "výrobky s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce pri obchodovaní medzi colným územím spoločenstva, Ceutou a Melillou a Kanárskymi ostrovmi [1], pravidlá pre pôvod uplatnuiteľné podľa rôznych dohôd o voľnom obchode podpísaných spoločenstvom prešli podstatnými zmenami a v niektorých ohľadoch sú výhodnejšie ako pravidlá, ktoré obsahuje nariadenie (EHS) č. 1135/88, najmä so zreteľom na dokumentárne požiadavky.

(2) Uvedené dohody, ktorými sa riadi obchod medzi spoločenstvom a jeho obchodnými partnermi, ustanovujú osobitné pravidlá pre pôvod pre Ceutu a Mellilu. Tieto ustanovenia sa majú uplatňovať pri obchodovaní medzi colným územím spoločenstva a Ceutou a Mellilou.

(3) Nariadenie Rady (EHS) č. 1911/91 z 26. júna 1991 o uplatňovaní ustanovení práva spoločenstva pre Kanárske ostrovy [2] zahrnulo tieto ostrovy do colného územia spoločenstva. Preto už nie je potrebné určovať osobitné pravidlá pôvodu pre toto územie.

(4) Nariadenie (EHS) č. 1135/88 má byť upravené v záujme jasnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto nariadenia:

"výroba" je akýkoľvek druh spracovania alebo prepracovania vrátane montáže alebo špecifických operácií;

"materiál" je akákoľvek zložka, surovina, komponent alebo časť atď. použitá pri výrobe výrobku;

"výrobok" je vyrábaný výrobok, aj keď je určený na neskoršie použitie pri inej výrobnej operácií;

"tovar" znamená materiály aj výrobky;

"colná hodnota" je hodnota určená v súlade s Dohodou o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (WTO Dohoda o colnom ohodnotení);

"cena ex-works" znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu (ex-works) výrobcovi v spoločenstve alebo v Ceute a Mellile, v podniku ktorého sa vykoná posledné spracovanie alebo prepracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých materiálov použitých pri výrobe, zníženú o akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené, keď sa získaný výrobok vyvezie;

"hodnota materiálov" je colná hodnota v čase použitého dovozu materiálov bez pôvodu, alebo ak táto nie je známa alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v spoločenstve alebo v Ceute a Melille;

"hodnota materiálov s pôvodom" je hodnota materiálov definovaných v bode g), ktorá sa uplatňuje primerane;

"pridaná hodnota" je cena výrobkov ex-works znížená o colnú hodnotu každého vloženého materiálu, ktorý má pôvod v krajinách uvedených v článku 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v spoločenstve alebo v Ceute a Melille;

"kapitoly" a "položky" sú kapitoly a položky (štvormiestne číselné znaky) použité v nomenklatúre, ktorá predstavuje harmonizovaný systém opisu a kódovania komodít; ďalej len "harmonizovaný systém" alebo "HS";

"zásielka" znamená výrobky, ktoré sú buď zasielané naraz od jedného vývozcu jednému prijímateľovi, alebo na ktoré sa vzťahuje jednotný prepravný dokument vzťahujúci sa k ich preprave od vývozcu k prijímateľovi, alebo pri absencii takéhoto dokumentu, jednotná faktúra;

"územia" sú územia vrátane teritoriálnych vôd.

Pojem "zaradený" znamená zaradenie výrobku alebo materiálu do príslušnej položky.

KAPITOLA II

DEFINÍCIA POJMU VÝROBKOV S PÔVODOM

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1. Na účely vykonávania ustanovení, ktorými sa riadi obchod medzi colným územím spoločenstva, ďalej len "spoločenstvo", a Ceutou a Melillou, nasledujúce výrobky sa považujú za výrobky pochádzajúce zo spoločenstva:

a) výrobky úplne získané v spoločenstve v zmysle článku 5;

b) výrobky získané v spoločenstve, obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu že tieto materiály boli dostatočne spracované alebo prepracované v spoločenstve v zmysle článku 6;

c) tovar pochádzajúci z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v zmysle protokolu 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2. Na účely vykonávania ustanovení, ktorými sa riadi obchod medzi spoločenstvom a Ceutou a Melillou, nasledujúce výrobky sa považujú za výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly:

a) výrobky úplne získané v Ceute a Melille v zmysle článku 5;

b) výrobky získané v Ceute a Melille obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály boli dostatočne spracované alebo prepracované v Ceute a Melille v zmysle článku 6.

Článok 3

Kumulácia v spoločenstve

1. Bez dosahu na z článok 2 (1) sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v spoločenstve, ak sú tam získané zapracovaním materiálov pochádzajúcich zo spoločenstva, Ceuty a Melilly alebo akejkoľvek inej krajiny, s ktorou spoločenstvo podpísalo recipročnú zmluvu, ktorej protokol o pravidlách pre pôvod obsahuje osobitné ustanovenia pre Ceutu a Melillu, za predpokladu, že spracovanie alebo prepracovanie vykonané v spoločenstve presahuje rámec uvedený v článku 7. Takéto materiály nemusia byť dostatočne spracované alebo prepracované.

2. Ak spracovanie alebo prepracovanie vykonané v spoločenstve nepresahuje rámec uvedený v článku 7, získaný výrobok sa považuje za výrobok pochádzajúci zo spoločenstva len vtedy, ak je pridaná hodnota v spoločenstve vyššia ako hodnota použitých materiálov pochádzajúcich z jednej z ostatných krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok pochádzajúci z krajiny, ktorá zaznamenala najvyššiu hodnotu materiálov s pôvodom, použitých pri výrobe v spoločenstve.

3. Pôvod výrobkov pochádzajúcich z jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré nie sú spracované alebo prepracované v spoločenstve, zostáva nezmenený, ak sú vyvážané do jednej z týchto krajín.

4. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) zoznam krajín a dátum, kedy sa kumulácia v spoločenstve môže uplatňovať.

Článok 4

Kumulácia v Ceute a Melille

1. Bez dosahu na z článok 2 (2), výrobky sa považujú za výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, ak sú tam získané zapracovaním materiálov pochádzajúcich z Ceuty a Melilly, spoločenstva alebo akejkoľvek inej krajiny, s ktorou spoločenstvo podpísalo recipročnú zmluvu, ktorej protokol o pravidlách pre pôvod obsahuje osobitné ustanovenia pre Ceutu a Melillu, za predpokladu, že spracovanie alebo prepracovanie vykonané v Ceute a Melille presahuje rámec uvedený v článku 7. Takéto materiály nemusia byť dostatočne spracované alebo prepracované.

2. Ak spracovanie alebo prepracovanie vykonané v Ceute a Melille nepresahuje rámec uvedený v článku 7, získaný výrobok sa považuje za výrobok pochádzajúci z Ceuty a Melilly len vtedy, ak je pridaná hodnota v Ceute a Melille vyššia ako hodnota použitých materiálov pochádzajúcich z jednej z ostatných krajín uvedených v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok pochádzajúci z krajiny, ktorá zaznamenala najvyššiu hodnotu materiálov s pôvodom použitých pri výrobe v Ceute a Melille.

3. Pôvod výrobkov pochádzajúcich z jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré nie sú spracované alebo prepracované v Ceute a Melille, zostáva nezmenený, ak sú vyvážané do jednej z týchto krajín.

4. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (séria C) zoznam krajín a dátum, kedy sa kumulácia v Ceute a Melille môže uplatňovať.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Nasledujúce produkty sa považujú za výrobky úplne získané v spoločenstve alebo v Ceute a Melille:

a) nerastné produkty vyťažené z ich pôdy alebo z ich morského dna;

b) rastlinné produkty tam vypestované;

c) živé zvieratá tam narodené a chované;

d) produkty z tam chovaných živých zvierat;

e) produkty získané tam uskutočneným lovom alebo rybolovom;

f) produkty morského rybolovu a ostatné produkty získané z mora pomocou ich lodí mimo teritoriálnych vôd spoločenstva alebo Ceuty a Melilly;

g) výrobky vytvorené na palube ich rybárskych spracovateľských lodí, na ktorých sa spracovávajú ryby výlučne z produktov uvedených v bode f);

h) odtiaľ pochádzajúce použité predmety vhodné len na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných len na protektorovanie alebo použitie ako odpad;

i) odpad a šrot, ktoré vzniknú v dôsledku tam vykonávaných výrobných operácií;

j) výrobky vyťažené z morského dna alebo spodnej pôdy, ktoré sa nachádzajú mimo ich teritoriálnych vôd, za predpokladu, že majú však výlučné práva na spracovanie tohto dna alebo pôdy;

k) tam vyrobený tovar výlučne z produktov uvedených v bode a) až j).

2. Na účely bodu 1 f) a g) sa len nasledujúce lode a rybárske spracovateľské lode považujú za lode a rybárske spracovateľské lode spoločenstva a Ceuty a Melilly:

a) ktoré sú registrované alebo evidované v členskom štáte alebo, pokiaľ ide o Ceutu a Melillu, registrované v registroch lodí príslušného miestneho orgánu (Registros de Matrícula de Buques de la respectíva Capitania Marítima);

b) ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu;

c) ktoré sú aspoň na 50 % vo vlastníctve štátnych príslušníkov členských štátov alebo spoločnosti, ktorá má ústredie v jednom z týchto členských štátov a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej Rady alebo dozornej Rady alebo väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci členských štátov, a okrem toho v prípade spoločností aspoň polovica kapitálu patrí týmto členským štátom alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom týchto členských štátov,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátnymi príslušníkmi členských štátov a

e) v ktorých aspoň 50 % posádky tvoria štátni príslušníci členských štátov.

Článok 6

Dostatočne spracované alebo prepracované výrobky

1. Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané, považujú za dostatočne spracované alebo prepracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname v prílohe B.

Tieto podmienky zahŕňajú pri všetkých výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje protokol 2 Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska, spracovanie alebo prepracovanie, ktoré sa musí vykonať na materiáloch bez pôvodu použitých pri výrobe, pričom sa uplatňujú len v súvislosti s takýmito materiálmi. Z toho vyplýva, že ak sa výrobok, ktorý získal štatút výrobku s pôvodom splnením podmienok uvedených v zozname, použije pri výrobe iného výrobku, neplatia preň podmienky uplatniteľné pre produkt, do ktorého je začlenený, pričom sa neberú do úvahy materiály bez pôvodu, ktoré mohli byť použité pri jeho výrobe.

2. Ako výnimka z odseku 1, materiály bez pôvodu, ktoré podľa podmienok uvedených v zozname v prílohe B v súvislosti s určitým výrobkom nemôžu byť použité pri výrobe tohto výrobku, však môžu byť použité za predpokladu, že:

a) ich celková hodnota nie je vyššia ako 10 % ceny ex-works výrobku;

b) ak uplatňovaním tohto odseku nebudú prekročené žiadne percentuálne podiely uvedené v zozname pre maximálnu hodnotu materiálov bez pôvodu.

Tento odstavec sa nevzťahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3. Platia odseky 1 a 2 okrem toho, ako je ustanovené v článku 7.

Článok 7

Nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie

1. Bez dosahu na odsek 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 6:

a) operácie na zabezpečenie uchovania výrobkov v dobrom stave počas prepravy a uskladnenia (vetranie, rozmiestnenie, sušenie, chladenie, umiestnenie do soli, oxidu síričitého alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, klasifikácie, párovania (vrátane vytvárania sád výrobkov), preplachovania, maľovania, rezania;

c) i) zmeny balenia a rozdeľovanie a spájanie zásielok;

ii) jednoduché uloženie vo fľašiach, fľaštičkách, vreciach, debnách, krabiciach, upevňovanie na kartičkách alebo doskách atď. a všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

d) pripevňovanie označení, nálepiek alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obal;

e) jednoduché zmiešavanie výrobkov bez ohľadu na to, či ide o rôzne druhy alebo nie, ak jeden alebo viaceré komponenty zmesi nespĺňajú podmienky ustanovené v tejto prílohe tak, aby mohli byť považované za výrobky s pôvodom v spoločenstve alebo v Ceute a Melille;

f) jednoduchá montáž častí na vytvorenie úplného výrobku;

g) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v bode a) až f);

h) porážanie zvierat.

2. Všetky operácie vykonávané na príslušnom výrobku buď v spoločenstve, alebo v Ceute a Melille sa zohľadňujú spoločne pri určovaní, či sa má spracovanie alebo prepracovanie, ktorým tento výrobok prešiel, považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Kvalifikačná jednotka

1. Kvalifikačnou jednotkou pre uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zaradenia pomocou nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva:

a) ak sa výrobok pozostávajúci zo skupiny alebo spojenia predmetov zaradí podľa podmienok harmonizovaného systému do jednej položky, tento celok predstavuje kvalifikačnú jednotku;

b) ak zásielka pozostáva z určitého počtu rovnakých výrobkov zaradených do tej istej položky harmonizovaného systému, pri uplatňovaní ustanovení tohto nariadenia sa musí každý výrobok zohľadňovať osobitne.

2. Ak je podľa všeobecného predpisu 5 harmonizovaného systému obal zahrnutý do výrobku na účely zaradenia, musí byť takto zaradený na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje odoslané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté do jeho ceny alebo ktoré nie sú osobitne faktúrované, sa považujú za súčasť príslušného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 10

Sady

Sady definované vo všeobecnom predpise 3 harmonizovaného systému sa považujú za sady s pôvodom, ak časti, z ktorých sa skladajú, sú výrobky s pôvodom. Ak sa však sada skladá z výrobkov s pôvodom aj výrobkov bez pôvodu, sada ako celok sa považuje za sadu s pôvodom, ak hodnota výrobkov bez pôvodu neprevyšuje 15 % ceny ex-works tejto sady.

Článok 11

Neutrálne prvky

Pre určenie, či je výrobok výrobkom s pôvodom, nie je potrebné zisťovať pôvod nasledovných prvkov, ktoré môžu byť použité pri jeho výrobe:

a) energia a palivo;

b) závod a zariadenia;

c) stroje a nástroje;

d) tovar, ktorý nevstupuje a ktorý nemá vstúpiť do konečného zloženia výrobku.

KAPITOLA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. S výnimkou ustanovení článku 2 (1) c) a článkov 3 a 4, podmienky ustanovené v kapitole II pre získanie štatútu výrobku s pôvodom musia byť vždy a bez prerušenia splnené v spoločenstve alebo v Ceute a Melille.

2. S výnimkou ustanovení článkov 3 a 4, ak sú výrobky s pôvodom vyvezené zo spoločenstva alebo z Ceuty a Melilly do inej krajiny vrátené, musia sa považovať za výrobky bez pôvodu, ak nie je možné preukázať k spokojnosti colných orgánov, že:

a) vrátené výrobky sú rovnaké ako vyvážané výrobky a

b) neboli na nich vykonané žiadne operácie okrem operácií potrebných na ich uchovanie v dobrom stave počas doby, kedy sa nachádzali v tejto krajine alebo počas ktorej boli vyvážané.

Článok 13

Priama preprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené v tomto nariadení sa uplatňuje len pre výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a ktoré sú prepravované priamo medzi spoločenstvom a Ceutou a Melillou alebo cez územia ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4.

Avšak výrobky, ktoré predstavujú jedinú zásielku, môžu byť prepravované cez ostatné územia tam, kde je to potrebné, s prekládkou alebo dočasným uskladnením na týchto územiach, za predpokladu, že zostanú pod dozorom colných orgánov krajiny tranzitu alebo uskladnenia, neboli na nich vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave.

Výrobky s pôvodom môžu byť dopravované potrubím cez iné územia ako územia uvedené v prvom pododseku.

2. Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 boli splnené, musí byť predložený príslušným colným orgánom v spoločenstve alebo v Ceute a Melille, a to na základe predloženia:

a) jednotného prepravného dokumentu, pokrývajúceho prechod cez krajinu tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

i) v ktorom je uvedený presný opis výrobkov;

ii) v ktorom sú uvedené dátumy vykládky a prekládky výrobkov a tam, kde je to primerané, názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov, a

iii) ktoré osvedčuje podmienky, za ktorých výrobky zostali v krajine tranzitu, alebo

c) ak tomu tak nie je, akýchkoľvek preukazných dokumentov.

Článok 14

Výstavy

1. Výrobky s pôvodom zasielané na výstavu do inej krajiny ako sú krajiny uvedené v článkoch 3 a 4 a po výstave predávané a dovážané do spoločenstva alebo Ceuty a Melilly, sú pri dovoze zvýhodnené oproti ustanoveniam protokolu 2 Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska za predpokladu preukázania k spokojnosti colných orgánov, že:

a) vývozca zaslal tieto výrobky zo spoločenstva alebo Ceuty a Melilly do krajiny, v ktorej sa konala výstava a ktorá ich tam vystavila;

b) tento vývozca predal alebo iným spôsobom poskytol výrobky osobe v spoločenstve alebo v Ceute a Melille;

c) výrobky boli odoslané počas výstavy alebo hneď po nej v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu, a

d) keďže výrobky boli zaslané na výstavu, neboli použité na žiadny iný účel ako predvedenie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu musí byť vydaný alebo vystavený v súlade s ustanoveniami kapitoly V a predložený príslušným colným orgánom v spoločenstve alebo v Ceute a Melille bežným spôsobom. Musí byť v ňom uvedený názov a adresa výstavy. Tam, kde je to potrebné, môže byť požadovaný ďalší listinný dôkaz o charaktere výrobkov a podmienkach, za ktorých boli vystavované.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné predstavenie alebo predvedenie, ktoré nie je organizované na súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorého výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov.

KAPITOLA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Na materiály bez pôvodu, použité pri výrobe výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva, Ceuty a Melilly alebo jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, pre ktoré dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený v súlade s ustanoveniami kapitoly V, sa v spoločenstve alebo v Ceute a Melille nevzťahuje vrátenie ani oslobodenie od cla akéhokoľvek druhu.

Na výrobky uvedené v kapitole 3 alebo pod položkou č. 1604 a 1605 harmonizovaného systému, ktoré majú pôvod v spoločenstve v zmysle tohto nariadenia tak, ako je ustanovené v článku 2 (1) c), pre ktoré dôkaz o pôvode je vydaný alebo vystavený v súlade s ustanoveniami kapitoly V, sa v spoločenstve nevzťahuje vrátenie ani oslobodenie od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akúkoľvek dohodu o čiastočnej alebo úplnej náhrade, odpustení alebo nezaplatení cla alebo poplatkov s rovnakým účinkom, ktorá sa v spoločenstve alebo v Ceute a Melille vzťahuje na materiály použité pri výrobe a na výrobky, na ktoré sa vzťahuje druhý pododsek odseku 1, ak sa takáto náhrada, odpustenie alebo nezaplatenie výslovne alebo v skutočnosti uplatňuje vtedy, keď sa výrobky získané z týchto materiálov vyvážajú a nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dôkaz pôvodu, musí kedykoľvek na žiadosť colných orgánov predložiť všetky príslušné dokumenty, ktoré dokazujú, že v súvislosti s materiálmi bez pôvodu, použitými pri výrobe príslušných výrobkov, nebolo získané žiadne vrátenie a že všetky clá alebo poplatky s rovnakým účinkom, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli riadne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 sa uplatňujú aj pre obaly v zmysle článku 8 (2), príslušenstvo, náhradné diely a nástroje v zmysle článku 9 a výrobky v sade v zmysle článku 10, pričom sú tieto položky bez pôvodu.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 nevylučujú uplatňovanie systému náhrady pri vývoze pre poľnohospodárske produkty, ktorý sa uplatňuje pri vývoze.

KAPITOLA V

DÔKAZ PÔVODU

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve, pri dovoze do Ceuty a Melilly a výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille, pri dovoze do spoločenstva využívajú výhody ustanovení protokolu 2 Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska, a to pri predložení buď:

a) formuláru A osvedčenia o pohybe EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe C; alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 (1), vyhlásenia, ktorého znenie je uvedené v prílohe D, ktoré uvedie vývozca na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente, v ktorom sú dostatočne podrobne popísané príslušné výrobky, aby bola možná ich identifikácia (ďalej len "fakturačné vyhlásenie").

2. Ako výnimka z odseku 1, výrobky s pôvodom v zmysle tohto nariadenia v prípadoch uvedených v článku 26 využívajú výhody dohôd bez toho, aby bolo potrebné predkladať ktorýkoľvek z dokumentov uvedených v odseku 1.

Článok 17

Postup pre vydanie osvedčenia o pohybe EUR.1

1. Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydávajú príslušné colné orgány spoločenstva alebo Ceuty a Melilly na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu, za ktorého zodpovedá vývozca.

2. Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca na tento účel vyplní osvedčenie o pohybe EUR.1 aj formulár žiadosti, ktorých vzory sú uvedené v prílohe C. Tieto formuláre musia byť vyplnené v jednom z úradných jazykov spoločenstva. Pri ručnom vypĺňaní musí byť vyplnené atramentom veľkými písmenami. Opis výrobkov musí byť uvedený v odseku vyhradenom na tento účel tak, aby nezostali žiadne prázdne riadky. Ak odsek nie je úplne vyplnený, pod posledný riadok opisu je potrebné nakresliť vodorovná čiaru a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie osvedčenia o pohybe EUR.1 musí kedykoľvek na žiadosť príslušných colných orgánov spoločenstva alebo Ceuty a Melilly, kde je vydané osvedčenie o pohybe EUR.1, predložiť všetky príslušné dokumenty, ktoré dokazujú štatút pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto nariadenia.

4. Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydajú príslušné colné orgány spoločenstva alebo Ceuty a Melilly, ak príslušné výrobky môžu byť považované za výrobky pochádzajúce zo spoločenstva, Ceuty a Melilly alebo jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a spĺňajú ostatné požiadavky tohto nariadenia.

5. Vydávajúce colné orgány vykonajú akékoľvek opatrenia potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov EUR.1 a splnenia ostatných požiadaviek tohto nariadenia. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za primeranú.

Colné orgány zodpovedné za vydávanie osvedčenia o pohybe EUR.1 zabezpečia, aby boli riadne vyplnené formuláre uvedené v odseku 2. Predovšetkým skontrolujú, či priestor vyhradený pre opis výrobkov bol vyplnený tak, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť podvodného dopisovania.

6. Dátum vydania osvedčenia o pohybe EUR.1 musí byť uvedený v odseku 11 osvedčenia.

7. Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydávajú colné orgány a musí byť k dispozícii vývozcovi hneď po skutočnom vykonaní alebo zabezpečení vývozu.

Článok 18

Osvedčenia o pohybe EUR.1 vydávané so spätnou účinnosťou

1. Ako výnimka z článku 17 (7), osvedčenie o pohybe EUR.1 môže byť výnimočne vydané po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a) nebolo vydané v čase vývozu v dôsledku chýb alebo neúmyselných opomenutí alebo osobitných okolností, alebo

b) sa preukáže k spokojnosti colných orgánov, že osvedčenie o pohybe EUR.1 bolo vydané, avšak nebolo prijaté pri dovoze z technických príčin.

2. Na účely vykonávania odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie o pohybe EUR.1, a zdôvodniť svoju žiadosť.

3. Colné orgány môžu vydať osvedčenie o pohybe EUR.1 so spätnou účinnosťou len vtedy, ak overia, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sú v súlade s informáciami, ktoré obsahuje zodpovedajúci spis.

4. Osvedčenie o pohybe EUR.1 vydané so spätnou účinnosťou musí obsahovať jedno z nasledovných označení:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

5. Označenie uvedené v odseku 4 musí byť uvedené v odseku "poznámky" osvedčenia o pohybe EUR.1.

Článok 19

Vydanie duplikátu osvedčenia o pohybe EUR.1

1. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia osvedčenia o pohybe EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát, ktorý má byť vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré majú v držaní.

2. Duplikát vydaný týmto spôsobom musí byť označený jedným z nasledujúcich slov:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. Označenie uvedené v odseku 2 musí byť uvedené v odseku "poznámky" osvedčenia o pohybe EUR.1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vydania originálu osvedčenia o pohybe EUR.1., nadobúda účinnosť od tohto dňa.

Článok 20

Vydanie osvedčenia o pohybe EUR.1 na základe predtým vydaného alebo vystaveného dôkazu pôvodu

Ak sú výrobky s pôvodom umiestnené pod dohľad colného úradu v spoločenstve alebo v Ceute a Melille, musí byť možné nahradiť pôvodný dôkaz pôvodu jedným alebo viacerými osvedčeniami o pohybe EUR.1 s cieľom zaslania všetkých alebo niektorých týchto výrobkov inde v rámci spoločenstva alebo Ceuty a Melilly. Náhradné osvedčenie (osvedčenia) o pohybe EUR.1 vydáva colný úrad, pod dohľad ktorého sú výrobky umiestnené.

Článok 21

Podmienky pre vydanie fakturačného vyhlásenia

1. Fakturačné vyhlásenie uvedené v článku 16 (1) b) môže vystaviť:

a) schválený vývozca v zmysle článku 22, alebo

b) akýkoľvek vývozca pre akúkoľvek zásielku, ktorá pozostáva z jedného alebo viacerých balení obsahujúcich výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota nie je vyššia ako 6000 EUR.

2. Fakturačné vyhlásenie môže byť vystavené vtedy, ak príslušné výrobky možno považovať za výrobky s pôvodom v spoločenstve, v Ceute a Melille alebo v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4, pričom spĺňajú ostatné požiadavky tohto nariadenia.

3. Vývozca, ktorý vystaví fakturačné vyhlásenie, musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colných orgánov krajiny vývozu predložiť všetky príslušné dokumenty, ktoré dokazujú štatút pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto nariadenia.

4. Fakturačné vyhlásenie vystaví vývozca vypísaním, opečiatkovaním alebo vytlačením vyhlásenia na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente, ktorého znenie sa nachádza v prílohe D, pričom použije jednu z jazykových verzií uvedených v tejto prílohe a v súlade s ustanoveniami domáceho práva krajiny vývozu. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí byť napísané atramentom veľkými písmenami.

5. Na fakturačných vyhláseniach musí byť originálny vlastnoručný podpis vývozcu. Schválený vývozca v zmysle článku 22 však nemusí podpísať takéto vyhlásenia, ak predloží colným orgánom písomný záväzok, že prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho identifikuje, tak, ako by ho vlastnoručne podpísal.

6. Fakturačné vyhlásenie môže vývozca vystaviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po vývoze pod podmienkou, že bude predložené v krajine dovozu najneskôr dva roky po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány členského štátu vývozu môžu povoliť akémukoľvek vývozcovi (ďalej len "schválený vývozca"), ktorý často vyváža výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, aby mohol vystavovať fakturačné vyhlásenia bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov. Vývozca žiadajúci takéto oprávnenie musí k spokojnosti colných orgánov poskytnúť všetky potrebné záruky, potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto nariadenia.

2. Colné orgány môžu udeliť štatút schváleného vývozcu na základe akýchkoľvek podmienok, ktoré považujú za primerané.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré musí byť uvedené na fakturačnom vyhlásení.

4. Colné orgány sledujú používanie povolenia schváleným vývozcom.

5. Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Urobia tak vtedy, ak schválený vývozca už neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa povolenie.

Článok 23

Platnosť dôkazu pôvodu

1. Dôkaz pôvodu platí štyri mesiace odo dňa vydania v krajine vývozu a v uvedenej lehote musí byť predložený colným orgánom krajiny dovozu.

2. Dôkazy pôvodu, ktoré sú predložené colným orgánom krajiny dovozu po uplynutí posledného termínu pre predloženie uvedeného v odseku 1, môžu byť prijaté s cieľom uplatňovania preferenčného zaobchádzania, ak nepredloženie týchto dokumentov do konečného termínu spôsobili výnimočné okolnosti.

V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány krajiny dovozu prijať aj také dôkazy pôvodu, pri ktorých im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 24

Predloženie dôkazu pôvodu

Dôkazy pôvodu sa predkladajú colným orgánom krajiny dovozu v súlade s postupmi uplatňovanými v danej krajine. Tieto orgány môžu požadovať preklad osvedčenia a môžu taktiež požadovať, aby k dovoznému vyhláseniu bolo pripojené vyhlásenie dovozcu v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky požadované pre uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 25

Dovoz v niekoľkých zásielkach

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi krajiny dovozu nezmontované alebo rozmontované výrobky v zmysle všeobecného predpisu 2 a) harmonizovaného systému, patriace do oddielov XVI a XVII alebo do položiek č. 7308 a 9406 harmonizovaného systému dovážajú v niekoľkých zásielkach, predkladá sa jeden dôkaz pôvodu pri dovoze prvej zásielky.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu pôvodu

1. Výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby ako malé balíky súkromným osobám alebo ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich, môžu byť prijaté ako výrobky s pôvodom bez toho, aby bolo potrebné predložiť dôkaz pôvodu za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na základe obchodovania a boli prihlásené ako výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, a ak neexistuje pochybnosť o pravdivosti takéhoto vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou musí byť toto vyhlásenie vystavené na colnom vyhlásení KN22/KN23 alebo na hárku papiera priloženom k tomuto dokumentu.

2. Príležitostné dovozy, ktoré pozostávajú výlučne z výrobkov pre osobné použitie príjemcov alebo cestujúcich alebo ich rodín, sa nepovažujú za dovoz na základe obchodovania, ak z charakteru a množstva výrobkov jasne vyplýva, že nie sú určené na žiadny obchodný účel.

Celková hodnota týchto výrobkov nesmie byť vyššia ako 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1200 EUR v prípade obsahu osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporná dokumentácia

Dokumenty uvedené v článku 17 (3) a článku 21 (3) použité s cieľom dokázania, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie o pohybe EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenie, možno považovať za výrobky pochádzajúce zo spoločenstva, Ceuty a Melilly alebo jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, môžu okrem iného pozostávať z nasledovného:

a) priame dôkazy o operáciách, ktoré vykoná vývozca alebo dodávateľ s cieľom získania príslušného tovaru, ktoré sa nachádzajú napríklad v jeho účtovníctve alebo vnútornej účtovnej evidencii;

b) dokumenty dokazujúce štatút pôvodu použitých materiálov, vydané alebo vystavené v spoločenstve alebo v Ceute a Melille, kde sú tieto dokumenty použité v súlade s domácim právom;

c) dokumenty dokazujúce spracovanie alebo prepracovanie materiálov v spoločenstve alebo v Ceute a Melille, vydané alebo vystavené v spoločenstve alebo v Ceute a Melille, kde sú tieto dokumenty použité v súlade s domácim právom;

d) osvedčenia o pohybe EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenia, ktoré dokazujú štatút pôvodu použitých materiálov, vydané alebo vystavené v spoločenstve alebo v Ceute a Melille v súlade s týmto nariadením alebo v jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú rovnaké ako pravidlá v tomto nariadení.

Článok 28

Uchovávanie dôkazov pôvodu a podpornej dokumentácie

1. Vývozca žiadajúci o vydanie osvedčenia o pohybe EUR.1 musí uchovávať dokumenty uvedené v článku 17 (3) aspoň tri roky.

2. Vývozca, ktorý vystaví fakturačné vyhlásenie, musí uchovávať kópiu tohto fakturačného vyhlásenia a aj dokumenty uvedené v článku 21 (3) aspoň tri roky.

3. Colné orgány krajiny vývozu, ktoré vydajú osvedčenie o pohybe EUR.1, musia uchovávať formulár žiadosti uvedený v článku 17 (2) aspoň tri roky.

4. Colné orgány krajiny dovozu musia uchovávať osvedčenia o pohybe EUR.1 a fakturačné vyhlásenia, ktoré im boli predložené, aspoň tri roky.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi uvedenými v dôkaze pôvodu a údajmi uvedenými v dokumentoch predložených colnému úradu s cieľom vykonania formalít pre dovoz výrobkov nemá za následok ipso facto neplatnosť vyhlásenia od počiatku, ak sa riadne zistí, že tento dokument zodpovedá predloženým výrobkom.

2. Zjavné formálne chyby, ako sú preklepy na dôkaze pôvodu nebudú mať za následok zamietnutie tohto dokumentu, ak tieto chyby nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov v tomto dokumente.

Článok 30

Sumy vyjadrené v euro

1. Sumy v národnej mene členského štátu vývozu alebo uplatňovanej v Ceute a Melille, ktoré sa rovnajú sumám vyjadreným v eurách, sa v tejto národnej mene musia rovnať sumám vyjadreným v eurách k prvému pracovnému dňu októbra 1999 a Komisia ich oznámi členským štátom.

2. Ak sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy stanovené členským štátom dovozu, členský štát dovozu ich akceptuje, ak sú výrobky faktúrované v mene členského štátu vývozu. Ak sú výrobky faktúrované v mene iného členského štátu, členský štát dovozu uzná sumu oznámenú príslušným členským štátom.

KAPITOLA VI

USTANOVENIA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31

Vzájomná pomoc

1. Španielske colné orgány a colné orgány ostatných členských štátov si prostredníctvom Európskej komisie navzájom poskytnú vzory pečiatok, ktoré používajú ich colné úrady pri vydávaní osvedčení o pohybe EUR.1, a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení a fakturačných vyhlásení.

2. S cieľom zabezpečenia riadneho uplatňovania tohto nariadenia Španielsko a ostatné členské štáty si navzájom budú poskytovať pomoc prostredníctvom príslušných colných správ pri kontrole pravosti osvedčení o pohybe EUR.1 alebo fakturačných vyhlásení a správnosti informácií uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov pôvodu

1. Následné overovanie dôkazov pôvodu sa vykonáva výberovým spôsobom alebo vtedy, keď majú colné orgány členského štátu dovozu dôvodné pochybnosti o pravosti takýchto dokumentov, štatúte pôvodu príslušných výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto nariadenia.

2. Na účely vykonávania ustanovení odseku 1 colné orgány členského štátu dovozu vrátia osvedčenie o pohybe EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, alebo kópiu týchto dokumentov colným orgánom členského štátu vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú dôvody na vyšetrovanie alebo jeho formu. Na podporu žiadosti o následné overenie musia byť taktiež zaslané akékoľvek získané dokumenty a informácie, z ktorých vyplýva, že informácie uvedené v príslušnom dôkaze pôvodu nie sú správne.

3. Následné overenie vykonajú colné orgány členského štátu vývozu. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtovníctva vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za primeranú.

4. Ak colné orgány členského štátu dovozu rozhodnú o pozastavení udelenia preferenčného zaobchádzania príslušnému výrobku, zatiaľ čo čakajú na výsledky overovania, dovozcovi bude ponúknuté prepustenie výrobkov na základe akýchkoľvek preventívnych opatrení, ktoré sú považované za potrebné.

5. Colné orgány požadujúce následné overenie musia byť čo najskôr informované o výsledkoch. V týchto výsledkoch musí byť jasne uvedené, či sú dokumenty pravé a či príslušné výrobky možno považovať za výrobky pochádzajúce zo spoločenstva, Ceuty a Melilly alebo jednej z ostatných krajín uvedených v článkoch 3 a 4 a či spĺňajú ostatné požiadavky tohto nariadenia.

6. Ak v prípadoch dôvodných pochybností nie je obdržaná odpoveď do 10 mesiacov odo dňa žiadosti o následné overenie, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, colné orgány požadujúce overenie zamietnu udelenie preferencií, okrem výnimočných okolností.

Článok 33

Urovnávanie sporov

Ak vzniknú spory v súvislosti s overeniami uvedenými v článku 32, ktoré sa nedajú vyriešiť medzi colnými orgánmi požadujúcimi overenie a colnými orgánmi zodpovednými za jeho vykonanie, alebo ak vyvolajú otázku výkladu tohto nariadenia, budú postúpené Výboru pre colný zákonník, zriadenému na základe nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 [3].

Urovnávanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi krajiny dovozu musí byť v súlade s právnymi predpismi tejto krajiny.

Článok 34

Pokuty

Pokuty budú uložené akejkoľvek osobe, ktorá vystaví alebo spôsobí vystavenie dokumentu, ktorý obsahuje nesprávne informácie, s cieľom získania preferenčného zaobchádzania pre výrobky. Ustanovené pokuty musia byť efektívne, proporcionálne a odstrašujúce.

Článok 35

Slobodné colné pásma

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby výrobky, s ktorými s obchoduje na základe dôkazu pôvodu a ktoré v priebehu prepravy používajú slobodné colné pásmo nachádzajúce sa na ich území, neboli nahradené iným tovarom a neboli na nich vykonané iné operácie, ako sú bežné operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

2. Ako výnimka z odseku 1, ak sú výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly dovezené do slobodného colného pásma na základe dôkazu pôvodu a sú spracované alebo prepracované, príslušné colné orgány na žiadosť vývozcu vydajú nové osvedčenie o pohybe EUR.1, ak je vykonané spracovanie alebo prepracovanie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Zrušenie

Týmto sa ruší nariadenie (EHS) č. 1135/88.

Odkazy na zrušené nariadenie sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2000

Za Radu

prezident

C. Pierret

[1] Ú. v. ES L 114, 2.5.1988, s. 1. Nariadenie v znení nariadenia (EHS) č. 3902/89 (Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 5).

[2] Ú. v. ES L 171, 29.6.1991, s. 1. Nariadenie v znení nariadenia (ES) č. 2674/1999 (Ú. v. ES L 326, 18. 12. 1999, s. 3).

[3] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE B

Poznámka 1:

V zozname sú uvedené podmienky požadované pre všetky výrobky, ktoré sa majú považovať za dostatočne spracované alebo prepracované v zmysle článku 6 tohto nariadenia.

Poznámka 2:

2.1. Prvé dva stĺpce v zozname popisujú získaný výrobok. V prvom stĺpci je číslo položky alebo číslo kapitoly, použitej v harmonizovanom systéme, a v druhom stĺpci je opis tovaru použitý v tomto systéme pre túto položku alebo kapitolu. Pre každý zápis do prvých dvoch stĺpcov je uvedené pravidlo v stĺpci 3 alebo 4. Ak v niektorých prípadoch je pred zápisom v prvom stĺpci uvedené "ex", to znamená, že pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatňujú len pre tú časť položky, ktorá je popísaná v stĺpci 2.

2.2. Ak sú viaceré čísla položiek zoskupené v stĺpci 1 alebo je uvedené číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je preto všeobecný, pravidlá uvedené vo vedľajšom stĺpci 3 alebo 4 sa uplatňujú pre všetky výrobky, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zaradené do položiek tejto kapitoly alebo do akýchkoľvek položiek zoskupených v stĺpci 1.

2.3. Ak sú v zozname rôzne pravidlá uplatniteľné na rôzne výrobky v rámci položky, každá pomlčka obsahuje opis tej časti položky, na ktorú sa vzťahujú pravidlá uvedené vo vedľajšom stĺpci 3 alebo 4.

2.4. Ak je pre zápis do prvých dvoch stĺpcov uvedené pravidlo v stĺpci 3 aj 4, vývozca si môže alternatívne zvoliť buď pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie sú uvedené žiadne pravidlá pre pôvod, musí sa použiť pravidlo uvedené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovenia článku 6 tohoto nariadenia, ktoré se týkajú produktov, ktoré získali štatút pôvodu a ktoré sa používajú pri výrobe iných výrobkov, platia bez ohľadu na to, či bol tento štatút získaný v továrni, v ktorej sa tieto výrobky používajú, alebo v inej továrni v spoločenstve alebo v Ceute a Melille.

Príklad:

Motor položky č. 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota materiálov bez pôvodu, ktoré môžu byť zabudované, nesmie prekročiť 40 % ceny ex-works, sa vyrába z "inej zliatiny ocele hrubo opracovanej kovaním" položky č. ex7224.

Ak sa toto kovanie vykoná v oprávnenej krajine alebo republike z ingotu bez pôvodu, už získalo štatút pôvodu na základe pravidla v položke č. ex7224 v zozname. Pri výpočte hodnoty motora sa kovanie potom môže počítať ako kovanie s pôvodom bez ohľadu na to, či bolo vyrobené v tej istej továrni alebo v inej továrni v spoločenstve. Hodnota ingotu bez pôvodu sa teda neberie do úvahy pri výpočte hodnoty použitých materiálov bez pôvodu.

3.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálne požadované spracovanie alebo prepracovanie, pričom z vykonania väčšieho spracovania alebo prepracovania taktiež vyplýva štatút pôvodu; na druhej strane z vykonania menšieho spracovania alebo prepracovania nemôže vyplynúť štatút pôvodu. To znamená, že ak pravidlo stanovuje, že na určitom stupni výroby môže byť použitý materiál bez pôvodu, použitie takéhoto materiálu v skoršom štádiu výroby je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.

3.3. Bez dosahu na poznámku 3.2., ak pravidlo stanovuje, že môžu byť použité "materiály akejkoľvek položky", môžu byť použité aj materiály tej istej položky, avšak v rámci akýchkoľvek špecifických obmedzení, ktoré toto pravidlo môže tiež obsahovať. Výraz "výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky č.…" však znamená, že môžu byť použité len materiály zaradené pod tou istou položkou ako výrobok a s iným popisom ako opis výrobku uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4. Ak pravidlo v zozname stanovuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý jeden alebo viaceré materiály. Nepožaduje sa, aby boli použité všetky.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny položky č. 5208 až 5212 stanovuje, že môžu byť použité prírodné tkaniny a že medzi inými materiálmi môžu byť použité aj chemické materiály. To neznamená, že musia byť použité obidva, je možné použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

3.5. Ak pravidlo v zozname stanovuje, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka zjavne nebráni použitiu iných materiálov, ktoré kvôli svojmu prirodzenému charakteru nemôžu spĺňať toto pravidlo (pozri aj poznámku 6.2. o textile).

Príklad:

Pravidlo pre hotové jedlá položky č. 1904, ktoré osobitne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemikálií a iných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Neplatí to však pre výrobky, ktoré môžu byť vyrobené z materiálu rovnakého charakteru v skoršom štádiu výroby, hoci nemôžu byť vyrobené z určitých materiálov uvedených v zozname.

Príklad:

V prípade odevu v ex kapitole 62, vyrobeného z netkaných materiálov, ak je pre túto triedu odevu povolené len použitie priadze bez pôvodu, nie je možné začať z netkaných látok, aj keď netkané látky nemôžu byť bežne vyrobené z priadze. V takýchto prípadoch by bol začiatočný materiál v štádiu pre priadzou, t. j. v štádiu tkaniny.

3.6. Ak sú v pravidle v zozname uvedené dva percentuálne podiely pre maximálnu hodnotu materiálov bez pôvodu, ktoré môžu byť použité, tieto percentuálne podiely sa nesmú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu nesmie nikdy prekročiť vyšší uvedený percentuálny podiel. Okrem toho nesmú byť prekročené ani jednotlivé percentuálne podiely v súvislosti s konkrétnymi materiálmi, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1. Pojem "prírodné vlákna" je použitý v zozname pre iné vlákna ako umelé alebo syntetické vlákna. Obmedzuje sa na štádia pred pradením vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak, zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť mykané, česané alebo inak prepracované, avšak nie spriadané.

4.2. Pojem "prírodné vlákna" zahŕňa konskú srsť položky č. 0503, hodváb položky č. 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna a hrubú alebo jemnú zvieraciu srsť položky č. 5101 až 5105, bavlnené vlákna položky č. 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položky č. 5301 až 5305.

4.3. Pojmy "textilná buničina", "chemické materiály" a "materiály na výrobu papiera" sú použité v zozname na opis materiálov, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63, ktoré môžu byť použité na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4. Pojem "umelé základné vlákna" je použitý v zozname pre syntetické alebo umelé kúdele vlákien, základné vlákna alebo odpad položky č. 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Ak je pre určitý výrobok v zozname uvedený odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa neuplatňujú pre žiadne základné textilné materiály tohto výrobku, ktoré spolu predstavujú 10 % alebo menej celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri aj poznámky 5.3. a 5.4.).

5.2. Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 však môže byť použitá len pre zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Nasledujúce materiály sú základné textilné materiály:

- hodváb,

- vlna,

- hrubá zvieracia srsť,

- jemná zvieracia srsť,

- konská srsť,

- bavlna,

- materiály na výrobu papiera a papier,

- ľan,

- pravé konope,

- juta a iné textilné lykové vlákna,

- sisal a iné textilné vlákna rodu Agave,

- kokosový orech, manilské konope, ramie a iné rastlinné textilné vlákna,

- syntetické umelé vlákna,

- umelé vlákna,

- vlákna vedúce prúd,

- syntetické umelé základné vlákna polypropylénu,

- syntetické umelé základné vlákna polyesteru,

- syntetické umelé základné vlákna polyamidu,

- syntetické umelé základné vlákna polyakrylonitrilu,

- syntetické umelé základné vlákna polyimidu,

- syntetické umelé základné vlákna polytetrafluoroetylénu,

- syntetické umelé základné vlákna sírnika polyfenylénu,

- syntetické umelé základné vlákna polyvinylchloridu,

- ostatné syntetické umelé základné vlákna,

- umelé základné vlákna viskózy,

- ostatné umelé základné vlákna,

- pradivo vyhotovené z polyuretánu segmentovaného s pružnými segmentmi polyéteru, opradeného alebo neopradeného hodvábom,

- pradivo vyhotovené z polyuretánu segmentovaného s pružnými segmentmi polyesteru, opradeného alebo neopradeného hodvábom,

- výrobky položky 5605 (pokovované pradivo), obsahujúce pás pozostávajúci z jadra hliníkovej fólie alebo jadra plastického filmu poťahovaného alebo nepoťahovaného hliníkovým práškom, ktorých šírka nepresahuje 5 mm, laminované pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastického filmu,

- ostatné výrobky položky č. 5605.

Príklad:

Pradivo položky č. 5205, vyrobené z bavlnených vlákien položky č. 5203 a syntetických základných vlákien položky č. 5506, je zmiešané pradivo. Z toho vyplýva, že základné vlákna bez pôvodu, ktoré nie sú v súlade s pravidlami pre pôvod (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej buničiny), môžu byť použité do hmotnosti 10 % z priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky č. 5112, vyrobená z vlnenej priadze položky č. 5107 a syntetickej priadze zo základných vlákien položky č. 5509, je zmiešaná tkanina. Z toho vyplýva, že môže byť použité syntetické pradivo, ktoré nie je v súlade s pravidlami pre pôvod (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej buničiny) alebo vlnené pradivo, ktoré nie je v súlade s pravidlami pre pôvod (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak nepripravených na pradenie) alebo ich kombinácia, ak ich celková hmotnosť neprekročí 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textilná tkanina položky č. 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky č. 5205 a bavlnená tkanina položky č. 5210 je len zmiešaným výrobkom, ak samotná bavlnená tkanina je zmiešaná tkanina vyrobená z priadzí zaradených do dvoch osobitných položiek, alebo ak použité bavlnené priadze sami predstavujú zmesi.

Príklad:

Ak bola príslušná všívaná textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky č. 5205 a syntetickej tkaniny položky č. 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva osobitné základné textilné materiály a všívaná textilná tkanina je teda zmiešaný výrobok.

5.3. V prípade výrobkov obsahujúcich "priadzu vyrobenú z polyuretánu segmentovanéhos pružnými segmentmi polyéteru, opradeného alebo neopradeného hodvábom", táto tolerancia je 20 % pre túto priadzu.

5.4. V prípade výrobkov obsahujúcich "pás pozostávajúci z jadra hliníkovej fólie alebo jadra plastického filmu poťahovaného alebo nepoťahovaného hliníkovým práškom, ktorých šírka nepresahuje 5 mm, laminované pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastického filmu", táto tolerancia je 30 % pre tento pás.

Poznámka 6:

6.1. Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu byť použité textilné materiály (s výnimkou podšíviek a medzipodšíviek), ktoré nie sú v súlade s pravidlom uvedeným v zozname v stĺpci 3 pre príslušný konfekčný výrobok za predpokladu, že sú zaradené pod inou položkou ako položka pre tento výrobok a že ich hodnota neprekročí 8 % ceny ex-works výrobku.

6.2. Bez dosahu na poznámku 6.3 materiály, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63, môžu byť voľne používané pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textil.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre určitú textilnú položku (napr. nohavice) musí byť použité pradivo, nebráni to použitiu kovových položiek, ako sú gombíky, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého dôvodu nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textil.

6.3. Ak sa použije pravidlo percentuálneho podielu, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63, musí byť zohľadnená pri výpočte hodnoty vložených materiálov bez pôvodu.

Poznámka 7:

7.1. Na účely položky č. ex2707, 2713 až 2715, ex2901,ex2902 a ex3403, "špecifické procesy" sú nasledovné:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia pomocou veľmi dôkladného procesu frakcionácie [1];

c) štiepenie;

d) reformovanie;

e) extrakcia pomocou selekčných rozpúšťadiel;

f) proces pozostávajúci zo všetkých nasledovných operácií: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou (oleum) alebo anhydridom kyseliny sírovej (oxid sírový); neutralizácia s alkalickými prostriedkami; odfarbovanie a čistenie s prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i) izomerizácia.

7.2. Na účely položky č. 2710, 2711 a 2712, "špecifické procesy" sú nasledovné:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia pomocou veľmi dôkladného procesu frakcionácie [2];

c) štiepenie;

d) reformovanie;

e) extrakcia pomocou selekčných rozpúšťadiel;

f) proces pozostávajúci zo všetkých nasledovných operácií: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou (oleum) alebo anhydridom kyseliny sírovej (oxid sírový); neutralizácia s alkalickými prostriedkami; odfarbovanie a čistenie s prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

ij) izomerizácia;

k) len pre ťažké oleje položky č. ex2710, odsírovanie vodíkom, ktoré má za následok zníženie aspoň 85 % obsahu síry v prepracovaných výrobkoch (metóda ASTM D 1266-59 T);

l) len pre výrobky položky č. 2710, odparafínovanie iným procesom ako filtráciou;

m) len pre ťažké oleje položky č. ex2710, úprava vodíkom pri tlaku vyššom ako 20 bar a teplote vyššej ako 250 °C, s použitím katalyzátora, iná ako odsírovanie, keď vodík predstavuje aktívny prvok v chemickej reakcii. Ďalšia úprava vodíkom mastiacich olejov položky č. ex2710 (napr. vodná úprava alebo odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stabilitu sa však nepovažuje za špecifický proces;

n) len pre ťažké oleje položky č. ex2710, atmosférická destilácia pod podmienkou, že menej ako 30 % týchto výrobkov destiluje, vrátane strát, pri 300 °C, pri metóde ASTM D 86;

o) len pre ťažké oleje iné ako plynové oleje a vykurovacie oleje položky č. ex2710, úprava vysokofrekvenčným elektrickým korónovým výbojom.

7.3. Na účely položky č. 2707, 2713 až 2715, ex2901,ex2902 a ex3403, jednoduché operácie ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, značkovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry, alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných operácií, nemajú za následok získanie pôvodu.

[1] Pozri doplňujúcu vysvetľujúcu poznámku 4 b) ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry.

[2] Pozri doplňujúcu vysvetľujúcu poznámku 4 b) ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

ZOZNAM OPERÁCIÍ SPRACOVANIA ALEBO PREPRACOVANIA, KTORÉ MUSIA BYŤ VYKONANÉ NA MATERIÁLOCH BEZ PÔVODU, ABY VYROBENÝ VÝROBOK MOHOL ZÍSKAŤ ŠTATÚT PÔVODU

Toto nariadenie sa nemusí vzťahovať na všetky výrobky uvedené v tomto zozname. Preto je potrebné nahliadnuť do ostatných častí protokolu 2 Aktu pristúpenia Španielska a Portugalska.

Položka HS č. | Opis výrobku | Spracovanie alebo prepracovanie vykonané na materiáloch bez pôvodu, z ktorého vyplýva štatút pôvodu |

| |

(1) | (2) | (3) alebo (4) | (3) alebo (4) |

Kapitola 1 | Živé zvieratá | Všetky použité zvieratá kapitoly 1 musia byť úplne získané | |

Kapitola 2 | Mäso a jedlé droby | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 1 a 2 musia byť úplne získané | |

Kapitola 3 | Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 musia byť úplne získané | |

ex Kapitola 4 | Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde neuvedené alebo nezahrnuté; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 4 musia byť úplne získané | |

0403 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitoly 4 musia byť úplne získané,akýkoľvek použitý ovocný džús (okrem ananásových, citrónových a grapefruitových) položky č. 2009 musí už byť džús s pôvodom,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 5 | Výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 5 musia byť úplne získané | |

ex0502 | Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy | Čistenie, dezinfekcia, triedenie a vyrovnávanie štetín a chlpov | |

Kapitola 6 | Živé stromy a ostatné rastliny; cibuľky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitoly 6 musia byť úplne získané,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 7 | Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 7 musia byť úplne získané | |

Kapitola 8 | Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov | Výroba, pri ktorej: všetko použité ovocie a orechy musia byť úplne získané,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 9 | Káva, čaj, maté a korenie; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 9 musia byť úplne získané | |

0901 | Káva, tiež pražená alebo dekofeinovaná; kávové plevy a šupy; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere | Výroba z materiálov akejkoľvek položky | |

0902 | Čaj, tiež aromatizovaný | Výroba z materiálov akejkoľvek položky | |

ex0910 | Zmesi korení | Výroba z materiálov akejkoľvek položky | |

Kapitola 10 | Obilie | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 10 musia byť úplne získané | |

ex Kapitola 11 | Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem: | Výroba, pri ktorej všetko použité obilie, jedlá zelenina, korene a hľuzy položky č. 0714alebo ovocie musia byť úplne získané | |

ex1106 | Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky č. 0713 | Sušenie a mletie strukovín položky č. 0708 | |

Kapitola 12 | Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 12 musia byť úplne získané | |

1301 | Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné olejoživice (napríklad balzamy) | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov položky č. 1301 nesmie neprevýšiť 50 % ceny ex-works výrobku | |

1302 | Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov: | | |

— Slizy a zahusťovadlá, modifikované, získané z rastlinných produktov | Výroba z nemodifikovaných slizov a zahusťovadiel | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 14 | Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 14 musia byť úplne získané | |

ex Kapitola 15 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

1501 | Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako položky č. 0209 alebo 1503: | | |

— Tuky z kostí alebo odpadu | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položky č. 0203,0206 alebo 0207 alebo kosti položky č. 0506 | |

— Ostatné | Výroba z mäsa alebo jedlých drobkov ošípaných položky č. 0203 alebo 0206 alebo z mäsa a jedlých hydinových drobkov položky 0207 | |

1502 | Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iný ako položky č. 1503; | | |

— Tuky z kostí alebo odpadu | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položky č. 0201, 0202, 0204alebo 0206 alebo kosti položky 0506 | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 musia byť úplne získané | |

1504 | Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | | |

— Pevné frakcie | Výroba, z materiálov akejkoľvek položky vrátane materiálov položky č. 1504 | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 musia byť úplne získané | |

ex1505 | Rafinovaný lanolín | Výroba z tuku zo surovej vlny položky č. 1505 | |

1506 | Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené: | | |

— Pevné frakcie | Výroba, z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky č. 1506 | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 musia byť úplne získané | |

1507 až 1515 | Rastlinné oleje a ich frakcie: | | |

— Sójový, arašidový, palmový, koprový olej, olej z palmových jadier, babasový, požltový a bavlníkový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakcie jojobového oleja a oleje na technické alebo priemyselné použitie okrem výroby potravín pre ľudskú spotrebu | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako položka výrobku | |

— Pevné frakcie okrem frakcií jojobového oleja | Výroba z ostatných materiálov položky č. 1507 ,až 1515 | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité rastlinné materiály musia byť úplne získané | |

1516 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitoly 2 musia byť úplne získané,všetky použité rastlinné materiály musia byť úplne získané. Materiály položky č. 1507, 1508, 1511 a 1513 však môžu byť použité | |

1517 | Margarín: jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky č. 1516 | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitoly 2 a 4 musia byť úplne získané,všetky použité rastlinné materiály musia byť úplne získané. Materiály položky č. 1507, 1508, 1511 a 1513 však môžu byť použité | |

Kapitola 16 | Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov | Výroba zo zvierat kapitoly 1. Všetky použité materiály kapitoly 3 musia byť úplne získané | |

ex Kapitola 17 | Cukor a cukrovinky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex1701 | Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, obsahujúci pridané aromatické prípravky alebo farbivá | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

1702 | Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel | | |

— Chemicky čistá maltóza a fruktóza | Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky č. 1702 | |

— Ostatné cukry v pevnej forme obsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály musia už byť materiály s pôvodom | |

ex1703 | Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, obsahujúce pridané dochucujúce látky alebo farbivá | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 18 | Kakao a kakaové prípravky | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté: potravinové prípravky z tovaru položiek č. 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté: | | |

— Sladový výťažok | Výroba z obilia kapitoly 10 | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota použitých materiálov kapitoly 4 a 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, cannelloni; kuskus, tiež pripravený: | | |

— Obsahujúce menej ako 20 % hmotnosti mäsa, drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov | Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny a ich deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) musia byť úplne získané | |

— Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti mäsa, drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov | Výroba, pri ktorej: všetky použité obilniny a ich deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) musia byť úplne získané,všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 musia byť úplne získané | |

1903 | Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách | Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem zemiakového škrobu položky č. 1108 | |

1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napríklad pražené kukuričné vločky — corn flakes); obilie (iné ako kukurica) vo zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené alebo nezahrnuté | Výroba: z materiálov nezaradených do položky č. 1806,pri ktorej všetky použité obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov a kukurice Zea indurata) musia byť úplne získané,pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a iné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky, ryžové cesto a podobné výrobky | Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov kapitoly 11 | |

ex Kapitola 20 | Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných častí rastlín; okrem: | Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie, orechy alebo zelenina musia byť úplne získané | |

ex2001 | Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex2004 a ex2005 | Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak v octe alebo v kyseline octovej | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

2006 | Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

2007 | Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobokhodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

ex2008 | — Orechy, neobsahujúce pridaný cukor alebo alkohol | Výroba, pri ktorej hodnota orechov a olejových semien s pôvodom položky č. 0801, 0802 a 1202 až 1207 neprevyšuje 60 % ceny ex-works výrobku | |

— Arašidové maslo; obilné zmesi; palmové jadrá; kukurica | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

— Ostatné okrem ovocia a orechov varených inak ako sparením alebo varením vo vode, bez obsahu pridaného cukru, mrazené | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

2009 | Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 21 | Rôzne potravinové prípravky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

2101 | Výťažky, esencie a koncentráty, z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaje alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky, výťažky, esencie a koncentráty z nich | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,všetka použitá cigória musí byť úplne získaná | |

2103 | Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie koreniace zmesi; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica: | | |

— Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie koreniace zmesi | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Horčičná múčka alebo prášok alebo pripravená horčica však môžu byť použité | |

— Horčičná múčka alebo prášok alebo pripravená horčica | Výroba z materiálov akejkoľvek položky | |

ex2104 | Polievky a bujóny a prípravky na ne | Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položky č. 2002 až 2005 | |

2106 | Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota použitých materiálov kapitoly 4 a 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 22 | Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,všetky použité zrnká hrozna z akéhokoľvek materiálu pochádzajúceho z hrozna musia byť úplne získané | |

2202 | Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky č. 2009 | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobokhodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku,akákoľvek použitá ovocná šťava (okrem ananásových, citrónových a grapefruitových džúsov) už musí byť s pôvodom | |

2207 | Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom | Výroba: z materiálov nezaradených do položky č. 2207 alebo 2208,pri ktorej všetky použité zrnká hrozna alebo akýkoľvek materiál pochádzajúci z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak sú všetky ostatné použité materiály už s pôvodom, arak môže byť použitý do výšky 5 % objemu | |

2208 | Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 %; destiláty, likéry a iné liehové nápoje | Výroba: z materiálov nezaradených položky č. 2207 alebo 2208,pri ktorej všetky použité zrnká hrozna alebo akýkoľvek materiál pochádzajúci z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak sú všetky ostatné použité materiály už s pôvodom, arak môže byť použitý do výšky 5 % objemu | |

ex Kapitola 23 | Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivo pre zvieratá; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex2301 | Múka; múčka, prášok a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú spotrebu | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 musia byť úplne získané | |

ex2303 | Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčacích likvorov), s obsahom proteínu počítaného na sušinu, presahujúcim 40 % hmotnosti | Výroba, pri ktorej musí byť všetka použitá kukurica úplne získaná | |

ex2306 | Pokrutiny a iný pevný odpad vznikajúce extrahovaním olivového oleja, obsahujúce viac ako 3 % olivového oleja | Výroba, pri ktorej musia byť všetky použité olivy úplne získané | |

2309 | Prípravky používané na výživu zvierat | Výroba, pri ktorej: všetky použité obilniny, cukor alebo melasa, mäso alebo mlieko už musia byť s pôvodom,všetky použité materiály kapitoly 3 musia byť úplne získané | |

ex Kapitola 24 | Tabak a vyrobené tabakové náhradky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 24 musia byť úplne získané | |

2402 | Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek | Výroba, pri ktorej aspoň 70 % použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky č. 2401 musí byť už s pôvodom | |

ex2403 | Tabak na fajčenie | Výroba, pri ktorej aspoň 70 % použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky č. 2401 musí byť už s pôvodom | |

ex Kapitola 25 | Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex2504 | Prírodný kryštalický grafit, obohatený uhlíkom, čistený a mletý | Obohatenie uhlíkom, čistenie a mletie surového kryštalického grafitu | |

ex2515 | Mramor, len rozrezaný pílou alebo inak, len na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie mramoru pílením alebo inak (aj keď je už rozpílený) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | |

ex2516 | Žula, porfýr, čadič, pieskovec a kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozrezané pílou alebo inak, len na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Rezanie kameňa, pílenie alebo inak (aj keď je už rozpílený) s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | |

ex2518 | Kalcinovaný dolomit | Kalcinovanie nekalcinovaného dolomitu | |

ex2519 | Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) v hermeticky uzavretých nádobách a oxid horečnatý, tiež čistý, okrem spekanej magnézie alebo spekanej (sintrovanej) magnézie | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) však môže byť použitý | |

ex2520 | Sadry pripravené osobitne pre zubné lekárstvo | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex2524 | Azbestové vlákna | Výroba z azbestového koncentrátu | |

ex2525 | Sľudový prášok | Mletie sľudy alebo sľudového odpadu | |

ex2530 | Hlinené farbivá, pálené alebo práškované | Pálenie alebo mletie hlinených farbív | |

Kapitola 26 | Rudy kovov, trosky a popoly | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 27 | Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; živicové látky; minerálne vosky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex2707 | Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ako sú oleje podobné minerálnym olejom získaným destiláciou uhoľného dechtu pri vysokej teplote, z čoho viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí benzínu a benzénu), pre použitie ako energia vykurovacích palív | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex2709 | Surové oleje získané z bitúmenových nerastov | Rozkladná destilácia bitúmenových materiálov | |

2710 | Minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových materiálov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

2711 | Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

2712 | Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež farbené | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

2713 | Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a iné zvyšky z minerálnych olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

2714 | Prírodné bitúmeny (živice) a prírodný asfalt; bitúmenové bridlice a bitúmenové piesky; asfalty a asfaltové horniny | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

2715 | Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, zemného dechtu alebo zo smoly zo zemného dechtu (napríklad bitúmenový tmel, spätné frakcie) | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 28 | Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov alebo kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex2805 | "Zmiešané kovy" | Výroba elektrolytickou alebo tepelnou úpravou, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex2811 | Oxid sírový | Výroba z oxidu sírového | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex2833 | Síran hlinitý | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex2840 | Peroxoboritan sodný | Výroba z disodia tetraboritanu pentahydrátového | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 29 | Organické chemické výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex2901 | Acyklické uhľovodíky na použitie v energetike alebo na vykurovanie | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex2902 | Cykloalkány a cykloalkény (okrem azulénov), benzén, toluén, xylény, na použitie v energetike alebo na vykurovanie | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex2905 | Kovové alkoholy a ich deriváty tejto položky a etanolu | Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky č. 2905. Kovové alkoholáty pod touto položkou však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

2915 | Nasýtené acyklické kyseliny monokarboxylové a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- a nitrózoderiváty | Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 2915 a 2916 nesmie prekročiť 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex2932 | — Vnútorné étery a ich ich halogén-, sulfo-, nitro- a nitrózoderiváty | Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 2909 nesmie prekročiť 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

— Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich ich halogén-, sulfo-, nitro- a nitrózoderiváty | Výroba z materiálov akejkoľvek položky | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

2933 | Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými(i) heteroatómom (heteroatómami) | Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 2932 a 2933 nesmie prekročiť 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

2934 | Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny | Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 2932, 2933 a 2934 nesmie prekročiť 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 30 | Farmaceutické výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

3002 | Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické účely; antiséra a iné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky: | | |

— Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré boli zmiešané pre terapeutické alebo profylaktické účely alebo nezmiešané výrobky na tieto účely, umiestnené v meraných dávkach alebo vo formách alebo baleniach pre maloobchodný predaj | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky č. 3002. Materiály, na ktoré sa vzťahuje tento opis, môžu byť tiež použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | | |

— — Ľudská krv | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky č. 3002. Materiály, na ktoré sa vzťahuje tento opis, môžu byť tiež použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

— — Živočíšna krv pripravená na terapeutické alebo profylaktické účely | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky č. 3002. Materiály, na ktoré sa vzťahuje tento opis, môžu byť tiež použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

— — Krvné zložky okrem antisér, hemoglobínu, krvného globulínu a sérových globulínov | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky č. 3002. Materiály, na ktoré sa vzťahuje tento opis, môžu byť tiež použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

— — Hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny | Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky č. 3002. Materiály, na ktoré sa vzťahuje tento opis, môžu byť tiež použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

— — Ostatné | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky č. 3002. Materiály, na ktoré sa vzťahuje tento opis, môžu byť tiež použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

3003 a 3004 | Lieky (okrem tovaru položiek č. 3002, 3005 alebo 3006): | | |

— Získané z amikacínu položky č. 2941 | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené do položky č. 3003 alebo 3004 však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené do položky č. 3003 alebo 3004 však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 31 | Hnojivá; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3105 | Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; tovar tejto kapitoly, v tabletách alebo podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg, okrem: Dusičnan sodnýKyánamid vápenatýSíran draselnýSíran horečnato-draselný | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 32 | Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty; okrem | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3201 | Taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty | Výroba z tanínových výťažkov rastlinného pôvodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

3205 | Farebné laky; prípravky špecifikované v poznámke 3 tejto kapitoly založené na farebných lakoch | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, okrem položky č. 3203, 3204 a 3205. Materiály položky č. 3205 však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 33 | Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky, okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

3301 | Silice (tiež s terpénom), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované prírodné balzamy; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pre deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc | Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Vrátane materiálov inej "skupiny" pod touto položkou. Materiály tej istej skupiny však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 34 | Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3403 | Mazacie prípravky, v ktorých menej ako 70 % hmotnosti tvoria minerálne oleje získané zo živičných nerastov | Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy alebo Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tú istú položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3404 | Umelé vosky a pripravené vosky: | | |

— s parafínovým základom, ropné vosky, vosky získané z bitúmenových nerastov, parafínový gáč alebo šupinový parafín | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, okrem: Stužených olejov, ktoré majú charakter voskov položky č. 1516,Mastných kyselín chemicky nedefinovaných alebo priemyselných mastných alkoholov, ktoré majú charakter voskov položky č. 3823Materiály položky č. 3404Tieto materiály však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 35 | Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

3505 | Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobov alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov: | | |

— Éterifikované a esterifikované škroby | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky č. 3505 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

— Ostatné | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, okrem materiálov položky č. 1108 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3507 | Pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyrotechnické zliatiny; niektoré horľavé prípravky | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 37 | Fotografické alebo kinematografické výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

3701 | Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z iných materiálov ako z papiera, kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, tiež v kazetách: | | |

— Okamžité kopírovacie filmy na farebnú fotografiu, v kazetách | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako položka č. 3701 alebo 3702. Materiály položky č. 3702 však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako položka č. 3701 alebo 3702. Materiály položiek č. 3701 a 3702 však môžu byť použité, ak ich hodnota spolu neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

3702 | Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, kartónu lepenky alebo z textílií; okamžité kopírovacie filmy vo zvitkoch, citlivé, neexponované | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako položka č. 3701 alebo 3702 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

3704 | Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie, exponované, ale nevyvolané | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené do inej položky ako položka č. 3701 až 3704 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 38 | Rôzne chemické výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3801 | — Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

— Grafit v tvare pást, zmes s minerálnymi olejmi, ktoré tvoria viac ako 30 % hmotnosti grafitu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 3403 neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3803 | Rafinovaný tallový olej | Rafinácia surového tallového oleja | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3805 | Alkoholy sulfátového terpentínu, čistené | Čistenie destiláciou alebo rafinácia surových alkoholov sulfátového terpentínu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3806 | Estery živíc | Výroba zo živičných kyselín | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex3807 | Drevný decht | Destilácia drevného dechtu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

3808 | Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, v úprave alebo balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napríklad sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobkov | |

3809 | Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky (napríklad apretúry a moridlá) používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobkov | |

3810 | Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo zváranie vyrobené z kovu a ostatných materiálov; prípravky z druhov používaných na opláštenie alebo výplň zvarovacích elektród alebo tyčí. | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobkov | |

3811 | Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínu) alebo iných tekutín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje: | | |

— Pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 3811 neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3812 | Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zmesné stabilizátory pre kaučuk alebo plasty | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3813 | Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3814 | Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3818 | Chemické prvky dopované na použitie v elektronike v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3819 | Kvapaliny do hydraulických bŕzd a iné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce žiadne alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získané z bitúmenových nerastov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3820 | Prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3822 | Diagnostické alebo laboratórne reagencie a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako položky č. 3002 alebo 3006 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3823 | Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy; | | |

— Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

— Technické mastné alkoholy | Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky č. 3823 | |

3824 | Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté; zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: | | |

— Nasledujúce prvky tejto položky: — — Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze prírodných živicových produktov — — Kyseliny nafténové, ich vo vode nerozpustné soli a ich estery — — Sorbitol iný ako položky č. 2905 — — Ropné sulfonáty s výnimkou ropných sulfonátov alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofénické sulfónové kyseliny z olejov, získaných z bitúmenových nerastov a ich solí — — Vymieňače iónov — — Getry (pohlcovače plynov) pre elektrónky — — Alkalický oxid železa na čistenie plynov — — Čpavkové plynárenské vody a použitý oxid vyrobený pri čistení plynu zo splynovania uhlia — — Sulfonafténové kyseliny, ich vodné nerozpustné soli a ich estery — — Pribudlina a Dippelov olej — — Zmesi solí s rôznymi aniónmi — — Kopírovacie pasty na želatínovej báze, tiež na papieri alebo textile | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

3901 až 3915 | Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastov; okrem položky č. ex3907 a 3912, pre ktoré sú stanovené nasledovné pravidlá: | | |

— Z adičných polymerizačných produktov, v ktorých jeden monomér predstavuje viac ako 99 % hmotnosti celého polyméru | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov kapitoly 39 neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

ex3907 | — Kopolyméry vyrobené z polykarbonátu a akrylo-nitril-butadién-styrén kopolyméru (ABS) | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Materiály zaradené pod tou istou položku však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

— Polyester | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku, a/alebo výroba z tetrabromo-(bisfenol A) | |

3912 | Celulóza a jej chemické deriváty, inde neuvedené ani nezahrnuté, v primárnych formách | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov zaradených pod tú istú položku ako výrobok neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

3916 až 3921 | Polovýrobky a predmety z plastov; okrem položky č. ex3916, ex3917, ex3920 a ex3921, pre ktoré sú stanovené nasledovné pravidlá: | | |

— Ploché výrobky, ďalej spracované viac ako len povrchovo alebo narezané do tvarov iných ako obdĺžnikové (vrátane štvorcových); ostatné výrobky ďalej spracované viac ako len povrchovo | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

— Ostatné: | | |

— — Adičné homopolymerizačné produkty, v ktorých jeden monomér predstavuje viac ako 99 % hmotnosti celého polyméru | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

— — Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov kapitoly 39 neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

ex3916 a ex3917 | Tvarové formy a rúry | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov zaradených pod tou istou položkou ako výrobok neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

ex3920 | — Iónomerové listy alebo filmy | Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je zmesovým polymérom etylénu a kyseliny metapropénovej čiastočne neutralizovanej kovovým i iónmi, predovšetkým zinkom a sodíkom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

— Listy z regenerovanej celulózy, polyamidov alebo polyetylénu | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov zaradených pod tú istú položku ako výrobok neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

ex3921 | Fólie z plastov, metalizované | Výroba z vysokopriesvitných polyesterových fólií s hrúbkou menej ako 23 mikrónov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

3922 až 3926 | Výrobky z plastov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 40 | Kaučuk a výrobky z neho; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex4001 | Laminované pásy z kaučuku na topánky | Laminácia listov z prírodnej gumy | |

4005 | Zmesové kaučuky, nevulkanizované, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov okrem prírodnej gumy neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

4012 | Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy, plné obruče alebo nízkotlakové plášte, vymeniteľné behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z gumy: | | |

Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy, plné obruče alebo nízkotlakové plášte | Protektorovanie použitých pneumatík | |

— Ostatné | Výroba z materiálov akejkoľvek položky, okrem materiálov položky č. 4011 alebo 4012 | |

ex4017 | Výrobky z tvrdej gumy | Výroba z tvrdej gumy | |

ex Kapitola 41 | Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex4102 | Surové kožky ovčie a jahňacie, bez vlny | Odstraňovanie vlny z ovčích alebo jahňacích kožiek, s vlnou | |

4104 až 4107 | Koža, bez srsti alebo vlny, okrem kože položky č. 4108 alebo 4109 | Vyčiňovanie predčinenej kože alebo Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

4109 | Lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

Kapitola 42 | Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas) | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 43 | Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex4302 | Vyčinené alebo upravené kožušiny, zložené: | | |

— Platne, kríže a podobné tvary | Bielenie alebo farbenie spojené s rezaním a skladaním nezložených, vyčinených alebo upravených kožušín | |

— Ostatné | Výroba z nezložených, vyčinených alebo upravených kožušín | |

4303 | Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín | Výroba z nezložených, vyčinených alebo upravených kožušín položky č. 4302 | |

ex Kapitola 44 | Drevo a drevené výrobky; drevené uhlie; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex4403 | Drevo nahrubo opracované | Výroba z neopracovaného dreva, tiež odkôreného alebo len nahrubo opracovaného | |

ex4407 | Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, v hrúbke presahujúcej 6 mm, hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom | Hobľovanie, brúsenie alebo spájanie klinovými ozubmi | |

ex4408 | Dýhy a listy na preglejky, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm, štiepané, a iné drevo rozrezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm, hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom | Štiepanie, hobľovanie, brúsenie alebo spájanie klinovými ozubom | |

ex4409 | Drevo profilované na jednej alebo niekoľkých hranách alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo spájané klinovým ozubom | | |

— Brúsené alebo spájané klinovým ozubom | Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom | |

— Pásiky a výlisky | Lemovanie a lisovanie | |

ex4410 až ex4413 | Pásiky a výlisky vrátane lisovaných lemov a iných lisovaných dosiek | Lemovanie a lisovanie | |

ex4415 | Debny, debničky, klietky, bubny a podobné drevené obaly | Výroba z dosák nerezaných podľa veľkosti | |

ex4416 | Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva | Výroba z dúh, ďalej nespracovaných okrem pílenia na dvoch hlavných povrchoch | |

ex4418 | — Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva, z dreva | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Pórovité dosky a šindle však môžu byť použité | |

— Brúsené alebo spájané klinovým ozubom | Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom | |

ex4421 | Zápalkové triesky; drevené kolíky alebo svorníky pre obuv | Výroba z dreva akejkoľvek položky okrem ťahaného dreva položky č. 4409 | |

ex Kapitola 45 | Korok a korkové výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

4503 | Výrobky z prírodného korku | Výroba z korku položky č. 4501 | |

Kapitola 46 | Výrobky zo slamy, z esparta a iného materiálu na úplety; košikárske výrobky | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

Kapitola 47 | Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 48 | Papier a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex4811 | Papier a lepenka; len linkované, potiahnuté alebo štvorčekované | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 | |

4816 | Karbónový papier, samokopírovací papier a iné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako tie z položky č. 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 | |

4817 | Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex4818 | Toaletný papier | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 | |

ex4819 | Škatule, debny, vrecia a iné obaly, z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov z plstených buničinových vlákien | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex4820 | Súpravy listových papierov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex4823 | Ostatné papiere a lepenky, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vlákien, rezané do formátov alebo do tvaru | Výroba z materiálov na výrobu papiera kapitoly 47 | |

ex Kapitola 49 | Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

4909 | Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice, tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami; tiež ilustrované prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami | Výroba z materiálov nezaradených do položky č. 4909 alebo 4911 | |

4910 | Kalendáre všetkých druhov, vrátane kalendárov vo forme blokov: | | |

— "Večné" kalendáre alebo s vymeniteľnými blokmi umiestnenými na inom základe ako papier alebo lepenka | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba z materiálov nezaradených do položky č. 4909 alebo 4911 | |

ex Kapitola 50 | Hodváb; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex5003 | Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zamotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný | Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu | |

5004 až ex5006 | Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na spriadanie,ostatných prírodných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničinyalebomateriálov na výrobu papiera | |

5007 | Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu: | | |

— Obsahujúce kaučukovú niť | Výroba z jednej priadze | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických základných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničinyalebo — papieraalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 51 | Vlna, jemná alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

5106 až 5110 | Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na spriadanie,prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

5111 až 5113 | Tkaniny z priadze z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia | | |

— Obsahujúce kaučukovú niť | Výroba z jednej priadze | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebopapieraalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 52 | Bavlna; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

5204 až 5207 | Bavlnená priadza a bavlnené šijacie nite | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na spriadanie,prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

5208 až 5212 | Ostatné bavlnené tkaniny: | | |

— Obsahujúce kaučukovú niť | Výroba z jednej priadze | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebopapieraalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 53 | Iné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

5306 až 5308 | Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na spriadanie,prírodných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničinyalebo — materiálov na výrobu papiera | |

5309 až 5311 | Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze: | | |

— Obsahujúce kaučukovú niť | Výroba z jednej priadze | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebopapieraalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

5401 až 5406 | Priadza, monofil a šijacie nite z chemických vlákien | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na spriadanie,prírodných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

5407 a 5408 | Tkaniny z priadze z chemických vlákien: | | |

— Obsahujúce kaučukovú niť | Výroba z jednej priadze | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebopapieraalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

5501 až 5507 | Chemické základné vlákna | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

5508 až 5511 | Priadze a šijacie nite z chemických základných vlákien | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu, mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na spriadanie,prírodných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

5512 až 5516 | Tkaniny z chemických základných vlákien: | | |

— Obsahujúce kaučukovú niť | Výroba z jednej priadze | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebopapieraalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 56 | Vata; plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem: | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

5602 | Plsť, tiež impregnovaná, vrstvená, potiahnutá alebo laminovaná: | | |

— Vpichovaná plsť | Výroba z: prírodných vlákien,chemických materiálov alebo textilnej buničinyAvšak: polypropylénové vlákno položky č. 5402,polypropylénové vlákna položky č. 5503 alebo 5506 alebokábel zo syntetického vlákna položky č. 5501, z ktorého je nominále jedného vlákna vo všetkých prípadoch menšie ako 9 decitex,môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien z kazeínu alebochemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

5604 | Kaučukové a kordové nite, pokryté textilom; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky č. 5404 alebo 5405, impregnované, vrstvené, povlečené alebo oplášťované kaučukom alebo plastami: | | |

— Kaučukové a kordové nite, pokryté textilom | Výroba z kaučukových alebo kordových nití, nepokrytých textilom | |

— Ostatné | Výroba z: prírodných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

5605 | Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza alebo pásik, alebo podobný tvar položky č. 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

5606 | Opradená niť, pásiky a podobné tvary položky č. 5404 alebo 5405, opradené (iné ako položky č. 5605a iné ako opradené priadze z konského vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny alebomateriálov na výrobu papiera | |

Kapitola 57 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny: | | |

— Z vpichovanej plste | Výroba z: prírodných vlákien alebochemických materiálov alebo textilnej buničinyAvšak: polypropylénové vlákno položky č. 5402,polypropylénové vlákna položky č. 5503alebo 5506alebokábel zo syntetického vlákna položky č. 5501, z ktorého je nominále jedného vlákna vo všetkých prípadoch menšie ako 9 decitex,môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku Jutová tkanina môže byť použitá ako podklad | |

— Z ostatnej plste | Výroba z: prírodných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie alebochemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna alebo jutovej priadze,priadze zo syntetických alebo chemických vlákien,prírodných vlákien, alebochemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanieJutová tkanina môže byť použitá ako podklad | |

ex Kapitola 58 | Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky, tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem: | | |

— Kombinované s kaučukovou niťou | Výroba z jednej priadze | |

— Ostatné | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničinyalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

5805 | Ručne tkané tapisérie typu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným petit point alebo krížovým stehom), tiež nedokončené | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

5810 | Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

5901 | Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými látkami, používané na vonkajšie obaly kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie používané ako klobučnícke podložky | Výroba z priadze | |

5902 | Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu alebo iných polyamidov, polyesterov a viskózového materiálu: | | |

— Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z priadze | |

— Ostatné | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

5903 | Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastami, iné ako textílie položky č. 5902 | Výroba z priadze alebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

5904 | Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | Výroba z priadze | |

5905 | Textilné tapety: | | |

— Impregnované, vrstvené, potiahnuté alebo laminované kaučukom, plastami alebo inými materiálmi | Výroba z priadze | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických, základných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie alebochemických materiálov alebo textilnej buničinyalebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

5906 | Pogumované textílie iné ako textílie položky č. 5902 | | |

— Pletené alebo háčkované | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

— Ostatné tkaniny vyrobené z priadze zo syntetického vlákna, pričom viac ako 90 % percent ich hmotnosti predstavujú textilné materiály | Výroba z chemických materiálov | |

— Ostatné | Výroba z priadze | |

5907 | Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiach alebo podobné textílie | Výroba z priadze alebo Tlač s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej tkaniny neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

5908 | Textilné knoty, tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok a podobných výrobkov; žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované | | |

— Žiarové plynové pančušky, impregnované | Výroba z dutých úpletov na výrobu žiarových plynových pančušiek | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

5909 až 5911 | Textilné výrobky na technické účely: | | |

— Čistiace disky alebo kotúče okrem diskov alebo kotúčov z plste položky č. 5911 | Výroba z priadze alebo odpadových tkanín alebo handier položky č. 6310 | |

— Textílie bežne používané pri výrobe papiera alebo na iné technické účely, tiež s plsťou alebo tiež impregnované, vrstvené alebo povlečené, duté alebo bez ukončenia s jednou alebo viacerými osnovami a/alebo útkami, alebo tkané na plocho s viacerými osnovami a/alebo útkami položky č. 5911 | Výroba z: priadze z kokosového vláknanasledujúcich materiálov:priadza z polytetrafluoroetylén,priadza, viacnásobná, z polyamidu, vrstvená, impregnovaná alebo pokrytá fenoplastickou živicou,priadza zo syntetických textilných vlákien z aromatických polyamidov získaných polykondenzáciou m — fenyléndiamínu a kyseliny izoftalovej,monofil z polytetrafluoroetylén,priadza zo syntetických textilných vlákien z poly-p — fenylénu tereftalamidu,priadza zo skleného vlákna, poťahovaná fenolovou živicou a opradená akrylovou priadzou,kopolyesterové monofily z polyesteru a živice z kyseliny tereftalovej a 1,4-cyklohexándietanolu a kyseliny izoftalovej,prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie, alebochemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

— Ostatné | Výroba z: priadze z kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických základných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie, alebochemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

Kapitola 60 | Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie, alebochemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

Kapitola 61 | Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované: | | |

— Získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej tkaniny, ktoré boli buď rozstrihnuté podľa tvaru, alebo získané priamo podľa tvaru | Výroba z priadze | |

— Ostatné | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien, nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie, alebochemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

ex Kapitola 62 | Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované; okrem: | Výroba z priadze | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 a ex6211 | Dámske, dievčenské a detské odevy a odevné doplnky pre kojencov, vyšívané | Výroba z priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny, ak hodnota nevyšívanej tkaniny neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex6210 a ex6216 | Ohňovzdorné vybavenie z tkaniny s fóliou z hliníkovaného polyesteru | Výroba z priadze alebo Výroba z nepoťahovanej tkaniny, ak hodnota nepoťahovanej tkaniny neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

6213 a 6214 | Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky: | | |

— Vyšívané | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny, ak hodnota nevyšívanej tkaniny neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze alebo Úprava s aspoň dvomi prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerovanie, ustálenie za tepla, česanie, mangľovanie, spracovanie pre zabezpečenie odolnosti voči zrážaniu, trvalá úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), kde hodnota použitého nepotlačeného tovaru položiek č. 6213 a 6214neprevyšuje 47,5 % ceny ex-works výrobku | |

6217 | Iné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako podpoložky č. 6212: | | |

— Vyšívané | Výroba z priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny, ak hodnota nevyšívanej tkaniny neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ohňovzdorné vybavenie z tkaniny s fóliou z hliníkovaného polyesteru | Výroba z priadze alebo Výroba z nepoťahovanej tkaniny, ak hodnota nepoťahovanej tkaniny neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Podšívky pre goliere a manžety, vystrihnuté | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobokhodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba z priadze | |

ex Kapitola 63 | Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované výrobky; handry; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

6301 až 6304 | Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné bytové textílie: | | |

— Plstené, z netkaných materiálov | Výroba z: prírodných vlákien,chemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

— Ostatné | | |

— — Vyšívané | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny (okrem pletenej alebo háčkovanej), ak hodnota nevyšívanej tkaniny neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— — Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze | |

6305 | Vrecia a vrecká na balenie tovaru | Výroba z: prírodných vlákien,chemických základných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na spriadanie, alebochemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

6306 | Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar; | | |

— Z netkaných materiálov | Výroba z: prírodných vlákien,chemických materiálov alebo textilnej buničiny | |

— Ostatné | Výroba z nebielenej jednoduchej priadze | |

6307 | Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

6308 | Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo servítkov alebo podobných textilných výrobkov v balení na predaj v malom | Každá položka v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa uplatňovalo, keby nebola zahrnutá do súpravy. Predmety bez pôvodu však môžu byť zahrnuté, ak ich celková hodnota neprevyšuje 15 % ceny ex-works súpravy | |

ex Kapitola 64 | Obuv, gamaše a podobné výrobky; okrem: | Výroba z materiálov pod akoukoľvek položkou okrem súprav zvrškov spojených s vnútornými podrážkami alebo iné komponenty podrážky položky č. 6406 | |

6406 | Časti obuvi (vrátane zvrškov tiež spojených s podrážkami inými ako vonkajšími); vkladacie stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, chrániče holennej kosti a podobné výrobky a ich súčasti | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 65 | Pokrývky hlavy a ich súčasti, okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

6503 | Plstené klobúky a iné plstené pokrývky hlavy; zhotovené zo šišiakov alebo šišiakových kotúčov položky č. 6501, tiež podšívané a zdobené | Výroba z priadze alebo textilných vlákien | |

6505 | Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže v kuse (nie však v pásoch), tiež podšívané a obrúbené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo ozdobené | Výroba z priadze alebo textilných vlákien | |

ex Kapitola 66 | Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

6601 | Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 67 | Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 68 | Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex6803 | Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice | Výroba z opracovanej bridlice | |

ex6812 | Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesí na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého | Výroba z materiálov akejkoľvek položky | |

ex6814 | Výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, tiež na podložke z papiera, lepenky alebo iných materiálov | Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy) | |

Kapitola 69 | Keramické výrobky | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 70 | Sklo a sklenené výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex7003, ex7004 a ex7005 | Sklo s nereflexnou vrstvou | Výroba z materiálov položky č. 7001 | |

7006 | Sklo položiek č. 7003, 7004alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované s inými materiálmi: | | |

— Substráty zo sklenených platní, poťahované dielektrickým tenkým filmom a polovodičového stupňa v súlade s normami SEMII | Výroba zo substrátu z nepoťahovaných sklených platní položky č. 7006 | |

— Ostatné | Výroba z materiálov položky č. 7001 | |

7007 | Bezpečnostné sklo tvrdené alebo vrstvené | Výroba z materiálov položky č. 7001 | |

7008 | Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ | Výroba z materiálov položky č. 7001 | |

7009 | Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok | Výroba z materiálov položky č. 7001 | |

7010 | Demižóny, sklenené fľaše, banky, konzervové poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, trubičky na tablety, ampulky a iné sklenené nádoby, používané na dopravu alebo balenie tovaru; sklenené zátky, viečka a iné uzávery zo skla | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok alebo Rezanie skla; ak hodnota nerezaného skla neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

7013 | Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky č. 7010alebo 7018) | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok alebo Rezanie skla; ak hodnota nerezaného skla neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku alebo Ručná výzdoba (okrem sitovej tlače) z ručne fúkaného skla, ak hodnota fúkaného skla neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex7019 | Výrobky (okrem priadze) zo sklených vlákien | Výroba z: nefarbených úlomkov, predpriadzí, priadze alebo sekaných pramencov, alebosklenenej vlny | |

ex Kapitola 71 | Prírodné alebo umele pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex7101 | Perly prírodné alebo umele pestované, triedené a dočasne navlečené na niť na uľahčenie ich dopravy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex7102, ex7103 a ex7104 | Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované) | Výroba z neopracovaných drahokamov alebo polodrahokamov | |

7106, 7108a 7110 | Drahé kovy: | | |

— Neopracované | Výroba z materiálov nezaradených do položky č. 7106, 7108alebo 7110 alebo Elektrolytická, tepelná alebo chemická separácia drahých kovov položky č. 7106, 7108alebo 7110 alebo Zlievanie drahých kovov položky č. 7106, 7108alebo 7110navzájom alebo so základnými kovmi | |

— Vo forme polotovaru alebo vo forme prachu | Výroba z neopracovaných drahých kovov | |

ex7107, ex7109 a ex7111 | Kovy plátované drahými kovmi, vo forme polotovaru | Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi, neopracovaných | |

7116 | Výrobky z perál prírodných alebo umelo pestovaných, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

7117 | Imitácie šperkov | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok alebo Výroba zo základných kovových častí, nevykladaných alebo nepokrytých drahými kovmi, ak hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 72 | Železo a oceľ; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

7207 | Polotovary zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z materiálov položiek č. 7201, 7202, 7203, 7204alebo 7205 | |

7208 až 7216 | Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov položky č. 7206 | |

7217 | Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky č. 7207 | |

ex7218, 7219 až 7222 | Polovýrobky, ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, profily a tvarovky z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov položky č. 7218 | |

7223 | Drôty z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z polotovarov položky č. 7218 | |

ex7224, 7225až 7228 | Polotovary, ploché valcové výrobky, tyče a prúty valcované za tepla, v nepravidelne navinutých cievkach; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele; | Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov položiek č. 7206, 7218alebo 7224 | |

7229 | Drôty z ostatnej legovanej ocele | Výroba z polotovarov položky č. 7224 | |

ex kapitola 73 | Výrobky zo železa alebo z ocele; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex7301 | Štetovnice | Výroba z materiálov položky č. 7206 | |

7302 | Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice (podkladné dosky), prídržky, podperné dosky, klieštiny (ťahadlá) a iný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc | Výroba z materiálov položky č. 7206 | |

7304, 7305 a 7306 | Rúry, rúrky a duté profily, zo železa (okrem liatiny) alebo ocele | Výroba z materiálov položiek č. 7206, 7207, 7218 alebo 7224 | |

ex7307 | Príslušenstvo na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele (ISO č. X5CrNiMo 1712), pozostávajúce z viacerých častí | Sústruženie, vŕtanie, vystruhovanie, závitovanie, odstraňovanie ostrapkov a pieskovanie kovaných výliskov, ktorých hodnota neprevyšuje 35 % ceny ex-works výrobku | |

7308 | Konštrukcie (s výnimkou montovaných stavieb položky č. 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky č. 7301však môžu byť použité | |

ex7315 | Protišmykové reťaze | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 7315neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex kapitola 74 | Meď a výrobky z medi; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

7401 | Medený kamienok; cementová meď (zrážaná meď) | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

7402 | Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

7403 | Rafinovaná meď a zliatiny medi, netvárnené: | | |

— Rafinovaná meď | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

— Medené zliatiny a rafinovaná meď s obsahom iných prvkov | Výroba z rafinovanej medi, netvárnenej, alebo medeného odpadu a medeného šrotu | |

7404 | Medený odpad a medený šrot | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

7405 | Predzliatiny z medi | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex kapitola 75 | Nikel a výrobky z niklu; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

7501 až 7503 | Niklový kamienok, spekané výrobky oxidu nikelnatého a iné medziprodukty metalurgie niklu; nespracovaný nikel; niklové odpady a niklový šrot | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex kapitola 76 | Hliník a výrobky z hliníka; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

7601 | Surový (nespracovaný) hliník | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobkualebo Výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo hliníkových odpadov a hliníkového šrotu | |

7602 | Hliníkové odpady a hliníkový šrot | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex7616 | Hliníkové výrobky okrem drôtenej tkaniny, plátna, roštov, sieťoviny, oplotenia, výstužnej tkaniny a podobných materiálov (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu, a mrežový hliníkový plech | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Drôtená tkanina, plátno, rošty, sieťovina, oplotenie, výstužná tkanina a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu, a mrežový hliníkový plech však môžu byť použité,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 77 | Je voľná, určená pre eventuálnu potrebu harmonizovaného systému | | |

ex Kapitola 78 | Olovo a výrobky z olova; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

7801 | Surové olovo: | | |

— Rafinované olovo | Výroba z olova zo "zliatiny zlata a striebra" alebo "pracovného" olova | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Odpady a šrot položky č. 7802však nesmú byť použité | |

7802 | Olovené odpady a olovený šrot | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 79 | Zinok a výrobky zo zinku; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

7901 | Surovy zinok | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Odpady a šrot položky č. 7902 však nesmú byť použité | |

7902 | Zinkové odpady a zinkový šrot | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 80 | Cín a výrobky z cínu; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

8001 | Surový cín | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Odpady a šrot položky č. 8002 však nesmú byť použité | |

8002 a 8007 | Cínový odpad a šrot; ostatné predmety z cínu | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

Kapitola 81 | Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich: | | |

— Ostatné základné kovy, spracované; výrobky z nich | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov zaradených pod tou istou položkou neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex Kapitola 82 | Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedáce príbory, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

8206 | Dva alebo niekoľko nástrojov položiek č. 8202až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako položka č. 8202 až 8205. Nástroje položky č. 8202 až 8205 môžu byť zahrnuté do súpravy, ak ich hodnota neprevyšuje 15 % ceny ex-works súpravy | |

8207 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané, alebo na obrábacie stroje (napríklad na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátanie nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov a vŕtanie a sondáž pri zemných prácach | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8208 | Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické zariadenia | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex8211 | Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou, (vrátane lesných sekáčov), iné ako nože položky č. 8208 | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Čepele a rukoväte nožov zo základného materiálu však môžu byť použité | |

8214 | Iný nožiarsky tovar (napríklad strojčeky na strihanie vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáčiky, štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty) | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Rukoväte zo základného kovu však môžu byť použité | |

8215 | Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárenské lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Rukoväte zo základného kovu však môžu byť použité | |

ex Kapitola 83 | Rôzne výrobky zo základných kovov; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex8302 | Ostatné inštalácie, príslušenstvo a podobné predmety vhodné pre budovy, a zariadenia na automatické zatváranie dverí | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Ostatné materiály položky č. 8302 však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku | |

ex8306 | Sošky a iné ozdoby, zo základného kovu | Výroba, pri ktorej súvšetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Ostatné materiály položky č. 8306však môžu byť použité, ak ich hodnota neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 84 | Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex8401 | Palivové články do jadrových reaktorov | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8402 | Generátory na výrobu vodnej alebo inej pary — parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly nazývané na prehriatu vodu | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8403 a ex8404 | Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky č. 8402, a pomocné prístroje a zariadenia na kotly na ústredné kúrenie | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako položka č. 8403 alebo 8404 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

8406 | Turbíny na vodnú a inú paru | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8407 | Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8408 | Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8409 | Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky č. 8407alebo 8408 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8411 | Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8412 | Ostatné motory a pohony | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex8413 | Objemové rotačné čerpadlá | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

ex8414 | Priemyselné ventilátory, odsávače a podobné výrobky | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8415 | Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným pohonom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8418 | Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky č. 8415 | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobkuhodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

ex8419 | Stroje pre drevársky priemysel, výrobu papiera a lepenky | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,sa v rámci uvedeného limitu materiály zaradené pod rovnakú položkou ako výrobok používajú do hodnoty 25 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8420 | Kalendre alebo iné valcovacie stroje, s výnimkou strojov na valcovanie kovov alebo skla, valce na tieto stroje | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené pod rovnakú položku ako výrobok použité len do hodnoty 25 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8423 | Prístroje a zariadenia na váženie (okrem váh s citlivosťou 5 centigramov alebo väčšou), vrátane váh spojených s počítacími alebo kontrolnými prístrojmi; závažia na váhy všetkých druhov | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8425 až 8428 | Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobkupri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8431 použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8429 | Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce, s vlastným pohonom: | | |

— Cestné valce | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8431 použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8430 | Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8431 použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex8431 | Časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo hlavne pre cestné valce | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8439 | Stroje a zariadenia na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené pod rovnakú položku ako výrobok použité len do hodnoty 25 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8441 | Ostatné stroje a prístroje na spracovanie buničiny (papieroviny), papiera alebo lepenky, vrátane rezačiek všetkých druhov | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené pod rovnakú položku ako výrobok použité len do hodnoty 25 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

8444 až 8447 | Stroje a prístroje týchto položiek na použitie v textilnom priemysle | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex8448 | Pomocné strojové zariadenia na stroje položiek č. 8444a 8445 | Výroba pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8452 | Šijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu a zošívanie kníh položky č. 8440; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov | | |

— Šijacie stroje (iba s prešívacím stehom) s hlavou s hmotnosťou nepresahujúcou 16 kg bez motora alebo 17 kg vrátane motora | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých materiálov bez pôvodu použitých pri montáži hlavy (bez motora) neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom,mechanizmy na napínanie, háčkovanie a kľukatenie nití sú už s pôvodom | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8456 až 8466 | Obrábacie stroje a prístroje a ich časti a príslušenstvo položiek č. 8456až 8466 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8469 až 8472 | Kancelárske stroje (napríklad písacie stroje, kalkulačky, stroje na automatické spracovanie údajov, kopírovacie stroje, spínacie stroje) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8480 | Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy; formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

8482 | Guľkové alebo valčekové ložiská | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8484 | Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma alebo s viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8485 | Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo iné elektrické prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole inde špecifikované alebo zahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 85 | Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu, zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8501 | Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov) | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8503 použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8502 | Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory) | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8501a č. 8503 spolu použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex8504 | Napájacie zdroje pre zariadenia na automatické spracovanie údajov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex8518 | Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8519 | Gramofóny, gramofónové šasi, kazetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8520 | Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8521 | Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8522 | Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek č. 8519 až 8521 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8523 | Hotové nenahrané média na záznam zvuku alebo podobný záznam, okrem výrobkov kapitoly 37 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8524 | Gramofónové platne, magnetické pásky a iné nahraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, ale okrem výrobkov kapitoly 37: | | |

— Matrice a galvanické odtlačky na výrobu platní | Výroba pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8523 použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8525 | Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery; stabilné videokamery a ostatné videokamery | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8526 | Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8527 | Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové vysielanie tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam a reprodukciu zvuku alebo s hodinami | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8528 | Televízne prijímače tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8529 | Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek č. 8525 až 8528: | | |

— Vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje na na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku, | |

— Ostatné | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8535 a 8536 | Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich spájanie do elektrického obvodu | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8538 použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8537 | Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky č. 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrického prúdu, vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90, a číslicové riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a zariadení položky č. 8517 | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8538 použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex8541 | Diódy, tranzistory a podobné polovodičové prvky, okrem vrstiev, ktoré nie sú narezané do čipov | Výroba: pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrozostavy | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 8541 a 8542 spolu použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku. | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

8544 | Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8545 | Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spojené s kovom, používané na elektrické účely | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8546 | Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8547 | Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky č. 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8548 | Odpad a zbytky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, nešpecifikované alebo nezahrnuté inde v tejto kapitole | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 86 | Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov; okrem: | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8608 | Koľajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia; mechanické (elektromechanické) prístroje návestné, bezpečnostné, kontrolné, ovládacie na železničnú alebo inú koľajovú dopravu, na dopravu cestnú alebo riečnu, na parkoviská, na prístavné a letiskové zariadenia; ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 87 | Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti a príslušenstvo; okrem: | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

8709 | Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach; ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8710 | Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8711 | Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky | | |

— S piestovým motorom s obsahom valcov: | | |

— — Nepresahujúcim 50 cm3 | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 20 % ceny ex-works výrobku |

— — Presahujúcim 50 cm3 | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobkupri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

— Ostatné | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex8712 | Cestovné bicykle bez guľkových ložísk | Výroba z materiálov nezaradených do položky č. 8714 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8715 | Detské kočíky a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

8716 | Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 88 | Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex8804 | Rotujúce padáky | Výroba z materiálov pod akoukoľvek položkou, vrátane ostatných materiálov položky č. 8804 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

8805 | Letecké katapulty; palubné lapače a podobné prístroje a zariadenia; pozemné prístroje pre letecký výcvik; ich časti a príslušenstvá | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

Kapitola 89 | Lode, člny a plávajúce konštrukcie | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Trupy položky č. 8906však nemôžu byť použité | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex Kapitola 90 | Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti a súčasti; okrem: | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9001 | Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zaradené do položky č. 8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9002 | Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z akéhokoľvek materiálu, zasadené, na nástroje alebo prístroje, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9004 | Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex9005 | Binoukulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex9006 | Fotografické prístroje (okrem kinematografických); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo okrem výbojok | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9007 | Kinematografické kamery a premietacie prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam a reprodukciu zvuku | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9011 | Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo mikroprojekciu | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

ex9014 | Iné navigačné prístroje a zariadenia | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9015 | Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; diaľkomery | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9016 | Váhy s citlivosťou 5 cg alebo väčšou, tiež so závažiami | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9017 | Kresliace, rysovacie alebo počítacie prístroje (napríklad kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá (napríklad metre, meracie pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre), inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9018 | Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné, ako aj prístroje na skúšanie zraku: | | |

— Zubárske kreslá so zubárskymi prístrojmi alebo zubárskymi pľuvadlami | Výroba z materiálov pod akoukoľvek položkou, vrátane ostatných materiálov položky č. 9018 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

9019 | Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom aerosólom, dýchacie prístroje oživovacie a ostatné liečebné dýchacie prístroje | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

9020 | Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky, okrem ochranných masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku |

9024 | Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnosti či elasticity alebo iných mechanických vlastností materiálov (napríklad kovov, dreva, textilu, papiera, plastov) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9025 | Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, barometre, vhkomery a psychrometre, tiež registračné i navzájom kombinované | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9026 | Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napríklad prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a nástrojov položiek č. 9014, 9015, 9028 a 9032 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9027 | Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo na chemické rozbory (napríklad polarimetre, refraktometre, spektrometre, analyzátory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na určovanie viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a nástroje na kalorimetrické, akustické a fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9028 | Merače dodávky a výroby plynov, kvapalín a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalibrovanie: | | |

— Časti, súčasti a príslušenstvo | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9029 | Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobne, rýchlomery a tachometre, okrem patriacich do položky č. 9014 a 9015; stroboskopy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov položky č. 9028; prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenového, kozmického alebo iného ionizujúceho žiarenia | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9031 | Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje, inde neuvedené ani nezahrnuté v tejto kapitole; projektory na kontrolu profilov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9032 | Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a nástroje | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9033 | Časti, súčasti a príslušenstvo (inde v tejto kapitole nešpecifikované alebo nezahrnuté) na stroje, nástroje a prístroje kapitoly 90 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 91 | Hodiny, hodinky a ich časti; okrem: | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

9105 | Ostatné hodiny | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9109 | Hodinové stroje, úplné a zmontované | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje hodnotu použitých materiálov s pôvodom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9110 | Úplné hodinové alebo hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinové alebo hodinkové strojčeky zmontované; nedohotovené hodinové alebo hodinkové strojčeky | Výroba: pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku,pri ktorej sú v rámci uvedeného limitu materiály zaradené do položky č. 9114použité len do hodnoty 10 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9111 | Puzdrá hodiniek položiek č. 9101 a 9102a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9112 | Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9113 | Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti: | | |

— Zo základného kovu, tiež pozlátené alebo postriebrené, alebo kovu plátovaného drahými kovmi | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

— Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 92 | Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku | |

Kapitola 93 | Zbrane, strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 94 | Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky; svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované budovy, okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 40 % ceny ex-works výrobku |

ex9401 a ex9403 | Nábytok zo základného kovu, ktorý obsahuje bavlnené látky bez výplne s hmotnosťou 300 g/m2 alebo menej | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok alebo Výroba z bavlnenej látky, ktorá je už vyrobená vo forme vhodnej na používanie, položky č. 9401 alebo 9403, ak: jej hodnota neprevyšuje 25 % ceny ex-works výrobku,sú všetky ostatné použité materiály už s pôvodom a sú zaradené pod inou položkou ako položka č. 9401 alebo 9403 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku |

9405 | Svietidlá vrátane svetlometov a ich časti a súčasti, inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľovacím zdrojom a ich časti a súčasti inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

9406 | Montované stavby | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex Kapitola 95 | Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

9503 | Ostatné hračky; zmenšené modely, podobné modely na hranie, tiež mechanické; skladačky všetkých druhov | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex9506 | Golfové palice a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Nahrubo opracované bloky na výroby držadiel golfových palíc však môžu byť použité | |

ex Kapitola 96 | Rôzne výrobky, okrem: | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

ex9601 a ex9602 | Predmety z materiálov živočíšneho alebo rastlinného pôvodu alebo rezbárske materiály | Výroba zo "spracovaných" rezbárskych materiálov tej istej položky | |

ex9603 | Metly a kefy (okrem prútených metiel a podobne a kief vyrobených z kunej alebo veveričej srsti) ručné mechanické metly bez motora, maliarske podložky a valčeky, stieradlá a zmetáky | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

9605 | Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov | Každý predmet v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa preň uplatňovalo, keby nebol zahrnutý do súpravy. Môžu však byť zahrnuté predmety bez pôvodu, ak ich celková hodnota neprevyšuje 15 % ceny súpravy | |

9606 | Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

9608 | Guľôčkové perá; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo s iným pórovitým hrotom; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky, rúčky na pero, rúčky na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti (vrátane ochranných krytov a príchytiek) týchto výrobkov okrem výrobkov položky č. 9609 | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok. Pierka alebo hroty zaradené pod rovnakou položkou však môžu byť použité | |

9612 | Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky aj napustené, tiež v škatuľkách | Výroba, pri ktorej: sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov neprevyšuje 50 % ceny ex-works výrobku | |

ex9613 | Zapaľovače so zapaľovacím systémom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky č. 9613neprevyšuje 30 % ceny ex-works výrobku | |

ex9614 | Fajky a fajkové hlavy | Výroba z nahrubo tvarovaných blokov | |

Kapitola 97 | Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti | Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály zaradené pod inú položku ako výrobok | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

OSVEDČENIE O POHYBE EUR.1 A ŽIADOSŤ O SVEDČENIE O POHYBE EUR.1

Pokyny pre tlač

1. Každý formulár musí mať rozmery 210 x 297 mm; pričom môže byť povolená tolerancia dĺžky do "mínus 5 mm" alebo "plus 8 mm". Použitý papier musí byť biely, upravený na písanie, bez obsahu mechanickej buničiny, s hmotnosťou aspoň 25 g/m2. Musí mať vytlačený vzor giloš na pozadí zelenej farby, aby bolo možné voľným okom zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

2. Príslušné orgány členských štátov spoločenstva si môžu vyhradiť právo vytlačiť formuláre sami alebo ich môžu dať vytlačiť schválenej tlačiarni. V druhom prípade musí byť v každom formulári uvedený odkaz na takéto schválenie. Každý formulár musí obsahovať meno a adresu tlačiarne alebo označenie, pomocou ktorého možno tlačiareň identifikovať. Musí taktiež obsahovať poradové číslo vo forme odtlačku pečiatky, pomocou ktorého ho možno identifikovať.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

FAKTURAČNÉ VYHLÁSENIE

Fakturačné vyhlásenie, ktorého text je uvedený nižšie, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou sa však nemusia reprodukovať.

Anglická verzia

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin [2].

Dánska verzia

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [3]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [4].

Nemecká verzia

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … – Ursprungswaren sind [6].

Grécka verzia

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Španielska verzia

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… [9]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [10].

Fínska verzia

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … [11]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … – alkuperätuotteita [12].

Francúzska verzia

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… [13]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [14].

Talianska verzia

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [15]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [16].

Holandská verzia

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning Nr. … [17]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele oorsprong zijn [18].

Portugalská verzia

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… [19]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [20].

Švédska verzia

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]) försäkrar att dessa varor, orn inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung [22].

… [23]

(Miesto a dátum)

… [24]

(Podpis vývozcu; okrem toho meno osoby, ktorá podpísala vyhlásenie, musí byť uvedené čitateľným písmom)

[1] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[2] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[3] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[4] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[5] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[6] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[7] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[8] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[9] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[10] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[11] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[12] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[13] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[14] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[15] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[16] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[17] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[18] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[19] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[20] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[21] Ak fakturačné vyhlásenie vyhotoví oprávnený vývozca v zmysle článku 22 prílohy tohto nariadenia, číslo povolenia oprávneného vývozcu musí byť uvedené na tomto mieste. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotoví oprávnený vývozca, slová v zátvorkách budú vynechané, alebo miesto zostane prázdne.

[22] Musí byť uvedený pôvod výrobkov.

[23] Tieto údaje možno vynechať, ak sa informácie nachádzajú v samotnom dokumente.

[24] Pozri článok 21 (5) tohto nariadenia. V prípadoch, kedy vývozca nie je povinný podpisovať, z oslobodenia od podpisu vyplýva aj oslobodenie od mena podpisujúceho.

--------------------------------------------------

Top