Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0085

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES

OJ L 42, 13.2.2002, p. 1–102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 034 P. 199 - 300
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 034 P. 199 - 300
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 3 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Zrušil 32009R0661 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/85/oj

32001L0085Úradný vestník L 042 , 13/02/2002 S. 0001 - 0102


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES

z 20. novembra 2001

týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy [3], v zmysle spoločného textu schváleného zmierovacím výborom 25. júna 2001,

keďže:

(1) Vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovarov, osôb, služieb a kapitálu. Na tento účel je dôležité prijať opatrenia.

(2) Technické požiadavky, ktoré musia spĺňať motorové vodidlá v súlade s vnútroštátnymi zákonmi sa okrem iného týkajú osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla vodiča.

(3) Tieto požiadavky sa v rámci členských štátov líšia.

(4) Kvôli rozdielom v technických predpisoch tieto vozidlá nemohli byť uvedené na trh spoločenstva. Schválenie harmonizovaných požiadaviek všetkými členskými štátmi namiesto ich vnútroštátnych právnych predpisov umožní riadne fungovanie vnútorného trhu s uvedenými vozidlami.

(5) Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby všetky členské štáty schválili rovnaké požiadavky buď navyše, alebo namiesto svojich jestvujúcich pravidiel s cieľom umožniť uplatňovanie postupu pre vydávanie ES typových osvedčení, ktoré podlieha smernici rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [4], vzhľadom na každý typ vozidla.

(6) Táto smernica predstavuje jednu zo samostatných smerníc ES postupu pre vydávanie typových osvedčení, ktorý sa ustanovil smernicou 70/156/EHS.

(7) Potvrdiť pokroky už dosiahnuté s cieľom zlepšiť pre osoby so zníženou pohyblivosťou prístupnosť k vozidlám tried I a II, u existujúcich typov vozidiel je dovolený strmší sklon v určitých častiach chodbičky v porovnaní s novými typmi vozidiel.

(8) Nakoľko hlavné ciele navrhovanej akcie, a to odstránenie obchodných bariér v rámci spoločenstva uplatňovaním ES typových osvedčení pre takéto vozidlá, nemôžu členské štáty dosiahnuť v dostatočnej miere kvôli rozsahu a dosahu navrhovanej akcie pre daný sektor a dajú sa lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo musí prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity tak, ako je stanovené v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality uvedeným v tomto článku, táto smernica nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(9) Cieľom rozlišovať medzi existujúcimi a novými typmi vozidiel je nevyhnutné odkázať na smernicu rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách [5].

(10) Je potrebné brať do úvahy existujúce technické požiadavky schválené Európskou hospodárskou komisiou OSN (UN/ECE) v nariadení č. 36 ("Jednotné ustanovenia pre homologizáciu veľkých motorových vozidiel na prepravu cestujúcich z hľadiska ich celkovej konštrukcie"), v nariadení č. 52 ("Jednotné ustanovenia pre konštrukciu malokapacitných vozidiel verejnej dopravy"), v nariadení č. 66 ("Jednotné ustanovenia pre homologizáciu veľkých autobusov z hľadiska pevnosti ich nosnej konštrukcie") a v nariadení č. 107 ("Jednotné ustanovenia pre homologizáciu dvojpodlažných autobusov z hľadiska ich celkovej konštrukcie"), pripojenom k Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.

(11) Zatiaľ čo hlavným cieľom tejto smernice je zaručiť bezpečnosť cestujúcich, je taktiež nevyhnutné stanoviť technické predpisy umožňujúce osobám so zníženou pohyblivosťou prístupnosť k vozidlám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, v súlade s dopravnou a sociálnou politikou spoločenstva. Na zlepšenie prístupu k takýmto vozidlám sa musí vyvinúť maximálna snaha. Na tento účel prístupnosť pre osoby so zníženou pohyblivosťou sa dá dosiahnuť buď pomocou technických riešení použitých na vozidlách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, alebo ich kombináciou s príslušnou miestnou infraštruktúrou s cieľom zaručiť prístup iba vozíčkarom.

(12) V dôsledku vyššie uvedeného je nevyhnutné zmeniť a doplniť smernicu 70/156/EHS a smernicu 97/27/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 1997 týkajúcej sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [6].

(13) Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto smernice sa musia prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [7],

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice:

- pod pojmom "vozidlo" sa rozumie akékoľvek motorové vozidlo kategórie M2 alebo M3, definované v prílohe II, časť A smernice 70/156/EHS,

- pod pojmom "karoséria" sa rozumie samostatná technická jednotka definovaná v článku 2 smernice 70/156/EHS,

- pod pojmom "trieda vozidla" sa rozumie vozidlo, ktoré vyhovuje opisu triedy uvedenému v prílohe I k tejto smernici.

Článok 2

1. S účinnosťou od 13. augusta 2003 členské štáty nemôžu odmietnuť ES typové označenie alebo vnútroštátne typové označenie:

- vozidla,

- karosérie,

- vozidla , ktorého karoséria už bolo typovo schválená ako samostatná technická jednotka,

alebo odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu alebo uvedenie do prevádzky vozidla alebo karosérie ako samostatnej technickej jednotky, z dôvodov týkajúcich sa ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich a majúce viac ako osem sedadiel okrem sedadla vodiča, pokiaľ budú splnené požiadavky tejto smernice a jej príloh.

2. Odsek 1 sa uplatňuje aj na nízkopodlažné vozidlá triedy I alebo II , typovo schválené pred 13. augustom 2002 na základe smernice 76/759/EHS, ktoré profitujú zo sklonu chodbičky 12,5 % - špecifikovaného v odseku 7.7.6.2. prílohy 1.

3. Vzhľadom na ustanovenia pod odsekom 4 s účinnosťou od 13. februára 2004 - členské štáty:

- už ďalej nevydávajú ES typové osvedčenia pre typ vozidla a typ karosérie ako samostatnej technickej jednotky,

- môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel a nových karosérií ako samostatných technických jednotiek,

z dôvodov týkajúcich sa ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich a majúce viac ako osem sedadiel okrem sedadla vodiča, pokiaľ nie sú splnené požiadavky tejto smernice a jej príloh.

4. S účinnosťou od 13. februára 2005 členské štáty môžu odmietnuť predaj, registráciu alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel a nových karosérií ako samostatných technických jednotiek, ktoré boli typovo schválené v súlade s ustanoveniami odseku 2.

Článok 3

1. Vozidlá triedy I musia byť prístupné pre ľudí so zníženou pohyblivosťou vrátane vozíčkarov v súlade s technickými ustanoveniami uvedenými v prílohe VII.

2. Členské štáty majú voľnosť rozhodovania pri výbere najlepšieho riešenia pre dosiahnutie zlepšenej prístupnosti vo vozidlách, okrem vozidiel triedy I. Ak však vozidlá okrem vozidiel triedy I sú vybavené zariadeniami pre ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo vozíčkarov, tak musia spĺňať požiadavky prílohy VII.

Článok 4

Smernica 70/156/ES sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V prílohe I:

a) k položke 0.2. sa pridajú nasledovné položky:

+++++ TIFF +++++

b) k položke 0.3. sa pridajú nasledovné položky:

+++++ TIFF +++++

c) k položke 0.3.1. sa pridajú nasledovné položky:

+++++ TIFF +++++

d) k položke 2.4.2. sa pridá nasledovná položka:

+++++ TIFF +++++

e) vloží sa nasledovná položka:

+++++ TIFF +++++

f) položka 13 sa nahradí nasledovným:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. V časti I prílohy III sa vloží nasledovná položka:

+++++ TIFF +++++

3. v prílohe IV:

a) v časti I položka 52 musí byť nahradená nasledovným:

| "predmet | číslo smernice | odkaz na Úradný vestník | použiteľnosť |

| | | | | | | | | |

52 | autobusy a diaľkové autobusy | .…/.…/ES | L | M1 | M2 X | M3 X | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4" |

b) v časti II sa ako položka 52 vloží nasledovné

| "predmet | číslo základného nariadenia | rad doplnkov | dodatok | corrigendum |

52 | pevnosť karosérie (autobusy) | 66 | – | 1 až 00 | –" |

Článok 5

Príloha I k smernici 97/27/ES sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Odseky 2.1.2.1 až 2.1.2.2.1.4. sa rušia;

2. Vloží sa nasledovný odsek:

"2.1.2.1. "pod pojmom" autobus alebo diaľkový autobus sa rozumie vozidlo definované v odseku 1 prílohy I k smernici…/…/ES.

2.1.2.2. Pod pojmom "trieda" autobusu alebo diaľkového autobusu sa rozumie vozidlo triedy definovanej v odsekoch 2.1.1. a 2.1.2. prílohy I k smernici…/…ES.

2.1.2.3. Pod pojmom "kĺbový autobus alebo diaľkový autobus" sa rozumie vozidlo definované v odseku 2.1.3. prílohy I k smernici…/…ES.

2.1.2.4. Pod pojmom "poschodový autobus alebo diaľkový autobus" sa rozumie vozidlo definované v odseku 2.1.6. prílohy I k smernici…/…ES."

Článok 6

Opatrenia nevyhnutné z hľadiska prispôsobenia sa technickému pokroku tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

Článok 7

1. Komisii pomáha Výbor na prispôsobenie sa technickému pokroku, zriadený na základe článku 13 smernice 70/156/EHS (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na 3 mesiace.

3. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 8

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 13. augusta 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 9

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2001

Za Európsky parlament

predsedníčka

N. Fontaine

za Radu

predseda

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] Ú. v. ES C 17, 20.1.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 129, 27.4.1998, s. 5.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. novembra 1998 (Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 80) potvrdené 27. októbra 1999 (Ú. v. ES C 154, 5.6.2000, s. 47), spoločná pozícia Rady z 26. septembra 2000

[4] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a rady 98/91/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25).

[5] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/28/ES (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I: | Oblasť pôsobnosti, definície, žiadosť o ES typové osvedčenie vozidla alebo typové osvedčenie samostatnej technickej jednotky karosérie, úpravy vozidla alebo typu karosérie, zhodnosť výroby a požiadavky |

Dodatok: | overenie medznej hodnoty statického náklonu pomocou výpočtu. |

Príloha II: | Dokumentácia o ES typovom osvedčení |

Dodatok 1: | Informačné doklady |

Poddodatok 1: | Informačný doklad o type vozidla |

Poddodatok 2: | Informačný doklad o type karosérie |

Poddodatok 3: | Informačný doklad o type vozidla opatreného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka |

Dodatok 2: | Osvedčenie o ES typovom schválení |

Poddodatok 1: | Osvedčenie o ES typovom schválení typu vozidla |

Poddodatok 2: | Osvedčenie o ES typovom schválení typu karosérie |

Poddodatok 3: | Osvedčenie o ES typovom schválení typu vozidlaopatreného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka. |

Príloha III: | Vysvetľujúce diagramy |

Príloha IV: | Pevnosť karosérie |

Dodatok 1: | Odklopná skúška kompletného vozidla |

Dodatok 2: | Odklopná skúška sekcie karosérie |

Dodatok 3: | Kyvadlová skúška sekcie karosérie |

Poddodatok 1: | Výpočet celkovej energie |

Poddodatok 2: | Požiadavky na rozdelenie hlavných energiu absorbujúcich častí karosérie |

Dodatok 4: | Overenie pevnosti karosérie výpočtom |

Príloha V: | Smernice na meranie uzavieracích síl mechanicky poháňaných dverí |

Príloha VI: | Zvláštne požiadavky na vozidlá s kapacitou neprevyšujúcou 22 cestujúcich |

Príloha VII: | Požiadavky na technické zariadenia uľahčujúce prístup ľuďom so zníženou pohyblivosťou |

Príloha VIII: | Zvláštne požiadavky na poschodové vozidlá |

Dodatok: | Chodbičky |

Príloha IX: | ES typové osvedčenie pre samostatnú technickú jednotku a ES typové schválenie vozidla opatreného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka |

--------------------------------------------------

Top