Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0064

Smernica Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchode s osivom krmovín a smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín

OJ L 234, 1.9.2001, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 339 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 198 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/64/oj

32001L0064Úradný vestník L 234 , 01/09/2001 S. 0060 - 0061


Smernica Rady 2001/64/ES

z 31. augusta 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchode s osivom krmovín a smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) z dôvodov uvedených nižšie by sa mala zmeniť a doplniť smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchode s osivom krmovín [4] a smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchode s osivom obilnín [5];

(2) rozhodnutím Komisie 94/650/ES [6] sa zorganizoval dočasný pokus vykonávaný za špecifických podmienok, ktorého cieľom bolo posúdiť, či by predaj osiva vo veľkom konečným spotrebiteľom mal nepriaznivý dopad na kvalitu osiva v porovnaní s úrovňou kvality dosiahnutou v rámci súčasného systému podľa smerníc 66/401/EHS a 66/402/EHS;

(3) po tomto dočasnom pokuse je za dodržiavania špecifických podmienok vhodné povoliť trvalý predaj osiva vo veľkom konečným spotrebiteľom a smernice 66/401/EHS a 66/402/EHS by sa mali podľa toho zmeniť a doplniť;

(4) opatrenia potrebné na vykonávanie smerníc 66/401/EHS a 66/402/EHS by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon implementačných právomocí prepožičaných Komisii [7],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 66/401/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 10d

1. Členské štáty môžu v prípade predaja osiva kategórie "certifikované osivo" vo veľkom konečným spotrebiteľom derogovaním článkov 8, 9 a 10 stanoviť zjednodušenie ustanovení týkajúcich sa uzáverov a označovania balení.

2. Podmienky pre uplatňovanie derogácie podľa odseku 1 uvedeného vyššie sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 (2).

Do prijatia týchto opatrení sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 2 rozhodnutia Komisie 94/650/ES [8]."

2. Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

1. Komisii pomáha Stály výbor pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 66/399/EHS (ďalej iba "výbor").

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon implementačných právomocí prepožičaných Komisii [*] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23..

Obdobie stanovené v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na 1 mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

Článok 2

Smernica 66/402/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 10a

1. Členské štáty môžu v prípade predaja osiva kategórie "certifikované osivo" vo veľkom konečným spotrebiteľom derogovaním článkov 8, 9 a 10 stanoviť zjednodušenie ustanovení týkajúcich sa uzáverov a označovania balení.

2. Podmienky pre uplatňovanie derogácie podľa odseku 1 uvedeného vyššie sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 (2).

Do prijatia týchto opatrení sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 2 rozhodnutia Komisie 94/650/ES [*] Ú. v. ES L 252, 28.9.1994, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2000/441/ES (Ú. v. ES L 176, 15.7.2000, s. 50).."

2. Článok 21 sa nahrádza takto:

"Článok 21

1. Komisii pomáha Stály výbor pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 66/399/EHS (ďalej iba "výbor").

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon implementačných právomocí prepožičaných Komisii [*] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23..

Obdobie stanovené v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

Článok 3

1. Členské štáty prijmú právne a správne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. marca 2002. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo bude k nim tento odkaz pripojený pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 31. augusta 2001

Za Radu

predseda

L. Michel

[1] Ú. v. ES C 212 E, 31.7.2001.

[2] Stanovisko poskytnuté dňa 4. júla 2001.

[3] Stanovisko poskytnuté dňa 11. júla 2001.

[4] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/96/ES (Ú. v. ES L 25, 1.2.1999, s. 27).

[5] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/54/ES (Ú. v. ES L 142, 5.6.1999, s. 30).

[6] Ú. v. ES 252, 28.9.1994, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2000/441/ES (Ú. v ES L 176, 15.7.2000, s. 50).

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Ú. v. ES L 252, 28.9.1994, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2000/441/ES (Ú. v. ES L 176, 15.7.2000, s. 50).

--------------------------------------------------

Top